Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria

“En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria 

Magdalena.”

                                        (Johannes 19: 25)

____________________________________________________

Daar gaat Jezus als de man van smarten, gebukt onder het kruis, op weg naar Golgotha. Pilatus had wel verklaard dat hij geen schuld in Hem vond, maar ondanks dat en de waarschuwing van zijn vrouw, heeft hij Hem toch veroordeeld en geeft hij de schreeuwende menigte zijn zin.

Velen uit de menigte volgen Jezus naar de kruisheuvel. Ook een aantal vrouwen lopen mee en zij beklagen Hem. (Lukas 23: 27). Onder hen is ook Maria, de moeder van Jezus. Hoe moet zij dit doodvonnis ervaren hebben? Alles in haar moet wel in opstand zijn gekomen. Zou niet iedere moeder het uitschreeuwen van verontwaardiging als je eigen kind zo gruwelijk onrechtvaardig wordt behandeld?

Misschien hadden deze vrouwen beter thuis kunnen blijven, maar bij deze fatale afloop zijn zij er nu met en voor elkaar. Wat is het goed om in moeilijke momenten van je leven mensen naast je te hebben, die je proberen te steunen in je verdriet.

Maar behalve het grove onrecht, is er nog een ander aspect dat hun lijden vergroot, vooral voor moeder Maria. Het kan niet anders of dit vonnis betekent een enorme geloofscrisis voor haar.

Waar is God nu, waarom laat Hij dit toe…? Dit is toch in tegenspraak met die geweldige belofte van de engel Gabriël, die Maria kreeg bij de aankondiging van de geboorte van Jezus?

“Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”(Lukas 1: 32, 33).

De troon van Zijn vader David, Koning tot in eeuwigheid…? Helaas Maria, hier hangt je Zoon, ondanks die goddelijke belofte, te sterven aan een kruis. En Simeon had ook iets voorzegd, toen zij de kleine Jezus in de tempel brachten? “Dit kind zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken” Vergeet het maar Maria, allemaal loze beloften. Daarna had Simeon nog iets gezegd. Vreemde dingen die in tegenspraak leken met wat hij eerst zei. “Zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” en “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lucas 2: 34-35) Misschien had Maria dat toen liever niet willen horen.

Op dit moment lijkt dit echter de enige voorzegging die waar blijkt te zijn. Een zwaard door haar ziel, dat is precies wat ze nu ervaart. Hoe kon dit vreselijke gebeuren?

Nog maar kort geleden leken al die heilsbeloften van God juist heerlijk in vervulling te gaan. Dat geweldige moment, toen haar Zoon als Koning Jeruzalem binnen reed. Toen een opgewonden menigte juichte en zong: “Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam de van Heere, de Koning van Israël!” (Johannes 12: 13b). Ja, toen vlamde de hoop van velen op en van moeder Maria en de vrouwen niet minder. Dit was het moment dat de profeten hadden voorzegd. Nu zou Jezus Koning worden op de troon van David. Alle heilsbeloften van Gabriël zouden nu in vervulling gaan!

Maar, helaas… geen troon, maar een kruis, Maria. Als je zo’n ontgoocheling meemaakt in je geloof, ben je toch geneigd om de deur naar God dicht te gooien. Op zo’n moment lijkt alles waarin je geloofde bedrog te zijn! Gelukkig lezen we dit niet van moeder Maria en de andere vrouwen. Jezus had al vanaf het kruis zijn moeder toevertrouwd aan de zorg van Johannes. De vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Na de Hemelvaart zijn moeder Maria en de vrouwen toch weer samen met de discipelen van Jezus. (Handelingen 1: 13, 14). God zelf heeft hen in de aanvechting vastgehouden.

Zo wordt hier waar wat Paulus schreef aan de gemeente van Rome: “Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeen-komstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8: 28).

En wat betreft de vervulling van de belofte van Gabriël, die staat nog open zowel voor Israël als voor ons.

     Met de tranen in haar ogen

     stond de moeder diep bewogen

     bij het kruis dat Jezus droeg. 

     Ach hoe vreselijk was haar smart,

     toen het zwaard ging door haar hart,

     en de wreedste wonden sloeg.                         Gezang 44: 1 (bundel 1938)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou alvast uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

We mogen terugzien op een koude, zonnige, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst  opleverde. Liefst € 20.570,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet! Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking  van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. van Wingerden: 06-30 74 42 71

Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar Nellie de Waard, de tweede prijs naar fam. Alblas en de derde prijs naar Jan de Ruiter. De winnaars van de kinderspelen zijn: -12: Jefta Schild en +12: Jan-Willem Loeve.

Opvoedavond

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze Stichting staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan en bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen. Graag wil de diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Opbrengst noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika

Zondag 31 maart heeft de diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor zuidelijk Afrika. Deze noodhulpcollecte heeft inclusief nagekomen giften ruim € 12.468,- opgebracht. De diaconie dankt u voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw gebed. Met de opbrengst wordt de noodhulp ondersteund die kerkenhelpenkerken.nl inmiddels is gestart via de diverse partnerorganisaties. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers. In Mozambique, waar wordt samengewerkt met de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de Hervormde Kerk van Mozambique, worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Binnenkort wordt gestart met noodhulp in Zimbabwe, waarbij concreet wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Wilt u in uw gebed denken aan alle slachtoffers en God bidden dat de noodhulp in de getroffen gebieden gezegend mag worden?

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.”. (Spreuken 15: 29)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.

Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken. Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan. Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten. Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht. Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

College van kerkrentmeesters

Renovatie keuken en toiletten Oude Kerk

In de flyer die tijdens de actie Kerkbalans is uitgereikt, heeft u onder andere kunnen lezen van ons voornemen om de keukeninrichting en een aantal toiletten in de Oude Kerk te renoveren. Genoemde ruimten zijn enkele decennia oud, vertonen gebreken en zijn niet eenvoudig schoon te houden.

Er is voor gekozen om in de keuken de huidige lichtgrijze vloertegels te handhaven, de wanden te betegelen met witte grootformaat wandtegels en een nieuw keukenblok te plaatsen van muur tot muur, waarin een inbouwvaatwasser en –koelkast zijn opgenomen. Tegen de andere wand maken we een werkblad en hangen we bovenkasten op.

Drie toiletten gaan we voorzien van dezelfde witte grootformaat wandtegels die we ook in de keuken toepassen, gecombineerd met donkere vloertegels. Er is gekozen voor een zwevend toilet en een fonteintje. We kiezen heel bewust voor groot formaat tegels en een zwevend toilet, om het schoonmaken zo eenvoudig mogelijk te maken.

We starten met deze werkzaamheden op maandag 6 Mei. De verwachting is dat de aannemer twee weken nodig heeft om één en ander te kunnen realiseren. Zondag 12 Mei zullen dus drie toiletten NIET gebruikt kunnen worden. Het middenvak-toilet en het toilet op de galerij zijn dan gewoon beschikbaar.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 25 april komt de gesprekskring bij elkaar bij Wim en Anita IJzerman, Blauwe Reiger 4. De inleiding gaat deze avond over 2 Korinthe 8 en wordt verzorgd door Wim IJzerman. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 1 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We zijn dan gekomen bij hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. We hopen op een vruchtbare bespreking. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Zondag 21 april worden jullie allemaal in de grote zaal van De Parel verwacht. We willen dan met alle groepen het paasfeest vieren.

Zondag 28 april is er geen zondagsschool i.v.m. de meivakantie. De week daarna, 5 mei hopen we jullie allemaal weer te begroeten in jullie eigen groep.

Groeten van de jufs en meesters

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het missionfield. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Met vreugde en dankbaarheid denken we terug aan de belijdenisdienst waarin zeven gemeenteleden hun ja-woord lieten horen. Samen mochten we de brief van de Heere Jezus lezen met daarin een aansporing en een belofte: “Wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2: 10). De volgende teksten werden meegegeven:

Hanner Egas:           Psalm 143: 10

Cornélie Ruis:          Psalm 143: 8

Reinier Egas:           1 Johannes 4: 9 en 10

Sarah Romijn: 1        Johannes 4: 14 en 15

Thamar de Jong:      Jesaja 41: 10

Martijn de Ruijter:     Jesaja 41: 13

Arno van Veen:         Psalm 91:1 en 15

Met de belijdeniscatechisanten hebben we nog een afsluitingsavond op donderdag 25 april om 20.00 uur in de Pastorie aan de Vinkeweer.

Komende zondagavond is er in wijkgemeente Zuid de belijdenisdienst. We wensen ook deze belijdeniscatechisanten een mooie dienst toe. En dat ook zij met vreugde en volharding de Heere zullen dienen. Voor ons als gemeente zijn deze belijdenisdiensten echt bemoedigend. De Heere laat zien dat Hij doorgaat met Zijn werk in ons midden. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw. Het is goed om Hem daarvoor te loven en te prijzen!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die verblijven in zorgcentra in en buiten ons dorp. Laten we hen rond de feestdagen bemoedigen met een bezoekje of een kaartje. Wat is het heerlijk wanneer in zorgvolle omstandigheden het Paasevangelie de werkelijkheid voor ons in een ander licht plaatst. Hij heeft immers gezegd: “Ik leef en u zult leven” (Johannes 14: 19).

Bedankt

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die we de afgelopen weken mochten ontvangen ter gelegenheid van onze belijdenis. Het was erg bemoedigend en mooi om te zien hoe er met ons wordt meegeleefd. Vriendelijke groet,

Martijn & Thamar, Reinier & Sarah, Hanner & Cornélie, Arno

Examens

We leven mee met die jongeren die examen doen. Sommigen zijn al bezig met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden op de examens. Je maakt ongetwijfeld heel wat oefenexamens. Sterkte en wijsheid. En leg ook deze dingen maar voor de Heere neer!

Giften

Ouderling H.G.W. Kant ontving een gift van € 20,- voor de diaconie en een gift van € 10,- voor noodhulp zuidelijk Afrika. Ouderling P. de Keizer ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik een gift van € 15,50 (collectebonnen) voor de kerk, een gift van € 10,- voor de erediensten en een gift van € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid’. (O. Noordmans 1871-1956)

…tot zondag

Als de kerkbode uitkomt is het Goede Vrijdag. We horen ’s avonds in de Nieuwe Kerk over de begrafenis van de Heere Jezus (Markus 15: 42-47). Het is altijd weer aangrijpend om een begrafenis mee te maken. De Heere Jezus is ook begraven. Op die manier gaat Hij helemaal onze weg om zo redding tot stand te brengen. Hij gaat de dood in om de dood te overwinnen! Dat we in het geloof mogen zingen: ‘en zijn sterven zaligt mij’.

Zondagmorgen klinkt het paasevangelie uit Markus 16: 1-8. “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden” (Markus 16: 6).

Op tweede Paasdag is er de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk. Daarin hoop ik u voor te gaan. We lezen verder in Markus 16. Het zal dan gaan over de verschijning aan Maria Madalena.

Er zijn weer heel wat diensten. Laten we bidden dat het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane Heere ons doet verwonderen en verblijden. U en jou goede dagen toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkmiddag

Voor we het weten is het weer zover; de wijkmiddag. Zondag 21 april worden de flyers om u op te geven uitgedeeld. We hopen dat u allemaal komt, want het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de nieuwe leden van onze wijkgemeente: schroom niet u op te geven. Het is een informele middag, speciaal voor ontmoeting met elkaar.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die een uitslag afwachten of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandelingen ondergaan.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen donderdag 11 april, is unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven, die bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit verschijnt vrijdag 19 april, zodat bezwaren tot uiterlijk 24 april schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 30 april worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 12 mei zal ds. van Oordt dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Tijdens de voorafgaande gesprekken met ds. Van Oord vertelde hij, dat er al enige maanden contacten zijn tussen hem en een gemeente in één van de grote steden van ons land, om daar een pioniersplaats te gaan vervullen. Hierbij is ook de IZB betrokken. Zo’n procedure loopt geheel anders, dan bij een beroep. Stel dat God zijn weg daarheen zou leiden, dan zou niet net als bij gewone beroepen dit van tevoren in de pers gelezen kunnen worden. Daarom stelde hij het op prijs, om dit wel met ons te delen, zodat wij dit ook zouden kunnen melden aan u.

Daarnaast heeft ook de hervormde wijkgemeente Mattheus, wijkgemeente binnen de protestantse gemeente van Delft, afgekondigd dat zij een beroep op ds. Van Oordt zullen uitbrengen. U ziet dus, dat wij niet de enige gemeente zijn, die een beroep op hem doen.

Zowel ds. Van Oordt als onze kerkenraad zijn er voluit van overtuigd, dat God het uiteindelijk is, die ook het beroepingswerk leidt. Hij bepaalt immers, welke dienaar onze gemeente in de ontstane vacature gaat vervullen en op welke plaats Zijn dienaar gesteld gaat worden of blijft. Wel mogen we de weg, waarin wij ook Gods leiding mogen zien, bewandelen en daarom, als er geen bezwaren binnenkomen, straks met alle vrijmoedigheid het beroep aan ds. Van Oordt gaan wegbrengen en het verder aan onze God en Vader overlaten.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

In het volgende kerkblad hopen wij u iets meer informatie over ds. Van Oordt te kunnen geven.

Kinderlied

Het kinderlied voor Eerste Paasdag, zondag 21 april is Op Toonhoogte (OTH) 428: ‘Een steen op het graf.’

Pareldienst

Zondagavond 5 mei zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen uit Rotterdam-Alexander. Henk is in die plaats momenteel werkzaam als opbouwwerker voor Stichting Open Arms, zie www.openarms.nl voor meer informatie.

Het thema is en hoe kan het ook anders op deze datum: ‘Vrij!’. De oudste Youth Alpha groep heeft meegewerkt aan de voorbereiding en werkt ook mee aan de invulling hiervan. De band Quest zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom! De laatste datum van de Pareldienst van dit seizoen 2018/2019 is 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden? (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat zij in hun land het Licht kunnen verspreiden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de nog jonge kerken in Albanië, dat ze met volharding blijven getuigen van de Opgestane Heere. Bid dat ze Zijn liefde laten zien aan de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de mooie opbrengst van de op zaterdag 13 april jl. gehouden rommelmarkt.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de Paasdagen.

     God dank! Laat iedereen het horen:

     Christus is waarlijk opgestaan!

     Wij gaan niet in de nacht verloren

     Pasen: de grote dag breekt aan!

     Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

     een engel kondigt stralend aan:

     Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen

     waarlijk, de Heer is opgestaan!           (OTH 112: 1)

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de langdurig zieken die weten dat de krachten langzamerhand gaan afnemen. “Heere, U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.”

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Generale Synode

Op 25 en 26 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Voor het eerst komt dan deze synode in de nieuwe samenstelling bijeen. Een vermindering van het aantal synodeleden is de belangrijkste wijziging. Maar ook zullen nieuwe gezichten te zien zijn. Een van hen is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot., die afgevaardigd is namens onze classis. Een van zijn voorgangers in de synode schreef dat hij zich herkende in Daniël. Een goede bestuurder in een omgeving waar veel anders ging dan hij gewend was. Waarschijnlijk zal dat herkenning geven. Maar Daniël bleef zijn houvast vinden in het Woord. Wij wensen broeder Vlot vanaf deze plaats wijsheid toe om op een vruchtbare wijze deel te nemen aan de synodevergaderingen. Tot eer van God en instandhouding van Zijn gemeenten in Nederland.

Koningsdag

27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 52e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. En we bidden dat onze koning zich afhankelijk zal weten van onze Koning. ‘Maar God zal mij regeren als een goed instrument.’ staat in ons volkslied. Zo het koningschap uit te oefenen is rijk en goed voor ons volk.

Gelezen/gehoord

Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt: als er mensen in het Koninkrijk der hemelen worden gezet en als er mensen buiten worden gezet.

Tenslotte

De lijdenstijd ligt weer achter ons en Pasen voor ons. In de avonddienst van de eerste Paasdag hopen 23 gemeenteleden belijdenis te doen. Dank aan de Heere voor de overgave aan Hem en de intentie Hem te dienen met een oprecht hart. We bidden hen van harte de zegen van God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Nu staan ze niet alleen, maar worden omringd door een menigte van getuigen (voor Zijn troon en hier beneden). Laten zij en wij onze ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dan gaat het altijd goed!

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 20 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 21 april

14.15 uur             Zondagsschool, Paasviering – Nieuwe kerk

Maandag 22 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 24 april

20.00 uur             Huwelijkstoerusting voor starters –

Donderdag 25 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. E van Rooijen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Blauwe reiger 4

Vrijdag 26 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 april

14.00-15.30 uur   christelijke volksbibliotheek GESLOTEN

Zondag 28 april

14.15 uur             GEEN Zondagsschool

Dinsdag 30 april

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 1 mei

09.30-11.00 uur   woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 2 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, PKN Giessen-Oudekerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

_______________________________________________

Varia

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?

Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.

‘Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!’ (Thomas)

‘Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!’ (Heleen)

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81. adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Kleinkoor Concertino te gast in concertserie van Alisa van Dijk zaterdag 11 mei 2019

Zaterdagmiddag 11 mei 2019 zingt het bekende Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg in de concertserie van Alisa van Dijk.

Sinds 2015 organiseert Alisa van Dijk een maandelijkse concertserie in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Het koor zingt prachtige Amerikaanse, Duitse en Engelse muziek en de koorzang wordt afgewisseld met aansprekende solo’s door Alisa van Dijk, viool en zang, Arjan Versluis, orgel en piano en Martin Zonnenberg, piano. Het koor wordt begeleid door Arjan Versluis, orgel; Martin Zonnenberg, piano en Alisa van Dijk, viool.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende combinatie, koor, piano, orgel, viool en zang, maar vooral ook door het fraaie en afwisselende programma en de gezellige ontmoeting van hopelijk vele liefhebbers.

De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten na afloop van het concert. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de Trinitatiskapel is: Vriesestraat 22 te Dordrecht. Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.kleinkoorconcertino.nl en www.martinzonnenberg.nl

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 3 mei 2019

 

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de zijnen.

Englenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

                                         Onze Heer is opgestaan!        Weerklank 178: 1

Erediensten

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst:   Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________________

Zondag 21 april 2019, eerste Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. H Meijer, Zoetermeer

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorzang: Weerklank 178: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Weerklank 432

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

Collecten

Morgendienst:   1. Dabar

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Juliët Boon

Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 118:11

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   zingen Paasliederen

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Draagt Elkanders Lasten

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Geralda Honcoop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

_________________________________________________

Maandag 22 april 2019, tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, orde van dienst wijk Zuid

                 Voorzang:  Weerklank 171: 1, 2, 3

Collecten

1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Jacobien Kraaijeveld, Linette Pijl

Voorzang (voor beide gemeenten) Psalm 149: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. K. Hak, Goudswaard

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Adriënne Bikker

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

______________________________________________________

Zondag 28 april 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. D.A. Burggraaf, Arkel

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. C. Doorneweerd, Strijen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lenny Egas, Loïs Veldman, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroeska Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 21: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. W. Balke, Den Haag

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn

“En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38)

_______________________________________________

Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene kant ben je heel dichtbij je eigen huis. En aan de andere kant heb je geen toegang tot je eigen leefomgeving.

Ik moet daar aan denken als ik nadenk over het voorhangsel, dat gordijn in de tabernakel en later in de tempel dat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heilige. Dat gordijn dat zorgt dat je er niet bij kunt. Waarbij? Bij God! Aan de ene kant is Hij heel dichtbij. De heilige tent en later ook de tempel symboliseert dat God woont tussen Zijn volk. Aan de andere kant is er afstand. Door dat gordijn is de toegang gesloten. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar op Goede Vrijdag komt daar verandering in.

De Heere Jezus heeft op Golgotha juist de laatste adem uitgeblazen wanneer er in de tempel in Jeruzalem iets opmerkelijks gebeurt. Het grote kleed tussen het heilige en het heilige der heilige begint van boven naar beneden te scheuren. Op dat voorhangsel zijn cherubijnen geborduurd. Die cherubijnen maken duidelijk: verboden toegang. Je brengt het er niet levend vanaf als je het heilige der heilige zomaar binnengaat. Het heilige der heilige is immers de plaats van de ark, teken van Gods aanwezigheid. Door de zonde kan een mens zomaar niet bij de Heere 

God komen. Hij is de Heilige en wij zijn zo onheilig. Dat gordijn laat de diepingrijpende realiteit van de zonde zien. Er is een kloof tussen God en mij.

Mocht er dan nooit iemand in het heilige der heilige komen? Jawel, op Grote Verzoendag ging de hogepriester door dit gordijn naar binnen om verzoening te doen. Die Grote Verzoendag komt tot vervulling nu de Hogepriester Jezus Christus het offer van Zijn leven brengt. Daarmee kan dat gordijn ook scheuren. Het gordijn scheurt van boven naar beneden. De Vader laat het scheuren. Op die manier laat Hij zien dat Hij het offer van Zijn Zoon aanvaardt. De Vader laat zien dat de wet is vervuld en dat de prijs is betaald om zondaren los te kopen. Dat de Vader het voorhangsel laat scheuren is een geweldig evangelie. Het zegt dat wie op de Heere Jezus vertrouwt, door Hem niet wordt afgewezen. Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor het oordeel.  De hemelse Vader gaat helemaal achter Zijn Zoon staan. Straks op Paasmorgen onderstreept Hij dat nog eens een keer door Zijn Zoon tot leven te wekken. De Vader honoreert het offer van Zijn Zoon helemaal. Met een verwijzing naar Hebreeën 10: 20 mogen we zeggen: Jezus Christus is als dat voorhangsel. Hij opent voor onheilige mensen de weg naar de Heilige God. Jezus is de weg en het leven!

Die twee flarden van het gescheurde gordijn hangen naar voren als een uitnodiging. Ze nodigen u en mij uit om naar de Vader te gaan in de weg van het gebed. Dankzij het offer van de Heere Jezus kunnen wij zo bij de Vader komen om Hem te loven en te prijzen. Maar ook om onze zonden en zorgen voor Hem neer te leggen. Door het geloof in de Heere Jezus mag je bij de Vader kind aan huis zijn. Dat gescheurde voorhangsel zegt tegen jou en mij: Kom maar! Kom maar met dat wat jou dwars zit, wat onaf is, wat zondig is. Kom maar met die worstelingen in het geloofsleven, de twijfels die zomaar de kop opsteken. Met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van Gods genade en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreën 4: 16). Daarmee is ook gezegd dat we bij de Vader alles kwijt kunnen. Hij luistert. Hij helpt ons verder. Hij leidt ons van dag tot dag! Verwacht u het als kind helemaal van de Vader? Dat geeft houvast, rust, moed en kracht! Het bijzondere is dat onze gebeden onvolmaakt zijn, maar dat Jezus, de grote Priester met Zijn offer onze gebeden zuivert!

Het gescheurde gordijn vertelt ons ook dat wij in gemeenschap met de Vader mogen leven. Dat is nu een geloofswerkelijkheid. Als een Henoch wandelen met God, in het leven van elke dag, dichtbij een open bijbel, steeds sprekend met God. Straks wordt die gemeenschap met de Vader volop werkelijkheid. Dankzij het offer van de Heere Jezus is er een open hemel. Door het geloof mag ik weten dat als er aan mijn aardse leven een eind komt, dat ik dan bij Hem mag zijn in de hemel om Hem te dienen in alle volmaaktheid. Dan zal ik Hem voorgoed eren! “Mijn God, u zal ik eeuwig loven” (Psalm 52: 7 berijmd).

Wat is het vervelend als je voor een dichte deur staat en niet in huis kunt. Je bent dan heel gelukkig als er een familielid is die ook een sleutel heeft en de deur voor je opent. In het Paradijs lieten wij de deur in het slot vallen, maar door Zijn offer heeft Jezus de deur geopend. Het gordijn is gescheurd. Het gescheurde voorhangsel roept u toe: Kom tot de Vader! Met dank aan de Zoon!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Programmaboekje op website hghg.nl bij activiteitenkalender

Liturgie Avondmaaldienst bij de dienst van 18 april.

Uurtje zingen

Wij nodigen iedereen van harte uit om op stille zaterdag, 20 april om 19.00 uur in de Oude Kerk een Uurtje te komen zingen. We zingen oude en nieuwe liederen naar aanleiding van het thema ‘Op weg naar Pasen’. Dit alles onder begeleiding van een samengesteld orkest onder leiding van Linda Boxman, het orgel wordt bespeeld door Adriaan van Schoonhoven.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (mailto: predikant.zuid@hghg.nl predikant.zuid@hghg.nl of mailto:predikant.oost@hghg.nl predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Christelijke Volksbibliotheek

Er komt weer een vakantie aan…

Eind deze maand begint de meivakantie van de scholen. Misschien biedt die vakantie voor sommigen de gelegenheid om weer eens een boek te lezen, wie weet op het vakantieadres. We hebben een ruime keuze!

Wel even in de opletten: Zaterdag 13 april (Rommelmarkt) en zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn we GESLOTEN; houd daar rekening mee!

20 april en 4 mei zijn we dus gewoon open. Normale openstelling: zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

 Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni. De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Ook onze gemeente doet weer daaraan mee en stelt ruimte beschikbaar in De Parel.

Ieder is hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in drie blokken: van 20.00 tot 22.00 uur en 22.00 tot 0.00 uur en 00.00 tot 02.00 uur. De deuren van De Wagon (beneden in De Parel aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van het blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen. Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Namens de werkgroep,

Philip de Rover

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 april

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de kerk in Nepal, via Tear. Nepal is een land met veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. Veel mensen in Nepal hebben een gevoel van minderwaardigheid en weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dat remt de ontwikkeling van het land. De kerk in Nepal is de afgelopen decennia gegroeid. De jonge kerken zijn enthousiast, maar zien praktische hulpverlening in hun omgeving niet als hun taak. Ze vinden zichzelf te arm of zien het evangelie als iets waar je vooral over praat. Dat terwijl de kerk zoveel impact zou kunnen hebben op de situatie in de dorpen en steden in dit bergland. Via lokale partnerorganisatie Sagoal worden kerken in het westen van Nepal uitgedaagd om hun gemeenschap te gaan dienen en hun geloof met daden kracht bij te zetten. Training speelt hierbij een hoofdrol. Sagoal helpt kerken een brede visie te ontwikkelingen op hun roeping en leert groepen binnen de kerk hoe ze een project kunnen opzetten en uitvoeren. Ook krijgen de groepen training in alfabetisering, hygiëne en sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van kleine bedrijfjes. Door dit proces krijgen kerken en gemeenschappen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Zo wordt de rol van de christelijke gemeenten in Nepal versterkt en dragen kerken bij aan de strijd tegen armoede in Nepal. De diaconie wil dit project via Tear ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de vakantie is er op maandag 29 april geen verkoop van collectebonnen en muntrollen. Dat geldt ook voor maandag 22 april wegens Tweede Paasdag.)

 Opknappen kostersruimte Oude Kerk

Al veel jaren bereiden onze kosters hun werk voor in de ruimte die in het verleden werd gebruikt voor opname en uitzendingen via de kerkradio. Inmiddels is dit laatste verleden tijd. Deze ruimte wordt tevens gebruikt om mensen die tijdens de kerkdiensten onwel worden, te verzorgen.

Inmiddels zijn we, op initiatief van de kosters, gestart om de ruimte op te knappen. Alle eierdozen (in het verleden nodig voor de akoestiek) zijn van de wanden verwijderd evenals ander overtollig materiaal en overbodige elektra is afgekoppeld. De komende weken gaan vrijwilligers een gipsplatenplafond aanbrengen. Een stukadoor maakt de wanden weer strak, waarna de wanden en het plafond worden gesausd. Ook wordt nieuwe vinyl vloerbedekking aangebracht. Een bureau en wat stoelen completeren straks het geheel. Vermeldenswaardig is dat onze kosters met hun vrouwen het leeuwendeel van de werkzaamheden voor hun rekening nemen! Zo kunnen we met minimale kosten, toch deze ruimte weer toekomstbestendig maken. We vertrouwen erop dat de kosters zo weer een tijd vooruit kunnen in hun gemoderniseerde ruimte.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 april is er weer Bijbelkring. We vervolgen de behandeling uit het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10 is nu aan de beurt. We rekenen weer op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe belangstellenden, hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Examens

Sommigen hebben al enkele examens gemaakt. Anderen zijn zich aan het voorbereiden en moeten nog even wachten. Graag vernemen wij of je dit jaar examen gaat doen. Zodat we iets van ons kunnen laten horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

Zending

Bericht van Amy

Lieve gemeenteleden, Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik me aan het voorbereiden om naar het zendingsveld te gaan. En zoals jullie misschien ook wel weten, is dat Gods weg soms anders gaat dan de onze. Maar dat is goed, want daar leren we meestal erg veel van. Ik merk uit eigen ervaring dat ik God steeds beter leer kennen, steeds beter leer vertrouwen en steeds beter in afhankelijkheid leer te leven. En wat een vreugde geeft dat! Die vreugde en de diepgang in de relatie met Hem zou ik absoluut niet willen missen! Leven met Hem geeft diepe vrede en rust.

‘Ik heb (God heeft) mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht.’ (Psalm 131: 2)

Momenteel ben ik een periode in Hardinxveld. Het is fijn om weer even hier te zijn, om deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven, om vrienden & familie te zien, en me verder voor te bereiden op wat komen gaat. Ook hoopt een vriend uit Uganda komende weken bij ons in Nederland te zijn, erg bijzonder om hem hier te verwelkomen! 

Ik hoop begin mei weer terug te keren naar de Bijbelschool Cornerstone om het laatste gedeelte van de studie/zendingstraining af te ronden.

En voor nu mogen we uitleven naar Pasen, en vieren dat onze Verlosser leeft en de dood heeft overwonnen! Deze boodschap, dit evangelie is te mooi en wonderlijk om over te zwijgen. Ik bid dat veel mensen wereldwijd deze Verlosser en opgestane Heer mogen leren kennen! Lieve groet,  

Amy

P.S. Hopelijk tot ziens in de kerk of bij onze oliebollenactie op 20 april bij ons in de achtertuin (Peulenstraat 155, 9-14 uur).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de eredienst van zondagmorgen ging het over het getuigenis van de centurio. Aan de voet van het kruis, pal na het sterven van de Heere Jezus mocht uitgerekend hij het laten horen: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.” (Markus 15: 39). Dit getuigenis laat zo treffend zien wie de Heere Jezus is: God en mens tegelijk. Begrijpen doen we het niet, maar laten we Hem daarin te meer aanbidden. Want zo is Hij bij machte om verzoening tot stand te brengen en de dood te verslaan. Het is Pasen geworden! Dat de hoofdman dit getuigenis laat horen laat ook zo mooi zien hoe de Heilige Geest allerlei mensen naar voren schuift om te belijden wie Hij is, ook vandaag. Mensen van wie je het op voorhand niet zou verwachten. Zo komt de Heere aan Zijn eer.

Pastoraat

We leven mee met die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Vaak dragen zij de nodige zorgen met zich mee. De krachten worden minder en ze worden gedwongen om steeds vaker een streep door hun plannen te zetten en hun wereld wordt kleiner. We bidden dat het licht van God hen mag bestralen zodat er licht en uitzicht is in de avond van het leven is. In Psalm 97: 11 staat een mooie belofte: “Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.”

Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 25,- voor de collecte noodhulp Mozambique. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Laatste Bijbelkringavond

Omdat de datum voor de laatste Bijbelkringavond nog niet bekend was, noem ik deze alvast. Op donderdagavond 9 mei hopen we bij elkaar te komen en bespreken we 1 Samuel 28: 5-20. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor het meeleven rond mijn verjaardag van jl. 3 april. We mochten verschillende kaarten ontvangen met felicitaties.

                                                  ds. T.C. Guijt

Gelezen

‘Het woord van de hoofdman op Golgotha is als een pinksterbloem aan de kruisstam’. dr. A. Noordegraaf 1933-2011

…naar zondag

We leven toe naar de belijdenisdienst van aanstaande zondag. Wat heerlijk om als gemeente deze vreugdevolle dienst te beleven en getuige te zijn hoe de HEERE doorgaat met Zijn werk. We hopen dat de spanning voor de belijdeniscatechisanten wegvalt en dat ze in alle rust hun ja-woord mogen geven en dat deze dienst een heerlijke bemoediging mag zijn in het leven met de Heere God.

Voor wie eerder belijdenis deed is dit ook een goed moment om in gedachten weer eens terug te gaan naar je eigen belijdenisdienst en je af te vragen hoe het sindsdien is gegaan en hoe het ligt tussen de HEERE en jou. Voor wie Zijn ja-woord niet eerder gaf, mag het een stimulans zijn om ook de belijdeniscatechisatie te volgen.

In de dienst lezen we uit Openbaring 2: 8-11. De laatste woorden van vers 10 staan centraal: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven”. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft vanuit de gemeente een groot aantal namen ontvangen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen in onze wijkgemeente. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de gemeente, waarmee we blij en dankbaar voor zijn. Een paar namen kwamen veelvuldig voorbij. Uit deze ingediende namen is een korte groslijst samengesteld, welke inmiddels de instemming heeft gekregen van de AK en de WK om mogelijk te gaan horen, zodat daar dan eventueel een beroep uit kan volgen. Zodra we hierover meer bekend kunnen maken, komen we er bij u op terug.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 14 april is Op Toonhoogte (OTH) 437: ‘Weet je dat de lente komt.’

Citaat

‘De hemelse Wetgever heeft met de rust van de zevende dag aan het volk Israël een beeld willen geven van de geestelijke rust waarin de gelovigen afstand moeten nemen van hun eigen werken om God in hen te laten werken’.  Johannes Calvijn 1509– 1564

Bidden en danken

Christenen in Saudi-Arabië voelen zich eenzaam en zijn bang dat hun geloof wordt ontdekt. Als dit al bekend is, krijgen ze vaak te maken met grote druk vanuit hun familie om het christelijk geloof op te geven. Bid voor hen die in het geheim christen zijn. (Gebedskalender Open Doors)

In sommige landen in Zuidoost-Azië staan de deuren voor het Evangelie wagenwijd open, in andere landen staan ze op een kier of zitten ze dicht. Maar Gods Geest doorbreekt grenzen. Bid of Hij dat wil doen in de landen waar het werk moeilijk is. (Gebedskalender GZB)

Maarten Blom heeft zijn werk voor de nieuwe gemeente in Mushqeta (Albanië) al grotendeels overgedragen. Dank voor het enthousiaste gemeentestichtingsteam. Na een uitzending van zes jaar hopen Maarten en Gerdien Blom in juni terug te keren naar Nederland. Het verlies van hun dochter Miriam is nog vers. Bid om Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zevende lijdenszondag en goede vieringen tijdens de stille week die hierop volgt. Ook mogen we op Witte Donderdag met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de klaagpsalmen (o.a. Psalm 3,10 en 13) verwoorden de dichters hun benauwdheid en zelfs hun twijfel aan Gods werk in hun leven. Maar ondanks al deze twijfels kunnen ze God zoeken en vinden en wordt hun geloofsbevinding verdiept.

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 10,- te vrije bestemming.

Verhuizing

De familie Versteeg laat ons weten dat ze m.i.v. 16 april de Merwedestraat gaan verlaten en gaan wonen aan de Peulenstraat Zuid 11a, 3371 AL. Een goede tijd toegewenst in de voormalige dokterswoning, waarvan jullie een gedeelte gaan betrekken.

Doopzitting

Op 25 april wordt doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doop-dienst staat gepland voor zondag 5 mei om 10.45 uur.

Avondmaal

Elk jaar mogen we ons in de week voorafgaand aan Pasen bezinnen op het lijden en sterven van onze Heere en Heiland. In deze week heeft Hij op de dag voorafgaand aan Zijn kruisdood het Avondmaal ingesteld. Op de Witte Donderdag (18 april) wordt ‘s avonds het Avondmaal gevierd. De tijden staan vermeldt bij de informatie over de kerkdiensten. Deze dienst wordt belegd vanuit wijk Noord. In overleg leek het ons goed om aan te geven dat ook gemeenteleden vanuit wijk Zuid uiteraard welkom zijn. Zijn dood gedenken in de tekenen van brood en wijn doen we in verbondenheid, en met een kostbare opdracht. “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13: 34 en 35)

Gelezen/gehoord

‘De wonden van Jezus Christus zijn vol barmhartigheid, vol zoetigheid, vol liefde. Zij hebben doorgraven Zijn handen en voeten, en doorboord Zijn gezegende zijde met een lans. Door deze spleten mag ik smaken hoe zoet dat mijn Heere God is, want Hij is waarachtig zoet en zachtmoedig en van grote ontferming al diegenen die Hem in waarheid aanroepen, allen die Hem zoeken, maar allermeest die Hem beminnen’.

Tenslotte

De stille week vangt aan en wil er op uitlopen dat wij stil worden tot God. Stil van verootmoediging vanwege het grote offer dat Hij heeft willen brengen voor onze redding. Stil van verwondering over Zijn liefde en trouw waarin door het geloof wij ons voor eeuwig geborgen mogen weten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 april

08.00-13.00 uur   Rommelmarkt

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 14 april

14.15 uur             Zondagsschool, gezamenlijk – Nieuwe kerk

Maandag 15 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Dinsdag 16 april

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

 Woensdag 17 april

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 18 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

( 1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,- per persoon (inclusief maaltijd € 15,-). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-33 42 225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

25e Familie-ontmoetingsdag met een feestelijk tintje

Vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

Thema: ‘Ik ben het licht’

Ds. A Bloemendal uit Ederveen zal in het ochtendprogramma een Bijbelvertelling houden over dit onderwerp.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in het Ontmoetingshuis in Veenendaal (Spiesheem 54). Om 10.30 uur beginnen we met het programma, dat tot ongeveer 15.15 uur duurt. Rond 12.00 uur is er een lunch en een huifkartocht met tractor.

In de middag kan het gekozen worden voor verschillende groepen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een gespreksgroep, koekjes bakken of sporten in de grote sporthal.

Voor ouders en belangstellenden is er een fotopresentatie van boswachter Frederik Bunt. Hij is boswachter in het Kroondomein Het Loo. Hij zal een presentatie geven met als thema ‘Kroongetuigen’.

Muzikale medewerking is er onder andere van Bart Jansen (piano) en Rita Roggeveen (gitaar). Aanmelden kan voor 17 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl, info@opwegmetdeander.nl, 033-24 56 620 of 06-28 46 74 19.

Concert Koningsdag vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Op Koningsdag zaterdag 27 april 2019 vindt een uniek improvisatieconcert plaats t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis en Arie Pronk jr. lopen de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel. Arjan en Arie verzamelen geld in voor dit mooie doel. Alisa van Dijk steunt dit goede doel en heeft enkele musici uitgenodigd om met elkaar een benefietconcert te spelen.

Arjan Versluis, organist van de Grote Kerk te Gorinchem, Chiel Jan van Hofwegen, Haarlem winnaar 2006, Edwin Vooijs, cantor organist Bergsingelkerk te Rotterdam en Alisa van Dijk, viool verzorgen dit unieke improvisatieconcert.

Alisa van Dijk is sinds 2016 artistiek leidster van de Alisa van Dijk concertserie in de Trinitatiskapel en geeft jaarlijks ongeveer 50 concerten in binnen en buitenland. U hoort deze middag de vleugel, hoofd en koororgel en de viool. Uniek is dat u doorlopende improvisaties hoort gelijktijdig op vier instrumenten over de mooiste melodieën. Ook kunt u verzoeknummers opgeven en wordt dit unieke concert afgesloten met het Volkslied. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De Trinitatiskapel is te vinden aan de Vriesestraat 22 in Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken.

De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Het programma wordt toegelicht door de musici. Na afloop zijn er cd s te kopen van de uitvoerenden.

Voor meer info zie www.alisavandijk.nl. Van harte welkom!

Passie- en Paasconcert

Op Stille Zaterdag, 20 april, geeft Vox Jubilans een Passie- en Paasconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Thema van dit concert is ‘Zie het Lam!’. Met koor- en samenzang zingen we over de Heere Jezus, Die als Lam van God de zonden van deze wereld wegneemt.

Op het repertoire staan onder andere het altijd indrukwekkende ‘’t Is middernacht en in de hof’, ‘Aan het kruis genageld’, op muziek gezet door Pieter Stolk en het machtige ‘Halleluja’ van Ludwig van Beethoven.

Medewerkenden aan dit concert zijn Marjolein de Wit, fluit, Evelyn Heuvelmans, hobo en Marco den Toom, orgel.

Ds. B.L.P. Tramper spreekt de verbindende teksten. De algehele leiding is in handen van André van Vliet.

Het concert begint om 19.00 uur. De kerk gaat om 18.30 uur open. Door het vroege tijdstip is het een uitstekende mogelijkheid om als gezin te komen.

Kaarten aan de kerk kosten € 15,- en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,-. In de voorverkoop zijn deze € 12,50 en voor kinderen € 2,50. Meer informatie en kaarten bestellen: www.voxjubilans.nl/20april2019.

 

Jezus is de Eengeboren Zoon van God van eeuwigheid.

Door Hem mogen wij behorentot Gods kind’ren voor altijd.

Aangenomen, hoe verloren, uit gena verlost, bevrijd.

 

Jezus, Hij is onze Here, met zijn bloed kocht Hij ons vrij.

Eeuwig zal Hij ons regeren, onze eigenaar is Hij.

Lichaam, ziel, elk zal hem eren, vrij van Satans heerschappij.

Weerklank 378: 1 en 2

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 19 april is een dubbelnummer. 26 april verschijnt het kerkblad niet. 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 14 april 2019, zevende lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC. zondag 17b,  Weerklank 378:1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

18.00 uur   ds. C.J. Overeem, Zegveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerken Nepal

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Deborah Bijkerk

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Anne-Lynn de Jong

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 69: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten        

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Linda Bikker, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_____________________________________________________________

 

Donderdag 18 april, Witte donderdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

 19.30 uur   ds. P. Vroegindeweij, Lexmond – viering Heilig Avondmaal

_____________________________________________________________

 Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. de Groot, Dordrecht

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op

(Psalm 25: 1-3)

____________________________________________________

David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw ziel.

Wat doen we met onze zorgen? Laten we eens kijken naar David. Hij brengt zijn zorgen in gebed. “Tot u, o HEERE, hef ik mijn ziel op” lezen we in vers 1. In de weg van het gebed nadert hij tot God. Wat een heerlijke weg wijst David ons. Volgen wij David in die weg?

Bidden wordt hier het ‘opheffen van de ziel’ genoemd. Onze harten omhoog heffen. Tot wie? “Tot U, o HEERE…” Het gebed is een opheffen van de ziel tot ‘de HEERE’, de Verbondsgod van Israël. De God Die bij uw doop beloofd heeft dat Hij u tot een God zal zijn. Zou Die God ons niet horen? Soms kan het zo lijken alsof Hij er niet van weet. Maar het geloof mag dan zeggen: mijn Verbondsgod weet ervan!

Wat mogen we dan voor Hem neerleggen? “Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.” David spreekt hier zijn eigenlijke gebed uit, en hij bidt om niet beschaamd uit te komen. Dit zou wel gebeuren als zijn vijanden hem zouden overwinnen. Dit zou voor hem als vrome bijzonder pijnlijk zijn, maar David heeft hier ook de eer van God op het oog. Dat is toch ten diepste waar het om gaat: dat God aan Zijn eer komt. ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Het gebed heeft ook altijd een fundament. “Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak.” David bidt met de verwachting om verhoord te worden! Het gebed rust op het fundament van het geloof. “Die U verwachten…” Geloven is wachten op God. Alles overgeven en God aan het werk laten gaan. Stoppen met al onze pogingen onszelf zalig te maken. Niet langer naar een ander toe rennen om hulp (Jesaja 28: 16), maar op de HEERE vertrouwen. “Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte” (Psalm 34: 6). Want allen die Hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Het geloof werpt zich helemaal op God.

Hebt u zorgen, hebt u noden? Loopt u met uw zonden onder uw arm, en weet u niet waar u ze laten moet? Het geloof wacht op God, het zoekt zijn hulp alleen bij God en wacht het af. Dat is geen lijdelijk áfwachten, maar dat is biddend vérwachten. Wetend dat wie de Heere verwacht niet beschaamd zal uitkomen. Omdat hopen op God niet beschaamd zal worden gemaakt (Romeinen 5: 5). Het fundament van de hoop is Gods belofte. U mag God vastpinnen op Zijn eigen woorden, Gods Vaderhart er mee aanlopen als een waterstroom (Psalm 34: 6)! Dat God Zijn Woord niet houdt is een leugen die de duivel ons influistert. Daar begon het al mee in het paradijs: “Is het zo dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3: 1) Ja, het is zo! God heeft immers in Christus al Zijn beloften vervuld. Zou Hij ze dan ook niet aan ons vervullen? Als de HEERE nu zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, mogen we dan niet met verwachting tot Hem gaan? Daar is rust en redding te vinden voor vermoeide zondaren die moe zijn gestreden. O, geef uw strijd toch op en laat Hem u rust geven voor uw moegestreden ziel!

In de rest van het vers draait David het om: Wie zullen er wel beschaamd worden? Zij die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Dat zijn weer die vijanden die David zo benauwden. Zij zullen beschaamd worden. Door God op hun plaats gezet. Een kind van God wordt niet zomaar bespot! Een aangrijpend voorbeeld daarvan zien we in de geschiedenis van Elisa en de 42 jongeren die worden gedood. Ze dreven de spot met Gods kind, en daarom met God. Dat kostte hen hun leven. ‘Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak’. God komt voor Zijn volk op.

“De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen”. Met die wetenschap kunnen we de pelgrimsreis van dit leven vervolgen. “Allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.”

E.C. de Waard

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Psychopastoraal team ‘Kruispunt’

Psychische problemen, identiteits-relatie of gezinsproblematiek?

Kruispunt is het psychopastoraal team in de gemeente die een aanvullende vorm van begeleiding kan bieden. Vraagt u zich af of deze begeleiding helpend voor u is of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Emelia van de Voorde, coördinator van Kruispunt.

Contactgegevens: 0184-61 18 13 of 06-13 38 26 49, Kruispunt@hghg.nl Voor meer informatie: www.hghg.nl/kruispunt

Gebed als het touw in de klokkentoren

Zaterdag 13 april is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk, ‘Gebed is de dragende kracht onder ons leven en ook van onze gemeente in haar missionaire opdracht. Laten we daarom met elkaar volhouden en blijven bidden. (Romeinen 12: 12). Het gebed is immers als het touw in de klokkentoren. Als wij er aan trekken luidt de klok in de hemel. Dat geeft zegen en zo kunnen we het vol houden’. Aldus ds. Ad Vastenhoud in zijn door de IZB verzamelde columns. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom!

Aankondiging 52e rommelmarkt

Zaterdag 13 april wordt de 52e rommelmarkt gehouden in en om De Parel. De rommelmarkt begint om 8.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Er zijn op de ophaalavonden weer volop tweedehands spullen ontvangen. Fietsen, boeken, serviezen, radio’s, lampen, eetkamersets en  mooie tweedehands kleding; kortom, te veel om op te noemen. Ook kunt u op de rommelmarkt terecht voor uw perkplanten, een bloemstukje of een bosje bloemen. Het gewicht van een kaas is weer te raden en er zijn stukken kaas te koop. Wegens groot succes gaat het Rad van avontuur weer volop draaien. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Vanaf 10.00 uur zijn er buiten heerlijke broodjes hamburger te koop, evenals o.a. oliebollen, pannenkoeken (met of zonder spek), puddingbroodjes, gevulde koeken en appelflappen. Bij de pannenkoekenkraam kunt u ook een bestelling voor pannenkoeken plaatsen. In het zelfbedieningsrestaurant kunt u koffie drinken met uiteraard wat lekkers. Ook zijn er weer slaatjes, soep, broodjes kroket en frikadel te verkrijgen. Om 11.00 uur is er verkoping bij opbod van curiosa met aansluitend de trekking van de verloting. De jongens van de clubs hebben de handen uit de mouwen gestoken en ze hebben voor de kinderen volop activiteiten georganiseerd. Ook kunnen de kinderen weer grabbelen, schminken, haarvlechten, envelop-trekken en er is een heuse snoepkraam. Al deze kinderactiviteiten vinden plaats in de benedenzalen. Er kunnen dit jaar ook weer strippenkaarten worden gekocht.

Altijd al eens rondgereden willen worden in een oude legertruck of jeep? Dan krijgt u nu de kans om een ritje door het dorp te maken. De opbrengst van de rommelmarkt is dit jaar bestemd voor De Parel en wordt gebruikt voor het aanvullen van het servies, magazijn stellingen en het optimaliseren van de telefonie. En er wordt een gift overgemaakt naar woon-zorgcomplex De Buitenhof, Buitendams 326. In zaal A staat een stand van De Buitenhof; hier kunt u zich laten informeren over het werk in en om De Buitenhof. We hopen op een gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur is de laatste mogelijkheid  om spullen voor de rommelmarkt naar de opslagloods te brengen op Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

Opbouwers en medewerkers rommelmarkt gevraagd

Donderdag 11 april worden de tenten voor de rommelmarkt opgebouwd bij De Parel. Voor deze dag zijn wij op zoek naar mannen die hierbij willen helpen. Ook jongeren zijn hier van harte welkom. Vrijdag 12 april worden de spullen vanuit de loods naar De Parel gebracht en de stands ingericht. Ook deze dag zijn wij op zoek naar mannen, vrouwen en jongeren die hierbij willen helpen. Of vindt u of vind jij het leuk om op zaterdag vanaf 13.00 uur de boel weer mee op te ruimen, dan kunt u / kan jij ook contact opnemen met Caroline Brieffies, tel. 06-81 61 73 96 / e-mail: w.brieffies1@kpnplanet.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Aanstaande woensdag 10 april 2019 is het zover: de diaconale gemeentemiddag/-avond in De Parel.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop, om 17.30 uur start maaltijd*.  Tijdens de maaltijd worden diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30u is het middagprogramma afgelopen.  *Eet u mee? Graag aanmelden via www.hghg.nl. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 april!

Jongerenprogramma: Om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) start het jongerenprogramma voor jongeren van 12-17 jaar. Het thema: ‘Eens een crimineel, altijd een crimineel?’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor het avondprogramma, dat start om 19.45 uur. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. De onderwerpen zijn: Vluchtelingenwerk, Helpen op Sint-Maarten, Naar House, Buitenhof, hulp en scholing in Ethiopië, Leger des Heils en Zending.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af.

Laat je inspireren en kom naar deze diaconale gemeentemiddag/-avond. Iedereen van harte welkom! 

Verjaringsfonds 2e kwartaal 2019

De opbrengst voor het 2e kwartaal 2019 is bestemd voor het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. William Booth, stichter van het Leger des Heils zei:

‘Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.’

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken naar de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Na twee dagen intensieve arbeid was alles weer fris en schoon! Fijn dat u kwam helpen, want het is toch elk jaar weer een behoorlijke klus! Daarom een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Boven de laatste Bijbelstudie van Jeremia staat: ‘De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand.’ (Jeremia 36, Vrouw maart) Thea Arkeraats zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen zijn dinsdagmorgen 9 april om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Petroesjka Paans en Mien de Bruin passen op de kinderen. Een hartelijke groet van de stuurgroep.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 10 april om 9.30 uur staat onze kringmorgen gepland. Dit keer staan we stil bij hoofdstuk 2 uit het boekje ‘De eerste halte van Abraham’. De Bijbelgedeelten die ons hier meer over vertellen zijn Genesis 12: 4-9 en Deuteronomium 11: 26-32. Tot dan?!

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het ‘missionfield’. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Evangelisatie

Uitzwermavond

De evangelisatiecommissie nodigt de commissieleden, uitzwermers en nieuwe deelnemers van harte uit om 9 april mee te gaan langs de deuren van mensen die hun deuren om veel verschillende redenen gesloten houden om naar de kerk te gaan. Wat een uitdaging en verantwoordelijkheid voor Christenen om iets te mogen vertellen over Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker.

We beginnen om 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We luisteren naar een korte Bijbelstudie van een van onze vaste medewerkers, vervolgens gaan we in gebed. Tot circa 21.00 uur bellen we aan bij mensen die op papier nog een band hebben met de kerk. Komt u ook? Voor dit seizoen is het op een na de laatste keer. Dinsdag 14 mei hopen we weer met elkaar te gaan. Als u niet komt, wilt u dan voor ons bidden, uw voorbede is hard nodig. Hopelijk tot ziens op 9 april.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de avonddienst lazen we Markus 15. We stonden stil bij het thema: Jezus, de Koning der Joden. In drie lijnen zagen we hoe Hij als Koning der Joden beleden, bespot en betiteld werd. Bijzonder om te zien hoe de Koning optreedt. Hij wordt verworpen door Jood en heiden. Hij treedt op voor mensen die hun koninklijke waardigheid hebben verspeeld in de hof van Eden. Hij zorgt dat verloren mensen in Zijn Koninkrijk komen. Het Joodse volk neemt daarbij een bijzondere positie in. De Heere heeft nog grootse beloften voor Zijn volk (zie Romeinen 11). Joden en heidenen zullen de Koning straks dienen in volmaaktheid. We lezen in Openbaring 5: 10 “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

Fijn was het om met een twintigtal twintigers na afloop van deze dienst door te spreken over de preek. Bijzonder om te merken hoe ze in hun hart lieten kijken en ook hun kennis en inzichten mochten delen met elkaar.

Geloofsbelijdenis

We noemen nog een keer de namen van de jongeren die zondag 14 april in de morgendienst belijdenis van het geloof af zullen leggen. Leeft u met hen mee, op weg naar de belijdenisdienst?

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas, 
 • Cornélie Ruis,
 • Aart Reinier (Reinier) Egas, 
 • Sarah Romijn, 
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong, 
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter, 
 • Anne (Arno) van Veen,

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van onze wijkgemeente weer bijeen. Jullie worden verwacht op de gebruikelijke adressen. De kerngroep 16-20 jaar is welkom bij Wim en Maaike Schild, Wibautstraat 17. We wensen jullie goede bijeenkomsten toe.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de noodhulpcollecte van zondag 31 maart. Br. H.G.W. Kant heeft € 20,- ontvangen voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Er is deze Koning geen enkele heerlijkheid gebleven. En toch is Hij het. Dat is geen zaak van pracht en praal, dat is een zaak van roeping. De Vader zelf heeft Hem tot Koning gezalfd, heeft Hem de opdracht gegeven om Zich een eigen volk met Zijn bloed vrij te kopen en Zich tot een eigendom te maken. Daarmee is Jezus bezig, daarom is Hij meer dan  ooit de Koning. Dat kan Pilatus, dat kan niemand opmaken uit de omstandigheden. Dat mogen wij opmerken bij het licht van de Heilige Geest; Die in de waarheid van dit Koningschap leidt’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

…tot zondag

In de ochtenddienst lezen we verder uit Markus 15. Vanuit de verzen 26 t/m 41 valt op hoe spotwoorden over Golgotha schallen. Zelfs als de diepte van de God-verlatenheid door de Heere Jezus onder woorden gebracht wordt, dan zijn er die spottend roepen: “Zie Hij roept Elia”. Er is ook dat andere geluid, nota bene uit de mond van een Romein: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.”

In de avonddienst is er weer een leerdienst. Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus staat daarin centraal. Juist antwoord 34 is toepasselijk in de lijdenstijd: Wij noemen hem ‘onze Heere’ omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud en zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft. U en jou wens ik een gezegende zesde lijdenszondag. Dat we in verootmoediging stil zullen worden voor de Man van smarten.

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Zondag 31 maart werd Sam Egas gedoopt. Sam kreeg de dooptekst mee uit Deuteronomium 31: 8a. Het Woord werd bediend uit Johannes 12: 20-36 door ds. L.W. de Haan uit Genderen. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 april om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 7 april is Op Toonhoogte (OTH) 435: ‘Waarom bleef U zo stil’.

Citaat

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe. Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken. (Dietrich Bonhoeffer 1906–1945)

Bidden en danken

Eritrese christenen zijn bezorgd over de toename van de radicale islam in hun land. Bid dat christenen, ondanks hun bezorgdheid, toch durven uitkomen voor hun geloof. (Gebedskalender Open Doors)

Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al tientallen jaren aan beter onderwijs in Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondag)scholen. Dank God daarvoor! (Gebedskalender GZB)

Wij danken dat het echtpaar Arie en Arda Maasland bereid is om het project van Interlakes International School (ILS) in Ethiopië voor te zetten en we bidden voor Siebe en Daniëlle van der Bij dat ze in Nederland hun plaats weer mogen vinden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 5,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling H. Wijnja ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 21 april hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Willem Arkeraats,

Nienke Bezooijen,  Nienke is met doopbewijs vanuit de Hersteld Hervormde Kerk naar onze gemeente overgekomen.

Marinde Bellaard, 

Christiaan Cluistra, 

Pieter Hartog, 

Josanne Meerkerk, 

Leonie Huisman, 

Martin Imminkhuizen,  Martin is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede naar onze gemeente overgekomen.

Corlinde Pille,

Coert Kazen,

Denise de Bruin,

Jeanine Koesveld-de Bruin, Jeanine is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam naar onze gemeente overgekomen.

René en Ingrid Kornet,

Jan Meerkerk,

Mijnske Leenman,

Arida Nederveen,

Corné van Perse,

Jonne van de Kuil,

Jelle en Danique Stip, Danique zal na haar belijdenis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

Rudolf Vlot,

Jorieke de Vries,

De aannemingsavond was op 26 maart. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “U bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond heeft de kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Kringen (geloofs)opvoeding

Bij deze weer van harte uitgenodigd bij de opvoedkringen van wijk Zuid. Ook als jullie nog nooit geweest zijn, van harte welkom! En nogmaals; het wordt als een enorme zegen ervaren als je als echtpaar samen aanwezig bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arma Don, eric.arma@gmail.com

16 mei

0-3 jaar

Bijbellezen

Boorstraat 1 (Dirk en Marit Nugteren)

11 april

4-7 jaar

Bijbellezen in het gezin

Buitendans 469 (Jacco en Lenny Egas)

15 mei

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (Arie/Marijke den Hartog)

8 mei

12-16 jaar

Karakter van je kind

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord

In de prediking gebeuren geweldige dingen. Daar worden nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het Koninkrijk Gods wijd opengegooid en voor alle onboetvaardigen worden die deuren dicht gesmeten. U hoort de deuren knerpen in hun scharnieren.

Tenslotte

Zondag 7 april is al weer de een na laatste lijdenszondag. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat God ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 6 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 7 april

14.15 uur             Zondagsschool

na avonddienst    Wijk 1 Oost, Bijbelstudie 7 – Wibautstraat 17

 Maandag 8 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Introductiecursus Hebreeuws –

 Dinsdag 9 april

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 10 april

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

vanaf 17.30 uur    Diaconale gemeenteavond –  De Parel

 Donderdag 11 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding – Buitendans 469

 Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Varia

 Uitnodiging

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op Zaterdag 11 mei.

Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren. Het thema van de dag is: ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ sprekers zijn Willem-Jan van der Ven van reisorganisatie World Servant Onbeperkt en Mirthe Hoeve. Zij zullen vertellen over ‘Werkvakanties’ voor mensen met een beperking. Vooraf zal Pieter de Ruijter een korte Bijbelstudie houden over ‘Reizen met verwachting’ n.a.v. Genesis 4.

De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn. Er is een doventolk aanwezig.

Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd. Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033-245 66 20.

Inloopconcert Jan Peter Teeuw op Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een inloopconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Hij zal dan het mooie Leeflang-orgel bespelen.

Net als de voorgaande jaren is het programma ook nu weer heel gevarieerd. Natuurlijk klinken er bewerkingen van vaderlandse liederen, maar er worden ook bekende én onbekende composities gespeeld van o.a. Widor, Lefebure-Wely en Bach. Daarnaast zal Jan Peter improviseren en wordt het concert traditiegetrouw besloten met het zingen van het Wilhelmus.

Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Hij is kerkorganist in Ridderkerk. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als begeleider van koren en instrumentalisten alsook als solist. Orgelconcerten gaf hij behalve in Nederland ook in België en Duitsland. Van zijn hand verschenen diverse bundels met instrumentale muziek en koraalbewerkingen voor orgel. De arrangementen die hij schrijft worden regelmatig door andere musici uitgevoerd en opgenomen.

Jan Peter is dirigent van vier koren: ‘Sursum Corda’ in Stolwijk, ‘Rejoice’ in Ridderkerk, het Grace Ladies Choire in Kralingseveer en het Korendijks Mannenkoor in Nieuw-Beijerland. Hij werkte mee aan vele CD-opnamen, waaronder drie solo-CD’s, opgenomen in Ridderkerk-Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige CD’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012).

Het concert begint om 14.30 uur, maar ook tijdens het concert is het mogelijk om in- en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is er een collecte die bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk. Ook zijn er bij de uitgang CD’s en bladmuziek van Jan Peter verkrijgbaar.

Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek ‘In Balans’. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is en een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar ‘Wandelen met de Psalmen’ centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.

Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: www.pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

1 O Lam van God, door God gezonden,

o dienstknecht die uw Heer behaagt,

wij bidden: maak ons rein van zonden.

Gij, die der wereld zonden draagt.

 

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden

de doodsnood die Gij hebt geproefd,

de helse angst die u doorwondde,

uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

 

5 De beker van uw bitter lijden,

tot deze duistre nacht bewaard,

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde

gewillig uit Gods hand aanvaard,

 

7 O Lam van God, door God gezonden,

o offer dat de Heer behaagt,

wij bidden: Maak ons rein van zonden,

Gij, die der wereld zonden draagt.

Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

Erediensten

 

Zondag 7 april 2019, zesde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M. van Duijn, Utrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

                        Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

                        Weerklank 157: 1, 5

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde- HC zondag 13

 De Parel

18 uur        dhr. H.C. Leenman – Hardinxveld-G’dam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Natasja Hofland

Groep B: Cobi Klein. Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 3

avonddienst: Psalm 22: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – noodhulp Mozambique

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske de Knegt, Jasmijn van den Bout, Rieneke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Kerkblad 74-38

Elia??

“Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35)

____________________________________________________

Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke momenten je plék niet weet.

Maar daar op Golgotha is het heel anders. Daar klinkt een ruwe grap. Onbegrijpelijk, zo direct na dat beangstigende natuurverschijnsel: zo maar, midden op de dag, een inktzwarte duisternis. En in die donkere uren werd de stilte verscheurd door een bange roep: “Eli, Eli, lama sabachthani?” Beide evangelisten geven het weer in de taal, die Jezus sprak: het Aramees. Dat zullen ze met opzet gedaan hebben, om duidelijk te kunnen maken, waar die goddeloze grap uit voortvloeide.

“Eli!”, roept Jezus. Dat betekent: “Mijn God!”. Het is het eerste woord van een smartelijke uitroep. Maar de mensen, die bij het kruis staan, maken zich er vrolijk over: ‘Hoor je dat? ‘Eli’: dat lijkt op ‘Elia!’ En spottend zeggen ze tegen elkaar: ‘Hij roept Elia!’ Niet zo vreemd, want Elia wordt in het Oude Testament in verband gebracht met de komst van de Messias. Het is dus een spot van mensen, die met het Woord vertrouwd zijn. Het wordt even later overgenomen door de soldaten, die het maar half snappen, natuurlijk.

Aangrijpend. Dat is spelen met vúúr! Er waren, lang geleden, andere spotters: tot twee keer toe daalde vuur neer van de hemel, dat hen verteerde. Je moet maar dúrven!

Wat moet Elia dan wel komen doen? De spot is duidelijk: die gekruisigde wil zeker, dat Elia Hem komt verlossen! Maar dan komt het venijn: die Elia kómt helemaal niet! Het klonk toch duidelijk: “Waarom verlaat U Mij?” En áls die profeet tóch nog komt, valt er niets meer te verlossen: een afgemarteld, ontluisterd lichaam: zo kun je toch geen Koning meer zijn? Eigenlijk kun je zeggen: ‘Ook Elia is onbetrouwbaar en ongevaarlijk. Je kunt hem uitdagen, zonder dat er iets gebeurt!’

Zo vertelt Mattheus het. De evangelist Markus geeft ons door, wat er nog wat later werd gezegd. Eén van de soldaten, die mee wil doen, zegt: ‘Laten we eens zien, of Elia komt, om Hem áf te nemen’. ‘Afnemen’, dat betekent: ‘het dode lichaam van het kruis afnemen’. De spot wordt dus nog bitterder: ‘Als die profeet tóch nog komt, is hij misschien nog net op tijd, om Hem te begraven’ Kan hij dáár nog nuttig voor zijn. Mooie profetie is dat!

Genoeg hierover. Er valt gelukkig méér over te zeggen. Of Elia komt? Natuurlijk niet. Want de ‘verlossing’ van Jezus zou betekenen, dat Zijn verzoenend werk zou worden afgebroken. Hoe zouden we dán van schuld en zonde verlost kunnen worden? Het zou betekenen, dat er geen andere toekomst meer zou zijn dan de eeuwige verlorenheid.

Nee, Elia komt dus niet. Maar wat die spotters niet weten: Elia is al lang gewéést! Samen met Mozes op de berg der verheerlijking. Toen hebben deze dienstknechten van God met de Heiland gesproken over Zijn lijden en sterven. Toen zullen zij Hem ongetwijfeld ook bemoedigd hebben.

Intussen luisteren we nog eens naar die bange woorden in de nacht van verlatenheid: “Eli, Eli, lama sabachthani?” En we begrijpen: het gáát daar helemaal niet over Elia. We horen de smartelijke roep van de Zoon van God, die op dat ogenblik de naam van de Vader niet kan noemen. In die nacht van het oordeel gaat Jezus de weg door de helse verlatenheid, omdat Hij verzoening gaat doen voor mensen, die zich het kindschap van God voor eens en voor eeuwig onwaardig hadden gemaakt. Dat is het vaste fundament van de zaligheid van heel Gods Kerk.

De zegen daarvan wordt door de gelovige tijdens zijn gehele leven ontvangen. Want op de pelgrimsweg zijn er veel tijden van geestelijke verlatenheid. Vaak door eigen schuld. En tijden, waarin de aanschouwing van Gods aangezicht niet wordt gekend, zijn heel donker, zodat de klacht van David in Psalm 22 soms zo goed begrepen wordt. Maar dan is er troost in de wetenschap, dat de Zaligmaker deze strijd ook gekend heeft. Elia mag er dan óók nog bij: schreide hij zijn nood niet uit, daar onder die struik in de woestijn?

Te midden van die ruwe grappen en bittere spot is er een hartelijk belijden van de liefde van de Zaligmaker voor verloren zondaren en de stille lofzang op Gods genade. Die verstilde lofzang in het hart van de verloste zondaar overstemt al dat geschreeuw, daar op Golgotha.

En dan gaat het er toch om, dat wij met die lofzang kunnen instemmen. Zingt u mee?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen is bijna voorbij. Met elkaar willen we afsluiten en daarom is op 2 april een avond voor de catechisatiegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Ook daarover zullen we iets horen/zien. Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 uur de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Rommelmarkt

   Laatste ophaalavond rommelmarkt

De rommelmarktcommissie haalt nog één avond de spullen op voor de rommelmarkt. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 2 april thuis opgehaald. Als u de spullen zelf wilt brengen is dit mogelijk op de ophaalavond tussen 19.00 en 21.30 uur en op zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

   Loten rommelmarkt

Vrijdag 5 april worden voor de rommelmarkt huis-aan-huis loten verkocht met als hoofdprijs: een wifi speaker. Verder zijn onder meer te winnen: wokken voor vier personen, een e-reader, spellen en puzzelpakket, bladcadeau, waardebonnen van Welkoop Giessenburg, een groente en fruitpakket van Flexivers, een cadeaubon en een bakmix pakket van het Bakhuis, een kletspot, koffie met gebak bij Deelcafé de Buurman en een bloemetje. De loten kosten

€ 0,50 per stuk. De trekking vindt plaats op zaterdag 13 april om 11.30 uur. De opbrengst van de verloting is bestemd voor De Parel en de Buitenhof.

  Loten verkopers en maatschappelijke stagiaires gevraagd. Vanaf 18.00 op vrijdag 5 april trekken we er vanuit De Wagon in groepjes op uit om loten te verkopen in heel Hardinxveld. Doet u/doe jij ook mee? Wij zijn ook nog op zoek naar ouderen die meedoen, om met de jonge lotenverkopers op stap te gaan. Ook zijn wij op zoek naar jongeren die invulling zoeken voor hun maatschappelijke stage. Zij kunnen de uren van het verkopen van de loten ook gebruiken voor hun stage. Eén boekje loten verkopen is een uur maatschappelijke stage Na afloop: warme hapjes en drinken in De Wagon. Doe ook mee en neem je  vrienden en vriendinnen mee. Wij zien u/jou vrijdag 5 april om 18.00 uur in De Wagon. Als je niet om 18.00 uur kunt, mag je natuurlijk ook later komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 31 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika. Kerkenhelpenkerken.nl (waaronder de GZB) start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe vele doden en gewonden geteld. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer één miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. De regens houden nog aan. Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maïsvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. We vragen u in ieder geval te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp ook financieel helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden met voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Voor € 20,- kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben. De diaconie wil deze noodhulpactie graag ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor en financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond

Woensdag 10 april 2019 is het zover: diaconale gemeente middag/avond. Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd (Eet u mee? Graag aanmelden voor 5 april via de website www.hghg.nl). Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht.

Dit middagprogramma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen, maar u kunt gewoon blijven zitten.

Vanaf 19.30 uur is namelijk iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er vanaf 19.30 uur een speciaal jongerenprogramma met als onderwerp ‘het bezoeken van gevangenen’. Dit duurt tot ongeveer 21.00 uur. U en jij bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze inspirerende middag en/of avond!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 3 april komt de bijbelkring weer bij elkaar  Hoofdstuk 9 van het evangelie van Johannes is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in deJeugdzaal van de Oude kerk; aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Op woensdagavond 3 april (dus deze keer niet op donderdag!) komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Pille, Peulenstraat 192. Kees Pille zal de inleiding houden over 2 Korinthe 7. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Jeugdrubriek

 Eens een crimineel, altijd een crimineel?

Jongerenprogramma (12-17 jaar) op diaconale gemeenteavond.

Woensdag 10 april 19.30-20.30 uur (inloop 19.15 uur)

Is een crimineel jouw tijd en aandacht waard? Hoe is het om familie of vriend te zijn van iemand die in de gevangenis zit? En wat gebeurt er als iemand weer uit de gevangenis komt; kan die ooit weer een normaal leven leiden?

Kom naar deze interessante avond waarop iemand van Gevangenenzorg Nederland vertelt over de dingen die hij meemaakt en de verhalen die hij hoort als hij op bezoek gaat bij gevangenen en hen weer op weg helpt tijdens en na hun tijd in de gevangenis.

evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Zondag 24 maart was de afscheids-dienst van ds. Ad Vastenhoud van de Bethlehemkerkgemeente in Den Haag. Ds. Vastenhoud werd toegesproken door de voorzitter van de PKN van Den Haag, door de IZB en de kerkenraad van de Bethlehemkerk. Telkens kwam naar voren hoe Ad in afhankelijkheid van God zijn werk heeft gedaan de afgelopen acht jaar. ‘Een man dicht bij God’.

Het thema van de preek was FOCUS op Jezus Christus,

naar Openbaring 1: 1 en 9-17. In dit gedeelte ligt de focus op de verhoogde Jezus. En ook in de verhoging komt Hij naar Johannes toe en legt Zijn hand op hem. Deze Jezus zelf houdt de zeven sterren, dat zijn de engelen van de gemeenten, vast. In Zijn hand zijn zij, die leiding mogen geven aan een gemeente en met hen de hele gemeente, veilig.

Bij de morgendienst van zondag 31 maart krijgt u als blijk van dank en als afronding van het project het blad Tijding van de IZB. Hierin een artikel over het missionaire werk van de afgelopen acht jaar en over de betrokkenheid vanuit Linken. In de Tijding een bedankbrief voor de hele gemeente voor onze bijdrage en betrokkenheid.

Ds. Ad Vastenhoud is weg uit Den Haag, maar het missionaire werk gaat door.

DANK:

-voor de zegen op het werk en de kracht voor het missionaire werk dat is opgezet.

-dat Jezus Christus zijn gemeenten wereldwijd vast houdt

BIDT:

– voor voortgang van het missionaire werk van de Bethlehemkerk

– om een goede start van de familie Vastenhoud in Dinteloord.         Voor de laatste maal, commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken wij ook aan hen die te maken hebben met chronische ziekte. Wat een pijn, benauwdheid en moeite kan dat dagelijks met zich meebrengen. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Ze zijn somber gestemd, voelen zich angstig, machteloos of overbodig. Laat hen gedragen worden door de gebeden van de gemeente. ‘Onze God ontfermt zich op ’t gebed’ (Psalm 116: 3 berijmd). We hebben een God waar we grote dingen van mogen verwachten!

20+

Zondag 31 maart hopen we elkaar weer te treffen.

Ds. W.J. Westland zal deze avond bij ons zijn. Hij zal in de avonddienst preken over een gedeelte uit Markus 15 dat gaat over de Koning voor Pilatus. Waar wij, als ongehoorzame koningen, het paradijs via de voordeur mochten verlaten, daar moet Christus als de gehoorzame Koning deze vrijgeleide betalen met Zijn eigen leven en dat voor ons! Aansluitend op de avonddienst zijn jullie en wij door ds. Westland uitgenodigd in de pastorie aan de Vinkeweer 3. Jullie begrijpen, met zo’n uitnodiging kan niemand achterblijven!

Arjen Versluis en Jan Egas

Afsluiting catechisatie

Aanstaande dinsdag hopen we het catechisatieseizoen af te sluiten. Fijn jongeren dat jullie zo trouw aanwezig waren. Het was plezierig om met jullie stil te staan bij de kerkdienst (12-13 jarigen), Bijbelse kernwoorden (14-15 jaar) en de Tien Geboden (16+). Br. K. Brandwijk zijn we erkentelijk dat hij leiding wilde geven aan de

overbruggingscatechese.

Dinsdag 2 april sluiten we het catechisatieseizoen af in De Parel. Samen met de catechisanten uit de andere wijken luisteren we naar een presentatie van Open Doors. Om 19.00 uur worden de jongeren van 12-15 jaar verwacht. Om 20.30 uur is er een presentatie voor jongeren van 16 jaar en ouder! We verwachten jullie allemaal!

 Aannemingsavond

Dinsdag 4 april is de aannemingsavond. Een avond waarop we met enkele kerkenraadsleden een ontmoeting hebben met de belijdeniscatechisanten, samen stilstaan bij hun geloofsbelijdenis en terugblikken op de belijdeniscatechese. De avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

We zien uit naar een mooie avond!

 Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op woensdag 3 april om

20.00 uur in De Parel. We bespreken met elkaar 1 Samuel 16: 1-13. De vorige keer lazen we hoe het koningschap van Saul werd afgenomen. Nu krijgt Samuel de opdracht om een nieuwe koning te zalven. Daarbij ziet de mens aan wat voor ogen is, maar God kijkt naar het hart. Leest u van tevoren hoofdstuk 7 van het boekje?

We hopen met elkaar op een goede en leerzame avond, tot opbouw van het geloofsleven!

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Het is goed dat u klein denkt van uzelf. Maar denkt u alstublieft groot van Jezus, en groot van Zijn werk, en groot van Zijn kracht om u te verlossen, – zelfs u!’ (ds. Okke Jager 1928-1992)

Tenslotte

Terwijl ik deze berichten schrijf denk ik aan de dag precies een jaar geleden. Het was de dag waarop ik afscheid preekte in Lelystad. Een dag later stond de verhuiswagen voor de deur en reden we naar Hardinxveld-Giessendam. Terugkijkend op dit jaar vult mijn hart zich met dankbaarheid. We hebben als gezin ons plekje mogen vinden in dorp en gemeente. U en jij hebt daar ook echt aan meegeholpen. Het is prachtig om te zien hoe de Heere het werk in de gemeente zegent en ook onze wijkgemeente wil opbouwen. Genade, waar we geen aanspraak op kunnen maken. We kunnen alleen maar zeggen: “Looft de Heere, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden”.(Psalm 103: 2)

Intussen bidden wij voor de gemeente van Lelystad of er spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente in de stad te dienen!

Zondagavond hoop ik de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk. Ik wil preken uit Markus 15: 1-26. De Heere Jezus krijgt met Pilatus te maken. Drie keer komt dan Zijn Koningschap aan de orde. Bij die drie momenten willen we in de prediking stilstaan. Na de dienst hoop ik er met de twintigers over door te praten. Ik zie er naar uit! Een goede zondag gewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”  (2 Korinthe 4: 16)

Verantwoording

Ds. Van Rooijen mocht tijdens bezoek € 50,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘Het gehele hart moet aan God toebehoren, voor wij leren ook onze lippen geheel in dienst van Jezus Christus te stellen’.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

 • Moslimbekeerlingen hebben het moeilijk in Marokko. Familieleden en kennissen dwingen hen vaak op allerlei manieren terug te keren tot de islam. Dit is met name op het platteland het geval. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • De GZB wil zich de komende jaren samen met partnerorganisaties en kerken in Nepal vooral richten op mensen die vaak worden buitengesloten, zoals mensen met lepra of een handicap. Bid dat ook zij zich welkom weten in de kerk, bid om open ogen en open harten. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken dat er weer vrijwilligers gevonden zijn voor het Verjaringsfonds, waarvan de opbrengst van dit kwartaal naar het kindertehuis Jemima in Israël gaat.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de vijfde lijdenszondag.

 Pareldienst

Zondagavond 7 april zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Het thema is .’Het liefdesverdriet van God’, dit naar aanleiding van Jeremia 2 en met name vers 13.

De muzikale begeleiding van deze dienst wordt verzorgd door de band Expect. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuur-beelden. Iedereen, van jong tot oud is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 5 mei en 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere ontferme zich over alle zieken in het midden van de gemeente, ook over hen die met lichamelijke of psychische beperkingen of moeiten kampen. We denken ook aan hen die zorg geven aan anderen, en dat met liefde en toewijding mogen doen. Dat allen in moeite en verdriet toch mogen zingen: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden.’ (Psalm 59: 10, berijmd)

Catechese

Afgelopen week werd er voor het laatst dit seizoen catechese gegeven. Aanstaande dinsdag 2 april zal er nog een gezamenlijke afsluiting zijn van de catechesegroepen. Daar wordt natuurlijk ook iedereen verwacht. We bedanken de catechisanten voor hun in het algemeen trouwe opkomst en positieve inbreng. We hopen dat jullie terugkijken op goede en leerzame avonden, die ook nog gezellig waren. Gods zegen bij alle dingen, thuis en op school. We hopen dat jullie na de zomer weer de catechese zullen vervolgen.

Gemeente zijn; dat doen we samen!

We herinneren u en jullie graag nog eenmaal aan de wijkavond van onze wijkgemeente op donderdag 4 april om 19.45 uur in De Parel. Zoals aangegeven willen we het beleidsplan presenteren en nadenken over belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. We hopen vele jongeren, jongvolwassenen en ouderen uit onze wijk te ontmoeten.

Examens

Voor verschillende van onze jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Altijd ook weer mooi om aanwezig te zijn bij de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak.

We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader. ‘ ‘t Is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft.’ (Psalm 68: 17, berijmd)

Gelezen/gehoord

De prediking is een vurig ijveren en trachten ráák te schieten, in blind vertrouwen, dat Gòd de pijl richte, zijn Getuigenis in dat hart daar, wat één brandende vraag was.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 30 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 31 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 1 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 2 april

19.30 uur             Zendingsvereniging Ora et labora –

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

 Woensdag 3 april

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.0 uur     Kinderclub Ithaï- De Parel

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wg 1 Oost –  De Parel

Donderdag 4 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W,J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert André de Jager

Zaterdag 6 april geeft André de Jager een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld.

Hij voert o.a. werken uit van Feike Asma, J.S.Bach, G.F.Händel, S. Karg-Elert, A. Guilmant en van zichzelf.

André de Jager studeerde onder meer bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur).

In mei 1998 volgde André een masterclass interpretatie bij de Parijse organist Jean Guillou.

Sinds 1976 geeft hij concerten in binnen- en buitenland (zoals in de Notre-Dame te Parijs en de Hohen Dom te Passau), werkt hij mee aan CD-, radio-, TV- en DVD-opnamen, geeft orgel- en muziektheorielessen en componeert orgel, koor, solozang en instrumentale muziek.

André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en onder de 12 jaar gratis. Na afloop van het concert kunt u nog een kopje koffie/thee drinken.

25.000 abonnees voor ‘Eerst dit’, Bijbelpodcast van EO en IZB

Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep, heeft amper vier maanden na de lancering 25.000 abonnees. ‘De enorme belangstelling heeft ons aangenaam verrast. Dagelijks komen er nog zo’n 100 nieuwe bij’, aldus redactielid Wilfred van Rijn. Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars afkomstig zijn uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De primaire doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. ‘We zijn dankbaar dat zoveel mensen met dit initiatief geholpen worden’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Ook uit missionair oogpunt vind ik het belangrijk: hoe zou je iets van het evangelie kunnen delen, als je jezelf er niet dagelijks mee voedt?’

‘Het tijdperk van de dagboekjes lijkt voorbij; het is mooi dat dit ervoor in de plaats komt’, zegt ds. Kees van Ekris (Zeist, IZB), één van de predikanten die meewerkt aan ‘Eerst dit’. ‘Eén van de kernproblemen in onze tijd is dat het moeilijk lukt om geloof te integreren in het dagelijks leven. De podcast wil daarbij helpen, door vanuit een Bijbelgedeelte een gedachte mee te geven, de dag in. Dat is voor de predikanten hard werken; het voorwerk verschilt nauwelijks van dat voor het maken van een preek.’

Ruim 90% waardeert de bijdragen met een acht of hoger, blijkt uit een enquête met een hoge respons – 1 op de 4 abonnees reageerde. Uit de cijfers blijkt dat 65% dagelijks luistert, 31% doet dat een paar keer per week. Negen van de tien abonnees speelt de bijdrage aan het begin van de dag af. ‘Ik luister vaak met ontroering, omdat het me echt stilzet. Als het afgelopen is, heb ik even geen behoefte meer aan de autoradio’, zegt een abonnee. Een ander: ‘Nooit eerder overdenkingen gehoord die allemaal zo goed zijn. Het verrijkt en verdiept.’ Een derde: ‘Wij luisteren Eerst dit samen met het gezin, bij het ontbijt.’

De abonnees zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk in Nederland (27%) en daarbinnen de Gereformeerde-Bondsgemeenten (27%) het sterkst zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er abonnees uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld-Hervormde Kerk, de (Oud-) Gereformeerde Gemeente, Baptistengemeenten, Pinkster- en Volle-evangelie gemeenten.

Uit de enquête blijkt dat abonnees afkomstig zijn uit alle leeftijdscategorieën, al zitten de meesten wel in de categorie 25-45 jaar. En ‘Eerst dit’ blijkt ook populair onder luisteraars die in het buitenland werken of op reis zijn.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn achtereenvolgens: ds. Kees van Ekris (Zeist)/IZB, ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeanette Westerkamp (Houten) en ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus). Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

Een abonnement op ‘Eerst dit’ is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.eerstdit.nl

_______________________________________________

Varia

Matthäus-Passion J.S. Bach

Zaterdag 6 april 2019 is de uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat 1 te Papendrecht. Aanvang 19.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit deze prachtige muziek mee te beleven. Ervaar de klaagzang,  verwachting, verwondering, berouw, vertrouwen, verontwaardiging, ongeloof, hoop en nog veel meer in deze muziek. Het professionele Barok Consort Musica Aeterna zal deze Matthäus-Passion begeleiden. Oratorium Vereniging Laudate uit Hardinxveld- Giessendam en Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem voeren de koordelen uit. 

Het Gorcum Boys Choir met het speciaal opgerichte projectkinderkoor zingen hun deel in deze uitvoering. De algehele leiding is in handen van dirigent Niels Kuijers.

Toegangsprijs € 32,50 Voorverkoop € 30,- via de website www.cantate-gorinchem.nl of www.covlaudate.nl

Jongeren tot 18 jaar en studenten € 5,-.

Kerk open 18.45 uur.

Jaarvergadering Nederlandse Patiëntenvereniging

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam!

Datum  : donderdag 4 april 2019

Locatie : De Parel, Aanvangstijd 19.45 uur

Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er een presentatie gegeven worden door mw. Alide Snitselaar over ‘Verdriet en troosten’ Een praktische en interactieve lezing over troost bieden aan mensen met verdriet.

Verdriet in de breedste zin van het woord, zoals gemis van een geliefde, verlies van gezondheid, kinderloosheid, gemis of verlies van…

Hoe gaan kinderen om met verlies? Op welke manier kunnen we troost bieden? Iedereen, zowel leden als niet-leden, hartelijk welkom!

Colofon

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 31 maart 2019, vijfde lijdenszondag

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop H.J. Teeuwissen, Huizen

                 voorzang : Weerklank 155: 1, 2 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Mozambique

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Sanna de Jong

Groep B: Anja Maasland, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Emma Brieffies

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm Morgenzang 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.C. Schreur, Harskamp

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Saskia Meerkerk, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans?

(Weerklank 155: 1)

Kerkblad 74-37

Discipelschap

Principe 2 van 7: Met vrede

“Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5)

____________________________________________________

Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In de eerste plaats gaat het er dan niet om wat je doet, maar wie je bent. Het gaat voor het grootste deel over je houding die uit je karakter tevoorschijn komt. En het karakter van een discipel wordt gekneed door de Heilige Geest. Kijk eens naar het karakter van Jezus en op de manier waarop Hij over de aarde rondwandelde.

Een discipel moet immers op Hem gaan lijken. Als je er goed over nadenkt is het eigenlijk heel bizar. Jezus is God Zelf. Wie is God? God is Schepper van hemel en aarde, Hij is de Allerhoogste. Hoe kijkt Hij dan naar ons?

Als Hij kijkt naar wat wij er van terecht hebben gebracht, kan God maar op één manier reageren: met toorn! Als Jezus dan God is, God maakt Zichzelf tot mens, hoe zou Hij dan op aarde moeten rondlopen? Eigenlijk toch als een soort Goliath, een man die met al Zijn macht en kracht, elke vijand tot stof maakt? Het kan toch niet anders dat God op een verschrikkelijke manier zou moeten ingrijpen. Maar als je dan kijkt hoe Jezus rondwandelt op aarde dan zie je dat de grootste zondaren genade ontvangen. Jezus loopt totaal niet rond als God Die er helemaal klaar mee is, Jezus loopt rond met barmhartigheid en met Goddelijke vrede.

Jezus brengt dus de hemelse vrede op aarde en Hij ontmoet ons met die vrede. Dit enorme verschil tussen de werkelijkheid en wat je zou verwachten, moet je even vasthouden als het over jou als discipel van Jezus gaat. In dit perspectief zou het zomaar kunnen dat je ineens heel anders naar jouw vijanden gaat kijken. Of naar diegenen die jou iets hebben aangedaan, dat je ineens anders kijkt naar die zwerver, of wie dan ook. Want hoe had Jezus jou eigenlijk moeten ontmoeten vanuit Zijn heilige God-zijn? Dan was je er al lang niet meer geweest en ik ook niet.

Met deze gedachten lezen we even verder in die geschiedenis met die 70 nieuwe discipelen die Jezus aanwijst en de wereld instuurt.

Wat zegt Jezus tegen hen over hun werk als discipel? Hij zegt meerdere dingen, maar deze keer kijken we even naar de eerste twee dingen. Hij zegt namelijk: “Ik zend jullie als lammeren tussen de wolven.” En: “En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst: “Vrede zij dit huis.” Een discipel wordt dus met vrede de wereld ingestuurd. Straks volgt er nog meer wat ze moeten doen, straks genezen ze zieken, sturen ze demonen weg, maar de houding van een discipel is deze: Vrede! Ja, logisch, zeg je, natuurlijk moet je net zo liefdevol als Jezus zijn. Is dat logisch? En nog meer als je die eerste woorden er ook nog even bij neemt. Je wordt als een lammetje tussen de wolven gestuurd. En daar, midden tussen die wolven roep je: “Vrede zij dit huis!” Dat is niet bepaald mijn eerste reactie als ik in een totaal vijandige omgeving ben. Als ik denk dat de boodschap van het Koninkrijk ergens niet geaccepteerd wordt, dan doe ik misschien wel eerder het tegenovergestelde. Toch is dit wat een discipel in de eerste plaats doet: Hij komt met vrede! En een echte Israëlitische Jood wist heel goed wat de woorden van Jezus betekenden. Elke sabbat werden ze door de priester gezegend met die vrede van God. Dat woord vrede is voor iemand uit die tijd een heel intens en diep woord, waarmee God laat zien dat Hij met vrede komt om je te verzoenen.

Durf jij onder ogen te zien, dat dit is waar jij voor in de wereld bent? Als een lammetje tussen de wolven om de vrede van God te brengen. Niet schreeuwend, niet dreigend, maar lieflijk met woorden van vrede en aanvaarding. En als je die vrede uitspreekt, dan gebeurt er ook iets in de geestelijke wereld. Het maakt de vrede vrij in degene die dat wil ontvangen en als iemand die met vrede beantwoordt, dan mag je de volgende stap zetten. Pas als die vrede niet geaccepteerd wordt en je niet welkom bent, mag je het stof pas van je voeten schudden en verder gaan. Een discipel komt dus met vrede in de meest barre omstandigheden. Geen oordeel maar vrede, net als Jezus.

Geen angst, geen oordeel

Maar hoop op heerlijkheid

Geen angst, maar vrede

Jezus de Hoop in mij

(uit: Hoop in mij van Reyer)

 Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Christelijke Volksbibliotheek

Wie komt ons team versterken? Twee dames die lange tijd deel uitmaakten van ons team zijn dit voorjaar gestopt met hun werk; fijn dat ze allebei jarenlang hebben meegedaan!

Welke twee mensen willen één zaterdagmiddag in de maand anderhalf uur gaan meedoen? Het gaat om het aantekenen van nieuwe uitleningen en het verwerken van teruggebrachte boeken op de lezerskaarten, plus het afrekenen. Neem hiervoor contact op met Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, mail leen.van.wingerden@online.nl

En: lezers gezocht!

Ruim 5.000 titels, regelmatig nieuwe erbij – daar moet voor velen toch wel iets bij zijn! Naast veel romans vindt u ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken.

Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Spullen Rommelmarkt gevraagd

Kijk de zolder, de schuur en de kasten nog eens kritisch na en ruim eens lekker op! Wij komen alles bij u ophalen; gemakkelijker kan het haast niet. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 26 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 2 april is er nog een ophaalavond. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 en 30 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv.’s meer op.

Diaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Jemima en Shaare Zedek in Israël. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Naast woonzorg wordt er ook dagbesteding en thuisbegeleiding aangeboden. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als ’Het ziekenhuis met een hart‘. Shaare Zedek betekent: ’Poorten der Gerechtigheid‘. Het is een ziekenhuis dat in hart van Jeruzalem staat. Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land, van welke religie of welk ras dan ook. Shaare Zedek is een strikt orthodox ziekenhuis. Alles wat er in dit ziekenhuis gebeurt, wordt door een godsdienstige instelling gedragen. Dat betekent ook, dat het leven als schepping van God van de conceptie tot het sterven beschermd wordt. Dus geen abortus en euthanasie. Graag wil de diaconie dit diaconale werk in Israël ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor deze instellingen en een financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Woensdag 10 april 2019 De Parel: diaconale gemeente middag/avond.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd*. Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen. *Eet u mee? Graag aanmelden via de website www.hghg.nl.

Jongerenprogramma: Vanaf 19.30 uur start het jongerenprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar. Het onderwerp van dit jongerenprogramma sluit aan bij het thema van de zesde lijdensweek ‘het bezoeken van gevangenen’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur bent is iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma.

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze inspirerende middag/avond!

Donaties vanuit het nalatenschap

Opnieuw willen wij u informeren over de donaties die in het begin van het jaar door de diaconie zijn vastgesteld uit de middelen die ons in 2014 vanuit een nalatenschap ter beschikking zijn gekomen. We stelden opnieuw een bijdrage vast voor het Ziekenhuis Itendey in Congo (Willem en Joanne Folmer – Project 10 27), het Jemima Kinderziekenhuis in Israël en voor ondersteuning van studenten in Roemenië en Moj Bliznji in Bosnië.

In Nederland herhaalden we bijdragen aan het Leger des Heils, Kruispost in Amsterdam, het diaconale werk van Geloven in Spangen en Stichting Buitenhof.

Nieuw waren een bijdrage aan World Servants n.a.v. de geplande werkvakantie van Marit Lakerveld in Sierre Leone, de aanschaf van een rolstoelbus voor een verpleeghuis in Roemenië en een bijdrage aan een ‘missiebus’ voor het zendingswerk in Rostock.

Missiebus voor Rostock

Door de GZB zijn Gerrit en Joanne van Dijk uit Veenendaal in het najaar van 2015 als zendingswerkers uitgezonden naar Rostock, een grote stad in het Noorden van Duitsland. In deze voorheen Oost-Duitse stad is de betekenis van de kerk en het christelijk geloof geminimaliseerd. Het paar is tezamen met de nog aanwezige Freie Evangelische Gemeinde in het centrum van deze stad een ‘straatcafé’ gestart waarbij voorbijgangers uitgenodigd worden een kop koffie te drinken en in gesprek te komen. Tot op heden werd hiervoor steeds een tent gebruikt. Het is hun verlangen hiervoor een bakwagen te gebruiken die geschikt gemaakt is om voor deze activiteit te gebruiken. Vanuit de middelen uit de nalatenschap is hiervoor een bedrag vrijgemaakt en inmiddels is hiervoor een geschikte bakwagen aangeschaft. In een kleine commissie uit onze gemeente wordt meegedacht wat betreft de aanpassing van het voertuig, overeenkomstig de wensen van het zendingsechtpaar. We bidden om een zegen over deze plannen zodat ook op deze manier mensen met het Evangelie kunnen worden bereikt.

College van kerkrentmeesters

 Herinnering schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

Aanstaande maandag en dinsdag is het zover en hopen we met een flink aantal mensen de Oude Kerk aan te pakken voor een grote schoonmaak beurt. We hopen dat u wat tijd hiervoor heeft gereserveerd en ons erbij komt helpen. Vele handen maken licht werk….! Het is altijd een gezellige boel, waarin we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Vanaf ongeveer 8.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. Doet u mee?

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op 1 april is de laatste avond van dit seizoen van de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Na een jaar nagedacht te hebben over de kerk van Jezus, sluiten we het deze avond af met de laatste avond over gemeenschap, waarbij de veiligheid en de geborgenheid centraal staat. Iedereen is welkom in De Parel, we beginnen om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenis van het geloof

Met blijdschap maakt de kerkenraad bekend dat op zondagmorgen 14 april in de Nieuwe Kerk zeven jongeren belijdenis van het geloof willen afleggen.

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas
 • Cornélie Ruis
 • Aart Reinier (Reinier) Egas
 • Sarah Romein.
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter
 • Anne (Arno) van Veen

De aannemingsavond is op donderdag 4 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. We wensen de belijdeniscatechisanten een goede voorbereiding toe op de belijdenisdienst en dat ze met vreugde en vrijmoedigheid hun ja-woord mogen geven aan de Heere. Laten wij als gemeente met hen meeleven. Een kaart, een bemoedigend woord: het zal hen goed doen. Mogen ze zich ook echt gedragen weten door de gebeden van de gemeente!

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Br. H.W.G. Kant ontving € 12,- voor de zending. Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Gelezen

‘Laten wij niet vergeten, wanneer wij lezen wat de krijgsknechten gedaan hebben (met Jezus), dat ons gedrag niet beter is, zo vaak wij ons rijk en onze wil moeten prijsgeven en de koninklijke heerschappij en het eeuwige Rijk der waarheid moeten laten heersen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot

Voor zondagmorgen heb ik geruild met collega

J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld. Dat betekent voor mij een preekbeurt dicht in de buurt. Mooi om voor het eerst in deze gemeente het evangelie te mogen verkondigen.

Zondagavond zal ik in de Oude Kerk voor gaan. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. We lezen Deuteronomium 18: 15-22 en Handelingen 11: 19-26. Het zal in het bijzonder gaan over de figuur van profeet. Wat zegt de Bijbel daar over? Hoe krijgt dat gestalte in het leven van de Heere Jezus? Een christen heeft ook iets profetisch, hoe dan?

U en jou gezegende diensten gewenst! Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners van de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, chronisch zieken en mensen die psychisch lijden, kampen met depressie en burn-out, van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

 Meeleven

We leven mee met de gezinnen van onze wijkleden Teuni en Herman Streefkerk-Verspuij en Jan en Heleen Verspuij-de Boon, nu maandag 11 maart j.l. hun moeder Heiltje Verspuij-van Bennekom na een lange moeilijke periode door de Heere is weggenomen.

We bidden hen de troost toe van Hem, Die Zijn eigen leven gaf, opdat moeder en wij allen eeuwig mogen leven.

Gift

Diaken Dick Klein mocht op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- ontvangen, welke bestemd is voor de diaconie.

Koffiedrinken na de morgendienst

Zondagmorgen a.s. zal er na afloop van de dienst weer gelegenheid zijn om nog even gezellig bij elkaar te komen in De Parel. Hier staat koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade klaar. U bent er van harte welkom. Voor de jeugd is de Wagon open.

Kerkenraad

Woensdag 27 maart a.s. hoopt de wijkkerkenraad te vergaderen over het beroepingswerk. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 maart is Op Toonhoogte (OTH) 431: ‘Jezus, ik wil U bedanken.’

Citaat

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt’. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

Mali heeft sinds 2018 een nieuwe regering. Bid om wijsheid en inzicht voor de bestuurders van het land, zodat ze de problemen in het land goed aanpakken. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor Oost-Azië. In één van de landen (om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd) waar de GZB werkt, zijn de wetten sinds vorig jaar erg streng geworden en veel zendingswerkers zijn het land uitgezet. Vraag om wijsheid voor degenen die daar nog steeds werken. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de christelijke gezondheids- en ouderenzorg in ons land en bidden om een zegen voor de mensen die werken bij deze zorginstellingen, ziekenhuizen of inrichtingen, en dat deze hulpverleners hun krachten mogen blijven vinden in Gods nabijheid en daarvan mogen getuigen.

Tenslotte

De Vader die de Zoon een beker reikt

tot aan de rand gevuld met bitterheid

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat Hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor,

Hij draagt door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt,

voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood

in diepe nood en angst verdrinkt?

OTH 110: 1

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Vierde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ondanks dat u op deze plaats nu geen namen leest, weten we dat er veel zorgen in de gemeente zijn. Niet alleen vanwege die sluimerende ziekte, maar ook zorgen van psychische of relationele aard. Verlies van dierbaren of het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw/jouw nood tocht niet?

Giften

Bezoekbroeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek

een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk. Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 100,- en van € 20,-. We danken de gevers voor de gave.

Doopdienst

Zondagmorgen 24 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan Martijn Don, zoon van Eric en Arma. De HEERE laat ons weer zien dat Hij de God van het verbond is. We wensen hen samen met Reinier, Wouter en Laura een gezegende toeleving naar de komende zondag.

Aannemingsavond

Dinsdag 26 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad 23 personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. Na het gesprek met de catecheet/predikant, nu de taak van de kerkenraad om de motivatie en de levenswandel te onderzoeken. Augustinus stelde de catechumenen de volgende vragen waarop geantwoord moest worden.

Verzaakt gij de duivel en zijn werken? Ik verzaak! Verzaakt gij de wereld en haar begeerten? Ik verzaak! Daarna volgde de vraag naar het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze vragen zullen we deze avond niet letterlijk stellen, maar daar gaat het wel om. Het volgen en belijden van de Heere Jezus heeft consequenties. Dat impliceert duidelijke keuzen. We zien uit naar een goede en gezegende avond.

Bijbelstudiekring

Donderdag 28 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de laatste bijeenkomst van de Bijbelstudiekring van dit seizoen. We hopen ds. J. Belder (auteur van het boekje ‘De brieven van Johannes’) te verwelkomen die met ons een vrij onderwerp zal behandelen vanuit de 1e brief van Johannes. De inhoud van de lezing en de vragen die we bespreken worden opgeroepen vanuit 1 Johannes 5: 19: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” Wat betekent het ‘de wereld in het boze ligt’, en waar raakt dit onze wijze van leven als christen in deze samenleving? We zijn dankbaar dat ds. J. Belder vanuit zijn kennis van de Johannesbrieven met ons mee wil denken. Ook de leden van de huisbijbelstudie-kringen hopen we te ontmoeten. Wees allen welkom! We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Wijkavond

‘Gemeente zijn; dat doen we samen!’ Dit is het thema van de komende wijkavond waar we u en jou van harte voor uitnodigen, Tijdens eerder gehouden wijkavonden hebben we gezamenlijk nagedacht over de inhoud en richting van ons gemeenteleven. We hebben de uitkomsten van onze gezamenlijke bezinning gebruikt voor de opzet van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan wil de kerkenraad op de komende wijkavond graag presenteren. In het verlengde hiervan willen we ons bezinnen op concrete beleidsvoornemens. Veel gaat goed, maar wat vraagt onze aandacht de komende periode? We hebben elkaar nodig om goede antwoorden en ideeën boven tafel te krijgen. De kerkenraad kan deze vervolgens meenemen om te komen tot gedeelde beleidsvoornemens en een afronding van het beleidsplan. We roepen de leden van onze wijkgemeente dan ook nadrukkelijk op om deze avond aanwezig te zijn! Dit geldt zeker ook voor de jongeren en jongvolwassenen. Ook jullie inbreng is van groot belang. De wijkavond wordt gehouden op 4 april in de Parel, aanvang 19.45 uur.

Ds. P. van de Voorde hoopt deze avond te leiden.

We bevelen deze avond aan in uw/jouw voorbede. Vooraf en tijdens de pauze is er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Welkom!

Gelezen/gehoord

Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet- christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.

Tensotte

We zien uit naar een gezegende doopdienst. Dat het ons zal brengen in verwondering en verootmoediging aan de voeten van Christus en zo zal meewerken tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 23 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 24 maart

na de eerste morgendienst Ontmoeting –  De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 25 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 26 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

 Donderdag 28 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.J. Meijer

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 3 Zuid –  De Parel

 Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

varia

 

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

 

Velen uit de gemeente hebben ons persoonlijk of per kaartje gefeliciteerd met ons 50 jarig huwelijksjubileum, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Bovenal dank aan onze God en Vader voor Zijn trouwe zorg voor ons in al die jaren.

Jan en Ineke de Ruiter-de Boon

 

 

 

50 – Jarig jubileumconcert Urker Zangers

De zeer bekende Urker Zangers komen zaterdag 30 maart zingen in Sliedrecht! Het concert maakt deel uit van hun tour vanwege het 50-jarig jubileum. De Urker Zangers o.l.v. Jacob Schenk zingen samen met Sursum Corda o.l.v. Everhard Zwart in de Beth-El Kerk, Kerkbuurt 72, Sliedrecht.

Jan Rozendaal bespeelt het orgel.

Het belooft een bijzondere avond te worden waar ook aandacht is voor samenzang. De avond wordt opgedragen aan de medemens in nood waarvoor dan ook een collecte gehouden zal worden. Namens Kerk in Actie zal hier een toelichting bij gegeven worden.

Toegang: volwassenen € 5,- / kinderen € 5,-

Kaarten: https://www.korenindekerk.nl/koren/urker-zangers-jubileumtour-in-Sliedrecht

De avond begint om 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.

 Workshop ten bate van Stichting Ontmoeting

Donderdag 4 april is er een workshop dag ten bate van Stichting Ontmoeting. Met aftrek van de kosten gaat de winst naar deze stichting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Er zijn drie workshop rondes

09.30-11.30 uur

13.15-15.15 uur

20.00-22.00 uur

Geef je op via email: comiteontmoetinghardinxveld@hotmail.com of telefonisch: 0184-61 51 72.

Geef duidelijk aan welk tijdstip je wil.

Locatie: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam

De kosten voor deze voorjaarsworkshop zijn € 28.50 per persoon. Inclusief koffie/thee/fris met wat lekkers!

We maken een liggende voorjaarskrans van ongeveer 40-50 cm doorsnee. De krans op de foto hebben we als voorbeeld gemaakt. Je mag de krans decoreren naar eigen inzicht, met de spullen die we hebben: strokrans, eieren en eierschalen, veertjes, voorjaarsbolletjes etc. Exclusief schaal.

 

Muziek in de stille week

In de week voor Pasen wordt op woensdag 17 april 2019 in de Greupkerk van Oud-Beijerland een muzikale avond gehouden in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens deze avond zal met muziek en samenzang worden stilgestaan bij het thema ‘Lam van God’. Medewerkenden aan deze avond zijn Marion Teeuw (zang), Peter Koetsveld (klarinet) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Op het programma staan prachtige liederen, zoals ‘Via Dolorosa’ en ‘Agnus Dei’. Daarnaast is er samenzang van bekende lijdensliederen. Peter en Jan Peter spelen samen enkele intermezzi, waaronder het ontroerende ‘Erbarme Dich’ van Bach. Daarnaast zullen beiden improviseren op toepasselijke gedichten en bijbelteksten.

Al met al een ingetogen en inhoudsvolle avond ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Marion Teeuw (1993) kreeg onder andere zanglessen van Ilona van Grondelle. Ze werkt regelmatig mee als solist aan concerten.

Peter Koetsveld (1961) was onder andere eerste klarinettist bij diverse orkesten. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk en geeft veelvuldig (orgel)concerten. Van zijn hand verschenen bundels met orgelmuziek, instrumentale muziek en arrangementen. Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s. Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s. Daarnaast is hij dirigent van vier koren, waaronder het Korendijks Mannenkoor.

Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is € 5,- per persoon.

De Greupkerk is te vinden aan de Stougjesdijk 208. Parkeren kan (beperkt) aan de dijk, en verder bij de Agrimarkt (tegenover de kerk).

Jong en oud van harte welkom!

 

 

Colofon

 

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

Erediensten

 

Zondag 24 maart 2019, vierde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

                 Na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid. ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

                 voorzang Weerklank 152: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, HC z12

                 voorzang Weerklank 377: 1, 2, 3, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

 Collecten

Morgendienst:

1. Diaconie – Jemima / Shaare Zedek

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 16: 6

avonddienst: Psalm 103: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A.A. Teeuw, Ridderkerk

 Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Geralda Honcoop, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Kerkblad 74-36

Verbondszegen

“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. ”  (Psalm. 81: 11b)

___________________________________________________________

Velen onder ons hebben als kind Psalm 81: 12 geleerd.

Opent uwen mond, Eist van mij vrijmoedig

Op Mijn trouwverbond al wat u ontbreekt,

schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig

Als vader en moeder houd je je kinderen voor, dat ze alles aan de Heere mogen vragen, op grond van het teken en zegel van de Heilige Doop. Dat is een heel belangrijke les om te leren aan onze kinderen, waar ze ook op latere leeftijd hun steun uit kunnen halen.

Asaf wil deze les ook leren aan het volk van Israël in Psalm 81. Asaf was een Leviet, aangesteld als zanger door David. Bovendien was hij profeet en dichter; hij schreef liedteksten. Psalm 50 en 73 t/m 83 worden aan hem toegeschreven. Zijn psalmen worden gekenmerkt door ernst; het zijn leringen en voorzeggingen.

In Psalm 81 wordt het volk opgewekt om hun God te loven en te prijzen in de eredienst tijdens het Paasfeest. Het Paasfeest is ingesteld bij de uittocht uit Egypte, die plaats vond met volle maan in de nacht van 14e en 15e van de maand Abib (later Nissan genoemd). Abib is de eerste maand van het kerkelijk jaar die ongeveer samenvalt met onze maand april. Het nieuwemaanfeest gaat vooraf aan het Paasfeest en is op de 1e van de maand, dat als kerkelijke Nieuwjaarsdag en als inleiding op het Paasfeest op zeer bijzondere wijze door het blazen van de ramshorens geheiligd werd.

In deze psalm wekt Asaf de hele vergadering in de tempel samengestroomd, de priesters, de levieten en de leken op om de lof van Israëls God te zingen met trommel, citer en harp. Terwijl de horens van de priesters met hun langgerekte tonen de offerhandelingen begeleiden, moet de tempel vervuld zijn met een geweldig klinkende feestjubel. Dat is het bevel van de Allerhoogste.

Asaf herinnert het volk aan de uittocht uit Egypte, waar zij als vreemdeling verkeerden, aan de beproeving te Meriba (waar de Heere hun vertrouwen op de proef stelde) en aan de wetgeving op de berg Sinaï. Samengevat laat hij hen de trouw van God zien tegenover hun ontrouw. De HEERE spoorde hen voortdurend aan om geen vreemde god te dienen en beloofde hen de Verbondszegen als zij Hem alleen zouden dienen en gehoorzamen.

Hij belooft hen deze zegen, terwijl Hij een verbond met hen sluit op de Sinaï. Luister maar:

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”

Met andere woorden gezegd: als u op Mij vertrouwt zal ik u zegenen. Dan kunt u nooit teveel van Mij vragen. Alles wat u nodig hebt zal Ik u schenken. ‘Nooit kan ’t geloof teveel verwachten’!

Het beeld doet ons denken aan een vogelmoeder die de bekjes van haar kleine vogels in het nest zoveel mogelijk volstopt met eten. Kan de vogelmoeder niet altijd voldoende eten geven aan haar kleintjes, onze Verbondsgod geeft ons meer dan genoeg. De schatten van Zijn genade zijn onuitputtelijk. Hij geeft tijdelijke en eeuwige zegeningen.

Voor ons ligt hier ook een duidelijk les. De HEERE heeft ook met ons Zijn Verbond gesloten, toen het teken en zegen op ons voorhoofd werd aangebracht. Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid!

Wij zijn verbondskinderen. God wil ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aannemen, ons vergeving schenken van al onze zonden. Hij wil ons van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of het kwade zo gebruiken dat het ons tot zegen wordt. Deze verbondszegeningen zijn ons toegezegd. De HEERE vraagt van ons alleen gehoorzaamheid en overgave aan Hem. Hij vraagt ons hele hart, geen half hart.

Maar zegt u: hoe moet ik dat doen? Ik voel weerstand in mijn hart en wil ook nog graag mijn eigen leven leiden. Weet u dat alleen door de werking van de Heilige Geest uw hart verbroken wordt? Dat kunt u zelf niet en dat hoeft ook niet. Zeg maar tegen de Heere, dat u zo’n onwillig hart hebt en maar niet tot de overgave kan komen. Vlucht met al uw zonden en tekortkomingen tot Jezus onze Zaligmaker en u zult niet teleurgesteld worden. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’.

Dat toch niet voor u zal gelden: ”Maar mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest”. De Heere roept u nog: ”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal rust geven.” (Mattheus 11: 28).

A. de Hek

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerust

ing: ‘Klaar voor de Start’. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avon

den belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten van de wijkgemeenten Oost en Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

 Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen loopt alweer bijna naar een einde. Dinsdagavond 2 april is er een afsluitingsavond voor de catechesegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Het is mooi om onder meer daar wat over te horen en te zien.

Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Spullen rommelmarkt gevraagd

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt, die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel kan dit opgeven via het e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl. Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar de fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 19 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubelen, orgels en oude tv’s meer op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Eleos. Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Ze werken vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit het geloof in God werken ze samen met de hulpbehoevende mens aan herstel. Eleos is daarbij overtuigd van de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. Bij Eleos vindt men het ook belangrijk dat de gasten weer deelnemen aan de maatschappij. Dit kan betaald werk zijn, maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk. De diaconie ondersteunt dit werk vanuit de diaconale opbrengsten met een gift. Wilt u dit werk en de zorg die verleent aan hulpbehoevenden meenemen in uw gebed?

Transport naar Roemenië

Zoals elk jaar hopen enkele gemeenteleden op 25 maart per vrachtauto met aanhanger af te reizen naar de provincie Transsylvanië in Roemenië. Kleding, huisraad, medicijnen en meubels zullen op vier plaatsen worden afgeleverd, die vervolgens tijdens bazaars door de plaatselijke kerkelijke gemeente zullen worden verkocht voor een relatief lage prijs. Hierdoor krijgt de kerk beschikking over de noodzakelijke financiële middelen voor kerkelijke of diaconale doeleinden. Steeds blijkt weer dat deze financiële middelen enorm belangrijk zijn om de roeping van christelijke gemeente uit te kunnen voeren. De samenstelling van de goederen voor het transport is in de afgelopen tijd nauwkeurig bepaald, hierbij hebben velen uit onze gemeente hun steentje bijgedragen. Het merendeel van deze goederen is door u aangeboden tijdens de inzameling op de eerste woensdag van elke maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95. Het transport naar Roemenië zal worden uitgevoerd door Gert Verhoef en Niek van Vliet, met gebruikmaking van een vrachtauto die ook dit keer door R. Vlot & Zn ter beschikking is gesteld. We bidden om goede reis, gezegende ontmoetingen en een behouden thuiskomst op zaterdag 30 maart. Mocht u willen bijdragen aan de dekking van de kosten die deze transporten met zich meebrengen dan kunt u uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Diaconie (NL16RABO0325003408) onder vermelding van ‘Roemenië’). Bij voorbaat hartelijk dank.

Ontmoetingsavond donderdag 21 maart

De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 maart in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, die door ds. E. van Rooijen wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. J.W. de Jong een lezing houden over flora en fauna in de Krimpenerwaard. Dhr. De Jong was wetenschapper aan het Erasmus MC, en tevens Controleur Vogelwet (onbezoldigd rijksveldwachter). Via inventarisaties voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard is hij breed geïnteresseerd geraakt in de natuur, inclusief milieuvraagstukken. Hij zal een gevarieerde lezing houden over de wereld die hij de afgelopen decennia heeft gezien door verre- en vlinderkijker, door loep- en macrolens. Naar verwachting stemt u na afloop in met dr. Fop I. Brouwer, die zijn radiopraatjes steevast eindigde met: ‘Wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit’. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, boeiende avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 19 maart staat in De Parel de koffie en thee klaar. We beginnen om 9.15 uur met de 9de Bijbelstudie (februari nummer van Vrouw). Liesbeth Leenman zal Jeremia 35 inleiden: Beschamend voorbeeld van de Rechabieten. Nelly Egas en Corrie de Keizer passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 20 maart komt de bijbelkring weer bij elkaar. Johannes 8: 30 t/m 59 is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in de Jeugdzaal Oude Kerk, aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 maart komt de bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Dick Klein zal de inleiding houden over 2 Korinthe 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om de ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Even bijpraten over Interlakes International School

Het is al weer enige tijd geleden dat we in de kerkbode iets gepubliceerd hebben over dit diaconale project. Al jarenlang ondersteunen we dit project. Ieder jaar hebben we zomers een gemeenteavond gehouden waarbij u dan geïnformeerd werd en kon meeleven.

Vele malen was dat met Mark en Janneke Gerritsen, vorig jaar voor het eerst met Danielle en Siebe. Het werk mag nog steeds doorgaan, maar er is wel weer heel wat veranderd. Daarover informeren wij u graag.

Donderdagavond 7 maart zijn de verschillende betrokkenen bij het project Interlakes School weer bij elkaar geweest in de Parel. Aanwezig was een delegatie van de Meubelmakers met een Missie, van de diaconale commissie en van het bestuur van Interlakes.

Vanuit de timmerploeg werd gemeld dat iedere week de meubelmakers enthousiast blijven doorwerken om prachtige (tuin)meubels te maken voor een mooi doel.

Het bestuur van Stichting Friends of Interlakes was dankbaar te kunnen melden dat, na het vertrek van Siebe en Danielle, er een nieuw echtpaar is benoemd dat leiding gaat geven aan Interlakes. Siebe en Danielle hadden eerder dit schooljaar aangegeven dat ze gezien de spanningen en veranderingen in Ethiopië zich wilden terugtrekken als directeursechtpaar. Inmiddels zijn te ze terug in Nederland. Arie en Arda Maasland hopen zich per 1 mei te gaan vestigen in Ethiopië. Het bestuur is heel blij dat een oud-dorpsgenoot bereid is gevonden om het mooie werk in Ethiopië voort te zetten. U kunt kennis maken met de familie Maasland op 10 april tijdens de diaconale gemeenteavond. Hartelijk welkom alvast.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de morgendienst mocht ds. G. Wassinkmaat het lijdensevangelie laten klinken vanuit Psalm 130. ’s Avonds was er een leerdienst waarin Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde kwam. We dachten na over de figuur van de profeet in het Oude Testament. We ontdekten dat Christus de grootste profeet is. Hij is de stem van God in levende lijve die Zijn woorden kracht bij zet doordat Hij ook optreedt als priester en koning, via de route van kruis en open graf. Wij worden eveneens opgeroepen om op te treden als profeet. Op de plaats die wij van God hebben ontvangen worden we geroepen om de Heere te belijden. Profeten worden gekweekt aan de voeten van de Heere Jezus. Heilige momenten zijn daarom onontbeerlijk.

Kring Geloofsopvoeding

Woensdag 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bijeen te komen in de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Het thema van de avond is ‘De zondag in het gezin’. Op welke manier is de zondag in het gezin een dag apart? Hoe krijgt de eer van de Heere voldoende aandacht? Op welke manier is de zondag een fijne dag, echt een feestdag? Hoe geven we in het gezin aandacht aan het gesprek over de preken? We hopen alle ouders weer te ontmoeten! Schroom niet om alsnog aan te schuiven!

 Gelezen

‘Indien u werkzaam bent met betrekking tot anderen, zult u de belofte verkrijgen: Een ieder die heeft, zal gegeven worden. U zult ondervinden, dat u anderen lerend, zelf meer licht in de zaken van het geloof ontvangt (…) Men heeft wel uitvluchten en zegt: ‘Ik heb geen bekwaamheid daartoe, als ik wil beginnen dan besterven de woorden mij op de tong’. En nu antwoord ik: ‘al doende leert men’ (…). Zegt u: ‘Ik weet zelf niet veel’, ik antwoordt: ‘U hebt enige kennis zo u een christen bent. Weet u drie woorden, leert een ander er dan maar twee’. Al zou u alleen maar zeggen: ‘Wij gaan sterven en daarna komt de eeuwigheid’, dan kon dat een middel zijn voor iemands bekering’.

W. à Brakel (1635-1711)

 Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 10,- voor de kerk. Br. K. Ruiten-berg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

Twee gastvoorgangers verkondigen zondag het evangelie. Bid hen vol, opdat zij u vol zullen preken! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a.)

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 25,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 maart is Op Toonhoogte (OTH) 429: ‘Heel alleen in de hof.’

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Citaat

Onrecht lijden brengt een christen geen schade toe. Maar onrecht doen richt schade aan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • Vanwege de beperkte vrijheid op de Malediven ontvluchten veel Malediviërs de realiteit. Ze doen dit door te roken of door drugs te gebruiken. Bid dat zij ontdekken dat echte vrijheid alleen bij Jezus Christus te vinden is. (Gebedskalender Open Doors)
 • Zaterdag 16 maart, vindt in Barneveld de jaarlijkse GZB-dag plaats. Bid dat het een gezegende dag mag zijn en dat de betrokkenheid van de bezoekers bij het zendingswerk groeit. (Gebedskalender GZB)
 • We danken voor allen die zich inzetten om christelijk onderwijs te geven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en ook voor de lessen die gegeven worden in het openbaar onderwijs.

 Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die een kruisweg gaan. Wat kan het leven soms wendingen nemen die we vooraf onmogelijk konden voorzien. “Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven?” Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen aan C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die de Heere vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Die nodiging kan in het lijden troost geven. Die nodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten: Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en leidt het zo, dat het uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 20,- en ouderling D. Boers € 25,- voor de kerk. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Na een huisbezoek kreeg ouderling J.P. Teeuw € 11,50 (collectebonnen) als gift mee.

Verkiezingen

Woensdag 20 maart worden we geroepen om te kiezen voor de provinciale overheid en het waterschap beheer. Laten we ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. En ook bidden voor hen, die ons besturen, te willen leiden in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (art. 36 NGB)

Genoteerd

De koninklijke Leeuw kent men pas als men Hem ziet als het geslachte offerdier.

Tenslotte

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 16 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 17 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 18 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21 uur        Meisjsclub –  De Parel

20.00 uur              Cursus Hebreeuws –  De Parel

 Dinsdag 19 maart

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 20 maart

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – zaal OK

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Kring Geloofsopvoeding – Nieuwe kerk

Donderdag 21 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.45 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 14

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

( 1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom. Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

Erediensten

Zondag 17 maart 2019, derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk, Voorzang: Weerklank 149: 1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur   ds. J.W. Hooijdonk, Kockengen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Marianne den Boer, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Marjolein Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 95: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Marjon Slingerland, Rianne Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 74-35

Zaaien met verwachting

“Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar”. (Markus 4: 26-28)

_______________________________________________

 Zaaien is een bekend begrip in de Bijbel, zowel letterlijk als figuurlijk. Velen van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier. Omdat Jezus zelf de uitleg van deze gelijkenis geeft, weten we dat het zaad hier als beeld wordt gebruikt voor de verspreiding het Woord van God. Het is duidelijk dat het zaad hier figuurlijk is bedoeld.

In de tekst hierboven zegt Jezus dat ook dit een gelijkenis is, over het Koninkrijk van God, maar de uitleg geeft Hij er niet bij, zodat die niet meteen duidelijk is. Op het eerste gezicht is het een beschrijving van een natuurlijk proces, zoals we dat allemaal wel kennen. Je zaait iets in de tuin of in een pot en na verloop van tijd zie je de eerste blaadjes boven de grond komen. Als er verder geen belemmeringen zijn, groeien ze uit tot volwassen planten. Als we ons even beperken tot dit natuurlijke proces is het goed om te bedenken, dat het ontkiemen van zaad en het verder opgroeien, niet altijd vanzelfsprekend is. Dat leren we uit die gelijkenis van de zaaier en een ieder die wel eens iets zaait ervaart dat zelf.

De groei van planten is afhankelijk van allerlei omstandigheden die wij mensen meestal niet in de hand hebben. Vandaar dat gelovigen vanaf oude tijden hebben beseft dat ze hiervoor afhankelijk waren van God  (Zacharia 10: 1). Dat is ook de reden dat wij in onze kerken al enkele eeuwen de biddag voor het gewas kennen. Ondanks al onze moderne technieken blijven we aangewezen op Gods zegen. Dat hebben we in de afgelopen zomer opnieuw ervaren. Vandaar dat er ook in de komende week weer de biddag voor gewas en arbeid zal zijn om te bidden om Gods zegen en als uiting van onze afhankelijkheid van Hem.

Laten we nu ook kijken naar de geestelijke betekenis van bovenstaande gelijkenis. Daarvoor zijn er wel aanwijzingen in de Bijbel. Zo spreekt ook Paulus over zaaien als het over zijn prediking gaat (1 Korinthe 3: 6). Hij komt daarbij tot de conclusie dat God de wasdom moet geven. God zorgt voor de groei van het geloof bij de hoorders, daar kunnen de zaaiers niets aan bijdragen.

Dat aspect wordt ook in de bovenstaande gelijkenis onder woorden gebracht: “de aarde brengt vanzelf vrucht voort.” Dat kan een ontspannende gedachte zijn voor een ieder die iets van de Bijbelse boodschap doorgeeft.

Toch vertelt Jezus deze gelijkenis niet in de eerste plaats om dat duidelijk te maken. Aan het begin van deze gelijkenis zegt Hij: “Zo is het Koninkrijk van God.” Daarmee sluit deze gelijkenis aan bij de meeste gelijkenissen die Jezus vertelde, zoals in het evangelie van Mattheus. Hoewel daar wordt gesproken over het Koninkrijk der Hemelen wordt daarmee het zelfde bedoeld.

In de prediking van Jezus en zijn discipelen klinkt vaak de oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.”  Dit wekte de indruk dat het spoedig zou komen.

Veel mensen in die tijd dachten dat ook. Om dit misverstand weg te nemen vertelde Jezus de gelijkenis van de tien ponden (Lucas 19: 11 e.v). Als we vanuit dit perspectief bovenstaande gelijkenis lezen, wordt het duidelijk dat het Koninkrijk van God er niet meteen zal zijn. Het zal langzaam groeien zoals een plant, er gaat een ontwikkelingsproces aan vooraf. Met het optreden van Jezus is de basis gelegd voor dit Koninkrijk, hij is het zaad dat in de aarde zal sterven (Johannes 12: 24). Daarna groeit het in de loop van de tijd als een plant. Allen die gelovig uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk hoeven daaraan niet te twijfelen. Wij mogen het in geloof verwachten en er om bidden zoals Jezus dat heeft geleerd. Het komt zeker zodra de groei voltooid is. Wij weten niet wanneer dat zal zijn, maar Jezus geeft ons de opdracht om waakzaam te blijven (Mattheus 25: 13)

         En bouw uw Koninkrijk in de volken,

         uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.

         Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.

         Bouw uw Koninkrijk in ons.

         Bouw uw Koninkrijk op aard’!

                                              (Op Toonhoogte 385: 5)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Biddag 2019: Wat vraag jij?

Volgende week woensdag is het biddag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Wat vraag jij? Deze week staat 1 Koningen 3: 1-15 centraal, dit gedeelte beschrijft hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. In de ochtend-dienst op 13 maart willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk.

Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe Kerk liggen.

16 maart Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 maart, waarbij een ieder van harte welkom is om samen te bidden voor o.a. het beroepingswerk in onze gemeente, voor nieuwe medewerkers die met de evangelisatie-commissie mee gaan uitzwermen in de wijken, voor de zieken en voor de komende verkiezingen van 20 maart, die gevolgen hebben voor de zetelverdeling van de Eerste Kamer. We bidden voor een overheid die met Gods geboden rekent en die oog heeft voor de zwakken in de samenleving. We beginnen om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Eerste ophaalavond rommelmarkt

Dinsdag 12 maart is de eerste ophaalavond van spullen voor de 52e rommelmarkt die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel. Wij hebben dit jaar vier ophaalavonden. Ook dinsdag 19, 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op.

Maar wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 9, 23, 30 maart en 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO.

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt kan dit opgeven via het volgende e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. Daarnaast is het ook mogelijk te bellen naar fam. Visser, tel. 06-30 24 16 45 Zowel grote spullen als meubels, kleine kasten, tafels en fietsen enz. en kleinere spullen als kleding, huisraad, speelgoed en boeken zijn welkom. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv’s meer op.

 Gezocht!

Voor het nieuwe project: Christelijk kindertheater (CKT) zijn wij op zoek naar een ruimte waar we het decor kunnen bouwen en schilderen. Het gaat om twee keer een periode van een aantal weken per jaar.

Ook zijn we nog op zoek naar tieners die het leuk vinden om mee te helpen met het instuderen van het toneelstuk, maar ook creatieve tieners die willen helpen met kleding en/of decor maken en muzikale begeleiders voor de liederen.

Heeft u een schuur / loods / werkplek waar we gebruik van mogen maken om het decor te bouwen? Of lijkt het je leuk om m

ee te doen met dit project? Neem dan contact op met Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com / 06 29 22 25 10).

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Noteert u deze avonden in uw agenda!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte biddag

De diaconale collecte van biddag 2019 is voor Kerk in Actie: Stop kinderarbeid India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handje-vol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisa-ties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! De diaconie wil dit werk in India graag ondersteunen. en daarom willen we de collecte van harte bij u aanbevelen.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 11 maart is weer de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We denken na over het thema ‘Gemeenschap in de Kerk van Jezus’ en deze avond vooral over ‘Mozaïek van gebrokenheid’. Uiteindelijk is dat wat het is, zolang we op deze aarde leven: Met elkaar zijn we een mozaïek van gebroken mensen, maar dan leggen we niet de nadruk op onze gebrokenheid, maar op de waar-de van het mozaïek. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop om 18.00 uur, waarna vanaf 18.30 uur een bodempje voor de rest van de avond kan worden gelegd tijdens een maaltijd. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede

gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Zondagmiddag 3 maart stond in het teken van het zondagsscholenproject. We hebben met elkaar gezien hoe moeilijk de Roma kinderen in de Oekraïne het hebben. Gelukkig helpt de stichting HOE deze kinderen en we zagen hoe deze kinderen daardoor toch naar school konden en ze  ook hoorden over de Heere Jezus. Daarna hebben wij ook nog mooie werkjes en kaarten gemaakt en getekend. Die hoopt iemand van de stichting HOE bij deze kinderen te gaan brengen. We hebben een fijne middag met elkaar gehad. Omdat er heel veel geld nodig is, willen we de collecte voor aanstaande zondag op de zondagsschool ook besteden aan dit mooie project. We hopen dat er zo heel veel kinderen geholpen worden en dat ze vooral ook allemaal van de Heere Jezus mogen horen.

 

Zending

Vervoer naar zendingsdag GZB

Zaterdag 16 maart wordt in Barneveld de jaarlijkse GZB zendingsdag gehouden. Met een programma dat je verbindt met zending. Dat kan zijn met zendingswerkers ver weg die namens onze gemeenten naar landen trekken waar het Evangelie van Jezus Christus nog onbekend is of naar landen waar kleine, jonge gemeenten moeten worden toegerust om te onderwijzen uit de Schriften. Het kan ook zijn dat je wordt geboeid door de ontmoetingen en dat je zelf wordt geroepen om er op uit te gaan. Kom en maak het mee! Indrukwekkend, verrijkend en inspirerend.

Plaats: Midden Nederland hallen Barneveld. Aanvang 9.45 uur. De dag is gratis, maar we willen graag dat u zich aanmeld via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-51 24 44.

Wanneer u graag zou mee rijden of nog plaats over heeft in de auto, meldt u zich aan bij Kees Pille, tel. 61 40 67 of mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De heilige doop werd afgelopen zondagmorgen bediend aan Annemijn van Milligen. Ze kreeg als dooptekst Jesaja 43: 1 mee. In de verkondiging hoorden we de woorden van de Heere Jezus uit Markus 10: 14 “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”. Vaders kwamen met hun kinderen naar de Heere Jezus. Dat is een geweldig voorbeeld voor de vaders vandaag! Laten we er prioriteit aan geven om samen met de kinderen naar de Heere Jezus te gaan om samen met Hem te spreken in het gebed, samen te luisteren naar Zijn woorden om daar ook samen door geraakt te woorden. De Heere Jezus maakt ook duidelijk hoe je het Koninkrijk binnengaat. Ontvangen is daarbij het sleutelwoord. Koningskinderen hebben in zichzelf niets, maar ze leven van de royaliteit van de Koning. “Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen, en ’t goede tot verzading doet ontvangen”. (Psalm 103: 3 berijmd)

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kerngroepen

De kerngroepen van onze wijk komen na de avonddienst weer bijeen op de gebruikelijke plaatsen. De jongeren van 16-20 jaar worden verwacht in de pastorie aan de Vinkeweer. In een aantal groepen zal er verder gesproken worden over de preek van zondagavond. We wensen alle jongeren een fijne avond toe. Laten we als gemeente bidden voor onze jongeren en de leidinggevenden.

Catechese

Vanwege de Biddag zijn er deze week geen catechisaties. Donderdagavond is er wel belijdeniscatechisatie.

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 13 maart is er de jaarlijkse biddag. Een goed moment om stil te worden voor God en Hem persoonlijk en ook als gemeente aan te roepen voor wat gezaaid wordt, voor eten en drinken, ons (school)werk en alles wat nodig is in het persoonlijk leven van anderen en dat van onszelf. ’s Morgens is er een dienst in de Oude Kerk. Deze dienst is in het bijzonder gericht op de kinderen. Het thema voor deze dienst is: Wat vraag jij? Het gaat dan over 1 Koningen 3: 1-15. De deuren van de Nieuwe Kerk zijn ’s avonds geopend. In die dienst hoop ik zelf voor te gaan. We lezen in deze dienst uit Markus 6: 45-56. In dat gedeelte zijn we er getuige van hoe de Heere Jezus Zijn Vader zoekt in de weg van het gebed. Tegelijkertijd verliest Hij de discipelen niet uit het oog. We bidden om een gezegende dienst!

Kring Geloofsopvoeding

Woensdagavond 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk. Het thema deze keer is: ‘De zondag in het gezin’. We hopen alle ouders weer te ontmoeten!

Dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven die wij ontvingen rond mijn 80e verjaardag op jl. zondag 17 februari. mw. J. Guijt

 Gelezen

‘Christus is ons tot hogepriester geworden, opdat Hij ons vrede zou geven en door Zijn offer met de Vader verzoenen  en om in Hem priester te zijn’.

Johannes Calvijn (1509-1564)

Vanuit de pastorie

Het was fijn om even een weekje vrijaf te zijn. In die week was ook mijn vrouw jarig. Hoewel we daar niet al te veel ruchtbaarheid aan hebben gegeven, waren er toch die daarin met ons meeleefden. In diezelfde week was ook mijn vader jarig. Ook hij kreeg verschillende kaartjes uit Hardinxveld-Giessendam. Het heeft hem blij verrast. Hartelijk dank voor deze warmte en betrokkenheid!

 …tot zondag

De avonddienst is een leerdienst waarin het vanuit Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de ambtsnaam van de Heiland: Christus. Wat heeft die naam ons te zeggen? Wat betekent het om christen te zijn? Is die titel er voor ons één met inhoud?

We nemen deze zondagavond ook afscheid van br. H.H. Hazendonk. Hij hoopt volgende week te vertrekken naar Lima in Peru. Daar gaat hij een jaar een Bijbelschool volgen. Wij wensen Hem de zegen van God toe en bidden dat Hij de kerk in Peru mag dienen met de gaven die God hem heeft gegeven. U en jou wens ik een gezegende zondag! ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Kerkenraad

Ouderling Robert Kraaijeveld is al enige weken thuis vanwege een hernia. Hij is niet in staat om zijn gewone, alsook zijn ambtelijke werkzaamheden te verrichten. Dat is ook de reden waarom we hem al even niet in de kerk zien. Naar het zich allemaal laat aanzien, valt het herstel een beetje tegen. Hij had eigenlijk al aan het werk willen zijn, maar dat lukt helaas maar niet. We bidden toch voor een voorspoedig herstel, zodat hij met name van de pijn, die dit alles met zich meebrengt verlost mag zijn.

Met de bevestiging van broeder Remko den Breejen is de broederkring van ouderlingen en diakenen weer compleet. Een reden om dankbaar voor te zijn. Remko zal in wijk 2.7 ‘Peulen’ het pastorale werk oppakken. Wie hem zal begeleiden op zijn bezoeken zal, zodra dit bekend is ook via het kerkblad aan u worden doorgegeven.

Toch is de kerkenraad niet volledig. Er is helaas nog een vacature van predikant. Met ingang van afgelopen zondag is het beroepingswerk formeel gestart. In verband met deze vacature verzoeken wij de leden van wijkgemeente 2 Noord, namen aan te dragen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen binnen onze wijkgemeente. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14.

U mag dat uiteraard ook per mail doen via  mailadres: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk dinsdag 19 maart in te dienen. We bidden onze God om wijsheid en zegen hierin en gelijktijdig om een spoedige vervulling van deze vacature.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 10 maart is Op Toonhoogte (OTH) 425: ‘Als ik m’n ogen sluit.’

Citaat

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan. John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

Jordanië ving de afgelopen jaren veel Iraakse en Syrische vluchtelingen op. Het leven in vluchtelingenkampen is erg zwaar. Deze vluchtelingen zien vaak geen uitkomst meer. Dank voor de Jordaanse christenen die vluchtelingen vertellen over de Heere Jezus.

(Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië staat de godsdienstvrijheid in verschil-lende landen sterk onder druk. Bid voor onze broeders en zusters die vandaag toch bij elkaar komen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord.

(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Tweede Lijdenszondag en op de biddag voor gewas en arbeid op woensdag 13 maart.

Pareldienst

Zondagavond 10 maart zal er om 18.00 uur een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot kandidaat Joren IJzerman. Het thema is ‘Het ware geluk’. Naar aanleiding van Mattheus 5: 1-12, de zgn. ‘zaligsprekingen’, gaat het over wat de Heere Jezus ont leert over het vinden van het ware geluk.

Deze dienst zal de band Kingdom de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 7-4 en 5-5 en 2-6.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Gezondheid is een groot goed, maar blijft echter kwetsbaar. Geborgen te mogen zijn in de doorboorde handen van de Zaligmaker is de enige en blijvende troost.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Stage

Zondag 29 januari 2019 ging, in verband met zijn studie aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, dhr. P. Bijl voor. Dit was de laatste verplichte opdracht die gedaan moest worden in onze gemeente met betrekking tot zijn leerplekovereenkomst, zodat preekconsent kon worden aangevraagd. Dit heeft hij in principe ook ontvangen, zodat hij nu in de gemeenten mag voorgaan. We wensen proponent Bijl Gods zegen toe in de verdere studie en de verlichting met de Heilige Geest in de voor-bereidingen van de erediensten waarin hij voor mag gaan.

 Dankwoord

Vanaf deze plaats laat ik u en jou weten dat mijn leerperiode in de gemeente afgerond is. Met plezier kijk ik terug op een mooie en leerzame periode. De gesprekken en andere activiteiten heb ik als inspirerend ervaren. Ik wil u en jou bedanken voor de openheid en betrokkenheid in de afgelopen tijd, dat heb ik gewaardeerd! Voor nu wens ik jullie allen de zegen en nabijheid van onze God toe en vooral de vreugde in Hem. Met een hartelijke groet,

Pieter Bijl

Gelezen/gehoord

Bij een onzuiver zicht op de aard van de zonde, zal er ook onduidelijk zicht komen op de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkelingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden.

Tenslotte

Zowel voor de komende zondag als voor de biddag op woensdag 13 maart wenst de kerkenraad u en jullie rijk gezegende diensten toe.

                          P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 maart

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst: Bijbelstudie Nieuwe kerk

Maandag 11 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 12 maart

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Kemphaan 1

Woensdag 13 maart

Biddag voor gewas en arbeid

Donderdag 14 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Alle predikanten en de kerkelijk werker

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 12 maart 2019, tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop. J. Meerkerk, Ede – Voorzang: Weerklank 147: 1,3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorzang Weerklank 376: 1 en 2.  HC Zondag 11

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur   prop. J. IJzerman

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente. – energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroeska Paans, Anouk de Bruin

Groep B: Marit Bom, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A:

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wendy Brandwijk, Annelie Egas, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 30: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. Hervormd Gereformeerde Jeugdbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Heleen Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 Woensdag 15 maart 2019, biddag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1 Diaconie – kinderarbeid India

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Gerrie de Ruiter, Lois de Jong , Leandra de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 25

avonddienst: Psalm 52: 6

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Laura Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-33,34

Iedereen zoekt U

“En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!”

(Markus 1: 36 en 37)

_______________________________________________

Zoekers, daar zijn er vandaag de dag genoeg van. Is er meer dan deze aardse werkelijkheid? Wat is dat meer? ‘God’, over Wie hebben we het dan? Zijn er ook mensen op zoek naar Jezus? U of jij?

Als de Heere Jezus in Kapernaüm is, zijn heel veel mensen op zoek naar Jezus. Ook de discipelen zijn naar Hem op zoek. Ze waren bij Hem en maakten veel mee. Die man in de synagoge werd bevrijd van een onreine geest. De schoonmoeder van Simon werd genezen. En ineens zijn ze de Heere Jezus kwijt. Wat is er aan de hand? Hij is vroeg opgestaan om in alle stilte, op een plaats waar geen mens is, te spreken met Zijn Vader. De Zoon van God kan niet zonder het contact met Zijn Vader. Daar maakt Hij tijd voor, daar neemt Hij de rust voor! De discipelen vragen zich intussen af waar Hij is. En ze vinden Hem. Met een lichte paniek in hun stem horen wij hen tegen de Heere Jezus zeggen: Iedereen zoekt U!

Daar is de Heere Jezus zeker wel blij mee? Al die mensen die op zoek zijn naar Hem. Daar word je toch ook vandaag blij van wanneer mensen de Heere Jezus zoeken? Wanneer mensen dat ook uitspreken dat ze de Heere Jezus nodig hebben. Toch reageert de Heere Jezus heel anders. Hij is niet gericht op een groot publiek. Het is Hem niet te doen om belangstelling. Ook hierin houdt Hij goed in het oog dat Hij Messias is. Hij is gericht op de eer en bedoeling van Zijn Vader. Hij laat zich niet verleiden om zomaar de sensationele behoefte van mensen te beantwoorden, om op te treden als wonderdokter. Ook al heeft Hij genoeg wonderen gedaan, dat staat niet op zichzelf. En daarom Zijn reactie: “Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik”. Niet terug naar de zoekers in Kapernaüm, maar rondtrekken in de omgeving om daar als een heraut op te treden. Want dat is prediken. Om zo het Woord van de grote God door te geven. Om uit te zeggen dat in Hem het Koninkrijk van de hemel dichtbij gekomen is. In deze Prediker wordt het Koninkrijk Gods zichtbaar. In en door Hem gaan mensen een nieuwe tijd in, ze gaan Gods rijk binnen. Dat maakt mensen werkelijk gelukkig. Wat daar voor nodig is? Bekering. Breken met het oude en zondige leven. Daarmee voor de dag komen en het Hem belijden. Overgave aan Hem en Hem volgen en dienen. De Heere Jezus trekt de omgeving door, preekt in de synagogen, opdat velen het zullen horen en geloven! Bij die preken geeft Hij de nodige illustraties. Hij laat zien dat in het Koninkrijk van God duivels het moeten afleggen. Zieken maakt Hij beter. Dat alles vindt Zijn kracht doordat deze Prediker, die Zoon van God is, de weg naar het kruis gaat. Op Golgotha gaat het lijden naar een dieptepunt. Door de route af te leggen van verlatenheid van God en het sterven aan het vloekhout legt Hij de grondslag voor de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God.

Nú is de Heere Jezus in de hemel, maar Zijn leerlingen heeft Hij erop uitgestuurd om de blijde boodschap de wereld in te dragen. En dat gaat ook vandaag door, over het rond van de aarde, ook in Hardinxveld-Giessendam. Zijn Woord, is een Woord voor zoekers. Zoek jij het aan Zijn voeten? Om al luisterend zomaar op de knieën te vallen en je te verootmoedigen voor Hem. En tevens je vast te grijpen aan Zijn Woord, daar je aan toe te vertrouwen, met hoofd, hart en handen! Geloof me, dan ben je een gelukkige vinder. Op kosten van Christus zelf ga je het Koninkrijk Gods binnen. De Koning wordt jouw leven. Dat leven is van een andere snit dan het leven dat menigeen leidt, zonder deze Koning! Om maar iets te noemen: Hij leert je om Hem te dienen en ieder waar je mee van doen hebt. Het is ook een zalig leven, want Hij is je ankerpunt. Zijn vrede vervult je leven. Zijn nabijheid geeft vreugde. Zijn beloften maken je wegwijs. Zijn toekomst geeft hoop en verlangen. De definitieve doorbraak van Zijn rijk komt! Met Hem in de heerlijkheid. Geen ziekte, zorgen en zonden. Geen tranen en pijn. Hij vervuld dan voorgoed je leven. Rijk met de Koning en dat voor eeuwig!

Iedereen zoekt U! Ik ben zo blij dat Hij zelf zoekt. Gekomen om te prediken. Gekomen om zalig te maken. Zo komen ze, mensen die Jezus nodig hebben. Zo wordt Zijn Rijk vol!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Vrouwenmorgen woensdag 6 maart

Er liggen flyers in de lectuurbakken van de Oude en de Nieuwe kerk. Ook op Facebook zijn we te volgen: ‘Vrouwenmorgen Hardinxveld’. Bij vragen kun je contact opnemen met Henny de Koning, 63 12 73.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 3 maart 2019

De diaconale collecte van deze eerste lijdenszondag is voor het Leger des Heils in Dordrecht. Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij het Leger des Heils voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Hierbij leggen medewerkers contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of ze mogelijk ergens mee geholpen kunnen worden. Een bezoeker vertelt; ‘Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar het Leger des Heils. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen.’ Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De diaconie wil dit diaconale werk in de regio graag ondersteunen, en daarom willen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verkoop vanuit nalatenschap

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat wij u op de hoogte stelden van het feit dat de diaconie van onze gemeente een nalatenschap verwierf. Onderdeel van de nalatenschap betrof het woonhuis met enkele omliggende percelen. Na de verkoop van het woonhuis (Binnendams 42) is de grond van het perceel aan de westzijde van deze woning gesaneerd en inmiddels schoon opgeleverd. Bovendien is het bestemmingsplan van het perceel herzien, waardoor er nu twee vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. De diaconie heeft besloten om de verkoop van de percelen in gang te zetten middels een inschrijvingsprocedure bij een notariskantoor. Deze inschrijving zal 15 maart a.s. worden gestart.

Voordat deze inschrijving middels verdere publicatie wordt bekendgemaakt, stellen wij met dit bericht u als gemeente op de hoogte van dit besluit.

Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt contact opnemen met de makelaar, WLTM Coöperatie U.A. telefoonnr. 088-41 11 888. U kunt vragen naar dhr. J. Rijkaart. 

Mailen kan ook: info@wltm.nl. De prospectus van deze inschrijving is vanaf 1 maart a.s. te raadplegen op de website www.wltm.nl.

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

We hebben al mogen genieten van een paar mooie dagen met heerlijk voorjaarsweer…

Dat roept bij sommige dames altijd een gevoel op om te gaan luchten en schoon te gaan maken.

Daar maken we graag gebruik van door de schoonmaak van de Oude kerk in te plannen. Dit hopen we te doen op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Graag vragen we hiervoor uw hulp. We hopen dat vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, bereid zijn om een poosje te komen helpen. Er is voor ieder wel wat te doen. Vanaf 08.00/08.30 uur bent u hartelijk welkom. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd! Doet u mee?

Afscheid organist

Afgelopen periode heeft Arjan Versluis diverse malen de erediensten begeleid op het orgel van de Oude Kerk. Per 1 maart is Arjan benoemd als hoofdorganist van de Grote Kerk in Gorinchem. Om deze reden moet hij stoppen met de orgelbegeleiding in onze gemeente. Wij feliciteren Arjan met deze mooie benoeming en zijn hem verder dankbaar voor zijn inzet en orgelspel de afgelopen tijd. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst.

Modelleur gezocht

Om de veiligheid in onze kerken te vergroten, werkt het College van Kerkrentmeesters aan een aantal nieuwe ontruimingsplannen. Voor het opstellen van de ontruimingstekeningen voor de Nieuwe kerk zijn we op zoek naar een modelleur of tekenaar die de plattegrond van de kerk kan ‘digitaliseren’. We willen graag de plattegrond in autocad (of dergelijk) en deze dan ook voorzien van de nodige veiligheidssymbolen.

Ben je bereidt ons te helpen en daarmee de kerken weer een stukje veiliger te maken? Neem dan contact op met Jaap Blokland (kerkrentmeester203@hghg.nl).

Rekeningnummer Vrijwillige Bijdrage

Enige tijd geleden heeft in het kerkblad een overzicht gestaan van gewijzigde rekeningnummers. Bij het overmaken van de vrijwillige bijdrage zien we dat nog vaak gebruik gemaakt wordt van het oude rekeningnummer. Wilt u a.u.b. nakijken naar welk rekeningnummer u uw bijdrage overmaakt? Het oude nummer voor de vrijwillige bijdrage was: NL87 FVLB 0227 1117 29. Dit graag aanpassen naar het nieuwe nummer NL46 RABO 0373 7197 60.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

De locatie op 7 maart is fam. Verkaik,  Ekster 20. De inleiding over 2 Korinthe 5 wordt gehouden door Anneke Tromp.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Vrijdagavond 15 maart organiseert de Jongensclub weer een ‘Vader-zoonavond’. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda! Meer info volgt via de uitnodiging en in een latere kerkbode.

Zondagsschool

Zondag 3 maart hopen wij met alle kinderen van de zondagsschool een gezamenlijke middag te hebben in De Parel. Deze middag zal in het teken staan van het projekt van de zondagsscholenbond ‘Haal ze uit het slob’. Het collectegeld dat we deze zondag ophalen is voor dit project bestemd. Via onderstaande link kunt u meer lezen over deze actie: https://www.hervormdezondagsscholen.nl/jaarlijkse-actie/roma-kinderen-oekraine.

Evangelisatie

Bijbelleesrooster Lijdenstijd

Kent u de zeven werken van barmhartigheid? Tijdens de Lijdenstijd zal jeugddiaconaatcommissie 2SERV samen met Geloven In Spangen een bijbelleesrooster beschikbaar stellen dat gaat over deze zeven relevante en inspirerende thema’s. Geloven in Spangen is een pioniersgemeente in Rotterdam: een groeiende gemeente voor wie de zeven werken van barmhartigheid misschien weer net een andere dagelijkse betekenis hebben dan voor ons. Wij kunnen van hen leren en vice versa!

Iedere week wordt in het bijbelleesrooster één ‘werk van barmhartigheid’ behandeld. Het leesplan is geschikt voor alle leeftijden en kan dus bijvoorbeeld met het gezin aan tafel worden gelezen of in de bijbelkring worden gebruikt. Het bijbelleesrooster zal op de eerste lijdenszondag worden uitgedeeld. Het is ook mogelijk om een digitale versie via de mail te ontvangen, dit kunt u aanvragen via jeugddiaken@hghg.nl. U ontvangt het dan digitaal per week.

Zending

Zendingscollecte zondag 24 februari GZB

De eerste collecte op 24 februari in de ochtend- en avonddienst is een zendingscollecte bestemd voor het werk van Maarten en Gerdien Blom. Sinds 2013 zijn zij namens de GZB uitgezonden naar Albanië voor gemeentestichting. Ze werken in de omgeving van Mushqeta, dat ligt in een arm berggebied ten zuiden van de hoofdstad Tirana. In dit gebied wonen enkele christenen, maar was nog geen kerk. Inmiddels is er een kleine gemeente door samenwerking van de GZB en de ‘Gospel of Christ Church’ uit Albanië. Er wordt onder andere elk jaar een vakantiebijbelweek georganiseerd waar zo’n 350 kinderen op af komen.

In juni 2019 hopen ze terug te keren naar Nederland, maar het werk zal worden voortgezet door het team van de Gospel of Christ Church in Tirana. Kleant Xhaho is de nieuwe evangelist die gesteund wordt door de GZB. In de zes jaar dat Maarten en Gerdien in Albanië zitten hebben ze gezien dat er veel mensen zijn aangeraakt door het evangelie. Niet alle zaadjes van het evangelie vielen in de goede aarde, soms was het op de rotsen, soms werd het verstikt door andere gewassen. Maar er is een kerk, daar heeft onze God voor gezorgd.

U kunt Maarten en Gerdien Blom steunen met uw bijdrage bij de collecte op zondag 24 februari.

Workshopdag groot succes

Beste gemeenteleden,

In Zuid-Afrika is de zomervakantie voorbij, de Bijbelclubs en Bijbellessen zijn weer in volle gang. Een kind schreef op: ‘Tannie het vir ons gehelp om ons harte vir God te gee.’ Wonderlijk hoe God werkt!

Afgelopen zaterdag heeft een tweede, gezellige workshopdag plaatsgevonden. Bijna 90 gemeenteleden namen deel aan één of meer workshops. Het was heerlijk weer voor de natuurwandeling, met prachtig licht voor de schilderworkshop en kleurenanalyse. Ook de andere workshops waren erg geslaagd! Dit alles heeft geresulteerd in veel plezier, vrolijke gezichten, mooie voorjaarstukken, heerlijke baksels en zo’n € 900,- voor het kinderwerk in Zuid-Afrika! We bedanken drukkerij AMV, drukkerij Badoux, bakkerij Klootwijk, De Parel, alle workshopleiders en uiteraard de deelnemers. Ook dank voor andere giften die (n.a.v. de workshopdag) zijn binnengekomen! Ik ga het hometeam verlaten, maar recent hebben andere gemeenteleden zich aangesloten. Voor vragen kunt u bij hen terecht, ook via leakinderwerk@gmail.com. Blijft u meebidden voor het prachtige werk van Lea? Hartelijk dank! Warme groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Bij brood en beker mochten we afgelopen zondagmorgen de goedheid van de Heere ervaren. In de verkondiging ging het over de vrouw uit de regio van Tyrus en Sidon (Markus 7: 27 en 28). Op een creatieve manier klemde zij zich vast aan het woord van de Heiland, om niet meer los te laten. De honden eten dan toch maar van de kruimels. Daarmee was haar houding beschamend voor Israël toen. Zij kregen meer dan kruimels. Haar houding spoort ook ons aan om het blijvend van de Heere Jezus te verwachten. De Heere laat ons daarin niet beschaamd uitkomen. Hij voedt met Zichzelf: mild en overvloedig.

In de dienst van dankzegging op het Heilig Avondmaal lazen we Markus 10. We hoorden de woorden van de Heere Jezus: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen”. Met Zijn dienst is Hij een voorbeeld om te dienen in het leven van elke dag. Daarvoor is het nodig dat onze identiteit in Hem ligt. De dienst van de Heere Jezus is ook uniek. Hij heeft de losprijs voor Zijn rekening genomen en zo de Vader in Zijn recht gezet.

Doopdienst

Zondagmorgen 3 maart zal het teken en zegel van de doop bediend worden.

Bijbelkring

De Bijbelkring hoopt woensdag 6 maart weer samen te komen. We bespreken 1 Samuel 15: 1-3 en 7-23. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Ter voorbereiding kunt u dat alvast doorlezen. We hopen opnieuw een goede en zegenrijke avond te hebben, waar we leren van en over de Heere en we ook van elkaar mogen leren. We beginnen de avond om 20.00 uur in De Parel.

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 200,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen is een zeer vrij heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. Een christen is een zeer dienstvaardig knecht van allen, onderworpen aan allen’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag hoop ik twee keer elders het evangelie te verkondigen. In de morgendienst hoopt een studievriend van mij voor te gaan, ds. C.H. Buitink. We zaten in hetzelfde studiejaar en op dezelfde studievereniging. Bij zijn bevestiging in Klaaswaal mocht ik meedoen aan de handoplegging. De avonddienst is een leerdienst over Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daarin over de naam Jezus en de betekenis daarvan. De Naam die hemel en aarde verenigt te saam. Voorganger in deze leerdienst is ds. P. van de Voorde.

Zondag 3 maart is er de doopdienst. We horen hoe de Heere Jezus de kinderen roept: “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”.

U en jou gezegende diensten toegebeden! Met een hartelijke groet van mijn vrouw en onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Psalm 39: 8. Het woord ‘hoop’ verwijst in de grondtaal ook naar een touw. Aan een touw kun je je vastgrijpen als voeten wankelen. Grijp dat maar vast. Dat geldt niet alleen voor zieken, maar ook voor anderen die het moeilijk hebben met wat voor situatie dan ook.

Bevestiging ambtsdrager

Tijdens de late morgendienst van zondag 3 maart zal broeder Den Breejen bevestigd worden in het ambt van ouderling. Met deze bevestiging is de broederkring weer compleet. Wij danken de Heere hiervoor.

Heilig Avondmaal

Zondag mochten we weer de dood van Christus gedenken bij brood en beker.

‘Nu laat ons God de Heere
Dankzeggen en Hem eren,
Want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.’

Ludwig Helmbold

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 4 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 7 maart om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 februari is Op Toonhoogte (OTH) 511: ‘Ho! Stop’ en voor zondag 3 maart Op Toonhoogte (OTH) 510: ‘Hij is machtig’.

Citaat

‘We behoren te bezitten, te genieten en te gebruiken met geen ander doel dan om klaar te zijn om ze weg te doen wanneer we daartoe geroepen worden en om ze gewillig en vol vreugde in te ruilen voor de hemel.’

Jonathan Edwards (1703-1758)

Bidden en danken

Door de oorlog zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden, zoals Egypte en Jordanië. Bid dat ze daar in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

De Presbyteriaanse Kerk in Colombia is een kerk die de noden in de samenleving ziet. Zo is er bijvoorbeeld op verschillende plekken naschoolse opvang voor kinderen in achterstandswijken. Bid dat de kerk in de samenleving van Colombia tot zegen mag zijn. (Gebedskalender GZB)

We danken voor alle onderzoeken en initiatieven die er zijn om deze wereld duurzaam te beheren. We bidden dat dit met name mag gebeuren vanuit de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan hen die niet met name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of chronisch zijn of omdat zorgen van dusdanige aard zijn, dat bekendmaking in het kerkblad niet aan de orde is. Psychische nood; zorgen in relationele sfeer: God weet ervan. Wat kan de weg soms anders gaan dan wij denken en hopen. Wat brengt dat veel in ons hart teweeg. Pijn, verslagenheid, verdriet, hartzeer, gebrokenheid. We hoeven dit alles niet te verbergen. Vanuit het Woord weten we dat Hij de moeite en het verdriet ziet. Hij peilt het leed. En God wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebrokenen op. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.”

Giften

Ouderling Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Belijdenis des geloofs

Afgelopen seizoen hebben 21 jongeren belijdeniscatechese gevolgd bij onze predikant. Afgelopen week hebben zij een brief ontvangen om na te denken over de vraag over het wel of niet belijdenis willen doen en waarom. In de eerste week van maart wordt begonnen met de persoonlijke gesprekken tussen catechisant en catecheet. Laten we als gemeente biddend om onze belijdeniscatechisanten staan, zodat zij op dit kruispunt van hun leven de juiste beslissing mogen nemen. Jongelui, richt je oog en gedachten op het Kruis en zie wat Hij gedaan heeft voor jou. Om zo te komen tot een positieve beslissing Hem te belijden en volgen. Dan zal Hij ook de juiste woorden geven om je keus te verwoorden. Ook onze predikant wensen we wijsheid toe in de gesprekken die hij met hen gaat voeren, zodat er weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van onze gemeente.

Vakantie

Voor veel jongeren en kinderen breekt een week van vakantie aan. Veel basisschoolleerlingen zullen waarschijnlijk naar de ‘Kom jij ook?’ dagen gaan. Leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs hebben in deze vakantie misschien wel een inhaalslag te doen of bereiden zich voor op de laatste periode van het examenjaar. We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie toe.

Doopzitting

14 maart wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doopdienst staat gepland voor zondag 24 maart om 10.45 uur.

Voorzang

Zondag 3 maart breekt de lijdenstijd weer aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we in de voorzang een Nieuwtestamentisch lied zingen. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘De gemeente wordt gedragen door Gods verkiezing, Christus’ offer en de kracht van de Heilige Geest.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Wat is de Heere goed. ‘Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht.’ In gebroken brood en vergoten wijn mochten wij weer zien: Ik geef voor u Mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet Mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed Ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                                                             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 23 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 februari

Geen zondagsschool

Maandag 25 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 28 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 1 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

zaterdag 2 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 3 maart

Zondagsschool gezamenlijk – De Parel

Maandag 4 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 maart

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 6 maart

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

09.15-11.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 7 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – Ekster 20

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Toer voor het Goede Doel 2019: inspirerende sponsortocht

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 15 juni 2019.  Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Voor de tocht, in totaal 150 kilometer, is een gevarieerd parcours uitgezet door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De opbrengst van de rit is bestemd voor het missionaire werk op de locaties die onderweg worden bezocht: het pionierswerk gericht op gezinnen in Capelle-Schollevaar, het missionair-diaconale werk van ‘Het Badhuis’ in Zwijndrecht en de multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Medewerkers van deze missionaire pioniersplekken geven het peloton ter plekke tekst en uitleg over hun werk.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.’ Meld je aan via www.toervoorhetgoededoel.nl

____________________________________________________

Varia

Taxateur Arie Molendijk komt naar bibliotheek

Denkt u zeldzame boeken (bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, etc., handschriften, of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben?

Schroom dan niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedagen, dus niet via foto’s of aan huis, etc. Kosten voor een taxatie zijn € 5,- van 1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere partijen/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van € 25,- tot € 50,-. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf € 200,- en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

U bent van harte welkom en wordt vriendelijk ontvangen in de bibliotheek, Pietersweer 34 op vrijdag 1 maart van 13.00-16.00 uur. Zie voor meer informatie: www.molendijkboeken.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 24 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, M.J. van Oordt, Bodegraven

10.45 uur wijk 3 Zuid, L. Schaap, Nijkerk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Leandra de Jong, Mirthe Geldof

Groep B: Marja van de Wetering 10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rebecca Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 145: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prop. T. Beekman, Kloetinge

18.00 uur ds. R.A. Grisnigt, ‘s Gravenpolder

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Janette Egas, Marijke Vogel, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 3 maart 2019, eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 145: 1, 3

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Leger des Heils, Dordrecht

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Jorieke de Vries, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Joyce Versluis, Linde van Dijk, Groep B: Cobi Klein, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Gerlinde Poortvliet, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 80: 11

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske Egas, Ariena Roza, Mette Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-32

Hij – niet ik…

“Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder.”

(Johannes 3: 29 en 30)

_______________________________________________

In de Middeleeuwen schilderde Matthias Grünewald een groots schilderij voor het altaar in de kerk van Isenheim.

Rechts van de Gekruisigde staat Johannes de Doper. Hij lijkt de tekst uit te spreken van deze meditatie: “Hij moet meer worden, ik echter minder”. Terwijl hij dat zegt wijst hij met een ongewoon lange wijsvinger naar de Heere Jezus. Daarmee zegt Johannes alles: Het gaat om Jezus, en niet om hem, Johannes.

Het gaat om Jezus. Zo ligt dat ook – als het goed is – in het leven van elke christen. Het gaat in het geloof niet om ons, maar om Jezus. Daar vaart de gelovige wel bij, als het ons om Hem te doen is: ‘niet ons o Heere, niet ons… Uw naam alleen zij alle eer en roem gegeven.’

Niet altijd gemakkelijk

Maar, en dat voelt u denk ik ook wel mee, het is niet op ons lijf geschreven dat we onszelf verloochenen. Die moeilijke les moeten we Johannes leren. Dat geldt voor elke christen: het gaat niet om mij. Dat wordt beproefd!

Leerlingen van Johannes hebben namelijk gemerkt dat hun aanhang minder wordt. Het is niet meer zo druk als Johannes preekt. Als hij doopt komen er steeds minder mensen naar voren om gedoopt te worden.

Dat vinden ze maar moeilijk. Ze gaan naar Johannes toe en we horen hun aanvechting en teleurstelling doorklinken in vers 26.

We merken dat het niet om ons gaat, elke christen leeft om Christus te verheerlijken, maar na de zondeval gaat dat niet meer vanzelf. Dan zitten we er vaak zelf tussen. We hebben last van een veel te groot ‘ik’. 

Vanuit het antwoord van Johannes kunnen we zien en leren hoe we die plaats mogen innemen, om als gelovige een levende richtingwijzer te zijn: naar Jezus.

Vriend zijn

Het gaat om Jezus, niet om mijzelf als gelovige, of als ambtsdrager… Dat is geen lastige opgave, maar een lieve lust. Daarom voelt Johannes zich niet gekwetst wanneer de mensen naar Jezus gaan, in plaats van naar hem.

Daar gaat het hem nu juist om. Hierin is zijn blijdschap volkomen. Vol geworden. Laat hem maar wegvallen, laat ons maar naar de zijlijn schuiven, als dit maar gebeurt.

Als de Heere Jezus maar meer wordt, doordat uw kinderen, buren en collega’s Hem leren kennen. Wat zou dat mooi zijn!

Dat is de taak van de vriend van de bruidegom. Hij moest de bruidegom en de bruid bij elkaar brengen en daarvoor van alles regelen. Maar als ze dan bij elkaar zijn, dan moet hij wegwezen.

Zijn beloning is de vreugdevolle uitroep van de bruidegom wanneer hij zijn geliefde in de armen sluit… Dat is de blijdschap, de beloning van de vriend van de bruidegom. Hij verblijdt zich in de stem van de bruidegom.

Hoe deed Johannes dat? Hoe mag u dat doen? Hij wijst steeds van zich af naar de Heere Jezus: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”. Dát werft!

Vertel maar wat Christus te bieden heeft. Laat Zijn heerlijke Naam maar klinken, Zijn Middelaarswerk maar schitteren. Zijn verzoenend lijden en sterven voor onze zonden.

Meer en minder worden

Hoe zijn we vruchtbaar als christen? Daarover gaat vers 30. “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

Christus moet dus groeien. Eerst dat woordje moeten. Dat is niet Johannes’ persoonlijke mening, maar een moeten van Godswege. Johannes brengt zijn teleurgestelde leerlingen bij de wil van God.

God wil dat de Christus groeit. Dat moet en zal gebeuren, omdat Hij het wil. Dat gaat niet in de eerste plaats om het aantal volgelingen, want dan zou je je al snel kunnen verkijken.

Het gaat hier om de groei van Jezus ten opzichte van of in Johannes. Hij heeft als vriend van de Bruidegom geen blijvende betekenis, het gaat om de Bruidegom met zijn bruid. Om Jezus zelf.

Kijk, het zou toch wel heel vreemd en ongepast zijn als de vriend er bij blijft als de bruidegom en de bruid elkaar in de armen sluiten.

Voor Johannes is dit één en al vreugde en blijdschap. Hij moet groeien en ik minder worden. Laat Zijn invloed, aanhang groeien en bloeien. ‘Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.’ Wat heerlijk als anderen tot Jezus komen.

Dat is ook op die tweede manier belangrijk: Christus moet in Johannes, maar ook in u en mij meer worden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Dat is het beste geneesmiddel voor een door de zonde ontstoken en opgezwollen ‘ik.’ Het zeurt maar om aandacht en komt pas tot bedaren als Christus het leven overneemt.

Het gaat dan ook als vanzelf. Hij, niet ik. Zo’n leven is het beste bruikbaar in het koninkrijk van God. Het verwijst anderen naar de Heere Jezus.

J.C. Breugem v.d.m.

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Hulp gevraagd voor ‘Kom jij ook?’

Tieners en volwassenen:

Wilt u dit kinderevangelisatie project  meenemen in uw gebed?  We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waar het evangelie nieuw voor is.

We merken de laatste jaren een verschuiving van medewerkers, sommige stoppen na jarenlange medewerker te zijn geweest, omdat de kinderen uit de leeftijdscategorie gaan groeien. We hebben dus nieuwe hulp nodig tijdens de dagen om met een groepje kinderen het programma te volgen, voor hen te zorgen, en hen te helpen tijdens de workshops en het eten. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mattenleggers voor bescherming van de vloeren om 08.00 uur.

Dit jaar zoeken we wat extra hulp bij het bakken van 600 pannenkoeken voor 26 februari in de ochtend. Wilt u een aantal (25 of 50) pannenkoeken bakken? Dan horen we dat graag. Ze mogen koud bezorgd worden

Maatschappelijke stage:

Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

Financiele hulp:

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL34 RABO 0325 0875 71 t.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld.

Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen, neem dan contact op via komjijook@hotmail.com of bel Arina Hagenaar 06-37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 februari 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift, waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ZOA – vluchtelingen in Ethiopië. Ethiopië biedt jaarlijks opvang aan duizenden vluchtelingen uit Eritrea en Somalië. Met name jonge vluchtelingen belanden hier vaak in een uitzichtloze situatie; het is erg moeilijk om werk te vinden en dat maakt het opbouwen van een nieuw bestaan vrijwel onmogelijk. Vluchtelingen mogen niet werken in Ethiopië, missen vaak de benodigde vaardigheden en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen. Deze omstandigheden drijven vluchtelingen vaak verder richting Europa of het Midden-Oosten op zoek naar een betere toekomst. Ze hebben geen realistisch beeld van de gevaren van deze reis en ze worden een makkelijk doelwit voor mensenhandelaars. ZOA en haar partners willen deze kwetsbare groep mensen helpen. Dit wordt gedaan door het creëren van betere mogelijkheden voor deze vluchtelingen. Zo pleiten zij bij de overheid voor het legaal laten werken van vluchtelingen en bieden ze hen beroepstrainingen aan zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Daarnaast verstrekken zij informatie over de toegang tot essentiële basisvoorzieningen en proberen ze te voorkomen dat deze overbelast raken door de instroom van zoveel extra mensen. Tot slot willen zij de gevaarlijke oversteek naar Europa of het Midden-Oosten ontmoedigen door campagnes die wijzen op de gevaren van deze reis. Als diaconie willen we dit project (wat gefinancieerd wordt door het Ministerie van Buitenlandse zaken) graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 21 februari

De zesde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 februari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. P. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Arie Slob uit Noordeloos een lezing verzorgen met als titel ‘Ouderen in veilige handen’. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden, waaronder de PCOB, een actieplan opgesteld om de problematiek van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Door het onderwerp breed onder de aandacht te brengen wordt gewerkt aan herkenning en erkenning. Hierdoor breidt de bewustwording zich steeds verder uit in onze samenleving. Dat is nodig om ouderenmishandeling een halt toe te roepen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat Ouderen zich veilig voelen en veilig zijn. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 18 februari is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze avond de overstap maken van discipelschap binnen de kerk van Jezus, naar gemeenschap binnen de kerk van Jezus. Gemeenschap is iets dat je als kerk met elkaar doet en gemeenschap is niet iets nieuws, gemeenschap is een eigenschap van God Zelf, voordat de schepping er was. Dat maakt dat gemeenschap binnen de kerk heel belangrijk is. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en iedereen is hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De achtste Bijbelstudie over Jeremia heeft als titel: ‘Belofte van een vernieuwd verbond’. (Jeremia 31: 27-40, Vrouw januarinummer.)  Corrie van de Meijden zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen dinsdagmorgen 19 februari om 09.15 uur van harte welkom in De Parel. Ria Hooikaas en Anja Buijk passen op de kinderen. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 20 februari is er weer de bijbelkring. Het onderwerp van deze morgen is opnieuw Johannes 7: 24-53. We rekenen weer op een goede opkomst en een fijne bespreking.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk

Tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Beste jongens en meiden,

Kom jij ook naar de ‘Kom jij ook?’ met thema Feest.

‘Kom jij ook’ is een interkerkelijk kinderevangelisatieproject, waar onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:

We willen je van harte uitnodigen in Sporthal De Wielewaal op:

Maandag 25 februari tijdens beide dagdelen. Van 09.30-11.45 uur en vanaf 13.30-15.00 uur. In de middag ontvangen we kindertheater ‘Je bent een parel’ (vanaf 4 jaar).

Dinsdag 26 februari gaan we verder met het feest. Vanaf 09.30 uur zijn jullie weer welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Om 13.30 uur is het afgelopen.

Groep 6 t/m 8:

We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 25 en 26 februari ben je om 17.00 uur van harte welkom.  Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, escape room, spellen en workshops.

Locatie: De Bron, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 17 februari geen zondagsschool. Ook de week daarop, 24 februari blijven de deuren van De Parel gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie. Zondag 3 maart hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Uitzwermavond

Dinsdag 19 februari organiseert de evangelisatiecommissie weer een uitzwermavond. Je kunt ook zeggen ‘Zending dichtbij’. In Matheus 10 kunt u erover lezen: wat voor taak en roeping hebben wij als Christen? Wat moeten wij steeds doen, hetzelfde als Jezus: namelijk het evangelie verkondigen.

Nee, wij hoeven niet allemaal het zendingveld op, want er is veel te doen in onze eigen leefwereld. Wees steeds bewust bezig met zending in je eigen gezin, vergeet je familie niet, of je werkkring. Inmiddels zijn er ook al verschillende wijkgroepen opgestart, deelnemers wees als een kaars in de nacht en laat ‘Het Licht’ stralen in uw wijk.

Kijk om u heen en probeer te traceren waar u hulp kunt bieden, soms is het maar iets kleins. Bid met elkaar dat u als christen iets mag betekenen voor de mensen om u heen. Als alle wijken van onze gemeente zijn voorzien, en dat is toch het streven, dan hoeven wij niet meer langs de deuren te gaan. Dat heeft tijd nodig, dat begrijpen wij als kerkenraden maar al te goed. Daarom gaan we voorlopig nog door met uitzwermen, er is nog veel werk te verrichten. Ga met ons mee, het is maar een uurtje, om mensen te spreken die denken dat ze God niet meer nodig hebben. Wij hopen en bidden dat nieuwe medewerkers zich  zullen aanmelden.

Wilt u dit belangrijke werk meenemen in uw voorbede? Gelooft u in de kracht van het gebed? Wij wel,daarom van harte uitgenodigd in de jeugdzaal van de Oude kerk om 19.30 uur. Daar beginnen we ook met bidden, want we weten dat we niet alleen op stap kunnen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen stonden we voor het laatst stil bij Markus 1. Vanuit de verzen 40 en 41 ging het over de melaatse man die bij de Heere Jezus kwam. “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. Het ging hem niet allereerst om genezing, maar om reiniging. De man besefte dat dit geen vanzelfsprekende zaak was. Ook al had de Heere Jezus er inmiddels velen genezen. Onreinheid laat treffend zien wie wij als mensen door de zonde zijn. Dan is het niet vanzelfsprekend dat de Heere Zich ontfermt. Door de zonde bouwen wij een muur tussen God en ons. Wat dat betreft kan het zomaar herkenbaar zijn. Als U het wilt… Maar dan het grote wonder dat de Heere Jezus Zijn hart laat spreken. Zijn hart is als een oceaan vol liefde en barmhartigheid. Hij spreekt: Ik wil het, wordt gereinigd! Op dat woord mogen wij in aanloop naar de bediening van het Heilig Avondmaal onze hoop vestigen. Het is een woord dat een geweldige diepgang krijgt als we bedenken dat Hij daarvoor naar het kruis moest.

20+

Zondag 17 februari, direct na de avonddienst, willen we met de 20+ groep weer bij elkaar komen in de bijzaal van de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze avond is: ‘Gelukkig zijn’ naar aanleiding van de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5: 1-16. Vorig jaar werd dit als onderwerp ingebracht: ‘Te denken aan de realiteit van het leven, waar leven we voor anno 2019? Wat maakt nou gelukkig in deze tijd en wat vinden we moeilijk/lastig aan deze tijd waarin we leven?’  Een onderwerp waar veel stof tot nadenken inzit en waarover we vanuit de Bijbel alles kunnen leren wat nodig is. Wat is dat zalig zijn? Gelukkig zijn? Kan ik dat hier en nu al zijn en ook ervaren worden? Hoe zit dat met de grondwet van het Koninkrijk der hemelen? Geldt dat al in het hier en nu of valt er nog meer over te zeggen?

Raakt dit jou? Wil je er meer over horen en delen? Ben je ouder dan 20 jaar? Wees er dan bij op 17 februari en neem gerust iemand mee!

Noteer ook vast de data van de volgende keren tot aan de zomer: zondag 31 maart (preekbespreking met ds. Westland), 5 mei, 2 juni en 30 juni. Starttijd: 19.30 uur.

Arjen Versluis en Jan Egas

Wijkavond – (Samen)leven met God

Iedere opvoeder ziet zijn of haar eigen kind graag goed, gezond en gelukkig opgroeien. Maar hoe heb je dat op een goede manier in de hand? Op welke manier kun je niet alleen letterlijk voor gezond en gevarieerd eten zorgen, maar ook geestelijk? Als christelijke ouder heb je een verantwoording op je rusten die soms zo beklemmend kan zijn, zeker als achter de voordeur bijna alle goede voornemens lijken te mislukken. Goede opvoedboekjes in de kast en praktische tips van vrienden te over… en toch; de praktijk is soms weerbarstiger dan we willen erkennen. Of gaat het nu nog best aardig –  kinderen zijn nog relatief  jong – maar kijken we enigszins gespannen naar de tienerjaren die spoedig komen. Of vragen onze jongvolwassen kinderen inmiddels zoveel zorg en aandacht dat het u boven het hoofd dreigt te groeien? Is er nog contact? Gaan zij inmiddels hun eigen weg?

Voor de komende wijkavond hebben we Marcel Vroegop uitgenodigd. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Marcel wil met ons in gesprek gaan over de wijze waarop we in het gezin samenleven met God. Hoe spreken we over God? Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de geloofsopvoeding in het gezin? Hoe ging dit vroeger? Hoe gaat dit nu? We kunnen veel van elkaar leren. Dat betreft zowel oud als jong. We zien uit naar de komende wijkavond en verwachten de nodige bagage, bemoediging en aansporing. Het is goed om samen met andere ouders ons hierop te bezinnen. Tot Gods eer en onze diepste vreugde. Woensdag 20 februari 20.00 uur in De Parel. De koffie/thee staat klaar om 19.30 uur. We hopen op een vruchtbare avond. Allen van harte uitgenodigd!

Wijkmiddag Oost

Hoewel het nog een poosje duurt voordat het zover is, willen wij u alvast de datum van de komende wijkmiddag doorgeven. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei.

Houdt u deze dag vrij? Wij zouden het gezellig vinden als u komt! Nadere gegevens volgen nog in een latere kerkbode.

Gastvrijheid

Zondag 3 februari hebben we na de morgendienst met elkaar koffie en thee gedronken in De Parel en hebben verschillende nieuwe gemeenteleden zichzelf voorgesteld. Zij hebben in de afgelopen periode aangegeven, zich (met hun kinderen) te willen aansluiten bij onze wijkgemeente. Het is fijn als we bij de verschillende namen ook een gezicht hebben. Dat bevordert het onderlinge contact. We vormen immers een gemeente waarin we naar elkaar willen omzien en met elkaar willen meeleven. Dat mag plaatsvinden vanuit de wekelijkse bediening van het Woord. Tijdens het koffiedrinken was er gelegenheid om op ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en over de preek door te spreken. Daarom was het goed om kennis met elkaar te maken. Hierin zien we de trouw van de Heere. We hopen dat ieder snel zijn of haar plaats zal vinden in onze gemeente. Een gemeente die op elkaar betrokken wil zijn. Gastvrij gemeente-zijn heeft alles te maken met het hart van God dat overloopt van liefde, dat betrokken is op mensen. Het wezen van God leert ons om betrokken te zijn op de ander (Johannes 17: 21). Zo wordt de christelijke gemeente meer dan eens opgeroepen om gastvrij en vriendelijk te zijn en goed te doen aan allen. Vanuit deze houding willen we aandacht geven aan nieuwe gemeenteleden. Binnen de kerkenraad wordt over dit onderwerp gesproken en nagedacht hoe wij dit concreet handen en voeten kunnen geven.

Gift

Br. De Keizer ontving op huisbezoek  € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank!

Gelezen

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God” (Psalm 42: 2).

‘Hunkert u naar Hem? Hij hunkert nog veel sterker naar u. Nooit was er een zondaar die ook maar half zo verlangde naar Christus als Christus verlangde naar die zondaar. Nooit heeft ook maar één heilige zo verlangd zijn Heere te zien, of zijn Heere verlangde minstens tien keer zo sterk naar hem. Als u naar Christus snelt, is Hij altijd vlakbij u. Als u zucht van verlangen naar Zijn aanwezigheid, is die zucht het bewijs dat Hij al bij u is.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

… tot zondag

De tafel staat zondag klaar. Brood en wijn om ons te versterken op de reis door de woestijn van het leven. Brood en wijn die de genade van de Heere Jezus laat smaken en proeven aan bedelaars, mensen die niets meer hebben dan hun zonde. Brood en wijn die de liefde van de Heere Jezus uittekenen, om je hart aan op te halen. Laten we bidden om een vreugdevolle dienst, voor ieder gemeentelid! We lezen in de dienst uit Markus 7. De vrouw uit Syro-Fenicië wijst de Heere Jezus op de honden die onder de tafel de kruimels van de kinderen eten.

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor alles wat Hij in de viering heeft geschonken. De verkonding in deze dienst is uit Markus 10: 45. “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. Christus gaat ons voor in dienen! Zijn dienst is ook uniek. Hij geeft zich als losprijs voor velen. U en jou een gezegende avondmaalszondag toegewenst! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan alle zieke gemeenteleden die thuis of in het ziekenhuis zorgen hebben om hun gezondheid. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloofsvertrouwen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De Heere zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven. Zondag staat de Avondmaalstafel aangericht. ‘Komt dan, want alle dingen zijn gereed’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 februari. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 februari is Op Toonhoogte (OTH) 426: ‘Alzo lief had God de wereld’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meer worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We danken dat, door de inzet van vele mensen en vrijwilligers, De Ark en De Buitenhof er mochten komen. We bidden dat ze ook in stand gehouden mogen worden, dat er voldoende financiële middelen mogen zijn. We bidden ook voor hun gasten en bewoners met de gezinnen die erbij horen, die op deze manier geholpen worden.

In het noordwesten van China is een aantal christelijke mannen met een moslimachtergrond gevangengezet in een heropvoedingskamp. Ze zitten al meer dan zes maanden zonder enige uitleg vast. Ze mogen geen contact hebben met hun familie. Hun vrouwen en kinderen missen hen enorm. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Jaarlijks keren duizenden Joden vanuit de hele wereld terug naar Israël. Bid voor hen en voor goede hulp bij de integratie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

David zegt in psalm 39 dat “de sterkste enkel ijdelheid is”. “…laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte (…). Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (Jeremia 9: 23,24). Een rijkdom als u en jij ziet dat zo gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Giften

Kerkelijk werker Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,-. Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Diaken Trapman ontving op kroonjaarbezoek een gift van € 10,-  voor de kerk.

Gemeenteavond

Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we de komende gemeenteavond voorbereid. We kwamen tot de ontdekking dat de datum (27 maart) niet zo geschikt is in verband met andere activiteiten in dezelfde week. Vandaar dat wij de datum van de gemeenteavond hebben verplaatst naar donderdag 4 april.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 februari hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het zesde hoofdstuk van het boek n.a.v. 1 Johannes 3: 14-24. Het thema is: ‘Bekeringsleven’

Een goede voorbereiding toegewenst. Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

‘Christus heeft mijn zonde, dood en vloek in Zijn lichaam overwonnen.’

Tenslotte

We leven toe naar de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is een zegel op de liefde en de trouw van Jezus voor Zijn gemeente. Dat avondmaal is een teken, een onderpand, het zegel van het testament en verbond der genade. Gelijk brood en wijn gebroken en vergoten worden, alzo heeft Christus Zijn lichaam laten breken en Zijn bloed laten vloeien tot vergeving van zonden. De Heere geve gezegende diensten rond Woord en sacrament.

Namens de kerkenraad,                                                    

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 16 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 17 februari

Geen zondagsschool

Maandag 18 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 19 februari

09.15-11.15 uur vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

20.00-21.30 uur thuiskring II – thuis

Woensdag 20 februari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 21 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur ontmoetingsavond – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – thuis

20.00 uur Bijbelkring Wijk Zuid – De Parel

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Bijzondere verhalen op de GZB-dag 16 maart

Ds. Yunusu Mataka woont in Malawi en werd geboren in een moslimgezin. Zijn vader was de stichter van een groot aantal moskeeën. Yunusu kwam in contact met een jongen die hem vaak over Jezus vertelde. Dit heeft ertoe geleid dat Yunusu tot geloof is gekomen. Nu is hij predikant en coördinator van het toerustingsprogramma dat is opgezet door GZB-zendingswerker Nico Bontenbal. Op de GZB-dag vertelt Yunusu zijn bijzondere levensverhaal.

Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 09.45-15.45 uur. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek! De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Van harte welkom!

Om de GZB-dag mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Help jij of helpt u mee? Er zijn vrijwilligers nodig voor de kinderopvang, de jeugdprogramma’s, catering en gastheren en -vrouwen. Aanmelden kan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

____________________________________________________

Varia

Voorjaarsconcertarrangement De Herberg

Zaterdag 23 maart is weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook een aantal stroken heide kent. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg. Kosten: Volledig arrangement: € 25,-. Alleen concert: € 15,-. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Help! Wie kookt er vandaag? Kookvrijwilligers gevraagd!

Zolang de Herberg bestaat, is het maar één keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden.  Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week. Tussen de maaltijden door is er tijd om te genieten van de omgeving. Zie voor informatie: www.pdcdeherberg.nl

Psalmen in Concert zaterdag 16 februari

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok. Het concert begint om 20.15uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl. Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

Spectaculair concert ‘electric organ’ – zaterdag 9 maart

In De Ark te Hendrik-Ido-Ambacht wordt onder het thema ‘Electric organ’ een heel bijzonder concert georganiseerd. Tijdens dit concert treden Peter Koetsveld (klarinet), Jaap Klootwijk (percussie) en Jan Peter Teeuw (orgel) op. Het programma van de avond mag gerust uniek genoemd worden. Elk muziekstuk ondergaat tijdens dit concert een bijzondere

gedaanteverwisseling door de boeiende combinatie van orgel, percussie en klarinet. Halverwege het concert is er een pauze waarin gratis lekkere hapjes en drankjes worden geserveerd.

Het concert begint om 19.30 uur. De deuren aan de Olijfgaarde gaan een half uur voor aanvang open.

Kaarten zijn te reserveren via www.maurits.nl (€ 10,- per persoon), of verkrijgbaar aan de ingang (€ 12,50 per persoon). Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 17 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, classispredikant – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland, dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doelen

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Hanneke Struijk, Janine de Bruin, Lisa den Hollander, Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

11.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Hannelot van den Bos, Groep B: Ellen Leenman, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 23: 1

avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Margriet Verschoor, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Kerkblad 74-31

Veilig!

“Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”  (Johannes 17: 15)

_______________________________________________

Wat doe je, als er gevaar dreigt? En gevaren zijn er in grote verscheidenheid: een epidemie, een milieuramp, een overstroming. Dan worden er – als dat tenminste mogelijk is – maatregelen getroffen. Een evacuatie of een andere grootscheepse hulpverlening. Dat alles brengt angst en spanning met zich mee. Waar kunnen we héén?

Maar er is nog een ánder, groot gevaar. Dat is de dreiging van de kant van de duivel. ‘De boze’ noemt de Heere Jezus hem. Die wil ons meeslepen, de hel in. Erger kunnen we ons niet voorstellen. Overigens wordt dit gevaar lang niet altijd onderkend, zéér naar de zin van die grote vijand. Want als je je veilig waant, dan zoek je ook geen schuilplaats.

De Heere Jezus weet het wél. Hij heeft immers te maken gehad met de duivelse pogingen, Hem tot zonde te verleiden. En als we leven uit het Woord van God, dan krijgen we óók oog voor deze vijand. Dat geeft angst in het hart. Hij is zo machtig. Hoe zouden we hem kunnen tegenstaan? En je ziet de uitingen van zijn macht overal in deze wereld.  In de godloze cultuur, maar ook daar, waar hij op een geniepige manier God uit het leven wil bannen. Je kunt dus maar het beste proberen, hem uit de buurt te blijven. Maar hóe?

Wonderlijk toch intussen: die bede van de Heiland. Als Hij als Hogepriester bidt voor hen, die Hem volgen, is het niet Zijn vraag, of ze uit het machtsgebied van die vijand zullen worden weggenomen. Dat zou toch het beste zijn?

Maar hoe zou dat moeten gebeuren? De boze is werkelijk óveral. In deze wereld, maar evenzeer in de kerk, waar hij je aandacht van het Woord van God probeert af te leiden. En hij kan zich zelfs in je hart nestelen, als een kwaadaardig virus. We zijn nergens veilig voor deze niets en niemand ontziende tiran.

Om die vijand te ontlopen, zouden we van deze aarde moeten worden weggenomen. Dat vraagt de Heiland dus niet. Maar daarmee laat Hij hen, die in zo’n grote nood verkeren, niet aan hun lot over. Dan zouden ze voor eeuwig verloren zijn!

De Heiland bidt om bewáring. Nee, niet in die zin, dat zij voor alle kwaad bewáárd zullen worden. En wat is de praktijk van het leven dan ook bitter. Heftige vervolgingen, maar ook die onzichtbare aanvallen: God verdacht maken, twijfel zaaien in je hart, pogingen om je tot zonde te verleiden. Hij kan je zó in het nauw drijven, dat je geen uitweg meer ziet. Misschien kent u ook wel zulke donkere ogenblikken.

Wat houdt dat ‘bewaren’ dan wél in? Dit: dat de boze wel tekeer kan gaan als een briesende leeuw, maar dat hij intussen machteloos staat tegenover de genade en de liefde van de Vader. De Heere Jezus is nog maar korte tijd verwijderd van het ogenblik, waarop hij de kop van de vijand zal vermorzelen. En laat deze brallend de schijn ophouden, dat hij zijn gang kan gaan, hij staat toch machteloos tegenover het Lam van God, de gekruisigde en opgestane Zaligmaker!

Maar intussen wordt wel een hevige strijd getekend. Het woord ‘bewaren’ wijst daar ook op. Het doet denken aan de bittere tegenstand van de boze. Hij kan je in doodsangst brengen. En als we het zo zien, wordt dat ‘bewaard worden’ een steeds groter wonder. Zo mogen we zien op de bewogen bede van de Hogepriester. Hij weet uit ervaring, wat het is, door deze vijand belaagd te worden. Hij bidt: “Bewaar hen voor de boze” – en in gedachten voegen we er aan toe: ‘anders zou het een verloren zaak zijn!’

Luisteren we zó naar de bede van de Zaligmaker? Méér nog: bidden we dan ook méé? Zo leert de Heiland het ons immers óók: “Verlos ons van de boze”. En ‘méé bidden’ betreft dan niet alleen ons eigen leven.  Als ouders of grootouders kun je met bewogenheid zien op je kinderen, je kleinkinderen. Het kan je zo aangrijpen, als je bedenkt, in welk ‘een wereld’ ze staan. Is er dan geen reden, om te bidden: “Bewaar hen voor de boze”?

Intussen leeft de Pelgrim uit de troost, dat de strijd eens voorbij zal zijn. Er komt een dag, waarop zij daadwerkelijk uit deze wereld zullen worden weggenomen, om rust te vinden in het land der belofte. Daar behoeven zij niet meer bewaard te worden voor de boze, want in dat land der rust is geen spoor te vinden van zijn aanwezigheid. Helemaal niets!

En dat dankzij de biddende en dankende Hogepriester. Ook ónze Hogepriester?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Bezinningsbijeenkomst

Zondag 17 februari hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Zoals u bent gewend is er op de donderdag ervoor, 14 februari, een bezinningsavond.

De laatste keer werd gevraagd naar de stencils. De keuze voor het uitreiken van een stencil in de kerk op de zondag ervoor of voor of na de bezinningsbijeenkomst wordt bepaald door de inleider.

De bezinning wordt gehouden in De Parel en begint om 20.00 uur, vooraf wordt koffie of thee geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God. De bijeenkomst wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 februari. Opnieuw komen we dan bijeen om te danken en te bidden. Te danken voor zoveel zegeningen die we ontvangen in ons land en in onze gemeente. Wel het meest voor Gods geduld, genade en liefde voor mensen die het allemaal beter weten en alles zelf willen doen. Terwijl juist deze God met innerlijke ontferming over ons bewogen is en Zijn Zoon zond om Zijn leven te geven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal ontvangen. Dat is wat we gedenken tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Dat is waar we bij stil willen staan in dit uur van gebed met voorbede voor allen die een moeilijke weg gaan. We beginnen om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 februari 2019

De diaconale collecte van deze zondag is voor De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor vijf tot acht logees. Vanuit de regio komen de verschillende logees regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken zij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar doen ze allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld helpen met koken. Ook voor hun ouders/verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark mogen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie verstrekt door de overheid en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Wilt u dit werk en de zorg die verleent wordt aan mensen met een beperking ook meenemen in uw gebed?

Save the date; woensdag 10 april 2019

Heeft u deze datum al gereserveerd in uw agenda? De diaconie houdt op deze dag een diaconale gemeente-middag/avond voor jong en oud. Het programma begint steeds meer vorm te krijgen. Zo zullen we een eenvoudige maaltijd voor gezinnen organiseren. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen diverse diaconale onderwerpen worden belicht. De eerste workshops en presentaties worden al voorbereid. Kortom, dit wilt u niet missen! Meer informatie volgt binnenkort.

Sociaal Diaconaal Noodfonds

De diaconie wil graag het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) weer een keer onder uw aandacht brengen. Het fonds is al heel wat jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke keken. Wat houdt het in?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak of werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls ook is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep mensen is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Wat hebt u, als kerklid, daar dan mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers, folderrekken in de hal van de kerken en dergelijke.

Via het telefoonnummer 06-38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019

Afgelopen zondag hebt u via de afkondigingen vernomen, dat het College van Kerkrentmeesters dankbaar is dat aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2019 een bedrag van ruim € 333.000 is ontvangen. Hiermee is € 13.000 meer toegezegd dan is begroot.

Groot is Zijn trouw, zeker als we ook nog eens mochten constateren dat over 2018 € 5.000 meer is ontvangen dan toegezegd.

Wij danken u voor de gedane toezeggingen en danken ook onze God dat Hij ons dit schenkt.

Dankbaar mogen we vast stellen dat we de middelen (hebben) ontvangen om het werk in Zijn Koninkrijk voort te zetten.

In de begroting is goed gelet op kosten, om de ontvangen gelden ook verantwoord en efficiënt te besteden. Het College is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze en realiseert zich, dat er nog steeds sprake is van een tekort in de totale begroting. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat de komende jaren het tekort – mede ontstaan door het exploitatietekort van de Parel – kan worden weggewerkt.

Wellicht was u niet thuis toen de toezeggingen werden opgehaald. Mogen wij een beroep op u doen om alsnog te geven?

Tot slot willen we ook onze dank en waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen weken hebben ingespannen voor de Actie Kerkbalans en die daarvoor meerdere avonden op pad zijn geweest. Ook de coördinatoren van de drie wijkgemeenten, die er ieder jaar weer voor zorgen dat alle verzoeken worden  verspreid, opgehaald, verzameld en geteld willen we heel hartelijk danken.

het college van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 februari is een kringmorgen gepland. Deze morgen willen we een start maken met het boekje ‘Abraham de vriend van God’. Dit boekje is wel wat anders van opzet en ik wil jullie daarom vragen om blz. 14-17 vast eens door te lezen. Tot woensdag 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 februari komt de kring weer bijeen en wel bij Magda Brouwer, Peulenstraat 212a. Bram van Vliet zal de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 4. Inloop is vanaf 19.45 uur, we beginnen rond 20.00 uur. Iedereen van harte welkom! Bent u nog geen bezoeker? U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken.

Jeugdrubriek

Gezocht: Hulp van tieners voor christelijk kindertheater

Ik ben op zoek naar tieners (tussen de 14 en 19 jaar oud) die mij willen helpen om een nieuw project te starten. Het is een christelijk kindertheater (CKT) voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 6. Ik wil twee keer per jaar een voorstelling op gaan voeren met deze kinderen en daarbij heb ik hulp nodig. Om dit project goed neer te kunnen zetten ben ik op zoek naar tieners die met kinderen een toneelstuk in willen studeren en/of een decor willen maken en/of kleding willen maken en/of digitaal promotiemateriaal kunnen ontwerpen en/of muzikaal willen begeleiden bij de liederen. Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast geworden, neem dan contact met mij op via gerlindederover@hotmail.com. Wil je in je mail ook vast vertellen waarom je mee zou willen doen en welke taak/taken je eventueel op zou willen pakken. Ook als je meer informatie wilt, mag je me mailen! Ik hoop over een tijdje met je aan de slag te gaan om dit CKT- project van de grond te krijgen! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

O ja… voor mensen die dit lezen en denken: ‘Mijn kind zou best mee willen spelen in dat toneelstuk…’ Ik zal t.z.t. een uitgebreider bericht met daarin de oproep plaatsen.

Zending

Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start ochtend om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15).

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in Nederland in alle vrijheid voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Beste gemeenteleden. Het missionaire werk in en rond de Bethlehemkerk in Den Haag gaat door. Ook al loopt onze verbondenheid met het project ten einde. Zondag 24 maart hoopt ds. Ad Vastenhoud afscheid te nemen van de gemeente in Den Haag en de zondag daarop zal de intrededienst in Dinteloord zijn. Tot die tijd willen we in elk geval meeleven en mee danken en bidden. Vandaar dat de commissie Linken de volgende punten aan u en jullie doorgeeft.

Dank:

 • De kerstavonddienst was goed bezocht en er waren veel ‘onbekende’ gezichten uit de buurt en daarbuiten.
 • Dat we voorspoedig een nieuwe missionair ouderling hebben kunnen vinden.
 • Dat we als missionair predikant en missionair ouderling kunnen bouwen op een enthousiaste en actieve stuurgroep.
 • Dat het plan van missionaire pioniersplek LUX, opgestart door 20/30ers uit onze gemeente is goedgekeurd en dat LUX van start kan gaan.

Bidt:

 • Dat we als gemeente, stuurgroep en ambtsdragers enthousiast blijven om in Gods rijk te werken.
 • Dat Ad en zijn gezin Den Haag op een goede manier kunnen loslaten en toeleven naar het leven en werken in Dinteloord.
 • Voor een goede gemeenteavond in Den Haag op 13 februari, dat we ons enthousiasme voor het nieuwe plan kunnen overbrengen op de gemeente en samen onze schouders eronder gaan zetten.
 • Dat we daarna snel aan de slag kunnen om een nieuwe missionair predikant te vinden.
 • Voor goede versterking van de stuurgroep voor de periode dat we het zonder missionair predikant moeten doen.
 • Voor een goede overdracht tussen de missionair ouderlingen, maar ook voor het werk van Ad.
 • Voor een contact van Ad uit het missionaire werk, een man uit Afghanistan die wel wat hulp kan gebruiken.

commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

Frappant genoeg ging het afgelopen zondag in beide diensten over Markus 1. In de morgendienst ging prop. Willemsen uit Veenendaal voor en hij preekte vanuit Markus 1: 15. “En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”.

In de avonddienst hoorden we over de genezing van Simons schoonmoeder. We werden opgeroepen om met de nood van anderen naar de Heere Jezus te gaan in de weg van het gebed. De Heere Jezus pakte de hand van Simons schoonmoeder beet. Op die manier maakte Hij contact, vereenzelvigde zich met de zieke vrouw. Aanraken heeft in de Bijbel alles te maken met overnemen. Hij is de lijdende knecht die ziekte draagt, zelfs wegdraagt. De vrouw genas van de koorts. Op die manier richtte de Heere Jezus een teken op van Zijn koninkrijk. De vrouw kon opstaan omdat de Heere Jezus zelf de Opgestane is! Het kruis en het open graf vertelt ons dat er een toekomst aanbreekt waarin er geen ziekte en zonde meer is.

 Pastoraat

We denken aan mensen die langdurig ziek zijn. Er zijn er in onze wijk die iedere dag weer tegen hun beperkingen aanlopen en/of iedere dag weer pijn ervaren. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Laten we biddend om gemeenteleden heen staan van wie we weten dat ze te maken hebben met ziekte en zorg, wetend dat we een God hebben die kracht geeft voor elke dag. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven’. (Psalm 68: 10 berijmd)

 Kerngroepen

Na de avonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen. De 16-20 jarigen worden deze keer verwacht bij de fam. Schild, Wibautstraat 17. De andere groepen komen bij elkaar op de gebruikelijke adressen.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en twee giften van € 20,-. Voor de zending ontving ik € 2,- en voor de instandhouding van de erediensten € 10,-. We danken u hartelijk voor uw gaven.

Welkom

Tijdens het koffiedrinken afgelopen zondagmorgen werden verschillende nieuwe leden voorgesteld. Daarbij waren ook Flip en Lisanne den Hartog, Sluisweg 76, 3371EW. Zij zijn onlangs als belijdende leden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. We weten hen van harte welkom in onze gemeente. De Heere zegene jullie samen, in het bijzonder onder de verkondiging van het evangelie! Laten we als gemeente hen hartelijk ontvangen!

Censura Morum

In de notitie over het Heilig Avondmaal die u kort geleden hebt ontvangen, hebt u kunnen lezen dat en waarom we meer aandacht willen geven aan het Censura Morum.

Wanneer er belemmeringen zijn om Heilig Avondmaal te vieren, van welke aard dan ook, dan kunt u contact opnemen met ds. W.J. Westland of de scriba J. Poortvliet. Ook wanneer u vragen hebt over de persoonlijke toe-eigening van het heil, de zekerheid van het geloof, de mate van het geloof of wanneer het geestelijk donker is en u aarzelt over deelname aan het Heilig Avondmaal, schroom niet om contact op te nemen.

 Gelezen

In deze wereld is maar één boodschap die heil is. Dat is de boodschap van God die de hele wereld op zijn nek neemt, sterker nog: die er verantwoordelijkheid voor neemt, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. (…) Hij is gekomen als het Lam dat de zonde van de wereld draagt. (Johannes 1: 29)

 …tot zondag

Aanstaande zondagmorgen bereiden we ons in de dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Tegelijkertijd is het niet alleen een dienst, maar ook een week van voorbereiding. Laten we bewust de stilte opzoeken om ons voor God te verootmoedigen. Dat is niet alleen iets voor mensen die gewend zijn aan het avondmaal te gaan. Laten we de vragen allemaal onder ogen komen. Wie ben ik tegenover God? Maar ook: Wie is Hij voor mij?  Om in de stilte ons toe te vertrouwen aan Hem. In de dienst zondagmorgen lezen het laatste gedeelte van Markus 1. Boven dat laatste stukje staat: Een melaatse genezen. Opvallend genoeg gaat het in dat stukje niet zozeer om genezen maar om gereinigd worden. Bidden we met elkaar om gezegende diensten, voor onszelf, ook voor elkaar? Met hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, wensen we Gods nabijheid toe. ´De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem´. (Psalm 34: 20)Ñ

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag werden  Sifra Burggraaf en Joas den Toom gedoopt. Sifra kreeg de dooptekst mee uit Psalm 91: 5 en Joas uit Matheus 5: 16. Het Woord werd bediend uit Lukas 9: 28-36 door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede. Dat het licht van Gods verbondsliefde en trouw alle duisternis zal verdrijven.

Verantwoording

Broeder T.C. Teus (T.C.) Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift ontvangen met als doel ‘waar het ’t meest nodig is’.

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand februari is Op Toonhoogte (OTH) 502: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.’

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 14 februari om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Citaat

De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen vrij kunnen zijn om te zeggen dat ze zondaars zijn. Tim Keller (1950)

Bidden en danken

 • We danken voor de toezeggingen die het college van kerkrentmeesters mochten ontvangen voor de actie Kerkbalans en voor de inzet van alle medewerkers die aan deze actie hun medewerking hebben verleend.
 • Steeds meer Iraakse christenen keren terug naar hun huizen nadat ze in 2014 vluchtten voor Islamitische Staat. Veel huizen worden herbouwd en ook worden er veel inkomensprojecten opgestart. Het team moet belangrijke beslissingen nemen over het starten van nieuwe projecten. Bid voor hen.       (Gebedskalender Open Doors)
 • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! In Namibië is daarom besloten om een kinderbijbel te publiceren in vier lokale talen. Bid dat de vertalers de juiste woorden vinden om het Woord van God in duidelijke taal voor kinderen over te brengen.         (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De viering van het avondmaal leidt tot een uiterste concentratie op ons verloren bestaan dat wordt opgenomen in de ruimte van Gods aanwezigheid die tegelijk redding, vergeving en eeuwig leven inhoudt.

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst zullen we onderwezen worden over de kracht van God, Die uw, jouw en mijn leven onderhoudt en regeert.(H.C. zondag 10) Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 februari

14.15 uur             Zondagsschool

 Maandag 11 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             meisjesclub  –  De Parel

Woensdag 13 februari

9.30-11.30           Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 14 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning H.A. –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk Noord  –  De Parel

 Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Bezorging kerkbode

De kerkbode wordt elke vrijdag trouw door vele vrijwilligers, veelal basisschoolkinderen bij u bezorgd. Deze kunnen op vrijdagmiddag verhinderd zijn en de kerkbode dan op zaterdagmorgen bezorgen. Mocht u dan geen  kerkbode hebben ontvangen, wilt u dan zaterdag na 12 uur bellen? Dan zorgen wij ervoor dat u deze alsnog ontvangt. Vriendelijke groet, namens alle bezorgers,

Fam. Egas en Fam. Tromp

PSALMZANGAVOND

met bovenstem

Datum: zaterdagavond 23 februari 2019

Aanvang 19.30 uur. Deuren open om 19.00 uur

Vrij entree

tijdens de zangdienst een collecte ‘Woord en Daad’

Locatie: Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57

Met medewerking van

Bovenstemgroep Hardinxveld- Giessendam e.o,

Mannenensemble ‘Ethan’ o.l.v Johan Adriaanse

Organist Jan Rozendaal

Adrie Alblas-van de Hel sopraan

Rinie Hettema bariton

Teus Korevaar bas

An Lemson- La Grouw sopraan

Klazina Westland- Rebel sopraan

Appelwoord Henk van Eckveld

Algehele leiding ds T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

____________________________________________________

Varia

Psalmen in Concert

Datum: zaterdag 16 februari 2019, Tijdstip: 20.15 uur, Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Er is niets dat door de eeuwen heen zo vaak op muziek is gezet als de Psalmen. Ze bieden een rijke schat aan composities in veel verschillende muziekstijlen.

Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok.

Het concert begint om 20.15 uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

 De Bijbel: licht in de duisternis!

De jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ is gestart! Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda en Irak! De actie wordt georganiseerd door Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Zaterdag 16 maart 2019 is de potgrond af te halen bij Griendhaak 5 (KOOZ Kozijnen).

Bestel vóór 1 maart uw potgrond via www.planteenbijbel.nl óf bij Elianne de Jong (tel. 06 12 44 83 93 of mail naar elianne1997@hotmail.nl).

Met de opbrengst van twee zakken potgrond geeft u een Bijbel.

Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u (weer) mee?

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 10 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord,  ds. M. Dubbelman, Giessenburg – voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – H.C. zondag 10

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland –  voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

 DE PAREL

18.00 uur   ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Ark

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

 Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Elsa Visser,

Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Rhode de Ruijter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 103:1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bevestiging/afscheid ambtsdragers

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht -voorbereiding Heilig Avondmaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43