Geef activiteiten voor het nieuwe seizoen door!

Voor het totaaloverzicht, dat voor website en kerkblad gebruikt wordt, missen we nog veel informatie over activiteiten in het nieuwe seizoen 2019-2020.

Fijn dat enkele verenigingen en kringen en een van de wijkgemeenten al hebben aangeleverd, maar als u het nog niet gedaan hebt: doe het dan binnenkort!

Het gaat om: soort activiteit, wie organiseert, datum/data, tijd, plaats, en eventueel ook wat nadere gegevens. Bijzondere activiteiten kunnen t.z.t. verder in het kerkblad of via de site worden toegelicht.

Voor de clubs, kringen en verenigingen enz. waarvoor ook algemene informatie op de website staat: ga even na of die nog up to date is, en zo niet, geef dan de juiste gegevens voor het nieuwe seizoen op.

Centraal e-mailadres hiervoor is: activiteiten@hghg.nl .

Wijk 1: Slotavond 20+

Volgende week zondag hebben we de laatste 20+ van het seizoen. In de morgendienst staat Ds. Westland stil bij de tweede brief van Johannes. Het leek ons mooi om ‘s avonds deze brief met elkaar te bespreken. 

We zijn deze avond uitgenodigd bij Elianne de Jong Parallelweg 139. Het beloofd een mooie en gezellige avond te worden.

2 Johannes 1:1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –

 1. omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
 2. genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
 3. Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.
 4. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.
 5. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
 6. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
 7. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
 8. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
 9. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
 10. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.
 11. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
 12. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

 

Met hartelijke groet,

 

Arjen Versluis en Jan Egas

Vrijdag 21e: Open Doors Nacht van Gebed

Pareldienst 2 juni

Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Stille week 2019

Kerkblad 74-29

Luisterplek

En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, ging Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!

Markus 1: 35

_________________________________________________

We ontmoeten Jezus in Galilea. Het staat aan het begin van zijn bediening. Hij geneest mensen van hun kwalen en zet vrij die door boze geesten worden gekweld. Mensen zien het en vertellen het door. Het gaat van mond op mond. Dan gaat het snel. “En heel de stad had zich verzameld bij de deur.” (33) Aan aandacht geen gebrek.

Wat zou u doen, als u zoveel succes had in uw werk of in het kerkenwerk? Zeg ik teveel als we bij succes de neiging hebben om als eerste het gebed te laten vallen. We gaan prioriteiten stellen, als vanzelf. En bidden is zonde van je tijd als het goed gaat. Als Jezus het druk heeft en bekendheid krijgt, is het eerste wat Hij doet: bidden, spreken met God zijn Vader, delen in gebed en luisteren.

Jezus zoekt de stilte op, “ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.” Hij zoekt de eenzaamheid op, een plek waar niemand komt in woest gebed. Weg van alle stemmen en onrust. Stilte en rust had ook Hij nodig (6: 46, 9: 29). En zo ontdekt Hij in de omgang met Zijn Vader de weg die Hij moet gaan.

Deze levenshouding heeft Hij ook Zijn volgelingen voorgehouden. “Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (14: 38) En zo is het. Voor je het weet stap je in een fuik door aan de haal te gaan met je mogelijkheden en je succes, ook in de kerk. Je ziet zomaar over het hoofd waar het God om gaat en je vult zomaar je eigen programma in i.p.v. Gods wil te volgen.

Je ziet dit bij de discipelen gebeuren. Ze missen Jezus en zoeken Hem. En als ze Hem vinden zeggen ze: “Iedereen zoekt U.” (37) Met andere woorden: ‘Meekomen en U moet er zijn voor al die mensen. Ze komen voor U. Het gaat goed. Kijk wat een bekendheid!’ Jezus wordt onder druk gezet. Hij moet presteren. Ze denken te weten wat Hij moet doen, wat nodig is.

Het antwoord is anders dan verwacht: “Laten we naar naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan.” (39) Dus niet wat er allemaal moet of sociaal wenselijk is, is leidend voor Jezus, maar wat Hij gehoord heeft in het gebed tot Zijn Vader. Wat er echt moet gebeuren is niet alleen genezen en bevrijden, maar de weg gaan naar het kruis, waar Hij zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. (10: 45)

Daarom wilde Jezus niet dat mensen zo op die wonderen gefocust zouden zijn. Jezus kwam namelijk niet om deelproblemen op te lossen, maar het kernprobleem. Hij kwam om de kloof tussen God en mens te overbruggen door de weg van Zijn lijden en sterven. Dit zou de weg vrijmaken voor volkomen verzoening, bevrijding en genezing. Zo leren we ook God kennen. In een genezing leren we iets van Zijn kracht kennen, maar in het lijden van Zijn Zoon (15: 36) leren we God zelf kennen. In Hem zien we Gods eeuwige liefde en genade stralen voor een verloren wereld. Door Hem en bij Hem is bevrijding van zonde, oordeel, en uiteindelijk van alle gebrokenheid.

Waar hoor je dat? In de prediking van het Evangelie! Daarvoor was Jezus uitgegaan (38b), en daarvoor laat Hij nog steeds Zijn woord klinken, opdat we Hem zouden navolgen en onze luisterplekken zouden bewaken. Een luisterplek met gevouwen handen om ontvankelijk te blijven Voor Gods stem. Een luisterplek met open oren om Zijn Evangelie te horen, te geloven en te doen wat Hij zegt. Want daartoe is Hij uitgegaan!

ds. P. van de Voorde

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

 Kerk-school-Gezin

Deze week is op alle christelijke scholen in ons dorp aandacht besteed aan Kerk-school-gezin. Ditmaal is als thema gekozen: ‘Kom je ook naar het feest?’ Daarbij wordt gerefereerd aan de bruiloft van Christus met zijn gemeente. Diverse Bijbelverhalen, die hiernaar verwijzen zijn deze week op school behandeld, zoals: Izaäks huwe-lijk met Rebekka; de bruiloft te Kana; de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes; het koninklijke bruiloftsmaal.

Deze themaweek wordt zondag tijdens de diensten in diverse kerken hier ter plaatse afgesloten. In de Oude Kerk is er een gezamenlijke dienst onder verantwoordelijkheid van WK Noord, die om 9.30 uur begint en waarin ds. P. van de Voorde voor hoopt te gaan. We hopen dan veel kinderen met hun ouders in de kerk te ontmoeten, terwijl in de kerk ook weer de nodige werkjes van de kinderen te zien zullen zijn.

Het themalied voor deze week is: ‘Een Koning viert feest’:

Een koning geeft een heel groot feest

met veel muziek in een mooie zaal.
Het wordt een hemels bruiloftsfeest,
met veel pracht en praal!
Met taart en dans en zang erbij
en iedereen is blij!
Een koning geeft een bruiloftsmaal,
dus kom nu allemaal.
Refrein: Er komt een feest 
en iedereen moet feesten.

                   Vergeet je huis, je werk en al je geld.

   Kom met je vrienden naar het koninklijk feest.

       Er is nog nooit zo’n feest geweest.

De koning stuurt zijn dienaars rond
naar al zijn vrienden in de stad.
Maar iedereen heeft een excuus,
‘t is ook altijd wat.

Een huis gekocht, een trouwerij,
een reis naar het buitenland.
Nee, niemand van zijn vrienden komt
en dat is jammer want…  (Refrein)

Ga naar de stad, naar het centrum toe

en nodig armen en zieken uit.
En iedereen die je tegenkomt,
dat is mijn besluit.
Want jong en oud mag komen bij mij
en krijgt een toegangskaart.
En wie niet met ons feesten wil,
die is het niet waard. (Refrein 2x

 Kom naar het feest!

Voorzang Oude kerk 9.30 uur: OTH 468: 1, 2

Ontmoeting in de Parel

Na de gezamenlijke dienst van Kerk en School is iedereen van harte welkom in De Parel. Voor de jeugd is De Wagon open.

Gebed voor de jongeren.

Al jaren komen we op de laatste zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met jeugdambtsdragers, jeugdleiding en anderen bidden we voor onze jeugd. Voor het jeugdwerk maar ook voor de leidinggevenden en catecheten. Dit omdat we weten dat deze periode van een mens heel bepalend is voor de toekomst. Zeker met alle onrust/veranderingen waar ze mee te maken hebben en het zoeken van hun eigen weg en identiteit. Rond 20.00 uur zijn we meestal al klaar, waardoor er nog tijd is voor andere afspraken of om thuis samen te zijn.

Vanuit het jeugdwerk is ook gezocht naar een nieuwe manier om te zorgen dat we jongeren meer betrokken houden bij kerk door kerngroepen te gaan maken. In Wijkgemeente Oost is een pilot geweest met een positief resultaat vandaar dat het ook in de wijkgemeenten Zuid en Noord wordt opgezet. (zie ook filmpje met uitleg op website http://www.hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk/)

We roepen u op om mee te werken maar vooral te bidden voor dit stuk jeugdwerk maar ook voor al onze jongeren. Bidt u mee thuis, maar kom ook gerust de laatste zondag van de maand met ons mee bidden.

Jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 januari 2019

De diaconale collecte van deze zondag in de week van Kerk, School en Gezin, is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in permanente opvang of in de dagopvang. Financiële steun is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

 Vrijwillige bijdrage 2019

De vrijwilligers zijn deze week bij u langs geweest en hebben de envelop bij u afgegeven. In de komende week komen ze weer langs om uw antwoord op te halen. Heeft u de informatie in de kerkbalansenvelop gelezen? Om het werk in de onze gemeente voortgang te laten vinden is de opbrengst van de actie van groot belang. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt bij te kunnen dragen aan het plaatselijke kerkenwerk.

Heeft u uw antwoord al ingevuld en ligt de antwoordenvelop al klaar? Het liefst voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 29 januari ontmoeten wij jullie graag om 9.15 uur in De Parel. Tineke de Vries zal de inleiding verzorgen over Bijbelstudie 7: Een brief aan de ballingen in Babel. (Jeremia 29), decembernummer Vrouw. Marry Verkaik, Marja van de Wetering en Janneke de Bruin passen op de kinderen. Van harte welkom!

Wijziging locatie opvoedkring

De locatie van de Opvoedkring op woensdag 30 januari is gewijzigd. Het is nu bij de familie Leenman, Parallelweg 40.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 31 januari zal Annelies Batenburg de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 3. De kring is te gast bij de fam. Van Schoonhoven, Kerkweg 84.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Evangelisatie

Emailadressen evangelisatieouderlingen

Vanaf heden zijn de emailadressen :

evangelisatie1@hghg.nl: Leen Klop

evangelisatie2@hghg.nl: Martin de Kock

evangelisatie3@hghg.nl: Kees Pille

 

Zending

Workshopdag 16-02-2019 en ‘Passie voor koken’

De Workshopdag in De Parel komt dichterbij! We herinneren u eraan dat u nog tot uiterlijk maandag 4 februari heeft om u aan te melden. Meer informatie over de workshops vindt u op het Facebookevenement ‘Workshopdag 2019’. Dit evenement is ook zichtbaar voor wie geen Facebook heeft. Hier vindt u de link naar het inschrijfformulier, waarop wordt aangegeven als een workshop vol is. Ook mag u mailen naar leakinderwerk@gmail.com of bellen naar 06-52 16 01 62.

Tevens organiseert Frans de Bruin twee ‘Passie voor koken’-workshops waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van Lea in Zuid-Afrika. Deze zullen plaatsvinden in De Parel op 4 en 11 maart. Voor meer informatie, zie het vorige kerkblad. Aanmelden kan tot 20 februari bij f.de.bruin@icloud.com.

We zijn enorm dankbaar voor alle mensen die zich inzetten bij de workshops en promotie hiervan! Bijzonder om dit niet alleen als hometeam, maar juist als gemeente mogelijk te maken. We hopen u bij de workshopdag te mogen begroeten! Hartelijke groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Zendingscommissie inkomsten 4e kwartaal 2018

Oktober: Zendingsbusjes € 2781.

Collecte 7 en 21 oktober morgenlandzending GZB bestemming Egypte: gemeentestichting in de steden

€ 2566.

Giften € 70.

November: Zendingsbusjes € 3369.

Verkoping Ora et Labora bestemd voor het werk van

Maarten & Gerdien Blom € 2000,-.

Kaarten verkoop bestemd voor Hope Made project Albanië € 1000.

Gift € 10.

December: Zendingsbusjes € 4618.

Collecte IZB 2 en 16 december Pionierskerk Noorderlicht

Rotterdam € 3822.

Verkoop dagboekjes Handvol Koren € 2920.

Giften € 19.

Allen weer hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor werk van de zending.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de dienst van zondagmorgen (en zondagavond in de Oude Kerk) hoorden we vanuit Markus 1 over de man met de onreine geest in de synagoge van Kapernaüm. Opvallend hoe die onreine geest aangeeft wie Jezus is en laat weten dat de Heere Jezus boven hem staat. Toch maakt de Heiland korte metten met hem. Zijn overwinnende kracht en macht komt in de synagoge aan het licht. Het is een voorspel van wat er gebeurt op Golgotha, waar Christus de kop van de slang vermorzelt. Dat geeft ons troost, juist wanneer wij in deze tijd geconfronteerd worden met de macht van de boze. De Heere Jezus is overwinnaar. Nog even en het is definitief gebeurd met de boze.

Pastoraat

Onze gedachten gaan ook uit naar gemeenteleden die alle lange tijd in zorgcentra verblijven, in ons eigen dorp of elders. In moeite en nood wordt ons de weg gewezen door de dichter van Psalm 84. “Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion”. (Psalm 84: 7 en 8)

Kerngroepen

Na de dienst op zondagavond komen twee kerngroepen bij elkaar. De 12 en 13 jarigen worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De jongeren van 16-20 jaar zijn welkom op Vinkeweer 3. De jongeren van 14 en 15 jaar zijn op een ander moment samen geweest.

Het is fijn dat ook de kinderen die afscheid hebben genomen van de zondagschool een mooie groep mogen vormen. Zondagavond zaten ze samen in de Nieuwe Kerk. Mooi dat Gera en Adriaan Ritmeester leiding willen geven aan deze nieuwe groep. Vreugde en zegen daarbij gewenst!

 Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 31 januari komen we weer bij elkaar in de Nieuwe kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. We starten om 20.00 uur. Deze avond denken we met elkaar na over het thema ‘Vieren’. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als Biddag of Dankdag? Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Waarom zou je dat doen? Hoe kun je dat doen? De vorige keer waren verschillende ouders er samen. We hopen dat dit nu weer het geval is. Van harte welkom!

 Naar Peru

Br. H. Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, hoopt binnenkort naar Peru te vertrekken. Om daar het Koninkrijk van God te dienen. Zondagavond 10 maart schenken we in de dienst aandacht aan zijn vertrek en krijgt u gelegenheid om hem te groeten. Hieronder vertelt hij iets over zijn reis naar Peru.

Geliefde gemeenteleden, Vanaf 2 April tot begin december hoop ik een jaar Bijbelschool te gaan volgen in Lima, Peru. Op 13 Maart hoop ik naar Peru te vertrekken, en eerst twee weken naar het gezin van mijn dochter te gaan, in het binnenland. Maandag 1 April ga ik dan terug naar Lima, en vanaf de 2e naar school. Half december hoop ik weer terug te komen in Nederland, alles als God het wil. Een mogelijkheid is, dat ik het wat de taal aangaat niet bolwerk, en dan veel eerder weer terug ben. Allen toegewenst wat Paulus bidt voor de mensen in Efeze: “Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en gij in de liefde geworteld en gefundeerd bent”. (Efeze 3: 17) Hartelijke groet,

Henk Hazendonk

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving een gift van € 10,- voor de eredienst. Hartelijk dank!

 Gelezen

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat Gij van mij verlangt, en verlang dan van mij wat Gij wilt’.

Aurelius Augustinus (354-430)

 …tot zondag

De dienst van zondagmorgen heeft alles te maken met de relatie kerk en school. ‘Kom je naar het feest?’ Dat is het thema voor deze dienst. Deze week wordt er op verschillende scholen aandacht aan dit thema besteed. Ik hoop zelf vrijdagmorgen op de Koningin Wilhelminaschool te zijn om dat mee te maken. Onder andere de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes zal worden verteld. Deze gelijkenis die we vinden in Mattheus 25: 1-13, staat centraal in de dienst!

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 10 komt aan de orde. Het gaat over Gods voorzienigheid. Spannende vragen komen er aan de orde. Hoe zit het met het kwaad? Heeft God daar de hand in of staat Hij er buiten? Of ligt het nog weer anders? Vragen die erg dichtbij komen, juist als we zelf te maken hebben met lijden. We zien uit naar een dienst die ons opscherpt en bemoedigt. Na de morgendienst zal weer een hand-out klaar liggen ter voorbereiding op deze leerdienst.

Bereidt u en jij zich voor op de diensten? Daar is zegen van te verwachten! Vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor onze zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Ook voor allen vanuit onze gemeente die elders worden verpleegd. We bidden voor familie van gemeenteleden die lijden onder ziekte, armoede of eenzaamheid. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Verkiezingen

Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat broeder Remko den Breejen zijn verkiezing tot het ambt van ouderling kon aannemen. Wilt u Remko en zijn gezin opdragen in uw gebed? Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging van Remko den Breejen plaatsvinden tijdens de morgendienst van 3 maart.

Verantwoording

Broeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gesloten envelop met inhoud voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 31 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Citaat

‘Men moet veel in de wereld geleden hebben en ongelukkig geworden zijn, voordat er maar van een begin van naastenliefde sprake kan zijn. Eerst komt het afsterven van aards geluk en pas dan krijgt men oog voor de naaste’.

Søren Kierkegaard (1813–1855)

Bidden en danken

– We danken dat ook de laatste vacature binnen de broederkring is vervuld. Groot is Uw trouw, o Heer!

– De oorlog die zeven jaar geleden in Syrië begon heeft nog steeds een enorme impact. Bid dat Syriërs hun leven weer kunnen oppakken in hun vaderland. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de Presbyteriaanse Kerk in Malawi, een kerk die in een maatschappij met veel problemen en armoede het Evangelie wil uitdragen. Bid dat de toerusting van kerkleiders tot zegen mag zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De morgendienst van a.s. zondag staat in het teken van de afsluiting van de themaweek kerk, school en gezin. Het thema is: ‘Kom je naar het feest?’

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan de zieken thuis, die behandelingen ondergaan en telkens weer de moed zoeken om hun weg te gaan. Maar ook als behandelingen zijn gestopt en een moeilijke weg verder gegaan moet worden, mogen wij nochtans weten: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.” (Jesaja 53: 4) De Heere zij u en jou met Zijn hulp en kracht nabij

Huwelijk

1 februari geven Arjanne Verhoef, Nieuweweg 168 en Rick Ambachtsheer elkaar hun ja-woord. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk wordt bevestigd, vindt plaats in onze Oude Kerk en begint om 13.30 uur. Ds. P. van de Voorde zal deze dienst leiden. We wensen Arjanne en Rick met hun wederzijdse familie een fijne dag toe en bovenal een leven dicht bij de Heere. Samen voor Hem leven en elkaar helpen om Hem te dienen en groot te maken.

Opvoedkring

Afgelopen donderdag kon de opvoedkring niet doorgaan. Deze is nu verplaatst naar woensdag 13 februari van 20.00-22.00 uur in De Parel. Van harte welkom.

Gelezen/gehoord

‘Zelfs in het leven van de trouwste christen is er dagelijks aanleiding tot zelfkritiek, tot bekering en de vraag om vergeving en opnieuw aangewakkerd te worden door de Heilige Geest’.

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek Kerk–gezin–school naar voren zullen komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Gericht op het leren verstaan van de wil van God, om zo al heel jong, maar ook als we ouder worden, Hem te eren. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 25 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooyen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 26 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 27 januari

9.30 uur              Afsluiting themaweek Kerk-school-gezin

Na de dienst Ontmoeting in De Parel

Maandag 28 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur              Meisjesclub –  De Parel

 Dinsdag 29 januari

9.15-11.00 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

20.00 uur-21.30   Thuiskring II – Damstraat 29

Woensdag 30 januari

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – Parallelweg 40

Donderdag 31 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. W. Smit

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

20.00 uur             Bijbelkring Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding –  Nieuwe kerk

 Vrijdag 1 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Orgelconcert

Zaterdag 2 februari geven Bastiaan van der Pijl en Gerrit Sterrenburg een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk van Boven-Hardinxveld. Bastiaan is organist van de Gereformeerde Kerk en tevens dirigent van diverse koren. Gerrit is organist in de Hervormde Kerk en De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Zij spelen werken van Frans van Tilburg, Bert Kruis, G. Young, Herman van Vliet, C. Franck en P. Fletcher.

U kunt de verrichtingen van de organisten volgen op een videoscherm. De toegang is € 5,- en kinderen jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang, Na afloop van het concert is er koffie (gratis) en kunt u  nog even napraten met de organisten.

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Varia


Meezingen met Praise Him

Tijdens haar Passieconcert op zaterdag 13 april in de Bethelkerk te Zwijndrecht zal het Chr. gem. Drechtstedenkoor Praise Him de cantate ‘Portraits in Grace’ van Joseph M. Martin uitvoeren. Deze cantate beweegt zich door het buitengewone leven van Christus en vertelt het verhaal van zijn daden van liefde en verlossende geschenk aan de wereld. Lijkt het u leuk om aan dit project mee te werken dan bent u vanaf donderdag 24 januari a.s. van harte welkom de repetities bij te wonen. Onze repetities vinden plaats in de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. De kosten van deelname bedragen € 15,-. Aanmelden kan via info@praisehim.nl. Wij verwelkomen u graag!

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Bent u, ben je moeder van een kind met een beperking en zou u wel eens van gedachten willen wisselen met andere moeders, dan bent u van harte welkom op onze volgende moedermorgen. Er is volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en onderwerpen ter sprake te brengen die voor u, uw kind en uw gezin van belang zijn. 

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 29 januari 2019, we beginnen om 9.45 uur, maar u bent vanaf 9.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur.

Wilt u meer informatie, bel gerust 078 615 70 58 of 078 615 65 96. Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 27 januari 2019

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde – Afsluiting week Kerk-school-gezin

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. K. Hak – Goudswaard

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Afsluiting week Kerk-school-gezin

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Jemima

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Leandra de Jong, Sara Visser, Joyce Versluis, Elsa Visser

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Barbara Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81: 12

avonddienst: Psalm 25: 6

morgendienst Oude kerk: OTH 468: 1, 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Kerk, school en gezin

18.00 uur   ds. J.P. Kromhout van de Meer, Zwijndrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kindertehuis Jemima – project kerk, school en gezin

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Bertine van Kralingen, Janieke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Vrijdag 1 februari

OUDE KERK

13.30 uur          ds. P. van de Voorde – bevestiging huwelijk Arjanne Verhoef en Rick Ambachtsheer

 

Aan de gemeenteleden…

Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: Van zaterdag 19 januari tot vrijdag 1 februari halen meer dan 100 vrijwilligers geld voor onze kerk op. Veel geld, dat hard nodig is.
Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse erediensten en bemoediging en inspiratie ontvangen door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Er wordt veel werk verzet en er vindt een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats. De kerk, wij als gemeenteleden geven hier invulling aan.
Door een basis te hebben met elkaar kunnen we delen met anderen, in woorden en daden. Om die basis in stand te houden en het werk mogelijk te maken vragen we u en jou om een bijdrage voor de actie kerkbalans.
Samen met de diaconie staan we voor een evenwichtige verdeling, voor de verkondiging van het Woord, de mogelijkheid om samen te komen en het uitdelen aan de hulpbehoevenden.

 

Klik op onderstaande link voor de folder:

Folder kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. De wekelijkse erediensten zijn waardevol, omdat God dan tot ons spreekt en omdat wij de gelegenheid hebben anderen te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof.

We hebben ook een opdracht om anderen te laten delen in de boodschap van de Bijbel, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit komt tot uitdrukking in het vele werk dat vanuit de kerk wordt georganiseerd, Kruispunt, Wegwijzer, de werkbank en de vele initiatieven vanuit de diaconie.

We zoeken het contact en doen dat door de jaarlijkse rommelmarkten, de concerten in de kerken en de open kerkdagen die we organiseren.  

Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers houdt de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. De traktementen van onze predikanten en salaris van de kerkelijk werker. Daarnaast zijn er uitgaven gemoeid met het onderhouden van de gebouwen en is er de aanschaf van materialen.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2018 konden we volledig op u rekenen. U gaf gehoor aan onze oproep. Per huisgezin gaf u ons voldoende middelen om dit te kunnen doen. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.

In de periode 19 januari tot en met 1 februari 2019 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dan gaan weer veel vrijwilligers op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen.Kunnen we weer op u rekenen?
 
 

Namens de college van Kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld

 

Oliebollen actie 2018