Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus!

“en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21)

____________________________________________________

God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks laten weten. Niemand mag dat missen. U ook niet! Laten we proberen te ontdekken wat God ons met die Naam laat weten.

Een gewone naam

In de tijd van de bijbel is de naam Jezus heel bekend. Vele jongetjes en mannen luisterden naar de naam Jezus, of Jesaja, Hosea, Jozua enz. Als moeder Maria haar zoon Jezus roept is de kans groot dat ook andere kinderen even opkijken. Bedoelt u mij?

God geeft Zijn Zoon een alledaagse naam. Dat is geen vergissing, maar precies zoals Hij dat wil. Laat Zijn Zoon Jezus heten. Zoals vele anderen… niets geen bijzondere naam of indrukwekkende rij aan namen en titels zoals een koningskind soms ontvangt.

Onze koning heet bijvoorbeeld: Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Prachtige namen, gewichtige titels… ze wekken indruk en ontzag. De Vader van Jezus wil dat niet! Niets geen vals ontzag of afstand scheppende indruk, maar nabijheid. Gewoonheid. Het kostte Hem wel Zijn goede Naam en indrukwekkende faam. Zijn hemelse heerlijkheid gaf Hij prijs om één van ons te worden.

Waarom? Nu, juist om onze indrukwekkende naam en grootse faam onder kritiek te stellen en te laten sneuvelen. Dat is nu echt iets van de mens. We doen zoveel voor onze naam en onze indruk… Zonde is dat. Het is zo anders als Jezus ons leert bidden: Vader, Uw Naam worde geheiligd.

Een roepnaam

Jezus is een roepnaam. Het is ook Gods bedoeling dat Zijn Zoon een roepnaam heeft. Een Naam om Hem mee te roepen, zoals moeder Maria ongetwijfeld vele keren gedaan heeft. Maar ook zoals de blinde bij Jericho. “Jezus, Zoon van David, ontfermt U Zich over mij!” Jezus hoort hem en roept hem bij Zich.

Dat is altijd zo. Als Christus bij Zijn Naam wordt geroepen, luistert Hij altijd. Zeker weten. Het is immers Zijn roepnaam, een Naam met een geweldige belofte voor u en mij. Zondaren in onze nood; reddeloos verloren, ondanks onze prachtige namen en titels.

Het is zo geweldig: deze roepnaam. Petrus laat het ‘Jan en alleman’ op het plein weten tijdens de eerste Pinksterdag in Jeruzalem als hij over de dag des Heeren spreekt. “En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”

Dát moet u met Zijn naam doen. Aanroepen. Roepen als die blinde in zijn nood; als mens om ontferming, roepen als iemand die inderdaad de dag van het oordeel moet vrezen omdat je tegenover de Almachtige niet staande kan blijven met…

Een reddende Naam

Wie Hem aanroept (al dan niet in de nood) vindt Zijn gunst oneindig groot. Want Zijn Naam is immers Jezus. Al is het een alledaagse roepnaam, die Naam heeft wel grote betekenis! Door de Vader aan de naam van Zijn Zoon verbonden.

De engel moet daarom de nieuwe betekenis van deze zo bekende Naam erbij vertellen. Dat zit ‘m hierin: al eeuwen lang waren er jongetjes en mannen met dezelfde naam als Jezus. Maar zij konden niet redden en niemand zalig maken!

Jezus Christus, de Zoon van God maakt zalig. Hij en niemand anders is de zaligheid in eigen persoon. Wat is dat, zaligmaken…?

Onze zonden slepen ons de ondergang in. Maar Hij verlost een ieder die Hem aanroept, door Zijn goede Naam prijs te geven en naar deze wereld te komen om uiteindelijk door iedereen verworpen te worden…

Verlossing, Zijn naam is zelfs opgenomen in de beschuldiging aan het kruis: ‘DEZE IS JEZUS, DE KONING DER JODEN.’ Om te verlossen van al onze zonden, gaf Hij Zijn leven.

Jezus maakt Zijn naam voor u en mij waar. Hij verlost mij van al mijn zonden. Het kost Hem Zijn bloed, Zijn leven. Bloed, dat overigens al vloeide toen een gehoorzame Jozef op de achtste dag deze Naam over Hem uitriep toen hij Hem op de achtste dag besneed. Jezus zal Zijn Naam zijn… (Lukas 2: 21).

Zo maakt Gods Zoon u zalig. Tenminste, als u Hem bij Zijn Naam roept. Net zoals Bartimeüs: “Jezus, ontfermt U Zich over mij.” Zeker weten dat Hij luistert en dat Hij het ook voor u goedmaakt met God. Dat is de zaligheid!

ds. J.C. Breugem

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

25 jaar: Uurtje zingen op kerstavond

U wordt van harte uitgenodigd om op 24 december een uurtje te komen zingen in de oude kerk. Het is dit jaar een jubileum, het wordt voor de 25ste keer georganiseerd.

Onder leiding van Piets den Breejen zal deze avond muzikaal worden begeleid door een orkest wat zorgvuldig is samengesteld. Het thema van deze avond is ‘Samen in het licht’. Met elkaar samen zingen van het ‘kerstfeest’ wat er aankomt. Een betere voorbereiding kun je toch niet hebben, zo net voor het ‘kerstfeest’?

We willen u als bezoekers hartelijk danken dat u steeds bent komen zingen. Ook een woord van dank aan allen die jaar in, jaar uit zich inzetten om het uurtje zingen steeds weer tot een succes te maken. Neem ook gerust iemand mee, die niet of nauwelijks het ‘Christusfeest’ viert. Namens de evangelisatiecommissie tot ziens op 24 december!

Terugblik en vooruitblik

In het laatste kerkblad van dit kalenderjaar willen we allen die zich de afgelopen periode ingezet hebben voor de gemeente hartelijk dankzeggen. We zijn dankbaar dat wij hiervoor de gezondheid en kracht mochten ontvangen van de Heere. Dat dit niet vanzelfsprekend is, hebben we enkele weken geleden op de eeuwigheidszondag ervaren, toen in de beide kerken de namen van 33 gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, werden voorgelezen. Ook zij droegen bij aan het gemeenteleven. Hun stem en gebed is verstomd. Wij denken aan hen die achter bleven. We wensen hen de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we altijd schuilen. Van Hem ontvangen we ook de kracht om verder te gaan. In het bijzonder komt God ons nabij in de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heiland. Hij schenkt troost in ons verdriet en helpt allen die op Hem vertrouwen.

Naast verdriet is er in de gemeente ook vreugde. In het bijzonder denken we aan de komst van dominee en mevrouw Westland naar onze gemeente. Hiermee mocht de vacature van predikant in Wijkgemeente 1 Oost weer vervuld worden na het emeritaat van ds. Guijt. Hij mag nu onze gemeente in haar geheel en in het bijzonder wijkgemeente 1 Oost dienen. In de kerkenraden namen nieuwe ambtsdragers hun plaats in. Veel vacatures zijn in de loop van dit jaar vervuld. Ook andere vrijwilligers mochten een taak oppakken. Vooral op het gebied van jeugdwerk (kerngroepen) en evangelisatie (wijkgroepen) zijn er ontwikkelingen geweest. Dat dit werk door mocht gaan stemt tot dankbaarheid.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

Preses en scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting Kimon en dan met name ter ondersteuning van Lea van der Riet-Luiten. Stichting Kimon is sinds 2013 verbonden aan een evangelisatie- en ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Het Pêrel Project waar Lea aan verbonden is richt zich op een aantal gemeenschappen rondom de Helder-Vallei. Het doel hierbij is om kinderen en volwassenen de kracht te geven om zich te ontwikkelen zoals ze door hun Schepper bedoeld zijn, in de wetenschap dat ze kostbaar zijn voor Hem. Dit wordt gedaan door Evangelisatie, toerusting en ondersteuning op scholen, maar ook door het organiseren van vakantieweken en excursies. Graag wil de diaconie stichting Kimon, en in het bijzonder Lea, bij dit werk zowel financieel als met gebed ondersteunen. Daarom bevelen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 30 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor noodhulp aan Jemen via ZOA. In Jemen staan ruim 14 miljoen mensen – de helft van de totale bevolking van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen. Naast een langslepende en gewelddadige oorlog werd het land namelijk eerder ook al getroffen door uitbraken van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe zorgden dit al voor duizenden slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen maar meer te worden, doordat veel Jemenieten volledig afhankelijk zijn van hulp van anderen. Als één van de weinige organisaties is een ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we de kwetsbare Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. De diaconie wil deze noodhulp daarom graag ondersteunen. Mogen we ook rekenen op uw bijdrage?

Diaconale collecte zondag 6 januari

De diaconale collecte van deze zondag is voor Winterhulp via de stichting Kom over en Help.

Gaat u mee op bezoek bij Armen? Ze is zestien jaar en woont in Armenië. Armen is de oudste van vier kinderen. Het gezin woont in een ijzeren container, die ze hebben omtimmerd met hout. Binnen is het netjes, maar heel eenvoudig. De kamer wordt multifunctioneel als woon- en slaapkamer gebruikt. Het toilet is buiten, en een douche is er niet. Als ze zich willen wassen, halen ze buiten water en verwarmen het water op de kachel. Vader werkt in Rusland. Tien maanden per jaar. Veel liever zou hij bij zijn gezin blijven, vertelt hij, maar in Armenië kan hij geen werk vinden. Elke keer weer is het moeilijk om voor zo’n lange tijd te vertrekken. Ondanks dat het gezin hierdoor inkomsten heeft en een kleine bijdrage van de overheid krijgt, is het te gering om eten voor het hele gezin te kopen. Daarom gaan Armen en haar broer en zusje naar het dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding. Armen vertelt: “Toen ik naar de dagopvang ging, heb ik gemerkt dat mijn leven anders werd”. De begeleiders van het dagopvangcentrum helpen het gezin ook om een andere woning te krijgen en zijn hierover in contact met de plaatselijke overheid.

De diaconie wil graag de kerken in Armenië en andere landen ondersteunen om deze kinderen in de winter te helpen.  De collecte voor de wintercampagne van Kom over en help willen we daarom van harte aanbevelen.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2018 is totaal € 1.507,70. Dit is bestemd voor Children’s Relief. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 33,65. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de kerstvakantie vindt op maandag 31 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Vrijwillige bijdrage

Van het toegezegde bedrag voor de vrijwillige bijdrage (€ 320.578) is ruim € 305.000 ontvangen. Veel gemeenteleden betalen het toegezegde bedrag in termijnen, zodat in de laatste weken nog verschillende bedragen zullen worden ontvangen. Als u het toegezegde bedrag nog niet overgemaakt hebt, zou u dat dan alsnog willen doen? Rekeningnummer NL46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Herv. Gem. GNH inzake Vrijwillige Bijdrage.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari willen we als kring weer bij elkaar komen. Het schriftgedeelte wat aan de orde is, is:

Johannes 6: 1-21. We bidden om gezegende samenkomsten in het nieuwe jaar.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd 09.30 uur.

Allen weer hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari is de eerste kringmorgen in het nieuwe jaar. We zullen dan stilstaan bij het achtste hoofdstuk uit het boekje: ‘Van kruis naar kroon’.

De bijbelgedeelten die we daarbij willen lezen zijn Romeinen 8: 15-23 en Openbaring 7: 9-17.

Iedereen van harte welkom!

Bijbelgesprekskring

In het nieuwe jaar gaan we met een nieuw bijbelboek beginnen: 2 Korinthe. De eerste kringavond van 2019 is bij familie IJzerman, Blauwe Reiger 4. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 2 Korinthe 1. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al twee weken hard geoefend, en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment 4.121,50. U kunt uw gift nog steeds  overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612  t.n.v.  Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v.  gift kerstfeest 2018.

Wij zeggen  iedereen nogmaals  hartelijk dank voor uw gift.

Wij hopen u allemaal te ontmoeten op woensdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk.

Met vriendelijke groet, namens alle kinderen en  het personeel van de zondagsschool.

Op 23 december is er geen zondagsschool.

Zending

Lea van der Riet-Luiten jarig, post is welkom!

Lea hoopt 7 januari weer jarig te zijn en post uit NL blijft heel erg leuk! Ook al komt het wat later dan de dag zelf aan, een stapeltje post uit onze gemeente blijft verbinden!

Lea waardeert dit enorm! We hopen dat zij samen met haar man Werner een hele fijne dag zal hebben en wensen haar nu al veel zegen in het komende jaar!!

Berichtje van Amy de Jong

Lieve gemeenteleden,

Wauw, kalenderjaar 2018 zit er bijna op! Wat gaat de tijd hard, te bedenken dat het eerste semester op de Bijbelschool Cornerstone alweer afgelopen is, en we toeleven naar Kerst en oud&nieuw.

Bij deze een update over hoe het gaat.

Ik geniet van mijn studie op Cornerstone en het leven in de internationale leefgemeenschap. Ook merk ik dat God me erg aan het vormen is, zoals klei in de hand van de Pottenbakker. Ik leer Hem steeds beter kennen, maar dat gaat niet zonder door diepe dalen te gaan. De toekomst is erg onzeker, maar gelukkig mag ik die in de hand van een ‘zekere’ God leggen. “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”  (Psalm 27: 14).

Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen waar ik u graag van op de hoogte wil brengen:

Ik ervaar steeds meer een verantwoordelijkheid, ‘last’ en opdracht om het evangelie te brengen naar de onbereikte bevolkingsgroepen, naar de mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat de hoopvolle boodschap van Jezus gedeeld moet worden, en dat dát de boodschap is die mensen het meest nodig hebben in dit leven. Op dit moment is nog 1/3 van de wereld niet bereikt met het Evangelie.

Uganda is een land wat niet onbereikt is. Uganda kent vele kerken en vele zendelingen op dit moment. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen zendingswerk meer nodig is daar, maar ik stel mezelf wel kritische vragen, zoals; ‘Is dit de plek waar God wil dat ik ga dienen? Of ligt de prioriteit ergens anders?’ Uganda is op dit moment nog steeds een optie, maar tegelijkertijd sta ik ook open voor de rest van de wereld.

Alles terug gegeven aan God en wachten op Hem, totdat Hij verdere leiding en richting geeft wat betreft de plek waar ik het meest bruikbaar kan zijn in de opbouw van Zijn Koninkrijk.

En nu toeleven naar Kerst. Wat word ik blij om tijdens Kerst te gedenken dat Jezus naar deze aarde is gekomen! Dat Hij mens is geworden, net zoals wij, om onze straf te dragen, zodat we weer vrij tot God kunnen en mogen komen. En dat niet alleen voor u en mij, maar voor de hele wereld! “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3: 16). Wij kennen deze Hoop, maar helaas hebben veel mensen vandaag de dag nog geen enkele weet van Jezus. Wat een bemoediging is dit vers dan! Jezus is gekomen voor de hele wereld, dus Hij is de Hoop voor alle volken! Bidt u met me mee dat deze Hoop ook alle volken zal bereiken?

Ik wil u, ook namens het ThuisFrontTeam, van harte een gezegende Kerst toewensen! En veel geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar, samen met God!

Lieve groet, Amy

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie dienst hebben we zondagmorgen als gemeente uit Gods hand ontvangen. We werden meegenomen naar de doopvont waar God Zijn beloften liet uittekenen. Laten we het niet vergeten: Je bent gedoopt! Een groot voorrecht is dat. God heeft Zijn ja-woord aan ons gegeven. Het is goed om dat van tijd tot tijd te overdenken en te mediteren over de inhoud van Gods doopbelofte. Het maakt ons ook verantwoordelijk om de Heere te zoeken en te dienen. In de verkondiging stonden we stil bij Genesis 49: 10 “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”

De avonddienst werd geleid door ds. M.M. van Campen uit Rotterdam-Zuid. In het afgelopen jaar hebben gastvoorgangers in de Nieuwe Kerk verschillende keren gepreekt uit het bijbelboek Openbaring. Zo is er onder andere gepreekt over Openbaring 3, 6 en 15.  Zondagavond was het tekstgedeelte gekozen vanuit Openbaring 12. Het thema was ‘Kerstfeest op Patmos’.

Pastoraat

We denken aan alle zieken in onze wijkgemeente. We bidden hen toe dat zij rust en kracht vinden bij de levende God. Mag daarbij het kerstevangelie vertroostend zijn. “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14). Dat woord vlees heeft alles te maken met het broze, het vergankelijke bestaan. Zo rond de feestdagen waarop veel families elkaar opzoeken, gaan onze gedachten ook uit naar mensen die (bijna) niemand hebben en die zich alleen voelen. Laten we wat dat betreft ook eens om ons heen kijken. Een kaartje, een bezoekje, een telefoontje, een bemoedigend woord, een luisterend oor, het doet zo goed!

20+

Onze laatste ontmoeting was in november. ‘Wat betekenen de sacramenten voor jou?’, was toen de kernvraag. Afgelopen zondag was er weer een doopdienst. Een dienst waarin God Zijn naam verbond met een kind van de gemeente.

Volgend jaar pakken we de draad weer op. De eerste avond is gepland op 6 januari 2019. Het begin van het jaar is een mooi moment van ontmoeten en begroeten. Neem de 6e gerust anderen mee! Rond de vorige ontmoeting hebben jullie al enkele thema’s aangedragen. Graag ontvang ik er nog meer, schroom niet om thema’s of onderwerpen aan te dragen! (egas.jan@gmail.com)

Straks met Kerst en oud en nieuw zijn er verschillende diensten en vieringen. God geeft ons veel gelegenheid Hem te ontmoeten. Ik hoop dat je er bent! En dat je in alle drukte van je leven rust hebt en vindt in het Kind van Bethlehem. Gezegende kerstdagen en een zegenrijk en voorspoedig nieuwjaar toegewenst.

Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank voor uw gave!

Gelezen

‘Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.’

(Augustinus, 354-430)

Uit de pastorie

Verschillende gemeenteleden stuurden ons goede wensen voor de Kerst en het nieuwe Jaar. Wederkerig wensen wij u en jou feestelijke kerstdagen en Gods zegen voor 2019!

… tot ziens in de komende diensten

In de komende tijd hoop ik, in ieder geval in de ‘gewone’ diensten, te preken uit het evangelie van Markus. Zondagavond hoop ik daar een start mee te maken. We lezen Markus 1:1-8. We horen over Johannes de Doper die optreedt als wegbereider van de Heere Jezus. Met zijn optreden gaan profetenwoorden in vervulling. Op Eerste Kerstdag luisteren we naar het Engelenlied (Lukas 2: 13-14). Op oudejaarsdag ben ik voornemens om opnieuw te preken uit het Markusevangelie. We horen dan de oproep van de Heere Jezus om waakzaam te zijn (Markus 13: 33). Onlangs verscheen er een bijbelstudieboekje in de Artios-reeks over het Markusevangelie (De Mensenzoon, Die dient, ds. M. Maas). Voor als u er iets naast wilt lezen, zeker een aanrader!

Er zijn in de komende tijd veel diensten. Laat die veelheid ons tot vreugde zijn, omdat we keer op keer ons verwonderen over Zijn grote daden en daar ons hart aan ophalen.

Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die zorgen hebben, psychisch of chronisch ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe.

Verkiezingsvergadering

Wij herinneren u aan de verkiezingsvergadering voor de laatste vacature van ouderling op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.30 uur precies en niet om 19.00 uur zoals in het vorige kerkblad vermeld stond.

We vragen u de broeders Boon en Den Breejen, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ouderling Klop ontving op huisbezoek een gift van € 22,- bestemd voor de kerktelefoon. Daarnaast ontving bezoekdame mw. Tuijl-Donker tijdens een bezoek € 5,- voor de kerk. Allen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Kinderlied

Zondag 23 december, Eerste Kerstdag en zondag 30 december zingen we Op Toonhoogte 408. In de maand januari is het kinderlied OTH 450.

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelstudiekring in het nieuwe jaar zal gehouden worden op donderdag 10 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Citaat

‘Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.’            

Steven Middelkoop

Bidden en danken

Wij bevelen de gemeenteleden die tegen de komende feestdagen opzien, in uw voorbede en medeleven aan. Het valt niet mee om alleengaand of rouwdragend te zijn. Het gemis kan extra op onze schouder en ons hart drukken.

Wij bidden voor de gemeenteleden, die de komende feestdagen en tijdens de jaarwisseling moeten werken in de zorg, bij de politie of de brandweer.

We denken aan hen die in het buitenland verblijven, familie, militairen en zendelingen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou Gods zegen tijdens de vele erediensten in de komende periode. Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken ook allen in onze gemeente die te kampen hebben met ziekte, onder wie sommigen zeer ernstig. Ook wanneer in de ouderdom de zwakheid van het lichaam zorgen baart. Anderen zijn herstellende van een operatie. Hoe het ook zij, Gods zegenrijke nabijheid toegewenst.

  ‘Ik heb in nood, aan God verbonden

  in Hem mijn hoog vertrek gevonden

  in God, Wiens goedertierenheid

  zich over mij heeft uitgebreid.’

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 5,- voor de kerk

Bevestigingsdienst

Zondagavond zal broeder Veldman bevestigd worden in het ambt van ouderling. Dan mag de kerkenraad zich weer voltallig noemen. Daar zijn we blij mee. Een stukje pastorale werkdruk wordt nu weer van de schouders van anderen afgenomen.

Bediening Heilige Doop

De laatste zondag van 2018 zal de Heilige Doop in de morgendienst bediend worden. Omdat deze kerkbode berichten voor de komende drie weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet hoeveel dopelingen er zullen zijn.  De doopouders wensen we in de voorbereiding Gods zegen toe. Maar ook als gemeente mogen we weer bepaald worden bij het teken van Gods genade aan ons, misschien wel heel lang geleden. Maar het onderstreept Gods beloftewoord gedaan aan ons en onze kinderen.

Vanuit de pastorie

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14).  We wensen u en jullie van harte een gezegende viering van het Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze Heere die de trouw bewaart en waakt over het werk van Zijn handen. We zien uit om samen het Kerstfeest te vieren en met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. Gezegende diensten toegewenst! Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

‘Met kleine mensen kan God grote dingen doen.’

Tenslotte

Aanstaande zondag is alweer de laatste adventszondag. God baande door de woeste baren en brede stromen een weg tot de mens. De mens kon geen weg banen naar God toe, en ……wilde dat ook niet. Maar Hij kwam, als Vloekdrager in de kribbe en ging naar het kruis. Hoe nauw werd God verbonden met onze natuur in dit Kind in de kribbe. God-met-ons, daar is de genade en de zaligheid. En straks zal Hij terugkomen als Banierdrager. Dat blijven we verwachten. Een gezegende advent toegewenst, ook na adventstijd 2018. Namens de kerkenraad,                                                         

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 22 december

14.00-15.30 uur  openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 23 december

14.15 uur geen Zondagsschool

Maandag 24 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 26 december

10.00 uur Kerstviering Zondagsschool

Donderdag 27 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.J.Meijer

Vrijdag 28 december

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 29 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 30 december

na de avonddienst gebed voor jongeren

Dinsdag 1 januari 2019

na de ochtenddienst nieuwjaarsreceptie in de Parel

Woensdag 2 januari

09.30-11.00 uur  woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 3 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Blauwe Reiger 4

Vrijdag 4 januari

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 7 januari

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 8 januari

20.00 uur Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas –   De Parel

19.30-21.30 uur Zendingskrans Ora et Labora –   

Woensdag 9 januari

18.45-20.00 uur  Kinderclub Ithaï – De Parel 

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG 1 Oost – De Parel

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

Donderdag 10 januari

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur  Bijbelkring WG 2 Noord – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring WG 3 zuid – Maasstraat 47

Vrijdag 11 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Varia

Verdiepingsconferentie ‘Gedenkt te sterven’

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hooflezing van prof. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het midddaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019 / Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt 11 januari 2019 

 

Erediensten

Zondag 23 december 2018 – Vierde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Arinda van den Bergh, Anthony Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 96: 1

avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

10.45 uur wijk 2 Zuid, prop. C Budding, Elspeet

voorzang: Weerklank 117: 1, 2, 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 121: 1, 2, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Kimon

2. Eigen gemeente – Project Linken

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Linde van Dijk, Groep B: Cobi van Dijk, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A: Hanneke Struik, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Sanne/Jasmijn Ritmeester

Dinsdag 25 december 2018 – Eerste kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur zingen van kerstliederen

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Sijgrid Klop, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5 en 6

avonddienst: Psalm 132: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 124: 1, 2, 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam

18.00 uur
wijk 3 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Marianne de Boer, Lenny Egas, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin, Groep B: Marit Bom, Martine Kraaijveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter

Woensdag 26 december 2018 – Tweede kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool

Collecte

Kerstcampagne Wonderschoon – Woord en Daad

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Zondag 30 december 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.S. Heutink, Ede

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Verwarming

Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Dirry Blom, Meta Klop, Nienke de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 60: 7

avonddienst: Psalm 65: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.J. Overeem, Zegveld

18.00 uur ds. J.J. ten Brinke. Oud-Beijerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA Jemen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Pastoraal werk

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Monica Stout, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Manon de Bruin

Maandag 31 december 2018 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 21: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

NIEUWE KERK

19.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. kerkrentmeesterlijk beheer

Dinsdag 1 januari 2019 – Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Annelies Boot, Carola Klop

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Aansluitend: nieuwjaarsreceptie in De Parel

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn Van Hof, Thirza de Kock, Daniëlle Verdoold

Zondag 6 januari 2019

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A. Vastenhoud, Den Haag

18.00 uur prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Angela Kloosterman, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 4

avonddienst: Psalm 32: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. D. Verboom, Rijnsburg

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. A. van der Stoep, Nieuwland-Oosterwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Deborah Bijkerk, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Judith Meerkerk, Thijs Molendijk

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92