kerkbode 2018

Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus!

“en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21)

____________________________________________________

God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks laten weten. Niemand mag dat missen. U ook niet! Laten we proberen te ontdekken wat God ons met die Naam laat weten.

Een gewone naam

In de tijd van de bijbel is de naam Jezus heel bekend. Vele jongetjes en mannen luisterden naar de naam Jezus, of Jesaja, Hosea, Jozua enz. Als moeder Maria haar zoon Jezus roept is de kans groot dat ook andere kinderen even opkijken. Bedoelt u mij?

God geeft Zijn Zoon een alledaagse naam. Dat is geen vergissing, maar precies zoals Hij dat wil. Laat Zijn Zoon Jezus heten. Zoals vele anderen… niets geen bijzondere naam of indrukwekkende rij aan namen en titels zoals een koningskind soms ontvangt.

Onze koning heet bijvoorbeeld: Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Prachtige namen, gewichtige titels… ze wekken indruk en ontzag. De Vader van Jezus wil dat niet! Niets geen vals ontzag of afstand scheppende indruk, maar nabijheid. Gewoonheid. Het kostte Hem wel Zijn goede Naam en indrukwekkende faam. Zijn hemelse heerlijkheid gaf Hij prijs om één van ons te worden.

Waarom? Nu, juist om onze indrukwekkende naam en grootse faam onder kritiek te stellen en te laten sneuvelen. Dat is nu echt iets van de mens. We doen zoveel voor onze naam en onze indruk… Zonde is dat. Het is zo anders als Jezus ons leert bidden: Vader, Uw Naam worde geheiligd.

Een roepnaam

Jezus is een roepnaam. Het is ook Gods bedoeling dat Zijn Zoon een roepnaam heeft. Een Naam om Hem mee te roepen, zoals moeder Maria ongetwijfeld vele keren gedaan heeft. Maar ook zoals de blinde bij Jericho. “Jezus, Zoon van David, ontfermt U Zich over mij!” Jezus hoort hem en roept hem bij Zich.

Dat is altijd zo. Als Christus bij Zijn Naam wordt geroepen, luistert Hij altijd. Zeker weten. Het is immers Zijn roepnaam, een Naam met een geweldige belofte voor u en mij. Zondaren in onze nood; reddeloos verloren, ondanks onze prachtige namen en titels.

Het is zo geweldig: deze roepnaam. Petrus laat het ‘Jan en alleman’ op het plein weten tijdens de eerste Pinksterdag in Jeruzalem als hij over de dag des Heeren spreekt. “En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”

Dát moet u met Zijn naam doen. Aanroepen. Roepen als die blinde in zijn nood; als mens om ontferming, roepen als iemand die inderdaad de dag van het oordeel moet vrezen omdat je tegenover de Almachtige niet staande kan blijven met…

Een reddende Naam

Wie Hem aanroept (al dan niet in de nood) vindt Zijn gunst oneindig groot. Want Zijn Naam is immers Jezus. Al is het een alledaagse roepnaam, die Naam heeft wel grote betekenis! Door de Vader aan de naam van Zijn Zoon verbonden.

De engel moet daarom de nieuwe betekenis van deze zo bekende Naam erbij vertellen. Dat zit ‘m hierin: al eeuwen lang waren er jongetjes en mannen met dezelfde naam als Jezus. Maar zij konden niet redden en niemand zalig maken!

Jezus Christus, de Zoon van God maakt zalig. Hij en niemand anders is de zaligheid in eigen persoon. Wat is dat, zaligmaken…?

Onze zonden slepen ons de ondergang in. Maar Hij verlost een ieder die Hem aanroept, door Zijn goede Naam prijs te geven en naar deze wereld te komen om uiteindelijk door iedereen verworpen te worden…

Verlossing, Zijn naam is zelfs opgenomen in de beschuldiging aan het kruis: ‘DEZE IS JEZUS, DE KONING DER JODEN.’ Om te verlossen van al onze zonden, gaf Hij Zijn leven.

Jezus maakt Zijn naam voor u en mij waar. Hij verlost mij van al mijn zonden. Het kost Hem Zijn bloed, Zijn leven. Bloed, dat overigens al vloeide toen een gehoorzame Jozef op de achtste dag deze Naam over Hem uitriep toen hij Hem op de achtste dag besneed. Jezus zal Zijn Naam zijn… (Lukas 2: 21).

Zo maakt Gods Zoon u zalig. Tenminste, als u Hem bij Zijn Naam roept. Net zoals Bartimeüs: “Jezus, ontfermt U Zich over mij.” Zeker weten dat Hij luistert en dat Hij het ook voor u goedmaakt met God. Dat is de zaligheid!

ds. J.C. Breugem

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

25 jaar: Uurtje zingen op kerstavond

U wordt van harte uitgenodigd om op 24 december een uurtje te komen zingen in de oude kerk. Het is dit jaar een jubileum, het wordt voor de 25ste keer georganiseerd.

Onder leiding van Piets den Breejen zal deze avond muzikaal worden begeleid door een orkest wat zorgvuldig is samengesteld. Het thema van deze avond is ‘Samen in het licht’. Met elkaar samen zingen van het ‘kerstfeest’ wat er aankomt. Een betere voorbereiding kun je toch niet hebben, zo net voor het ‘kerstfeest’?

We willen u als bezoekers hartelijk danken dat u steeds bent komen zingen. Ook een woord van dank aan allen die jaar in, jaar uit zich inzetten om het uurtje zingen steeds weer tot een succes te maken. Neem ook gerust iemand mee, die niet of nauwelijks het ‘Christusfeest’ viert. Namens de evangelisatiecommissie tot ziens op 24 december!

Terugblik en vooruitblik

In het laatste kerkblad van dit kalenderjaar willen we allen die zich de afgelopen periode ingezet hebben voor de gemeente hartelijk dankzeggen. We zijn dankbaar dat wij hiervoor de gezondheid en kracht mochten ontvangen van de Heere. Dat dit niet vanzelfsprekend is, hebben we enkele weken geleden op de eeuwigheidszondag ervaren, toen in de beide kerken de namen van 33 gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, werden voorgelezen. Ook zij droegen bij aan het gemeenteleven. Hun stem en gebed is verstomd. Wij denken aan hen die achter bleven. We wensen hen de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we altijd schuilen. Van Hem ontvangen we ook de kracht om verder te gaan. In het bijzonder komt God ons nabij in de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heiland. Hij schenkt troost in ons verdriet en helpt allen die op Hem vertrouwen.

Naast verdriet is er in de gemeente ook vreugde. In het bijzonder denken we aan de komst van dominee en mevrouw Westland naar onze gemeente. Hiermee mocht de vacature van predikant in Wijkgemeente 1 Oost weer vervuld worden na het emeritaat van ds. Guijt. Hij mag nu onze gemeente in haar geheel en in het bijzonder wijkgemeente 1 Oost dienen. In de kerkenraden namen nieuwe ambtsdragers hun plaats in. Veel vacatures zijn in de loop van dit jaar vervuld. Ook andere vrijwilligers mochten een taak oppakken. Vooral op het gebied van jeugdwerk (kerngroepen) en evangelisatie (wijkgroepen) zijn er ontwikkelingen geweest. Dat dit werk door mocht gaan stemt tot dankbaarheid.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

Preses en scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting Kimon en dan met name ter ondersteuning van Lea van der Riet-Luiten. Stichting Kimon is sinds 2013 verbonden aan een evangelisatie- en ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Het Pêrel Project waar Lea aan verbonden is richt zich op een aantal gemeenschappen rondom de Helder-Vallei. Het doel hierbij is om kinderen en volwassenen de kracht te geven om zich te ontwikkelen zoals ze door hun Schepper bedoeld zijn, in de wetenschap dat ze kostbaar zijn voor Hem. Dit wordt gedaan door Evangelisatie, toerusting en ondersteuning op scholen, maar ook door het organiseren van vakantieweken en excursies. Graag wil de diaconie stichting Kimon, en in het bijzonder Lea, bij dit werk zowel financieel als met gebed ondersteunen. Daarom bevelen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 30 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor noodhulp aan Jemen via ZOA. In Jemen staan ruim 14 miljoen mensen – de helft van de totale bevolking van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen. Naast een langslepende en gewelddadige oorlog werd het land namelijk eerder ook al getroffen door uitbraken van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe zorgden dit al voor duizenden slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen maar meer te worden, doordat veel Jemenieten volledig afhankelijk zijn van hulp van anderen. Als één van de weinige organisaties is een ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we de kwetsbare Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. De diaconie wil deze noodhulp daarom graag ondersteunen. Mogen we ook rekenen op uw bijdrage?

Diaconale collecte zondag 6 januari

De diaconale collecte van deze zondag is voor Winterhulp via de stichting Kom over en Help.

Gaat u mee op bezoek bij Armen? Ze is zestien jaar en woont in Armenië. Armen is de oudste van vier kinderen. Het gezin woont in een ijzeren container, die ze hebben omtimmerd met hout. Binnen is het netjes, maar heel eenvoudig. De kamer wordt multifunctioneel als woon- en slaapkamer gebruikt. Het toilet is buiten, en een douche is er niet. Als ze zich willen wassen, halen ze buiten water en verwarmen het water op de kachel. Vader werkt in Rusland. Tien maanden per jaar. Veel liever zou hij bij zijn gezin blijven, vertelt hij, maar in Armenië kan hij geen werk vinden. Elke keer weer is het moeilijk om voor zo’n lange tijd te vertrekken. Ondanks dat het gezin hierdoor inkomsten heeft en een kleine bijdrage van de overheid krijgt, is het te gering om eten voor het hele gezin te kopen. Daarom gaan Armen en haar broer en zusje naar het dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding. Armen vertelt: “Toen ik naar de dagopvang ging, heb ik gemerkt dat mijn leven anders werd”. De begeleiders van het dagopvangcentrum helpen het gezin ook om een andere woning te krijgen en zijn hierover in contact met de plaatselijke overheid.

De diaconie wil graag de kerken in Armenië en andere landen ondersteunen om deze kinderen in de winter te helpen.  De collecte voor de wintercampagne van Kom over en help willen we daarom van harte aanbevelen.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2018 is totaal € 1.507,70. Dit is bestemd voor Children’s Relief. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 33,65. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de kerstvakantie vindt op maandag 31 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Vrijwillige bijdrage

Van het toegezegde bedrag voor de vrijwillige bijdrage (€ 320.578) is ruim € 305.000 ontvangen. Veel gemeenteleden betalen het toegezegde bedrag in termijnen, zodat in de laatste weken nog verschillende bedragen zullen worden ontvangen. Als u het toegezegde bedrag nog niet overgemaakt hebt, zou u dat dan alsnog willen doen? Rekeningnummer NL46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Herv. Gem. GNH inzake Vrijwillige Bijdrage.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari willen we als kring weer bij elkaar komen. Het schriftgedeelte wat aan de orde is, is:

Johannes 6: 1-21. We bidden om gezegende samenkomsten in het nieuwe jaar.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd 09.30 uur.

Allen weer hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari is de eerste kringmorgen in het nieuwe jaar. We zullen dan stilstaan bij het achtste hoofdstuk uit het boekje: ‘Van kruis naar kroon’.

De bijbelgedeelten die we daarbij willen lezen zijn Romeinen 8: 15-23 en Openbaring 7: 9-17.

Iedereen van harte welkom!

Bijbelgesprekskring

In het nieuwe jaar gaan we met een nieuw bijbelboek beginnen: 2 Korinthe. De eerste kringavond van 2019 is bij familie IJzerman, Blauwe Reiger 4. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 2 Korinthe 1. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al twee weken hard geoefend, en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment 4.121,50. U kunt uw gift nog steeds  overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612  t.n.v.  Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v.  gift kerstfeest 2018.

Wij zeggen  iedereen nogmaals  hartelijk dank voor uw gift.

Wij hopen u allemaal te ontmoeten op woensdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk.

Met vriendelijke groet, namens alle kinderen en  het personeel van de zondagsschool.

Op 23 december is er geen zondagsschool.

Zending

Lea van der Riet-Luiten jarig, post is welkom!

Lea hoopt 7 januari weer jarig te zijn en post uit NL blijft heel erg leuk! Ook al komt het wat later dan de dag zelf aan, een stapeltje post uit onze gemeente blijft verbinden!

Lea waardeert dit enorm! We hopen dat zij samen met haar man Werner een hele fijne dag zal hebben en wensen haar nu al veel zegen in het komende jaar!!

Berichtje van Amy de Jong

Lieve gemeenteleden,

Wauw, kalenderjaar 2018 zit er bijna op! Wat gaat de tijd hard, te bedenken dat het eerste semester op de Bijbelschool Cornerstone alweer afgelopen is, en we toeleven naar Kerst en oud&nieuw.

Bij deze een update over hoe het gaat.

Ik geniet van mijn studie op Cornerstone en het leven in de internationale leefgemeenschap. Ook merk ik dat God me erg aan het vormen is, zoals klei in de hand van de Pottenbakker. Ik leer Hem steeds beter kennen, maar dat gaat niet zonder door diepe dalen te gaan. De toekomst is erg onzeker, maar gelukkig mag ik die in de hand van een ‘zekere’ God leggen. “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”  (Psalm 27: 14).

Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen waar ik u graag van op de hoogte wil brengen:

Ik ervaar steeds meer een verantwoordelijkheid, ‘last’ en opdracht om het evangelie te brengen naar de onbereikte bevolkingsgroepen, naar de mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat de hoopvolle boodschap van Jezus gedeeld moet worden, en dat dát de boodschap is die mensen het meest nodig hebben in dit leven. Op dit moment is nog 1/3 van de wereld niet bereikt met het Evangelie.

Uganda is een land wat niet onbereikt is. Uganda kent vele kerken en vele zendelingen op dit moment. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen zendingswerk meer nodig is daar, maar ik stel mezelf wel kritische vragen, zoals; ‘Is dit de plek waar God wil dat ik ga dienen? Of ligt de prioriteit ergens anders?’ Uganda is op dit moment nog steeds een optie, maar tegelijkertijd sta ik ook open voor de rest van de wereld.

Alles terug gegeven aan God en wachten op Hem, totdat Hij verdere leiding en richting geeft wat betreft de plek waar ik het meest bruikbaar kan zijn in de opbouw van Zijn Koninkrijk.

En nu toeleven naar Kerst. Wat word ik blij om tijdens Kerst te gedenken dat Jezus naar deze aarde is gekomen! Dat Hij mens is geworden, net zoals wij, om onze straf te dragen, zodat we weer vrij tot God kunnen en mogen komen. En dat niet alleen voor u en mij, maar voor de hele wereld! “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3: 16). Wij kennen deze Hoop, maar helaas hebben veel mensen vandaag de dag nog geen enkele weet van Jezus. Wat een bemoediging is dit vers dan! Jezus is gekomen voor de hele wereld, dus Hij is de Hoop voor alle volken! Bidt u met me mee dat deze Hoop ook alle volken zal bereiken?

Ik wil u, ook namens het ThuisFrontTeam, van harte een gezegende Kerst toewensen! En veel geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar, samen met God!

Lieve groet, Amy

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie dienst hebben we zondagmorgen als gemeente uit Gods hand ontvangen. We werden meegenomen naar de doopvont waar God Zijn beloften liet uittekenen. Laten we het niet vergeten: Je bent gedoopt! Een groot voorrecht is dat. God heeft Zijn ja-woord aan ons gegeven. Het is goed om dat van tijd tot tijd te overdenken en te mediteren over de inhoud van Gods doopbelofte. Het maakt ons ook verantwoordelijk om de Heere te zoeken en te dienen. In de verkondiging stonden we stil bij Genesis 49: 10 “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”

De avonddienst werd geleid door ds. M.M. van Campen uit Rotterdam-Zuid. In het afgelopen jaar hebben gastvoorgangers in de Nieuwe Kerk verschillende keren gepreekt uit het bijbelboek Openbaring. Zo is er onder andere gepreekt over Openbaring 3, 6 en 15.  Zondagavond was het tekstgedeelte gekozen vanuit Openbaring 12. Het thema was ‘Kerstfeest op Patmos’.

Pastoraat

We denken aan alle zieken in onze wijkgemeente. We bidden hen toe dat zij rust en kracht vinden bij de levende God. Mag daarbij het kerstevangelie vertroostend zijn. “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14). Dat woord vlees heeft alles te maken met het broze, het vergankelijke bestaan. Zo rond de feestdagen waarop veel families elkaar opzoeken, gaan onze gedachten ook uit naar mensen die (bijna) niemand hebben en die zich alleen voelen. Laten we wat dat betreft ook eens om ons heen kijken. Een kaartje, een bezoekje, een telefoontje, een bemoedigend woord, een luisterend oor, het doet zo goed!

20+

Onze laatste ontmoeting was in november. ‘Wat betekenen de sacramenten voor jou?’, was toen de kernvraag. Afgelopen zondag was er weer een doopdienst. Een dienst waarin God Zijn naam verbond met een kind van de gemeente.

Volgend jaar pakken we de draad weer op. De eerste avond is gepland op 6 januari 2019. Het begin van het jaar is een mooi moment van ontmoeten en begroeten. Neem de 6e gerust anderen mee! Rond de vorige ontmoeting hebben jullie al enkele thema’s aangedragen. Graag ontvang ik er nog meer, schroom niet om thema’s of onderwerpen aan te dragen! (egas.jan@gmail.com)

Straks met Kerst en oud en nieuw zijn er verschillende diensten en vieringen. God geeft ons veel gelegenheid Hem te ontmoeten. Ik hoop dat je er bent! En dat je in alle drukte van je leven rust hebt en vindt in het Kind van Bethlehem. Gezegende kerstdagen en een zegenrijk en voorspoedig nieuwjaar toegewenst.

Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank voor uw gave!

Gelezen

‘Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.’

(Augustinus, 354-430)

Uit de pastorie

Verschillende gemeenteleden stuurden ons goede wensen voor de Kerst en het nieuwe Jaar. Wederkerig wensen wij u en jou feestelijke kerstdagen en Gods zegen voor 2019!

… tot ziens in de komende diensten

In de komende tijd hoop ik, in ieder geval in de ‘gewone’ diensten, te preken uit het evangelie van Markus. Zondagavond hoop ik daar een start mee te maken. We lezen Markus 1:1-8. We horen over Johannes de Doper die optreedt als wegbereider van de Heere Jezus. Met zijn optreden gaan profetenwoorden in vervulling. Op Eerste Kerstdag luisteren we naar het Engelenlied (Lukas 2: 13-14). Op oudejaarsdag ben ik voornemens om opnieuw te preken uit het Markusevangelie. We horen dan de oproep van de Heere Jezus om waakzaam te zijn (Markus 13: 33). Onlangs verscheen er een bijbelstudieboekje in de Artios-reeks over het Markusevangelie (De Mensenzoon, Die dient, ds. M. Maas). Voor als u er iets naast wilt lezen, zeker een aanrader!

Er zijn in de komende tijd veel diensten. Laat die veelheid ons tot vreugde zijn, omdat we keer op keer ons verwonderen over Zijn grote daden en daar ons hart aan ophalen.

Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die zorgen hebben, psychisch of chronisch ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe.

Verkiezingsvergadering

Wij herinneren u aan de verkiezingsvergadering voor de laatste vacature van ouderling op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.30 uur precies en niet om 19.00 uur zoals in het vorige kerkblad vermeld stond.

We vragen u de broeders Boon en Den Breejen, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ouderling Klop ontving op huisbezoek een gift van € 22,- bestemd voor de kerktelefoon. Daarnaast ontving bezoekdame mw. Tuijl-Donker tijdens een bezoek € 5,- voor de kerk. Allen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Kinderlied

Zondag 23 december, Eerste Kerstdag en zondag 30 december zingen we Op Toonhoogte 408. In de maand januari is het kinderlied OTH 450.

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelstudiekring in het nieuwe jaar zal gehouden worden op donderdag 10 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Citaat

‘Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.’            

Steven Middelkoop

Bidden en danken

Wij bevelen de gemeenteleden die tegen de komende feestdagen opzien, in uw voorbede en medeleven aan. Het valt niet mee om alleengaand of rouwdragend te zijn. Het gemis kan extra op onze schouder en ons hart drukken.

Wij bidden voor de gemeenteleden, die de komende feestdagen en tijdens de jaarwisseling moeten werken in de zorg, bij de politie of de brandweer.

We denken aan hen die in het buitenland verblijven, familie, militairen en zendelingen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou Gods zegen tijdens de vele erediensten in de komende periode. Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken ook allen in onze gemeente die te kampen hebben met ziekte, onder wie sommigen zeer ernstig. Ook wanneer in de ouderdom de zwakheid van het lichaam zorgen baart. Anderen zijn herstellende van een operatie. Hoe het ook zij, Gods zegenrijke nabijheid toegewenst.

  ‘Ik heb in nood, aan God verbonden

  in Hem mijn hoog vertrek gevonden

  in God, Wiens goedertierenheid

  zich over mij heeft uitgebreid.’

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 5,- voor de kerk

Bevestigingsdienst

Zondagavond zal broeder Veldman bevestigd worden in het ambt van ouderling. Dan mag de kerkenraad zich weer voltallig noemen. Daar zijn we blij mee. Een stukje pastorale werkdruk wordt nu weer van de schouders van anderen afgenomen.

Bediening Heilige Doop

De laatste zondag van 2018 zal de Heilige Doop in de morgendienst bediend worden. Omdat deze kerkbode berichten voor de komende drie weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet hoeveel dopelingen er zullen zijn.  De doopouders wensen we in de voorbereiding Gods zegen toe. Maar ook als gemeente mogen we weer bepaald worden bij het teken van Gods genade aan ons, misschien wel heel lang geleden. Maar het onderstreept Gods beloftewoord gedaan aan ons en onze kinderen.

Vanuit de pastorie

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14).  We wensen u en jullie van harte een gezegende viering van het Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze Heere die de trouw bewaart en waakt over het werk van Zijn handen. We zien uit om samen het Kerstfeest te vieren en met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. Gezegende diensten toegewenst! Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

‘Met kleine mensen kan God grote dingen doen.’

Tenslotte

Aanstaande zondag is alweer de laatste adventszondag. God baande door de woeste baren en brede stromen een weg tot de mens. De mens kon geen weg banen naar God toe, en ……wilde dat ook niet. Maar Hij kwam, als Vloekdrager in de kribbe en ging naar het kruis. Hoe nauw werd God verbonden met onze natuur in dit Kind in de kribbe. God-met-ons, daar is de genade en de zaligheid. En straks zal Hij terugkomen als Banierdrager. Dat blijven we verwachten. Een gezegende advent toegewenst, ook na adventstijd 2018. Namens de kerkenraad,                                                         

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 22 december

14.00-15.30 uur  openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 23 december

14.15 uur geen Zondagsschool

Maandag 24 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 26 december

10.00 uur Kerstviering Zondagsschool

Donderdag 27 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.J.Meijer

Vrijdag 28 december

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 29 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 30 december

na de avonddienst gebed voor jongeren

Dinsdag 1 januari 2019

na de ochtenddienst nieuwjaarsreceptie in de Parel

Woensdag 2 januari

09.30-11.00 uur  woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 3 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Blauwe Reiger 4

Vrijdag 4 januari

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 7 januari

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 8 januari

20.00 uur Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas –   De Parel

19.30-21.30 uur Zendingskrans Ora et Labora –   

Woensdag 9 januari

18.45-20.00 uur  Kinderclub Ithaï – De Parel 

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG 1 Oost – De Parel

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

Donderdag 10 januari

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur  Bijbelkring WG 2 Noord – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring WG 3 zuid – Maasstraat 47

Vrijdag 11 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Varia

Verdiepingsconferentie ‘Gedenkt te sterven’

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hooflezing van prof. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het midddaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019 / Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt 11 januari 2019 

 

Erediensten

Zondag 23 december 2018 – Vierde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Arinda van den Bergh, Anthony Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 96: 1

avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

10.45 uur wijk 2 Zuid, prop. C Budding, Elspeet

voorzang: Weerklank 117: 1, 2, 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 121: 1, 2, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Kimon

2. Eigen gemeente – Project Linken

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Linde van Dijk, Groep B: Cobi van Dijk, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A: Hanneke Struik, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Sanne/Jasmijn Ritmeester

Dinsdag 25 december 2018 – Eerste kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur zingen van kerstliederen

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Sijgrid Klop, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5 en 6

avonddienst: Psalm 132: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 124: 1, 2, 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam

18.00 uur
wijk 3 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Marianne de Boer, Lenny Egas, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin, Groep B: Marit Bom, Martine Kraaijveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter

Woensdag 26 december 2018 – Tweede kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool

Collecte

Kerstcampagne Wonderschoon – Woord en Daad

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Zondag 30 december 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.S. Heutink, Ede

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Verwarming

Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Dirry Blom, Meta Klop, Nienke de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 60: 7

avonddienst: Psalm 65: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.J. Overeem, Zegveld

18.00 uur ds. J.J. ten Brinke. Oud-Beijerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA Jemen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Pastoraal werk

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Monica Stout, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Manon de Bruin

Maandag 31 december 2018 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 21: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

NIEUWE KERK

19.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. kerkrentmeesterlijk beheer

Dinsdag 1 januari 2019 – Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Annelies Boot, Carola Klop

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Aansluitend: nieuwjaarsreceptie in De Parel

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn Van Hof, Thirza de Kock, Daniëlle Verdoold

Zondag 6 januari 2019

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A. Vastenhoud, Den Haag

18.00 uur prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Angela Kloosterman, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 4

avonddienst: Psalm 32: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. D. Verboom, Rijnsburg

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. A. van der Stoep, Nieuwland-Oosterwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Deborah Bijkerk, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Judith Meerkerk, Thijs Molendijk

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”  (Mattheüs 24: 37)

____________________________________________________

Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag doen? De een zal ervoor kiezen om de politie te bellen, een ander timmert zijn huis dicht en de volgende zal iets anders bedenken. In ieder geval zult u het niet zomaar laten gebeuren dat uw huis wordt leeggeroofd. Maar stelt u zich voor dat u zou weten dat Jezus vannacht terugkomt, wat zou u dàn vandaag doen?

Ik weet niet hoe u de Adventtijd bent ingegaan en op welke manier u naar de komende kerstdagen toe leeft, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat kriebels krijg bij al dat kerstgedoe. Een kerststal hier en een engeltje daar, zin in veel en lekker eten. U mag het van mij allemaal doen, maar wat is nu eigenlijk Advent en wat is nu eigenlijk Kerstfeest? En lijkt al ons kerstgedoe niet heel veel op de tijd van Noach. Iedereen leefde voor zichzelf en deed wat vooral leuk moest zijn.

Het wordt nog één keer kerst. Wij zeggen wel dat het bijna kerst is, maar dat is hooguit herdenken van kerst: Jezus Die naar deze aarde kwam. Als het weer kerst wordt, dan is dat op het moment dat Jezus opnieuw naar de aarde komt. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach.

Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Het was een wereld geworden waarin met God geen rekening meer werd gehouden. Alles mocht, alles kon en iedereen wilde zijn eigen manier van waarheid hebben. Zoiets als in onze tijd. De gedachte van ‘laat mij vooral vrij in wat ik wil en doe’. De dagen van Noach waren ook de dagen waarin God helemaal klaar was met die manier van leven, waarin Hij niet de eer kreeg die Hij hoorde te krijgen. En na alle jaren waarin Noach zijn spijkers sloeg in de ark en elke hamerklap een waarschuwing was, kwam daar ineens het water en kwam iedereen om.

Ze kwamen niet om omdat ze kansloos waren, ze kwamen om omdat ze niet hadden gelet op wat God wilde. En als de dagen weer zo zijn zoals in die tijd, dan komt Jezus terug. Dan vieren we nog een keer kerst: Jezus Die naar de aarde komt. Dan komt Hij niet meer om te redden, maar om u als gelovige Thuis te halen of u als ongelovige te vertellen dat u voor eeuwig te laat bent en nooit meer Thuis kunt komen.

Er is een verschil tussen de dagen van Noach en de dag van de wederkomst. Jezus zegt dat er op die dag twee zullen zijn die op het land zijn. De een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Dat betekent niet dat het u zal overkomen, dat betekent dat er 100% meer gered zullen worden, dan in de tijd van Noach. Het gaat namelijk niet om diegenen die verlaten zullen worden, maar om het verschil met die tijd. In de tijd van Noach nam het water hen allen weg (vers 39) en in de tijd van Jezus wederkomst zullen er aangenomen worden. Dan gaat het niet om de één wel en de ander niet, maar het gaat erom dat Jezus zegt: “Wees waakzaam!”

Jezus legt niet de nadruk op wie er wel of niet komen, Jezus legt de nadruk op het waakzaam zijn. Zoals twee slaven die een heer over zijn personeel aangesteld heeft. De ene bedenkt: Mijn heer komt voorlopig toch nog niet, en hij misdraagt zich. Dat zijn degenen die leven alsof Jezus nooit komt. Maar er is ook een andere slaaf. Die is trouw in wat hij doet voor zijn heer. Dat doet hij niet uit angst. Bij die slechte slaaf zegt Jezus dat hij in zijn hart zegt dat zijn heer nog niet komt, maar bij die trouwe slaaf zegt Jezus niets over wat deze man in zijn hart zegt. Die bedenkt dus niet dat zijn heer straks komt, waardoor hij angstig zijn best doet, hij is gewoon trouw.

Het wordt straks nog één keer kerst: Jezus komt nog een keer naar deze aarde. De vraag is niet wanneer, de vraag is of u waakzaam bent en op wacht staat. En voor degenen die geloven, zal Jezus niet komen als een dief in de nacht. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 dat degenen die geloven, kinderen van het licht zijn. Kinderen van het licht leven niet in de duisternis en dus kan de dag van Jezus wederkomst u niet overvallen als een dief in de nacht, want u bent van de dag.

Mijn ziel wacht op( verlangt naar) de Here, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Psalm 130: 6

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Sing-in

Zondag is er weer een sing-in met het thema ‘Love came down’ Welkom in De Parel, de avond begint om 20.00 uur en om 19.30 is de zaal open voor koffie/thee of fris.

 Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël hoopt op dinsdag 22 januari 2019 een bijeenkomst te houden. Dit is een vooraan-kondiging om het reeds in uw agenda te noteren. Spreker is ds. K. Kant van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp is: ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang is 20.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen en volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 0184 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (tel. 0184 61 12 92).

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2018

In oktober hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief ontvangen voor de Solidariteitskas.

Begin december heeft 75% van de gemeenteleden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. Dit betekent dat meer dan 250 leden nog niet hebben betaald. We doen een oproep om uw bijdrage van € 10,- per belijdend lid als nog over te maken op rekening NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas 2018.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 18 december zijn alle vrouwen om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Jeremia, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Er is geen oppas voor de kinderen.

hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 20 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 118. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Zending

Opbrengst Winterfair

De Winterfair heeft netto € 6.900,- opgebracht! Dit mooie bedrag gaat naar het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika. Het team van de Winterfair dankt alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf het aanvragen van vergunningen t/m het afbreken van de tent is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Iedereen die tijd, spullen, ideeën, spierkracht of lekkernijen heeft geleverd, heel hartelijk dank! Het team is ook dankbaar en overweldigd door de grote opkomst. Hierop terugkijkend geeft dit een stimulans om met de Winterfair door te gaan.

Bericht van Lea van der Riet

Beste gemeente, ook van mijn kant wil ik iedereen hartelijk bedanken die er aan meegeholpen heeft om de winterfair tot een succes te maken! Ik weet dat veel mensen er al maandenlang mee bezig zijn geweest. Ik kon via de whatsapp er ook zo’n beetje van meegenieten. Dank voor jullie voorbereidingen, tijd en betrokkenheid om het project in Zuid-Afrika te ondersteunen! Dank voor het mooie bedrag dat opgehaald is!

Het jaar loopt ten einde en dat is hier in Zuid-Afrika ook goed te merken. Het einde van het jaar valt samen met het einde van het schooljaar. Dus veel kinderen gaan naar de volgende groep en de samenstelling van de Bijbelclubs verandert ook. Er komen weer nieuwe kinderen bij en van sommige kinderen moeten we afscheid nemen. Dat kinderen de Bijbellessen genieten is duidelijk te merken. Bij één van mijn scholen (Joubertschool) geef ik Bijbellessen aan groep 5. De kinderen wachten in spanning af of ze over gaan naar de volgende groep. Eén van de kinderen uit deze klas vroeg aan mij: ‘Juf, gaat u volgend jaar weer Bijbellessen geven?’ Helaas kunnen we op deze school alleen aan groep 4 en 5 Bijbellessen geven, dus ik zei tegen het kind: ‘Nee, helaas alleen aan groep 4 en 5’. ‘O’, zei het kind, ‘dan hoop ik dat ik blijf zitten’!

We hebben afgelopen kwartaal veel gepraat over zending en onder andere over de zendeling Mary Slessor die in Nigerië gewerkt heeft. Ik probeer de kinderen te stimuleren om geld aan de zending te geven en ik leg aan de kinderen uit dat we voor € 2,- al een Bijbel aan iemand kunnen geven en dat ze de volgende weken iets in het spaarbusje kunnen doen. Toen de Bijbelclub klaar was, kwam na een paar minuten een 4-jarig jongetje terug, in zijn hand tien cent die hij vol trots in het spaarbusje stopte. Op straat gevonden… en dat moest onmiddellijk in het spaarbusje. Iets geven betekent vaak een offer voor deze kinderen omdat ze vaak gewend zijn aan alleen maar dingen krijgen. We hopen ons kwartaal af te ronden met in ieder geval één Bijbel waarvoor de kinderen gespaard hebben en die we aan iemand kunnen geven. Gezegend Christusfeest!

Duinkerke

Nadat we een bakwagen vol hebben geladen met de goederen en giften die we ontvangen hadden, zijn we vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 afgereisd naar het Noord-Franse Duinkerke. Daar verblijven op dit moment nog enkele honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Alles opgegeven in hun eigen vaderland voor een strijd voor een beter leven. Er is een groot gebrek aan kleding, hygiëne en voedsel. Zelf mochten we onze goederen (kleding, voedsel) persoonlijk aan de vluchtelingen uitdelen. Schrijnend om te bemerken hoe groot de vraag is en hoe de leefomstandigheden van deze mensen zijn. Er mochten bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Het heeft een enorme impact op ons gehad, maar we zijn verwonderd hoe groot de dankbaarheid is van deze vluchtelingen voor de hulp die we mochten bieden. Dit heeft ons echt aan het denken gezet! Hier in het rijke Nederland hebben we alles wat ons hartje begeert en toch klagen we over zeer veel dingen! Als het regent worden we chagrijnig. Als de supermarkt prijzen hoger worden, klagen we! Daar in Duinkerke hebben de mensen niets en toch hoor je één en al positiviteit! We mochten veel dankbaarheid ervaren. Op dag één veel uit kunnen delen. Alleen klein beetje hectisch door de hoeveelheid! Maar wel erg veel kleding en eten en drinken uit kunnen delen. Dag twee bij het depot in Calais geweest. Daar veel spullen gebracht! Daarna in Duinkerke afgesproken met ons Belgische contact. Daar de auto op afstand geparkeerd en een paar keer op en neer gelopen om de spullen te brengen! Veel met mensen kunnen praten en zelfs lachen 😉 En veel rondgekeken. Iedereen hartelijk dank voor de donaties en tips!

John Boogaard

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst bediende ds. J. Muller het Woord van God uit Jesaja 9. In de Heere Jezus gaat er licht op in de duisternis, ook vandaag. Bijzonder dat de evangelist Mattheus de woorden uit Jesaja 9 aanhaalt als hij opschrijft dat Jezus gaat wonen en preken in Galilea. Na de dienst dronken we als wijkgemeente met elkaar koffie in De Parel. Het was fijn om dat met jong en oud te doen, elkaar zo ook te ontmoeten en nog wat met elkaar te zingen!

Zondagavond stonden we in de leerdienst stil bij de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De twaalf artikelen zijn pijlers die opkomen vanuit de Schrift waardoor wij weten waar het om gaat in het Christelijk geloof. De Geloofsbelijdenis reikt ons ook woorden aan om te kunnen verwoorden wat wij geloven. De Twaalf Artikelen zijn twaalf beloften waar we ons telkens weer aan vast mogen klampen. Ze leren ons God als de Drie-Enige kennen. Dat God de Drie-Enige is vertelt ons dat God alles in huis heeft voor onze zaligheid, dat Hij een God van relatie is, die niets liever wil dan dat wij in relatie leven. Door de kracht van de Geest wil Hij Zijn beeld in ons afdrukken. Dat betekent dat wij ook gericht zijn op God en onze naaste.

Giften

Br. D.W. de Jong ontving voor de diaconie € 9,50 aan collectebonnen. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de erediensten en € 10,- voor het verjaardagfonds. Zelf ontving ik voor de kerk een gift van € 15,-, twee keer een gift van € 20,- en eveneens twee maal een gift van € 50,-. Vriendelijk dank voor uw gaven.

Gelezen

Dit is de gedachte die alles wat wij voor onze kinderen doen, moet bepalen: wat heeft dit voor invloed op hun ziel?

J.C. Ryle (1816-1900)

…tot zondag

Komende zondagmorgen wordt de doop bediend aan onze Juda. Voor ons allen wordt dan uitgeschilderd wie God is in Zijn genade en goedheid. Dat Hij onze genadige Vader wil zijn. Dat Hij ons door Jezus Christus reinigt van al onze zonden en door de Heilige Geest intrek neemt in ons bestaan en ons heiligt. Laat de doopdienst ons maar bepalen bij onze eigen doop. Het is goed om jezelf die vraag te stellen: leef ik uit de beloften die in het uur van de doop door God zijn gedaan?

In de dienst lezen we Genesis 49. Het gaat over de scepter van Juda die niet zal wijken totdat Silo komt (Genesis 49: 10). In de Gespreksbijbel staat een mooi plaatje van de scepter. Wellicht kunt u met uw kinderen op internet ook zo’n plaatje van een scepter vinden.

U en jou een goede voorbereiding toegewenst op de diensten van a.s. zondag! Met een hartelijke groet, mede namens ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Bediening heilige doop

Zondagmorgen 16 december zal het geen doopdienst zijn, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld bij de scriba.

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden zijn voor de laatste vacature van ouderling twee namen ingediend. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 10 december j.l. de navolgende kandidatenlijst vastgesteld:

 • Arco (A.C.) Boon 
 • Remco (K.F.) den Breejen

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.00 uur precies. We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag 16 december is dat OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Citaat

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 Bidden en danken

 • Laten we volharden in het gebed voor de familie Haverkamp.
 • De Protestantse kerk in de regio Luwu (Indonesië) heeft niet genoeg predikanten. Met name in de afgelegen dorpen worden gemeenten door ouderlingen geleid. De kerk organiseert trainingen om hen meer Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren preken. Bid voor hen.
 • De familie Vogelaar, zendingswerkers van de GZB, woont nu zo’n drie maanden in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het gezin zich steeds meer thuis voelt in een omgeving waar de Islam dominant aanwezig is en bid om bescherming. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken voor alle (kerst)bijeenkomsten en de vele vrijwilligers (jong en oud) die zich inzetten tot opbouw van de gemeente en Gods eer.

Tenslotte

In deze decembermaand zijn we in onze gedachten vooral bij hen die zich eenzaam voelen. We wensen hen Gods licht en vrede toe. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Adventszondag

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Op kroonjarenbezoek ontving diaken G.P. Cluistra een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker kreeg na een bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Catechismusprediking

In het afgelopen jaar hebben de gastpredikanten het laatste gedeelte van de indeling van de Heidelberger Catechismus (geloof – gebod – gebed) behandeld. Ds. J.J. van Holten begon op 7 januari met het bepreken van zondag 45 en afgelopen zondag bepreekte ds. A.J. Kunz de laatste bede van het Onze Vader naar aanleiding van zondag 52.

De kerkenraad is dankbaar dat de meeste gastpredikanten ons verzoek honoreerden om een preek te houden naar aanleiding van ons belijdenisgeschrift de Heidelberger Catechismus. Omdat ds. W.J. Westland het afgelopen jaar aan onze gemeente werd verbonden en wijk Oost de catechismusprediking met ons wilde oppakken zal in 2019 niet meer aan gastpredikanten een verzoek gedaan worden een preek te houden vanuit de catechismus. Onze beide predikanten zullen het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus blijven bepreken. Dit zal zoveel als mogelijk is in de avonddiensten plaatsvinden.

Gelezen/gehoord

Maar naar ons oordeel is van alle vruchten die het geloof overal in alle echte christenen voortbrengt, het aanroepen van de naam van God door Jezus Christus, dat wij het gebed noemen, toch het belangrijkste. Het gebed is God zelfs aangenamer dan welk ander goed werk ook, of wij Hem in ons gebed nu iets vragen, of dat we Hem prijzen of Hem dankzeggen.

Tenslotte

Gods zegen voor u en jou en een hartelijke groet. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt, kerstavond –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 15 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 16 december

14.15 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Kerst Follow You –  De Parel

20.oo uur              Sing-in –  De Parel

Maandag 17 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30                  Meisjesclub Niet in eigen kracht –

 Dinsdag 18 december

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 20 december

16.00 uur             Ontmoetingsmiddag/avond, kerstviering en broodmaaltijd –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, Neptunusstraat 9

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

Kerstconcert Dordrecht

Vrijdag 21 december 2018 hoopt Jong Gemengd Koor Chaverim o.l.v. Marien Stouten samen met het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struik een kerstconcert te geven in de Augustijnenkerk van Dordrecht. Deze avond zal om 19.45 uur beginnen met een samenzang van bekende kerstliederen. Vanaf 20.00 uur zullen de beide koren hun kerstrepertoire ten gehore brengen.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting Ismaël. Deze stichting verleent hulp aan christenen in het Midden-Oosten. Kaarten zijn via www.jgkchaverim.nl te verkrijgen voor € 5,- per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om vooraf een kaartje te kopen; de kaartjes zijn bij de ingang te koop voor € 7,50 per stuk. Wij zien uit naar uw komst en een gezegende avond!

 Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zullen projectieschermen opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald op Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,-, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via: 06 51 34 26 20, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

Kerstdienst speciaal voor doven

Vanaf maandag 24 december om 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. Dhr. Wolter Smit zal een preek houden over Lucas 2: 1-21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een doventolk.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Kerstconcert

Maandag 24 december 2018 vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis loopt de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel.

Aan deze avond werken mee het jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk uit Hardinxveld-Giessendam en het gemengde koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver uit Werkendam. Beiden koren brengen een gevarieerd programma en zullen ook samen zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, orgel en Mark Brandwijk en Reinier Korver, orgel/piano.

Violiste is Alisa van Dijk. Om 19.15 uur is er een Sing- In waar u bekende kerstliederen kunt komen zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen. De deur is om 18:45 uur open en de toegang is vrij. Er is een collecte aan de uitgang. Van harte welkom!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt 11 januari 2019 

 

Erediensten

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Christie Verschoor, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias 5

avonddienst: Lofzang van Zacharias 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M.M. van Campen, Rotterdam

 Collecten

Morgendienst:   1. IZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. IZB

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Liesbeth en Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne en Madeleine van Milligen

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37)

____________________________________________________

Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag doen? De een zal ervoor kiezen om de politie te bellen, een ander timmert zijn huis dicht en de volgende zal iets anders bedenken. In ieder geval zult u het niet zomaar laten gebeuren dat uw huis wordt leeggeroofd. Maar stelt u zich voor dat u zou weten dat Jezus vannacht terugkomt, wat zou u dàn vandaag doen?

 

Ik weet niet hoe u de Adventtijd bent ingegaan en op welke manier u naar de komende kerstdagen toe leeft, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat kriebels krijg bij al dat kerstgedoe. Een kerststal hier en een engeltje daar, zin in veel en lekker eten. U mag het van mij allemaal doen, maar wat is nu eigenlijk Advent en wat is nu eigenlijk Kerstfeest? En lijkt al ons kerstgedoe niet heel veel op de tijd van Noach. Iedereen leefde voor zichzelf en deed wat vooral leuk moest zijn.

 

Het wordt nog één keer kerst. Wij zeggen wel dat het bijna kerst is, maar dat is hooguit herdenken van kerst: Jezus Die naar deze aarde kwam. Als het weer kerst wordt, dan is dat op het moment dat Jezus opnieuw naar de aarde komt. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach.

Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Het was een wereld geworden waarin met God geen rekening meer werd gehouden. Alles mocht, alles kon en iedereen wilde zijn eigen manier van waarheid hebben. Zoiets als in onze tijd. De gedachte van ‘laat mij vooral vrij in wat ik wil en doe’. De dagen van Noach waren ook de dagen waarin God helemaal klaar was met die manier van leven, waarin Hij niet de eer kreeg die Hij hoorde te krijgen. En na alle jaren waarin Noach zijn spijkers sloeg in de ark en elke hamerklap een waarschuwing was, kwam daar ineens het water en kwam iedereen om.

 

Ze kwamen niet om omdat ze kansloos waren, ze kwamen om omdat ze niet hadden gelet op wat God wilde. En als de dagen weer zo zijn zoals in die tijd, dan komt Jezus terug. Dan vieren we nog een keer kerst: Jezus Die naar de aarde komt. Dan komt Hij niet meer om te redden, maar om u als gelovige Thuis te halen of u als ongelovige te vertellen dat u voor eeuwig te laat bent en nooit meer Thuis kunt komen.

Er is een verschil tussen de dagen van Noach en de dag van de wederkomst. Jezus zegt dat er op die dag twee zullen zijn die op het land zijn. De een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Dat betekent niet dat het u zal overkomen, dat betekent dat er 100% meer gered zullen worden, dan in de tijd van Noach. Het gaat namelijk niet om diegenen die verlaten zullen worden, maar om het verschil met die tijd. In de tijd van Noach nam het water hen allen weg (vers 39) en in de tijd van Jezus wederkomst zullen er aangenomen worden. Dan gaat het niet om de één wel en de ander niet, maar het gaat erom dat Jezus zegt: “Wees waakzaam!”

 

Jezus legt niet de nadruk op wie er wel of niet komen, Jezus legt de nadruk op het waakzaam zijn. Zoals twee slaven die een heer over zijn personeel aangesteld heeft. De ene bedenkt: Mijn heer komt voorlopig toch nog niet, en hij misdraagt zich. Dat zijn degenen die leven alsof Jezus nooit komt. Maar er is ook een andere slaaf. Die is trouw in wat hij doet voor zijn heer. Dat doet hij niet uit angst. Bij die slechte slaaf zegt Jezus dat hij in zijn hart zegt dat zijn heer nog niet komt, maar bij die trouwe slaaf zegt Jezus niets over wat deze man in zijn hart zegt. Die bedenkt dus niet dat zijn heer straks komt, waardoor hij angstig zijn best doet, hij is gewoon trouw.

 

Het wordt straks nog één keer kerst: Jezus komt nog een keer naar deze aarde. De vraag is niet wanneer, de vraag is of u waakzaam bent en op wacht staat. En voor degenen die geloven, zal Jezus niet komen als een dief in de nacht. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 dat degenen die geloven, kinderen van het licht zijn. Kinderen van het licht leven niet in de duisternis en dus kan de dag van Jezus wederkomst u niet overvallen als een dief in de nacht, want u bent van de dag.

 

Mijn ziel wacht op( verlangt naar) de Here,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Psalm 130: 6

 

Theo de Koning

 

 

 

BOVEN-HARDINXVELD

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

Predikant: ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl

Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184–61 16 50, scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com,

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

vanuit de kerkenraad

 

Heilige Doop

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan de volgende kinderen van de gemeente:

Ties Jozua (Ties), zoon van Ruud en Marlies aan de Wiel-Bommeljé, Drijverschuit 9, 3372 VA.

Clazina Aaltje (Livia), dochter van Gerrald en Saskia Meerkerk-Versteeg, Kon. Wilhelminalaan 17, 3372 AA.

We wensen de doopouders Gods zegen toe bij het geven van hun ja-woord. Als gemeente mogen we verwonderd zijn dat God doorgaat met Zijn werk en dat Hij Zijn verbond, ook in ons midden, bevestigd van kind tot kind! Na de dienst is er gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen.

 

vanuit De DIACONIE

 

 

Collecte – Wycliffe Bijbelvertalers

De diaconiecollecte van zondag 16 december is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor 1,5 miljard mensen. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. De behoefte aan Bijbelvertaalwerk is beter in beeld dan eerdere jaren. Dat heeft te maken met een steeds betere samenwerking tussen vertaalorganisaties wereldwijd. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163 talen. Dit aantal is hoger dan vorige jaren. Dat heeft te maken met verschillende factoren, waaronder het meetellen van gebarentalen. Er zijn miljoenen doven over de hele wereld die de Bijbel niet in hun eigen taal kunnen lezen. Op dit moment is er geen gebarentaal met een volledige Bijbel. Er wordt hard gewerkt om daar verandering in te brengen. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat het startsein werd gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de Statenvertaling. 400 jaar later zijn er nog 1,5 miljard mensen die Gods Woord moeten missen in hun eigen taal. Daarom wil de diaconie dit belangrijke werk steunen. Wij bevelen deze collecte hartelijk aan. Als u een gift over wil maken kan dat op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Wycliffe Bijbelvertalers.

 

vanuit de GEMEENTE

 

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren:

16 december: mw. L. Meerkerk-van Meeteren, Rembrandthof 85-A121, 3372 XV, 99 jaar

18 december: dhr. H. van der Linden, Juliana van

Stolbergstraat 141, 3372 CJ, 86 jaar

19 december: mw. K. van Hoek-Klop, Nassaustraat 24, 3372 EE, 88 jaar

21 december: mw. B. Beverloo-Hooijmans, Rembrandthof 109, 3372 XV, 90 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Voor uw nieuwe levensjaar wensen we u de nabijheid van de Heere toe, samen met uw geliefden. Evenals vorige week ook dit keer een oud Adventslied, een lied van verwachting. Tegelijk een gebed om de wederkomst van Hem die gekomen is en komen zál!

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

Tenslotte

Ingrijpend en waarschuwend, vol klem én liefde klonken op de tweede Adventszondag deze woorden: “Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha!” Hij is gekomen in de stal van Bethlehem. De allesbeslissende vraag is of we het Kind in de kribbe liefhebben. Hij zal komen op de wolken. Kunt u het gebed vrijmoedig meebidden: Kom, Heere Jezus?

De komende week zullen er al verschillende kerstvieringen plaatsvinden, zowel voor de ouderen in de gemeente als voor de kinderen en jongeren. Goede momenten toegewenst van inkeer en verwondering. Hij voor mij…

Gods zegen toegewenst rondom de bediening van woord en sacrament op de derde Adventszondag.

Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet,

J.P. Ritmeester

 

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 21 december – een uitgave voor drie weken – uiterlijk zaterdag 15 december om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20. Let u er dus op dat het eerste kerkblad van 2019 verschijnt op vrijdag 11 januari.

 

vanuit de pastorie

 

 

 

 

 

 

 

Van tweede Adventszondag…

Verwachten moet je leren. Wat verwachten we, Wie verwachten we…? Zondagmorgen klonk de bekende profetie uit Jesaja 11: 1-5. “Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï…” Zondagavond leidde emeritus predikant ds. P. van der Kraan de dienst.

 

Uit de gemeente

Elco Groeneveld, Koningin Wilhelminalaan 9, 3372 AA is opgenomen in het ziekenhuis. Uit verschillende scans bleek dat hij een bacterie infectie heeft in de schouder en borststreek. Een operatie is waarschijnlijk nodig. We hebben gebeden dat God dit alles zegent, Elco bewaart en deze dingen gebruikt om hem tot Zich te leiden.

 

Meeleven

We leven mee met Arjan en Dorien Schouten en hun kinderen Lotte en Wietse ,Koningin Wilhelminalaan 107, 3372 AC, in verband met het overlijden van vader/opa Schouten in de leeftijd van 61 jaar.

 

Catechisatie

Dhr. E. de Waard gaf vorige week de maandaggroepen catechisatie. Met de eerste groep hebben we gekeken naar Johannes de Doper, de wegbereider van de Heere Jezus. Ook de verzoeking in de woestijn hebben we besproken. Met de tweede groep hebben we verder nagedacht over wat het betekent om het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Met de derde groep hebben we nagedacht over de Heere Jezus, met name over Zijn Naam: Zaligmaker. De groep van woensdag kreeg een opdracht mee: maak een verslag van de preek van zondagmorgen 9 december. Ik ben benieuwd…

 

Doordeweeks

18 december is er de gesprekskring. We gaan verder met Markus 1: 9-15 en hopen op een goede avond met elkaar.

 

Gegeven

Ontvangen door ds. C.J. van der Plas: € 10,- en € 20,- t.b.v. diaconie.

 

… naar zondag

Zondagmorgen worden twee kinderen gedoopt. Zij ontvangen het teken en zegel van Gods genadeverbond door de Heilige Doop. Een dienst om met de doopouders en hun familie naar uit te zien. De tekst voor de verkondiging heb ik nog in beraad. We bidden om een zegenrijke dienst.

 

Tenslotte

Hartelijke groet van ons allen uit de pastorie,

J.C. Breugem v.d.m.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie

 

 

Zoals u weet hadden we in het verleden de gewoonte om rond de Kerstdagen de kerkbode huis aan huis te bezorgen. Later zijn we overgegaan om per abonnement twee kerkbodes uit te geven om zo onze dorpsgenoten persoonlijk te benaderen en hen uit te nodigen voor de kerkdiensten en ze zo in aanraking te brengen met het kerstevangelie. De privacywet (AVG) zet daar een streep doorheen. Als EC vinden we dit erg jammer want het was een heel goede gelegenheid om weer in contact te komen met onze dorpsgenoten en hen naar de eredienst te verwijzen. De eredienst is immers de plaats waar de Heilige Geest werkt. Vroeger was het heel gewoon dat de kerk met hoogtijdagen vol zat maar dat is niet meer het geval. Wat voor geur verspreiden wij om de mensen in onze omgeving weer bij de Heere te brengen? Zullen wij als lezers en kerkgangers weer naar al die mensen gaan om ze uit te nodigen voor de kerkdiensten rond de kerst of voor de viering van de zondagschool. Stuur eens een kaartje en zet de tijden van de diensten erop. Ja, een kaart is fijn om te krijgen van de volgelingen van de Heere Jezus. Doen we allemaal mee zoals we beloofd hebben?

Gezegende Kerstdagen!

 

P.S.. Als u rond de feestdagen kaarten en postzegels krijgt, kunt u ze vervolgens inleveren voor de zending in de daarvoor bestemde brievenbus achter in de kerk.

 

Vanuit het jeugdwerk

 

 

HGJB-avond

De kerngroep is dinsdagavond 11 december bijeen geweest om een vervolg te geven aan het traject. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de waardevolle input uit de eerste avond met de ouders en jeugdwerkers. In de volgende kerkbode volgt een uitgebreider verslag van de eerste avonden.

 

Jeugdwerk

We zijn dankbaar voor het fijne verloop van het clubseizoen tot nu toe. De eerste middagen en avonden zijn goed verlopen, met een grote groep kinderen en jongeren. Er zijn mooie dingen geknutseld, leuke activiteiten georganiseerd en er ontstonden mooie, soms ook lastige, gesprekken n.a.v. de Bijbelverhalen en geloofsthema’s die centraal stonden op de avonden. God zegene deze gespreken. Leidinggevenden, ook vanaf deze plek dank voor jullie enthousiasme en inzet, dat wordt zeer gewaardeerd! Ouders bedankt voor het aanmoedigen van jullie kinderen en jongeren om naar de clubs en verenigingen te gaan! Ik hoorde een ouder een compliment geven, over een knutselwerkje, aan een leidinggevende van de club. Dat wordt zeer gewaardeerd en motiveert enorm! Laten we ook op deze manier omzien naar elkaar.

Geert Honcoop

 

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenvereniging Martha

Maandag 17 december hopen we bij elkaar te komen voor onze Kerstviering. Vanaf 18.00 uur zullen we met elkaar eten. Vervolgens lezen en zingen we met elkaar de kerstliturgie uit de Hervormde Vrouw. Boven deze liturgie staat de titel: ‘Uw heilzon is aan het dagen’. Nadat we koffie/thee hebben gedronken is er nog een kerstverhaal. We zien er naar uit u en jullie te ontmoeten.

Marga en Marieke

 

Activiteitenagenda

 

 

Zondag 16 december

14.00 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Jeugdvereniging

 

Maandag 17 december

18.00 uur             Vrouwenvereniging Martha

18.45-19.30 uur   Catechese 12-jarigen

19.45-20.30 uur   Catechese 13/14-jarigen

20.30-21.15 uur   Catechese 15/16-jarigen

 

Dinsdag 18 december

14.30 uur             Kerstmiddag 65+/alleenstaanden

18.45 uur             Kinderclub

20.00 uur             Bijbelkring

 

Woensdag 19 december

18.45-19.30 uur   Catechese 17 jaar en ouder

19.45-21.15 uur   Belijdeniscatechese

19.30 uur             Kerktelefoonuitzending, Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30

____________________________________________________

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

 

 

Centrale berichten

 

 

Sing-in

Zondag is er weer een sing-in met het thema ‘Love came down’ Welkom in De Parel, de avond begint om 20.00 uur en om 19.30 is de zaal open voor koffie/thee of fris.

 

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël hoopt op dinsdag 22 januari 2019 een bijeenkomst te houden. Dit is een vooraan-kondiging om het reeds in uw agenda te noteren.

Spreker is ds. K. Kant van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp is: ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang is 20.00 uur in De Parel.

 

DIaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen en volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 0184 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (tel. 0184 61 12 92).

 

College van kerkrentmeesters

 

 

Solidariteitskas 2018

In oktober hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief ontvangen voor de Solidariteitskas.

Begin december heeft 75% van de gemeenteleden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. Dit betekent dat meer dan 250 leden nog niet hebben betaald. We doen een oproep om uw bijdrage van € 10,- per belijdend lid als nog over te maken op rekening

NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas 2018.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenbijbelkring Dorcas,

Dinsdagmorgen 18 december zijn alle vrouwen om 9.15 uur van harte welkom in De Parel.

Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Jeremia, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Er is geen oppas voor de kinderen.

hartelijke groet van de stuurgroep

 

Bijbelgesprekskring

Donderdag 20 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 118. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

 

Zending

 

 

Opbrengst Winterfair

De Winterfair heeft netto € 6.900,- opgebracht! Dit mooie bedrag gaat naar het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika. Het team van de Winterfair dankt alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf het aanvragen van vergunningen t/m het afbreken van de tent is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Iedereen die tijd, spullen, ideeën, spierkracht of lekkernijen heeft geleverd, heel hartelijk dank!

Het team is ook dankbaar en overweldigd door de grote opkomst. Hierop terugkijkend geeft dit een stimulans om met de Winterfair door te gaan.

 

Bericht van Lea van der Riet

Beste gemeente, ook van mijn kant wil ik iedereen hartelijk bedanken die er aan meegeholpen heeft om de winterfair tot een succes te maken! Ik weet dat veel mensen er al maandenlang mee bezig zijn geweest. Ik kon via de whatsapp er ook zo’n beetje van meegenieten. Dank voor jullie voorbereidingen, tijd en betrokkenheid om het project in Zuid-Afrika te ondersteunen! Dank voor het mooie bedrag dat opgehaald is!

Het jaar loopt ten einde en dat is hier in Zuid-Afrika ook goed te merken. Het einde van het jaar valt samen met het einde van het schooljaar. Dus veel kinderen gaan naar de volgende groep en de samenstelling van de Bijbelclubs verandert ook. Er komen weer nieuwe kinderen bij en van sommige kinderen moeten we afscheid nemen. Dat kinderen de Bijbellessen genieten is duidelijk te merken. Bij één van mijn scholen (Joubertschool) geef ik Bijbellessen aan groep 5. De kinderen wachten in spanning af of ze over gaan naar de volgende groep. Eén van de kinderen uit deze klas vroeg aan mij: ‘Juf, gaat u volgend jaar weer Bijbellessen geven?’ Helaas kunnen we op deze school alleen aan groep 4 en 5 Bijbellessen geven, dus ik zei tegen het kind: ‘Nee, helaas alleen aan groep 4 en 5’. ‘O’, zei het kind, ‘dan hoop ik dat ik blijf zitten’!

We hebben afgelopen kwartaal veel gepraat over zending en onder andere over de zendeling Mary Slessor die in Nigerië gewerkt heeft. Ik probeer de kinderen te stimuleren om geld aan de zending te geven en ik leg aan de kinderen uit dat we voor € 2,- al een Bijbel aan iemand kunnen geven en dat ze de volgende weken iets in het spaarbusje kunnen doen. Toen de Bijbelclub klaar was, kwam na een paar minuten een 4-jarig jongetje terug, in zijn hand tien cent die hij vol trots in het spaarbusje stopte. Op straat gevonden… en dat moest onmiddellijk in het spaarbusje. Iets geven betekent vaak een offer voor deze kinderen omdat ze vaak gewend zijn aan alleen maar dingen krijgen. We hopen ons kwartaal af te ronden met in ieder geval één Bijbel waarvoor de kinderen gespaard hebben en die we aan iemand kunnen geven.

Gezegend Christusfeest!

 

Duinkerke

Nadat we een bakwagen vol hebben geladen met de goederen en giften die we ontvangen hadden, zijn we vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 afgereisd naar het Noord-Franse Duinkerke. Daar verblijven op dit moment nog enkele honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Alles opgegeven in hun eigen vaderland voor een strijd voor een beter leven. Er is een groot gebrek aan kleding, hygiëne en voedsel. Zelf mochten we onze goederen (kleding, voedsel) persoonlijk aan de vluchtelingen uitdelen. Schrijnend om te bemerken hoe groot de vraag is en hoe de leefomstandigheden van deze mensen zijn. Er mochten bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Het heeft een enorme impact op ons gehad, maar we zijn verwonderd hoe groot de dankbaarheid is van deze vluchtelingen voor de hulp die we mochten bieden. Dit heeft ons echt aan het denken gezet! Hier in het rijke Nederland hebben we alles wat ons hartje begeert en toch klagen we over zeer veel dingen! Als het regent worden we chagrijnig. Als de supermarkt prijzen hoger worden, klagen we! Daar in Duinkerke hebben de mensen niets en toch hoor je één en al positiviteit! We mochten veel dankbaarheid ervaren. Op dag één veel uit kunnen delen. Alleen klein beetje hectisch door de hoeveelheid! Maar wel erg veel kleding en eten en drinken uit kunnen delen. Dag twee bij het depot in Calais geweest. Daar veel spullen gebracht! Daarna in Duinkerke afgesproken met ons Belgische contact. Daar de auto op afstand geparkeerd en een paar keer op en neer gelopen om de spullen te brengen! Veel met mensen kunnen praten en zelfs lachen 😉 En veel rondgekeken. Iedereen hartelijk dank voor de donaties en tips!                               John Boogaard

 

Wijkberichten

 

 

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 

Van zondag…

In de morgendienst bediende ds. J. Muller het Woord van God uit Jesaja 9. In de Heere Jezus gaat er licht op in de duisternis, ook vandaag. Bijzonder dat de evangelist Mattheus de woorden uit Jesaja 9 aanhaalt als hij opschrijft dat Jezus gaat wonen en preken in Galilea. Na de dienst dronken we als wijkgemeente met elkaar koffie in De Parel. Het was fijn om dat met jong en oud te doen, elkaar zo ook te ontmoeten en nog wat met elkaar te zingen!

Zondagavond stonden we in de leerdienst stil bij de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De twaalf artikelen zijn pijlers die opkomen vanuit de Schrift waardoor wij weten waar het om gaat in het Christelijk geloof. De Geloofsbelijdenis reikt ons ook woorden aan om te kunnen verwoorden wat wij geloven. De Twaalf Artikelen zijn twaalf beloften waar we ons telkens weer aan vast mogen klampen. Ze leren ons God als de Drie-Enige kennen. Dat God de Drie-Enige is vertelt ons dat God alles in huis heeft voor onze zaligheid, dat Hij een God van relatie is, die niets liever wil dan dat wij in relatie leven. Door de kracht van de Geest wil Hij Zijn beeld in ons afdrukken. Dat betekent dat wij ook gericht zijn op God en onze naaste.

 

Meeleven

Ons bereikte het bericht dat mw. J. Guijt verhuisd is naar een ander verzorgingshuis. Verschillende gemeenteleden leven mee met ds. Guijt en zijn zus door regelmatig een kaartje te sturen. Zeker rondom de feestdagen kan het bemoedigend zijn om meeleven te ervaren. Haar nieuwe adres is: Mw. J. Guijt

Verzorgingshuis Duinrust, Kamer 022

Duinweg 35

2585JV Den Haag

 

Giften

Br. D.W. de Jong ontving voor de diaconie € 9,50 aan collectebonnen. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de erediensten en € 10,- voor het verjaardagfonds.

Zelf ontving ik voor de kerk een gift van € 15,-, twee keer een gift van € 20,- en eveneens twee maal een gift van

€ 50,-.

Vriendelijk dank voor uw gaven.

 

Gelezen

Dit is de gedachte die alles wat wij voor onze kinderen doen, moet bepalen: wat heeft dit voor invloed op hun ziel?                                                J.C. Ryle (1816-1900)

 

…tot zondag

Komende zondagmorgen wordt de doop bediend aan onze Juda. Voor ons allen wordt dan uitgeschilderd wie God is in Zijn genade en goedheid. Dat Hij onze genadige Vader wil zijn. Dat Hij ons door Jezus Christus reinigt van al onze zonden en door de Heilige Geest intrek neemt in ons bestaan en ons heiligt. Laat de doopdienst ons maar bepalen bij onze eigen doop. Het is goed om jezelf die vraag te stellen: leef ik uit de beloften die in het uur van de doop door God zijn gedaan?

In de dienst lezen we Genesis 49. Het gaat over de scepter van Juda die niet zal wijken totdat Silo komt (Genesis 49: 10). In de Gespreksbijbel staat een mooi plaatje van de scepter. Wellicht kunt u met uw kinderen op internet ook zo’n plaatje van een scepter vinden.

U en jou een goede voorbereiding toegewenst op de diensten van a.s. zondag!

Met een hartelijke groet, mede namens ons gezin,

 1. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76

vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

Dhr. Jan de Boon, Florenweer 7, 3371 RC heeft na een periode van onzekerheid bericht gekregen dat de behandeling aan de prostaat goed verloopt. Pas over een aantal jaar kan hier pas meer duidelijkheid over worden gegeven, maar nu ziet alles er positief uit. Goed nieuws, blij en dankbaarheid aan onze God.

Dhr. Huib Rietveld is in Huis ter Leede, Eiland 1, 4143 EN Leerdam verhuisd naar een andere kamer, nummer 316.

Mw. E.J.J. Advokaat, Heijmansweer 34, 3371 RJ krijgt therapie na een tweetal hersenbloedingen.

Mw. Louise Buijense, Van Ruysdaelstraat 12, 3372 XP, is in de afgelopen periode geopereerd en nu thuis aan het herstellen.

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

 

Bediening heilige doop

Zondagmorgen 16 december zal het geen doopdienst zijn, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld bij de scriba.

 

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden zijn voor de laatste vacature van ouderling twee namen ingediend. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 10 december j.l. de navolgende kandidatenlijst vastgesteld:

 • Arco (A.C.) Boon, Haringband 3, 3371 JA
 • Remco (K.F.) den Breejen, Rivierdijk 474, 3372 BX

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.00 uur precies.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

 

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag 16 december is dat OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

 

Citaat

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

Bidden en danken

 • Laten we volharden in het gebed voor de familie Haverkamp.
 • De Protestantse kerk in de regio Luwu (Indonesië) heeft niet genoeg predikanten. Met name in de afgelegen dorpen worden gemeenten door ouderlingen geleid. De kerk organiseert trainingen om hen meer Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren preken. Bid voor hen.
 • De familie Vogelaar, zendingswerkers van de GZB, woont nu zo’n drie maanden in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het gezin zich steeds meer thuis voelt in een omgeving waar de Islam dominant aanwezig is en bid om bescherming. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken voor alle (kerst)bijeenkomsten en de vele vrijwilligers (jong en oud) die zich inzetten tot opbouw van de gemeente en Gods eer.

 

Tenslotte

In deze decembermaand zijn we in onze gedachten vooral bij hen die zich eenzaam voelen. We wensen hen Gods licht en vrede toe. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Adventszondag

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Overlijden

Donderdag 6 december is op de leeftijd van 97 jaar overleden mw. Pieternella van Wijngaarden, laatst gewoond hebbend Schaepmanstraat 7, 3371VE. Ze is geboren in Boven Hardinxveld (Den Bout) en is na haar huwelijk verhuisd naar Buitendams waar ze samen met haar man, Willem van Wijngaarden, levensmiddelenwinkel De Spar beheerde. Na de sluiting van De Spar is zij opnieuw verhuisd en heeft ze 43 jaar gewoond in de Schaepmanstraat. Ze is 16 jaar getrouwd geweest en was sinds 2 november 1982 weduwe. Voor haar familie was zij ‘tante Pie’. Ondanks haar vele jaren als weduwe was zij een opgewekt en betrokken mens. Ze mocht zich in de lange weg van afnemende krachten vasthouden aan de Heere en de Psalmen waren haar dierbaar. In het bijzijn van familieleden die haar liefdevol hebben bijgestaan, is zij ontslapen en ingegaan in Gods huis om Zijn Naam te verhogen (Psalm 42: 1 berijmd). De begrafenis heeft woensdag 12 december plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Hardinxveld Giessendam.

We dragen de achterblijvende familie op in uw voorbede.

 

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van

€ 10,- ter vrije bestemming. Op kroonjarenbezoek ontving diaken G.P. Cluistra een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker kreeg na een bezoek een gift van

€ 50,- ter vrije bestemming.

 

Catechismusprediking

In het afgelopen jaar hebben de gastpredikanten het laatste gedeelte van de indeling van de Heidelberger Catechismus (geloof – gebod – gebed) behandeld.

Ds. J.J. van Holten begon op 7 januari met het bepreken van zondag 45 en afgelopen zondag bepreekte ds. A.J. Kunz de laatste bede van het Onze Vader naar aanleiding van zondag 52.

De kerkenraad is dankbaar dat de meeste gastpredikanten ons verzoek honoreerden om een preek te houden naar aanleiding van ons belijdenisgeschrift de Heidelberger Catechismus. Omdat ds. W.J. Westland het afgelopen jaar aan onze gemeente werd verbonden en wijk Oost de catechismusprediking met ons wilde oppakken zal in 2019 niet meer aan gastpredikanten een verzoek gedaan worden een preek te houden vanuit de catechismus. Onze beide predikanten zullen het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus blijven bepreken. Dit zal zoveel als mogelijk is in de avonddiensten plaatsvinden.

 

Gelezen/gehoord

Maar naar ons oordeel is van alle vruchten die het geloof

overal in alle echte christenen voortbrengt, het aanroepen van de naam van God door Jezus Christus, dat wij het gebed noemen, toch het belangrijkste. Het gebed is God zelfs aangenamer dan welk ander goed werk ook, of wij Hem in ons gebed nu iets vragen, of dat we Hem prijzen of Hem dankzeggen.

 

Tenslotte

Gods zegen voor u en jou en een hartelijke groet.

Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt, kerstavond –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 

Zaterdag 15 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

Zondag 16 december

14.15 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Kerst Follow You –  De Parel

20.oouur              Sing-in –  De Parel

 

Maandag 17 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30                  Meisjesclub Niet in eigen kracht –

 

Dinsdag 18 december

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

 

Donderdag 20 december

16.00 uur             Ontmoetingsmiddg/avond, kerstviering en broodmaaltijd –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, Neptunusstraat 9

 

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

varia

 

 

Kerstconcert Dordrecht

Vrijdag 21 december 2018 hoopt Jong Gemengd Koor Chaverim o.l.v. Marien Stouten samen met het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struik een kerstconcert te geven in de Augustijnenkerk van Dordrecht.

Deze avond zal om 19.45 uur beginnen met een samenzang van bekende kerstliederen. Vanaf 20.00 uur zullen de beide koren hun kerstrepertoire ten gehore brengen.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting Ismaël. Deze stichting verleent hulp aan christenen in het Midden-Oosten. Kaarten zijn via www.jgkchaverim.nl te verkrijgen voor € 5,- per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om vooraf een kaartje te kopen; de kaartjes zijn bij de ingang te koop voor € 7,50 per stuk.

Wij zien uit naar uw komst en een gezegende avond!

 

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zullen projectieschermen opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald op Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,-, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via: 06 51 34 26 20, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

 

Kerstdienst speciaal voor doven

Vanaf maandag 24 december om 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. Dhr. Wolter Smit zal een preek houden over Lucas 2: 1-21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een doventolk.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 

Kerstconcert

Maandag 24 december 2018 vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea.

Arjan Versluis loopt de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel.

Aan deze avond werken mee het jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk uit Hardinxveld-Giessendam en het gemengde koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver uit Werkendam. Beiden koren brengen een gevarieerd programma en zullen ook samen zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, orgel en Mark Brandwijk en Reinier Korver, orgel/piano.

Violiste is Alisa van Dijk. Om 19.15 uur is er een Sing- In waar u bekende kerstliederen kunt komen zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur is om 18:45 uur open en de toegang is vrij.

Er is een collecte aan de uitgang.

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt

11 januari 2019

 

 

 

 

 
Erediensten

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Christie Verschoor, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias 5

avonddienst: Lofzang van Zacharias 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M.M. van Campen, Rotterdam

 Collecten

Morgendienst:   1. IZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. IZB

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Liesbeth en Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne en Madeleine van Milligen

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Kerkblad 74-22

Kom met haast

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.”

(Lukas 1: 39)

____________________________________________________

Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen haastig om alle voorbereidingen voor kerst klaar te hebben. Is alles in huis? Op veel bedrijven moeten er nog snel wat orders worden afgemaakt. Want….. het moet voor de kerst klaar. Er moet van alles nog snel afgerond worden, want met de kerst moet het klaar zijn! Waarom eigenlijk? Heeft u die vraag weleens gesteld in zo’n situatie? Vaak komt er een onduidelijk antwoord. Zo jagen we elkaar op aan het einde van het jaar. We worden vooral meegezogen in de haast die we elkaar opleggen. Om met kerst uitgeput voor de open haard teneer te vallen.

Maria heeft ook haast lezen we. Waarom die haast bij Maria? Ze had net van de engel gehoord dat Elisabeth, haar nicht, die onvruchtbaar was, zwanger is geworden. Wat een geweldig wonder. Een vrouw die onvruchtbaar was, wordt toch zwanger. Door een wonder van God. En Maria is zo blij voor haar nicht, dat ze zich naar haar toe haast. Elisabeth is al zes maanden zwanger. Daarnaast had ze zelf ook gehoord dat ze zwanger zou worden. En wel van Hem die de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Wat een nieuws!! Tegenwoordig zou je even een mailtje of een app-je sturen om dit goede nieuws met je nicht te delen. Maar Maria kon niet anders dan snel naar haar toe gaan. We zullen ontdekken dat dit ook veel mooier en fijner is dan via de whats-app. We zullen ontdekken wat je mist, als je je contacten bijna alleen maar via de mobiel onderhoudt!! Elkaar persoonlijk ontmoeten geeft zoveel meer diepte. Wij zijn vaak zo gehaast dat we de woorden in de app-jes zelfs allemaal afkorten.

Wie zou er tegenwoordig nog 3 maanden bij zijn nicht op bezoek gaan, zoals Maria hier doet? Maria nam er alle tijd voor. Ze was wel gehaast, maar dat kwam vooral door het goede nieuws dat ze wilde delen. Daarna was er alle rust en tijd om de wonderen die Maria en Elisabeth hadden meegemaakt te delen. Delen wij ook de mooie en bijzondere dingen die God ons iedere dag schenkt? Bracht uw dankbaarheid aan God u afgelopen zondag bij de tafel van het Heilig Avondmaal?

Er valt ons nog iets bijzonders op aan het doel van Maria’s reis. Lucas schrijft dat ze naar een stad van Juda gaat. Maar de naam Juda is een heel oude naam. Die naam werd in het Oude Testament gebruikt. Het was de naam van één van de zonen van Jakob. Eén van de stammen van Israël. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament werd die streek Judea genoemd. Lucas laat hiermee zien dat alles wat hier gebeurt verbonden is met de oude geschiedenis van het volk Israël. Alles wat hier gebeurt is verbonden met de geschiedenis van de aartsvaders, en met de profeten, priesters en koningen. Wat hier gebeurt is in het Oude Testament voorzegd. Hier komen Gods rijke beloften tot vervulling.

God is genadig. Afgelopen zondag liet God dat zien in de tekenen van brood en wijn. Deze tonen Gods genade, Gods vergeving. Hoe was dat bij u afgelopen zondag? Jezus komt naar ons toe. Heel concreet in de tekenen van brood en wijn. Hij bood zich aan. Bent u met net zoveel haast gekomen om uw Heiland te ontmoeten, als we de afgelopen week bezig waren met ons werk, internet of andere zaken?

Elizabeth stelt zichzelf en ons een indringende vraag: Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Ze valt om van verbazing over de eer die haar te beurt valt. Wij roepen nog al eens uit: Waar heb ik dit aan te danken? Meestal doen we dat als er sprake is van zelfmedelijden. Maar hier is de uitroep van Elizabeth een uitroep van blijde verwondering. Ze vindt het zo geweldig dat dit haar overkomt. Ze voelt zich hiermee zo rijk gezegend.

Kom dan met haast om het grote nieuws te delen, ook aanstaande zondag weer op de tweede advent! Jezus komt, voor u, voor jou, voor mij. Amen.

Rook Verkaik

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Algemene berichten

Kerstconcert ‘We Believe’

Op zaterdag 15 december hoopt gospelkoor ‘We Believe’ een Kerstconcert te geven in de Herv. Kerk, Kerkplein 1 te Boven-Hardinxveld. De avond begint om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. Het thema van deze avond is: ‘Verwachten’. D.m.v. liederen, gezongen door het koor, een meditatie door Corné den Breejen en samenzang hopen wij dat u op deze avond iets zal mogen ervaren van wat echt VERWACHTEN is. Tot dan!

Centrale berichten

Kerstecho

Komende zondag wordt in de ochtenddienst de Kerstecho weer meegegeven. Om zelf te lezen maar vooral om uit te delen.

Een kilo liefde

Twee weken geleden heeft u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de actie Een kilo liefde. Zondag 9 december kunt u dit nog inleveren bij de morgendiensten. Ook kunnen er nog producten ingeleverd worden bij fam. de Keizer, Parallelweg 37 (tot maandag 12.00 uur). Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om Gods liefde te laten zien?

commissie een Kilo liefde

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere actie!  U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken  door een ‘echte warme bakker’.  Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts €7,50 (gewicht ca. 900 gram) of  €5,- (gewicht ca. 450 gram) kunt u de komende feestdagen genieten van  zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel: Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 12 december.  U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 61 61 84 ariealieta@msn.com  of Anja de Ruiter, 63 02 35 janpietderuiter@hetnet.nl   met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen.  U kunt uw bestelling op dinsdag 18 december vanaf 11.30 uur  ophalen aan Peulenstraat 155.  Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen!   Namens onze kwetsbare  medemens willen wij u alvast hartelijk danken!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  9 december 2018

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de commissieleden die de besteding van onze bijdragen, en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad, toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig, en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag willen wij als diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Save the date: woensdag 10 april 2019

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De diaconie wil op deze dag een diaconale gemeentemiddag/avond organiseren voor jong en oud. Evenals in 2015 zal het programma beginnen met een eenvoudige maaltijd voor gezinnen. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen er diverse workshops worden georganiseerd over diverse diaconale projecten en organisaties die een link hebben met onze gemeente. Meer informatie volgt. 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Kerstattentie

Bij alle ingeschreven oudere gemeenteleden, met ingang van dit jaar vanaf 75 jaar,  willen we als diaconie in deze maand weer een kleine kerstattentie afgeven. We proberen dit zoveel mogelijk overdag persoonlijk aan u te overhandigen.

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting is onder voorbehoud vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 november j.l. U kunt de begroting inzien van 10 t/m 14 december op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkrentmeester202@hghg.nl

Begroting 2019

 

BEGROTING 2019

BEGROTING 2018

WERKELIJK 2017

BATEN:

     

Vrijwillige bijdragen

320.000

314.500

322.689

Collecten, giften en legaten

189.000

182.500

188.036

Subsidies en bijdragen

5.500

12.500

327

Vrijwillige bijdragen

34.630

38.900

30.269

TOTAAL BATEN:

549.130

548.400

541.321

       

LASTEN:

     

Gebouwen

54.900

82.750

45.217

Eigen gebruik Parel

35.000

31.100

34.521

Inventarissen

6.200

10.150

10.208

Afschrijvingen

49.530

57.000

43.095

Traktementen, salarissen en vergoedingen

365.090

358.750

292.042

Overige kosten

55.800

53.500

49.718

Bijdragen in kerkverband

22.650

22.400

24.693

Reserveringen / onttrekkingen

-14.000

-29.750

757

TOTAAL LASTEN:

575.170

585.900

500.251

       

Resultaat

-26.040

-37.500

-41.070

       

Resultaat ‘De Parel’

– 7.800

– 14.290

       

Totaal resultaat

– 26.040

– 45.300

26.780

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 10 december is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze keer binnen ons thema ‘Kerk van Jezus’ de stap zetten naar discipelschap. Hoe volg je als discipel Jezus en hoe groei je daarin. Discipelschap is dan in de eerste plaats een leven als hemelburger. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel. En iedereen is welkom. Misschien is de naam van de kring wat vertekenend. Eenvoudig betekent namelijk niet simpel, of een laag niveau. We willen het vooral niet moeilijker maken dan dat het is, dat is eenvoudige Bijbelstudie en daardoor heel toegankelijk voor iedereen. Welkom dus, als je al een poosje dacht dat het thema bij jou paste, maar je tot nu toe nog niet durfde te komen.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 12 december is weer de laatste bijbelkring dit jaar.
We denken dan na over Johannes 5 vers 19 tem vers 47. We hopen weer op een goede bespreking. Iedereen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.
Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk
tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Kerstkaartenactie

Dit jaar wordt er door de Tussenclub geen kerstkaartenactie georganiseerd. We wensen jullie natuurlijk wel gezegende kerstdagen toe. Hartelijke groeten,

de Tussenclub

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatiecommissie is voornemens om dinsdag 11 december weer een avond te organiseren om met elkaar langs een aantal adressen te gaan van mensen die niet, of niet meer meeleven met de kerk.

Hun geloof in God is vaak heel diep weggezakt,maar je merkt ook dat bij velen die we bezoeken , niet alles is weggeschoven.

Wat is het dan mooi om over God te mogen spreken, in de schaduw van het licht van het komende kerstfeest, Zijn  heerlijke naam groot te maken.

Wij hebben altijd mensen tekort om mee te gaan.

Probeer het eens een keer, stap eens binnen.

We beginnen in de jeugdzaal van de oude kerk om 19.30 uur. We bezinnen ons een moment met een gedeelte uit de Bijbel en vragen door gebed dat wij niet alleen op pad gaan.

Wilt u als gemeente dit werk in u voorbede meenemen?

Tot ziens op dinsdag 11 december!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mogen terugkijken op een heerlijke avondmaalszondag. In de morgendienst stond het Woord ‘vergeving’ centraal. De kerntekst was Psalm 130: 4. Ook in de bediening ontdekten we hoe de Bijbel allerlei beelden gebruikt om duidelijk te maken dat God een God is van vergeving. Hij werpt de zonde achter zich (Jesaja 38: 17), Hij delgt de zonde uit als een nevel (Jesaja 44: 22), Hij bedekt de zonde (Psalm 32: 1), Hij zegt: Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. (Jesaja 1: 18). In het avondmaal mochten we het zien en proeven: Hij voor mij! Vergeving is er dankzij Christus en Zijn volbrachte werk.

In de avonddienst stond het woord ‘verwachting’ centraal. Centraal stond Psalm 130: 5. Adventstijd is een periode om toe te leven naar het Kerstfeest. Maar we worden ook gestimuleerd om te wachten op God. Dat Hij overkomt in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Het zijn weken die ons trainen om te wachten op de wederkomst van de Heere Jezus: Maranatha.

Pastoraat

Er zijn ook gemeenteleden die tobben met ziekte, die liever hun naam niet laten noemen. Wij denken wel aan hen en bidden hen de troostvolle nabijheid van de levende God en de nodige draagkracht toe. Dat zij ook zelf in alle moeiten bij de Heere mogen schuilen en Zijn licht in het donker ervaren. Afgelopen zondag zongen we in de Nieuwe Kerk:

Ik blijf den Heer’ verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten
op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen
wacht sterker op den HEER’,
dan wachters op den morgen,
den morgen; ach, wanneer?
(Psalm 130:3)

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen weer bijeen. De 12 en 13 jarigen bij de fam. Meerkerk. De 14 en 15 jarigen bij de fam. Batenburg en de jongeren van 16 tot en met 21 jaar bij de fam. Schild. We wensen jullie een mooie, leerzame en gezellige avond toe. Bidden we als gemeenteleden om Gods zegen over deze bijeenkomsten?

Bijbelkring

Woensdag 12 december is er weer Bijbelkring in De Parel. We bespreken samen 1 Samuel 3: 1-21. Daarbij hoort hoofdstuk 3 van het boekje. Leest u het hoofdstuk met de vragen alvast door? We hopen op een zegenrijke avond rond een open Bijbel.

Doopdienst 16 december

Op de derde adventszondag zal de Heilige Doop bediend worden. Deze dienst hoop ik zelf te leiden. Dat is bijzonder! We zien als gezin uit naar een mooie doopdienst.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving eveneens € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze gaven!

Gelezen

‘De kinderen van God zijn altijd een wachtend volk geweest. Zij hebben gewacht op de komst van de Messias, en nu verwachten zij Zijn wederkomst. Zij hebben gewacht op het ontvangen van bewustheid van vergeving, en nu wachten zij op een volkomen heiligmaking. Zij wachten in de diepten en ook in gelukkige omstandigheden zijn zij het wachten niet moe.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

…tot zondag

Zondag is het de tweede zondag van advent. Voor de ochtenddienst verwachten wij ds. J. Muller uit Bleskensgraaf. Na de dienst hopen we als wijk oost koffie te drinken in De Parel. Zelf hoop ik daar ook bij te zijn, nadat ik om 09.00 uur de dienst in de Dorpskerk van Bleiswijk heb geleid.

In de avonddienst lezen we de tweede helft van zondag 7 en zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Waarom is zo ’n geloofsbelijdenis nodig? Waar gaat het om in deze geloofsbelijdenis? Hoe komen we God tegen in deze belijdenis? Praktische vragen komen daarbij ook aan de orde. Hoe kan een geloofsbelijdenis helpen in je geloofsleven? Hoe kun je je betrokkenheid vergroten wanneer de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen op zondagavond in de kerk? Wat is de betekenis van de drie- eenheid voor de relatie met de Heere?  We hopen en bidden op een zegenrijke leerdienst!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij bevelen de zieken en hun familieleden, de mantelzorgers en verpleegkundigen in uw voorbede en meeleven aan.

We bidden voor degenen die wachten op een uitslag, een behandeling ondergaan, psychisch of chronisch ziek zijn.

Ook denken we aan degenen die al lang aan huis gebonden zijn, voor wie de decembermaand een periode van eenzaamheid is. Moge de Heere u zegenen!

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Vacature

Er is nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat wordt ingediend, dan zal er op maandag 7 januari 2019 een verkiezingsvergadering worden gehouden.

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag

9 december is dat OTH 414; op 16 december: OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Nabetrachting

John Charles Ryle, predikant in de Anglicaanse kerk, schrijft in zijn boek ‘Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof” het volgende naar aanleiding van het Heilig Avondmaal: ‘Tenslotte, wanhoop niet en wees niet terneergeslagen als u ondanks al uw verlangen de grote zegen van het avondmaal des Heeren niet ervaart. Waarschijnlijk verwacht u te veel. Waarschijnlijk kunt u moeilijk uw eigen staat beoordelen. De wortels van uw ziel kunnen versterkt worden en groeien, terwijl u zelf denkt dat u geen enkele vooruitgang maakt. Waarschijnlijk vergeet u dat de aarde de hemel niet is (…) en dat we niets volmaakts kunnen verwachten. Neem deze dingen ter harte. Verwijt uzelf niet allerlei bittere dingen zonder dat daar een reden toe is.’

Citaat

‘Geloof is voor het gebed wat de veren zijn voor een pijl; zonder geloof raakt het gebed zijn doel niet.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

We bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

In Ethiopië zijn tien orthodoxe kerken aangevallen en meer dan vijftien priesters gedood, toen politieke leiders in conflict raakten. Bid voor de nabestaanden, de getroffen kerkgemeenschappen en de christenen in het land. (Gebedskalender Open Doors)

We danken dat enkele leden van onze gemeente behouden mochten terug keren uit Sint Maarten waar zij praktische hulp bij de wederopbouw mochten bieden.

Tenslotte

Wij mochten door de viering van het Heilig Avondmaal versterkt worden in ons geloof.

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de tweede adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Op deze plaats denken we aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor veel zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, ook in het midden van de gemeente, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen’.

Giften

Op huisbezoek ontving ouderling Wijnja een gift van € 10,- voor de eredienst. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling De Hek € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 december wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 december om 10.45 uur.

Bijbelstudiekring

Volgende week donderdag (13 december) hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het vierde hoofdstuk van het boek, n.a.v. 1 Johannes 2: 12-27. Het thema is: ‘Let op je tijd’

Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

Arme zondaar, u bent nooit geschikt voor Christus. Hij is wel zeer geschikt voor u.

Tenslotte

We zijn de adventstijd weer ingegaan. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’

Namens de kerkenraad een goede adventstijd toegewenst,                  

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 8 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 9 december

Na de dienst (Wijk Oost) koffiedrinken (i.p.v. 16/12) – De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 10 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

20.00 uur kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 11 december

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur Thuiskring II

Woensdag 12 december

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 13 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                              

Erediensten

Zondag 9 december 2018 – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Renske de Knegt, Nadine Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 124: 4

avonddienst: Psalm 132: 11

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

voorzang: Weerklank 116: 1,2,3

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee,
H.C. Zondag 52,

voorzang: Weerklank 119: 1,2,3

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

na de dienst: koffiedrinken in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland, H.C. zondag 7 en 8

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Kruger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Hannelot van den Bos

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-21

Verhuizen

“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1)

____________________________________________________

Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, nu hebben we wel genoeg weggedaan. Maar steeds moet er nog meer weg om een goede overstap te kunnen maken. Regelmatig vraag je jezelf dan af waarom je in de achterliggende tijd zoveel dingen had bewaard. Wat was daarvan de waarde? Zou je ongelukkiger zijn, nu je zoveel hebt weggedaan? Waarschijnlijk niet. Het voelt eerder als een bevrijding dan als een verlies.

Als je hier over nadenkt realiseer je je, dat er overeen-komsten zijn met het geloofsleven. Verhuizing is een onderwerp dat ook in de Bijbel op verschillende manieren ter sprake komt. Zowel in aardse als in geestelijke zin. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaders, die van de ene naar de andere plaats trokken en dus vaak verhuisden. Maar in de Hebreeën 11 wordt van hen gezegd dat zij, uiteindelijk op zoek waren naar een ander thuis, een hemels Vaderland. Zij worden daar aangeduid als vreemdelingen en bijwoners. En geldt dit niet voor alle gelovigen?

Ons verblijf hier op aarde is maar tijdelijk. Tenslotte verhuizen we allemaal van ons tijdelijk bestaan naar onze eeuwige bestemming. Realiseer je je wat je dan achter moet laten…? Alles natuurlijk, al je aardse bezit is dan van nul en generlei waarde. Wat je achterlaat komt ten goede aan je erfgenamen, maar zelf kom je met lege handen te staan. Psalm 49 brengt dit nadrukkelijk onder onze aandacht. Niet alleen de stoffelijke dingen vallen weg, helaas ook allen die je lief zijn, laat je achter. Dat is een pijnlijke ervaring voor jezelf en voor allen met wie je in liefde verbonden bent. Maar je geloof dan, je principes, je geestelijke inspanning? Belangrijke Bijbelse en/of traditionele zaken waarover je je tijdens je leven druk hebt gemaakt. Je was toch bezig geweest voor de goede zaak? Blijft dat allemaal achter bij het verlaten van ons aardse huis?

Als Paulus opsomt wat hij in zijn vroegere geloofsijver heeft gedaan, kan hij maar tot één oordeel komen: schade en vuiligheid. Waarom zo negatief Paulus, was er dan niets van blijvende waarde in je goedbedoelde streven naar wettische volmaaktheid? Zijn antwoord schrijft hij er direct achter: “Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere”. (Filippenzen 3: 8). In dat licht bezien stellen zijn eigen inspanningen niets voor. Wat die kennis van Christus inhoudt hangt samen met de verhuizing die, in alle eerbied gesproken, ook Jezus heeft doorgemaakt. Hij verhuisde van de hemelse heerlijkheid bij God (Johannes 17: 5), naar ons menselijke bestaan op aarde. Dit voor ons verstand onbegrijpelijke wonder, mogen we bij het komende Kerstfeest weer herdenken.

Jezus verhuisde niet alleen naar de aarde om te delen in ons menselijk lot, maar om de opdracht van zijn hemelse Vader te vervullen. Hij kwam om de wereld met God te verzoenen door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. (Efeze 1: 20) Daarom liep zijn aardse bestaan uit op zijn lijden en sterven, waarbij Hij onze straf droeg zoals Jesaja al had voorzegd: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem” (Jesaja 53: 5). Zo bracht Jezus, als de hemelse Hogepriester, de betekenis van Israëls Grote Verzoendag definitief tot werkelijkheid (Hebreeën 9: 12). Nu niet alleen voor Israël maar voor ieder die in Hem geloofd. Dat is de voortreffelijkheid van de kennis van Christus waar Paulus over spreekt.

Als we door een persoonlijk geloof deze voortreffelijkheid van de Heere Jezus mogen beamen, houden we meer dan voldoende over voor onze laatste verhuizing. Dan gaan we zeker niet kleiner wonen, want we verhuizen van alle aardse beperkingen naar het hemelse Vaderhuis met de vele woningen! Want ook Jezus verhuisde opnieuw, vanuit dit aardse bestaan terug naar de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Daarvan had Hij zijn discipelen al eerder op de hoogte gesteld, met de belofte: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.”

Met de zekerheid van deze belofte mogen we in gerustheid ons aardse huis definitief achterlaten. om in te gaan in dat hemelse Vaderhuis.

     Ver van de troon der tronen en ‘s hemels zonneschijn

     wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.

     Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog,

     en onder miljoenen hebt Gij ook mij in ‘t oog. (Op Toonhoogte 81: 2)

P. den Breejen

____________________________________________________

Algemene berichten

 Woord en Daad winkel Gorinchem

Zaterdag 17 november is aan het Melkpad in Gorinchem de nieuwe kringloopwinkel van Woord en Daad geopend. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers zoals caissières en verkopers, maar ook vrijwilligers die kunnen helpen bij het ordenen, prijzen en uitzoeken van gebrachte goederen. Helpt u een handje mee? Voor aanmelden of meer informatie, mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2019

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven mag het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 17 februari, 19 mei, 15 september en 1 december. Ook zal, evenals in voorgaande jaren, een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (18 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

Verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) uit de verkiesbare broeders verkozen.

Omdat evangelisatieouderling L.D. Klop in 2014 is bevestigd is hij aan het einde van dit jaar aftredend en herkiesbaar. Als voor deze aftredende broeder geen andere naam wordt ingediend kan hij door de AK worden herkozen.

In de plaatselijke regeling is bepaald dat de stemge-rechtigde leden van de gemeente de mogelijkheid hebben om namen in te dienen voor deze vacature. Indien er namen worden ingediend wordt een verkiezingslijst opgesteld die vervolgens wordt voorgelegd aan de AK. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot maandag 24 dec. bij ondergetekende, Koperwiek 15.

J.T. Nederveen, scriba AK

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2018 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

 

30 nov. 2017

Teuni Dirkje de Bruin-Nout

59 jaar

20 dec. 2017

Johanna Schouten-Sluimer

89 jaar

27 dec. 2017

Aaltje Adriana Korevaar-Romeijn

87 jaar

07 januari

Teuntje van Hofwegen-van den Berg

70 jaar

11 januari

Dirkje Dekker-van Alfen

87 jaar

22 januari

Aafje van Genderen-Rietveld

89 jaar

28 januari

Lena Bikker-van Holten

76 jaar

06 februari

Jan Cornelis den Hartog

82 jaar

07 februari

Marigje Loomeijer-van Houwelingen

87 jaar

17 februari

Bastiaan Willem de Deugd

87 jaar

20 februari

Jurjen Thijs de Jager

54 jaar

28 februari

Jannigje Ruitenburg-Borst

86 jaar

09 maart

Judith Ambachtsheer-Vogel

65 jaar

22 maart

Jan Leenman

83 jaar

11 april

Andries Willem Smit

69 jaar

15 april

Marigje de Jong-Verwoerd

103 jaar

24 april

Johanna Pietertje Brouwer-Huisman

57 jaar

29 april

Hendrik Eijkelenboom

77 jaar

04 mei

Simon Hofman

80 jaar

15 mei

Adrianus Wouter van der Wiel

91 jaar

05 juni

Leendert van Nordennen

98 jaar

09 juni

Jan Peter Havelaar

81 jaar

11 juni

Jan Hendrik Rijneveld

76 jaar

17 juni

Anna Adriana Hoftijzer-Vlot

82 jaar

28 juni

Teuntje Vogel-Kraaijeveld

88 jaar

29 juni

Pieter Hoornaar

88 jaar

07 juli

Cornelis Jan den Dunnen

77 jaar

30 juli

Gerrit Wouter Maarten de Haas

47 jaar

16 aug.

Woutrina Lock

81 jaar

16 sept.

Jasper Pierhagen

86 jaar

27 sep.

Elizabeth Loeve-Meijer

84 jaar

15 nov.

Maria Juliana Suiker-den Besten

90 jaar

17 nov.

Jannigje Josina Versluis-Kool

64 jaar

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit.

Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Een kilo liefde

Afgelopen zondag hebt u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de aktie een Kilo liefde. U kunt deze produkten volgende week inleveren in de Wagon. Wanneer?

Donderdag 6 december van 10.00-12.00 en van 19.00-20.00 uur.

Vrijdag 7 december van 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur.

Ook kunt u op zondag 9 december nog produkten inleveren in de beide kerken of bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 t/m maandag 10 dec.12.00 uur.

Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde. Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om God’s liefde te laten zien? Hartelijk dank

commissie een Kilo liefde

 Mannenweekend 2019

 • Wanneer: vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli 2019
 • Waar: ?

In 2019 willen we voor de vijfde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Tientallen mannen gingen je voor…. Een weekend met ontspanning en inspanning als mannen onder elkaar. Rondom het thema D-Day. In stilte, actief, in gesprek, in gebed, met muziek en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Elkaar bemoedigen en luisteren naar elkaar. We willen opgefrist en opgebouwd terug komen. Gesterkt door en voor elkaar.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2018 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,- p.p. inclusief vervoer en eten.

Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat! Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Au revoir!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Willem Kuil, Henk Leenman, Jan Putters, Peter Stok en Geert van Wijngaarden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 2 december 2018

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor de allerarmsten in Nepal via Project 10 27. Het grootste deel van de Nepalese bevolking (ca. 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn heel veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen. De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit snel. Gelukkig zijn er diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals Asal Chhimekee Nepal in Pokhara (ACN). Asal Chhimekee betekent ‘goede buur’. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (met name de districten Kaski en Nawalparasi). ACN heeft oog en hart voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, in problemen zitten, mensen met HIV/aids, straatkinderen, mensen die analfabeet zijn, slachtoffers van de natuurrampen. Ze helpen hen op weg om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Met iedereen wordt ook het evangelie gedeeld. Mensen leren over schoon drinkwater, sanitatie, hygiëne, verzorging van baby’s en kinderen, maar ook van vee.  De diaconie wil dit ontwikkelingswerk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Begroting diaconie 2019

Lasten

2019

2018

Baten

2019

2018

Lasten onroerende zaken

1

1

Baten onroerende zaken

6

5

Verplichtingen hogere organen

6

4

Rente en dividend

6

5

Beheer en administratie

7

6

 

 

 

Subtotaal

14

11

Subtotaal

12

10

 

 

 

 

 

 

Diaconaal werk plaatselijk

21

21

Opbrengsten uit fondsen

21

9

Diaconaal werk landelijk

18

20

Collecten en giften algemeen

33

39

Diaconaal werk wereldwijd

181

177

Doorzendcollecten en giften

66

68

Doorzendcollecten en giften

66

68

 

 

 

Subtotaal

286

286

Subtotaal

120

116

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

300

297

Totaal baten

132

126

 

 

 

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan fondsen en voorzieningen

-150

-150

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan vermogen

-18

-21

 

 

 

Begrote lasten

132

126

Begrote baten

132

126

Hierboven vindt u de begroting 2019 van de Diaconie van onze Hervormde Gemeente, zoals deze op 19 november j.l. is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.

We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven. Namens het College van diakenen,

Dick Klein, penningmeester

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 6 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen over Psalm 27. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 2 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 9 en 16 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv.gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. o.v.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Zending

Collecte IZB

De zendingscollecte voor de IZB is over twee zondagen verdeeld. De eerste collecte van de avond van 2 december is voor de IZB. Op 16 december is de eerste collecte van de ochtend en avonddienst voor de IZB. Op deze dagen willen we collecteren voor de pionierskerk Noorderlicht in Rotterdam van Niels de Jong. 

Deze plek begon met een idee, een droom, een verlangen. Zou het mogelijk zijn om een plek te creëren waar allerlei mensen zich thuis voelen? Een initiatief waar juist ook mensen zonder kerkelijke achtergrond bij kunnen aanhaken. Een manier van kerk-zijn die past bij het idee van kerk-zijn in de Bijbel en die past bij deze tijd. Een kerk waar mensen God (beter) kunnen leren kennen en geïnspireerd kunnen worden om het spoor van Jezus Christus te volgen. In de loop van 2011 kreeg dit idee langzaam vorm bij Niels de Jong, de huidige predikant van Noorderlicht.

Binnen Noorderlicht kunnen mensen elkaar en God op verschillende manieren ontmoeten. De activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, of ze nu lid zijn of niet. U kunt deze pioniersplek steunen met uw bijdrage bij de collecte.

Workshopdag 2019

Pak uw nieuwe 2019-agenda er maar bij, want er komt een leuke actie aan! Op 16 februari 2019 organiseren wij als hometeam van Lea van der Riet-Luiten voor de tweede keer een workshopdag. Al ruim vijf jaar werkt Lea als kinderwerkster in Zuid-Afrika en om dit werk te kunnen voortzetten blijft financiële ondersteuning noodzakelijk. We zijn heel dankbaar voor de vaste sponsors en voor de inzet van de kinderclub (en kopers) bij de stroopwafelactie! Daarnaast zal dus de workshop dag plaatsvinden om geld op te halen. In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur en de tweede ronde van 13.30 uur tot 15.00 uur. Tussentijds kunt u eventueel lunchen bij De Buurman. We zijn nog hard bezig met de voorbereidingen, maar workshops die sowieso gaan plaatsvinden zijn: Natuurwandeling, Kleurenanalyse, Bloemschikken, Percussie, EHBO basis, Schilderen, Culinaire workshop, Haakworkshop en een speciale kinderworkshop Parachutespel. Meer informatie volgt nog! Tevens zal Frans de Bruin op 18-02-2019 en 04-03-2019 ‘Koken met Passie’-workshops organiseren. Noteert u de data vast in uw agenda? Hopelijk tot ziens bij een van de acties!

Hartelijke groeten namens het hele hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de voorbereidingsdienst hoorden wij voor de laatste keer over Simson. Als bidder stond Simson als richter in zijn kracht. Hoewel in zijn gebed merkbaar is dat hij een mens van vlees en bloed is, is hij in zijn gebed toch ook gericht op de zaak van God en verwacht hij het van God. God geeft vervolgens een overwinning die Simson in eigen kracht niet tot stand had kunnen brengen. Opnieuw zagen we het werk van Christus oplichten. Christus is meer dan Simson. In Zijn dood ligt de overwinning! De Heere Jezus was helemaal gericht op de eer van Zijn Vader en heeft aan het kruis ook de Vader recht gedaan. Hij heeft afgerekend met zonde en dood, en maakt tegelijk mogelijk dat zondaren met God worden verzoend.

’s Avonds klonken de namen van die gemeenteleden die ons zijn ontvallen in het achterliggende jaar. In de prediking stonden de woorden uit Filippensen 1: 21 centraal. Paulus’ identiteit lag in Christus. Christus leefde in hem. Zo’n leven is een geschenk en tegelijkertijd is dat leven ook een opdracht voor het leven van elke dag: Heere, wat wilt u dat ik zal doen. Als Christus je leven is, is er ook perspectief. De dood is dan een doorgang naar het leven met Hem in volmaaktheid! Dat geeft troost en hoop, juist als wij met de dood in aanraking komen.

 Kring Geloofsopvoeding

We mogen dankbaar terugkijken op de eerste avond die we samen hadden in de Nieuwe Kerk. Met een mooi aantal ouders mochten we in gesprek zijn over geloofsopvoeding rondom de maaltijd. De volgende keer dat we samenkomen is op 31 januari. Het thema is dan: ‘Vieren’. Het zal gaan over het vieren van de christelijke feesten in het gezin. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als Biddag of Dankdag. Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Het is mooi dat verschillende ouders ook thema’s hebben aangedragen. We willen die t.z.t. aan de orde te laten komen. Als er nog een thema is waar jullie het graag over willen hebben laat het ons dan gerust weten.

Koffiedrinken zondag 9 december

Zondagochtend 9 december is er na de dienst weer gelegenheid om koffie te drinken in De Parel. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de preek. Het is fijn dat er elke keer zoveel gemeenteleden na de dienst naar De Parel komen. We hopen dat u en jij er ook deze keer weer bij kunt zijn.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Br. H.W.G. Kant ontving eveneens € 10,- voor de diaconie. Br. J. Egas ontving € 20,- voor het jeugdwerk. Zelf ontving ik € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

 Gelezen

‘Waar wilde de Heere herkend worden? Bij de breking van het brood (Luk 24:30). Wij zijn gerust, wij breken het brood en herkennen de Heere. Slechts daarbij wilde Hij herkend worden, wegens ons, die Hem niet zouden zien in het vlees, maar toch van Zijn vlees zouden eten. Wie u ook bent, u die gelovig bent, die het Woord van God  met ontzag en hoop hoort, laat het breken van het brood u troosten’.

Aurelius Augustinus (354-430)

…tot zondag

We leven toe naar de avondmaalszondag. Bijzonder dat we op deze eerste adventszondag een voorproefje krijgen van de grote bruiloft, de dag waarop de Heere Jezus terugkomt en voorgoed met Zijn kerk zal zijn. ‘Wat een vreugde zal dat wezen…’. Zondag mag er dan ook vreugde en verwondering zijn over de Heere Jezus die door Zijn kruis en opstanding het leven heeft verworven voor zondaren.

Deze zondag staat Psalm 130 centraal. Vanuit deze psalm horen we in de ochtenddienst over vergeving en in de avonddienst over verwachting. Jong en oud wens ik een gezegende avondmaalszondag!

ds. W.J. Westland

Ontmoeting na de dienst

Zondagmorgen 9 december willen we elkaar als gemeente weer ontmoeten tijdens het koffiedrinken in De Parel. Eerder stond dit gepland op 16 december maar i.v.m. de doopdienst is deze verzet.

Iedere zondag is een rustdag maar ook een feestdag (!), daarom mag er bij de koffie altijd iets extra’s worden geserveerd. We zoeken nog gemeenteleden die graag iets willen bakken voor deze ochtend. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gera Ritmeester via de mail: geravandenheuvel@hotmail.com of telefonisch/app: 06 51 70 61 26. Alvast hartelijk bedankt voor uw heerlijke baksels!

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE”’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Kazen-De Nijs, Koperwiek 8, 3371 JS, is zaterdag 1 december 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren met Gods zegen gewenst voor u en allen die bij u horen.

 Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 10,- bestemd voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Na het bedanken van Willem Burggraaf blijft er nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. Dat deze vacature nu al zo lang bestaat, baart ons zorgen. Het zou ons als kerkenraad wel wat waard zijn, als de vacature nu zo spoedig mogelijk vervuld mag worden. Een gebedspunt voor ons allemaal, want juist ook hierin mogen we het van de Koning van de Kerk verwachten. Toch dienen we als leden van de wijkgemeente daarnaast nog onze verantwoordelijkheid te verstaan en opnieuw te komen met namen van broeders, die geschikt geacht worden de gemeente van Christus hier te dienen in het ambt. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord wederom op, om namen van zulke broeders in te dienen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan zullen we het verdere verloop van deze verkiezingsprocedure over de Kerstvakantie heen tillen en zal de verkiezingsvergadering op maandag 7 januari worden gehouden.

Kinderlied

Vanaf a.s. zondag willen we in elke morgendienst een kinderlied zingen. Hierna treft u de liederen uit de bundel Op Toonhoogte aan voor de maand december. Zondag 2 december: OTH 410; 9 december: OTH 414; 16 december: OTH 404; 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Heilig Avondmaal

Zondag 2 december mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De bekende woorden: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’ zullen weer klinken. “Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn” (1 Koningen 19: 7). Dat wordt tegen u en jou gezegd! Zo alleen kun je er tegen! Je wilt toch niet op eigen kracht verder?

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 december om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

De volgende cursusavond wordt gehouden op maandag 3 december. Aanvang 20.00 uur in De Parel.

Citaat

‘Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoor-zaamt gelooft’.                    Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

– We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan. Daarnaast blijven we bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

– Bij een aanval op het Emmanuel Christian College, een Bijbelschool in Soedan, zijn afgelopen mei tien mensen omgekomen. Ook is een groot deel van het gebouw verwoest. Bid om Gods troost, leiding en kracht voor de studenten en medewerkers van de school. Bid voor de nabestaanden die geliefden hebben verloren door de aanval. (Gebedskalender Open Doors)

– We danken voor alle voorspoed in het afgelopen kerkelijke jaar en we bidden voor alle rouwdragenden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Hulp bij kerstviering

Het is bijna december, dat betekent dat de adventsweken eraan komen, waarmee we vooruit mogen kijken naar het kerstfeest. Jezus werd geboren, de herders zagen en hoorden de engelen zingen. Er was een ster, er was een Licht. We willen heel graag dat jullie ons helpen om dit feest te vieren.

We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om:

 • Een kaars aan te steken, voordat de dienst begint
 • Een gedicht / tekst voor te lezen, nadat de kaars is aangestoken
 • Wat uit te de delen bij de deur, na de ochtenddienst op 25 december

Lijkt je dit leuk, geef je dan zo snel mogelijk op en stuur een mail naar Jenneke den Breejen: jenopreis@hotmail.com

Ook zijn we op zoek naar kinderen, die graag met elkaar drie kerstliederen willen zingen als kindermoment in de ochtenddienst van 25 december. We willen dit van te voren even met elkaar oefenen op:

Woensdag 12 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Woensdag 19 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Opgeven kan bij Brenda de Groot: mbdegroot@telfort.nl. Dit kan tot 10 december.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “… want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” (Psalm 86)

Giften

Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op huisbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek € 20,- ter vrije bestemming.

Broeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek een gift van € 20,- voor de diaconie en € 10,- voor algemeen kerkelijk werk.

Diaken G.P. Cluistra ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden. Het aantal stencils willen we wat verminderen. U wordt gevraagd om zoveel mogelijk samen gebruik te maken van de stencils. (Komende zondag Weerklank 112: 1 en 2.)

Gelezen/gehoord

Drie dingen verheugen mijn gemoed: Het eerste, dat ik gewassen ben in Christus’ bloed. Het tweede doet het nog veel meer: dat ik behoor aan Christus mijn Heer’ Het derde doet het bovenal: Dat ik weet waar ik komen zal.

Tenslotte

Zondag brengt de HEERE Zijn Evangelie zichtbaar naar ons toe. We mogen ooggetuigen zijn van Gods grote liefde voor zondaren in Zijn Zoon Jezus Christus. Dat onze harten door de Geest op Jezus gericht zullen zijn op Wie de tekenen van brood en wijn wijzen. Op Hem Die nu verhoogd is aan Vaders rechterhand. We bidden dat er velen zijn die gelovig hongeren en dorsten naar Hem in Wie alleen ons leven is. En daarom komen als Hij door Zijn dienaar uitnodigt: Kom, neem, eet en drink, want alle dingen zijn gereed. Tot lof op Hem en tot zegen van Zijn gemeente. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 1 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk 19.15 uur jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 2 december

14.15 uur             Geen zondagsschool

Maandag 3 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             cursus Alef Bet- De Parel

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

Woensdag 5 december

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 6 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 16

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Uganda

Beste mensen, Ik hoop in februari 2019 voor een diaconale stage naar Uganda te gaan met een aantal derde klassers van CS de Hoven Calvijn. Hiervoor heb ik geld nodig. Dit probeer ik door middel van allerlei acties bij elkaar te krijgen. Eén van de acties is het verkopen van soeppakketten. U kunt bij mij een verspakket bestellen voor pompoensoep. U krijgt dan alle biologisch verse ingrediënten (uit eigen tuin) voor het maken van de soep én een lekker recept in één pakket. Dit kost slechts € 5,-. en wij pakken het mooi voor u in. Leuk voor een cadeautje maar ook om zelf klaar te maken. Bestellen kan via de mail of whatsapp. (Mensen die mijn soeppakket al eerder kochten vonden het een super-soepje) Ik hoop op heel veel bestellingen! Groetjes,

Jurre van den Bos

bestellingen via: marlonvdbos@solcon.nl of 06 13 12 60 40)

Duinkerken

Beste gemeenteleden, In het weekend van 7 op 8 december is het zo ver: We gaan dan naar Duinkerken om daar de vluchtelingen te helpen en hulpgoederen te brengen. We hebben al veel mogen ontvangen, waarvoor dank! Echter, er is nog plek in de bus, dus daarom deze laatste oproep: Artikelen die mensen warm kunnen houden (te denken valt aan jassen, sjaals, mutsen, wanten, maar ook schoenen en dames-, heren- en kinderkleding) zijn nog van harte welkom! Ook tenten, kleden, slaapzakken en dekens zijn nodig. Het adres om dit in te leveren is: Kramsvogel 6 te Hardinxveld-Giessendam.

John Boogaard

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavondavond 15 december 2018 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een Kerstconcert in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang. De muzikale begeleiding is in handen van Christian Boogaard, orgel.

De meditatie met het thema ‘God met ons’ wordt verzorgd door ds. W.J. Westland. Het concert begint om 20.00 uur en de deuren zullen om 19.30 uur open gaan. De toegang is gratis. Na afloop van het concert zal er een collecte worden gehouden bij de uitgang.

Zing mee met de Matthäus Passion

Houd je van zingen en heb je dat altijd al eens samen met een orkest willen doen en vind je de Matthäus Passion mooi en ben je tussen de 8 en 16 jaar? Grijp je kans en meld je aan voor het jeugd Matthäus-project van COV Laudate in Hardinxveld-Giessendam en zing 6 april 2019 mee met de uitvoering van delen uit Matthäus Passion.

Even de voorwaarden op een rijtje:

 • Je doet auditie op maandagavond 10 december bij de dirigent van het koor Niels Kuijers. Hij kijkt of je stem geschikt is voor het jeugdkoor.
 • In de periode van januari tot maart 2019 oefen je elke maandagavond van 19.15 tot 20.00 in De Bron (Hardinxveld-Giessendam)
 • Je  oefent een uur mee met het grote koor op zaterdag 26 januari en 30 maart en op vrijdagavond 5 april. Voor opgave of vragen mail naar: cobykorevaar63@gmail.com

 De Hoop zoekt hoopverleners!

Meer mensen dan ooit zijn op zoek naar onze hulp. Daarom hebben wij dringend christelijke hulpverleners nodig. Bij De Hoop noemen we hen ‘hoopverleners’. Hoopverleners helpen onze cliënten op weg naar een nieuw leven. Wij zoeken onder meer psychiaters, gz-psychologen, artsen,  verpleegkundigen en begeleiders. Zou jij graag voor De Hoop willen werken? Lees de ervaringsverhalen van onze collega’s op www.dehoop.org/werkenbijdehoop. Daar vind je ook onze vacatures. Ken jij misschien iemand die graag bij De Hoop wil werken? Geef deze oproep dan aan hem of haar door! Verder kun je meebidden dat wij de juiste mensen vinden om ons mooie werk voort te zetten.

 Mars voor het Leven

Zaterdag 8 december wordt door Stichting Schreeuw om Leven de ‘Mars voor het Leven’ georganiseerd vanaf het Malieveld in Den Haag. Tijdens de stille tocht door Den Haag wordt op respectvolle manier aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de ruim 30.000 abortussen die jaarlijks in ons land plaatsvinden. Vorig jaar liepen 14.000 mensen mee met de mars. O.a. door dit groeiende aantal zien we dat de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven steeds meer prioriteit krijgt bij veel christenen uit verschil-lende denominaties. Vanuit de Alblasserwaard (ook Har-dinxveld) wordt gratis busvervoer aangeboden naar Den Haag: aanmelden kan via www.schreeuwomleven.nl/vervoer. LET OP: dit kan tot en met 1 december! Het verlangen is dat er voor elk kind dat er door een abortus niet mag zijn, iemand mee gaat lopen ter nagedachtenis tijdens de Mars voor het Leven! Dat betekent minimaal 30.000 personen die opstaan voor het Leven! Staat u / jij ook op voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven?

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                                 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,

                                                 der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed?

                                                 Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis,

                                                 opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

Erediensten

zondag 2 december 2018 – Eerste adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Sjanine Groeneveld,

Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Psalm 105: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

                 Voorzang: Weerklank 112: 1 en 2

11.00 uur   wijk 2 noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 2 noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W,J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 10 27: Nepal

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – IZB

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk:

08.30 uur: Groep A: Anja Buijk,

Mieke de Bruin, Groep B: Janneke de Bruin

11.00 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hanna van de Wetering, Groep B: Alienke de Rover,

Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Inge-Ruth de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof

 “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.” 

(Hebreeën 11: 32)

Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel die een voorbeeld-geloof hebben. Zou Simson dan ook op dat lijstje staan?

Wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief zijn eerste lezers aanmoedigt om te geloven in de Heere en daarin ook te volharden, dan komt hij in hoofdstuk 11 met een hele namenlijst van mensen uit het Oude Testament die door het geloof op God hun hoop hadden gesteld. Verschillende namen kunnen we goed plaatsen. Neem nu Henoch. Zijn leven was met de Heere God verweven. Hij wandelde met God. Of neem Abraham. God riep hem om op reis te gaan naar het land dat Hij zou wijzen. In gehoorzaamheid ging Abraham, vertrouwend dat hij in het land van de belofte zou komen. Henoch en Abraham: echte geloofsvoorbeelden. Maar in diezelfde rij klinkt ook de naam van Simson. Past hij eigenlijk wel in het rijtje?

Simson was geroepen om Israël te verlossen van de Filistijnen. Via hem trad God op voor Zijn volk. Alleen zijn geboorte al was daarvan een sprekend teken. Maar wat bracht Simson er van terecht? Hij liet zich leiden door zijn ogen (Richteren14: 1, 2, 7 en 16: 1), papte aan met Filistijnse vrouwen en paste zich aan de Filistijnse cultuur aan. Hij speelde een spel met zijn roeping. Eerst al door te komen met een raadsel, vervolgens in huis bij Delila door te zeggen dat ze zijn haren vast moest maken aan een weefgetouw. Er zijn wat dat betreft genoeg redenen om Simson weg te laten uit de galerij van geloofshelden. En toch… Simson. De schrijver kan ook uit zijn leven verhalen vertellen waarin het geloof tot uiting komt. Omdat hij al veel genoemd heeft en niet eindeloos kan doorgaan noemt hij zo aan het eind van hoofdstuk 11 een aantal namen: Gideon, Barak, Jeftha, Simson, Samuel, David. In een paar pennenstreken beschrijft hij waarin hun geloof blijkt. Aan de hand van die pennenstreken kunnen we het voor Simson wat verder invullen.

“Muilen van leeuwen hebben ze toegesloten”. Wie denkt niet aan het gevecht met die leeuw, even buiten Timna. De Heere gaf Zijn Geest en in de kracht van de Geest haalde Simson de overwinning op de leeuw. Een andere pennenstreek: “In zwakheid hebben ze kracht ontvangen.” U kunt denken aan Simson in Lechi (Richteren 15). Hij had de overwinning behaald op de Filistijnen. Hij liep zelf weg met de overwinning. Maar toen hij dorst kreeg en niet op beide benen kon staan, zocht hij de toevlucht tot de Heere. Hij erkende de Heere voor de overwinning. Hij wist zich afhankelijk van de Heere. En toen gaf de Heere uitkomst. Er kwam water uit de rots. Nog een derde pennenstreek. “Ze zijn machtig geworden in oorlog.” Is dat een geloofsdaad? Nu ja, het was voor Simson geen vanzelfsprekende zaak om de confrontatie aan te gaan. We zien bij hem ook aanpassingsgedrag. Maar de Heere zorgde dat hij daar los van kwam en in hoofdstuk 15 toch de strijd aangaat en zijn positie als verlosser van Israël inneemt en afrekent met de Filistijnen. En vergis u niet, via die Filistijnen richt de boze zijn pijlen op God en Zijn volk. De strijd tussen Israël en de Filistijnen is maar niet zomaar iets.

Er is veel af te dingen op het leven van Simson en toch zien we ook in Simsons leven het geloof schitteren. Eén ding wordt ons intussen wel duidelijk. Dat het niet aan Simson te danken is, maar aan de verkiezende liefde van God! Hij werkte door hem heen voor Zijn volk, Hij werkte ook in hem persoonlijk. Daar zit evangelie in. Deze God durft het dus aan met eigenzinnige en ongehoorzame mensen. Mensen die zich makkelijk laten leiden door eigen begeerten en eigen plannen. Dat deze God het aandurft met zondige mensen heeft Hij laten zien in niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Hij is het licht dat in een wereld vol duisternis schijnt. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Deze Christus is de gekruisigde en de Opgestane. Deze Christus deelt Zijn Geest uit en het wonder geschiedt. Kleine zondige mensen nemen Christus aan, krijgen Hem lief en dienen Hem. Kwam het er in uw leven van? Door Zijn Geest is Hij ook vandaag bezig om u voor zich in te winnen. Wend je tot Hem en wordt behouden! Zalig wie Hem liefheeft. Je gaat achter Hem aan. Met vallen en opstaan, maar dan toch. Dat is een Godswonder! Tja, door het geloof en vul dan je eigen naam maar in.

“Mijn God u zal ik eeuwig loven, Omdat Gij het hebt gedaan.” (Psalm 52: 7)

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Gespreksbijbel HSV

Heeft u de Gespreksbijbel al besteld? De actie om de Gespreksbijbel voordeliger aan te schaffen loopt tot 1 december. Voor die datum moet u uw bestelling hebben geplaatst via gespreksbijbel@hghg.nl

De Gespreksbijbel is een Bijbel met de complete tekst in de HSV, aangevuld met gespreksvragen, nadenkertjes en meer van dit soort aanvullingen. De Gespreksbijbel is een prachtige aanvulling in het gezin en helpt bij het gesprek bij het Bijbellezen met het gezin. Vergeet dus niet om deze Gespreksbijbel te bestellen met 10% korting!

Het is zondag ook mogelijk om uw naam op de intekenlijst te zetten die in de hal van de kerk zal liggen.

Oppas Oude kerk

Er wordt weer dringend gezocht naar volwassenen en tieners voor de oppas. Zowel bij Noord als Zuid voor de A en B groep. Opgeven kan via oppasoudekerk@hghg.nl

Een kilo liefde

Ook dit jaar willen we de aktie ‘een kilo liefde’ weer houden. In de decembermaand zijn er velen onder ons die iets extra’s kunnen kopen, maar dat is niet voor iedereen normaal.

Er zijn gezinnen die financiële problemen hebben. Dat is niet altijd direct te zien, veel (geld)zorgen spelen zich af achter de voordeur van de huizen. De kerk wil er graag zijn voor deze groep mensen. Christen zijn is leven en uitdelen van Gods liefde. U kunt daarbij helpen door mee te doen aan de actie een kilo liefde. Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Zondag 25 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld. Hierop staan producten die u kunt kopen.
 • Die producten kunt u inleveren op donderdag 6 en vrijdag 7 december tussen 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur in De Wagon (bij De Parel). Ook zondag 9 december kunt u in beide kerken voor de dienst boodschappen inleveren en bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 kan t/m 10 december 12.00 uur ook nog worden gebracht.
 • van de producten worden kerstpakketten gemaakt, die uitgedeeld worden aan mensen in ons dorp die dit goed kunnen gebruiken

Wilt u liever een gift overmaken dan kan dat op rek.nr: NL15RABO 0395 00 1536 diaconie Herv.Gem.Giessendam o.v.v. een kilo liefde. Voor vragen: eenkiloliefde@hghgh.nl. Helpt u weer mee?

commissie ‘een kilo Liefde’

Uur van gebed zaterdag 1 december

Aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal komen we zoals gebruikelijk samen om in gebed te gaan. Deze keer twee weken na het vorige gebedsuur. Juist op deze zaterdagavond is het goed om stil te worden en met elkaar de dienst van Woord en sacrament op te dragen in ons gebed en ons te verwonderen over Gods goedheid en genade. Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. Aanvang 19.00 uur.

Winterfair bij de Oude Kerk

Vrijdag 30 november van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. Het thema is ‘Proeven en Vertoeven’. Net als andere jaren ligt de nadruk vooral op ontmoeting en lekker eten. Het wordt u aangeboden in een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen.

Wat dacht u van ijs met warme kersen en stoofperen? Voorafgegaan door een kop erwtensoep met luxe belegd stokbrood? Of heeft u liever saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of knakworst? Het kan allemaal.

In buffetvorm staan heerlijke gerechten voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt, is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kaarten, kransen en leer. Op het terrein staan ook een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam met eigengemaakt gebak en amandelbroodjes voor het weekend.

Voor de kinderen worden speciale workshops gegeven. Zij kunnen een taaitaaipop versieren, een bloemstukje maken, knutselen, een veilingkistje timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf.

Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken en na te denken over ‘in het Licht wandelen’. Bekwame organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor het kinderwerk van Lea Luiten in Zuid-Afrika.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 25 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen enz.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze Stichting bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief ondersteunen, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Terugblik Dorcas Voedselactie 2018

We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2018. In de Oude en Nieuwe Kerk zijn 60 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 54 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 11 dozen. In totaal hebben we dus 125 dozen naar Groot Ammers kunnen brengen. Daarnaast heeft de collecte voor de Voedselactie op Dankdag in de morgendienst in totaal € 1168,- opgebracht, en de collecte op zondagochtend 11 november € 2521,- (bestemd voor de transportkosten). We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan geleverd hebben, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Collecteverantwoording

Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in september en oktober 2018 mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief de nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

02/09: € 1.793,22 – Algemene Doelen

09/09: € 1.522,09 – Leprazending

16/09: € 1.617,76 – HGJB

23/09: € 1.502,82 – Algemene Doelen

30/09: € 1.243,27 – Algemene Doelen

30/09: € 3.331,00 – Heilig Avondmaal: Tear, Cambodja

07/10: € 1.727,95 – Project 10 27: kinderen in Israel

14/10: € 15.521,59 – Noodhulp Indonesie via GZB

28/10: € 1.615,62 – Algemene Doelen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

 Verkoop pastorie Stationsstraat 6

Zoals u weet heeft bovenstaande pastorie geruime tijd te koop gestaan. Eerst hebben we onze gemeenteleden de mogelijkheid geboden om deze woning te kopen. Daar zijn geen concrete biedingen uit voortgekomen. Daarna is het pand de reguliere verkoop in gegaan. Het College van

Kerkrentmeesters is dankbaar dat inmiddels een koper is gevonden en de pastorie deze week is overgedragen.

Een aantal predikantsgezinnen heeft deze pastorie bewoond. Er zijn ongetwijfeld veel gemeenteleden die de pastorie goed kennen en in droevige of blijde dagen binnen zijn geweest.

We kregen van Chris Tromp sr. Onderstaand stukje geschiedenis wat we u niet willen onthouden:

‘Het is interessant om je in de historie te verdiepen. Waarom toen (in 1954) een nieuwe pastorie gebouwd moest worden is onbekend. Vanaf 1945 was er al de mogelijkheid een tweede predikant te beroepen maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. Waarschijnlijk was een godsdienstonderwijzer (tegenwoordig: kerkelijk werker) goedkoper dan een predikant; wellicht was dat de reden. Mogelijk speelden andere zaken in de colleges een rol. Uit de aankoopakte van het perceel blijkt dat men voor de bouw van de pastorie gebruik heeft gemaakt van een herbouwplicht van een andere, in de oorlog gebombar-deerde, woning in Binnendams. Deze woning in Binnendams was van de heer Klaas Leenman geweest (een bekende naam die we in de kerkelijke geschiedenis van onze gemeente meermalen tegenkomen). Hij leefde toen echter al niet meer. Zijn erfgenamen hadden waarschijnlijk geen zin of behoefte om de woning te herbouwen en zo is er een deal met de Hervormde Gemeente gemaakt. Wat dit aan voordeel voor onze gemeente heeft opgeleverd is niet duidelijk. Dat de woning niet nodig was blijkt uit het feit dat de woning na oplevering verhuurd is aan notariskantoor Hoogendoorn. Pas in 1961 is de huur opgezegd omdat men toen met beroeping van een nieuwe (extra) predikant is begonnen. In 1962 is de woning door ds. A. van Brummelen betrokken, na aanname van het beroep naar onze gemeente..

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 26 november is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We gaan verder met ons thema ‘Kerk van Jezus’ en deze keer staan we vooral stil bij nog twee onderdelen van het Koningschap van Jezus in de kerk: Genadig en gedeeld Koningschap.

Iedereen is weer hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 28 november komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Aan de orde is dan het Evangelie van Johannes hoofdstuk 4: 43-54 en hoofdstuk 5: 1-18. We rekenen op een goede vergadering. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugd

Actie meisjesclub

Maandag 19 november was de sponsoractie van de meisjesclub voor hun sponsorkinderen van Woord en Daad. Het was een gezellige en druk bezochte avond, die het mooie bedrag van € 493,65 opgebracht heeft.

Evangelisatie

Open kerk tijdens de Winterfair

Ook dit jaar organiseert de evangelisatie commissie gelijktijdig met de winterfair weer een ‘Open kerk’.

Vrijdag 30 november is de kerk open van 14.00 uur tot 21.00 uur. Loop de kerk eens binnen en ervaar de rust die er van ‘Gods huis’ uitgaat. Misschien bent u elke zondag wel een of twee keer in de kerk op de Dam. Maar een open kerk is toch anders. Misschien neemt u wel een vriend of een goede buur mee naar de winterfair. Loop dan eerst eens even door de kerk.

Het orgelspel komt u al tegemoet. Lees al wandelend door de kerk en lees over het thema naar aanleiding van Johannes 1 ‘In het licht wandelen’. Hoe moeilijk hebben veel mensen het in deze donkere tijd van het jaar. In de kerk schijnt een straal van licht, een licht van hoop en blijdschap. Zo wordt u meegenomen naar het grote feest van licht, het Christusfeest, ja, het kerstfeest komt eraan. Wat een feest om te gedenken dat God zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden van zonde en eeuwige ondergang.

Er zijn steeds een paar mensen van de evangelisatie-commissie aanwezig die hier met u ook over willen doorspreken. Tot ziens in de kerk en op de winterfair.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl,

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst hoorden we over Simson bij Delila. De Heere week van Simson. Hij liet zich leiden door zijn begeerten, koos het pad van de zonde. Voor de zoveelste keer gooide hij het nazireërschap te grabbel en toen trok de Heere een streep. Hij gaf Simson over in de handen van de Filistijnen en trok zich terug. Maar wat heerlijk dat over deze donkere geschiedenis het licht van het Nieuwe Testament mocht vallen. De Heere Jezus werd verlaten opdat u en ik nooit verlaten zouden zijn. Wie gelooft in Hem mag weten van Gods nabijheid die vandaag kracht en moed geeft en voor de toekomst een heerlijk uitzicht. ‘Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem, in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.’

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een bedrag van € 20,- voor de kerk. Dank voor uw gaven!

Gelezen

Genade is geen speelgoed. Het is wel een speeltuig om God er mee te verheerlijken. Geen speelgoed maar wel wapentuig om er mee te strijden.                                                                                  ds. G. Boer (1913-1973)

…tot zondag

We bereiden ons komende zondagmorgen weer voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Christus wil met zondaren van doen hebben en laat dat zien en smaken bij brood en wijn. Laten we in de week van voorbereiding extra momenten plannen in onze agenda om in de stilte de Heere te zoeken en met Hem te verkeren. Laten we met onze zonden schuilen bij Hem die alles volbracht heeft. We horen in deze dienst voor het laatst over Simson. We lezen Richteren 16: 22-31. Als God geweken is, dan gaat Simson toch weer bidden: Heere, HEERE, denk toch aan mij…

’s Avonds worden de namen voorgelezen van hen die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijke jaar. Vanuit de Schrift klinkt Filippensen 1: 21 “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst”. U en jou wens ik een zegenrijke zondag!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Pareldienst 9 december

Zondag 9 december zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is één van de twee PKN-predikanten die het binnenvaartpastoraat verzorgen en is verantwoordelijk voor de zuidelijke helft van Nederland, waarbij er ook diensten worden belegd in buitenlandse binnenhavens zoals Antwerpen en Duisburg. Het thema is ‘Oog voor het onzichtbare’. Deze dienst is het de beurt aan de band Kingdom om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat deze bezoekers blijven terug komen.

Doordat de beamerschermen vrij laag hangen is het zicht daarop slecht als we gaan staan. Tevens kunnen de gemeenteleden die moeite hebben met (lang) staan dan niet meer meelezen. We hebben destijds besloten om alleen bij het eerste en het laatste te lied te gaan staan. Daar blijven we dus aan vasthouden.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur begint weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden.

Iedereen is weer van harte welkom om samen met je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn voor komend jaar 13-1 + 10-2 + 10-3 + 7-4 + 5-5 + 2-6.

Van harte welkom !

commissie Pareldiensten

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens huisbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gift!

Eeuwigheidszondag

A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde. Tijdens de morgendienst hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.

Bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondag werd Gert-Jan Klop bevestigd in het ambt van ouderling. Het Woord werd bediend uit Spreuken 30, waar we meegenomen werden met een viertal kleine dieren, die ons alle vier op hun manier meenamen. Ouderling Gert-Jan Klop zal met bezoekbroeder André Groeneveld op pad gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Benoeming ambtsdrager

Broeder Willem Burggraaf had geen vrijmoedigheid om zijn benoeming tot ouderling te aanvaarden. De Heere geve rust over de genomen beslissing. We bidden om de vervulling van de vacature die er nog is.

Citaat

Oordelen maakt blind, maar de liefde maakt ziende.             Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan.
 • Het Centrum van Hoop in Syrië verzorgt ook cursussen waardoor Syriërs een vak kunnen leren, zodat ze weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bid dat de zorg van de medewerkers en de activiteiten daadwerkelijk hoop aanwakkeren in het hart van vele Syriërs. (Gebedskalender Open Doors)
 • We bidden om Gods leiding voor de werkgroep Naar House die morgen weer aanwezig zijn bij een dancefeest in Arnhem.
 • We danken voor de groei van de kerk in China en Noord-Korea.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 60,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Kringen (geloofs)opvoeding

De eerste avonden van de kringen (geloofs)opvoeding zijn inmiddels alweer even geleden. Via dit bericht willen we de datum en plaats van de volgende avonden bekend maken. Vanuit de methode ‘Voorleven’ (HGJB) zullen de volgende hoofdstukken behandeld worden.

Datum

Groep

Hoofdstuk

Adres

10 jan.

0-3 jaar

Zingen en bidden

Maasstraat 47 (fam. Don)

17 jan.

4-7 jaar

Grenzen stellen

Moelnaerstraat 5 (fam. Kanselaar)

30 jan.

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (fam. den Hartog)

24 jan.

12-16 jaar

Seksualiteit

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is inloop mogelijk. De vorige avond verhinderd of toch heel benieuwd naar deze avonden? Zet de datum in de agenda en wees welkom. Voor meer informatie eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Drie dingen bezwaren mijn gemoed:

‘t eerste is dat ik sterven moet

‘t tweede bezwaart mij nog meer

‘t is dat ik niet weet wanneer

‘t derde bezwaart mij bovenal

‘t is dat ik niet weet waar ik varen zal.

Tenslotte

Zondagavond horen we de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Gedachten gaan dan ook uit naar anderen die bemind werden en ons reeds vooruit gegaan zijn in de eeuwigheid. Wij allen zijn op reis naar de eeuwigheid en eens zal ook, wanneer de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, onze naam worden afgelezen. Goed om daar bij stil te staan en zo te gedenken. Bovenal om in gedachtenis te houden dat “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebr. 13: 8)

In de komende week wordt elk gemeentelid aangespoord zich door Schriftlezing, gebed en zelfbeproeving voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Ook de samenkomst op donderdagavond mag hiertoe bijdragen. Om op Avondmaalszondag te gaan gedenken de dood van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 november 2018

vanaf 19.00 uur    Stapeldiner

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 24 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 25 november – Eeuwigheidszondag

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst Gebed voor jongeren – Oude kerk

 Maandag 26 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

 Dinsdag 27november

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – aan huis deelnemer

Woensdag 28 november

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00-20.00 uur   Leerkring 18+ –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 29 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning Heilig avondmaal –

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Blik op Maat

Van januari t/m oktober van dit jaar zijn er heel veel metalen verwerkt op Spoorweg 42. Bij elkaar al ruim 68.000 kg, wat een bedrag van maar liefst €18.300,- heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die materiaal heeft gebracht. Helpt u mee, zodat we het jaar 2018 met een prachtig bedrag voor het goede doel kunnen afsluiten? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Ook oude computers, laptops, printers, kabels, elektrische gereedschappen en huishoudelijke apparatuur is welkom. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt,

Erik en Bertha Koppelaar

Kerstkaartenactie Ark mission

Ark Mission organiseert een kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. De kerstperiode is zowel voor gevangenen als dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang een moeilijke periode. Ze merken extra het gemis van de gezelligheid thuis. De eenzaamheid of isolatie komt extra hard op hen af. Daarom is een kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen.

Ik heb besloten om mee te helpen met deze actie. Wilt u Ark Mission ook helpen door kaarten te schrijven voor gevangen en dak en thuislozen?

Hoe?

Schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2019 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

Wat mag u niet sturen?

Kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, cd’s die tot kaart zijn bewerkt.)

Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep – heel belangrijk!) en/of tekening (u mag er ook meer tegelijk sturen)in een envelop. U mag de kaart(en) dan aan de Peulenlaan 109, Hardinxveld-Giessendam in de brievenbus doen of persoonlijk geven. Dan zal ik ze allemaal doorsturen in een gezamenlijke envelop.

Ik ga twee enveloppen sturen. De eerste envelop hoop ik op 22 november te versturen en de tweede envelop wil ik op 28 november versturen. Hierna is de actie verlopen.

Alvast hartelijk voor uw hulp en medeleven.

Marco Hendriksen

 Gedenkt te sterven

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hoofdlezing van prof. dr. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het middaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops.

Er is keuze uit de volgende vier workshops:

     De dood bezongen

     Niet meer ik leef

     De laatste reis

     Een gekozen dood.

Medewerking wordt verleend door o.a. Inge van Hierden (presentatie), ds. A.A. Teeuw, ds. P. Vermaat, Willem Lock (workshops) en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019, Tijd: 10.00-17.00 uur. Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Joodse thema concert in de Singelkerk te Dordrecht

Vrijdagavond 7 december vindt er een Joods thema-concert en -avond plaats in de prachtige Singelkerk aan de Dubbeldamseweg 1. Aan deze avond werken de bekende musici Arjan Versluis (orgel en piano) en Alisa van Dijk (viool en sopraan) mee.

Deze musici hebben veel affiniteit met het uitvoeren van Joodse muziek. U hoort deze avond geniale werken van de joodse componist Ernest Bloch. Ook hoort u zijn Abodah en Nigun in een uitvoering voor piano en viool.

Verder improvisaties over de mooiste Joodse melodieën en er is samenzang. De muziekstukken worden toegelicht door Rob Landman zodat u meer inzicht krijgt in de Joodse muziek en leefwereld.

De Singelkerk staat aan de Dubbeldamseweg 1 te Dordrecht. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten!

De avond begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is om 19.30 uur open. Van harte welkom!

Spaanse Evangelische Zending

Spaanse Evangelische Zending zoekt oproepvrijwilligers voor hand- en spandiensten kantoor Hardinxveld-Giessendam. Mail naar voorlichting@sez.st of bel 06-27 26 95 02.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld: Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 25 november 2018 – eeuwigheidszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Dankzegging / nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie/avondmaalscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Geralda Honcoop, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht – Voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 3 zuid, ds. R.W.de Koeijer, Bilthoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer,

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:  Gerlinde Poortvliet, Marjolein Verdoold

 

Kerkblad 74-19

Jacobs testament

“Begraaf mij bij mijn vaderen……”  (Genesis 49: 29)

_______________________________________________

 

Misschien vindt u het wel heel moeilijk, om met elkaar over uw begrafenis te spreken. Want dat betekent: ik weet, dat ik sterven ga. Ongetwijfeld zullen we er wel over nadenken, zéker als we oud geworden zijn. Je ziet het om je héén: in de familiekring, in de gemeente is er telkens weer een lege plaats. Maar om bij je leven bepaalde dingen te regelen…

Toch is het goed, erbij stil te staan: Willen we een bepaalde tekst boven de rouwadvertentie? Hebben we bepaalde ‘wensen’ ten aanzien van onze begrafenis? Niet iedereen kan dat zo tot in detail bepalen. Mensen met een zwakke geest kunnen dat niet altijd aan.

De oude vader Jacob heeft kennelijk óók over zijn begrafenis na edacht. Dan heeft hij al een groot deel van zijn levensweg afgelegd. Een weg met veel leed en vooral ook met veel zónde. Oók in het leven van zijn kinderen. De overdenking van al die donkere dagen zal ongetwijfeld tranen gekost hebben.

Het kan zo zijn, dat we bij het ouder worden óók op ons leven terugzien. Wat is het soms anders verlopen, dan we hadden gedacht. Wat is er dan veel op te noemen, waarin we zijn tekort geschoten. Dan is er in het leven van Jacob veel, wat we herkennen.

Maar voor de oude aartsvader is er óók vrede. Hij ging op zijn pelgrimsreis voort in het licht van Gods genade. Zijn leven is geborgen in Christus, van wie hij op zijn sterfbed zo rijk en heerlijk zal getuigen.

Maar hij vergeet intussen zijn begrafenis niet. Want Jacob weet: ook mij wacht het graf. Over het graf heeft hij overigens al eerder gesproken. Maar dat was op die dag, waarop hij Benjamin meende te gaan verliezen. Geen woord van uitzicht was er toen, geen woord van troost en van geloof. Maar ook tóen vergat de Heere zijn Jacob niet. Nee toch? Zal de Heere beloven en niet doen?

Door al die strijd heen is er nu vrede in het hart van de oude aartsvader. Hij roept Jozef bij zich en spreekt met hem over zijn begrafenis. Jacob wil begraven worden in het land, waar hij eertijds woonde. ‘Bij mijn vaderen’, voegt hij er veelbetekenend aan toe. Als Jacob de namen van Abraham en Izak noemt − en kort voor zijn sterven ook de naam van Lea − gaat het om de verbondenheid in het geloof. Immers, zij hebben toch allen beleden, gasten en vreemdelingen te zijn op deze aarde?

Maar er is meer van te zeggen. We leren uit dit gedeelte van ’s Heeren Woord, dat het niet onbelangrijk is, hoe en waar wij begraven worden. Daarin kan ook liefde tot uitdrukking worden gebracht. En zo kennen we ook het teken van de liefde, als man en vrouw tezamen in één graf te ruste worden gelegd. Dat zijn tere gedachten, dat begrijpen we wel.

In dat geloof ziet Jacob nog méér. Hij voorziet, dat de Heere eens zijn nageslacht uit Egypte zal verlossen. Zo zal het graf van Jacob niet alleen een plaats zijn van diepe rouw − ja, dat ook wél − maar ook een plaats, waar de genade van de Heere verkondigd zal worden.

Eeuwen later zal er − niet zover bij het graf van Jacob vandaan − opnieuw een graf zijn. In dat graf zal de Heere Jezus gelegd worden. Daar zullen tranen gedroogd worden en het machtig evangelie verkondigd worden, dat dood en graf niet het laatste woord hebben. Naar dat graf willen we elkaar zo graag méénemen.

En daar kan niemand vandaan komen, zonder door dat graf te zijn aangesproken. Degene, die God niet kent en voor eigen rekening leeft, krijgt een ernstig woord mee: ‘Wie redt zijn ziel van ’t graf?’ Dan is er de indringende oproep, om niet zorgeloos te leven, maar zich tot God te bekeren, om niet het graf in te gaan als voorbode van de eeuwige dood.

En degene, die God zoekt, maar ook zo dikwijls in angst en duisternis dwaalt, mag gewezen worden op de opgestane Heiland, die zo bereid is, om die angst weg te nemen en de woorden van genade ervoor in de plaats te geven. Loop de Heere er maar mee aan, als dood en graf u vrees aanjagen.

Zo belijden we het: wie mét Jacob begraven wordt, zal in dat graf zijn zondige daden en verdorven aard voor altijd kwijtraken. God zal waken over zijn stof en hem ten laatsten dage opwekken, om hem de eeuwige zaligheid doen beërven.

Is Jacobs God ook ónze God?

ds. W. Arkeraats

____________________________________________________

Algemene berichten

EO en IZB beginnen podcast ‘Eerst Dit’

   Dagelijkse overdenking via Whatsapp

Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3 december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een zeven minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

‘Veel mensen in de doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten in de kerk, de sportclub, de sociale contacten, een cursus, en ga zo maar door. De tijd om geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken schiet er al snel bij in’, zegt Daan Molenaar, conceptontwikkelaar van de EO. ‘Eerst Dit’ geeft mensen uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens je werkdag wat aan hebt’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Het is een bijbellezing en een prikkelende overdenking, die je helpt bij een missionaire levensstijl. Origineel, concreet, to the point; houdbaar in tijden van vreugde en van verdriet.’

De podcast begint maandag 3 december. Geïnteresseerden kunnen zich nu al gratis aanmelden via www.eerstdit.nl.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Zaterdag 17 november Uur van gebed

Om 19.00 uur is er uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Kom en doe mee. Van het gebed mogen we veel verwachten. Voor de gemeente, voor onze overheid, voor de vervolgde kerk en dit keer speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Wat moeten ze een verdriet verwerken. Laten we hen omringen met ons gebed en aandacht.

 Voedselbank

Ook dit jaar houdt de voedselbank weer een inzameling van Douwe Egberts Waardepunten.

Veel gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Koffie zit hier helaas niet vaak bij. De voedselbank schiet daarom te hulp met het inzamelen van DE-waardepunten. Deze punten worden verzilverd voor pakken koffie die gedoneerd worden aan de voedselbank.

Stel uw waardepunten ter beschikking voor de voedselbank. U kunt uw punten, bij voorkeur per 1000, inleveren bij de volgende adressen: De Parel, Talmastraat 9 en de Bibliotheek, Pietersweer 34

 Oproep voor de Winterfair

Voor de Winterfair op vrijdag 30 november worden nog kokers en bakkers gezocht! U hoeft echt geen culinair specialist te zijn om mee te kunnen helpen. Ouderwets gemaakte erwtensoep, appeltaart of cake worden ook zeer gewaardeerd. Alle gevulde potten, pannen en blikken mag u donderdag 29 november inleveren in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Uitgebreide informatie over de Winterfair vindt u in het kerkblad van 23 nov. Ook kunt u terecht bij Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62 of alindaleenman@xs4all.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 18 november

Deze zondag collecteren we voor binnenlands diaconaat met name voor diaconale en pastorale hulp voor migranten via Project 10 27. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als de kerk hun nieuwe familie wordt, nemen ze die zorgen en problemen mee. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk hen helpt op een nieuwe weg. Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen. Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte van harte bij u aanbevelen.

Ontmoetingsavond donderdag 22 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 22 november in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, die door broeder De Koning wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Dekker een dia lezing verzorgen over ‘1948–2018: De Staat Israël 70 jaar’. Dit jaar vieren ze in Israël dat de staat Israël 70 jaar bestaat. Maar wij beginnen vanavond ± 3000 jaar terug met de geschiedenis van Israël, toen Abram geroepen werd door God  met de woorden “Ga uit uw land en ga naar het land dat Ik u wijzen zal”. We lopen zo de geschiedenis van Israël door met dia’s en oude foto’s tot het jaar 2018. Ook zullen we even stil staan bij ‘waarom Israël?’ (Deuteronomium 7: 7 en 8), ‘De trouw van God aan Israël’ en dat ook wij het Evangelie uit de Hand van God ontvangen hebben via Israël. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

– 20 december: Kerstviering met broodmaaltijd

– 24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia

– 21 februari: Ouderen in veilige handen

– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 20 november ontmoeten wij jullie graag om 9.15 uur in De Parel. ‘De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken’ staat boven deze 4de Bijbelstudie. (Jeremia 13: 1-19, Vrouw september). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding. Lenny Egas en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Van harte Welkom!

Jeugdrubriek

Het Stapeldiner

Vrijdag 23 november kun je buiten de deur eten! De JV en TC organiseren dan het stapeldiner. Hierbij eet je het voor-, hoofd- en nagerecht bij verschillende gemeenteleden. Gezelligheid is dus gegarandeerd! Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom om mee te gaan. De avond begint om 19.00 uur in De Wagon en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Je kunt je opgeven via de mail: mauritsdehek@hotmail.com. Neem je fiets mee.

Sponsoractie meisjesclub

Maandagavond 19 november organiseert de Meisjesclub een ‘heerlijk avondje’. We verkopen broodjes worst, warme chocolademelk met slagroom, versgebakken taarten en koekjes. Welkom tussen 18.00-21.00 uur in De Wagon. De opbrengst gaat naar onze Woord en Daad sponsorkindjes. Zien we u dan? Gezellig!

Zending

Geboorte bericht

Tot onze vreugde kunnen we melden dat bij Maarten en Gerdien Blom in het American Hospital Tirana (Albanië) Ezra Jachin is geboren op vrijdag 9 november. De bevalling is goed verlopen en de volgende dag mochten Gerdien en Ezra al weer naar huis. Kraamzorg kennen ze in Albanië niet, maar er is hulp van de vaste schoonmaakster en een aantal mensen uit de kerk. ‘De vreugde overheerst boven het verdriet om Mirjam’ zo schrijft Maarten. Laten we ook dit gezin blijvend opdragen in onze gebeden. Een kaartje kan natuurlijk ook: fam. Blom, c/o AEP#92, K.P.119, Tirana, Albanië.

Verkoop Fotokaarten

Er is weer € 1000,- gespaard door de verkoop van de fotokaarten. Deze keer bestemmen we dit, in overleg met de zendingscommissie, voor het nuttige naaiproject van Gerdien Blom in Albanië. Zij leert een groep vrouwen leuke dingen te maken, die worden verkocht en zo kunnen deze vrouwen wat verdienen. Gerdien koopt voor dit geld de nodige materialen.

Hartelijk dank aan iedereen die steeds weer deze kaarten kopen. Wilt u kaarten bestellen, kunt u bellen naar mw. Alblas tel. 61 50 93 en mw. Arkeraats tel. 61 39 27.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl 

Van zondag…

In de morgendienst ging in de Nieuwe Kerk oud-predikant ds. W. Arkeraats voor en verkondigde het Woord uit 1 Samuel 7:12 waar het gaat over de steen Eben-Haezer.

’s Avonds stond ds. J.M. Molenaar uit Ede op de kansel en sprak over de geboorte van Mozes. De spits van de preek lag in Exodus 2: 10b en had als thema: Tot bestemming komen! 

Kring Geloofsopvoeding

De Kring Geloofsopvoeding komt op donderdag 22 november bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te starten. Het thema van deze avond is: ‘Geloofsopvoeding – rondom de maaltijd’. Hoe geef je vorm aan bidden, Bijbellezen etc. tijdens de maaltijd. Hoe doen anderen dit? Waarom doe je het, zoals je het doet? Hoe ga je om met verschillende leeftijden en karakters aan tafel? Zegt de Bijbel hier ook iets over? Voor de praktische verwerking van dit thema willen we jullie vragen om een (kinder)Bijbel of dagboek mee te nemen die jullie gebruiken rondom de maaltijd. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar zijn van harte welkom!

 Giften

Br. J. Lemson ontving een gift van € 20,- voor de stichting Dorcas. Br. H.W.G. Kant ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!!

Gelezen

‘Zodra ik denk aan de ene God, word ik terstond omschenen met de glans van de drie Personen, zodra ik drie onderscheid, word ik terstond weer geleid naar de ene God’

Gregorius van Nazianze (329-390) 

…tot zondag

In de morgendienst lezen we Richteren 16: 4-21. Simson gaat op bezoek bij Delila en vertelt zijn geheim. Het is aangrijpend om te lezen in dit gedeelte dat de HEERE van hem geweken was. De Filistijnen steken hem de ogen uit en nemen hem mee naar Gaza. Hij komt als gevangene terecht in de stad waar hij een overwinning geboekt had op de Filistijnen. Wat dit ons te zeggen heeft hopen we te ontdekken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Bidt u mee om een gezegende dienst?

’s Avonds ga ik voor het eerst na de afscheidsdienst op 25 maart weer voor in ’t Lichtschip in Lelystad. We zijn nu meer dan een half jaar in Hardinxveld; we voelen ons hier thuis en weten ook dat de Heere deze plek ons toevertrouwd heeft. Tegelijkertijd is het ook goed om weer eens terug te zijn en oude bekenden te ontmoeten bij een open Bijbel. In dankbaarheid mogen we terugkijken op het vele goede dat we in Lelystad ontvangen hebben.

Met een hartelijke groet aan jong en oud,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

 Verantwoording

Ouderling Piet de Groot ontving € 64,- aan collectebonnen bestemd voor de diaconie ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

Bevestiging ambtsdrager

Tijdens de morgendienst van 18 november zal Gert-Jan Klop, Nieuweweg 160, 3371 CS, bevestigd worden in het ambt van ouderling. Wilt u Gert-Jan en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

Wij herinneren u aan de bijeenkomst van de bijbelstudie-kring op donderdag 22 november om 20.00 uur in De Parel. Van harte welkom!

Citaat

Wij zijn geneigd onze moeilijkheden te graveren in marmer, maar onze zegeningen te schrijven in zand.

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Bidden en danken

– We dragen de familie Haverkamp voortdurend op in onze gebeden.

– We bidden voor de gemeenteleden die binnenkort vertrekken naar het eiland Sint Maarten, dat vorig jaar werd getroffen door de orkaan Irma. Zij willen praktische hulp gaan bieden: met name reparaties uitvoeren aan huizen en daken van de allerarmsten en/of alleenstaanden.

– Kerken en een lokale partnerorganisatie helpen Iraakse christenen met het opzetten van een eenmanszaak of klein bedrijf. Bid dat deze ondernemingen standhouden en blijven voorzien in een stabiel inkomen voor christelijke gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving tijdens zijn bezoekwerk € 10,- en € 20,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de diaconie.

Gelezen/gehoord

De christen hoort in de Schrift de stem van de Schepper, ziet het beeld van de Zoon en herkent de adem van de Geest.

Tenslotte

Er is verdriet in de gemeente, over wijkgrenzen heen. Er woont liefde in de gemeente, over wijkgrenzen heen.

De liefde van Gods vertroost en verbindt. “Als een lid lijdt, lijden alle leden” (1 Korinthe 12: 26). “Geliefden als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Jo-hannes 4: 11). Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 16 november

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ger. kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 17 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 18 november

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 19 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 20 november

09.15-11.00 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 21 november

09.15 uur             Vrouwenmorgen –  De Parel

Donderdag 22 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding, wijk 1, oost – zaal Nieuwe kerk

20.00 uur             Bijbelkring, wijk 2, noord –  De Parel

Vrijdag 23 november

19.00 uur             Stapeldiner

 19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum:           dinsdag 27 november 2018

Tijd:               9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur.

Afronding:       ca 11.30 uur

Plaats:           locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: voeding. Welke knelpunten ervaar je rondom de maaltijd, met welke tips kun je een ander helpen? Deze en andere vragen zullen we met elkaar bespreken en daarbij is de eigen ervaring vaak heel waardevol voor een ander.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078.615.70.58 of Marjan Rietveld 078.615.65.96

We hopen op een hele fijne morgen.

Kerstoratorium ‘De belofte vervuld’

Zaterdag 8 december 2018 wordt een bijzonder kerstconcert georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Tijdens dit concert wordt het kerstoratorium ‘De belofte vervuld’, geschreven door Jan Peter Teeuw, uitgevoerd. Dit gebeurt door een groot samengesteld koor van meer dan 400 zangers! De koren staan deze avond onder leiding van Marien Stouten. Andere medewerkenden aan de avond zijn Jan Peter Teeuw (orgel), Cornelis den Ouden (vleugel), Pascal van de Velde en Matthijs Valkenwoud (trompet), Yta van der Zwaag (hobo) en Aleida Stouten (dwarsfluit). De opening en sluiting wordt verzorgd door dr. A.A. Teeuw. Tijdens het concert zal ook de cd ‘De belofte vervuld’ worden gepresenteerd.

Het concert begint om 19:30 uur. De kerkdeuren aan de Lange Geldersekade 2 zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang voor de avond bedraagt € 5,- per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). Aan het einde van de avond zal er nog een collecte ter bestrijding van de onkosten worden gehouden.

Na het concert is uiteraard de cd ‘De belofte vervuld’ verkrijgbaar. Daarnaast zijn er meer cd’s en bladmuziek van de medewerkende musici te koop. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl. Jong en oud hartelijk welkom op dit bijzondere kerstconcert!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07

predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Zangavond voor Open Doors

Zaterdag 24 november vindt een samenzang-avond plaats in de Hervormde Kerk van Schelluinen rond bekende psalmen en gezangen die betrekking hebben op het slot van het kerkelijk jaar. De aanvang is om 19.30 en de toegang is vrij. Organisten zijn Arjan Versluis en Willem Arkeraats. Tijdens de avond zal er een collecte worden gehouden voor Open Doors. Arjan Versluis hoopt in oktober 2019 een marathon te gaan lopen in Zuid-Korea om fondsen te werven voor de zwaar verdrukte kerk in Noord-Korea (voor meer info zie: www.muskathlon.com).

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 18 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   dr. J. van Eck, Lexmond

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk

Kerkjes bij de uitgang: diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Corine Faasse, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 8

avonddienst: Psalm 102: 12

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur   wijk 2 noord, ds. M. Dubbelman – bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   wijk 2 noord, ds. L. Wullschleger

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – hulp migranten

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Anja Maasland, Rhode de Ruijter

Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Juliët Boon

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Anja de Ruiter, Marnix Molendijk

 

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”

 

Efeze 2: 4&5

In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten zien dat Christus uit de doden is opgewekt (1: 20) door God de Vader. Vervolgens spreekt  hij in Efeze 2: 1 de Efeziërs aan: “En u heeft Hij mede levend gemaakt”. Mede levend gemaakt met Christus dus. Dat betekent heel concreet dat zij daarvoor níet levend waren. Daarom zegt Paulus ook: “u die dood was door de overtredingen en de zonden.” Dood, waarom? Omdat we wandelden in de werken van de dood (2: 2), door de wil en de gedachten van het vlees te doen (2: 3). Wij waren geen haar beter dan de andere heidenen. Wij deden dezelfde zonden. De Efeziërs, en wij allemaal, worden hier aan hun en ons verleden herinnerd.

Máár God! Hier klinkt het ‘maar’ van het Evangelie (2: 4). De mens heeft eerst wat gedaan (2: 1-3), maar nu gaat Gód wat doen. De mens laat door zijn wandel God wel stikken, maar andersom niet. Hoe kan dat? Omdat God niet rekent op basis van verdienste, maar op basis van genade. Daarom alleen kan er staan ‘maar God’.

Over God wordt gezegd dat Hij ‘rijk is in barmhartigheid’. Je zou het ook mogen vertalen als ‘overvloedig in ontferming’. God heeft er een overvloed van. Een vloed van ontferming, boordevol en dus overstromend, als een stroom van water die ver buiten de rivierbedding terecht komt. God stroomt over van ontferming, en dat is de reden achter het ‘maar’ van het Evangelie. Vanuit die overvloed van ontferming komt de levendmaking met Christus voort. In gedachten klimt dat oude lied omhoog: Amazing Grace.. Genade Gods, oneindig groot!

Paulus spreekt met ‘ons’ vooral de gemeente te Efeze aan. Zijn brief was immers geadresseerd aan ‘de heiligen, die te Efeze zijn, namelijk de gelovigen in Christus Jezus’ (1: 1). Wie zijn er dus levend gemaakt met Christus? Zij die geloven in Christus Jezus. De levendmaking vindt daarom plaats door het geloof in Christus. Niet eerder! Het is namelijk door het geloof dat we gaan delen in Christus’ heilswerk (vgl. Romeinen 6: 3-8). Deelt u door het geloof al in dat heilswerk van Hem? Heeft u amen gezegd op Gods beloften? Heeft u Christus nodig gekregen, Hem gezocht, gevonden en omhelst als uw Redder? Eindelijk uw eigen streven naar heiligheid opgegeven en bent u bereid geraakt om u door Christus zalig te laten maken? Als u Hem zo hebt omhelsd, dan hebt u Christus én Zijn heilswerk. Ze staan nooit los van elkaar. Als u door het geloof verbonden bent geraakt met Christus, dan deelt u in ál Zijn werk en dan hebt u deel aan de zaligheid. En dan kan het niet anders zijn dat u gaat roemen in Góds genade. Roemt u nog in uw eigen werk? Dan vrees ik dat u niet uit genade zalig bent geworden en het dus niet bent. Er kan alleen een roemen in Góds werk bestaan. Alleen dát roemen heeft bijbelse gronden, en alleen daarmee wordt God geëerd. En door bij dat woord ook de daad te voegen (2: 10). Heiliging hoort onlosmakelijk bij de rechtvaardigmaking. Niet als een werk dat nog door ons volbracht moet worden, want ook de heiliging is in Christus volbracht, maar als lofoffer van dankbaarheid. Gode dankbaar voor zó’n grote genade (Psalm 116: 12-19).

Wat is nu de reden van deze levendmaking met Christus? Ja, Gods ontferming. Maar die ontferming, waar komt die vandaan? Uit de liefde van God voor ons. “Dit heeft Hij gedaan vanwege de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs (!) toen wij dood waren door de overtredingen. Uit genade bent u zalig geworden.” Gods liefde is de bron waar genade uit voortvloeit. Die liefde gaat zover dat Hij ons liefhad zélfs toen wij dood waren… Anders had God nooit Zijn Zoon gezonden. Christus gaf Zijn leven voor vijanden. Dat is die genade waaruit u en ik zalig moeten worden: krijgen wat je niet verdient. Omdat God liefde is. U kunt het vandaag nog krijgen. Geloof dat alle beloften in Hem vervuld zijn, en u mag gaan delen in Christus’ heilswerk.

E.C. de Waard

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Schrijf- en gebedsochtend

Inmiddels is het een jaar geleden dat we gestart zijn met de schrijf- en gebedsbijeenkomsten van ‘Women to women’, een initiatief vanuit Open Doors. We komen om de twee maanden met een groep vrouwen bij elkaar om te bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd en hen te bemoedigen met een kaartje. Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst, die zal zijn op vrijdag 23 november. De inloop is om 09.00 uur en we starten om 09.15 uur. De bijeenkomst is op Kemphaan 10, bij Sandra van de Wetering. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Collecteer mee!

In de week van 17-22 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Bij het collecteren kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Met slechts één à twee uur van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage aan onze stichting! Iedereen die een steentje bij wil dragen kan zich aanmelden bij Ger Koekkoek (secretaris@stichtingbuitenhof.nl).

Gespreksbijbel HSV voor ieder gezin

Misschien heeft u het ook gezien: Er is een Gespreksbijbel uitgekomen op basis van de Herziene Statenvertaling. Eigenlijk is deze Bijbel een soort gezinsbijbel, waarbij naast de complete tekst van de HSV, ook gespreksvragen, afbeeldingen, stukjes uitleg en meer van dit soort aanvullingen zijn opgenomen. Al eerder is op deze manier ook de Studiebijbel uitgekomen, maar deze Gespreksbijbel is veel meer gericht op gezinnen. Bij het Bijbellezen in het gezin helpt deze uitgave ook om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze kleurrijke uitgave is zeker ook geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. En eigenlijk zou deze Gespreksbijbel in elk gezin een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

Gemeenteactie

Als gemeente willen we, net als een paar jaar geleden met de Studiebijbel, ook nu weer een actie op touw zetten. Zeker rond het einde van het jaar met de feestdagen is het een mooi cadeau om te geven aan uw eigen gezin, of aan het gezin van uw kinderen of misschien wel op een andere manier. Als we deze Gespreksbijbel gezamenlijk inkopen, zorgt dat ook nog voor een kortingspercentage, waardoor de prijs nog aantrekkelijker wordt. Normaal kost deze Gespreksbijbel € 49,-, maar met Rinnah hebben we afgesproken dat wij deze met 10% korting bij hen kunnen bestellen en als we echt grote aantallen bij hen kunnen bestellen, kan die korting nog verder oplopen. In ieder geval gaat u niet meer betalen dan € 44,10.

Bestellen

Als we dit met elkaar doen hebben we drie doelen in één: U hebt een geweldig mooie Bijbel voor uw gezin, we helpen met elkaar Rinnah in moeilijke tijden voor christelijke boekhandelaren en uw portemonnee merkt ook nog een voordeel.  U kunt de Gespreksbijbel bestellen door een mail te sturen naar gespreksbijbel@hghg.nl of als u geen mailadres hebt bel dan naar 63 47 16 (bij geen gehoor, spreek dan het antwoordapparaat in met uw bestelling, naam en adres). Doe dat wel voor 1 december, want dan kunnen we ervoor zorgen dat begin december de Gespreksbijbels zijn af te halen. (Dus niet zelf bestellen bij de Rinnah, de kortingen gelden alleen als we er een grote bestelling van maken als gemeente)

Wilt u een inkijkje hebben in deze Gesprekbijbel, dan kunt u deze op internet vinden: http://www.royaljongbloed.nl/hsv-gespreksbijbel.

Kees Pille en Theo de Koning

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 november

Afgelopen week zijn er tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is er geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met vrachtwagens worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. Als diaconie willen we u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en bevelen wij u de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Verkoopdag vrouwenvereniging

Hartelijk willen we alle bezoekers van de verkoopdag bedanken voor hun komst naar De Parel. Het was een gezellige dag vol ontmoetingen in de koffiehoek en aan de verkooptafels.

De opbrengst van de verkoopdag was € 4.970,25. Een prachtig bedrag. Van Blik op Maat ontvingen we een gift van € 500,- die ook besteed zal worden aan zending en evangelisatie.

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 14 november is er weer Bijbelkring. We zijn dan toegekomen bij hoofdstuk vier van het Johan-nesevangelie. We overdenken dan vanaf vers één tot en met vers 42. Een goed samenzijn is onze wens.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 09.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 november komt de kring bijeen bij de fam.  Batenburg, Lange Griendsweer 85. Wim van der Giessen zal met ons Psalm 13 bespreken. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

 

Sponsoractie meisjesclub

Maandagavond 19 november organiseert de Meisjesclub een ‘heerlijk avondje’. We verkopen broodjes worst, warme chocolademelk met slagroom, versgebakken taarten en koekjes. Welkom tussen 18.00-21.00 uur in De Wagon. De opbrengst gaat naar onze Woord en Daad sponsorkindjes. Zien we u dan? Gezellig!

Zending

Beste gemeenteleden

In het weekend van week 49 hoop ik met een aantal personen af te reizen naar Duinkerke.

Daar willen we hulp en producten aanbieden aan vluchtelingen die daar verblijven.

Hierbij willen we u vragen of er producten zijn die u kunt missen voor deze mensen. Te denken valt aan; kleding, schoeisel, slaapzakken, dekens, pannen en verpakt voedsel.

De reis betreft een prive-initiatief.

Tot 1 december 2018 is het mogelijk om de producten af te geven op het volgende adres; Kramsvogel 6. Alvast hartelijk dank,

John Boogaard

Evangelisatie

Vrouwenmorgen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henny de Koning, tel. 63 12 73.

 

 

Gastheren/-dames Open Kerk gezocht

Driemaal per jaar is de kerk open voor bezoekers: tijdens de winterfair, braderie en open monumentendag. Mensen uit ons dorp en daarbuiten vinden een warm welkom in onze Oude Kerk waar middels een thema iets van het geloof wordt uitgebeeld en vaak lokale organisten hun talenten laten horen. Mooi om zo als kerk beschikbaar te zijn voor een blik of gesprek!

De evangelisatiecommissie zoekt naar mensen die bij de winterfair van 30 november, maar graag ook daarna, als gastheer of -dame willen meewerken. In deze rol nodig je mensen uit in de kerk, heet je hen welkom, bied je koffie/thee aan en ben je beschikbaar als luisterend oor. Ook zoeken we mensen die op de voorgaande avond (in dit geval donderdag 29 nobember) willen helpen de kerk gereed te maken. Bij interesse of vragen, neem contact op met Klazina de Rover, deroverphilip@gmail.com, 61 11 23.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Afgelopen zondag zagen we hoe Simson zich opnieuw liet leiden door zijn ogen. In Gaza sliep hij met een publieke vrouw. De vraag werd gesteld: Waar kijken wij naar en wat doen we met verkeerde beelden? Gaan we mee met de zonde of vluchten we weg? Wat is het wezenlijk dat we wandelen met God, dagelijks met Hem sprekend en naar Hem luisterend. Ondanks zijn zonde werd Simson ook gebruikt om een overwinning aan de dag te leggen. Hij droeg de poort van Gaza naar de top van de berg die ze vanuit Hebron konden zien. In Simsons optreden schittert iets van de Verlosser. De steen die afgewenteld werd van het graf is in feite een zelfde teken als de poort op de bergtop. Jezus is overwinnaar. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen (Efeze 4: 8).

Pastoraat

Troostvolle woorden staan er in Psalm 23. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij”. (Psalm 23: 4)

Giften

Voor de diaconie ontving ik € 20,-. Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en twee giften van € 10,-. De Heere zegene u en uw gaven.

20+

Sacramenten, wat betekenen die voor mij?  Een groep jonge mensen uit de gemeente, twintigers, wil graag  nadenken over vragen en thema’s uit de Bijbel en de geloofsleer. Aankomende zondag 11 november na de avonddienst in de Nieuwe Kerk willen we met elkaar nadenken over de sacramenten. Vooraf nemen we de tijd om onze indrukken over de preek met elkaar te delen. Ben je twintiger? Van harte welkom in de bijzaal van de Nieuwe kerk direct na de dienst op zondagavond.

Arjen Versluis en Jan Egas

Bijbelkring

Vorige keer ging de Bijbelkring niet door vanwege de geboorte van Juda. We hopen nu op 14 november 1 Samuel 2: 11-26 te bespreken. Het gaat om hoofdstuk twee van het boekje Uw dienaar luistert. Leest u het van te voren alvast even door? In de eerste helft van de avond zal ik het Bijbelgedeelte verder inleiden. Na de pauze bespreken we de vragen. Misschien goed om alvast even naar de vragen te kijken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Jong en oud van harte welkom!

Gelezen

‘De christen die de zondag heiligt, mag de zondagsrust ervaren als afstraling en belofte van de eeuwige rust in de Schepper, Verlosser en Voleinder van deze wereld.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik de tweede morgendienst in de Oude Kerk te leiden. Het is een leerdienst waarin we stilstaan bij het tweede gedeelte van Zondag 7 en Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar om de geloofsinhoud. Wat het evangelie ons leert wordt in de Twaalf Artikelen vervat. De zondagen 7 en 8 vormen in feite de aanloop naar bespreking van de Twaalf Artikelen. De hand-out ligt voor de dienst klaar in de hal van de kerk.

In de Nieuwe Kerk gaat zondagmorgen onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. W. Arkeraats voor. Het is een zegen voor hem en ons dat hij de gezondheid heeft om zijn krachten en gaven van tijd tot tijd in te zetten voor onze gemeente. Voor de avonddienst wordt ds. J.M. Molenaar uit Ede verwacht. Een gezegende zondag toegewenst rond het Woord van God en hartelijk gegroet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed?

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28

Verantwoording

Ouderling Kraaijeveld ontving tijdens bezoek € 16,- aan collectebonnen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdrager

In de laatste vacature van ouderling voor onze wijkgemeente, is door de gemeente alleen de naam ingediend van: W. Burggraaf.

Omdat er niet meer kandidaten zijn ingediend, dan dat er vacatures zijn, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 5 november j.l. deze broeder verkozen verklaard. Hem is gevraagd uiterlijk donderdag 15 november zijn beslissing kenbaar te maken. Wij wensen hem veel wijsheid toe bij het nemen van zijn beslissing en hopen dat hij, van onze Hemelse Vader, vrijmoedigheid mag ontvangen om dit ambt te mogen aanvaarden. Ook vragen wij u, als gemeente, biddend om Willem heen te staan, in het nemen van zijn beslissing.

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Wij herinneren u aan de volgende cursusavond op maandag 12 november om 20.00 uur in De Parel.

Ontmoeting na de dienst

Graag herinneren wij u aan de ontmoeting na de dienst a.s. zondag in De Parel.

Citaat

‘Geloof is getrooste vertwijfeling.’

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

We dragen de familie Haverkamp voortdurend op in onze gebeden.

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Eigenlijk is iedere dag een dankdag, een dag ontvangen door de gunst van onze God.

De schoonheid van India staat in schril contrast met de vijandschap tegenover christenen die daar leven. Ze worden buitengesloten door radicale hindoes en de regering kijkt weg. Bid om bescherming en standvastigheid voor Indiase christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, de nabijheid van de Heere toegewenst. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter al wat we meemaken, gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,-

Hand-out

Zondagmorgen zal de preek gaan over de vragen 23 en 24 van de Heidelberger Catechismus. Bij binnenkomst van de kerk kunt u de hand-out meenemen zodat onder de preek de lijn gevolgd kan worden.

De Waarheidsvriend

Afgelopen weken was de mogelijkheid om een exemplaar van ’De Waarheidsvriend’ mee te nemen. Deze werden ter beschikking gesteld omdat onze predikant, ds. W.J. Westland, de meditaties verzorgde. Hopelijk heeft u ook andere artikelen in dit weekblad gelezen. Dit weekblad, een uitgave van de Gereformeerde Bond, willen we aanbevelen, omdat het ook toerust op ons staan in kerkelijk Nederland zowel theologisch als praktisch.

Gelezen/gehoord

De diepste laag van het Woord is het Evangelie van de verkiezende liefde van God.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 10 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs –   De Parel

Zondag 11 november

na de morgendienst: ontmoeting in De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 12 november

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 13 november

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora –

Woensdag 14 november

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï   De Parel

19.00-20.00 uur Leerkring 1+ –   De Parel

19.30 uur Mannenvereniging   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost –   De Parel

Donderdag 15 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt –   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid –   De Parel

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 16 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ger. kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Varia

Geloof en autisme bij tieners

Tieners met autisme houden van helderheid en concrete taal. Uitgeverij Columbus komt daarom nu met een dagboek, speciaal geschreven voor tieners met autisme. Een dagboek zonder beeldtaal. Het dagboek is geschreven door mannen en vrouwen die ervaring hebben met tieners met autisme, professioneel danwel in hun persoonlijke leven. De kernredactie bestaat uit Jenneke Wolvers, stafmedewerker bij de oudervereniging ‘Op weg met de ander’, en Tera Voorwinden, neerlandicus, theoloog en moeder van een zoon met autisme. De overdenkingen zijn geschreven door onder anderen Hanneke Schaap (psycholoog en theoloog), Nico van der Voet (theoloog en docent), Jentske de Vries (GZ-psycholoog en autismedeskundige), Gert van den Brink (predikant) en Mariska Dijkstra (journalist bij het Reformatorisch Dagblad en ervaring met autisme in haar gezin).

Aanbevelingen

Jenneke Wolvers (moeder van een zoon met autisme en auteur): ‘Ik ben graag op het initiatief voor dit dagboek ingegaan. Voor veel van deze tieners is de Bijbel een moeilijk boek. Ik hoop dat het dagboek hen helpt,  zodat zij Gods Woord beter lezen en begrijpen en zodat hun geloof wordt versterkt.’

Hanneke Schaap (rector Kennisinstituut Christelijke GGZ, expert op het gebied van autisme en auteur)  zegt: ‘Al jaren krijg ik de vraag naar een duidelijk dagboek voor jongeren en volwassenen met autisme. Supergoed dat dit boek er nu eindelijk is! Ik hoop van harte dat het jongeren helpt om zekerheid te vinden in het woord van God’.

Presentatie

Het dagboek wordt op donderdagavond 15 november gepresenteerd tijdens een mini-symposium. Hanneke Schaap houdt een lezing over geloof en autisme bij tieners. Ook zijn er verschillende workshops rond de thema’s geloof, kerk en school. U bent van harte welkom bij de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Inloop 19.30 uur; het programma start om 19.45 uur. Graag vooraf aanmelden via www.opwegmetdeander.nl/bijbelsdagboek. De avond kost € 3,50, te voldoen bij de opgave.

Amerikaanse professor geeft beeldende Synodelezing in de Grote Kerk

Woensdagavond 14 november 2018 geeft hoogleraar Donald Sinnema uit Holland (Michigan) een voor ieder toegankelijke lezing getiteld: ‘A virtual tour of the Synod of Dordt’. Sinnema zal op geheel eigen, karakteristieke wijze een levendige voorstelling geven over de geschiedenis van de synode. Een prachtige kans op een losse, laagdrempelige en humorrijke manier meer te weten te komen over deze unieke kerkvergadering met impact tot op vandaag de dag. Het programma neemt een klein uur in beslag. De organisatie is in handen van het Reformatie Instituut Dordrecht (RID), verantwoordelijk voor de randprogrammering rondom het internationale congres als onderdeel van het gemeentelijke herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’. De avond begint om 19.45 uur en is vrij toegankelijk. Het adres van de Grote Kerk is Lange Geldersekade 2 Dordrecht. Voor meer informatie zie: www.reformatieinstituutdordrecht.nl.

Muziek uit de tijd van de Dordtse Synode in de Augustijnenkerk

Donderdagavond 15 november 2018 treden Gerard de Wit, kistorgel/ hoofdorgel en Johanneke de Wit, blokfluit op in de eeuwenoude Augustijnenkerk te Dordrecht.

U hoort tijdens dit vrij toegankelijke concert schitterende muziek uit de tijd van de Synode. Het echtpaar Gerard en Johanneke hebben deze muziek speciaal voor vanavond uitgezocht en ingestudeerd. Het belooft een unieke avond te worden. Het concert wordt in het kader van de herdenking 400 jaar Synode georganiseerd.

Al jaren is Gerard volop actief in het uitvoeren en promoten van barokmuziek. Nog voor de afronding van zijn studies richtte hij een kamerkoor op met in het bijzonder aandacht voor het zeventiende en achttiende-eeuws repertoire. Sinds de oprichting van het barokorkest Dutch Baroque Orchestra in 2014, heeft dit kamerkoor de naam Dutch Baroque Vocal Consort. Gerard is artistiek leider van Stichting Dutch Baroque. Gerard en Johanneke treden ook vaak samen op om hun grote passie uit te oefenen.

Het concert begint om 20.15 uur en de toegang is vrij. Na afloop wordt aan de bezoekers een hapje en drankje aangeboden in de kerk. De Augustijnenkerk bevindt zich aan de Voorstraat 216 te Dordrecht. Allen hartelijk welkom.

Chr. gemengd koor Asaf zingt over ‘Vertrouwen’

Zaterdag 10 november 2018 hoopt het Christelijk Gemengd Koor ‘ASAF’ uit Papendrecht een concert te geven in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Er zullen diverse bekende solisten meewerken: André de Jager (orgel), Severin van Dijk (fluit), Jolanda den Houter (hobo), Matthijs Valkenwoud (trompet) en Arjan Wouters (vleugel). De sprekers zijn ds. Johan Duijster en Rianne Noorland. De avond staat onder de algehele leiding van Hans Blijderveen.

Het thema van deze avond is: ‘Vertrouwen’, een thema dat ten gehore gebracht zal worden in de liederen.  De koorzang wordt afgewisseld met gesproken teksten en daarnaast is er ruimte voor samenzang en een muzikaal  intermezzo.  Gods  grootheid en trouw loopt zo als een rode draad door het hele programma heen. Van dit concert zal een live-cd worden opgenomen. Deze is na afloop van het concert te bestellen.

De avond begint om 20.00 uur; de kerk is open om 19.30 uur. Toegangsprijs: € 12,50, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kaarten zijn te koop bij de koorleden en bij Chr. Boeken & Muziek Sjaloom, Veerpromenade 18 in Papendrecht.

Reserveren kan ook via asafpapendrecht@upcmail. U bent van harte welkom!

Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordt

De bekende Groningse schilder Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordrecht. Na grote exposities in binnen- en buitenland, is van november 2018 tot mei 2019 een beperkt deel van zijn oeuvre te zien.

Henk Helmantel (1945) wordt gezien als één van de belangrijkste representanten van het hedendaags realisme. Hij is beroemd geworden met zijn lichte, serene stillevens, maar schildert ook veel kerkinterieurs.

Ode aan de Synode

400 jaar geleden werd de Synode van Dordt gehouden. Dordrecht organiseert onder de naam Ode aan de Synode vanaf november 2018 tot mei 2019 diverse publieksactiviteiten ter herdenking van deze historische gebeurtenis. Helmantel vervaardigde voor deze expositie een aantal schilderijen. Hij liet zich in enkele stillevens inspireren door attributen uit de tijd van de Synode uit het Depot van het Dordrechts Museum.

Opening van de expositie

De opening van de expositie vindt op 24 november plaats. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart zal vanaf 13.30 uur met bewerkingen van liederen uit de tijd van de Synode iedereen attenderen op de bijeenkomst.

De openingshandeling zal worden verricht door de geboren Dordtenaar, René Paas, thans Commissaris van de Koning van Groningen. Ook Helmantel zelf zal het woord voeren.

Na het officiële gedeelte bestaat de gelegenheid de expositie te bekijken onder het genot van een hapje en drankje.

Openingstijden expositie (24 november 2018 – 26 mei 2019)

November – Maart: wo-zo 12:00-16:00 uur

April – mei: di-za 10:30-16:30 uur

Voor meer informatie over de expositie kunt u vinden op

https://helmantelindordrecht.nl

Concert Trinitatiskapel zaterdag 24 november

Dit concert is het laatste concert in de Alisa van Dijk concertserie 2018. Ze hoopt op zaterdag 24 november 2018, samen met Johan den Hoedt (orgel en piano) en Edwin Vooijs (orgel en piano) een schitterend concert te verzorgen in de mooie akoestische eeuwenoude Trinitatiskapel.

U hoort deze middag een zeer afwisselend programma met onder andere prachtige solo‘s en een vierhandig spel.

Na afloop is er in de Kosterij een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje!

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Aanvang: 15:30 uur (kerk open vanaf 15:00 uur).

Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten.

Meer info: www.alisavandijk of bel 06-45152191.

Hartelijk welkom!

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 11 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Margriet Verschoor, Janette Egas, Thirza Baks

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 630072

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 91: 5

avonddienst: Psalm 126: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. C. J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

H.C. zondag 8

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk,

Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Arkeraats

18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Lieke Koutstaal,

Groep B: Marit Bom, Marten Slob, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A: Corrie van der Meijden, Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Annelie Egas

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn?

“Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.”

Numeri 13: 33

Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem te horen en Hem te volgen in dat wat Hij voor je heeft klaarliggen, dan kan dat overweldigend zijn. Ik hoop dat u dat herkent en dat u regelmatig ervaringen met God hebt waardoor u verlangt naar veel meer van God. Dat zou een persoonlijke geloofservaring kunnen zijn, maar nog veel meer zou dat ook iets kunnen zijn waarin God u wil gebruiken om een zegen te zijn in deze wereld. En uitdelen van het Koninkrijk van God geeft ook veel zegen voor uzelf. Dat voelt als een prachtig mooi en nieuw land.

Alle nieuwe dingen van het Koninkrijk van God zijn ook al stukjes van het nieuwe land dat voor ons ligt. Stukjes van de hemelse heerlijkheid die we nu al ervaren. Alleen klinkt dit vaak veel makkelijker dan dat het is. Getuigen van uw geloof, misschien is dat juist wel zo lastig. Bidden met zieken, doe het maar eens. Dat is juist iets waar u misschien wel eerder voor terugschrikt dan dat u een stap doet in dat nieuwe land van Gods Koninkrijk. Ervaringen die de Bijbel lichtstralen van de toekomende tijd noemt, maar die ook zo spannend zijn.

Gaat u even mee naar de grens van Kanaän. De grens waar de woestijn ophoudt en Kanaän begint. Voor het volk Israël ligt het beloofde land. Het schittert van heerlijkheid, het vloeit over van melk en honing. Waar Israël in Egypte gewend was om water te moeten halen, is het land Kanaän een land waar de regen van tijd tot tijd valt. Een vruchtbaar land, waar je als Israëliet zeker naar verlangt, na de woestijntocht van Egypte naar Kanaän.

Wat Israël ziet, daar aan de rand van de woestijn, zijn voor hen ook lichtstralen van de toekomende tijd. Nog wel een aardse tijd, maar wel een tijd vol heerlijkheid en beloften van God. Het enige dat ze nog moeten doen is het land innemen. En dat zou geen probleem hoeven te zijn, want God had beloofd dat dit land voor hen zou zijn. En de ervaringen onderweg waren groots. Zolang het volk op God vertrouwde, was er onderweg niet ene vijand overgebleven en elk probleem werd met God overwonnen.

En dan staan ze voor het beloofde land en stuurt Mozes twaalf verspieders het land in. Alles wat ze op afstand zagen was nog maar een kleine afspiegeling van wat het land werkelijk was. De twaalf mannen die het land ingetrokken waren, hadden gezien hoe het werkelijk was. Er waren geen woorden voor om te vertellen hoe prachtig het land was. Je zou zeggen: ‘Opstaan met God en innemen dat land’. Als verspieder met zoveel ervaringen met God, zou je toch niet kunnen bedenken dat dit land aan je voorbij zou gaan?

Maar dan komen die mannen terug na veertig dagen en ze vertellen in een paar zinnen hoe prachtig het land is, maar na die paar zinnen slaat de toon om en gaat het alleen nog maar over alle ‘ja-maars’. Het enige wat ze nog doen is vertellen dat het prachtig is, maar het is vooral onmogelijk om dat land in te nemen. Er zijn sterke volken, er zijn vooral ook veel reuzen en het is niet in te nemen. Daar sta je dan, op de rand van een land waarin overvloed en heerlijkheid is, maar omdat er reuzen zijn, blijf je staan en vertrouw je niet op God, Die al zoveel wonderen had gedaan.

Het is de keus tussen een leven waarin je Gods heerlijkheid en glorie mag voelen of een leven in de woestijn. Het is òf iets van de hemel ervaren op aarde òf een schraal leven in een hordroge woestijn. En de keus ligt bij het volk. Vertrouwen ze God en gaan ze met Hem dat land in, of kijken ze naar de onmogelijkheden en de reuzen en blijven ze in de woestijn.

Ja, dat was Israël. Maar nu wij, u en ik. Waar kiezen wij voor? Juist ook in onze relatie met God? Gaan wij met Hem het nieuwe land in? Het land waarover we dagelijks bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’ en waar we nu al iets van mogen zien als we Zijn Koninkrijk op aarde al zichtbaar maken? Of blijven we in de woestijn van wel geloven in God, maar toch blijven zitten waar we zitten? Er zijn zoveel reuzen waardoor we niet durven en waardoor het niet kan. Of zeggen we: Wat nu reuzen? Mijn God is veel sterker dan al die reuzen en met Hem zal ik gaan en doen wat Hij vraagt van mij en zal ik al iets ervaren van het nieuwe land van de Overkant.

Theo de Koning

________________________________________________________

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Een cadeautje in uw brievenbus

Binnenkort valt het magazine PUUR Dankbaar in uw brievenbus. PUUR Dankbaar is een kleurrijk magazine voor en door Hardinxvelders, dat u wordt aangeboden door zes plaatselijke kerken. Ook onze kerk heeft hieraan meegewerkt. Deze editie is alweer het vijfde nummer in een reeks van bladen gekoppeld aan christelijke feest- en gedenkdagen. In dit nummer ligt de focus op dankbaarheid. Het thema past mooi bij Dankdag op woensdag 7 november. Inwoners uit Beneden- en Boven-Hardinxveld vertellen wat hen dankbaar stemt en u zult vast en zeker bekenden tegenkomen. De redactie hoopt op een warme ontvangst.

60 jarig bestaan vrouwenvereniging Ons Genoegen

Graag nodigen wij onze leden en belangstellenden uit om dit jubileum met ons te vieren. Tevens zal dit de laatste keer zijn dat wij als vrouwenvereniging Ons Genoegen bij elkaar komen, achter de oude kerk.

Ds. W.J.Westland hoopt voor ons de meditatie te houden; mw. Arkeraats  zal de (Kerst-)kaarten meebrengen.

Aan de hand van een diapresentatie zullen we een terugblik geven van onze verenigingsjaren, en van ons op 31 augustus gemaakte jubileum Linge-vaarreisje.

Donderdag 8 november

19.30 uur – 22.00 uur

Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Wij heten leden en gasten graag van harte welkom!    

a3 Alblas en Jannie Sterrenburg

Extra mededeling:

Onze vereniging houdt na 60 jaar op te bestaan, maar we hopen met Gods hulp vanaf januari 2019 op elke eerste donderdagmiddag van de maand van 14.30-16.30 uur rondom Gods Woord samen te komen bij a3 alblas, Groen van Prinstererstraat 36. Tel. 61 50 93.  Ook nieuwe gezichten zijn daar van harte welkom!

Opbrengst huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

De 16e huis-aan-huis collecte heeft het mooie ronde bedrag van € 6.000,- opgebracht!

Dit is ruim 16% meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!!

Onze dank gaat ook naar de trouwe coördinatoren, blokhoofden en hun ruim 100 collectanten! Waar zouden we zijn zonder deze kanjers.

Na 16 jaar heeft onze coördinator van Beneden-Hardinxveld besloten te stoppen omdat er andere vrijwilligerstaken op haar pad zijn gekomen.

Heel hartelijk bedankt voor je inzet zoveel jaren!

We zijn erg blij dat we een opvolgster hebben gevonden: Carolina Brieffies. Veel succes gewenst!

Veel punten om dankbaar voor te zijn.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer

NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

Dankdag

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid met het thema: ‘Alles geef ik u (met hart en ziel)’ Markus 12: 38-44. Er zal gecollecteerd worden voor Dorcas. Voor meer info over Dorcas, zie elders in de kerkbode.

Een aantal basisscholen zijn vrij deze dag, zodat de ouders en kinderen naar de dienst in de oude kerk kunnen komen. De kinderen van de Rehobothschool zijn niet vrij maar gaan ‘onder schooltijd’ naar de morgendienst. Veel kinderen komen alleen via school in aanraking met Gods Woord. Op de bid- en dankdag komen ze in de kerk. Wilt u deze kinderen in uw gebeden meenemen zodat ze geraakt worden in hun hart door de liefde van onze Heere Jezus.

Om het thema thuis en in het gezin te behandelen is er een gezinsgids beschikbaar die verspreid is via de scholen en te downloaden op de website HGHG.

We hopen en bidden dat het thema in de gemeente tot zegen en opbouw mag zijn.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2018

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Ook in 2018 organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie. In de week van 4 tot en met 11 november staat Nederland in het teken van de Dorcas Voedselactie voor armen in voornamelijk Oost-Europa. De voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost-Europa vaak ontroerd van worden. Het is geweldig dat vele vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht.

U kunt weer voedselpakketten afgeven in onze beide kerken. In de Oude kerk ’s morgens in het portaal aan de Kerkweg en ’s avonds in de Jeugdzaal. In de Nieuwe kerk ’s avonds in de zaal van de oppas.

Een voedselpakket bestaat uit houdbare producten:

 • 1 pak Liga (geen milkbreak),
 • 1 pak theebiscuit,
 • 1 blik limonadesiroop (geen plastic fles),
 • 2 plastic flessen zonnebloemolie,
 • 2 blikken groenten(800 gr, geen glazen potten),
 • 2 blikken witte of bruine bonen (800 gr, geen glazen potten),
 • 1 blik vruchten(800 gr),
 • 3x 1 kg rijst,
 • 1 pak suiker à 1 kg,
 • 2 pakjes thee,
 • 3 x pasta (macaroni, spaghetti e.d., 500 gr),
 • 2 potten jam,
 • 2 tandenborstels en 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften verzoeken we u geen andere producten in de doos doen. Let op de houdbaarheidsdatum (minimaal 6 maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van het pakket zorgen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 9 en zaterdag 10 november bij supermarkt Timmer boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Voor het inzamelen van voedsel in de winkel zijn vrijwilligers nodig. Heeft u een paar uurtjes over om mee te helpen, belt u dan naar Adri Pille, tel. 614067. Er is ook de mogelijkheid om oude mobiele telefoons in te leveren. Dorcas krijgt hier geld voor. Zondag 11 november is de diaconale collecte bestemd voor de transport- en distributiekosten van de voedselactie. We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook nu op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2018

Omschrijving

Ontvangen(€)

Begroot(€)

Saldo(€)

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

128.482

127.500

982

Overige collecten en giften

8.334

7.125

1.209

Erfenissen en legaten

97

2.250

– 2.153

Totaal

136.913

136.875

38

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst bijna gelijk is aan de begroting.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2018 is  € 270.228 ontvangen (bijna 86% van het begrote bedrag van € 314.500 / ruim 84% van het toegezegde bedrag van € 320.578). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het

toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen,

zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Waarde collectebonnen m.i.v. 2019

Bij het opstellen van de begroting van 2019 is door ons college besloten de waarden van de collectebonnen aan te passen. De huidige waarden zijn nu minimaal 3 jaar in gebruik geweest.

Inmiddels zijn diverse prijzen en daarmee de kosten gestegen.

Er is voor gekozen om niet alle waarden aan te passen om daarmee de brede keuze in stand te houden.

De nieuwe waarden worden € 0,80, € 1,-, € 1,25, € 1,55, € 2,- en € 3,- (per vel van 20 bonnen € 16,-, € 20,-, € 25,-, € 31,-, € 40,- en € 60,-). Voor enkele soorten ziet het er naar uit dat de huidige voorraad bonnen niet toereikend is voor dit kalenderjaar. Daarom zal als de huidige voorraad van een soort op is de nieuwe bonnen gebruikt gaan worden zodat in een enkel geval de prijsverhoging iets eerder wordt toegepast. De reden daarvoor is dat het bijdrukken van een kleine hoeveelheid nieuwe bonnen (veel) extra geld gaat kosten. De overige waarden zullen in iedere geval per 1 januari 2019 toegepast gaan worden. Wij rekenen op uw instemming.

Nieuwe rekeningnummers

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. 

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Uw bijdrage voor de solidariteitskas kunt u nog overmaken naar het rekeningnummer dat op de brief vermeld staat, maar u kunt ook gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

Oud

Nieuw

Algemene rekening

NL45 FVLB 0227 0726 18

NL46 RABO 0373 7195 66

Vrijwillige Bijdrage en solidariteitskas

NL87 FVLB 0227 1117 29

NL46 RABO 0373 7197 60

Kerkblad en –radio

NL49 FVLB 0227 0718 67

NL24 RABO 0373 7195 74

Zendingscommissie

NL69 FVLB 0227 1041 96

NL43 RABO 0373 7196 20

Commissie Linken

NL28 FVLB 0227 0810 72

NL77 RABO 0373 7195 90

Jeugdcommissie

NL77 FVLB 0227 1038 58

NL90 RABO 0373 7197 44

De Parel

NL07 FVLB 0227 0781 52

NL02 RABO 0373 7195 82

Zondagsschool

NL82 FVLB 0227 1046 41

NL65 RABO 0373 7196 12

Kinderclub Ithai

NL12 FVLB 0227 1119 15

NL18 RABO 0373 7197 79

Meisjesclub Niet in Eigen Kracht

NL66 FVLB 0227 1071 60

NL24 RABO 0373 7196 71

Jongensclub Wegwijs

NL76 FVLB 0227 1078 53

NL37 RABO 0373 7197 28

Tussenclub de Brug

NL05 FVLB 0227 1063 18

NL68 RABO 0373 7196 55

Jeugdver. Ichthus

NL75 FVLB 0227 1087 44

NL15 RABO 0373 7197 36

Zendingsver. Ora et Labora

NL59 FVLB 0227 1054 43

NL15 RABO 0373 7196 39

Vrouwenvereniging Dorcas

NL34 FVLB 0227 1051 17

NL90 RABO 0373 7196 47

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

NL04 FVLB 0227 1072 09

NL71 RABO 0373 7196 98

Buurtclub de Vlieger

NL85 FVLB 0226 6097 90

NL71 RABO 0373 7197 95

Jeugdkamp Het Driespan

NL77 FVLB 0227 2230 71

NL93 RABO 0373 7197 87

Kiesvereniging

NL32 FVLB 0227 1075 78

NL87 RABO 0373 7197 01

Rommelmarktcommissie

NL58 FVLB 0227 1063 34

NL46 RABO 0373 7196 63

Chr. Volksbibliotheek

NL36 FVLB 0227 1111 92

NL68 RABO 0373 7197 52

Comite Welkom

NL57 FVLB 0227 1042 18

NL87 RABO 0373 7196 04

De officiële benaming van de meeste rekeningnummers is: Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld inz. (naam vereniging/commissie/club).

De rekeningnummers van de diaconie wijzigen niet.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

 

Kerstactie Zondagsschool 2018

Begin November worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe nummer is: NL65RABO0373719612 t.n.v Herv.gem.Giessendam-NederHardinxveld, inz. Zondagsschool.

Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

Nellie Wijnja, penningmeester

Zending

Inkomsten zendingscommissie derde kwartaal

Juli

Zendingsbusjes: € 339,-

Gift: € 10,-

Augustus

Zendingsbusjes: € 2460,-.

Collecte en gift op 26 augustus bestemd voor

Morgenster ziekenhuis Zimbabwe: € 2990,-.

Giften: €75,-.

September

Zendingsbusjes : € 3600,-.

Gift : € 10,-.

Een ieder weer hartelijk dank voor uw bijdrage aan het werk van de zending.

Wij bevelen het werk van zending en evangelisatie ook weer aan in uw voorbede.

Linken houdt u op de hoogte

Ds. Ad Vastenhoud heeft zich beroepbaar gesteld vermeldden we in ons vorige bericht. Al vrij snel daarna werd hij beroepen door de gemeente Dinteloord. Inmiddels kunnen we berichten dat Ad de vrijmoedigheid kreeg het beroep aan te nemen. Grote veranderingen voor hem, zijn gezin en ook voor de gemeente van de Bethlehemkerk. Met dit bericht kregen we meer gebedspunten, waarvan we er enkele met u delen.

DANK…

 • voor de duidelijkheid en leiding die ds. Vastenhoud heeft gekregen om het beroep naar Dinteloord te mogen aannemen;
 • voor de present actie tijdens de startdag waarin de kerk praktisch aanwezig mocht zijn in de buurt door schilderwerk en extra aandacht voor bewoners van een tehuis;
 • voor het positief verloop van een gesprek met de Algemene Kerkenraad van Den Haag voor het opnieuw aanstellen van een missionair predikant.

BID…

 • voor het vervolg van het traject een missionair predikant te mogen beroepen voor de Bethlehemkerk;
 • voor de familie Vastenhoud nu een intensieve periode aanbreekt van regelen en afscheid nemen;
 • voor de voorbereidingen van de kerstavonddienst;
 • om wijsheid voor de kerkenraad nu er een nieuwe missionair ouderling benoemd moet worden. De periode van de nu dienende ouderling is verstreken. Dit valt bijna gelijk met het vertrek van ds. Ad Vastenhoud. Dat de continuïteit niet in gevaar komt en God iemand bereid en geschikt maakt te dienen in dit ambt.

Commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

’s Morgens in de Oude Kerk en ’s avonds in de Nieuwe Kerk stonden we stil bij het eerste deel van Zondag 7. Sola Fide, was het thema van de preek. We dachten na over drie vragen: Waarom is geloof noodzakelijk? Wat is het geloof? Hoe kom je aan het geloof? Wij moeten deelkrijgen aan het heil. Door het geloof krijgen we dat. Het geloof zelf is een omhulsel dat ons deel geeft aan de rijke schat die er in Christus is. Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, waarbij de Heilige Geest ons helemaal in beweging zet. Dat geloof geeft niet zomaar op, maar richt zich telkens weer op het Woord van de Heere. Aanvechting en twijfel blijven ons niet bespaard. Het geloof is een onrustig ding (Luther). Maar het oprechte geloof weet in deze aardse werkelijkheid niet van ophouden, het zoekt telkens de toevlucht tot de Heere Jezus. Door het geloof laten wij Hem niet los, omdat Hij ons niet los laat.

Pastoraat

Allen die ziek zijn of zorgen kennen bidden wij de genade en de nabijheid van de Heere toe. Krachtig klinkt in Jesaja 43 die belofte, die er één is om je aan vast te klemmen, juist in de moeite van het leven: “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.(…) Want Ik ben de HEERE Uw God, de Heilige van Israel, Uw Heiland” (Jesaja 43: 2 en 3)

Kerngroepen

Zondagavond komen de verschillende kerngroepen weer bij elkaar. De 12 en 13 jarigen worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De 14 en 15 jarigen zijn welkom bij de fam. Batenburg, Peulenlaan 52. De jongeren van 16-21 jaar worden van harte uitgenodigd bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We zien uit naar een fijne en leerzame avond!

Gedenkdagen

Zo aan het begin van november zitten we in tussen twee bijzondere dagen. De 31e oktober bepaalt ons bij Gods zorg in de geschiedenis van de kerk. In de periode van de Reformatie kwam de Bijbel weer centraal te staan, in de kerk en ook in het gezin. Als Maarten Luther op de slotkapel van Wittenberg zijn 95 stellingen slaat, dan is één van die stellingen ook: ‘De ware schat der kerk is het heilige Evangelie van de glorie en van de genade van God’ (stelling 62). Dankbaar mogen we zijn hoe God voor Zijn Kerk heeft gezorgd. Hij doet dat tot op vandaag.

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Juist de afgelopen periode, die er één was van droogte, heeft ons geleerd dat we afhankelijk zijn van God. Kijkend naar wat hij geschonken heeft is er dan toch ook alle reden tot dankbaarheid. ’s Ochtends is er een dienst in de Oude Kerk. De deuren van de Nieuwe Kerk staan woensdagavond open om de dank voor God uit te zeggen en te zingen. Vanwege Dankdag zijn er geen catechisaties deze week.

Gift

Br. G. Boer ontving € 5,- tijdens een bezoek voor noodhulp aan Sulawesi. Bedankt voor uw gift!

Uit de pastorie

Wat zijn we verrast door de grote hoeveelheid kaarten die we ontvingen rond de geboorte van Juda. Niet alleen uit wijk Oost, maar ook volop uit de andere wijken. U en jou danken we daar heel hartelijk voor.

Gelezen

‘Dit is de spil waar het in het geloof vooral om draait: we moeten niet menen dat de beloften van ontferming die God geeft, alleen buiten ons waar zijn en in ons niet. Nee, we moeten ze juist innerlijk aanvaarden en zo tot de onze maken. Daaruit wordt pas echt het vertrouwen geboren dat de apostel elders ook wel vrede noemt. Het gaat hier om de innerlijke rust die het geweten ten overstaan van het oordeel van God kalm en onbevreesd doet zijn.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

Zondagmorgen zal ds. A. Stijf de dienst leiden. Hij is docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Zelf leid ik de avonddienst. We gaan verder met de geschiedenissen over Simson. Vorige keer hoorden we hoe Simson op zijn plaats kwam en optrad als richter en dan lezen we ook dat hij Israël twintig jaar richt. Het gaat echter weer mis. Aan het begin van Richteren 16 lezen we over het verblijf van Simson bij een hoer in Gaza. Ze proberen hem gevangen te nemen. Maar Simson loopt met de stadspoort op zijn rug de stad uit in de richting van Hebron. Wat dat alles ons vandaag te zeggen heeft hopen we te ontdekken. U en jou een zegenrijke zondag toegewenst.

Een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Ouderenpastoraat vanaf de leeftijd van 75 jaar

Bij de bespreking inzake de werkdruk van de predikanten, is door de AK aan onze wijkgemeente het advies gegeven, om serieus te kijken naar de werkwijze van wijk Zuid inzake het ouderenpastoraat.

Dit is tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad van 3 september j.l. besproken. Besloten is om dit inderdaad op te pakken. Inmiddels zijn 2 senioren-bezoekbroeders aangesteld. Dit zijn de oud-ambtsdragers Bakker en Koekkoek. Met ingang van heden zullen zij hiermee starten.

De doelgroep is gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Het doel is, dat ieder gemeentelid van 75 jaar en ouder, éénmaal per jaar, een pastoraal bezoek krijgt vanuit de kerkenraad (of van een senioren-bezoekbroeder).

Bij hen zal er rond de verjaardag van een kroonjarige een bezoek door een diaken plaatsvinden. De andere jaren zal er of een ouderling, of een seniorenbezoekbroeder (bij gemeenteleden tussen 75 en 85 jaar) of een predikant, resp. kerkelijk werker (bij gemeenteleden van 85 jaar en ouder) op bezoek komen. Dus ieder jaar een ander.

Op deze wijze hoopt de kerkenraad, naast een verlichting voor de predikant en kerkelijk werker ook meer structuur in het pastoraat aan de ouderen te hebben aangebracht.

Naast het bovenbedoelde reguliere pastoraat, vindt er door de predikant en kerkelijk werker onder deze gemeenteleden ook nog ander pastoraat plaats. Te denken valt aan het pastoraat aan de zieken, bij bijzondere gelegenheden waaronder huwelijksjubilea, alsmede het doen van begrafenissen en het bezoekwerk dat daarbij hoort.

Verdeling predikant en kerkelijk werker

Zoals reeds in het kerkblad van 24 augustus j.l. is aangegeven, heeft er een verdeling plaatsgevonden tussen de werkzaamheden van de predikant en de kerkelijk werker. Deze is als volgt:

De kerkelijk werker is pastoraal verantwoordelijk voor de wijken: 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 en 2.10.

De predikant is pastoraal verantwoordelijk voor wijken: 2.4, 2.5, 2.6. 2.7 en 2.8.

Hoe de indeling van de bovengenoemde wijken precies is, is terug te vinden op de website www.hghg.nl onder de kop ‘Informatie’ en dan ‘wijkgemeente 2 Noord – adressenlijst’. Voor degenen die geen computer tot hun beschikking hebben, zal er voor de Kerst door de diakenen een overzicht worden bezorgd, waarop de juiste indeling van de wijken te vinden is.

Bij aanvraag van pastorale hulp verzoeken wij u zo mogelijk direct in contact te treden met, of de kerkelijk werker, of de predikant, zoals hierboven staat aangegeven. Indien u er niet uitkomt, mag dit ook bij de scriba.

Bijstand in het pastoraat

Nu onze predikant zijn werkzaamheden niet kan verrichten, is voor de duur hiervan, gezocht naar een bijstand in het pastoraat. Uiteindelijk hebben we ds. E. van Rooijen uit Noordeloos bereid gevonden om ons voor 2 à 3 dagdelen in de week bij te staan voor pastorale werkzaamheden. Hij zal dus het pastorale werk op zich nemen, in de wijken waar ds. Berry Haverkamp voor verantwoordelijk was, terwijl Theo de Koning gewoon in zijn eigen wijken het pastorale werk blijft doen. Uiteraard zijn zij vrij om ook wel eens wat werkzaamheden van elkaar over te nemen. Wat onder pastoraat verstaan wordt, treft u aan in de laatste zin onder het hierboven genoemde kopje “Ouderenpastoraat”.

Piet de Groot, scriba

Introductie ds. Van Rooijen

Met ingang van 1 november mag ik in de gemeente als pastorale bijstand helpend werk gaan verrichten. Om het nieuwe en vreemde niet helemaal tot een verrassing te laten zijn, zal ik mij via het kerkblad voorstellen. Mijn naam is Evert van Rooijen, geboren in Vianen in 1954.

Na de studie in Utrecht en Leiden zien we terug op een drieëndertig jarig predikantschap in achtereenvolgens de Hervormde gemeenten van Beusichem/Zoelmond in de West-Betuwe, Ouderkerk aan den IJssel en tenslotte in Bleiswijk. Met ingang van 2018 ben ik in de omstandigheid van een vervroegde pensionering. Hierdoor is er tijd en ruimte om bijstandswerk in gemeenten te verrichten. Zo werk ik al een volle dag in Pernis en nu ook in Giessendam-Neder-Hardinxveld. Het is plezierig dicht bij onze woonplaats Noordeloos,  waardoor afstand geen probleem is.

Pastoraal werk heeft een breed terrein. In gevallen van echte nood, maar ook in gewone gemeenschaps-verbondenheid, zie ik uit naar ontmoetingen en het delen van de geestelijke belevingen met alle leeftijden en onder alle omstandigheden. Gods Rijk kent gelukkig niet de menselijke kaders en begrenzingen die soms tot belemmering strekken. Daarom durf ik bij u aan te bellen, contact op te nemen en met u in gesprek te komen, zonder enige voorwaarde. Ik zie ernaar uit om met velen van u de geestelijke levenservaring te delen, samen met ons leven naar God te gaan en nooit tevergeefs zoeken naar steun, troost of welke andere vorm van geestelijke hulp. Met grote verwachtingen zie ik uit naar onze ontmoetingen in het besef van gezegend te zijn om tot een zegen te kunnen zijn.

Een ieder heel hartelijk gegroet,

ds. Evert van Rooijen

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed? 

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a)

Verantwoording

Ouderling Hoogendoorn ontving € 50,- voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië en € 20,- ter vrije besteding. De ouderlingen Van Andel en Van de Minkelis mochten tijdens huisbezoek ieder € 10,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

U wordt er aan herinnerd, om namen in te dienen van broeders die u geschikt vindt, inzake de laatste vacature  voor het ambt van ouderling. Een broeder, die door minimaal 10 leden wordt ingediend,  wordt automatisch op de verkiezingslijst geplaatst.

Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Ontmoeting na de dienst

Zondag 11 november na de vroege morgendienst is er gelegenheid om onder genot van koffie, thee of fris  elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor dan beschikbaar en voor de jongeren is er gelegenheid om elkaar in De Wagon te ontmoeten.

Citaat

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak!

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

Bid voor medewerkers van Open Doors in het veld. Velen lopen dagelijks gevaar omdat ze christen zijn en andere christenen helpen.

Wilt u danken voor alle initiatieven die (door de vaak jongere generaties) worden ondernomen om deze wereld duurzaam te beheren en vervuiling en vernietiging tegen gaan.

Tenslotte

Op 31 oktober was het ruim 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg liet slaan. Dit is waarschijnlijk gedaan door de pedel van de universiteit waar Luther professor was.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Verder zijn er de zieken thuis die behandelingen ondergaan. Ook denken we aan allen die zorgen hebben, de een over het een, een ander weer over andere zaken. Laten we elkaar dragen op gevouwen handen.

Giften

Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek tweemaal een gift van € 10,- ter vrije besteding. Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 5,- ter vrije besteding. Ouderling Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije besteding. Ouderling A. de Hek ontving € 20,- voor de kerk.

Bevestiging

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoemingsprocedure van br.  Veldman, zodat hij bevestigd zal worden als ouderling. Deze bevestiging zal plaatsvinden op zondag 23 december in de avonddienst. We wensen onze broeder een goede voorbereidingstijd, zodat hij toegerust te zijner tijd het ambtelijke werk in de gemeente kan gaan doen.

Gelezen/gehoord

Met het geloof kunnen we wandelen, maar met de zekerheid ervan kunnen we huppelen.

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als Dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden. Laten we zuinig zijn op zo’n extra dag waarin we als gemeente samenkomen rondom Zijn Woord om Hem te danken voor al de ontvangen zegeningen in het voorbije seizoen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 november

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. M.A. Spies

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 3 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 5 november

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Dinsdag 6 november

20:00-21:30 uur   Thuiskring II – huisadres

Woensdag 7 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 8 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19:30-21:30 uur   Vrouwenvereniging Ons genoegen

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus –     De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –     De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 4 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkenraadswerk

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Laura Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 111: 3

avonddienst: Psalm 79: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

zingen: Lutherlied

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Utrecht, Bediening Heilige Doop

zingen: Lutherlied

18.00 uur

Wijk 2 Noord, prop. L.L. van den Dool, Nederhemert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Stijf, Ede

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Hanneke Struijk, Sanna de Jong, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur, Groep A: Gerrie de Ruiter, Thirza de Kock, Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Annie de Bruin, Britt de Bruin

Woensdag 7 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Marlene Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 11

avonddienst: Psalm 23: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur

Wijk 2 Noord, L. Hoftijzer, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gebruik de Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik de Parel

Kinderoppas

Oude kerk: 09.30 uur: Monica Stout, Lenny Egas

Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften

N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25

Het is voor de apostel Paulus een groot verdriet geweest, daat de meerderheid van zijn volksgenoten in Jezus niet de Messias hebben herkend en erkend. Het riep ook veel vragen op in de gemeente. Het is ook een van de meest aangrijpende feiten van de geschiedenis, dat de meerderheid van het joodse volk in Jezus niet haar Messias heeft erkend. Zeker in het licht van wat het joodse volk is overkomen.

In Amos 8: 2 zegt de God van Israël: “Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten van de aarde.” (Vgl. Romeinen 9:  4-5) In liefde heeft God Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om drager te zijn van de belofte (Genesis 12: 3). En door de eeuwen heen is God trouw gebleven aan Zijn volk en heeft Zijn belofte vervuld in de komst van de Messias, Jezus de Heere. Maar ondertussen heeft Israël ervaren wat het betekent om verbondsvolk van God te zijn. Amos zegt vervolgens in vers 2: “Daarom zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden.” Omdat het Zijn volk was, tilde God eraan dat zijn volk Hem keer op keer vergat en verliet om andere goden te dienen. Gekwetste liefde!

We lezen op meerdere plaatsen dat God het oordeel liet komen over Zijn volk. We lezen van de wegvoering onder Nebukadnezar in het jaar 587 voor Christus en de Babylonische ballingschap die volgde (2 Kronieken 36). De stad en de tempel werden verwoest. Wie de Klaagliederen van Jeremia leest, krijgt een indruk van de omvang van deze slachting en verwoesting.

De woorden van Jezus in Lukas 21: 20-24 wijzen opnieuw op een naderende verwoesting. Die is ook gekomen in het jaar 70 toen Titus definitief de opstand van het joodse volk neersloeg. Stad en tempel werden opnieuw verwoest en het joodse volk werd vermoord of verdreven. Jezus sprak hierover als de ‘dagen van wraak’ (Lukas 21: 22). In de eeuwen die volgden is het joodse volk verstrooid geweest over de aarde. Diep is het lijden van het joodse volk ook in deze periode geweest met als het onbeschrijfelijke dieptepunt de Holocaust. Aan die verstrooiing is deels een einde gekomen met de oprichting van de staat Israël in 1948. Het huidige Joodse volk is verdeeld. Een groot deel leeft en denkt seculier. Een deel dat zich veel duidelijker onderscheidt, is het orthodoxe deel van het volk. Maar voor beide heeft Jezus geen betekenis als Messias. Dan is het ook het groeiende deel Messias belijdende joden dat we met belangstelling volgen.

De prangende vraag is: Waarom heeft het volk Israël haar Heiland en Messias niet herkend en erkend vanaf het begin?  Paulus wijst op hun ongeloof (Romeinen 11: 20). Maar er is meer: “Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.” (10: 11). Dit gaat over mij. Als ik Jezus gelovig herken en erken als mijn Zaligmaker, is dat dus pure genade van God. Hij werkt dat in mij door zijn Woord en Geest! Hij roept en redt mij, terwijl ik geen haar beter ben.

Zo zet Paulus ons in Romeinen 11 aan tot diepe ootmoed en gebed om Gods ontferming over zijn volk Israël waarvan het grootste deel zich verhardt tegen het Evangelie: “tot op de dag van heden” (11: 8). Dat woordje ‘tot’ moet u trouwens onderstrepen. Want wie Lukas 21: 24 en Romeinen 11: 25 ernaast legt, kan er niet omheen dat het lijden van Israël een einde kent. De ‘vertreding’ van Jeruzalem duurt “totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21: 24), en “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan” (Romeinen 11: 25).

Dit mag ons bemoedigen in ons gebed voor Israël. Blijkbaar heeft God nog een bijzondere plaats voor Zijn Israël in de voltooiing van Zijn heilsplan in de geschiedenis van deze wereld. Niet om Israël, maar om de glorie van Zijn Naam en van Israëls grote Koning. Daar zou veel over te schrijven zijn. Maar één ding is duidelijk: God vergeet zijn volk en beloften niet (Romeinen 11: 29). Let op Gods hand in de geschiedenis, in onze wereld, in Zijn weg met Israël. Hij laat namelijk niet varen het werk, dat Zijn hand begon!

ds. P. van de Voorde

________________________________________________________

Algemene berichten

IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk
De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente.

‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. De Graaff. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen. Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops: (1) ‘Help! Ik word vrijwilliger in het ouderenpastoraat – door Dick van Dijk; (2) Pastoraat bij dementerenden – door Janneke Lugthart; (3) ‘Na zo lang nog?’ Over ‘achterwaarts rouwen’, het verwerken van verlies – door Henrike Dankers; (4) Levensverhalen en levensboeken – door Jeanette Donken-den Boer.

De Lichtspoor-toerustingsbijeenkomst duurt van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Aanmelden is verplicht, via info@izb.nl.

IZB-brochure Geloven op werkdagen
Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer
De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa. Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.

In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag: ‘Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?’ De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts (‘woord voor de werkweek’), die in oktober van start gaat. De wekelijkse, korte audio-bijdragen op de maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.

De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is te bestellen via: www.izb.nl/geloven-op-werkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast ‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019
Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’. Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.

Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar zendingswerk.

Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 61 03 10. Groet namens de zendingscommissie,

Janneke van Eck

Verkoopdag Vrouwenvereniging Ora et Labora
Woensdag 31 oktober is van 09.30-15.30 uur de verkoopdag in De Parel.

Verkoop
In de kramen vindt u poppenkleertjes, sokken, jam, honing, fruit, drop, bloemen, houten speelgoed en kaarten met postzegels van Woord & Daad. Er is een groot aanbod van sieraden, tassen en sjaals. Ook kunt u terecht voor het repareren van sieraden. Voor Woord & Daad wordt er fairtrade koffie verkocht. Ook aan de kinderen is gedacht met een grabbelmuur en andere presentjes.

Cadeautip
Voor een leuk cadeautje op verjaardag of bij kraambezoek, of alvast iets voor de decembermaand kunt u hier slagen. Er zijn diverse kramen met originele cadeaus.

Verstelwerk
Wilt u een broek korter laten maken, een rits vervangen of iets anders repareren aan kleding of gordijnen. In overleg is veel mogelijk. De opbrengst van dit werk is voor de zending.

Ontmoeting
Onder het genot van een kopje koffie of thee met heerlijke zelfgebakken taart hebt u de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bij te praten in de koffiehoek.

Goede doelen
Met de opbrengst van de verkoopdag worden diverse zendings-en evangelisatiedoelen gesteund. Te denken valt aan het GZB deelgenotenproject in Albanië en het project Brood voor de Buurt in Den Haag waar we als gemeente aan zijn gelinkt.

Loop eens binnen en laat u verrassen!

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Uur van gebed
Zaterdag 20 oktober is er om 19.00 uur weer Uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Het is goed om gemeentebreed samen te bidden voor de gemeente, om de krachtige werking van de Heilige Geest, maar ook om ons te verootmoedigen, omdat we niet voldoen aan hoe onze God ons als bruidskerk zou willen zien. Ondanks dat heeft Hij ons lief en mogen we Hem danken voor zoveel zorg en genade. We bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren en voor onze zendingswerkers en voor degenen die zich daar op voorbereiden, zoals Amy de Jong.

En wie weet, zijn er onder ons nog meer die zich beschikbaar willen stellen in dienst van God.

Jongeren en ouderen, van harte welkom!

Winterfair ‘Proeven en Vertoeven’
Er wordt al volop warmgelopen om de winterfair op vrijdag 30 november tot een mooi evenement te maken. Voorbereidingen zijn opgestart en het thema wordt hierbij onthuld: ‘Proeven en Vertoeven’!

Om dit mooie thema waar te maken is ook uw hulp nodig. Er is namelijk nog ruimte om iets van uw zelfgemaakte creaties aan te bieden.

Of wilt u misschien iets bakken of erwtensoep koken? U kunt zich opgeven of het donderdag 29 november komen brengen in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Verder wordt er nog hulp gezocht tijdens de fair, zodat die dag alles op rolletjes loopt.

Opgeven of informatie verkrijgen kan via Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62l.

Honderd handig
Dingen samen doen verbindt. Dat zien we ook bij ‘Honderd handig’. De één haakt of breit, de ander maakt er een deken van en met elkaar beleef je plezier: aan het doen èn aan het gezamenlijk optrekken. Samen lappendekens maken voor een goed doel. We kunnen nog steeds lapjes gebruiken, gehaakt of gebreid. Patroon en kleur maakt niet uit, wel de afmeting: 20×20 cm (liefst niet te afwijkend) en heel graag zonder loshangende draadjes!

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Verder is iedereen die van gezelligheid en haken/naaien houdt van harte welkom op de ‘haak-aan-avonden’ op elke maandagavond tot eind november (m.u.v. 29 oktober i.v.m. vakantie). Adres: Kerkweg 72, vanaf 19.30 uur tot hoe lang je wilt/kunt. Jong en oud rond de keukentafel met koffie, een praatje, een leuk werkje en lekkers: voel je welkom en schuif gezellig aan!

Voor meer info: Goline van Schoonhoven, tel. 61 10 08 of Liesbeth Leenman, tel. 61 68 75.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. Als VBOK respecteren zij deze keuzemogelijkheid en begrijpen ze heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Herfstontmoeting donderdag 25 oktober

Evenals in de twee voorgaande jaren organiseert de Bibliotheek AanZet samen met de Werkgroep Kerk en Vluchteling een ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners van ons dorp in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ditmaal op donderdag 25 oktober! Nieuwe medelanders, maar in het bijzonder vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden uitgenodigd, evenals andere burgers van onze gemeente, om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Ook kinderen zijn welkom! Er is wel een voorwaarde: breng een positieve instelling mee, én wat te eten. Niet allemaal hetzelfde – de deelnemers maken op die manier kennis met elkaar, maar ook met elkaars kookkunst en culinaire traditie. Inloop is er vanaf 11 uur; kort daarna geven bibliotheek en de werkgroep de aftrap. De bibliotheek heeft alles met taal te maken; ook het taalcafé wordt daar gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Een mooie gelegenheid om eens met een medewerker of taalcoach te praten, als u uw Nederlands wilt bijspijkeren. Geen taal zonder liedjes – die vinden dan ook nog ergens een plek in het programma. Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen. Van harte welkom!

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 25 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens wordt het tweede deel van de diaserie ‘Een wereld van verschil: Nederland of Ethiopië’ door dhr. Leen Klop gehouden. Dit onderwerp stond de vorige keer op de agenda maar is toen op het laatste moment omgewisseld met het volgende onderwerp. De afgelopen jaren is Leen Klop diverse malen naar Ethiopië geweest. Wat hem elke keer weer verbaasd is het enorme verschil in cultuur tussen Nederland en Ethiopië. Door middel van beelden zal hij vertellen over hoe mensen daar leven en hoe de maatschappij draait. Ondanks de snelle economische groei van Ethiopië is het nog steeds een ontwikkelingsland. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

22 november: 1948-2018 De Staat Israël 70 jaar

20 december: Kerstviering met broodmaaltijd

24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia

21 februari: Ouderen in veilige handen

21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2018

Van 4 tot en met 11 november wordt dit jaar weer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland -in supermarkten, kerken en scholen- zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Soms moeten zij leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van dankdag voor gewas en arbeid. Ook zullen wij als gemeente weer ons steentje bijdragen. In de volgende kerkbode zullen we u meer informatie geven over de inhoud van een voedselpakket. Mogen we dit jaar ook weer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de herfstvakantie vindt op maandag 22 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Onderscheiding organist De Hek

Woensdag 10 oktober ontving broeder Jan de Hek een oorkonde en een erepenning van de VKB voor zijn 65-jarige(!) inzet binnen onze gemeente als organist. Tijdens zijn afscheidsetentje werd, in het bijzijn van zijn gezin, kosters en collega-organisten, deze blijk van waardering aan hem overhandigd.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat broeder De Hek mocht dienen door zijn orgelspel. Daarin mocht hij de gemeentezang begeleiden, het gepredikte Woord ondersteunen en bovenal God de hoogste eer geven.

Begin dit jaar stopte broeder De Hek als organist, maar door zijn gezondheidssituatie was er geen gelegenheid om eerder stil te staan bij zijn afscheid. Als college zijn wij daarom verheugd dat het er verleden week van kwam.

Namens het college bidden wij broeder De Hek en zijn vrouw Gods kracht en bijstand toe.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 1 november komt de gesprekskring bij elkaar. Kees Pille zal de inleiding verzorgen over Psalm 22. Welkom! De avond begint om 20.00 uur.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 31 oktober komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We behandelen hoofdstuk 3 uit het Evangelie van Johannes. We wensen elkaar een gezegend uur toe. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur.

Jeugdrubriek

 

Zondagsschool

Op zondag 21 oktober is er geen zondagsschool in verband met de herfstvakantie. De week daarna, zondag 28 oktober, hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten in De Parel.

Hartelijke groet van de jufs en meesters

Zending

Zendingsbusjes bij de uitgang

Iedere zondag worden we in de kerk herinnerd aan de zendingsbusjes bij de uitgang. Nu blijkt dat de opbrengst in de eerste helft van dit jaar behoorlijk achterblijft ten opzichte van  voorgaande jaren, vraagt de zendingscommissie zich af hoe dat komt? Misschien wel doordat we te weinig aangeven wat er met de opbrengst gebeurt. Daarom lijkt het ons goed om te vermelden dat we hiermee voornamelijk het werk steunen van Maarten en Gerdien Blom. Zoals eerder aangegeven zijn zij na het overlijden van hun dochtertje weer terug in Albanië en hebben zij ons gebed en financiële steun zo nodig.

namens de zendingscommissie,

Kees Pille

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de doop bediend. In de dienst luisterden we naar Psalm 100: 3. God is de God van het verbond. Als een herder draagt Hij zorg voor Zijn kudde. Wat kun je beter doen dan deze Herder erkennen in je leven. Het is echt een wonder dat de Goede Herder verloren schapen, mensen die in de zonde liggen, terugbrengt bij God. Wanneer je je laat dragen op Zijn schouders wordt je leven een loflied voor God!

In de avonddienst ging het opnieuw over Simson. Simson die zich laat binden en uitleveren door zijn volksgenoten en zorgt voor een overwinning op het moment dat het einde oefening leek. Wat lijkt Simson hier veel op de Heiland. Gevangen genomen door Zijn volksgenoten, naar het kruis gebracht en toen het over leek te zijn, bracht Hij de overwinning aan het licht door op te staan uit de dood.

Vanuit Lechi kregen we ook een les mee. Hoe dankbaar zijn wij voor de zegeningen die we van de Heere ontvangen. Kijken we omhoog of gaan we prat op ons eigen kunnen? De Heere leerde het Simson af. Door de dorst kwam hij op de knieën terecht om vervolgens te ontdekken dat de Heere toch naar hem omkeek en water uit de rots gaf. Zo gaat de Heere soms ook met ons door de diepte opdat we Hem over houden en leven van het water uit de rots, de genade die er in Jezus Christus is.

Wijkavond – (Samen)leven met God

In het winterseizoen staan twee wijkavonden gepland. De kerkenraad heeft gekozen voor het thema ‘(Samen)leven met God’. Vanuit de schat van de Reformatie willen we insteken op het leven met God, zowel persoonlijk als in het gezin. De 1e wijkavond staat gepland op woensdag 31 oktober. Prof. dr. W. Verboom hoopt op de eerste wijkavond het jaarthema in te leiden. Vanuit de reformatie zullen er lijnen getrokken worden naar de hedendaagse tijd. De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 20 februari. Deze avond zal verzorgd worden door Marcel Vroegop. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Hij zal specifiek ingaan op de vraag hoe de omgang met de Heere in uw/jouw leven en in het gezin praktisch kan worden uitgewerkt.

Op zondag 28 oktober zullen de stencils voor de eerste wijkavond gereed liggen in de portalen van de kerk, met vragen en/of stellingen die we met elkaar willen bespreken tijdens de 1e wijkavond. De zaal is op 31 oktober vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Zowel jong als oud, van harte uitgenodigd.

Gift

Voor de kerk ontving br. H. Kant € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Als je Christus als Herder kent, kun je je beschermen tegen de duivel en de dood en zeggen: ‘helaas heb ik Gods geboden niet gehouden, maar ik kan onder de vleugels van deze liefdevolle hen, mijn lieve Heere Jezus Christus kruipen en geloven dat Hij mijn Herder, Bisschop en Middelaar voor God is. Hij bedekt me en beschermt mij met Zijn onschuld en geeft mij Zijn gerechtigheid’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag zijn er twee gastvoorgangers. Zelf hoop ik het Woord van God te verkondigen in Schoonrewoerd en in de Grote Kerk van Sliedrecht, de kerk waar ik als tiener vaak onder de verkondiging heb mogen zitten. Mooi om daar nu het Woord te mogen bedienen.

U en jou wens ik een vreugdevolle zondag toe, dat het onder de verkondiging mag komen tot ontmoeting met de Levende! Hartelijke groet aan jong en oud.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan de zieke gemeenteleden.

Zo zijn er heel wat noden te doorworstelen onder ons. Waar kunnen we daarmee terecht? De dichter van Psalm 37 weet het: “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. Hij baant een weg waar geen weg is!

Melding bij ziekte e.d.

Heeft u een melding van ziekte, of wilt u vanwege andere zaken bezoek of pastorale hulp hebben, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling, of de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Piet de Groot, wiens contactgegevens hier boven staan.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 4 november. Deze dienst zal worden geleid door de classispredikant ds. G. van Meijeren. Ouders die hun kind ten doop willen houden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving € 10,- tijdens kroonjarenbezoek voor de noodhulp aan Sulawesi.

Verkiezingen

Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat broeder Klop zijn verkiezing tot het ambt van ouderling kon aannemen. Helaas moest broeder Den Toom bedanken voor zijn verkiezing. Wilt u beide broeders en hun gezinnen opdragen in uw gebed?

Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging van broeder Klop plaatsvinden tijdens de morgendienst van 18 november.

Er blijft dus nog één vacature voor het ambt van ouderling. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord op, om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Bijbelstudiekring Joël-Habakuk (wijk Noord)

Nog even een herinnering aan de bijeenkomst van de bijbelstudiekring die gehouden zal worden op donderdag 1 november om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 11 april. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus start op maandag 29 oktober onder leiding van de heer Lock, aanvang 20.00 uur in De Parel. De andere data zijn 5 en 12 november en 3 december.

Belijdeniscatechese

U kunt zich nog opgeven voor de belijdeniscatechese die gehouden wordt in De Parel. Dit kan bij de scriba, zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten of bij Erik van de Wetering, tel.: 61 00 24 of via e-mail: jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Youth Alpha

We zoeken voor de twee groepen van circa tien personen nog mensen die een keertje willen koken. Vindt u/jij het leuk om voor een groep te koken? Mail dan naar youthalpha@hghg.nl.

Citaat

Het geloof kent een eigensoortige wijze van zien, waarbij het aanschouwt wat met het blote oog niet te zien is.

(prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wij blijven biddend om de familie Haverkamp heen staan.

Door aardbevingen en een tsunami zijn de afgelopen weken vooral de Indonesische eilanden Lombok en Sulawesi getroffen. We bidden voor de slachtoffers en alle hulpverleners.

Dank voor alle ambassadeurs van Open Doors die het verhaal van de vervolgde kerk in kerken in Nederland en Vlaanderen onder de aandacht brengen. Bid dat steeds meer kerken betrokken raken. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De wijkkerkenraad wenst u en jullie zondag gezegende diensten en een fijne herfstvakantie.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “Sla op mijn ellenden d’ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet.” (Psalm 25 vers 9)

Giften

Stagiair P. Bijl heeft tijdens het bezoekwerk in de gemeente twee giften ontvangen van € 10,- en € 20,-.

Catechese

Dit seizoen willen we de catechesemail weer oppakken. Daarin willen we u als ouders van de catechisanten tot 18 jaar op de hoogte brengen van wat besproken wordt in de groepen. Deze week kunt u de eerste mail verwachten met informatie over de jongste groepen. Als u de mail niet ontvangt, laat het even weten.

De Leerkring 18+ is inmiddels weer van start gegaan. We behandelen de komende tijd een deeltje uit de serie Samenspraak: Vader. De andere twee deeltjes hebben de titel Zoon en Geest. We verlangen meer te leren over Wie God is en in dat verband komen veel thema’s en ook vragen aan de orde. Daar is ook alle ruimte voor. De groep is kleiner geworden, omdat een deel de overstap heeft gemaakt naar de belijdeniscatechese. Als je interesse hebt in de Leerkring 18+, weet je welkom! (predikant.zuid@hghg.nl)

De belijdenisgroep is inmiddels gegroeid tot 24 deelnemers. We laten ons leren aan de hand van het boek Hou(d)vast, speciaal geschreven voor de belijdeniscatechese. We zien uit naar een leerzaam en zegenrijk seizoen.

We dragen al het catechesewerk op in uw en jullie voorbede.

hartelijke groet,

kerkelijk werker T.J.D. de Koning en ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

De gelovige mag dan onbeholpen zijn, ongeholpen is hij stellig nooit.

Tenslotte

De herfstvakantie staat voor de deur. Kinderen en jongeren zullen dat wel fijn vinden. Het onderwijzend personeel denk ik ook. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan die je gewend bent. Goed om eens na te denken of die andere dingen ook zinvol zijn voor jezelf of voor een ander, zodat de vakantieweek een zegenrijke week zal zijn of worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,   

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 oktober

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

18.30 uur  ‘Escape Hardinxveld’ – De Parel/Wagon

Zaterdag 20 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 21 oktober

Micha Zondag

Dinsdag 23 oktober

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Donderdag 25 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur   Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring

Vrijdag 26 oktober

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 28 oktober

Einde zomertijd

Na avonddienst gebed voor jongeren – Oude kerk

Maandag 29 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 30 oktober

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 31 oktober

Hervormingsdag

09.30-15.30 uur
verkoping Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur
Woensdagochtend-Bijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

19.30 uur  Wijkavond WG1 Oost – De Parel

Donderdag 1 novemnber

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur   Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring – Pr. Hendrikstraat 11

Vrijdag 2 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Vanaf zaterdag 3 november kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.

Ds. A. Dingemanse wil aandacht geven aan de vraag: “Hoe staan we als christenen in de zorg?” Thema: Liefde, gave en opgave.

Tekst: Mattheüs 25: 36: “Ik was ziek en jullie bezochten mij…” Schriftlezing is uit Mattheüs 25 : 31-46.

Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Dingemanse zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

GZB-najaarsevent in Amersfoort en Zwijndrecht

De GZB organiseert samen met de muziekgroep LEV twee concerten: op 9 november in Amersfoort en 10 november in Zwijndrecht. Het beloven bijzondere avonden te worden. Prachtige muziek wordt afgewisseld met indrukwekkende verhalen van ds. Jonathan Soro, Zuid-Soedanese kerkleider die met zijn volk in een vluchtelingenkamp in Oeganda woont. Meer informatie vindt u op www.gzb.nl/event. Ook kunt u hier uw toegangskaarten bestellen. Van harte welkom!

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 17 november 2018 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen ze het Leeflang-orgel én een groot Johannus-orgel. Naast solowerken klinken diverse composities en arrangementen voor twee orgels. Ook verleent er een bijzondere ‘special guest’ een muzikale bijdrage aan het concert. Alleen al hier door belooft het een unieke middag te worden!

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank. Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht.

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 21 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur prop. M. van Dalen, Arnemuiden

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk

Kerkjes bij de uitgang: diaconie

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Els van den Bout, Nel Sterrenburg

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 3

avonddienst: Psalm 70: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, Prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. J. Noordam, Nieuwendijk

18.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, Nieuwland/Oosterwijk

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – Morgenland zending

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – quotum

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer, Groep B: Annette Teeuw,

10.45 uur, Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin, Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Miranda Batenburg, Lois de Jong

Zondag 28 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

bediening heilige doop

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. GZB – najaarszendingscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Morgendienst: Aleida Groeneveld, Marlies van den Bout, Rianne Terlouw

Avonddienst: Jannie Breedveld, Esther Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 90: 9

avonddienst: Psalm 1: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 2 Noord, ds. E.G. de Kruif, Capelle aan de IJssel

10.45 uur
Wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland –

HC Zondag 7

18.00 uur
Wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Waddinxveen –

HC Zondag 51

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde

18.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

18.00 uur Wijk 2 Noord, Heime Leenman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting VBOK

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Willemijn van Hof, Willemijn de Rover, Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur, Groep A: Talitha Bijkerk, Marianne den Boer

Nieuwe kerk: Remona Muilwijk, Methilde de Ruiter