Kerkblad 74-32

Hij – niet ik…

“Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder.”

(Johannes 3: 29 en 30)

_______________________________________________

In de Middeleeuwen schilderde Matthias Grünewald een groots schilderij voor het altaar in de kerk van Isenheim.

Rechts van de Gekruisigde staat Johannes de Doper. Hij lijkt de tekst uit te spreken van deze meditatie: “Hij moet meer worden, ik echter minder”. Terwijl hij dat zegt wijst hij met een ongewoon lange wijsvinger naar de Heere Jezus. Daarmee zegt Johannes alles: Het gaat om Jezus, en niet om hem, Johannes.

Het gaat om Jezus. Zo ligt dat ook – als het goed is – in het leven van elke christen. Het gaat in het geloof niet om ons, maar om Jezus. Daar vaart de gelovige wel bij, als het ons om Hem te doen is: ‘niet ons o Heere, niet ons… Uw naam alleen zij alle eer en roem gegeven.’

Niet altijd gemakkelijk

Maar, en dat voelt u denk ik ook wel mee, het is niet op ons lijf geschreven dat we onszelf verloochenen. Die moeilijke les moeten we Johannes leren. Dat geldt voor elke christen: het gaat niet om mij. Dat wordt beproefd!

Leerlingen van Johannes hebben namelijk gemerkt dat hun aanhang minder wordt. Het is niet meer zo druk als Johannes preekt. Als hij doopt komen er steeds minder mensen naar voren om gedoopt te worden.

Dat vinden ze maar moeilijk. Ze gaan naar Johannes toe en we horen hun aanvechting en teleurstelling doorklinken in vers 26.

We merken dat het niet om ons gaat, elke christen leeft om Christus te verheerlijken, maar na de zondeval gaat dat niet meer vanzelf. Dan zitten we er vaak zelf tussen. We hebben last van een veel te groot ‘ik’. 

Vanuit het antwoord van Johannes kunnen we zien en leren hoe we die plaats mogen innemen, om als gelovige een levende richtingwijzer te zijn: naar Jezus.

Vriend zijn

Het gaat om Jezus, niet om mijzelf als gelovige, of als ambtsdrager… Dat is geen lastige opgave, maar een lieve lust. Daarom voelt Johannes zich niet gekwetst wanneer de mensen naar Jezus gaan, in plaats van naar hem.

Daar gaat het hem nu juist om. Hierin is zijn blijdschap volkomen. Vol geworden. Laat hem maar wegvallen, laat ons maar naar de zijlijn schuiven, als dit maar gebeurt.

Als de Heere Jezus maar meer wordt, doordat uw kinderen, buren en collega’s Hem leren kennen. Wat zou dat mooi zijn!

Dat is de taak van de vriend van de bruidegom. Hij moest de bruidegom en de bruid bij elkaar brengen en daarvoor van alles regelen. Maar als ze dan bij elkaar zijn, dan moet hij wegwezen.

Zijn beloning is de vreugdevolle uitroep van de bruidegom wanneer hij zijn geliefde in de armen sluit… Dat is de blijdschap, de beloning van de vriend van de bruidegom. Hij verblijdt zich in de stem van de bruidegom.

Hoe deed Johannes dat? Hoe mag u dat doen? Hij wijst steeds van zich af naar de Heere Jezus: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”. Dát werft!

Vertel maar wat Christus te bieden heeft. Laat Zijn heerlijke Naam maar klinken, Zijn Middelaarswerk maar schitteren. Zijn verzoenend lijden en sterven voor onze zonden.

Meer en minder worden

Hoe zijn we vruchtbaar als christen? Daarover gaat vers 30. “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

Christus moet dus groeien. Eerst dat woordje moeten. Dat is niet Johannes’ persoonlijke mening, maar een moeten van Godswege. Johannes brengt zijn teleurgestelde leerlingen bij de wil van God.

God wil dat de Christus groeit. Dat moet en zal gebeuren, omdat Hij het wil. Dat gaat niet in de eerste plaats om het aantal volgelingen, want dan zou je je al snel kunnen verkijken.

Het gaat hier om de groei van Jezus ten opzichte van of in Johannes. Hij heeft als vriend van de Bruidegom geen blijvende betekenis, het gaat om de Bruidegom met zijn bruid. Om Jezus zelf.

Kijk, het zou toch wel heel vreemd en ongepast zijn als de vriend er bij blijft als de bruidegom en de bruid elkaar in de armen sluiten.

Voor Johannes is dit één en al vreugde en blijdschap. Hij moet groeien en ik minder worden. Laat Zijn invloed, aanhang groeien en bloeien. ‘Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.’ Wat heerlijk als anderen tot Jezus komen.

Dat is ook op die tweede manier belangrijk: Christus moet in Johannes, maar ook in u en mij meer worden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Dat is het beste geneesmiddel voor een door de zonde ontstoken en opgezwollen ‘ik.’ Het zeurt maar om aandacht en komt pas tot bedaren als Christus het leven overneemt.

Het gaat dan ook als vanzelf. Hij, niet ik. Zo’n leven is het beste bruikbaar in het koninkrijk van God. Het verwijst anderen naar de Heere Jezus.

J.C. Breugem v.d.m.

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Hulp gevraagd voor ‘Kom jij ook?’

Tieners en volwassenen:

Wilt u dit kinderevangelisatie project  meenemen in uw gebed?  We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waar het evangelie nieuw voor is.

We merken de laatste jaren een verschuiving van medewerkers, sommige stoppen na jarenlange medewerker te zijn geweest, omdat de kinderen uit de leeftijdscategorie gaan groeien. We hebben dus nieuwe hulp nodig tijdens de dagen om met een groepje kinderen het programma te volgen, voor hen te zorgen, en hen te helpen tijdens de workshops en het eten. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mattenleggers voor bescherming van de vloeren om 08.00 uur.

Dit jaar zoeken we wat extra hulp bij het bakken van 600 pannenkoeken voor 26 februari in de ochtend. Wilt u een aantal (25 of 50) pannenkoeken bakken? Dan horen we dat graag. Ze mogen koud bezorgd worden

Maatschappelijke stage:

Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

Financiele hulp:

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL34 RABO 0325 0875 71 t.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld.

Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen, neem dan contact op via komjijook@hotmail.com of bel Arina Hagenaar 06-37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 februari 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift, waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ZOA – vluchtelingen in Ethiopië. Ethiopië biedt jaarlijks opvang aan duizenden vluchtelingen uit Eritrea en Somalië. Met name jonge vluchtelingen belanden hier vaak in een uitzichtloze situatie; het is erg moeilijk om werk te vinden en dat maakt het opbouwen van een nieuw bestaan vrijwel onmogelijk. Vluchtelingen mogen niet werken in Ethiopië, missen vaak de benodigde vaardigheden en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen. Deze omstandigheden drijven vluchtelingen vaak verder richting Europa of het Midden-Oosten op zoek naar een betere toekomst. Ze hebben geen realistisch beeld van de gevaren van deze reis en ze worden een makkelijk doelwit voor mensenhandelaars. ZOA en haar partners willen deze kwetsbare groep mensen helpen. Dit wordt gedaan door het creëren van betere mogelijkheden voor deze vluchtelingen. Zo pleiten zij bij de overheid voor het legaal laten werken van vluchtelingen en bieden ze hen beroepstrainingen aan zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Daarnaast verstrekken zij informatie over de toegang tot essentiële basisvoorzieningen en proberen ze te voorkomen dat deze overbelast raken door de instroom van zoveel extra mensen. Tot slot willen zij de gevaarlijke oversteek naar Europa of het Midden-Oosten ontmoedigen door campagnes die wijzen op de gevaren van deze reis. Als diaconie willen we dit project (wat gefinancieerd wordt door het Ministerie van Buitenlandse zaken) graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 21 februari

De zesde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 februari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. P. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Arie Slob uit Noordeloos een lezing verzorgen met als titel ‘Ouderen in veilige handen’. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden, waaronder de PCOB, een actieplan opgesteld om de problematiek van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Door het onderwerp breed onder de aandacht te brengen wordt gewerkt aan herkenning en erkenning. Hierdoor breidt de bewustwording zich steeds verder uit in onze samenleving. Dat is nodig om ouderenmishandeling een halt toe te roepen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat Ouderen zich veilig voelen en veilig zijn. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 18 februari is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze avond de overstap maken van discipelschap binnen de kerk van Jezus, naar gemeenschap binnen de kerk van Jezus. Gemeenschap is iets dat je als kerk met elkaar doet en gemeenschap is niet iets nieuws, gemeenschap is een eigenschap van God Zelf, voordat de schepping er was. Dat maakt dat gemeenschap binnen de kerk heel belangrijk is. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en iedereen is hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De achtste Bijbelstudie over Jeremia heeft als titel: ‘Belofte van een vernieuwd verbond’. (Jeremia 31: 27-40, Vrouw januarinummer.)  Corrie van de Meijden zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen dinsdagmorgen 19 februari om 09.15 uur van harte welkom in De Parel. Ria Hooikaas en Anja Buijk passen op de kinderen. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 20 februari is er weer de bijbelkring. Het onderwerp van deze morgen is opnieuw Johannes 7: 24-53. We rekenen weer op een goede opkomst en een fijne bespreking.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk

Tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Beste jongens en meiden,

Kom jij ook naar de ‘Kom jij ook?’ met thema Feest.

‘Kom jij ook’ is een interkerkelijk kinderevangelisatieproject, waar onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:

We willen je van harte uitnodigen in Sporthal De Wielewaal op:

Maandag 25 februari tijdens beide dagdelen. Van 09.30-11.45 uur en vanaf 13.30-15.00 uur. In de middag ontvangen we kindertheater ‘Je bent een parel’ (vanaf 4 jaar).

Dinsdag 26 februari gaan we verder met het feest. Vanaf 09.30 uur zijn jullie weer welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Om 13.30 uur is het afgelopen.

Groep 6 t/m 8:

We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 25 en 26 februari ben je om 17.00 uur van harte welkom.  Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, escape room, spellen en workshops.

Locatie: De Bron, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 17 februari geen zondagsschool. Ook de week daarop, 24 februari blijven de deuren van De Parel gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie. Zondag 3 maart hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Uitzwermavond

Dinsdag 19 februari organiseert de evangelisatiecommissie weer een uitzwermavond. Je kunt ook zeggen ‘Zending dichtbij’. In Matheus 10 kunt u erover lezen: wat voor taak en roeping hebben wij als Christen? Wat moeten wij steeds doen, hetzelfde als Jezus: namelijk het evangelie verkondigen.

Nee, wij hoeven niet allemaal het zendingveld op, want er is veel te doen in onze eigen leefwereld. Wees steeds bewust bezig met zending in je eigen gezin, vergeet je familie niet, of je werkkring. Inmiddels zijn er ook al verschillende wijkgroepen opgestart, deelnemers wees als een kaars in de nacht en laat ‘Het Licht’ stralen in uw wijk.

Kijk om u heen en probeer te traceren waar u hulp kunt bieden, soms is het maar iets kleins. Bid met elkaar dat u als christen iets mag betekenen voor de mensen om u heen. Als alle wijken van onze gemeente zijn voorzien, en dat is toch het streven, dan hoeven wij niet meer langs de deuren te gaan. Dat heeft tijd nodig, dat begrijpen wij als kerkenraden maar al te goed. Daarom gaan we voorlopig nog door met uitzwermen, er is nog veel werk te verrichten. Ga met ons mee, het is maar een uurtje, om mensen te spreken die denken dat ze God niet meer nodig hebben. Wij hopen en bidden dat nieuwe medewerkers zich  zullen aanmelden.

Wilt u dit belangrijke werk meenemen in uw voorbede? Gelooft u in de kracht van het gebed? Wij wel,daarom van harte uitgenodigd in de jeugdzaal van de Oude kerk om 19.30 uur. Daar beginnen we ook met bidden, want we weten dat we niet alleen op stap kunnen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen stonden we voor het laatst stil bij Markus 1. Vanuit de verzen 40 en 41 ging het over de melaatse man die bij de Heere Jezus kwam. “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. Het ging hem niet allereerst om genezing, maar om reiniging. De man besefte dat dit geen vanzelfsprekende zaak was. Ook al had de Heere Jezus er inmiddels velen genezen. Onreinheid laat treffend zien wie wij als mensen door de zonde zijn. Dan is het niet vanzelfsprekend dat de Heere Zich ontfermt. Door de zonde bouwen wij een muur tussen God en ons. Wat dat betreft kan het zomaar herkenbaar zijn. Als U het wilt… Maar dan het grote wonder dat de Heere Jezus Zijn hart laat spreken. Zijn hart is als een oceaan vol liefde en barmhartigheid. Hij spreekt: Ik wil het, wordt gereinigd! Op dat woord mogen wij in aanloop naar de bediening van het Heilig Avondmaal onze hoop vestigen. Het is een woord dat een geweldige diepgang krijgt als we bedenken dat Hij daarvoor naar het kruis moest.

20+

Zondag 17 februari, direct na de avonddienst, willen we met de 20+ groep weer bij elkaar komen in de bijzaal van de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze avond is: ‘Gelukkig zijn’ naar aanleiding van de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5: 1-16. Vorig jaar werd dit als onderwerp ingebracht: ‘Te denken aan de realiteit van het leven, waar leven we voor anno 2019? Wat maakt nou gelukkig in deze tijd en wat vinden we moeilijk/lastig aan deze tijd waarin we leven?’  Een onderwerp waar veel stof tot nadenken inzit en waarover we vanuit de Bijbel alles kunnen leren wat nodig is. Wat is dat zalig zijn? Gelukkig zijn? Kan ik dat hier en nu al zijn en ook ervaren worden? Hoe zit dat met de grondwet van het Koninkrijk der hemelen? Geldt dat al in het hier en nu of valt er nog meer over te zeggen?

Raakt dit jou? Wil je er meer over horen en delen? Ben je ouder dan 20 jaar? Wees er dan bij op 17 februari en neem gerust iemand mee!

Noteer ook vast de data van de volgende keren tot aan de zomer: zondag 31 maart (preekbespreking met ds. Westland), 5 mei, 2 juni en 30 juni. Starttijd: 19.30 uur.

Arjen Versluis en Jan Egas

Wijkavond – (Samen)leven met God

Iedere opvoeder ziet zijn of haar eigen kind graag goed, gezond en gelukkig opgroeien. Maar hoe heb je dat op een goede manier in de hand? Op welke manier kun je niet alleen letterlijk voor gezond en gevarieerd eten zorgen, maar ook geestelijk? Als christelijke ouder heb je een verantwoording op je rusten die soms zo beklemmend kan zijn, zeker als achter de voordeur bijna alle goede voornemens lijken te mislukken. Goede opvoedboekjes in de kast en praktische tips van vrienden te over… en toch; de praktijk is soms weerbarstiger dan we willen erkennen. Of gaat het nu nog best aardig –  kinderen zijn nog relatief  jong – maar kijken we enigszins gespannen naar de tienerjaren die spoedig komen. Of vragen onze jongvolwassen kinderen inmiddels zoveel zorg en aandacht dat het u boven het hoofd dreigt te groeien? Is er nog contact? Gaan zij inmiddels hun eigen weg?

Voor de komende wijkavond hebben we Marcel Vroegop uitgenodigd. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Marcel wil met ons in gesprek gaan over de wijze waarop we in het gezin samenleven met God. Hoe spreken we over God? Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de geloofsopvoeding in het gezin? Hoe ging dit vroeger? Hoe gaat dit nu? We kunnen veel van elkaar leren. Dat betreft zowel oud als jong. We zien uit naar de komende wijkavond en verwachten de nodige bagage, bemoediging en aansporing. Het is goed om samen met andere ouders ons hierop te bezinnen. Tot Gods eer en onze diepste vreugde. Woensdag 20 februari 20.00 uur in De Parel. De koffie/thee staat klaar om 19.30 uur. We hopen op een vruchtbare avond. Allen van harte uitgenodigd!

Wijkmiddag Oost

Hoewel het nog een poosje duurt voordat het zover is, willen wij u alvast de datum van de komende wijkmiddag doorgeven. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei.

Houdt u deze dag vrij? Wij zouden het gezellig vinden als u komt! Nadere gegevens volgen nog in een latere kerkbode.

Gastvrijheid

Zondag 3 februari hebben we na de morgendienst met elkaar koffie en thee gedronken in De Parel en hebben verschillende nieuwe gemeenteleden zichzelf voorgesteld. Zij hebben in de afgelopen periode aangegeven, zich (met hun kinderen) te willen aansluiten bij onze wijkgemeente. Het is fijn als we bij de verschillende namen ook een gezicht hebben. Dat bevordert het onderlinge contact. We vormen immers een gemeente waarin we naar elkaar willen omzien en met elkaar willen meeleven. Dat mag plaatsvinden vanuit de wekelijkse bediening van het Woord. Tijdens het koffiedrinken was er gelegenheid om op ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en over de preek door te spreken. Daarom was het goed om kennis met elkaar te maken. Hierin zien we de trouw van de Heere. We hopen dat ieder snel zijn of haar plaats zal vinden in onze gemeente. Een gemeente die op elkaar betrokken wil zijn. Gastvrij gemeente-zijn heeft alles te maken met het hart van God dat overloopt van liefde, dat betrokken is op mensen. Het wezen van God leert ons om betrokken te zijn op de ander (Johannes 17: 21). Zo wordt de christelijke gemeente meer dan eens opgeroepen om gastvrij en vriendelijk te zijn en goed te doen aan allen. Vanuit deze houding willen we aandacht geven aan nieuwe gemeenteleden. Binnen de kerkenraad wordt over dit onderwerp gesproken en nagedacht hoe wij dit concreet handen en voeten kunnen geven.

Gift

Br. De Keizer ontving op huisbezoek  € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank!

Gelezen

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God” (Psalm 42: 2).

‘Hunkert u naar Hem? Hij hunkert nog veel sterker naar u. Nooit was er een zondaar die ook maar half zo verlangde naar Christus als Christus verlangde naar die zondaar. Nooit heeft ook maar één heilige zo verlangd zijn Heere te zien, of zijn Heere verlangde minstens tien keer zo sterk naar hem. Als u naar Christus snelt, is Hij altijd vlakbij u. Als u zucht van verlangen naar Zijn aanwezigheid, is die zucht het bewijs dat Hij al bij u is.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

… tot zondag

De tafel staat zondag klaar. Brood en wijn om ons te versterken op de reis door de woestijn van het leven. Brood en wijn die de genade van de Heere Jezus laat smaken en proeven aan bedelaars, mensen die niets meer hebben dan hun zonde. Brood en wijn die de liefde van de Heere Jezus uittekenen, om je hart aan op te halen. Laten we bidden om een vreugdevolle dienst, voor ieder gemeentelid! We lezen in de dienst uit Markus 7. De vrouw uit Syro-Fenicië wijst de Heere Jezus op de honden die onder de tafel de kruimels van de kinderen eten.

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor alles wat Hij in de viering heeft geschonken. De verkonding in deze dienst is uit Markus 10: 45. “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. Christus gaat ons voor in dienen! Zijn dienst is ook uniek. Hij geeft zich als losprijs voor velen. U en jou een gezegende avondmaalszondag toegewenst! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan alle zieke gemeenteleden die thuis of in het ziekenhuis zorgen hebben om hun gezondheid. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloofsvertrouwen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De Heere zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven. Zondag staat de Avondmaalstafel aangericht. ‘Komt dan, want alle dingen zijn gereed’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 februari. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 februari is Op Toonhoogte (OTH) 426: ‘Alzo lief had God de wereld’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meer worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We danken dat, door de inzet van vele mensen en vrijwilligers, De Ark en De Buitenhof er mochten komen. We bidden dat ze ook in stand gehouden mogen worden, dat er voldoende financiële middelen mogen zijn. We bidden ook voor hun gasten en bewoners met de gezinnen die erbij horen, die op deze manier geholpen worden.

In het noordwesten van China is een aantal christelijke mannen met een moslimachtergrond gevangengezet in een heropvoedingskamp. Ze zitten al meer dan zes maanden zonder enige uitleg vast. Ze mogen geen contact hebben met hun familie. Hun vrouwen en kinderen missen hen enorm. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Jaarlijks keren duizenden Joden vanuit de hele wereld terug naar Israël. Bid voor hen en voor goede hulp bij de integratie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

David zegt in psalm 39 dat “de sterkste enkel ijdelheid is”. “…laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte (…). Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (Jeremia 9: 23,24). Een rijkdom als u en jij ziet dat zo gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Giften

Kerkelijk werker Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,-. Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Diaken Trapman ontving op kroonjaarbezoek een gift van € 10,-  voor de kerk.

Gemeenteavond

Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we de komende gemeenteavond voorbereid. We kwamen tot de ontdekking dat de datum (27 maart) niet zo geschikt is in verband met andere activiteiten in dezelfde week. Vandaar dat wij de datum van de gemeenteavond hebben verplaatst naar donderdag 4 april.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 februari hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het zesde hoofdstuk van het boek n.a.v. 1 Johannes 3: 14-24. Het thema is: ‘Bekeringsleven’

Een goede voorbereiding toegewenst. Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

‘Christus heeft mijn zonde, dood en vloek in Zijn lichaam overwonnen.’

Tenslotte

We leven toe naar de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is een zegel op de liefde en de trouw van Jezus voor Zijn gemeente. Dat avondmaal is een teken, een onderpand, het zegel van het testament en verbond der genade. Gelijk brood en wijn gebroken en vergoten worden, alzo heeft Christus Zijn lichaam laten breken en Zijn bloed laten vloeien tot vergeving van zonden. De Heere geve gezegende diensten rond Woord en sacrament.

Namens de kerkenraad,                                                    

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 16 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 17 februari

Geen zondagsschool

Maandag 18 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 19 februari

09.15-11.15 uur vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

20.00-21.30 uur thuiskring II – thuis

Woensdag 20 februari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 21 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur ontmoetingsavond – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – thuis

20.00 uur Bijbelkring Wijk Zuid – De Parel

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Bijzondere verhalen op de GZB-dag 16 maart

Ds. Yunusu Mataka woont in Malawi en werd geboren in een moslimgezin. Zijn vader was de stichter van een groot aantal moskeeën. Yunusu kwam in contact met een jongen die hem vaak over Jezus vertelde. Dit heeft ertoe geleid dat Yunusu tot geloof is gekomen. Nu is hij predikant en coördinator van het toerustingsprogramma dat is opgezet door GZB-zendingswerker Nico Bontenbal. Op de GZB-dag vertelt Yunusu zijn bijzondere levensverhaal.

Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 09.45-15.45 uur. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek! De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Van harte welkom!

Om de GZB-dag mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Help jij of helpt u mee? Er zijn vrijwilligers nodig voor de kinderopvang, de jeugdprogramma’s, catering en gastheren en -vrouwen. Aanmelden kan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

____________________________________________________

Varia

Voorjaarsconcertarrangement De Herberg

Zaterdag 23 maart is weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook een aantal stroken heide kent. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg. Kosten: Volledig arrangement: € 25,-. Alleen concert: € 15,-. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Help! Wie kookt er vandaag? Kookvrijwilligers gevraagd!

Zolang de Herberg bestaat, is het maar één keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden.  Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week. Tussen de maaltijden door is er tijd om te genieten van de omgeving. Zie voor informatie: www.pdcdeherberg.nl

Psalmen in Concert zaterdag 16 februari

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok. Het concert begint om 20.15uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl. Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

Spectaculair concert ‘electric organ’ – zaterdag 9 maart

In De Ark te Hendrik-Ido-Ambacht wordt onder het thema ‘Electric organ’ een heel bijzonder concert georganiseerd. Tijdens dit concert treden Peter Koetsveld (klarinet), Jaap Klootwijk (percussie) en Jan Peter Teeuw (orgel) op. Het programma van de avond mag gerust uniek genoemd worden. Elk muziekstuk ondergaat tijdens dit concert een bijzondere

gedaanteverwisseling door de boeiende combinatie van orgel, percussie en klarinet. Halverwege het concert is er een pauze waarin gratis lekkere hapjes en drankjes worden geserveerd.

Het concert begint om 19.30 uur. De deuren aan de Olijfgaarde gaan een half uur voor aanvang open.

Kaarten zijn te reserveren via www.maurits.nl (€ 10,- per persoon), of verkrijgbaar aan de ingang (€ 12,50 per persoon). Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 17 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, classispredikant – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland, dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doelen

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Hanneke Struijk, Janine de Bruin, Lisa den Hollander, Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

11.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Hannelot van den Bos, Groep B: Ellen Leenman, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 23: 1

avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Margriet Verschoor, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37