Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming

 “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a)

_______________________________________________

Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een handbreed. Daarom lere de belijdenis van de eeuwige God ons onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart krijgen. In God is een eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Daarvan wist Mozes van zijn jeugd aan. God was hem een toevlucht van geslacht tot geslacht.

Mozes is niet alleen een individueel lid van Gods Kerk van die dagen, maar hij is vooral middelaar, profeet, leider van het volk. Hij moet afscheid nemen, want het is zijn tijd om de weg te gaan van alle vlees. Wanneer is het onze tijd ? Dat weten wij niet. Wij gaan het veiligst wanneer wij ons elke dag voorbereiden. Mozes draagt het volk op zijn hart. Hij had het lief en zocht het goede voor hen. Aan wie raakt hij het volk kwijt? Aan God! Daarom zegt hij: “De eeuwige God zij u een woning”. Hij werpt het volk op God en geeft zijn ambt aan God terug! Het beeld, dat hij gebruikt, is treffend. De eeuwige God zij u een woning. Het volk, dat veertig jaar in tenten gewoond had, hunkerde naar stevig gebouwde woningen. Dat is te begrijpen. Een tent is ook niet alles. Maar het stenen huis in Kanaän is ook niet het een en het al! Ook dat moet verlaten worden. Dit geldt van u en mij ook. God schrijft op al onze huizen: ‘Relinquenda’. Dit betekent: het moet weer verlaten worden. Zien wij het op ons huis staan? Houden wij er rekening mee?

Er is meer. Het is duidelijk, dat het woord woning hier figuurlijk, als een beeld wordt gebruikt. Met woning wordt bedoeld: thuis zijn. Nu wordt het ineens wonderdiep: In God thuis zijn! De eeuwige God zij je tehuis! Wie verlangt naar zo’n woning in God? Die dakloos is. Die uit zijn huis is gezet. Die op zijn eigen getimmerde of gemetselde woning een bord ziet hangen: Onbewoonbaar verklaarde woning! Weet u wat dit is? Elke bedekking voor God te verliezen en uit al uw schuilplaatsen opgejaagd te worden? Lot werd uit zijn huis op straat gezet. Het bevel luidde: Vlucht naar Zoar en sta niet stil!

Zwervers ontmoeten zwervers, ja de grote Zwerver. Want de Heere Jezus verliet het huis van Zijn Vader en werd een Zwerver op aarde. Hij had geen steen om Zijn hoofd op neer te leggen. Overal waar vluchtelingen en daklozen zijn, is Hij. Hij neemt ze mee. Hij is de deur. Wie door Hem ingaat, die zal behouden worden. Lezer, bent u reeds ingegaan door Christus? Of ligt u nog voor de drempel? Hoor wat Hij zegt: Ik ben de deur! Bij God thuis? Wat is dat een voorrecht! Want kijk nu uw gehele huis op aarde eens na. Alles is op God in Christus over te dragen. De Heere Zelf is een Toevlucht, een Rots, een Burcht, Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheid. O dat schuilen bij Hem!

Verder is God in Christus door de Geest het centrum van de gemeenschap, de spijs en drank op tafel, het. Licht, dat u bestraalt, de grond, waarop u rust, de warmte in deze kille wereld, de vrede in uw huis, de rust van uw leven. Mediteer daarover zelf maar door.

Van onderen eeuwige armen. Nu is de zaak rond. In God een woning. Dat is van boven gedekt. En nu: van onderen eeuwige armen. Wij dragen onze kinderen, als ze klein zijn, in de armen. Daar zijn zij veilig. Wij zouden onze kinderen, als ze groter worden, soms aan de hand, in ieder geval in de hand willen houden. Maar dat gaat niet! Daarvoor zijn onze armen veel tekort. Bovendien liggen uw en mijn armen straks stil, samengevouwen en verstijfd. En wat de doorslag geeft: onze armen zijn zo best niet.

Neen, dan de armen Gods! Het zijn eeuwige armen. Zij reiken van de hemel tot de aarde. Leg daarin al uw noden, al uw zorgen, al uw angsten, al uw vreugden, al uw ziekten, al uw zonden. Want alleen die armen weten er raad mee. Alles is op Christus gelegd. Hij heeft ze alle weggedragen in het graf en staat nu met ongebonden handen als de Levende en Opgestane en strekt ze naar u uit. Ziet u ze? Zalig allen, die bij God inwonen! Weet u een betere plaats? En wanneer u dan nog in uw eigen „woning” zit, waarom versmaadt u deze inwoning bij God? Er is nog ruimte in God. Maar de tijd is kort!

ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Fietspuzzeltocht – openingsweekend 2019

Ook dit jaar denken wij ook weer aan de mensen die niet willen of kunnen volleyballen. Wij organiseren een fietspuzzeltocht (deze keer mét puzzel) voor jong en oud in het westelijk deel van de Alblasserwaard.

Er is een korte (kinder)route van ongeveer 25 kilometer én een route voor de wat doorgewinterde fietser van ongeveer 40 kilometer. Bij beide routes passeert u weer een gezellige gezamenlijke rustplaats waar wordt gezorgd voor een uitstekende catering.

Om toch nog wel even de sfeer en de strijdlust te proeven van de volleyballers, is de start van de fietspuzzeltocht bij het volleybalveld in het Westpark. Tussen 14.00 uur en uiterlijk 14.30 uur kan de route worden opgehaald en kunt u of jij van start gaan.

Enthousiast geworden? Dan graag even aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl of lever het invulstrookje (aan de promotieflyer) in één van de stembussen in bij de kerken of door de brievenbus van Frederikstraat 16.

’t Lichtpunt

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis, in Nederland of een ander land! Een aantal van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen Donderdag 5 september weer met de clubavonden van ’t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd in De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september! Tot ziens,

de leiding van ‘t Lichtpunt

Evangelisatie

Oproep van de evangelisatiecommissie

Zaterdag 14 september is het open monumentendag en is er weer open kerk. Het gaat op deze dag o.a. over de doop en hiervoor zouden we een hoekje willen inrichten voor doopjurken/pakjes. Wie heeft er voor ons het één of ander te leen, met naam, eventueel met verhaal of geschiedenis en babypop erbij. Graag een mail naar jannievanhouwelingen@kpnmail.nl of tel. 0184-61 59 47

Zending

Medische zendingscollecte zondag 25 augustus

De eerste collecte op 25 augustus is een medische zendingscollecte bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen.

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken. U kunt dit project steunen met uw bijdrage bij de collecte zondag.

 

 Nieuw zendingsproject en kennismakingsreis GZB

Zondag 14 juli jl. namen we afscheid van Maarten en Gerdien Blom. Daarmee is het GZB project van zes jaar kerkplanting in Albanië afgesloten.

In het voorjaar is de zendingscommisie zich samen met de GZB gaan oriënteren op een vervolg. Dat heeft er toe geleid dat de Algemene Kerkenraad van 24 juni heeft besloten ons als gemeente de komende jaren te verbinden aan drie zendelingen die zullen worden uitgezonden naar Centraal Azië.

Sinds een aantal jaren is de GZB op beperkte schaal aan het werk in dit werelddeel dat o.a. de landen Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan bevat. Een werelddeel waar tot voor kort nog weinig informatie over bestond behalve dan dat het op godsdienstig gebied gesloten landen betreft. Er zijn wel kerken maar die worden soms plotseling binnengevallen door de politie om te controleren of er geen staatsondermijnende dingen gebeuren. Evangelisatie is verboden. Verder zijn er huisgemeenten waar een groot gebrek is aan toerustingsmateriaal. Omdat de GZB heeft gemerkt dat God aan het werk is in deze landen en dat de gemeenten graag ondersteund zouden worden, zullen Gerlinde uit Ede en Riek en Peter uit Amersfoort in oktober uitgezonden worden naar een land dat we om veiligheidsredenen niet nader zullen noemen. De komende tijd willen we onze gemeente hier zoveel mogelijk bij betrekken en over informeren.

Een van de mogelijkheden om kennis te maken met de GZB projecten in Centraal Azië en de prachtige natuur daar, is om mee te gaan met de reeds geplande GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Kijk voor meer informatie op hghg.nl/zendingscommissie en www.gzbexperience.nl De GZB nodigt onze gemeenteleden hiertoe van harte uit.

de Zendingscommissie

College van kerkrentmeesters

Dit najaar: verkiezing van ouderlingen en diakenen

Eind 2019 is een aantal ambtsdragers in de kerkenraden aftredend. In een aantal gevallen betekent dit, dat het ambt wordt neergelegd. Dit kan zijn vanwege de kerkordelijk maximaal aaneengesloten termijn (12 jaar), maar ook persoonlijke overwegingen kunnen hiertoe leiden. De kerkorde bevat duidelijke regels voor de bekendmaking aan de gemeente, de verkiezing, de termijn van beslissing, etc.

De wijkkerkenraad moet ruim op tijd bekend maken in welke vacatures zal moeten worden voorzien. De gemeenteleden moeten tijdig worden uitgenodigd, aanbevelingen in te dienen.

De kerkorde bevat geen bepalingen ten aanzien van leeftijdsgrenzen en bloed- of aanverwantschap. In de plaatselijke regeling van de wijkgemeenten 1 en 3 is hierover echter het volgende opgenomen (artikel 2.2.7): ‘Eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) is bij voorkeur uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers.’ Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente daarmee met wijsheid om te gaan. Alle belijdende leden zijn stemgerechtigd en de mannelijke stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn verkiesbaar.

Wijkkerkenraad:

Voor elke wijkgemeente is in de plaatselijke regeling een verkiezingsregeling opgenomen. Hierin is o.a. bepaald dat de periodieke verkiezing zal plaatsvinden aan het eind van de oneven jaren, dus ook eind 2019. Een nieuwe ambtsdrager wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. Daarna is hij herkiesbaar voor een periode van twee of vier jaar. Als een aftredende ambtsdrager zich opnieuw verkiesbaar stelt moet dus duidelijk zijn voor hoe lang. De voorkeur gaat hierbij uit naar een keuze voor vier, eventueel twee jaar. Op die manier kan worden aangesloten bij het normale tweejaarlijkse rooster van aftreden dat alle drie de wijkgemeenten hanteren.

De wijkkerkenraden maken tijdig via het kerkblad de namen bekend van de ambtsdragers, die aftredend en herkiesbaar zijn. Daarnaast wordt bekendgemaakt, welke ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar zijn of zich niet herkiesbaar stellen. In deze vacature(s) zal moeten worden voorzien en de stemgerechtigde gemeenteleden worden dan uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen bij de scriba van hun WK. De namen van verkiesbare personen die door tien of meer stemgerechtigde gemeenteleden voor één van de ambten zijn aanbevolen worden door de WK op de verkiezingslijst geplaatst. De WK stelt ook de herkiesbare ambtsdragers verkiesbaar en heeft het recht zelf namen toe te voegen. Door de WK wordt vervolgens voor elk ambt een verkiezingslijst opgesteld. Er wordt gekozen per ambt. Men dient dus geen aanbevelingen in voor de vacature van broeder X of Y, maar voor ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester of diakenen. De herkiesbare broeders worden normaliter steeds op deze lijst geplaatst. Als er bv. voor een ambt drie vacatures zijn, en er worden niet meer dan drie namen op de verkiezingslijst geplaatst, dan kunnen deze personen door de WK verkozen verklaard worden en is er volgens de kerkorde (voor dit ambt) geen gemeentestemming nodig. De WK kan (zoals eerder gesteld) ook namen toevoegen, waardoor een verkiezing noodzakelijk is.

Als voor een of meer ambten meer namen op de verkiezingslijst komen dan er vacatures zijn, wordt de gemeente opgeroepen om te stemmen. Deze stemming is schriftelijk. Op het stembiljet worden alle kandidaten vermeld, dus zowel de herkiesbare ambtsdragers als zij die door stemgerechtigde leden zijn voorgedragen of door de WK zijn toegevoegd. Tevens wordt aangegeven welke kandidaten herkiesbaar zijn. De aanwezige leden kiezen per ambt uit de voorgestelde kandidaten. Vaak worden eerst de herkiesbare kandidaten aangekruist, hoewel dit geen verplichting is. In totaal worden zoveel namen aangekruist als er voor dat ambt vacatures zijn. Na een eerste stemming zijn diegenen verkozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die tevens een meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, te beginnen bij degene met het hoogste aantal stemmen, tot het aantal van de vacatures is vervuld. Als dan nog vacatures resteren wordt een volgende stemming gehouden. Hierbij wordt gestemd tussen de nog niet gekozen kandidaten die in de eerste ronde de hoogste aantallen stemmen kregen, waarbij één kandidaat meer meedoet dan het aantal resterende vacatures. Degenen die een meerderheid van de stemmen verkrijgen zijn verkozen. Verkrijgt voor één of meerdere vacatures geen van de kandidaten een meerderheid dan vindt een herstemming plaats. Staken de stemmen dan beslist het lot.

Algemene kerkenraad:

Ambtsdragers met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gehele gemeente (b.v. jeugd-, of evangelisatieouderling, jeugddiaken, scriba en preses AK) worden rechtstreeks gekozen door de AK. Maar ook dan krijgen gemeenteleden gelegenheid om namen in te dienen, waarbij de voordracht niet beperkt is tot benoembare leden uit de eigen wijkgemeente. Voor jeugdouderlingen en evangelisatieouderlingen wordt er wel naar gestreefd dat uit elke wijkgemeente één ambtsdrager vertegenwoordigd is. Mocht dat niet mogelijk blijken dan kunnen bijvoorbeeld twee jeugd- of evangelisatieouderlingen benoemd worden die tot dezelfde wijkgemeente behoren. Vaak zullen hierbij de wijkkerkenraad en (leden van) jeugdcommissie en evangelisatiecommissie eveneens een voordracht doen aan de AK. De procedure voor deze verkiezing is dus duidelijk anders dan voor de WK; de AK neemt alle correct ingediende namen in overweging, kan er zelf namen aan toevoegen en neemt vervolgens zelf het besluit wie benoemd wordt.

We vragen de belijdende leden van onze gemeente hun verantwoordelijkheid te nemen en óm te zien naar broeders uit hun wijkgemeente (voor de wijkkerkenraad) of broeders uit de centrale gemeente (voor de AK) die passen in de omschrijving die bij de vacature gegeven wordt. Vergeet niet de broeder(s) die u indient in te lichten!

Aan de broeders van onze gemeente vragen we, als zij gekozen zouden worden, om serieus met hun roeping om te gaan. Er kunnen allerlei dringende redenen zijn om voor een benoeming te bedanken. Of die redenen werkelijk geldig zijn is een zaak tussen u en de Heere. Wat gaat er vóór?

Ten slotte bevelen we u allen van harte aan voorbede te doen, zodat de komende vacatures spoedig vervuld kunnen worden en het werk in onze gemeente kan doorgaan!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht.

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling

M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen. De verkiezing zal plaatvinden in de AK-vergadering van 23 september a.s. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK,

J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Jeugdrubriek

CKT zoekt jou!

Christelijk KinderTheater

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het je leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 25 augustus is er weer een leerdienst. Vanuit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over de opstanding. ‘Jezus leeft’, is een heerlijk evangelie, maar wat heb je daar nu aan? Wat is de betekenis van Pasen? Paulus schrijft daar in 1 Korinthe 15 treffende dingen over. We zullen uit dat grootse hoofdstuk over de opstanding een gedeelte lezen in de dienst. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst dit gedeelte alvast in zijn geheel door te nemen.

In de dienst van afgelopen zondagmorgen maakten we een begin met de prekenserie over Habakuk. We hoorden zijn klacht over het onrecht dat hij zag onder het volk en dat God niet naar hem leek te luisteren. Er volgt dan een opvallende reactie. God reageert op het onrecht door Babel op te laten rukken naar Jeruzalem. Het optreden van Babel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van beelden van roofdieren: de luipaard of de panter, de wolf en de arend. Habakuk kan op zijn beurt niet begrijpen dat dit Gods reactie is op het onrecht van Israël. In hoofdstuk 1: 12-17 gaat hij opnieuw in gebed. In de dienst van zondagmorgen 1 september hopen we hier bij stil te staan. In de ‘gewone’ diensten wil ik tot en met dankdag het Bijbelboek Habakuk met u lezen en bepreken. 

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 20,-. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Jezus is het grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid en van de schepping. Hij was de eerste van wie God heeft gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’. Tot op dat moment had ieder mens in de Bijbel en in de geschiedenis te maken met beperktheden en zwakheden. Jezus had Gods eigen natuur. Als wij God willen kennen, moeten wij het leven van Jezus bestuderen. (Corrie ten Boom 1892-1983)

Tenslotte

Fijn dat ds. W. Arkeraats in de vakantietijd wilde waarnemen en de begrafenis van mw. Rikkers-Overgaauw wilde leiden. Dank daarvoor!

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie. Eerst een week in Ouddorp en vervolgens samen met het gezin van mijn zus en zwager uit Sommelsdijk een week in de Belgische Ardennen, in een plaats zo tegen Luxemburg en Frankrijk aan. Het was een mooie periode van rust en tijd voor elkaar. Het was een bijzondere ervaring om in Diekirch een Nederlandse kerkdienst bij te wonen. We hoorden een mooie preek over het leven van Manasse, en er werd uit volle borst gezongen in een volle kerk. Het is bemoedigend om zoveel gezinnen te zien die ook op hun vakantieplek een kerkdienst opzoeken, daar soms ook best een behoorlijke afstand voor afleggen. Bemoedigend zo’n volle dienst en tegelijkertijd zet het ook een beetje op het verkeerde been. De laatste weken heb ik verschillende keren in kleinere gemeenten gepreekt. Gemeenten die in de afgelopen 10-20 jaar kleiner zijn geworden. Mooi om te merken dat ook in die situaties jonge mensen hun liefde voor de Heere laten spreken en hun plaats in de dienst van God innemen. Daarbij moest ik veel denken aan de rest die overblijft. Wij mogen ons gezegend weten met een goede kerkgang. Maar het stelt intussen wel de vraag: Houden wij vol als we als christen één van de weinigen zijn in onze omgeving? Wat nu als de kerkelijke gemeente heel klein wordt? Wat nu als we binnen de kerkelijke gemeente weinig leeftijdsgenoten hebben? Zullen wij volharden? Zullen wij trouw blijven aan de Heere en Zijn gemeente? Of laten we ons meeslepen door wereldse motieven, haken we af? Ook dit sluit aan bij het woord van Christus: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheus 24: 13). Eén ding is zeker: God zelf blijft trouw! Met een hartelijke groet,                       

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

De dienst van zondagmorgen

De morgendienst van zondag 25 augustus zou een doopdienst zijn. Omdat er geen kinderen zijn aangemeld, zal dit echter een ‘gewone’ dienst worden. Maar daarom is het geen mindere dienst, want ook dan zal de Christus ons worden voorgehouden en zijn we als gemeente allemaal weer welkom om van Hem te horen. Deze dienst zal worden geleid door ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

Verantwoording

Bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 30,- bestemd voor de zending. Ds. Van Rooijen mocht € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 25 augustus is Op Toonhoogte (OTH)  528 ‘Is je deur nog op slot.’

Citaat

Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de beroepingscommissie en de kerkenraad om Gods leiding bij het beroepingswerk.
 • De afgelopen maanden nam de spanning in Libië tussen gewapende groepen en de regering toe. De politieke situatie is erg zorgelijk. Bid voor de Libische bevolking die gebukt gaat onder dreiging en bid in het bijzonder voor christenen.(Gebedskalender Open Doors)
 • De meeste mensen in Algerije zijn moslim. Dank dat er steeds meer openheid komt voor het Evangelie. Een Nederlandse Algerijn bezoekt het land vaak om individuele christenen te begeleiden. Bid dat zijn verlangen om ook als groep samen te komen werkelijkheid kan worden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakantie is weer bijna voorbij; over een week gaan de scholen weer beginnen. A.s. zondag is ook de laatste, gezamenlijke morgendienst. De kerkenraad wenst u komende zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving twee keer een gift van € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk en € 10,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘Laten we nagaan wat ons wacht, zodat we meer gaan leven met de hemel in het hart en meer wandelen met ons gezicht naar de toekomst gericht’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 24 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 29 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds.J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

 Kroonbede 2019: Oog voor de ander

Dinsdagavond 10 september 2019 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Het thema van de kroonbede 2019 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Oog voor de ander’. Rond dit thema zal er worden gesproken, gebeden en gezongen. Ds. W.J. Westland (PKN, hervormd) zal de meditatie verzorgen en ds. M.A. Spies (PKN, gereformeerd) zal de kroonbede uitspreken. Wim de Ruiter (CDA-raadslid/fractievoorzitter) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.

Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 10 september van harte welkom in kerkgebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

In september start er weer een nieuw studiejaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Een cursus die bedoeld is voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk. De cursus is laagdrempelig (iedereen kan deelnemen) en gedegen (je gaat de diepte in en behandelt fundamentele thema’s van het christelijk geloof). Verdiepen in het belijden van de kerk is nodiger dan ooit! Voor wie verlangt naar geloofsverdieping in leer en leven is deze cursus een aanrader.

De cursus bestaat al vanaf 1980. Duizenden gemeente-leden uit het hele land hebben de cursus inmiddels gevolgd. Vanuit onze gemeenten velen in Zeist en later in Houten. Door teruglopende belangstelling is de cursusplaats in Houten helaas opgeheven, maar nieuwe cursisten kunnen terecht in Gouda. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op www.cursustvg.nl

_______________________________________________

Varia

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is heel belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 9.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee.

Om 9.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India. De route is ca. tien kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring.

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer € 15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal een groot deel van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar: wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184-61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet namens

de werkgroep Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam.

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid,    prof.dr A. de Reuver,  Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. D.A. Burggraaf, Arkel

18.00 uur   ds. W.J. Westland – H.C. zondag 17

 Collecten

Morgendienst:   1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. GZB – medische zending

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Rinze IJzerman, Leanne Spruyt

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 1

avonddienst: Psalm 22:13

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 25 augustus  

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Anita Alblas, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen

“Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van huis. Het stille verborgen verdriet met tranen, die voor anderen niet zichtbaar zijn.

Geen wonder, dat we de tranen in de Bijbel tegenkomen, van het begin tot het eind. Adam en Eva verloren hun zoon Abel. Jacob zag zich al in het graf, toen hij dacht, dat Jozef dood was. David beweende Absalom. En de Heere Jezus was in tranen bij het graf van Lazarus.

In Psalm 56 wordt óók over tranen gesproken. David is hier aan het woord. Wat is zijn nood? Niet dat hij een verlies heeft geleden of een diepe teleurstelling moest verwerken. Zijn tranen hebben alles te maken met zijn leven met God.

Er zijn namelijk ‘bestrijders’. Bestrijders: die gaan niet met David in gesprek, om hem ergens van te overtuigen, maar die bestoken hem met hun pijlen. Ze willen David van God aftrekken. Dat doen ze, door Hem verdacht te maken. Die bestrijders zijn de Filistijnen in levenden lijve, maar daarachter ontwaren we de duistere macht van de boze.

Intussen beseffen we: ten diepste lag de schuld bij David zelf. In een vlaag van moedeloosheid was hij naar de Filistijnen gegaan, om daar veilig te zijn voor Saul. Maar daardoor kwam hij in een spiraal van geweld en leugens terecht. Pas in Ziklag, als de dood dreigt, vindt hij de Heere terug. Een wonder van Zijn genade!

En nu zit David te huilen. Zoals later ook Petrus, toen deze de Heiland had verloochend. Dat zijn geen tranen van wanhoop, maar tranen van schuld en hoop tegelijk.

Misschien leest u dit en weet u van dat verlangen naar de Heere, maar ook van tijden, waarin Hij zo ver weg lijkt te zijn. Dan zijn er -soms diep in het hart- de tranen van heimwee naar God. En dan die bestrijdingen van de boze: je hebt geen heil bij God!

Als dat laatste wáár zou zijn, zou het er wanhopig voorstaan. Laten we daarom maar naar David gaan luisteren: “Doe mijn tranen in Uw kruik!” Als we niets weten van de gewoonten in de Bijbelse tijd, vinden we dat ongetwijfeld een wat vreemde vraag. Het wordt ons duidelijk, als we bedenken, dat men een zogenaamd ‘tranenkruikje’ kende, om daarin tranen ‘te bewaren’.

Daarmee werd aangegeven, dat tranen kostbaar waren. Dure zalf werd eveneens in een kruikje bewaard. Dat tranenkruikje droeg men bij zich en daardoor kon de herinnering aan die tranen levend gehouden worden.

En nu blijkt de Héére zo’n kruikje te hebben! Daarin worden de tranen bewaard van allen, die in hun nood en strijd de toevlucht zochten bij God. Zijn onze tranen daar óók bij? Tranen over onze schuld bij God, tranen vanwege geestelijke verlatingen wellicht of ook door de bestrijdingen van de Boze?

In ‘de kruik’ van de Heere zijn ze veilig. Zij roepen Zijn ontferming op en Hij weet ervan, óók als ze in stilte geschreid worden. Hij bewaart de tranen over de zonde en als er dan eens een tijd komt, waarin de schuld niet beleefd wordt, kunnen die tranen in herinnering worden geroepen.

Hoe anders is het in deze wereld. Daar zijn de tranen zichtbaar door het brutale oog van de camera, die ‘nieuws’ wil doorgeven en sensatie wil oproepen. In deze wereld leeft de ongelovige, die straks verloren gaat en dan zoveel tranen van wroeging en wanhoop schreit, dat vele kruikjes die tranen niet kunnen bevatten.

Maar de tranen, die voortkomen uit schuldbesef en heimwee naar God, blijven hun waarde behouden. Ze roepen Gods ontferming op en daarom gaat Hij er zorgzaam mee om. De woorden van de tekst “Doe mijn tranen in Uw kruik” roepen het beeld op van tere liefde. We kunnen óók vertalen: ‘Leg mijn tranen neer’. Zoals een moeder haar pasgeboren kind zorgzaam in de wieg legt – of zoals het lichaam van iemand, die gestorven is, met zorg en teerheid in de kist gelegd wordt.

In Egypte werd -als iemand gestorven was- dat tranenkruikje méé begraven. Zo hoeft dat niet meer. Als we in de vrede van Christus heengaan, mogen de tranen op de aarde achterblijven. Het graf wordt dan immers geheiligd door de tranen van Christus, zodat het een doorgang kan zijn naar de plaats, waar geen tranen meer zullen zijn, maar waar vervuld wordt: ‘Hun blijdschap zal dan onbepaald, door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen!’

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we inmiddels van diverse kanten gegevens ontvangen, maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz.

We vernemen graag wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden. Indien van belang vermeldt dan ook de namen van contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet de beschrijving op de website aangepast worden, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl 

VOLLEYBALTOERNOOI – OPENINGSWEEKEND 2019

Ook dit jaar hebben wij tijdens het openingsweekend ons jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi. Omdat het telkens weer een enorm succes is, verwachten we ook dit jaar weer een ontzettend leuk, gezellig, maar ook competitief toernooi. Meedoen is belangrijker dan winnen. We kijken ook dit jaar weer uit naar teams van jong tot oud; u doet toch ook wel mee?

Wie mag zich dit jaar kampioen noemen? Als u zich nu opgeeft, zou de wisselbeker en de slagroomtaart zo maar naar uw team kunnen gaan. Graag opgeven met een team van minimaal 6 spelers. Opgeven kan via volleybal@hghg.nl. Heb je geen compleet team, maar wil je toch graag meedoen? Geef je dan ook gewoon op, dan maken we (hopelijk) alsnog een team voor je. Tot ziens op zaterdagmiddag 21 september a.s. om 13.45 uur in het Westpark.

Uur van gebed

Zaterdag 17 augustus is er weer ‘Uur van gebed’. Om 19.00 uur komen we dan samen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk om te bidden en danken. Voor een behouden terugkomst van gemeenteleden na vakantie; voor volharding van onze broeders en zusters in landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen uiten en gevaar lopen wanneer ze de Bijbel lezen. En we danken dat God wereldwijd zoveel mensen met het Evangelie bereikt en velen tot geloof komen in onze Heere Jezus Christus. Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 4 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collecten worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ‘Op weg met de ander’, een vereniging van en voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5: 41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto van ‘Op weg met de ander’: koester het kwetsbare. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze vereniging. Mogen we op uw bijdrage rekenen, maar vooral ook op uw gebed?

Diaconale collecte zondag 11 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken alle bewoners samen met elkaar op. Zo is er elke zondagavond een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvangproject in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook met uw gebed?

Diaconale collecte zondag 18 augustus 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming.  Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Bakwagen voor Rostock

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de gekochte bakwagen voor het zendingsechtpaar Van Dijk gereed te maken. Diverse gemeenteleden hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken, en in samenwerking met autobedrijf Van Zessen is een bruikbaar en degelijk vervoers- en presentatiemiddel gereed gemaakt. Afgelopen zaterdag 20 juli hebben we de bakwagen overgedragen aan het zendingsechtpaar Van Dijk. De diaconie dankt alle betrokken gemeenteleden voor hun inzet en bijdrage, en wenst de familie Van Dijk Gods zegen toe in al het (zendings)werk wat zij mogen doen in ons buurland. Onderstaand bericht wilden zij graag met de gemeente delen:

‘Sinds najaar 2015 werken mijn vrouw Jorine en ik als zendingswerkers voor de GZB in Rostock. Samen met een lokale kerk zijn we bezig met het planten van een nieuwe kerk in een achterstandswijk. Dat is hard nodig. Rostock is een van de meest atheïstische plaatsen van Europa. Veel mensen weten niet wie Jezus is, wat een Bijbel is, wat er in de kerk gebeurt en hoe christen-zijn eruit ziet. Ook zijn mensen door de DDR-tijd wantrouwend en voorzichtig met nieuwe initiatieven en al helemaal met religie en kerk. Problemen zijn er helaas ook genoeg. We hebben de mensen in onze wijk Evershagen gevraagd wat we voor hen kunnen doen. Mensen vertelden dat het leven in Rostock erg anoniem is en ontmoeting ontbreekt. Daarom zijn we in 2017 een straatcafé gestart. Dat loopt goed. Werk op straat past bij de wijk. Tot voor kort deden we dit met een partytent, maar dat bleek vanwege het weer vaak problematisch. Met uw hulp is er een prachtige bakwagen/presentatiewagen gekocht. Jongeren in Hardinxveld hebben deze wagen omgebouwd naar onze wensen en afgelopen zaterdag 20 juli konden we hem ophalen. Dit biedt mogelijkheden om meer gemeenschap in de wijk te brengen en mensen in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Namens de pioniersplek Haltepunkt E in Rostock-Evershagen: geweldig bedankt! Prachtig om zo met elkaar als christenen (heel praktisch en concreet) te mogen bouwen aan het koninkrijk van onze God.’

Gerrit & Jorine van Dijk, GZB – Rostock

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Natuur in Israël (nieuwe serie)

24 oktober

Stichting SIMAV Molens

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Joodse feesten en gebruiken

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor jongere en oudere gemeenteleden die thuis verblijven en (ernstig) ziek zijn. Sommigen leven met spanningen en/of hebben zorgen over anderen, vanwege uitslagen of behandelingen. We leven met hen mee en wensen ieder de nabijheid van de Heere toe. Dat zij zich bemoedigd weten met de woorden uit Psalm 71: 20: “U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde.”

Gift

Ds. W.J. Westland ontving €20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving €10,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Tenslotte

In de vakantietijd nemen we (als dat mogelijk is) even afstand van de dagelijkse beslommeringen. Op zoek naar ontspanning en rust. Dit is, gezien de tijd waarin we leven, geen overbodige luxe. De maatschappij is gejaagd, het leven is gehaast en jachtig. Dit geeft vaak een onrustig gevoel. Het is dan ook goed om even afstand te nemen. Sommige zoeken een vakantiebestemming dicht bij huis, andere zoeken het wat verder weg. Naast de onrust die op ons afkomt vanuit de maatschappij, kan er ook onrust zijn over onze eeuwige bestemming. Want we zijn uiteindelijk allemaal reizigers, op weg naar de eeuwigheid. Deze onrust is niet te verhelpen door af een toe eens op vakantie te gaan. In Mattheüs 11: 28-30 horen we de Heere Jezus zeggen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Rust vinden in Christus geeft ware ontspanning! Zowel in vakantietijd als bij de dagelijkse beslommeringen. Allen nog een goede vakantietijd toegewenst.    

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus.

In deze dienst gaat ds. P. Vermaat uit Veenendaal voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 30,- bestemd voor de kerk en € 50,- bestemd voor de diaconie. Ouderling Gert-Jan Klop mocht € 20,- ontvangen voor de diaconie en ouderling Remko den Breejen € 20,- voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 11 augustus is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We bidden om een behouden thuiskomst voor allen die met vakantie zijn en een goede reis voor hen die nog weg gaan.

Noord-Koreaanse vrouwen die naar China vluchten, komen vaak in handen van mensenhandelaren die hen doorverkopen aan Chinese boeren. Open Doors probeert deze vrouwen te bereiken en het evangelie met hen te delen. Onlangs kwam een van hen tot geloof. Ze dankt de Here God: ‘Ik weet nog niet veel over U, maar mijn hart is gevuld met vreugde en verwondering.’ (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor het land Zimbabwe dat gebukt gaat onder een wankele politieke en economische situatie. Dit heeft grote gevolgen voor een groot deel van de bevolking. Bid voor vrede en gerechtigheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de vakantieperiode, hier in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen met gezondheidsklachten, die met eenzaamheid kampen of die tobben met (psychische) zwakte of vermoeidheid. Wat is er veel verdriet. We denken ook aan hen die dierbaren verloren, kortere of langere tijd geleden. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Die uitnodiging kan in het lijden troost geven. Die uitnodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten, Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en Hij leidt het zo, dat het altijd uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een envelop voor het verjaringsfonds, 2 giften van € 20,- en een gift van €10,- ter vrije bestemming. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

Het gaat niet om mijn visie op God, maar om Gods visie op mij. Het is niet zo belangrijk wat ik van iets vind, maar wat God ervan vindt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 8 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit

Vrijdag 9 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Hervormd Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 10 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 15 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 16 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 17 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Donderdag 22 augustus

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

Vrijdag 23 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Geref. Hervormd Centrum

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

HGJB-Scholierenweekend

Van 18-21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Catechesemateriaal voor het nieuwe seizoen

De zomer breekt weer aan. Dat betekent dat al het materiaal om goede catechese te geven weer te bestellen is. Inclusief het nieuwste deel van Leer & Leef. Met dit laatste deel voor de bovenbouw is onze nieuwe catechesemethode compleet. Ga aan de slag met Leer & Leef voor 13 tot 17-jarigen. Of kies voor mentorcatechese met een compleet vernieuwd werkboek van Follow Me. Ook On Track, de methode voor basiscatechese voor 10 t/m 12-jarigen, is weer ruim op voorraad. Bestel op tijd, dan heeft u het materiaal binnen voor u van start gaat. Eerst kennismaken met de methodes? Ga naar www.hgjb.nl/catechese.

Vrijwilligers gezocht voor P-team HGJB-Kerstconferentie

De HGJB-Kerstconferentie (KC) is een vierdaagse conferentie die jaarlijks direct na kerst wordt georganiseerd. De bezoekers zijn jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Tijdens de conferentie staan de diensten en de groepsgesprekken centraal en daarnaast zijn er veel inhoudelijke, sportieve en ontspannende programmaonderdelen.
De KC wordt gedragen door vrijwilligers en daar zijn we bij de HGJB enorm blij mee. Voor het P(astorale)-team zijn we op zoek naar vrijwilligers. We denken hierbij aan iemand die:

 • 30+ is;
 • lid is van een PKN-gemeente;
 • hart heeft voor jongeren;
 • goed kan luisteren en graag in gesprek gaat over geloven en het leven;
 • beschikbaar is van 26 tot en met 30 december;
 • zich voor minimaal 3 jaar wil verbinden aan de HGJB.
 • Gaat dit over jou? Neem dan contact op met de HGJB via info@hgjb.nl.

Varia

Orgel/piano en panfluitklanten vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

U hoort zaterdagmiddag 3 augustus 2019 fraaie orgel/piano en panfluit klanken  Het concert wordt verzorgd door André Knevel, orgel en piano en Henske Bakker, panfluit als 8e concert in de Alisa van Dijk concertserie 2019. U hoort deze middag ook enkele improvisaties van André Knevel.

De organist André Knevel is geboren in Bussum. Reeds op zeer jonge leeftijd voelde hij zich tot het orgel aangetrokken.

In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar verbonden aan verschillende christelijke scholen als muziek docent. Tevens is hij ter plaatse kerkorganist. André Knevel heeft zijn orgelstudie voortgezet bij Dr. John Tuttle aan het Royal Conservatory in Toronto. Deze heeft André opgeleid voor het orgeldiploma B.

André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.

André staat bekend voor zijn improvisatie talent, en is voortreffelijk in het vertolken van “ de Grote Meesters”. Door zijn muzikale begaafdheid is André een begrip op de Europese en Noord-Amerikaanse orgelbank geworden. Ook schrijft hij muziek voor orgel. André heeft inmiddels een groot aantal cd’s op zijn naam staan.

Henske Bakker woont al jaren in Dordrecht en heeft haar opleiding genoten aan het Amsterdams Conservatorium bij Matthijs Koene. Naast een privé lespraktijk in Dordrecht is ze werkzaam aan de muziekschool in Krimpen aan den IJssel als vakdocente panfluit. Tevens geeft zij regelmatig concerten en workshops. Deze zomer verzorgt zij diverse landelijke concerten in samenwerking met Andre Knevel.

De Trinitatiskapel bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht.

U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Achterom en Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets en vanuit Zwijndrecht met de pond te bereiken.

De aanvang van het concert is 15:30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Voor meer info zie www.henskebakker.nl en www.andreknevel.com.

Verdiepingsconferentie 14 september

De Verdiepingsconferentie organiseert 14 september de conferentie ‘God verstaan’. Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachten, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden? Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops.
Er is keuze uit de volgende vier workshops:

 • Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15
 • Wandelen met God – een stiltewandeling
 • Geestelijke strijd
 • Woorden van God – creatieve workshop.

Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek). Tijd: 10.00-17.00. Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen. Bij aanmelding bieden wij korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 4 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.D. van der Giessen, Krimpen aan de Ijssel

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur ds. G.C. Klok, Putten

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Monica Buijk, Loïs Veldman

Groep B: Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 135: 12

avonddienst: Psalm 124: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Christie Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 11 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren

18.00 uur ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Zilt

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Willemijn van Hof, Menthe van Houwelingen Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 1 

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

18.00 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. stichting Buitenhof

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Anne Breugem, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 18 augustus 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. A. Bloemendal, Ederveen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenzorg Nederland

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Groep A: Lenny Egas, Rhode de Ruijter

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 123: 1

avonddienst: Psalm 111: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Tineke de Keizer, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk

“Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op wat je er soms zelf van vindt. Dat Jezus je met vrede op pad stuurt past natuurlijk helemaal bij Hem, Hij draagt immers ook de Naam Vredevorst. Hij kwam om Gods vrede te brengen, dus dat jij en ik daarmee de wereld worden ingestuurd en zo mogen leren groeien in discipelschap is logisch. En dat het niet in de eerste plaats moet gaan om je inkomsten is ook wel logisch, als je bedenkt dat het Koninkrijk van God gefundeerd is op genade. Toch stopt het bij deze zaken niet. Jezus zegt namelijk ook nog dat we de opdracht krijgen om te vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. En dat is niet alleen een opdracht van woorden, maar ook van daden die dat bevestigen.

Stel je voor dat je bij iemand komt die zijn leven lang niet heeft kunnen lopen. Wat zal hij straks in de hemel ervaren? Het eerste dat hij zal ervaren is dat hij kan lopen. Onbegrijpelijk, hoe de hemel straks voor ons zal zijn. Ooit zei ik eens bij een familie waar ik op rouwbezoek kwam om een rouwdienst voor te bereiden en bij de kist met de overledene stond: ‘Eigenlijk wel heel apart dat wij mensen met hun bril op begraven, want als Jezus terugkomt kijken de mensen die we met hun bril op begraven hebben, straks verdwaasd om zich heen en kunnen niets zien omdat hun ogen dan genezen zijn en hun bril in de weg zit.’ Dat klinkt als humor, maar besef je dat dit de realiteit straks is als je in Jezus gelooft?

Als Jezus dan zegt dat de discipelen moeten gaan vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen, is het dan vreemd dat Jezus daarbij ook de opdracht geeft om de zieken te genezen? Nee, natuurlijk is dat niet vreemd, want als er een wonder van genezing gebeurt, is het Koninkrijk van God ineens zichtbaar aanwezig. Het zijn tekenen van de toekomende tijd. Als Jezus ons de opdracht geeft om het Koninkrijk van God aan te kondigen, stuurt Hij ons daarom dus tegelijk ook weg met de tekenen van het Koninkrijk. Die opdracht voor de 70 discipelen om de zieken te genezen is daardoor niet iets onmogelijks, maar het is Gods kracht door hen heen waardoor zichtbaar is, dat het werkelijk waar is, dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen.

Ik durf dan ook met volle overtuiging tegen je te zeggen: ‘Ga op pad met de vrede van God en genees de zieken.’ Niet omdat dit spectaculair is, maar omdat Jezus deze opdracht geeft. Dit is niet een onmogelijke opdracht die de discipelen moeten uitvoeren, maar het is een opdracht waar de kracht van God door de discipelen heen zal stromen. Jezus zegt niet dat iedereen zal genezen, het enige waar wij ons druk over moeten maken is dat we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus met het geloof dat als Hij het van ons vraagt, Hij Zijn werk door ons heen kan doen.

Dat betekent niet dat we niet met twee woorden moeten spreken, alsof de hemel nu al compleet in de volle realiteit op aarde aanwezig zal zijn. We leven in een gebroken wereld, waarin we soms iets mogen zien van dat wat straks volkomen werkelijkheid zal zijn. Jezus heeft alles betaald. Maak het niet moeilijker of spannender dan het is. Jezus leert ons gewoon om op zieken de handen te leggen. Als we zo met de zieken bidden, mogen we vertrouwen en geloven dat waar Jezus iets wil laten zien van het Koninkrijk, Hij dat zal doen. Ik zeg vaak: Jezus heeft de genezing al verdiend, alleen is het aan Hem of Hij dat nu, of in een proces, of straks bij de hemelpoort zal geven. Het is net als met verzoening: Jezus heeft je verzoening verdiend en je al geschonken, maar je zondigt nog wel, omdat de hemel nog geen volledige realiteit is.

Zo is het ook met ziekte: Jezus heeft de genezing verdiend, maar we moeten nog steeds dealen met de gebrokenheid.

De enige verantwoordelijkheid is dat wij nu gelovend gehoorzaam zijn, opdat het Koninkrijk ook echt zichtbaar dichtbij kan komen, zodat velen zullen geloven. Want de woorden van het Evangelie gaan vergezeld met de tekenen van het Koninkrijk.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Ook in vakantietijd is bidden nodig. Daarom is de jeugdzaal van de Oude Kerk op zaterdag 20 juli weer open om in gebed te gaan en onze God te danken voor Zijn zegeningen in het afgelopen seizoen. Zondag aan zondag is Zijn Woord verkondigd en ook door de week was er volop gelegenheid om met anderen in alle vrijheid de Bijbel te openen en voluit te zingen van Zijn grote daden. Nu dragen we in het bijzonder het Evangelisatiewerk op dat op campings en met kinderkampen plaats vindt. Allen die dit werk doen kunnen niet zonder ons gebed om Zijn zegen. Ook bidden we voor hen die thuis blijven. Doet u en jij mee? Van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

Kinder bootcamp – openingsweekend 2019

Zaterdagmiddag 21 september is het zover. Om 14.00 uur start de bootcamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het Westwijkpark! We organiseren een gezellige middag met sportieve spellen. Doe jij ook mee? Geef je dan nu al op door een mailtje sturen naar: kinderprogramma@hghg.nl. Wil je naast je naam ook je leeftijd erbij vermelden? Je wordt ingedeeld in een team Laat in je mail weten bij wie je eventueel ingedeeld wilt worden. We vinden het leuk als jij erbij bent en kijken uit naar een gezellige middag!

 Serve the Village

Zaterdag 28 september 2019, tussen 9.00 en 12.30 steken gemeenteleden van een aantal kerken in Hardinxeld-Giessendam weer hun handen uit de mouwen. Tuinen worden opgeknapt; in verschillende huizen worden klussen uitgevoerd en in verzorgingstehuizen worden ouderen extra in de watten gelegd. De kerken gaan het dorp in om te dienen! De werkzaamheden vinden plaats i.s.m. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Servanda en woningstichting Fien Wonen. Deze klussen worden voorbereid en begeleid door wijkbeheerders, sociale werkers en contactpersonen uit de kerken. We starten om 08.45. Om 12.30 beëindigen we de actiemorgen met een eenvoudige lunch.

Wil je ook meedoen? Geef je dan op bij Leen van der Giessen, tel 06-10 70 68 79, mail: leenencorien@hetnet.nl

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we van diverse kanten gegevens gekregen maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz. We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden, en noem, waar dat van belang kan zijn ook contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. 

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeldt ook de uitzonderingen (dus welke data evt. uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden. Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Nieuwe opzet van het jeugdwerk

In januari 2019 zijn we met de tieners uit groep acht gestart in de nieuwe opzet voor het jeugdwerk (Meer informatie over de nieuwe opzet van het jeugdwerk? Scan de QR code of kijk op www.hghg.nl). Deze tieners zijn ingedeeld in kerngroepen en zo zijn we in het afgelopen half jaar bij elkaar gekomen. Ook zijn alle kerngroepjes verschillende keren bij elkaar geweest op activiteitenavonden die werden georganiseerd door de activiteitencommissie. De afgelopen maand hebben we met alle betrokkenen teruggekeken op dit eerste half jaar. We hebben geconcludeerd dat we tevreden en dankbaar mogen zijn voor het eerste half jaar in de nieuwe opzet. Alle tieners uit deze leeftijdsgroep waren betrokken bij een kerngroepje. Verder hebben we ook enkele aandachtspunten bespro-ken, waar we de komende periode aan willen werken.

Daarom willen we komend winterseizoen de nieuwe opzet verder uitbreiden. Dit betekent dat alle tieners t/m de leeftijd van 15 jaar (klas 3) in kerngroepjes zullen starten. Vrijdag 20 september willen we tijdens het openings-weekend starten met alle tieners van 12-15 jaar. Alle tieners die in de leeftijdsgroepen vallen van de kerngroepen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met daarin nog een korte uitleg. De tieners die nu in Groep D van de Jongens en Meisjesclub zitten worden uitgenodigd op de Tussenclub.

Dit heeft ook tot gevolg dat de Jongens- en Meisjesclub volgend seizoen niet meer verder zullen gaan. Voor ons als gemeente doet dit ook wel een beetje pijn, zoveel jongeren en ouderen onder ons hebben goede herinneringen aan de Jongens- en Meisjesclub. Op deze plaats willen we ook iedereen bedanken die zich ingezet hebben voor de Jongens- en Meisjesclub. De meeste leidinggevenden hebben inmiddels hun plek in de nieuwe opzet ingenomen. Er zijn in het nieuwe model vijf verschillende rollen:

 • Kerngroepleiding die met een groepje van 8 tot 10 tieners optrekt.
 • Activiteitencommissie die avonden organiseert voor tieners en het voortouw neemt in het organiseren van de kampweek.
 • Gemeenteleden die iets willen delen van hun leven met God en in het gemeente zijn.
 • 2Serve (jeugddiaconaatscommissie) organiseert
 • diaconale activiteiten voor en met de tieners.
 • Leiding die samen met de kerngroepleiding invulling geeft aan de gesprekken tijdens catechese. (Wijk 2 Noord)

Tot slot willen we nog benadrukken dat de kampweek in zomer gewoon blijft bestaan. Ook de tieners uit de kerngroepjes van groep 8 nemer gaan dit jaar mee.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juli 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 28 juli 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël, voor het project Judea en Samaria. De Bijbel vertelt dat God ooit Zijn volk zal terughalen uit de verstrooiing en het zal verzamelen op de bergen van Israël, ook de tien ‘verloren stammen’. Wij leven in de tijd waarin dat gebeurt. Een groot deel van de wereld ziet de streek Judea en Samaria echter als het hart van een toekomstige Palestijnse staat, waarin geen ruimte meer zal zijn voor Joden en vooruitlopend op die staat, worden Judea en Samaria meestal aangeduid als de ‘bezette gebieden’ en worden de Joodse bewoners ‘kolonisten’ genoemd. Stichting Christenen voor Israël geeft vanuit het project ondersteuning aan beveiliging rondom scholen en in dorpen die regelmatig te maken hebben met terreur. Het leven in nederzettingen is niet eenvoudig. Daarom wordt hulp aangeboden aan jongeren die dagelijks te maken hebben met angst. Er wordt gezorgd voor ontspanning, een warme maaltijd of psychologische begeleiding. Met deze steun wil Christenen voor Israël zeggen: wij laten jullie niet in de steek en wij versterken jullie aanwezigheid in het beloofde land. De diaconie wil het werk van Christenen voor Israël, en het project Judea en Samaria, graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Jeugdrubriek

Christelijke kindertheater

Vind jij het leuk om te acteren en heb je altijd al mee willen doen aan een theatervoorstelling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Leeftijd:            7-10 jaar oud

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 29 juli en op 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Buitenlandse munten

Aan het begin van de zomervakantie willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen, anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 2e kwartaal 2019

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

90.530

85.000

5.530

Giften

4.667

3.000

1.667

Overige collecten

5.391

5.000

391

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

100.588

94.500

6.088

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

In het overzicht van het eerste kwartaal was een erfenis verantwoord. Deze is, na overleg met de accountant, opgenomen in het jaaroverzicht van 2018.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal 2019 is € 247.328 ontvangen (ruim 77% van het begrote bedrag van € 320.000 / ruim 73% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Verschillende gemeenteleden maken gebruik van automatische overschrijving van de vrijwillige bijdrage. Niet iedereen heeft het rekeningnummer nog aangepast. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen. Het nieuwe rekeningnummer van de vrijwillige bijdrage is: NL46 RABO 0373 7197 60 (dit ter vervanging van NL87 FVLB 0227 1117 29).

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden bezig met behandelingen. We bidden dat de Heere er Zijn zegen over geeft. We denken in deze zomerperiode aan gemeenteleden voor wie het stil wordt, mensen die alleen zijn en eenzaamheid ervaren. De vaste bezoeken van familieleden vallen weg omdat het vakantietijd is. We wensen u toe, dat wanneer de stilte op u afkomt, dat de Heere God u niet loslaat. Maar dat Hij meegaat als een schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121: 5)

 Belijdeniscatechisatie

Nu er een periode van vakantie aanbreekt is er ook goede gelegenheid voor bezinning. Daarom wil ik graag de belijdeniscatechisatie onder de aandacht brengen bij jong en ouder. Een seizoen lang denken we intensief na over thema’s als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Heilige Doop, Heilig Avondmaal, navolging, de strijd van het geloof. Wat is het mooi als de belijdenis-catechisatie mag uitmonden in een persoonlijk en hartelijk ja-woord. Is de Schepper en de God van je doop dat niet meer dan waard? Denk er eens over na! De belijdenis-catechisatie wordt op donderdagavond om 20.00 uur gegeven in de pastorie.  

 Bezoek classispredikant

Wellicht herinnert u zich nog dat er in het verleden om de zoveel jaar visitatie was in de gemeente. Tegenwoordig is dit anders geregeld. De visitatiecommissie treedt op wanneer problemen zich voordoen in de gemeente. Daarnaast krijgen de gemeenten één keer in de vier jaar bezoek van de classispredikant. Ds. G. van Meijeren heeft een begin gemaakt met het bezoeken van de gemeenten die bij classis Zuid-Holland Zuid horen. Op woensdag 10 juli heeft ds. G. van Meijeren zodoende een bezoek gebracht aan onze wijkgemeente. ’s Middags was er een ontmoeting in de pastorie. ’s Avonds was hij aanwezig op de kerkenraadsvergadering. We zien terug op een goede ontmoeting. Laten we als gemeente het werk van de classis, de classispredikant en de synode ook meenemen in onze gebeden.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Voor de kerk ontving ik drie keer € 20,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Mijn theologie in vier woorden: Jezus stierf voor mij’. C.H. Spurgeon 1834-1892

Vakantie

Met het verschijnen van dit kerkblad is mijn vakantie ingegaan. Donderdag 15 augustus hoop ik mijn werk in de gemeente weer op te pakken. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. We zijn dankbaar dat ds. W. Arkeraats wil waarnemen indien nodig.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op het achterliggende seizoen. We kregen als gemeente veel zegeningen uit Gods hand. In de diensten volgden we het leven van Simson, lazen we het evangelie van Markus en mochten we luisteren naar het onderwijs uit de kleine Johannesbrieven en ontdekten zo ook telkens weer nieuwe dingen in de Schrift. De doop werd van tijd tot tijd bediend. Er was de belijdenisdienst waarin zeven jongeren mochten getuigen van het geloof in de Heere. Er waren tal van mooie geestelijke gesprekken met jong en oud. Zo laat de HEERE zien dat Hij doorgaat met Zijn werk ook onder ons. Daar kunnen we Hem alleen maar ootmoedig voor danken. Het is fijn dat de wijkgemeente ook regelmatig nieuwe leden mag verwelkomen. Ik merk dat er gastvrijheid is en onderlinge verbondenheid in wijk Oost. Het koffiedrinken van zondagmorgen 7 juli liet iets zien van die verbondenheid. Een stukje betrokkenheid op nieuwe gemeenteleden, maar ook wanneer gemeenteleden het moeilijk hebben of hoogtepunten beleven. Een kaart, een telefoontje, een bezoekje, een uitnodiging voor een kopje koffie, het doet zo goed. Die verbondenheid is ook heel Bijbels. Op allerlei manieren wordt in de Bijbel de onderlinge liefde, gastvrijheid en zorg voor elkaar onderstreept. Betrokkenheid, juist omdat de Heere zelf op ons betrokken is en ons aan elkaar geeft. Daarom zijn dit dingen om blijvend in het oog te houden. 

Veel gemeenteleden zullen in de komende tijd er op uit trekken. Ik wens u en jou een fijne tijd en hoop dat ieder behouden terug mag komen. Laat de vakantietijd juist een periode zijn om ook (extra) rust te zoeken bij de HEERE. En vergeet op uw vakantieadres de lokale Protestantse kerk niet. Er zijn, juist ook in de landen om ons heen, veel kleine gemeenten. Het is vaak een bemoediging voor hen en voor uzelf een verrijking om een kerkdienst in de plaatselijke kerk mee te maken. Ook al vormt de taal nogal eens een barrière, er zijn meestal wel herkenningspunten te vinden waardoor ook een stuk éénheid beleefd mag worden in de Heere. Van ons gezin een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen onze zieken op aan de Heere. Juist ook in deze vakantieperiode waarin vele gemeenteleden tijdelijk ons dorp verlaten, kan het moeilijk zijn voor mensen die al lange tijd aan huis of bed gekluisterd zijn. Laten we hen bij de troon van de Heere brengen, en waar mogelijk een bezoekje brengen of een andere blijk van medeleven schenken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus. In deze dienst gaat voor ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Zaterdag 6 juli jl. kregen wij van ds. Dubbelman het bericht, dat hij niet de vrijmoedigheid heeft gekregen om het beroep, dat onze gemeente op hem had uitgebracht, aan te nemen. Hij schreef ons dat het een goede ervaring was om op zondagavond 23 juni jl. in ons midden te zijn. Hij ervoer een broederschap met de kerkenraad en een goed contact met de gemeente. Dat gold ook voor de ontmoeting twee dagen later. Pas de laatste dagen voor de beslissing is heel langzaam voor hen duidelijk geworden, dat hun weg niet naar onze gemeente werd geleid, zodat de roeping uit onze gemeente niet werd bevestigd.

De kerkenraad zal de komende vakantieperiode zich nader oriënteren hoe zij het beroepingswerk verder zal oppakken. Hiervoor zal de lijst met ingediende namen uit de gemeente worden gebruikt. Wij vragen u als gemeente hierin biddend om uw kerkenraad heen te staan.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 28 juli is Op Toonhoogte (OTH) 564 ‘Zie de zon, zie de maan.’

Vakantie

In deze berichten is het woord vakantie al verschillende malen gebruikt. Vandaag, 19 juli hebben de basisscholen hun deuren voorlopig gesloten gedaan voor de zomervakantie. Veel van onze gemeenteleden zullen in deze periode uitzwermen naar verschillende streken om daar, ieder op zijn eigen wijze, te recreëren. Even aan andere dingen denken en op een andere manier bezig zijn. We bidden dat het voor allen een goede tijd mag zijn en dat ook iedereen weer uitgerust en gezond thuis mag komen. Ook in de vakantietijd mag iedere zondag het Woord klinken. Soms is er de gelegenheid op een plaatselijke gemeente te bezoeken. Ook is er tegenwoordig de mogelijkheid om via internet de diensten thuis te blijven beluisteren. De tegenwoordige techniek biedt ons wat dat betreft ook vele mogelijkheden. Hoe we ook bezig zijn in de komende periode, laten we in ieder geval onze blik ook gericht houden op ons Schepper, die iedere dag zijn liefdevolle blik op ons gericht houdt.

Citaat

‘Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God’. (Johannes Calvijn)

Bidden en danken

Wilt u aan het einde van dit schooljaar bidden en danken voor het onderwijzend personeel op de Christelijke (basis)scholen. 

Iraakse vluchtelingenkampen zitten nog overvol. Sommige bewoners leven al jaren lang in tenten en caravans. Sommige kinderen kennen geen andere omgeving dan het kamp, omdat ze er geboren zijn. Bid om een gelegenheid om snel naar huis te kunnen. (Gebedskalender Open Doors)

Kinder- en tienerkampen zijn mooie middelen om de jeugd met het Evangelie bekend te maken, hen op te laten ademen in een positieve omgeving en hen te helpen groeien in wie ze mogen zijn. Bid voor goede kamp-ontmoetingen! (Gebedskalender GZB)

We bidden voor de ouderen die niet meer met vakantie kunnen gaan en zich eenzaam voelen als familieleden weg zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een fijne vakantie en zegenrijke diensten in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, bevelen we Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Giften

Ouderling H. Wijnja ontving € 10,- voor de eredienst. Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- en € 5,- ter vrije bestemming.

Genoteerd

We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp/land. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die o.a. financieel dit niet (meer) kunnen of dat de gezondheid het niet meer toelaat. We wensen de jongeren die recreatie- en evangelisatiewerk gaan doen veel wijsheid en Gods zegen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,   ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 20 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Maandag 22 juli

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 25 juli

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, br. A. de Hek

Vrijdag 26 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, De Bron

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 27 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Donderdag 1 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijenboven

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 21 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.H. Reijm, Hillegersberg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.M. Molenaar, Ede

18.00 uur   ds. J.A. Kunz, Katwijk aan Zee

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Julia Veldman, Hanneke Struijk

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 6

avonddienst: Psalm 29: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – diaconaal maatschappelijk werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Renske de Knegt, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_____________________________________________________________

Zondag 28 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

18.00 uur   wijk 3 Zuidprop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A. Vastenhout, Dinteloord

18.00 uur   ds. A. Baas, Bodegraven

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israël

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Joram van Houwelingen

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Loïs de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 150: 1

avonddienst: Psalm 140: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.W. van Bart, Harderwijk

18.00 uur   ds. T.W. van Bennekom, Goes

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Nel Sterrenburg,

Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-50,51

Simon wordt Petrus

“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.”

(Mattheüs 16: 18a)

____________________________________________________

Kort geleden was het Pinksteren en we herdachten het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in mensen teweegbrengt, lezen we in Handelingen 2. De toespraak van Petrus is één van die opvallende dingen. Opmerkelijk dat juist Petrus degene is die voor een grote menigte zo’n gloedvol betoog houdt, of juist niet..?

In de evangeliën vinden we verschillende uitspraken van Simon Petrus, zodat we wat meer weten van hem. Het eerste wat we lezen is de vraag van Jezus om Hem te volgen. Samen met zijn broer Andreas geeft hij gehoor aan dit verzoek. Hierop krijgen ze de toezegging van Jezus, dat Hij hen vissers van mensen zal maken. Enige tijd later gebruikt Jezus de vissersboot van Simon om de mensen op de oever toe te spreken. Daarna geeft Hij hem opdracht om te gaan vissen. Simon wil eigenlijk niet omdat het ongebruikelijk is om overdag te vissen, maar omdat Jezus het vraagt doet hij het wel. Het wordt zo’n overvloedige vangst dat Simon hierdoor de macht van Jezus erkent. Door dit onverwachte resultaat voelt hij zich waarschijnlijk zo schuldig over zijn aanvankelijke weigering, dat hij spontaan erkent dat hij een zondig mens is. Zo kan hij toch geen goede volgeling van Jezus worden. Vandaar zijn vreemde verzoek, om niet langer met Jezus samen te zijn (Lukas 5: 8). Ondanks deze uitspraak blijft hij toch een trouwe volgeling van Jezus, misschien wel vanwege de belofte van Jezus dat hij hen vissers van mensen zal maken.

Op een later moment vraagt Jezus aan zijn discipelen: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Waarop  Simon antwoordt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16: 16).

Dat heeft hij niet zelf bedacht, want Jezus zegt dat hij dit inzicht van God heeft ontvangen. Dit is het moment waarop Jezus zijn naam verandert van Simon in Petrus. Hij zal de rots zijn waarop Jezus Zijn gemeente zal bouwen.

Hoe zou Petrus dit ervaren hebben? Heeft hij het opgevat als een geweldig compliment of als een soort promotie?  De Bijbel zegt ons daarover niets, maar als dat al het geval zou zijn, is dat van korte duur geweest. Want als Jezus kort hierna zijn discipelen confronteert met zijn aanstaande lijden en sterven, heeft Petrus zijn reactie meteen klaar. Hij neemt Jezus apart en bestraft Hem. Volgens hem slaat Jezus de plank volkomen mis. Dit kan toch helemaal niet, als Jezus de Christus (de Messias) is, zoals Petrus zelf heeft beleden, betekent dat juist glorie en overwinning, geen lijden en sterven. Deze keer blijkt Petrus zijn inzicht niet van God de Vader te hebben ontvangen, in tegendeel. “Ga weg achter Mij, satan”, is de reactie van Jezus. Door dit woord van Jezus worden alle hoogmoedige gedachten, die Petrus gehad zou kunnen hebben, definitief de bodem in geslagen. Hij de rots van de gemeente van Jezus? Vergeet het maar Petrus, deze gedachte komt van Jezus’ tegenstander, die niet wil dat er een gemeente van Jezus zal komen. Hoe kan Petrus toch zulke tegenstrijdige dingen zeggen? Jezus zelf geeft er een verklaring voor “Gij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen” (Mattheüs 16: 23b). Zouden wij ons daaraan soms ook niet schuldig maken….?

Betekent deze foute uitspraak van Petrus dat hij nu niet de rots van Jezus gemeente zal worden? Dat zouden we ons wel kunnen indenken, zeker als we ons realiseren dat hij straks Jezus driemaal zal verloochenen. Nu is hij zijn erenaam Petrus toch wel definitief kwijt, denken we dan, hij is weer gewoon Simon de zoon van Jona. Met die oude naam spreekt Jezus hem, na Zijn opstanding, opnieuw aan.  Op het strand van de zee van Tiberias, na een tweede wonderlijke visvangst, vraagt Jezus of Simon Hem lief heeft? Petrus antwoordt driemaal bevestigend. Na iedere bevestiging ontvangt hij van Jezus driemaal de opdracht, om als een herder Jezus’ aanstaande gemeente te leiden. Petrus is in ere hersteld!

De oorspronkelijk belofte van Jezus dat hij Simon, en de anderen, tot vissers van mensen zou maken, wordt definitief bevestigd op de eerste Pinksterdag. Vervult van de Heilige Geest houdt Petrus een vurig betoog, waarin hij Jezus aanwijst als de beloofde Messias van Israël. En evenals bij de twee wonderbare visvangsten, is ook nu de opbrengst overvloedig! Drieduizend zielen op één dag, opnieuw een derde wondervolle vangst, maar nu van mensen. Halleluja!

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Mannenweekend 2019

Het weekend van 28 juni t/m 1 juli gaan 56 Hardinxveldse mannen met elkaar op stap. Mannen uit onze kerkelijke gemeente, maar ook mannen van daarbuiten.

Enkele dagen er helemaal tussen uit. In stilte, gesprek, gebed en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Weg uit de hectiek en bewust tijd vrij maken om God en elkaar te ontmoeten. Ontspanning en inspanning met elkaar, rondom het thema ‘D-day’. Door met elkaar op te trekken hopen we een onderlinge band te scheppen, elkaar te bemoedigen en te luisteren naar elkaar en naar wat God tot ons te zeggen heeft!

Net als bij D-day wordt de ‘landingsplaats’ tot op de dag van vertrek geheim gehouden…

Wij gaan voor een onvergetelijke reis, waarin God centraal staat en deelnemers mogen genieten van de ontmoetingen met elkaar en van Gods wonderschone schepping! Wilt u bidden voor een gezegend weekend van deze mannen?

Jan Putters
(namens het organiserend comité)

Aankondiging openingsweekend 2019

Op de achtergrond zijn wij alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het komende openingsweekend. Heeft u / heb jij de datums al in de agenda staan? Het openingsweekend staat gepland van 20 t/m 22 september 2019 (vrijdagavond t/m zondagochtend). Het programma zit weer vol met leuke activiteiten, hieronder een kort overzichtje.

Vrijdagavond
Paintballen, zeskamp (met nieuwe spellen) en kampvuur > in 2 groepen: 12 t/m 15 jaar en 16+.

Zaterdagmiddag
Kinderbootcamp > 6 t/m 12 jaar.
Fietspuzzeltocht (nu mét puzzel:-)) > alle leeftijden.
Volleyballen > alle leeftijden.

Zaterdagavond
Gezamenlijk diner in De Parel > alle leeftijden.

Zondagochtend
Koffiedrinken XL in De Parel met behulp van ‘Heel HGHG bakt’ > alle leeftijden.

Staat er iets leuks voor u en jou tussen? Wij hopen van wel. Houd de kerkbode en/of Facebook (HGHG openingsweekend 2019) in de gaten, want wij zullen tot aan het openingsweekend steeds een activiteit uit het programma verder toelichten.

Gezocht: mannen/vrouwen

Breng je je kind(eren) bij de B-oppas of lijkt het je gewoon leuk om de kinderen een bijbelverhaal te vertellen of voor te lezen? Hopelijk wil je dan mee doen met het volgende rooster. Vooral voor wijk Noord zijn we dringend op zoek naar mensen.

De bijbelklas is bedoeld voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Naast het bijbelverhaal zingen we een lied en maken een werkje.

Ook tieners zijn zeer welkom! Je kunt de uren eventueel gebruiken voor stage. Wil je meer informatie, een keer meekijken of je direct aanmelden? Stuur een mailtje naar oppasoudekerk@hghg.nl.

Willemijn van Hof

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land en/of een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld-Giessendam in De Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-02.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Tussenstand Blik op Maat

Fijn dat veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste 5 maanden van dit jaar 30.450 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 8396,- opleverde. Daarmee konden weer vele goede doelen gesteund worden. Het geld is o.a. geschonken aan stichting Moj blizznji, Open Doors, PDC de Herberg, de MAF, Mercy ships, stichting Kimon voor Lea van der Riet-Luiten en Comité Oost Europa. U kunt bij ons inleveren: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.

Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 juni 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Graag willen wij vanuit de opbrengsten het diaconale werk van Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam ondersteunen. Deze stichting is opgericht om het welzijn van zeevarenden, die vanuit alle werelddelen de Rotterdamse haven aandoen, met een diaconale visie inhoud te geven. Al vele jaren is voor deze stichting een diaconaal werker actief. In samenwerking met pastores van diverse zeemanskerken verricht hij diaconaal werk onder zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar hen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en werken.

Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 30 juni 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Het Pinksterevangelie werd in de morgendienst van eerste Pinksterdag verkondigd uit Handelingen 2: 11b. De Heilige Geest zorgde ervoor dat de discipelen in andere talen de grote werken van God spraken, zodat ieder daarover kon horen. Was er in Babel versplintering van de taal en gingen de mensen uiteen, op Pinksteren maakt de Heilige Geest van taal Zijn voertuig en verbindt Hij mensen aan de Heere en aan elkaar. Zo is dat nog in de gemeente. 

Zondagmorgen 16 juni werd de Heilige Doop bediend. Uit genade ontfermt de Heere zich over zondige mensen. Hij wil ons om Jezus’ wil aannemen tot Zijn kind. Dat belooft Hij in de doop. In Zijn zorg en liefde stijgt Hij boven elke aardse vader uit. Bij deze Vader mogen wij schuilen als het moeilijk is. ‘Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind’.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘Beschouw het lijden van Christus ook tot navolging om u zo in het lijden te gedragen als Christus zich gedragen heeft. Stel Christus’ lijden tot een voorbeeld om met uw oude mens zo te handelen als met Christus om uw zonden gehandeld is.’

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

Vooruitblik

Zondagavond 23 juni is de leerdienst over Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. Er komt in deze Zondag het nodige aan de orde. Een aantal elementen heb ik bepreekt in de lijdensweken. Vandaar dat ik me richt op vraag en antwoord 37. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn hele leven geleden. Wat heeft dat ons te zeggen? We lezen in de dienst uit Jesaja 53.

Zondag 30 juni wil ik een start maken met het bepreken van een aantal korte brieven uit het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar in de morgendienst de tweede Johannesbrief. Het is een korte brief die Johannes schrijft aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Hij roept haar op om lief te hebben en te wandelen naar Zijn geboden. Waarom zegt Johannes dat? En komen we nog meer te weten over wie die vrouw precies is? We hopen het te ontdekken! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken uit onze gemeente van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, overspannenheid, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Doopdienst

In de late morgendienst van zondag 23 juni zal de heilige doop worden bediend aan twee kleine kinderen uit onze gemeente.

Beroepingswerk

Zaterdag 15 juni is het beroep dat onze wijkgemeente op ds. M. Dubbelman heeft uitgebracht, bij hem bezorgd. Wilt u meeleven en hem een kaartje sturen? Zijn adres is: Heul 34, 3381 DC Giessenburg. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: m.dubbelman@filternet.nl. We bidden dat de Heere ds. Dubbelman de komende periode wijsheid geeft bij het overwegen van het beroep en dat hij de vrijheid mag ontvangen om de vacature die bij ons is ontstaan mag gaan vervullen.

Ontmoeting na de dienst

Na de vroege morgendienst van zondag 30 juni is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of fris elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor beschikbaar en voor de jongeren is De Wagon geopend. U (jij) bent van harte welkom!

Kinderlied

Het lied voor zondag 23 juni is Op Toonhoogte (OTH) 488 ‘Diep, diep, diep als de zee’ en voor zondag 30 juni OTH 472 ‘A van almachtig (Van A tot Z)’.

Citaat

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden om de leiding van Gods Geest voor ds. M. Dubbelman en zijn gezin nu hij het beroep naar onze gemeente heeft ontvangen.

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tientallen jonge, nieuwe gelovigen in Sri Lanka kwamen onlangs bij elkaar voor een jeugdkamp waar ze meer leerden over de Here Jezus en hun nieuwe geloof. Bid dat de Heilige Geest nawerkt in de harten van de jongeren. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor zegen over het introduceren van de Ellomwe-bijbel onder de Lomwe-bevolking en de programma’s om hen te helpen de Bijbel te lezen of te horen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan alle zieken onder ons, maar ook leven we mee met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. ‘d’ Algoede God zij hen allen genadig.’

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 50,- en van € 10,-, bestemd voor de diaconie. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- en tijdens bezoekwerk € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker Verkaik ontving € 5,- en € 15,- voor de kerk. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bediening Heilige Doop

Omdat de kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst van 30 juni.

Examens

We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken van deze teleurstelling

Gelezen/gehoord

‘Een kind van God overkomt niets wat niet tevoren door het filter van Gods grenzeloze liefde is gegaan.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in de regio Rijnmond Rotterdam in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op 10 juli 2019 in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht.

Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.

DE CSFR

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden bij de CSFR!

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen, in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op www.csfr.nl of mailen naar de Publiciteitscommissie der CSFR (PCC): pcc@csfr.nl. Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student-for-one-day. Aanmelden hiervoor kan ook via pcc@csfr.nl Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

Dabarwerk zomer 2019

IZB Dabar, de landelijke jongerenorganisatie voor missionair werk op campings, schrijft je nog graag in als vrijwilliger voor één of twee weken, komende zomer.

Laat Pinksteren je inspireren tot een concrete stap. ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’, is geen zware last, maar een belofte, die verbonden is aan de Heilige Geest. Het doen van recreatiewerk met een tof team op een camping bied je een mooie gelegenheid om ervaring op te doen!

Kijk op www.izb.nl/dabar en meld je aan!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 13 juli 2019 wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de  Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Aan het concert werken mee Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud (trompet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma voor de avond is weer zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een vrolijke en muzikale avond voor het hele gezin!

Pascal van der Velde studeerde trompet aan de conservatoria van Utrecht en Barcelona. Hij speelde trompet bij diverse musicalproducties en als solist bij gerenommeerde orkesten. Daarnaast werkte hij mee aan vele cd-opnamen. Pascal heeft een lespraktijk in Amerongen en Rotterdam.

Matthijs Valkenwoud studeerde trompet aan het conservatorium van Den Haag. Evenals Pascal speelde hij in vele musicals en met diverse orkesten. Als solist gaf hij in 2015 concerten in India en Zwitserland. Pascal geeft trompetles en dirigeert diverse muziekverenigingen. Veel concerten geeft hij samen met Pascal.

Marien Stouten studeerde aan het conservatorium in Gent bij Ignace Michiels. Hij is kerkorganist in Brouwershaven en Burgh-Haamstede. Daarnaast is hij dirigent van vijf koren. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen. Ook heeft hij een eigen opnamebedrijf, Animato Music Productions, en produceert hij met zijn bedrijf Voxus Organs digitale samplesets.

Jan Peter Teeuw is organist in Ridderkerk en studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Van zijn hand verschenen vele bundels met bladmuziek. Jan Peter werkte mee aan diverse cd-opnamen, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes, Leeuwarden en Purmerend. Samen met Marien Stouten maakte hij twee cd’s met vierhandige orgelwerken, opgenomen in Recklinghausen (D) en Dudelange (Lux), en een cd met koraalbewerkingen voor orgel en vleugel.

Het concert begint om 19.30 uur. De kerkdeuren gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang. Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen er dan, evenals na afloop van het concert, cd’s en bladmuziek te koop zijn.

Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert!

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 23 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. A. T. van Blijderveen,

Veenendaal – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

18.00 uur ds. W. J. Westland – HC Zondag 15

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Sanna de Jong

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Emma Brieffies Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 100: 1

avonddienst: Psalm 26: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Ariena Roza, Nienke de Groot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 30 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde – HC Zondag16

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Centrum De Herberg

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: nog niet bekend

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Thjis Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 72: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Heleen Verschoor, Geert Vogel

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-48,49

Feest voor jong en oud

…Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

(Handelingen 2: 17)

____________________________________________________

Je zult het maar te horen krijgen: je bent te klein, je bent te jong! Een vader zegt het tegen zijn kind: Aan dit spel kun jij nog niet meedoen, daar ben je nog te jong voor. Of, terwijl je een sollicitatiegesprek hebt krijg je te horen: We zoeken eigenlijk iemand die wat ouder is. Dan weet je hoe laat het is. Door je leeftijd kom je niet in aanmerking.

Op de Pinksterdag maakt Petrus duidelijk: zo is het bij God niet! Om echt een kind van God te zijn, moet je wel wat levenswijsheid hebben opgebouwd. Je kunt wel zeggen dat je in de Heere gelooft als je zeven bent of zeventien, maar dat moet eerst maar eens blijken. Door al zulk soort gedachten haalt Petrus een dikke streep als hij zegt: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees. Jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Pinksteren is echt een feest voor jong en oud.

De mensen hadden de discipelen wel horen spreken in allerlei talen. Ze vroegen zich af: wat gebeurt hier? Petrus wijst op de woorden van Joël. De laatste dagen zijn aangebroken. God geeft Zijn Geest over alle vlees. Dat woord laat de kleinheid, de nietigheid en de vergankelijkheid zien van het menselijk leven. Het gaat om het leven dat onderworpen is aan de zonde. In de Bijbel wordt dat woord vlees nogal eens gekoppeld aan een leven in de zonde. Dat woord vlees laat heel goed zien hoe het geworden is sinds de val in het Paradijs. Het gaat om mensen zoals u en ik die een vreemde zijn geworden van God en Hem van huis uit niet meer de eer geven die Hem toekomt. Aan zulke mensen geeft God Zijn Geest. Is dat niet bijzonder? Hoe kan dat toch? Omdat er Eén geweest is die ook in het vlees is gekomen, de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf weggecijferd tot in de dood, het oordeel gedragen en de Geest verworven! Het is daarom dat de Geest aan de slag gaat in het leven van zondige mensen zoals u en ik. Op Pinksteren zie je het gebeuren. Door de kracht van de Geest gaan mensen anders denken en handelen. Ze gaan geloven in de Heere Jezus. Ze raken betrokken op het Woord, houden aan in het gebed en krijgen oog voor elkaar. 

Zo werkt de Heere niet alleen in het leven van die enkele geluksvogel of dat groepje dat in de prijzen valt. Het werk van de Geest is groots en breed. Juist omdat het hart van God zo ruim is. Veel meer dan het water van de oceaan is Zijn liefde. Daarom is Zijn Geest uitgestort op alle vlees. Dat betekent niet dat iedereen zalig wordt. Maar het laat wel zien hoeveel God op heeft met zondaren! Op alle vlees wil ook zeggen dat allerlei mensen erbij komen. Jong en oud, Jood en heiden, blank en bruin, rijk en arm, mannen en vrouwen, denkers, doeners en dromers. De Geest wordt uitgestort op allerlei mensen. En u, hebt u de Geest ontvangen?  Wie daar om bidt, die bidt zeker niet tevergeefs. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij Zijn Geest geeft aan wie Hem daarom vragen. 

Als de Geest in je leven werkt, heeft dat ook de nodige impact. Petrus spreekt over dromen en visioenen. Betekent dat dan dat je bijzondere dromen krijgt? Dat kan! Vaker werkt de Heilige Geest via de Bijbel. Hij laat je nieuwe inzichten opdoen over wie God is en de Heere Jezus. Door het lezen van de Bijbel leer je de actualiteiten ook te duiden en de cultuur in het juiste licht te plaatsen. Wat dat betreft is het heel belangrijk om dicht bij het Woord te leven. Er wordt eveneens gesproken over profeteren. Dat is het Woord doorgeven. Tijdens een bijbelkring of thuis onder de koffie om maar iets te noemen. Maar ook naar buiten toe: het evangelie delen met collega’s en buren die de Heere Jezus niet kennen. Juist als je daar mee worstelt is het goed om te bedenken dat het hier staat als een belofte: Ze zúllen profeteren.

Wie zijn de profeten? Uw zonen en uw dochters. De Geest werkt door bij de volgende generatie. Heerlijk toch als je er getuige van mag zijn dat je (klein)kind belijdenis doet. Wanneer je het woord van Petrus naast het woord van Joël zet, dan valt op dat Petrus de jongeren naar voren haalt. De Geest werkt onder jongeren. Je ziet dat in de Bijbel bij Samuel en Timotheüs. Hij doet dat net zo goed vandaag. Je bent dus nooit te klein of te jong. De Geest wil niets liever dan je verbinden aan de Heere Jezus. Hij gebruikt jou als een instrument om groot te spreken over Hem. Ouderen worden niet weggekeken of aan de kant gezet. De Heere gebruikt u in Zijn dienst. Zoals Psalm 92 dat zingt: ‘In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris, gewenste vruchten dragen’. Je blijft er gewoon jong bij. Zo zorgt de Geest voor de lof van God uit de mond van jong en oud.                 

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk zaterdag 15 juni van 09.30-17.00 uur.

Het is inmiddels in ons dorp een traditie geworden dat  omstreeks half juni een braderie wordt georganiseerd. In deze traditie gaan we ook al jaren mee om de deuren van de kerk open te zetten. De leden van de evangelisatiecommissie nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen.

Het thema van de braderie is  ‘straattheater’. In een theater zien we mensen die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Ze verschuilen zich achter een masker. Ook in de bijbel komen er verhalen voor van mensen die zich verschuilen achter een masker. Daar willen wij u iets van laten zien. Denk aan Adam en Eva in het paradijs, aan Jacob toen hij zijn eigen vader bedroog. Koning Saul bij de waarzegster te Endor en nog veel meer verhalen.

Loop eens binnen en breng gerust iemand mee die weinig of nooit in een kerk komt.

Er zijn altijd enkele vaste medewerkers aanwezig waar u iets aan kunt vragen.

Tussen 11.00 en 12.00 uur treedt het kinderkoor ‘Watoto’ op met muzikale begeleiding. Wij kijken uit naar u komst.

Uur van gebed 

Zaterdag 15 juni is er om 19.00 uur weer uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk.  Op deze dag van Open Kerk zullen we ongetwijfeld diverse mensen in de kerk ontmoeten. Ongetwijfeld levert dat gebedspunten op, zoals bijv. die mevrouw die we onlangs ontmoetten, intens verdrietig vanwege familie omstandigheden en eenzaam. Spreekt weinig Nederlands. We bidden dat het Bijbeltje in haar eigen taal haar zal helpen om troost te vinden bij onze Heere en Heiland. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom! Misschien kunt u niet komen en weet u gebedspunten aan te dragen voor bijvoorbeeld iemand die het erg moeilijk heeft. Dan kunt dat door geven per telefoon 61 40 67 of via de mail: pille.cihg@solconmail.nl.

Honderd handig

September is misschien nog ver weg, maar vóór die tijd willen wij weer graag pakketten samenstellen voor nieuwe lappendekens. Daarom de vraag aan iedereen die mogelijk nog lapjes klaar heeft liggen thuis, om die binnenkort ( liefst voor half juni) bij ons in te leveren.  En omdat we er steeds kunnen blijven gebruiken mag u uiteraard ook in de zomermaanden lekker doorgaan met het haken of breien van lapjes van 20×20 cm. Die verwerken we dan weer later.

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Alvast bedankt!

Terugblik opvoedavond in De Parel 21 mei 2019

Voor degene die er niet bij konden zijn. Het was een mooie, leerzame en interessante avond waarin we met elkaar konden spreken over het geloof en de vragen van onze kinderen die daarbij kunnen ontstaan, wat tegelijkertijd ook onze eigen vragen kunnen zijn. 

De kern is dat we voor onze kinderen bidden en zelf een levende relatie met God hebben. Dat we open staan voor hun vragen en hen zo ver we kunnen helpen. Onderstaande tekst kwam nog naar voren…

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1: 6)

Wat een wetenschap! We hebben een liefdevolle Vader die ons en onze kinderen vasthoudt!

Allen die aanwezig waren bedankt voor jullie komst en we hopen jullie volgend jaar weer op de kringen te ontmoeten. Zijn jullie niet op de avond geweest en ook niet bij de opvoedkring? Dan heb je echt wat gemist. Maar niet getreurd… de kringen gaan in het nieuwe seizoen gewoon weer door! Laat de kans niet liggen en kom dan ook! Een goede investering! Houd de kerkbode in de gaten voor data!

een hartelijke groet,

de opvoedkringen

Opbrengst fietstocht Hemelvaartsdag

Na een somber begin van de dag werd het toch een zonnige middag. Ongeveer 130 deelnemers hebben van de mooie natuur kunnen genieten. Ook de opbrengst is mooi. Na aftrek van kosten kan er € 479,45 geschonken worden aan het project Interlakes te Ethiopië. Dit is inclusief de anonieme gift van € 25,- die achtergelaten werd langs de kant van de weg en gelukkig werd opgemerkt door een van de deelnemers.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 juni 2019

De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Vandaag is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbonden. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis van Christus’ liefde wint mensenlevens. De collecte zal worden bestemd voor trainingen die Open Doors geeft in bijvoorbeeld India. Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. ‘Wees voorbereid op vervolging’ is de naam van de training die Open Doors daarvoor gebruikt. Doordat ze samenwerken met lokale kerken en organisaties, kunnen deze trainingen in heel India geven worden. Pastor Ravi (65) helpt al tien jaar de ‘Wees voorbereid op vervolging’-trainingen organiseren in India. Door de jaren heen heeft hij ruim tachtig christenen meegenomen naar de trainingen. ‘Jaren geleden zijn mijn vrouw en ik ernstig mishandeld door extremisten. Ze scheurden mijn kleding kapot’, vertelt pastor Ravi. ‘Tot mijn verbazing hielpen politieagenten me niet, maar bedreigden me en zeiden dat ik met mijn werk moest stoppen.’ Wat pastor Ravi meemaakte, is helaas geen uitzondering in India. Daarom komt naast onderwijs vanuit de Bijbel, ook juridische kennis aan bod tijdens de training. Volgens Ravi is het erg belangrijk dat christenen weten wat hun rechten zijn als Indiase burgers. ‘Christenen worden vaak gearresteerd, zelfs als er geen aanklacht tegen hen bestaat. Na deelname aan de training, zijn de jongeren uit onze kerk heel actief geworden. Ze zijn zelfs gebedsbijeenkomsten voor jongeren gestart in nabijgelegen dorpen’, vertelt hij enthousiast. ‘Open Doors helpt een nieuwe generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar om te volharden in hun geloof.’ Graag willen we onze vervolgde broeders en zusters ondersteunen met gebed (bijv. tijdens de Nacht van Gebed op 21-06 in De Parel) en een financiële bijdrage. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de eerste 4 maanden van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

06/01

€ 1.614,95

Winterhulp Oost-Europa

13/01

€ 1.460,46

Algemeen

27/01

€ 1.562,85

Jemima (n.a.v. Kerk, School en Gezin)

03/02

€ 2.002,-

Slachtoffers overstromingen (via Kerk in Actie)

10/02

€ 1.618,75

Logeerhuis De Ark

17/02

€ 1.267,71

€ 3.523,20

Algemeen

ZOA – vluchtelingen in Ethiopië

03/03

€ 1.626,52

Leger des Heils

13/03

€ 922,25

Biddag – stop kinderarbeid India (via Kerk in Actie)

17/03

€ 1.542,12

Algemeen

24/03

€ 1.755,22

Jemima / Shaare Zedek

31/03

€ 12.977,68

Noodhulp Mozambique (via GZB)

07/04

€ 1.655,11

Algemeen

14/04

€ 1.833,13

Plattelandsontwikkeling Nepal (Tear)

18/04

€ 189,30

Algemeen (H.A. in Stille week)

28/04

€ 1.303,72

Algemeen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal 1.126,10. Dit is bestemd voor Project 10 27 ten behoeve van PAK Tagari. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 16,80. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Jaarrekening Diaconie 2018 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2018 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 10 juni t/m 14 juni 2019. Als College danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als Diaconie in 2018 mochten ontvangen.

Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.

het College van Diakenen

Balans per 31 december 2018 (x € 1.000,-)

Activa

31-12-18

31-12-17

Onroerende zaken

399

399

Verstrekte leningen

120

135

Beleggingen

465

704

Kortlopende vorderingen

7

3

Geldmiddelen

165

80

Totaal activa

1.156

1.321

Passiva

31-12-18

31-12-17

Vermogen

83

71

Fondsen

1.047

1.184

Kortlopende schulden

26

66

Totaal passiva

1.156

1.321

Staat van baten en lasten (x € 1.000,-)

Lasten

2018

2017

Lasten onroerende zaken

5

1

Verplichtingen hogere organen

7

6

Beheer en administratie

8

6

Subtotaal

20

13

     

Diaconaal werk plaatselijk

16

26

Diaconaal werk landelijk

54

36

Diaconaal werk wereldwijd

153

200

Subtotaal

223

262

     

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Totaal lasten

321

362

Onttrokken aan fondsen

-137

-118

Onttrokken aan vermogen

-23

-28

Totaal lasten verslagjaar

161

216

Baten

2018

2017

Baten onroerende zaken

7

7

Rente en dividend

5

22

Subtotaal

12

29

     

Giften, collecten algemeen

35

42

Giften tbv projecten

36

55

Subtotaal

71

97

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Incidentele baten

   

3

Totaal baten

161

216

Totaal baten verslagjaar

161

216

College van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 24 juni 2019 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 379.469,-. Dit is inclusief de verkoop van de pastorie aan de Stationsstraat. Zonder deze bijzondere bate is het saldo € 15.924,- (voordelig). Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2017 en ook ruim 5.000,- hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 23.682,-. Dit is bijna € 16.000,- hoger dan begroot. Weliswaar is het aantal activiteiten toegenomen, echter die zijn voornamelijk het gevolg van een toename van (eigen) kerkelijke activiteiten.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2018 en van de exploitatie over 2018 met vergelijkende cijfers van 2017.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG  Hardinxveld-Giesendam.  Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 61 10 36 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Bezwaren kunnen tot uiterlijk 21 juni 2019 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Dank aan u voor het geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

het College van Kerkrentmeesters

Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

791

798

Financiële vaste activa

1.088

1.126

Vorderingen op lange termijn

107

106

Vorderingen op korte termijn

51

43

Liquide middelen

578

231

Totaal

2.614

2.304

Passiva

Eigen vermogen

1.854

1.799

Reservefondsen

426

130

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

    98

126

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Collecten en giften

211

188

Vrijwillige bijdragen

326

323

Subsidies en bijdragen

5

0

Huuropbrengsten

26

20

Rentebaten

5

6

Kerkradio

1

1

Solidariteitskas

4

4

Overige baten

-1

-2

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Traktementen en vergoedingen

257

207

Salarissen en vergoedingen

81

85

Kerkgebouwen

40

25

Pastorieën

23

31

Afschrijvingen

41

43

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie

22

19

Kerkdiensten, catechese,

evangelisatie, verenigingswerk en

overige kosten pastoraat

32

27

Bijdragen in kerkverband

22

25

Rentelasten

3

4

Kosten eigen gebruik Parel

38

35

Dotatie voorzieningen

0

1

Totaal

561

500

Saldo

16

41

Verkoop pastorie Stationstraat

364

 

Resultaat CvK

379

41

De Parel – Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

1.082

1.106

Voorraden

7

7

Vorderingen op korte termijn

25

63

Liquide middelen

59

28

Totaal

1.173

1.204

Passiva

Eigen vermogen

853

876

Voorzieningen

18

15

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

   68

63

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Buffetexploitatie

211

188

Huuropbrengsten

326

323

Overige opbrengsten

5

0

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Personeelskosten

257

207

Huisvestingskosten

81

85

Administratie- en beheerskosten

40

25

Overige kosten

23

31

Financiële lasten

41

43

Saldo

-24

-14

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Op zondag 16  juni is  alweer de laatste zondagsschoolmiddag van het seizoen. Wat is  de tijd  weer omgevlogen!  Het was heel fijn om de afgelopen maanden met jullie bezig te zijn rondom Gods Woord. Wij willen jullie heel erg  bedanken voor jullie positieve inzet, en  voor straks  allemaal een goede vakantie. We hopen jullie allemaal het volgende seizoen weer in gezondheid te mogen zien in De Parel. Een hartelijke groet van,

de meesters en de juffen

 

Zending

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.

Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-Azië: www.gzb.nl/centraal-azie.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Op Hemelvaartsdag lazen we voor het laatst uit Markus. In Markus 16: 19 beschrijft Markus het evangelie van de hemelvaart. We hoorden over toerusting, thuiskomst en troonsbestijging.

Tijdens de Weeszondag ging het opnieuw over de verhoging van de Heere Jezus. Ds. C.H. Bijl bediende het Woord uit Filippenzen 2. In de avonddienst lazen we 2 Petrus 3. Het thema was: Op weg naar Gods grote dag! We stelden daarbij drie vragen: Hoe weet ik dat die dag komt? Wat kan ik van die dag verwachten? Hoe leef ik toe naar die dag? In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 wordt ook de wederkomst van de Heere Jezus beleden. En dat eindigt dan met de woorden:

‘En als een beloning uit genade zal de Heere hen (de gelovigen) zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Heere’.

Pastoraat

We denken aan hen in onze gemeente die dagelijks de moeite ondervinden van een handicap of een chronische ziekte. Ook voor hen die dichtbij hen staan is dit niet eenvoudig. Dat ze zich gedragen mogen weten door de levende God. In Romeinen 8 schrijft Paulus: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8: 26).

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 40,- voor de kerk. Hij ontving eveneens 5,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 60,- en € 20,- ter vrije besteding, € 10,- voor de kerk, € 10,- voor de diaconie, €10,- voor de geluidsinstallatie en € 20,- voor het onderhoud van de gebouwen. Hartelijk dank voor uw gaven!

Doopdienst

Zondagmorgen 16 juni zal de heilige doop bediend worden aan Teunis Jan (Thijs) Meerkerk. Met Teunis en Judith en hun kinderen Rosalie en Josephine zien we uit naar een mooie en gezegende doopdienst. Het is een dienst waarin het evangelie zichtbaar wordt gemaakt. Het water getuigt van de Heere Jezus die zondaren wil reinigen door Zijn bloed. Tegen de ouders met jonge kinderen zou ik willen zeggen: Ga rustig vooraan zitten, zodat ze het goed kunnen zien! Wat is het dan mooi om uit te leggen dat ook zij gedoopt zijn en wat dat betekent! Ons allen wil deze doopdienst er bij bepalen dat de Heere groot van genade is en heel persoonlijk naar ons toe komt met Zijn belofte.

Gelezen

‘Wat in Babel ziek werd, wordt in Jeruzalem genezen. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een voorteken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo ver reikt Pinksteren’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

Vooruitblik

In de Pinksterdienst lezen we Handelingen 2. De kerntekst is vers 11. Lukas laat er de mensen in Jeruzalem aan het woord: “wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken”. Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een taalwonder of van een hoorwonder?

Een week later hoop ik opnieuw voor te gaan in de morgendienst. Het is die dag vaderdag. Een mooi moment om stil te staan te bij de hemelse Vader. Centraal staan de woorden uit Psalm 103: 13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE zich over wie Hem vrezen”.

U en jou goede diensten toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Doopdienst

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 23 juni. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Consulent

Eén van onze gemeenteleden vroeg wie de consulent is in de vacaturetijd. We meenden dit toch al eerder bekend te hebben gemaakt, maar konden dat ook weer niet terug vinden. Daarom bij deze: Onze consulent is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook pastorale bijstand in onze wijk verricht. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ds. Van Rooijen is aanwezig tijdens de vergaderingen van de wijkkerkenraad.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen dinsdag 4 juni, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk, welke bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 7 juni zodat bezwaren tot uiterlijk woensdag 12 juni schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op zaterdag 15 juni worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 23 juni zal ds. Dubbelman dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. In het volgende kerkblad hopen wij u meer informatie te geven.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken € 10,- bestemd voor de diaconie en € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, is Op Toonhoogte (OTH) 439 ‘Door de kracht van de Heilige Geest’ en voor zondag 16 juni OTH 557 ‘Weet je dat de Vader je kent?’

Citaat

De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden voor de kerkenraad en ds. Dubbelman nu het voornemen is om ds. Dubbelman te gaan beroepen.

Er zijn maar weinig gelovigen op de Malediven. Bid voor deze kleine kerk die met veel uitdagingen te kampen heeft. (Gebedskalender Open Doors)

Malawi kent veel armoede, dat komt onder andere door slechte oogsten door droogte of overstromingen. Wilt u meebidden dat de oogsten die in deze tijd van het jaar worden binnengehaald voldoende voedsel opleveren en dat mensen de opbrengsten van de oogst verstandig zullen besteden? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten en zegenrijke Pinksterdagen.

‘Kom Schepper God, o Heilige Geest,

daal in de mensenharten neer,

zij zijn Uw schepselen geweest

herschep hen in genade, Heer.’             OTH 140: 1

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Op verjaardag bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 juni wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen, worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven  bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 juni om 10.45 uur.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten wat de uitslag zal zijn, De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar woensdag 12 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Terugblik en vooruitblik opvoedkringen

In het afgelopen seizoen zijn we gestart met de opvoedkringen. Degenen die aangehaakt zijn, zijn enthousiast en ervaren de avonden als leerzaam, samenbindend, opbouwend en inspirerend. We werken aan de hand van de methode Voorleven van de HGJB. Deze heeft thema’s uitgewerkt die passen bij de leeftijdsgroep waartoe de kinderen behoren. Het volgende seizoen zijn de volgende avonden gepland:

0-3 jaar

H.6

Spelenderwijs leren

19-9-2019

H. 7

Vertrouwen

16-1-2020

H. 8

Jonge kinderen in de gemeente

19-3-2020

4-7 jaar 

H. 4

Seksuele opvoeding

26-9-2019

H. 5

Gastvrij gezin

23-1-2020

H. 6

Vieren in je gezin

26-3-2020

8-11 jaar

H. 4

Moeilijke vragen

26-9-2019

H. 5

Delen en dienen

09-1-2020

H. 6

Zelfstandig bijbellezen

02-4-2020

12-16 jaar   

H. 4

Media-wijs

10-10-2019

H. 5

Identiteit

30-1-2020

H. 6

Christen in de wereld

16-4-2020

Ook als jullie afgelopen seizoen niet aanwezig waren en wel nieuwsgierig zijn, kom gerust een keertje kijken. Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf.

Tenslotte

Het is een ontzagwekkende gedachte dat God door Zijn Geest bij ons is. Pinksteren betekent Immanuël, God met ons. Dat betekent dat God Zelf in ons midden is en wil verblijven. Daarom past het ons om eerbied en ontzag voor Hem te hebben als wij als christenen bij elkaar komen. Namens de kerkenraad  een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uniek broer en zus concert Grote Kerk Alblasserdam

Zus en broer Alisa van Dijk (viool en sopraan) en Diederik van Dijk (cello) en broer en zus Johan den Hoedt (orgel en piano) en Jeanette den Hoedt (dwarsfluit) hebben voor u een prachtig avondvullend programma samengesteld. U hoort tevens improvisaties over de mooiste melodieën.

Alisa van Dijk, studeerde aan de Conservatoria te Vancouver, Groningen en den Haag viool, muziekpedagogiek en zang. Ze studeerde cum laude af en heeft een grote concert- en lespraktijk. Diederik van Dijk is verbonden aan diverse beroemde muziekgezelschappen, zoals Combattimento en de Van Swieten Society.

Tevens is hij actief als orkestdirigent en heeft een duo met zijn zus  Alisa. Diederik studeerde zowel moderne als barokcello aan de Conservatoria te Vancouver en Utrecht.

Johan den Hoedt is verbonden als organist aan de hervormde gemeente te Dordrecht. Hij is naast organist actief als dirigent van een zestal koren.

Johan heeft orgel gestudeerd aan het Conservatorium te Rotterdam bij Arie J. Keijzer en Jeanette den Hoedt heeft aan het zelfde instituut fluit gestudeerd. 

Johan en Jeanette zijn een broer en zus duo en concerteren regelmatig met elkaar ook heeft het tweetal diverse cd ’s samen uitgebracht.

In deze samenstelling is zoiets  nog nooit eerder voorgekomen. Uniek concert wat u niet mag missen!

Ook zingt deze avond een broers en zussen projectkoor mee.

U kunt zich opgeven met uw broer(s) en zus(sen) voor dit unieke koor. Nader info projectkoor en aanmelden via www.mauritstenhoor.nl

De Grote Kerk te Alblasserdam staat aan de Cortgene 8, 2951 ED te Alblasserdam. In de nabijheid van de kerk kunt u gratis uw auto parkeren.

Er is een gezellige pauze waarin volop ruimte is voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De deuren gaan open om 19.30 uur. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De toegang is € 15,- aan de deur. In de voorverkoop is de prijs € 10,- en te bestellen via www.mauritstenhoor.nl.

Doe het EH-Basisjaar

Geslaagd voor je examen? Gefeliciteerd! Wat ga jij doen? De toekomst ligt voor je open. Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte te geven? Het EH-Basisjaar is de unieke kans om antwoorden te vinden op al deze vragen.

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt een uitdagend oriëntatiejaar waardoor je als christen je voorbereidt op je toekomst. Een jaar van verdieping voor wat betreft jezelf, God, beroep, studie en samenleving. Meer weten? Kijk op WWW.EH.NL of bezoek onze voorlichting op vrijdag 21 juni (van 13.00-17.00 uur) of dinsdag 27 augustus (van 15.00-17.00 uur).

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 juni 2019 – Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 198: 1 en 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. G. Schreuders, Wierden

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. D. J. W. Kok, Oldebroek/Stolwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Hanneke Struijk, Marianne den Boer Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Schild Inge-Ruth de Jong Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 89: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – belijdenisdienst

18.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB – pinksterzendingscollecte

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Angela Kloosterman, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Maandag 10 juni 2019 – Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 193: 1, 5 en 6

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Wienke Meerkerk Gerlinde Poortvliet, Lilian Leenman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. T.W. van Bennekom, Goes

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Lineke Klein Beekman, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 16 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. B. E. Weerd, Papendrecht

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. M. C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland,

HC Zondag 15

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2.
Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans,Thirza de Kock

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Anne Haak

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk Annelie Egas Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Gezang 5: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

14.00 uur Zondagsschool – afscheidsmiddag

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Op weg met de ander/dovenpastoraat

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Aleida Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!”

(Psalm 68: 19)

____________________________________________________

Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In rijke beeldtaal wordt Gods macht bezongen.

Een van die beelden is de zegetocht van een koning die de overwinning behaald heeft. Met veel machtsvertoon keert hij glorieus terug naar zijn burcht, ergens op een hooggelegen berg. Verslagen soldaten van het vijandelijke leger worden meegevoerd aan de strijdwagens. Natuurlijk krijgen de onderdanen van de koning allerlei geschenken, ze mogen delen in zijn overwinningsvreugde.

In onze tekst zien we dat allemaal terug. “U bent opgevaren naar omhoog”; de Koning der Koningen, de Heere Jezus keert als Overwinnaar terug naar Zijn paleis, het Vaderhuis. Het is een terugkeer vol triomf en heerlijkheid.

De Heere Jezus heeft niet zomaar een oorlog gewonnen. Hij heeft dé strijd gestreden én heeft de aartsvijanden van Hem en Zijn Vader voor eeuwig overwonnen. Daarmee heeft Hij een beslissend einde gemaakt aan de heerschappij van de ‘Overste van deze wereld.’

Hoe heeft Jezus dat gedaan? Allereerst door Zijn komst. Johannes schrijft: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” Heel Zijn leven heeft Christus de verzoekingen en aanvallen van satan weerstaan. Hij heeft gestreden tot aan het kruis en in de dood. Maar, waar satan dacht te overwinnen, heeft Jezus hem voor eeuwig verslagen: door Zijn opstanding uit de dood. Het graf kon de Zoon van God niet vasthouden. Jezus leeft!

Hemelvaart is de zegetocht van de Zoon van God. Hij keert terug naar de hemel, vol eer! Voor het geloof is deze zegetocht een heerlijk gezicht. Het is het waard om steeds weer te gedenken en te vieren.

Zo’n koning die terugkeerde van zijn strijd werd begroet. Juichend staan zijn onderdanen hem op te wachten. We zien dat niet direct terug in de verschillende beschrijvingen van de hemelvaart van de Heere Jezus. Wel lezen wij dat Hij opgenomen werd. Geen onderdanen, maar de Váder haalt Zijn Zoon binnen…

De discipelen staren Hem nog wat bedremmeld na. Wat gebeurt er…? Engelen komen en vertellen hen wat er precies gebeurd is en dan gaan ze vol blijdschap en verheuging terug naar Jeruzalem om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Een van de Gaven die de Overwinnaar uitdeelt…! Daarover zo meer. Eerst een ander beeld.

Aan de strijdwagen van de Koning worden verschillende vijanden meegevoerd. “U hebt gevangenen weggevoerd.” Ze zijn overwonnen en dat moet het volk van de Koning zien! Welke vijanden?

Het gaat om de aartsvijanden die ik al noemde. Satan, de zonde en de dood. Ze worden als verslagen vijanden triomfantelijk meegevoerd door de Heere der heren.

Wat een machtige troost ontvangen wij in het geloof! De duivel is verslagen! De zonde is een machteloze vijand geworden. De dood is van haar prikkel beroofd! Wie in het geloof op Jezus ziet mag dit weten en daaruit leven!

Het beeld gaat verder. “U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.” De koning laat zijn volk delen in de vreugde van de overwinning. Iedereen van zijn volk, van klein tot groot, arm en rijk, mag delen in zijn blijdschap.

Elke Christusgelovige ontvangt gaven. Zeker de gave van de Heilige Geest. Maar niet minder de gave van de vergeving van de zonden. De gave van het eeuwige leven. Maar laten we daarbij niet vergeten, dat er ook nog andere gaven zijn. Gaven die we niet voor onszelf ontvangen hebben. Allereerst tot heerlijkheid van de Koning der koningen… maar ook tot opbouw van de gemeente van Christus.

Paulus schrijft daarover in het vierde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente te Efeze. Efeze 4: 7,12b “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus .. tot opbouw van het lichaam van Christus.” Ook die gaven worden uitgedeeld, zodat het de gemeente van Christus ten goede komt. Bedenk eens wat u allemaal gekregen heeft. Dient u daarmee ook de gemeente van Christus? 

Laten we nog eens luisteren naar onze tekst. Nu wijkt David ineens af van het gewone beeld van een overwinnende koning: “ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen.” Wat zijn opstandigen? Mensen die weigeren om te gehoorzamen en te luisteren naar de koning. Zélfs rebellen mogen wonen bij deze Koning.

Dat is een belofte voor mensen die zichzelf als een opstandeling leren kennen. Misschien u, die nog niet bij de Heere hoort. Ja, daarin is de Heere duidelijk. U bent een ongehoorzame… maar let op: nu is het nog mogelijk om toch bij deze Koning te gaan horen en bij Hem te wonen. Neemt Zijn genade ootmoedig aan en sluit u zich aan bij de erehaag voor deze Overwinnaar: “Geloofd zij God met diepst ontzag!”

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Geef gegevens voor het nieuwe seizoen door!

Hierbij verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz., voor zover dat nog niet gedaan is, activiteiten door te geven, vooral met het oog op het nieuwe seizoen.

Geef daarbij aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website moet worden aangepast, denk bijvoorbeeld aan de wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl.

De Parel zoekt vrijwilligers

Gepensioneerd of niet meer aan het werk en op zoek naar een gezellige bezigheid op de maandagochtend?

Bij De Parel komt op maandagochtend een groep vrijwilligers samen die allerlei klusjes oppakt. Denk hierbij aan kleine reparaties, verfwerk, tuinonderhoud en dergelijke. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking. Je steentje hieraan bijdragen? Loop gerust eens binnen op maandagochtend of bel naar De Parel: 61 25 70.

de Beheercommissie

Fietstocht Hemelvaartsdag

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer een mooie fietstocht door de Alblasserwaard uitgezet.

Er zijn twee afstanden. De korte route is 26 km. De lange route wordt gevormd door vanaf de rustplaats nog een ronde van 23 km te rijden.

Inschrijving is gratis en voor koffie, fris en wat lekkers is een vrije donatie welkom.

De route is af te halen in de Wagon bij De Parel op Hemelvaartsdag tussen 13.00 en 14.15 uur.

Na de fietstocht kunnen we nog even nagenieten in de tuin van familie Verheul, Parallelweg 35.

Mocht het erg slecht weer zijn, dan gaat de tocht niet door. Bij twijfel kun je altijd even bellen.

Ook als je vooraf de route al wil ontvangen en overige vragen kun je contact opnemen met Johan van der Waal van Dijk, jvdwvd@hetnet.nl of 06 18 45 36 96

Christelijke Volksbibliotheek

Vergeet onze eigen bibliotheek niet!

Zijn er zo weinig mensen in onze gemeente die graag een goed boek lezen? Je zou het haast zeggen!

In De Parel huist al vanaf de opening een bibliotheek die door een flinke groep vrijwilligers draaiend wordt gehouden (de bibliotheek dateert zelf van nog veel vroeger).

Er is keus uit ruim 5.000 titels; daar zal vast wel iets voor u bij zijn! Romans, jeugdboeken, gedichten, bezinnende lectuur… kom maar eens kijken en neus even rond; leen eens een boek (of meer: geen probleem!).

Elke uitlening draagt weer een stukje bij aan de aankoop van nieuwe boeken; weinig uitleningen betekent ook dat we minder boeken aan de collectie kunnen toevoegen.

Dus: Lezers, waar blijven jullie?

Welkom in De Parel (ingang via de deur bij het kerkelijk bureau, trap af) op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur,  kosten: € 0,25 per boek per week!

Berichten vanuit Open Doors

Open Doors is een organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt met o.a. goederen, geld voor ondernemingen, traumahulp en gebed. Vanuit Open Doors worden er meerdere activiteiten geregeld, om op meerdere manieren mee te leven met onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd.

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 16 juni is het de zondag voor de vervolgde kerk. Tijdens de ochtenddienst wordt er een collecte gehouden voor Open Doors, zal er in de bijbelklas aandacht worden besteed aan Open Doors en krijgt u bij de uitgang van de dienst het Open Doors magazine.

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land, een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld in de Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-2.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Schrijf- en gebedsochtend Women to Women

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op 28 juni op Kemphaan 10 (inloop vanaf 09.00 uur, start ochtend om 09.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus.

Women to Women walk

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer de sponsorwandeling van Women to Women georganiseerd. Vanaf 09.00 uur worden we ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. De route is ca. 10 km. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea voor ons klaar. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 61 63 00.

Alle bovenstaande berichten worden geregeld door diverse werkgroepen. Namens hen nodig ik u hartelijk uit om u aan de sluiten bij één of meerdere activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com/06 29 22 25 10

Audiostream De Parel

Door de toenemende vraag vanuit de gemeente om diensten, die in ons verenigingsgebouw De Parel worden gehouden, via internet beschikbaar te maken zal De Parel een eigen audio stream via Kerkdienst Gemist krijgen.  Daarmee kunnen deze diensten ook worden vastgelegd op Kerkdienst Gemist, waar ze dan gedurende 12 maanden na opname zijn te beluisteren of downloaden.

Tot nu toe werd deze verbinding gedeeld met de Nieuwe Kerk met alle beperkingen die daarbij horen. Dat zal binnenkort dus verleden tijd zijn.

Voor de kerkradioluisteraars is er één aandachtspunt bij deze aanpassing: bijeenkomsten die in De Parel worden gehouden zullen niet langer meer te beluisteren zijn via de kerkradio.

Hierdoor zouden ook de samenkomsten rondom de bezinning voor de viering van het Heilig Avondmaal niet meer via de kerkradio zijn te beluisteren. Er is hiervoor een compromis gevonden, deze avonden zullen beurtelings in de Nieuwe Kerk en in De Parel worden belegd.

De avonden die worden belegd in de Nieuwe Kerk zijn dan te beluisteren via het kerkradiokanaal van de Nieuwe Kerk.

Voor de volledigheid willen we vermelden dat de diensten vanuit alle drie locaties altijd via internet zijn te beluisteren.

Het is de bedoeling dat bovenstaande wijziging in zal gaan per 31 mei 2019. Dit zal ook op de website HGHG.NL worden aangepast zodat de nieuwe stream van de Parel voor een ieder gemakkelijk te vinden zal zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens de Algemene Kerkenraad en de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 mei 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de zogenaamde Rugtasactie). Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven. Als diaconie willen we stichting Gave graag ondersteunen en de collecte van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Familie Folmer, Congo

Op de diaconale avond in april hebben we kort iets kunnen zien van het werk wat artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer doen in Congo. Sinds 2016 wordt jaarlijks een forse bijdrage aan dit werk geleverd vanuit de nalatenschap die we als diaconie ontvingen. In 2017 zijn Willem en Joanne uitgezonden namens de GZB en verbonden aan de lokale Communauté Emmanuel, een kerkelijke denominatie in Congo, en partner van de GZB. Dit kerkverband heeft diverse ziekenhuizen en wil hiermee goede medische zorg aanbieden voor de gehele regio en daarbij het Evangelie van Jezus Christus verkondigen. Het ziekenhuis in Itendey, waar Willem en Joanne werken, bevindt sinds 2017 in een proces van renovaties, omdat het door de burgeroorlog en gebrek aan onderhoud in een vervallen staat was. Ook was er weinig medische apparatuur en was de medische zorg beperkt. Met de steun vanuit de nalatenschap kon in 2018 onder andere de verloskundeafdeling worden opgeknapt, werden 23 nieuwe bedden en matrassen aangeschaft, evenals meubilair. Ook werden vijf stafhuizen bijgebouwd en ging er een bedrag naar het fonds voor ondervoede kinderen. Deze kinderen krijgen vanuit het fonds gratis goede voeding; dit redt levens. Op verschillende manieren probeert men in het ziekenhuis tevens ook het Evangelie door te geven. Zo is er een vaste ziekenhuispastor die patiënten bezoekt en met ze bidt, worden audiobijbels en brochures verspreid, wordt er gebeden voor een operatie of een slechtnieuwsgesprek. Verder evangeliseren de ouderlingen van de kerk in het ziekenhuis en wordt maandelijks de Jezus-film vertoond. Dankzij het proces van renovatie en betere medische uitrusting, is de zorg verbeterd waardoor het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt is verviervoudigd ten opzichte van twee jaar geleden. Door de verbeterde zorg, verbeteren ook de inkomsten van het ziekenhuis. Het streven is dat het ziekenhuis op korte termijn volledig zelfstandig haar basisfuncties kan uitvoeren. De diaconie wil dit werk de komende jaren graag blijven steunen. Wilt u meebidden dat onze bijdrage hieraan levensreddend mag zijn, en het werk van de familie Folmer blijvend gezegend wordt?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 1e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

48.011

44.250

3.761

Overige collecten en giften

1.844

2.250

– 406

Erfenissen en legaten

19.181

750

18.431

Totaal

69.036

47.250

21.786

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst boven de begroting is.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het eerste kwartaal 2019 is € 176.467 ontvangen (55% van het begrote bedrag van € 320.000 / 52% van het toegezegde bedrag van € 336.786). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Vervanging cv-ketels in de Oude Kerk

Na 22 jaar trouwe dienst, zijn afgelopen week de twee ketels ten behoeve van de verwarming van de kerkzaal vervangen. Een normale levensduur is circa 18 à 20 jaar voor een verwarmingsketel. We zijn dus al wat langer door gegaan met de oude ketels. Belangrijker dan de levensduur is echter het feit dat we willen voorkomen dat we als gemeente ’s zondags onverwachts in de kou zitten.

Overigens kwam er nog een onaangename verrassing om de hoek kijken. Er is een kleine hoeveelheid asbest gevonden in de stookruimte. Afgelopen maandag is dat vakkundig gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf. Aansluitend zijn deze week de nieuwe ketels gemonteerd en in bedrijf gesteld. Tevens is er gekozen voor het aanschaffen van een op afstand te bedienen thermostaat, zodat de koster altijd via een App de actuele temperatuur kan uitlezen en instellen.

We vertrouwen erop dat we zo weer een flink aantal jaren de Oude Kerk probleemloos kunnen verwarmen.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Ook na onze geslaagde afsluitende activiteit organiseert Dorcas nog 2 zomerbijbelstudiemorgens op 28 mei en 18 juni. Dinsdag 28 mei beginnen we om 09.15 uur in De Parel. We gebruiken de Bijbelstudie uit Vrouw (April nummer). Het thema is Gezag; Gekomen om te dienen. Alle vrouwen van harte welkom en neem gerust iemand mee!

een hartelijke groet van de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Wat een rust ging er uit van de avondmaalsviering afgelopen zondag. In de verkondiging ging het over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29). De zaaier heeft geen zicht op wat er exact met het zaad gebeurt. Hij heeft ook de hand niet in het ontkiemen van het zaad. Zo is het in geloofsleven. Wij zijn geroepen om te zaaien, maar God zorgt voor geloof. Hij zorgt voor vrucht. Hij is ook de grote Landman die eens gaat oogsten. Alle reden om veel verwachting te hebben van de Heere.

In de dienst van dankzegging op het heilig Avondmaal stonden we stil bij de gelijkenis van het mosterdzaad (Markus 4: 31 en 32). Het thema was: Van klein naar groot! De gelijkenis van het mosterdzaad heeft verschillende betekenissen. Het gaat om de Heere Jezus, om Zijn werk in deze wereld, om Zijn werk in ons persoonlijk leven. Deze gelijkenis borduurt ook voort op de gelijkenis van de arenden uit Ezechiël 17. In Zijn genade en Zijn trouw gaat God verder met Israël. In het mosterdzaad laat Hij Zijn beloften tot vervulling komen.

Pastoraat

We denken ook aan verschillende ouderen in onze gemeente, al dan niet opgenomen in een zorgcentrum. We weten ons met hen verbonden in de Heere. Die verbondenheid mag er ook zijn wanneer zij met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Wat kunnen er juist bij het ouder worden veel zorgen zijn. De Heere geve u Zijn licht in de avond van het leven. Opdat u het ook van harte kunt meezingen: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil!’ (Psalm 27: 1)

Gelezen

‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen. Mik op de aarde en je krijgt geen van beide.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 10,- (collectebonnen). Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tot besluit

We leven alweer toe naar Hemelvaartsdag. De dag van Jezus de Grote. Christus wordt de hemel binnengehaald en verheerlijkt door Zijn Vader. Het is ook een dag die laat zien hoe er dankzij Hem een open hemel is voor wie Hem gelooft. Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag besluiten we de lezingen uit Markus. Kort en bondig geeft de evangelist in Markus 16: 19 het feit van de hemelvaart weer. Laten we bidden om een gezegende dienst waarin Gods grote daden helder voor ons zullen oplichten. Met een hartelijke groet namens Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Beroepingswerk

Zoals u wellicht al weet, heeft ds. Van Oordt het beroep naar Delft aangenomen. Dit betekent gelijktijdig dat hij heeft bedankt voor onze gemeente. Aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant vertrouwen wij erop dat God ons zeker ook weer van een nieuwe herder en leraar zal voorzien.

Als kerkenraad willen we graag het beroepingswerk weer snel verder oppakken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. We houden u hiervan, zo mogelijk, graag op de hoogte. Wat we op dit moment in ieder geval kunnen doen is dit alles bij onze God en Vader in gebed neerleggen. Wat u hierin kunt doen is, rondom ons staan in uw gebed.

Pastoraat

Ouderling Den Breejen zal met bezoekzuster J. Vliegenthart op bezoek gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 5,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Ds. Van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 40,- ontvangen, te verdelen naar de volgende bestemmingen: € 20,- voor de kerk en € 20,- voor Stichting Buitenhof.

Kinderlied

Het lied voor zondag 26 mei is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Voor Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei OTH 470 ‘Wil je wel geloven’ en zondag 2 juni OTH 553 ‘Vertel het aan de mensen’.

Pareldienst

Zondagavond 2 juni zal om 18.00 uur de laatste Pareldienst van dit seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds. Hugo Dankers uit De Bilt. Het thema is ‘Twijfel’ en dit wordt behandeld vanuit Handelingen 12: 1-19; over hoe Petrus gevangen wordt gezet en verlost.

De muzikale begeleiding in deze dienst wordt ditmaal verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Geweldig om te zien dat we iedere dienst nieuwe gezichten zien en u/jij wordt uitgedaagd om iemand uit te nodigen uit uw/jouw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Die roeping hebben we allemaal! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

 • We danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.
 • Bid om wijsheid voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu er weer verder gegaan moet worden om dee predikant te zoeken die God in onze gemeente wil hebben.
 • Bid voor de jongeren die hun examens hebben afgerond en met spanning de uitslag afwachten.
 • In juni vinden meerdere evenementen plaats zoals de Predikantendag, de Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Bid dat veel christenen in gebed gaan voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid en dank voor de toerusting van Egyptische ouderlingen. Het seminarie in Caïro verzorgt ook deze zomer weer een cursusweek voor ouderlingen waar ze hun kennis en vaardigheden ontwikkelen om leiding te geven aan de gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In een van de formuliergebeden voor de zieken wordt het zo verwoordt: ‘wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot Uw barmhartigheid, die U nooit iemand geweigerd heeft.’ Daar kunnen alle zieken, maar ook gezonde, mensen het mee doen.

Giften

Ouderling Veldman ontving op huisbezoek een gift van 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.’

Tenslotte

Een niet onbelangrijke feestdag is Hemelvaartsdag. De hemel zou toch leeg zijn…!? Dan zouden we aan het noodlot zijn overgeleverd. Dan zou de chaos, de waan van de dag regeren. Maar gelukkig is dat niet zo! Jezus is naar de hemel gegaan, Zijn gemeente ten goede. Wat een zegeningen bracht hij mee de hemel in. Wat een gaven giet Hij daardoor door Zijn Geest uit voor de Zijnen. Al met al redenen om onder Zijn Woord te komen en deze dienst niet te laten voorbijgaan. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 25 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

16.30 uur Afsluiting Groep D JC en MC – De Parel

Maandag 27 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 28 mei

17.00-20.00 uur Slotavond Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Vrijdag 31 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 1 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 5 juni

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters – De Parel

Donderdag 6 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem 19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

19.45 uur Bijbelgesprekskring

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

8 juni en 6 juli worden kerkdiensten in gebarentaal uitgezonden via de site van vereniging Op weg met de ander. Deze diensten worden enkele weken voor de uitzending opgenomen. De diensten zijn te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A. Simons, Montfoort

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bleiswijk

18.00 uur ds. A. Stijf, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Jacobien Koutstaal, Jorieke de Vries Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester Daniëlle Verdoold Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 99: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 121: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Elise de Haas, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. C. Van Andel, Amsterdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris / Timon

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Helga de Gier, Linde van Dijk, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 24: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Scharlaken Koord

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Hilde Breugem, Daniëlle Bikker

Kerkauto

Morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 2 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. A. de Wit, Besoyen

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur ds. W. J. Westland, HC Zondag 15

DE PAREL

18.00 uurds. H. E. Dankers, De Bilt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Liesbeth den Boer

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 24: 4

avonddienst: Psalm 119: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Janette Egas, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven!

“Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.”

(Openbaring 4: 1)

____________________________________________________

Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, dat beleden werd, maar ook met tranen om de verachtering in de genade, om de dwaalleer, die de gemeenten bedreigde.

Als de oude dienstknecht van de Heere klaar is, kijkt hij als ’t ware even naar boven en dan – kijk dáár eens! Zo mogen we de woorden van Openbaring 4 lezen. Ze drukken de diepe emotie van verwondering uit. ‘Een deur!’

U zult het vast weleens gezien hebben: een dag van donkere wolken. Somber. En dan ineens scheurt er een wolk. De zon schijnt er doorheen en je ziet zo’n prachtige baan zonlicht. Het schijnt zó uit de hemel te komen.

Maar voor Johannes komt het licht écht uit de hemel vandaan. Dat is mooi! Een open deur. We lezen het nog wat nauwkeuriger vanuit de Griekse tekst: ‘een deur, door iemand opengezet!’ Soms is een kind bang in het donker van de slaapkamer; dan zet moeder de deur een klein stukje open, zodat het licht van de gang naar binnenvalt.

Zo tekent Johannes het ook. De Heere Jezus denkt aan Zijn Kerk op haar reis door de nacht. Daarom zet Hij de deur open. Die deur kan niemand dichtgooien, óók de duivel niet!

Nu kan Johannes in de hemel kijken. We begrijpen, dat die deur niet op een kiertje openstaat, maar wagenwijd. Want anders zie je nóg niets. En uit de beschrijving van Johannes maken we op, dat Hij alles heel goed gezien heeft.

Die deur staat uitnodigend open. U staat misschien weleens voor een gesloten deur. Begrijpelijk, als de bewoner niet thuis is. Maar soms voel je, dat de deur bewust gesloten blijft, alsof gezegd wordt: ‘Je bent niet welkom!’

Hoe anders is het voor Johannes. Een open deur. Dat kan zonder gevaar. Wij worden door de politie gewaarschuwd, geen deuren open te laten. Dat nodigt inbrekers uit hun slag te slaan. Maar hier dreigt geen gevaar. De duivel heeft wel een poging gedaan de hemel te bestormen, maar hij is er definitief uitgeworpen.

Wat is er door die open deur veel te zien! Een troon. Engelen, die zingen. Verloste zondaren in hun witte kleding. En nog veel meer. Maar het voornaamste: Christus als het Lam, staande als geslacht, maar ook als de Leeuw uit Juda’s stam. De Zaligmaker, die Zijn weg ging door dit aardse tranendal en door de helse verlatenheid, maar Die nu als de verheerlijkte Koning aanbeden wordt.

Johannes kijkt ademloos toe. Het is zó mooi, zó heerlijk. Enkel licht. Geen verdriet, geen zonde, geen dood. Ja, Stefanus heeft er ook iets van gezien, toen hij sterven ging. En Jacob in Beth-El, in die eenzame nacht.

Je zult zómaar naar binnen willen gaan. Maar dat kan niet zomaar. Wij leven op deze aarde en die deur is heel hoog in de hemel. Maar dat is niet de enige reden. We kunnen niet zomaar door die deur binnengaan, al zou deze ingang op aarde zijn. Hoe kun je binnengaan, als je bestaan zo vuil is van de zonde, zo afzichtelijk? Met zulke lompen ga je toch geen paleis binnen?

Wat dan? Jezelf opknappen? Ja maar, dat lukt je nóóit! Gelukkig, dat het zo ook niet hoeft. Zo mág het zelfs ook niet. Binnenkomen is alleen mogelijk dankzij het werk van Christus. Daarvoor heeft Hij zich buiten laten sluiten, in de buitenste duisternis. Hij heeft de weg gebaand.

Verlangt u zó binnen te gaan? Het is geen onbereikbaar ideaal. In de woestijn zag een reiziger soms een ‘fata morgana’. Iemand, die hevige dorst leed, raakte het zicht op de juiste verhoudingen volledig kwijt en zag een oase vlak voor zich, terwijl deze in werkelijkheid nog heel ver weg was. Vreselijk. Maar dit hemels vergezicht is géén schijn!

Toch hebben veel mensen geen behoefte, om door deze deur binnen te gaan. Ze zijn zó gericht op wat deze aarde hen biedt, dat ze vergeten omhoog te zien. Ze hebben er ook geen behoefte aan. Dat is heel aangrijpend. Want als we niet weten van deze troost, staan we straks ontroostbaar voor een geslóten deur. En dan die andere poort. De poort van de hel. Af en toe gaat deze op een kiertje open en walmt er verstikkende rook van vuur en zwavel naar buiten…

We kijken maar gauw weer naar die deur in de hemel. Misschien gaat uw leven wel door de nacht. In dagen van leed en kruis of van geestelijke strijd. Bid dan maar, of het licht door die open deur uw levensweg zal beschijnen. Dat licht hoeft geen vele lichtjaren te overbruggen, het beschijnt het volk – in duisternis gezeten – terstond op hun gebed. Kijk daarom goed naar boven!

ds W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Informatieavond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou uit voor de informatieavond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Avond over geloofsopvoeding

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal €15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen 3 weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’

Bankrekeningnummer : NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 mei 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt door middel van deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda via Project 10-27. Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 19 mei  geen zondagsschool. Op 26 mei  hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Verantwoording 1e kwartaal 2019

De zendingsbusjes hebben in januari het bedrag van 3002,- opgebracht. In februari kwam er via de busjes 2749,- binnen en in maart € 3898,-. Er kwamen ook nog algemene zendingsgiften binnen; een totaal van € 94,-.

De collecte van 24 februari met nagekomen giften voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië bracht 2638,- op. Verder ontvingen we nog € 1000,- van de verkoop van kaarten die bestemd werd voor noodhulp aan mensen in het door orkanen getroffen gebied in zuidelijk Afrika. 

Een hartelijke dank voor iedereen die het zendingswerk mogelijk maakt door gebed en giften!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we een begin maken met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de verkondiging ging het vanuit Markus 4: 21-25 over de gelijkenis van de lamp. Christus is de lamp. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde mochten de discipelen vaak niet spreken over Zijn werk. Na Pasen kwam het openbaar. Het licht van Christus wil ook schijnen in ons leven. Jezus wijst er in de gelijkenis op hoe belangrijk het is om te luisteren. “Let er op wat u hoort!”. Dat geldt voor de hoorbare verkondiging, maar niet minder voor de zichtbare verkondiging.

De avonddienst was een leerdienst over zondag 14 van de Catechismus. De belijdenis dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria is fundamenteel voor onze zaligheid. Het is een geheimenis dat zich niet tot in de finesses verklaren. Maar bijzonder troostvol is wel dat de Heere Jezus in het vlees gekomen is. Zo kan Hij ons als de grote Hogepriester te hulp komen (Hebreeën 2: 18).

Toerustingsavond Geloofsopvoeding

Graag herinneren we nog aan de toerustingsavond met Nieske Selles-ten Brinke op dinsdagavond 21 mei over het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’.  Alle ouders, en overige belangstellenden, zijn van harte welkom! Deze avond wordt georganiseerd door de opvoedingskringen van wijk Oost en wijk Zuid. Zie voor meer informatie de berichtgeving onder centrale berichten.

Gift

Br. De Jong ontving € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Op weg naar de avondmaalszondag

Het is zeer stil, als brood en beker –
het zichtbaar teken van Uw schuldeloze dood –
geluidloos rondgaan – en ons hart, onzeker,
verbergt niet langer zijn verborgen nood.

Het is zeer stil, want Uwe ogen
zien van Uw kruis ons onontkoombaar aan.
En Uw doorboorde handen – milder mededogen –
reiken vertroostend brood en beker aan.

Het is zeer stil, nu Gij wilt toeven
en immermeer vergeven onze schuld.
Want wij, die dagelijks en durend U bedroeven,
aanvaarden achteloos Uw onbegrensd geduld.

Het is zeer stil! Ons bevend bidden,
hebt Gij het aangenomen en opnieuw verhoord?
Het is zeer stil! Gods Zoon is in ons midden
en heeft ons roepen aangehoord.

B. Bakker (1912-1969)

…tot zondag

Zondagmorgen staat de avondmaalstafel aangericht. Vermoeiden mogen tot rust komen bij de Heere. Mensen die lege handen hebben mogen die ophouden bij de Heere. Treffend zijn de woorden in het Avondmaalsformulier. ‘Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen’. Zo mag onze verwachting van de Heere zijn. En mogen we er naar uitzien om door Hem gevoed en verkwikt en zo gesterkt te worden in het geloof. In de verkondiging horen we over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29).

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor wat Hij gaf in de bediening van het sacrament. In de prediking staat dan de gelijkenis van het mosterdzaad centraal (Markus 4: 30-34). Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 19 mei staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel. Net als Melchizedek, de koning van Salem (dat is Jeruzalem), brood en wijn aan Abraham geeft (Genesis 14: 18), zo geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn. Ter versterking van ons geloof en ter verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Beroepingswerk

Afgelopen  zondag mocht er de ontmoeting rondom het Woord zijn met de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt. Centraal stond het gesprek tussen Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias uit Johannes 21, met de vraag aan Petrus: “Hebt gij mij lief?”. Een vraag waarbij de Vraagsteller zich heel kwetsbaar opstelde richting de bevraagde, immers zo’n vraag wordt niet gesteld als de Vraagsteller geen liefde heeft voor de ander. Daarnaast werden er lijnen gelegd naar Salomo. De koning in het Oude Testament, die om wijsheid vroeg en kreeg, maar uiteindelijk ook zo sterk de fout in ging. Bij hem geen profeet en bij Petrus wel de Profeet, Die de weg naar herstel openlag. Die Profeet biedt ons dezelfde weg naar herstel.

Maandag werd door ds. Van Oordt en zijn vrouw de gemeente bezocht. Er was een kennismaking met de collega’s en hun vrouwen, een bezoek aan de Kemphaan 10, wat informatie over het werk in onze gemeente o.a. met de jeugd en een nadere kennismaking met de kerkenraad. Een intensieve dag, die naar wij hopen en bidden, net als de ontmoeting op zondagavond in de kerk, mogen bijdragen tot een positieve beslissing.

Na deze ontmoetingen breekt een spannende tijd aan. Zou de herdersstaf, die in september j.l. zo abrupt werd neergelegd weer spoedig opgepakt mogen worden? En mag dat dan door ds. Van Oordt zijn? We leggen het maar in de handen van de grote Herder, Die nieuwe wegen wijst en daarin het beste weet voor Zijn gemeente en Zijn dienaren. Voor ons rest op dit moment alleen het gebed.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift van € 10,- ontvangen bestemd voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied

Het lied voor zondag 19 mei is Op Toonhoogte (OTH) 562: 1,2 en 3 ‘Wij willen samen vieren’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende en tevens laatste cursusavond van dit seizoen is maandag 20 mei van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Spreek ’s morgens met God, voordat je spreekt met de wereld. Spreek ’s avonds met God, nadat je dat gedaan hebt met de wereld.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Bidden en danken

Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

Cubaanse jongeren willen vaak zo snel mogelijk hun land verlaten. Bid voor alle jongeren die er bewust voor kiezen om te blijven om de bevolking van Cuba en de kerk te dienen. (Gebedskalender GZB)

We mogen bidden voor een positieve beslissing van ds. Van Oordt op het beroep dat door ons op hem werd uitgebracht.

We mogen danken voor het komende Heilig Avondmaal. We worden genodigd bij de allerhoogste Koning, wat een heerlijkheid!

We bidden voor gemeenteleden die worstelen met de vraag of het Heilig Avondmaal ook voor hen kan.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor zover ons bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er verschillende gemeenteleden die (ernstige) zorgen hebben over hun gezondheid. Sommigen zijn bezig met kuren of met andere behandelingen. Psalm 63, zo las ik, is een psalm die bijzonder geschikt is voor zieken. David zingt deze psalm in de woestijn. Alles om hem heen dor en woest, maar het is geen woestijn in zijn hart. Ondanks de zorgen zingt David Gods lof. Want het is zijn God, Die trouw houdt en niet loslaat wat Zijn hand is begonnen. Daar twijfelt hij niet aan. Daarom zoekt David God met vurig verlangen. Zijn ziel dorst naar God. Alleen God kan het smachten van dorst naar Hem vervullen. Hij heeft immers Zelf de dorst opgewekt door Zijn Heilige Geest. De Heere geve ook de naaste familieleden van de zieken de kracht om dagelijks mee te leven.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van 40,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De heiligen zijn geen zondelozen, maar mensen die in hun zonden vergeving ontvangen en gesterkt worden door Woord en sacrament tot een leven dat geheiligd is in Christus

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.                                        

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 mei

18.00 uur Vader-zoonactiviteit Jongensclub

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 18 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

Zondag 19 mei

Geen zondagsschool

Maandag 20 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 21 mei

20.00 uur
toerustingsavond geloofsopvoeding – De Parel

Woensdag 22 mei

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters

Donderdag 23 mei

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Algemene berichten

Kerk en Vluchteling – vrijwilligers gezocht

Verschillende organisaties die in Hardinxveld voor mensen met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers.

Misschien is er voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u anderen kunt helpen en dienen. Velen hebben dit werk ervaren als een verrijking!

Home-Start werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor werd genoemd.

De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in Boven-Hardinxveld.

VluchtelingenWerk zoekt begeleiders huisvesting.

Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning – ook mannen welkom!

Uitgebreidere informatie, ook voor andere vacatures, vindt u op de website van Servanda, www.servanda.nl – neem er eens een kijkje!

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Een uitnodiging voor alle moeders met een kind met een beperking om aanwezig te zijn op onze laatste moedermorgen van dit seizoen.

We hopen dames van Verdanda te ontmoeten die quilts maken voor kinderen/mensen met een beperking. Ze delen deze kosteloos uit.

Verder is er natuurlijk ook ruimte voor het onderlinge gesprek.

Nieuwsgierig? Van harte welkom!

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 28 mei 2019, we beginnen om 09.45 uur, maar u bent vanaf 09.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur. Wilt u meer informatie, bel gerust  078-615 70 58 of 078-615 65 96

Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

Verdiepingsconferentie 14 september

GOD VERSTAAN: LEVEN IN GODS NABIJHEID

Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachtes, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15, Wandelen met God – een stiltewandeling, Geestelijke strijd, Woorden van God – creatieve workshop. Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 14 september 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg

Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. B. J. W. Ouwehand, Andel – bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Joyce Versluis, Elsa Visser

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting ALEH

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Meta Klop, Nadine Klop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-44

Discipelschap

Principe 3 van 7 – Niet zakelijk

“Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7)

____________________________________________________

Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk is toch alles niet zakelijk en vooral heel geestelijk? Hoe werkt dat voor een discipel? Hoe werkt dat voor jou, als je discipel van Jezus bent? Kun je zeggen dat je alles voor niets doet? Of moet je juist een rekening sturen? Mag je er loon voor krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat mijn ‘gewone’ werk in de kerk ook gewoon betaald wordt door middel van een arbeidscontract. Op zich is daar niets mis mee en dat is ook de manier waarop we zaken regelen. En toch is het goed om er eens even over na te denken hoe dat nu werkt rond een thema als discipelschap. Je moet bedenken dat de discipelen hun werk compleet hadden achtergelaten. De inkomsten stopten per direct. Er werd geen visje meer gevangen, er kwam geen tollenaarsloon meer binnen, ze waren met Jezus meegegaan. Maar wat betekenen die woorden van Jezus dan, dat de arbeider zijn loon waard is?

Jezus zegt dus in de eerste plaats dat dienen in het Koninkrijk van God niet voor niets hoeft. Daar hoort loon tegenover te staan. Het is alleen de vraag hoe dat dit dan bij de discipel terecht komt. Het bijzondere van de geschiedenis is, dat Jezus de verantwoordelijkheid van het loon dat de arbeider waard is, niet een zaak laat zijn van de discipel, maar van de ontvanger. Dan zou je kunnen zeggen: Dan kun je er dus als discipel heel slecht vanaf komen, want dat betekent dat iemand het erg goedkoop kan regelen in het Koninkrijk van God. Dus stel dat je de gave hebt om iemand geestelijk te begeleiden, dat is wel erg makkelijk voor degene die je helpt, want het is aan diegene wat hij je geeft.

Zo makkelijk bedoelt Jezus het nadrukkelijk niet! Tegenover datgene wat een discipel doet, staat ook een loon wat daaraan waardig is. En tegelijk zorgt dit er voor dat als de ‘ontvanger’, datgene wat de waarde is, in uitzonderlijke gevallen niet kan geven, hij dit niet verplicht is. Degene die iets van de discipel ontvangt is voor God dus verantwoordelijk om datgene te geven wat het waard is. In onze kerk zijn er rond preekbeurten gewoon financiële afspraken gemaakt. Dit zorgt er voor dat de voorganger niet bezig hoeft te zijn met de zakelijke kant en zich kan richten op de geestelijke kant. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met pastorale begeleiding? Daar hoort dus loon tegenover te staan. Dat hebben wij in de kerk geregeld via salarissen, maar die komen voort uit wat de ontvangers geven. De ontvanger is dus verantwoordelijk voor degenen die arbeiden. Als je er zo in gaat staan, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het zakelijke aspect bij de ontvanger, zodat de discipel zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor datgene waar hij als discipel verantwoordelijk voor is. Als je dus dient in het Koninkrijk, ook in het klein, gewoon als discipel in het leven van elke dag, blijf dan bezig met dat wat jouw verantwoordelijkheid is.

Die beide aspecten van verantwoordelijkheid nemen de betrokkenen uiteindelijk ook voor Gods aangezicht. En als er hulp nodig is, maar er is echt geen geld, dan zal God echt wel voorzien voor de discipel. Het is de bedoeling dat je als discipel niet met die zakelijke kant bezig bent. Een soldaat in het leger moet vooral zijn focus op de strijd richten, anders zou hij sneuvelen, maar zijn meerdere moet wel zijn soldij betalen. Zo is het ook geestelijk. Je moet je focus richten op dat waar God je in roept. En mocht dit nu toch misgaan omdat er misbruik van je gemaakt wordt, dan ligt het oordeel daarover bij God.

Ik wil zelf zo weinig mogelijk weten wat er aan financiën binnenkomt of hoeveel gegeven wordt, zodat dit geen invloed kan hebben op mijn keuzes. Dat helpt mij echt om hier niet mee bezig te zijn. Zo blijf je openstaan voor waar God je wil gebruiken, onafhankelijk hoeveel het je oplevert, want het gaat voor een discipel niet in de eerste plaats om het loon, die verantwoordelijkheid ligt bij de ander. Bedenk wel dat als het om hulpverlening gaat buiten het werk in Gods Koninkrijk om, dat er dan gewoon zakelijke aspecten van een bedrijfsmatig handelen spelen. Dan liggen deze zaken heel anders, al zou het ook dan moeten zijn, dat de hulp die je dan biedt vanuit een bedrijf, wel toegankelijk zou moeten zijn voor mensen die het niet kunnen opbrengen.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinnings-bijeenkomst van donderdag 16 mei a.s. in de Nieuwe Kerk. De locatie is gewijzigd op verzoek van De Parel. Onze God en Vader gaf in liefde zijn Zoon Jezus Christus, voor ons zondige mensen. Laten we opnieuw stil worden voor onze Drie-enige God en uitzien naar zondag, in het Heilig Avondmaal die God ons geeft.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt ditmaal geen koffie/thee geschonken. De bezinningsbijeenkomst  wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2018/2019. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 (let op: gewijzigd t.o.v. vorig jaar) ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2018-2019’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Uur van gebed

Zaterdag 18 mei komen we om 19.00 uur weer samen in de jeugdzaal van de Oude kerk om in gebed te gaan. Iedere maand bidden we voor allerlei onderwerpen in en buiten onze gemeente. Voor de vervolgde kerk en voor Israël. Voor zieken en mantelzorgers. Deze keer willen we ook de gevangenen noemen en de bezoekers van Gevangenenzorg Nederland. Vooraf zullen we iets delen van deze bezoeken om ook concreet voor een gevangene in gebed te gaan. Jongeren en ouderen van harte welkom!

Factuur abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessen-dam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2019. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 17 mei vastgeniet. Wilt u er op letten dat deze factuur inderdaad betaald wordt, dit is vorig jaar niet altijd goed gegaan waardoor de opbrengsten voor de kerkbode over 2018 helaas niet meer kostendekkend zijn geweest. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond.

De kinderen nodigen we uit voor het jaarlijkse kerkbode-avondje op woensdag 15 Mei 19.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 mei 2019

In de diaconale collecte vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht.

Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen is daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor mensen die om hulp vragen.

DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig, omdat de hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties.

Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit werk in onze regio rekenen?

College van kerkrentmeesters

Toiletten Oude kerk

De bezoekers van de Oude Kerk herinneren we er aan, dat zondag 12 mei een aantal toiletten niet gebruikt kunnen worden i.v.m. renovatie van deze toiletten. Het toilet bij de achtergalerij en het mindervalidentoilet aan de achterzijde zijn gewoon beschikbaar.

Jeugdrubriek

 Vader-zoonavond vrijdag 17 mei

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop vanaf 18.00 uur, waarna om 18.30 uur tijdens een maaltijd een bodempje kan worden gelegd voor de rest van de avond. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Graag opgeven voor 15 mei via meerkerk@live.nl. Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zending

Verkoop fotokaarten

Weer is er € 1000,- bijeen gespaard met verkoop van fotokaarten. In overleg met de zendings-commissie besteden we dit bedrag aan de GZB die een hulpproject is gestart voor het overstroomde gebied in Mozambique. Namens de GZB hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft.. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en community werk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener Jaco, die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen. Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

Verwonderd en dankbaar kunnen we u meedelen dat, door een financiële gift, het eindbedrag van de oliebollenactie  € 1250,- is. Nogmaals heel hartelijk bedankt!

het ThuisFrontTeam van Amy

Lieve gemeenteleden,

Ik ben inmiddels weer terug gekeerd naar de Bijbelschool Cornerstone voor de laatste paar weken van de zendings-training. Op 16 juli zal alles daar afgerond zijn, na er een periode van twee jaar gewoond en gestudeerd te hebben. Wat er daarna zal gaan gebeuren ligt nog helemaal open. Alleen God weet dat. Bidden jullie mee om een goede afronding en om Gods leiding voor daarna? Dat elke stap tot eer en glorie van Zijn Naam zal zijn! Lieve groet,

Amy de Jong

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatie commissie nodigt u en jou uit om op dinsdag 14 mei mee te doen met het uitzwermen. Dit is al weer de laatste avond van dit seizoen. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Wilt u zo graag over Jezus spreken, ga dan een uurtje met ons mee. In het bijzonder nodigen wij de nieuwe lidmaten uit die sinds kort hun geloof hebben beleden in de gemeente. Probeer het eens, je hoeft niet alleen. Samen trekken we op en we vragen eerst om Gods kracht, dat hij met ons mee wilt gaan. We vragen tevens alle gemeenteleden of u voor ons wilt bidden.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Parel. We houden met elkaar een korte inleiding en bidden of deuren en harten geopend mogen worden die soms al heel lang gesloten zijn voor God. We zien naar jullie uit en hopen op een mooie afsluiting van dit seizoen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

De ochtenddienst werd geleid door ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf. Hij bediende het Woord van God uit 1 Korinthe 15: 1-26. Ds. H. van Ginkel uit Goes verkondigde het Woord van God vanuit Johannes 21: 7a: “De discipel die Jezus liefhad zei tegen Petrus: Het is de Heere.

Ik kijk terug op een mooie ontmoeting na de avonddienst met de examenkandidaten bij ons in pastorie. Fijn om van hen te horen hoe ze er mee bezig zijn, wat spannend is en waar ze wel vertrouwen in hebben. Mooi om hun enthousiasme over de nieuwe opleiding te proeven. Dat alles mochten we biddend in Gods handen neerleggen. Aan Gods zegen is alles gelegen.

 Pastoraat

Opnieuw werd mw. G.C. de Hek-Romijn, Peulenstraat 151e  3371 AL, opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Het is niet niks voor haar en haar man om voor de derde keer op rij met dezelfde klachten te moeten worden opgenomen. We hopen en bidden dat er meer duidelijkheid komt en dat zij van de Heere ook de rust mogen ontvangen die nodig is.

We denken ook aan gemeenteleden die lijden aan een chronische ziekte en daar elke dag de moeite van ondervinden. Er zijn er ook die een handicap dragen. De Heere zij hen allen van dag tot dag zeer nabij.

 Meeleven

We leven mee met ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven en wijkgemeente Noord nu een beroep is uitgebracht. We hopen dat ds. Van Oordt samen met zijn vrouw goede ontmoetingen zal hebben in Hardinxveld-Giessendam, vooral ook rond het Woord van God. We bidden ds. Van Oordt toe dat hij het licht en de leiding van Gods Geest zal ontvangen om tot een beslissing te komen.

 Giften

Br. J. Lemson ontving € 10,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank!

Met het oog op zondagavond

   De mens gelijk geworden

Hij was een jood als alle joden.

Hij viel beslist niet uit de toon.

Wel hield Hij Zich aan Gods geboden,

maar dát zelfs was niet ongewoon.

 

Hij heeft Zijn vader helpen zagen

en ‘t zaagsel in een hoek geveegd,

de zware waterkruik gedragen

en in Maria’s put geleegd.

 

Hij heeft Zijn vrienden helpen bouwen

wanneer zij werkten aan hun huis.

Hij heeft met planken lopen sjouwen

zoals veel later met Zijn kruis.

 

Hij heeft gedronken en gegeten

wat ieder dronk, wat ieder at,

maar altijd door heeft Hij geweten

dat Hij daar als een vreemd’ling zat.

 

Want ieders leugen, ieders zonde

sloeg in Zijn hart een diepe wond,

totdat Hij overdekt met wonden

een Godverlaten einde vond.

 

Hij was een jood als alle joden.

Hij was een mens als iedereen.

Hij werd de eerst’ling uit de doden

want Hij was God, uit God alleen!

Enny IJskes- Kooger (1913-2010)

…tot zondag

Zondag mag ik u twee keer voorgaan in de Nieuwe Kerk. In de morgendienst starten we met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Laten we in die voorbereiding gericht zijn op de Heere Jezus die roept en nodigt. Hij geeft alles wat nodig is! Rondom het Heilig Avondmaal willen we luisteren naar een aantal gelijkenissen uit het Markus-evangelie. In de ochtenddienst staat de gelijkenis van de lamp centraal. We lezen daarover in Markus 4:

21-25.

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. Het gaat daarin over de vleeswording van de Heere Jezus. De Zoon van God neemt ook de menselijke natuur aan. Passende Bijbelgedeelten bij de vleeswording van de Heere Jezus zijn Mattheus 1: 18-25, Lukas 1: 26-38, Galaten 4: 4, Hebreeën 7: 26-28. Gedeelten die de moeite waard zijn om door te nemen ter voorbereiding op de dienst. Voor de dienst zelf heb ik de keuze gemaakt voor Lukas 1: 26-38. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Laten we met vreugde naar het huis van de Heere gaan. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

Huwelijk

Donderdag 16 mei gaan Sander Wubs en Lisanne de Jong trouwen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde Kerk te Montfoort, Korte Kerkstraat 5, die zal worden geleid door ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord. De dienst begint om 15.30 uur.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Erediensten en beroepingswerk

We kijken uit naar zondag 12 mei en dan met name naar de erediensten. Tijdens deze diensten zal de ontmoeting met God en Zijn woord en de lofprijzing tot Hem centraal staan. Dat is altijd al bijzonder. Toch zullen beide diensten ieder een extra accent hebben.

Tijdens de late morgendienst hoopt een aantal gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden. Zij zijn eerder aan u voorgesteld. We wensen hen en allen die bij hen horen een gezegende dienst. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde. Tijdens deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal die gehouden zal worden op zondag 19 mei. Wat een voorrecht, dat ook in de vacaturetijd het doen van belijdenis en de (voorbereiding op) de viering van het Heilig Avondmaal doorgang mag vinden. Hierin mogen we ook Gods trouwe hand zien voor onze gemeente.

Tijdens de avonddienst zal de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven voorgaan en kennismaken met onze gemeente. Ons grote verlangen is, dat er tijdens deze dienst ook banden gesmeed mogen worden, die mogen leiden tot een positieve beslissing op het uitgebrachte beroep. Toch weten we ons ook hierin afhankelijk van onze God. Hij weet immers wat het beste is voor onze gemeente en Zijn dienaren. Aan het einde van de dienst zal er gelegenheid zijn om ds. Van Oordt en zijn vrouw de hand te drukken. Maak daar gerust gebruik van en dan denken we ook aan de jeugd, die tijdens de avonddienst er altijd zo trouw is. Laten ook zij niet schromen om hieraan mee te doen.

Wilt u verder meeleven en ds. Van Oordt een kaartje sturen? Zijn adres is: Dirk Bavolaan 10, 2411 TX Bodegraven. Een email kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Verantwoording

Bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een seniorenbezoek een gift van € 10,- bestemd voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het lied voor zondag 12 mei is Op Toonhoogte (OTH) 522: ‘Ik zag een kuikentje’.

Citaat

‘Het eerste dat een kind van zijn moeder dient te horen, is over de God van zijn moeder’.  (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

– Wilt u bidden om de leiding van de Heilige Geest voor ds. Van Oordt en zijn vrouw zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.

– Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

– In Nicaragua zijn de afgelopen tijd veel politieke

 spanningen geweest. Protesten werden met harde hand de kop in gedrukt. De lokale gemeenten voelen deze spanning ook, mede doordat er protesten waren in de wijken waar zij samenkomen. Bid voor veiligheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u Gods zegen voor de bijzondere diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met de ernstig zieken in onze gemeente. Zij die weten dat het niet meer beter wordt en de achteruitgang ook bemerken. Dat in deze smarten uw harten in de HEERE gerust blijven. Om zo, in vertrouwen op Zijn Naam, te zien dat Zijn hart open blijft staan voor u. Dat geeft blijdschap in het gemoed.

Huwelijk

Vrijdag 17 mei is de dag waarnaar William Meerkerk en Caroline van Dijk al lange tijd hebben uitgezien. Dan treden zij om 11.30 uur in het huwelijk in De Oude Duikenberg te Echteld. Na de huwelijksvoltrekking trekt de bruiloftsstoet naar Gods huis, de Hervormde Kerk te Lienden, om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Deze dienst vangt aan om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. P. van de Voorde. Wij bidden hen, met hun ouders, familie en vrienden een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun leven.

God verbindt Zich aan u in het verbond, dat Hij u uw zonden niet zal toerekenen; ook niet de zonden die na de Doop nog in u zullen zijn. En daarom, ofschoon zich boze gedachten en begeerlijkheden in u roeren, ja, ofschoon u soms in zonden valt, als u maar weer opstaat en opnieuw het verbond ingaat, dan zijn de zonden krachtens het sacrament en het verbond der genade vergeven.

Tenslotte

Zondagmorgen zullen we ons voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal op 19 mei. In de week van voorbereiding mogen we elkaar ook ontmoeten en bemoedigen en aansporen om ons heil te zoeken in Hem die voor ons ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Zo werd Hij Middelaar. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. A de Hek

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 11 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 12 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 13 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 14 mei

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond –  De Parel

Woensdag 15 mei

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – De Sav. Lohmanstraat 13

Donderdag 16 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal – Nieuwe kerk (2

20.00 -22.00 uur  Opvoedkring –  De Parel

 Vrijdag 17 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Cliëntenraad Pedaja

Het vrijwilligerswerk in de zorginstellingen van Waardeburgh is gericht op de ondersteuning van ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vrijwilligers doen met veel voldoening heel veel verschillende dingen. De winkel draaiende houden, koffie verzorgen, met de bewoners ontbijten, rijden met de Sjuttulbus, rondbrengen van bibliotheekboeken, helpen bij de activiteiten etc.

Er is echter ook een kant van het werk die vaak wat minder belicht wordt, namelijk het werk van de Cliëntenraden. De cliënten die in een zorginstelling wonen, zijn voor het overgrote deel niet meer in staat om zelf mee te praten en te beslissen over het zorgbeleid van de organisatie. Familie is vaak al (te) druk met de zorg zelf voor de ouderen en hebben dan geen ruimte of mogelijkheid meer om ook in de cliëntenraad mee te doen. Dus zoeken we naar hen die het leuk vinden om mee te denken met het zorgbeleid. Wat is goed voor mensen die dat zelf niet meer goed kunnen verwoorden.

Een Cliëntenraad is voor elke instelling een wettelijke vereiste. De Cliëntenraad van Pedaja dient uit zeven leden te bestaan, maar er is al langere tijd een vacature, die moeilijk te vervullen blijkt.

We zoeken dan heel concreet naar iemand die bereid is om acht keer per jaar de cliëntenraadsvergadering bij te wonen. De vergaderingen duren ongeveer twee uur en zijn er op gericht de belangen van onze cliënten af te stemmen met de leiding van de organisatie. Het enige dat we verder vragen is dat u interesse hebt voor de zorg voor ouderen in Hardinxveld-Giessendam en betrokken bent bij een protestants-christelijke kerk of gemeente.

Mocht u vragen hebben over dit werk of u willen opgeven neem dan contact op met de voorzitter Fred Geerlof (tel.: 0184-61 57 61) of de secretaris Joop Evertse (tel.: 0184-61 52 91) van de Cliëntenraad van locatie Pedaja.

Peter de Wit, raad van bestuur Waardeburgh

____________________________________________________

Varia

Johan den Hoedt en André de Jager in concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht

Zaterdagmiddag 25 mei 2019 wordt het 5e concert gehouden in de concertserie van Alisa van Dijk in de sfeervolle Trinitatiskapel. 

Tijdens dit concert wordt het hoofdorgel en het fraaie koororgel bespeeld. De muzikale vrienden Johan en André zijn muzikaal zeer actief in de regio. Ze treden regelmatig samen op. Johan en André spelen afwisselende orgelwerken waarin u alle facetten van de orgels krijgt te horen, te weten orgel-solo, de orgels gelijktijdig, orgel vierhandig en orgel/piano.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende instrumenten, maar vooral ook door het fraaie programma en de humoreske toelichtingen, waardoor er voor iedereen eye-openers (en ear-openers) zullen zijn. Laat u verrassen door de afwisseling en de fraaie orgel en pianoklanken.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl en www.andredejager.nl  Allen van harte welkom!

 Gezocht: Kernbewonersechtpaar jongerenwoonproject Time Inn | Dordrecht

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek willen bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten als kernbewoner.

Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie o.a. Romeinen 12: 13 Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13: 2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, geeft als kernbewoners op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen me elkaar het geloof in – en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het dagelijks leven gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan b.v. het bidden en het lezen uit de Bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.

Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich o.a. in persoonlijke aandacht of een bemoedigend gesprek en gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren of tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.

Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Jullie betalen huur aan de stichting. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal drie jaar.

Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar je samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond.

Wat wordt concreet van de kernbewoners verwacht:

– Een dichtbij buur zijn, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.

– Het leuk vinden om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.

– Het maken van het eet- en schoonmaakrooster en er op toezien dat dit nageleefd wordt.

– Samen met de hulpverlener ben je verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.

– Samen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.

Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-64 13 739.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J IJzerman, – Openbare belijdenis van het geloof, voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Bodegraven (beroepen predikant)

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus Zondag 14

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Cobi Klein, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 5

avonddienst: Psalm 139: 14

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – Diaconaal Maatschappelijk Werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Carola Klop, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-43

Jezus kwijt…

Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13)

___________________________________________________

Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd.

Maria Magdalena was al vroeg in de morgen, het was nog donker, naar het graf van Jezus gegaan. Ze was hevig geschrokken toen ze zag dat de steen was weggerold, en ze moet ook hebben gezien dat het graf leeg was. Ze rende naar Petrus en Johannes en misschien wel buiten adem riep ze “Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (vers 2). Ook dat nog, ze hadden haar Heere al vermoord en nu was zijn lichaam ook nog gestolen. Nu was er echt niks meer over, nu rest slechts een peilloze leegte en verdriet. Petrus en Johannes gingen kijken, ze zagen dat het graf leeg was en gingen weer naar huis. “Maar Maria stond huilend buiten bij het graf.” (vers11a)

Wie was Maria Magdalena? De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Haar naam wordt genoemd in Lucas 8: 2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten. Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij zijn graflegging. Wat we ook weten is dat ze zielsveel van Jezus hield. In de loop der eeuwen zijn er allerlei verhalen ontstaan over haar relatie met Jezus. Ze zouden een verhouding hebben gehad etc. Opvallend is dat deze opvattingen altijd worden geventileerd door mannen. Mannen verbinden liefde blijkbaar altijd met iets lichamelijks en beseffen niet dat vrouwen diep en intens kunnen liefhebben zonder hieraan iets fysieks te verbinden. En het was die intense liefde die haar in die vroege ochtend naar het graf voerde.

En dan ziet ze twee engelen. Het lijkt niet tot Maria door te dringen dat het engelen zijn. Ze vragen waarom ze huilt en weer lezen we dat hartverscheurend antwoord: “Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” Wat moet ze zonder Jezus, wat moet ze zonder Hem die haar verlost heeft uit de macht van zeven duistere geesten. Ze kan hem niet missen, haar Vriend met het grote hart!

Zijn wij Jezus wel eens kwijt? Je mist iemand pas als je hem nodig hebt. Maar het kan zomaar gebeuren dat je Jezus kwijt bent. Want soms trekt Hij zich even terug. Waarom? Misschien om ons iets te leren, het heeft altijd een reden. Je ervaart niets meer van de aanwezigheid van Jezus, je bent Hem kwijt ”en je weet niet waar ze hem neergelegd hebben.” Je staart in de duisternis van een leeg graf, en zo ervaar je het ook, zonder Hem is je leven grauw en donker. En je staat er niet eens meer bij stil dat je Jezus toch zomaar kunt ontmoeten. Maria ook niet. Want er staat nog een man in de hof, maar ze herkent Hem niet. Maria zit zo klem in haar diepe verdriet dat ze niet ziet dat het Jezus is die haar vraagt wie ze zoekt? Ze ziet Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is, totdat Hij haar bij haar naam noemt….!

We kunnen worden geraakt door een preek, door woorden die we horen of lezen, of iets wat we meemaken en ons diep raakt. Het kan dan zo maar zijn dat het Jezus is die op die wijze ons leven binnenkomt. Je ziet Hem niet, totdat Hij je noemt bij je naam en je persoonlijk aanspreekt: Maria!

Want al zijn liefde en ontferming klinken in die naam, ‘Maria. Ik ken je, Ik heb je lief. Ik ben het, Jezus, je levende Heiland, de zoon van God. Ik leef om nooit meer te sterven’. En Hij spreekt je aan. Je zoekt Hem, maar Hij vindt jou! Je wist misschien niet meer hoe het verder moest want je was Hem kwijt. Maar Hij vond je. Opeens was Hij daar en stond Hij achter je terwijl je in het lege graf staarde.

Hij vindt ons. Wij vinden Hem niet in het graf, maar Hij vindt ons buiten het graf. Jezus heeft maar één woord, één naam, nodig om alles te veranderen. Maria, of vul je eigen naam maar in en alles wordt anders. Van dood naar leven. Van wanhoop naar nieuwe hoop. Van niet meer weten hoe het moet naar beseffen dat Hij leeft, dat Hij er is en altijd zijn zal.

Als we Jezus kwijt zijn houden misschien we onze ogen gericht op een graf. Maar als we ons omkeren zien we Jezus en zien we het Leven. Dan staren we niet langer naar de dood, maar zien we het leven. Jezus leeft en jij met Hem. Draai je om! En laat je door Hem vasthouden. Eind goed al goed, voor Maria en voor ieder die in Hem gelooft…….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Het Gemeentediner

U zult er even op moeten wachten maar ook dit jaar zal er weer een Gemeentediner plaatsvinden! De gemeente-dinercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen u alvast vertellen dat het Gemeentediner op vrijdag 22 november zal plaatsvinden in De Parel.

Via deze maaltijd zamelen we geld in voor een diaconaal doel. Dit diaconale doel zal u nog bekend gemaakt worden. Bent u er ook bij? We zullen u op de hoogte houden via het kerkblad.

Geloofsopvoedingsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 mei 2019

De diaconale collecte deze zondag, tevens Bevrijdingsdag, is bestemd voor het project ‘Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië’ van Kerk in Actie. Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan zeven jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Ze bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, b.v. met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijkertijd denken aan onze naasten in Syrië. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten. Van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Nieuwe naamborden op de Nieuwe en de Oude Kerk

Het zal een aantal kerkgangers niet zijn ontgaan: de afgelopen periode zijn de naamborden vervangen op de voorgevel van zowel de Nieuwe- als de Oude Kerk. Op deze borden staat de naam van onze kerkelijke gemeente, plus de aanvangstijden van onze zondagse kerkdiensten. De houten borden waren inmiddels zo slecht, dat vervanging noodzakelijk was. Tevens is de naam van onze kerkelijke gemeente op de borden aangepast naar de naam zoals we ook daadwerkelijk als gemeente heten: ‘Hervormde gemeente’.

Op het bord van de Oude Kerk is gekozen voor een systeem van wisselbordjes met betrekking tot de aanvangstijden: Deze zijn immers tijdens de zomervakantie afwijkend ten opzichte van de reguliere diensten. Er is gekozen voor blank gelakte eikenhouten borden met in het hout gefreesde en wit gelakte 

letters en cijfers. Dank aan het bedrijf dat de borden kosteloos heeft geleverd en aan degenen die belangeloos respectievelijk het freeswerk van letters en cijfers hebben verzorgd, het verftechnisch advies hbben opgesteld, de borden hebben gelakt en gemonteerd! De foto’s tonen hoe het bord op de Nieuwe Kerk was en hoe het nu is.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 14 mei is onze afsluitende seizoensactiviteit. Vanaf 10.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom in De Parel. Om 10.15 uur willen we openen. Deze ochtend zijn zo’n 70 werkstukken van hout te zien, gemaakt door Dick Loeve. Stuk voor stuk werkstukken met een verhaal. Soms naar aanleiding van een Bijbeltekst, soms naar aanleiding van een gebeurtenis in de maatschappij of in zijn persoonlijke leven. Dhr. Loeve zal eerst kort iets vertellen over het hoe en waarom van de werkstukken, daarna kan iedereen op zijn gemak de werkstukken bekijken. Bij ieder werkstuk komt een toelichting te liggen. Dhr. Loeve blijft deze ochtend aanwezig om vragen te beantwoorden. We sluiten de ochtend niet officieel af, zodat een ieder zelf kan bepalen hoe lang zij/hij blijft. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar te lunchen bij Deelcafé De Buurman. Wil je mee lunchen, geef je dan op bij Erika de Jong: erika.de.jong@icloud.com. Aan de rest van de ochtend zijn geen kosten verbonden. Er zal wel een giftenpot staan voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Allemaal van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Een hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 mei komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 2 Korinthe 9. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 10 mei op Kemphaan 10. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur. Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over doorpraten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Amy in Missions

Lieve Gemeenteleden, Zaterdag 20 april hadden we een oliebollenactie voor Amy in Missions. We kijken terug op een geslaagde dag met veel gezelligheid, prachtig weer, heerlijke oliebollen, topbakkers, superklanten en een mooie opbrengst van rond € 700,-. We voelen ons erg DANKBAAR. Vooral danken we God onze Hemelse Vader voor dit succes, en willen we u en jou ook heel hartelijk bedanken voor het komen en/of bestellen. Hartelijke groet,

Amy en haar ThuisFrontTeam

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en communitywerk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener (Jaco*), die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen.

Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

Nu het winterseizoen voorbij is heb ik in mijn agenda weer wat meer ruimte om bezoeken af te leggen. Vorig jaar heb ik me daarbij met name gericht op de (jonge) gezinnen. Er is nog een heel aantal betrokken gemeenteleden, met name tussen de vijftig en de tachtig jaar, die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb. Daar hoop ik in de komende tijd mijn aandacht aan te geven. Het kan dus zomaar zijn dat ik u bel voor een afspraak. Tegelijkertijd, wanneer ik iets voor u kan betekenen, schroom niet om de telefoon te pakken of even langs te schieten aan de Vinkeweer.

Examens

Komende week beginnen de examens. Vanuit onze wijkgemeente doen Britt de Bruijn en Loïs de Jong examen. We wensen hen succes in deze spannende tijd! Weet je vooral ook afhankelijk van God!

 Bijbelkring

Donderdag (!) 9 mei is de laatste Bijbelkringavond. Aan de beurt is 1 Samuel 28: 5-20. Samuel is inmiddels gestorven. De Heere laat zich niet meer horen aan Saul. Saul gaat dan naar de waarzegster in Endor. De vrouw moet Samuel voor hem oproepen. Wat gebeurt daar precies? Wat doet Saul? Krijgt hij echt contact met Samuel? We hopen het te ontdekken. Leest u van tevoren het laatste hoofdstuk van het boekje? We bidden om een gezegende en leerzame avond.

20+

Op Bevrijdingsdag 5 mei direct na de avonddienst zijn jullie van harte welkom bij de fam. Egas, Schapedrift 61. Na de koffie zullen we met elkaar terugblikken op de preek van die avond. Afhankelijk van de tijd die over is wil we met jullie nadenken over het gebed naar aanleiding van het volmaakte gebed het Onze Vader. Allen van harte uitgenodigd! Hartelijke groet,     Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.

Br. K. Ruitenberg ontving eveneens € 20,- voor de diaconie.

Zelf kreeg ik tijdens een pastoraal bezoek ook een gift mee van € 20,- voor de diaconie. Ook ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’. (Dietrich Bonhoeffer 1906-1944)

Tenslotte

Bijzondere dagen zijn er dit weekend. Op 4 mei staan we letterlijk stil bij de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog. In ons dorp denken we aan de vergeldingsrazzia die er in 1944 was als represaille voor twee landwachters die doodgeschoten werden door het verzet. Dat laatste gebeurde overigens ook niet zomaar. Velen werden door de razzia weggevoerd en kwamen om. De 5e mei is er Bevrijdingsdag. Het is goed om te beseffen dat vrijheid niet vanzelf spreekt. Het is bijzonder om juist op zondag Bevrijdingsdag te vieren. Op deze dag mogen we in de prediking horen over de bevrijding die er in en door de Heere Jezus is. Christus is de Zaligmaker die betaalt met Zijn dierbaar bloed en ons verlost van de heerschappij van de duivel (Heidelbergse Catechismus zondag 1). Waar kunnen we op deze dag beter zijn dan in het huis van God? In de Nieuwe Kerk hopen twee bekende gastvoorgangers de  grote daden van God te verkondigen.

Zelf preek ik zondagmorgen in ’t Lichtschip in Lelystad. Een vertrouwde plaats waar veel herinneringen liggen. Ik ben blij dat er door de gemeente van Lelystad binnenkort een eerste beroep kan worden uitgebracht op ds. C.J. Overeem uit Zegveld. Onlangs ging hij nog bij ons voor in de Nieuwe Kerk. We hopen en bidden dat de vacature in Lelystad spoedig vervuld zal worden en dat in de stad weer een herder en leraar komt die de Bijbelse boodschap van zonde en genade mag verkondigen.

De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus komt aan de orde. Het gaat over het unieke van de Heere Jezus. Hij is God en mens tegelijk. Geboren uit de maagd Maria en ontvangen door de Heilige Geest en op die manier in staat om mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant;

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen de zieken Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Er zijn geen bezwaren tegen de procedure ingebracht, om ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven te beroepen. Zo kon afgelopen dinsdag 30 april het beroep naar hem worden weggebracht. Zondag 12 mei, tijdens de avonddienst in de Oude Kerk, zal hij in een dienst voorgaan en kennis-maken met de gemeente, terwijl hij op maandag 13 mei onze gemeente hoopt te bezoeken. Hieronder in het kort enkele informatie over hem, die hij aan ons verstrekt heeft:

Ds. M.J. van Oordt (Martin) is 55 jaar oud, getrouwd met Dilly en samen hebben zij drie dochters, die allen al het huis uit zijn en drie kleinkinderen. Hij is opgegroeid in Zeist en heeft 20 jaar bij politie gewerkt in Rotterdam-Zuid en in Gouda. Hij heeft theologie gestudeerd in deeltijd; HBO en aan de Universiteit Utrecht en is predikant sinds 2001.

Zijn eerste gemeente was Noorden (2001-2005), daarna Hendrik Ido Ambacht (2005-2010) vervolgens Middelburg (2010-2015), waarna hij naar Bodegraven is gegaan. In de periode dat hij in Hendrik Ido Ambacht stond is er eerder een beroep vanuit onze (wijk)gemeente op hem uitgebracht. Hij is oprichter van stichting Chadash die fietsweken combineert met Bijbelstudie in de Franse Alpen. Hij houdt van racefietsen, hardlopen en surfen. Hij is medeoprichter van de werkgroep Machseh die binnen de Geref. Bond denktank wil zijn voor o.a. bevrijdings-pastoraat. Verder is hij liefhebber van natuurwandelingen en reizen naar warme bestemmingen. Zijn liefde voor Israël én de Arabische wereld zorgde ervoor dat hij meerdere reizen naar deze regio heeft geleid.

Wilt u meeleven en een kaartje sturen? Het adres is: Dirk Bavolaan 10 te 2411 TX Bodegraven. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Met name uw voorbede voor dit beroep is zeer gewenst, zeker nadat we slechts ruim een jaar een predikant mochten hebben en nu weer vanaf 8 december jl. vacant zijn, zien we er naar uit om op korte termijn weer predikant van de Here te ontvangen. Daar mogen we Hem zeker ook dringend om vragen.

Openbare belijdenis van het geloof

Tijdens de tweede morgendienst van zondag 12 mei

hopen de volgende gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden:

Karsten de Haas, Derk (Hendrikus) Verdoorn, Lisa (Elisabeth) Verdoorn-Middelkoop ,Dianne (Anna Adriana) Visser

De aannemingsavond is op dinsdag 7 mei. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde.

Koninklijke onderscheiding

We feliciteren mw. Gerda van Rossum-Visscher met haar koninklijke onderscheiding die zij 26 april jl. mocht ontvangen voor haar vrijwilligerswerk, o.a. voor onze kerkelijke gemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,- bestemd voor de kerk en € 10,- voor de diaconie.

Bezoekbroeder Ger Koekkoek heeft tijdens seniorenbezoek een gift van € 10,- ontvangen voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 5 mei is Op Toonhoogte (OTH) 549: ‘U bent machtig’.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende én laatste bijeenkomst van de bijbelstudiekring in dit seizoen zal gehouden worden op donderdag 9 mei om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Introductiecursus Hebreeuws

De lesstof voor het lezen van de Hebreeuwse grondtaal is op de vorige cursusavonden doorgenomen. Die kennis willen we geheel gaan toepassen in nog een paar bijeenkomsten dit seizoen. De data zijn 6 mei en 20 mei, van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert. (John Bunyan 1628–1688)

Bidden en danken

– Christenen in Bhutan kunnen rekenen op zware druk vanuit familie, vrienden en buren. Op het platteland is het traditie dat boeren samen planten en oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de kerk in Tsjechië die in toenemende mate te maken krijgt met nationalisme en populisme. Bid dat de christenen in deze context van Gods liefde mogen getuigen. (Gebedskalender GZB)

– We danken dat koning Willem-Alexander 27 april zijn 52e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 74 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst allen die de komende tijd examen moeten doen rust en wijsheid toe. Mocht je binnenkort slagen, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. Veel zegen toegewenst, ook voor de diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. Ons gebed is dat ze het ook in de diepe dalen van het leven mogen zingen: ‘en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot de God mijns levens heffen.’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- ter vrije bestemming en ouderling P.C. Bakker een gift van € 50,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Protestantse gemeente te Utrecht is naar onze gemeente overgekomen Linda de Ruijter-van der Ploeg. Op 24 april gaf ze haar jawoord aan Robin de Ruijter. Hartelijk welkom. Dat jullie tot ‘opbouw van Gods gemeente’ mogen meewerken. Daar is op jullie huwelijksdag ook voor gebeden.

Terugblik

Dankbaar zien we terug op de belijdenisdienst op zondag 21 april, waarin 23 jonge mensen in het openbaar de Heere mochten belijden. De prediking in deze dienst was vanuit Psalm 134. Terwijl de jongeren neerknielden, ontvingen ze onder handoplegging de volgende persoonlijke tekstwoorden:

Willem Arkeraats: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.” (Psalm 125: 1)

Nienke van Bezooijen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8: 31b)

Marlinde Bellaard: “Wie in de schuilplaats van de Aller-hoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91: 1,2)

Christian Cluistra: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3: 17)

Pieter Hartog: “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.” (1 Johannes 3: 17)

Josanne Meerkerk: “Kom naar Mij toe,allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

Leonie Huisman: ”In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” (Psalm 62: 8)

Martin Imminkhuizen: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2: 6,7)

Corlinde Pille: “Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.” (Psalm13: 6)

Coert Kazen: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.” (Psalm 32: 7)

Denise de Bruin: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Psalm 37: 4)

Jeanine Koesveld-de Bruin: “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4: 10)

René Kornet: “Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.” (Psalm 33: 20)

Ingrid Kornet-Meerkerk: “Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” (Psalm 33: 21)

Jan Meerkerk: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psam 119: 105)

Mijnske Leenman: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6: 47)

Arida Nederveen: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.” (1 Johannes 5: 11)

Corné van Perse: ”Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”(Spreuken 3: 5, 6)

Jonne van der Kuil: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën10: 23)

Jelle Stip: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3)

Danique Stip-de Vreij,die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving:”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” (2 Thessalonicenzen 3: 5).

Rudolf Vlot: “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34: 9)

Jorieke de Vries: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen 5 mei zal de Heilige Doop bediend worden aan Melody (geboren 10-11-2015) die in januari 2017 werd opgenomen in het gezin van Dirk en Petra Boers en aan Jan, zoon van Matthijs en Marloes Leenman. We wensen hen samen met de kinderen een gezegend toeleven naar de komende zondag.

Gelezen/gehoord

Een kerkformatie kan niet alleen te gronde gaan door verbondsafgoderij, maar ook door verbondsverzaking.

Tenslotte

Zondag 5 mei is Nationale Bevrijdingsdag. Vandaar dat we de bekende coupletten van ons volkslied zingen. Maar elke zondag is Internationale Bevrijdingsdag. Dat hoort de christelijke gemeente over heel de wereld vanuit de aanhef van de goede geboden van onze God. Hij zei: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis geleid heeft.” Gelooft u dat? Anders bent u nog niet bevrijd. Zondagmorgen mogen we zien en horen dat God in de Doop betuigt en verzegelt dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 4 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 6 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.45-21.00 uur   cursus Hebreeuws –  De Parel

Woensdag 8 mei

20.00 uur             Huwelijkskring voor starters –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 9 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 18

20.00 uur             Bijbelkring wijk Oost –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wijk Noord –  De Parel

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

 

Varia

 

Colofon

 

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 5 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus zondag 14

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

18.00 uur   ds. H. van Ginkel, Goes

De Parel

18.00 uur   dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

De Parel:  Eigen gemeente: De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Sara Visser

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Rhode de Ruiter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Marjolein Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 16: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht – afscheid 

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Annelies Boot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria

“En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria 

Magdalena.”

                                        (Johannes 19: 25)

____________________________________________________

Daar gaat Jezus als de man van smarten, gebukt onder het kruis, op weg naar Golgotha. Pilatus had wel verklaard dat hij geen schuld in Hem vond, maar ondanks dat en de waarschuwing van zijn vrouw, heeft hij Hem toch veroordeeld en geeft hij de schreeuwende menigte zijn zin.

Velen uit de menigte volgen Jezus naar de kruisheuvel. Ook een aantal vrouwen lopen mee en zij beklagen Hem. (Lukas 23: 27). Onder hen is ook Maria, de moeder van Jezus. Hoe moet zij dit doodvonnis ervaren hebben? Alles in haar moet wel in opstand zijn gekomen. Zou niet iedere moeder het uitschreeuwen van verontwaardiging als je eigen kind zo gruwelijk onrechtvaardig wordt behandeld?

Misschien hadden deze vrouwen beter thuis kunnen blijven, maar bij deze fatale afloop zijn zij er nu met en voor elkaar. Wat is het goed om in moeilijke momenten van je leven mensen naast je te hebben, die je proberen te steunen in je verdriet.

Maar behalve het grove onrecht, is er nog een ander aspect dat hun lijden vergroot, vooral voor moeder Maria. Het kan niet anders of dit vonnis betekent een enorme geloofscrisis voor haar.

Waar is God nu, waarom laat Hij dit toe…? Dit is toch in tegenspraak met die geweldige belofte van de engel Gabriël, die Maria kreeg bij de aankondiging van de geboorte van Jezus?

“Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”(Lukas 1: 32, 33).

De troon van Zijn vader David, Koning tot in eeuwigheid…? Helaas Maria, hier hangt je Zoon, ondanks die goddelijke belofte, te sterven aan een kruis. En Simeon had ook iets voorzegd, toen zij de kleine Jezus in de tempel brachten? “Dit kind zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken” Vergeet het maar Maria, allemaal loze beloften. Daarna had Simeon nog iets gezegd. Vreemde dingen die in tegenspraak leken met wat hij eerst zei. “Zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” en “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lucas 2: 34-35) Misschien had Maria dat toen liever niet willen horen.

Op dit moment lijkt dit echter de enige voorzegging die waar blijkt te zijn. Een zwaard door haar ziel, dat is precies wat ze nu ervaart. Hoe kon dit vreselijke gebeuren?

Nog maar kort geleden leken al die heilsbeloften van God juist heerlijk in vervulling te gaan. Dat geweldige moment, toen haar Zoon als Koning Jeruzalem binnen reed. Toen een opgewonden menigte juichte en zong: “Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam de van Heere, de Koning van Israël!” (Johannes 12: 13b). Ja, toen vlamde de hoop van velen op en van moeder Maria en de vrouwen niet minder. Dit was het moment dat de profeten hadden voorzegd. Nu zou Jezus Koning worden op de troon van David. Alle heilsbeloften van Gabriël zouden nu in vervulling gaan!

Maar, helaas… geen troon, maar een kruis, Maria. Als je zo’n ontgoocheling meemaakt in je geloof, ben je toch geneigd om de deur naar God dicht te gooien. Op zo’n moment lijkt alles waarin je geloofde bedrog te zijn! Gelukkig lezen we dit niet van moeder Maria en de andere vrouwen. Jezus had al vanaf het kruis zijn moeder toevertrouwd aan de zorg van Johannes. De vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Na de Hemelvaart zijn moeder Maria en de vrouwen toch weer samen met de discipelen van Jezus. (Handelingen 1: 13, 14). God zelf heeft hen in de aanvechting vastgehouden.

Zo wordt hier waar wat Paulus schreef aan de gemeente van Rome: “Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeen-komstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8: 28).

En wat betreft de vervulling van de belofte van Gabriël, die staat nog open zowel voor Israël als voor ons.

     Met de tranen in haar ogen

     stond de moeder diep bewogen

     bij het kruis dat Jezus droeg. 

     Ach hoe vreselijk was haar smart,

     toen het zwaard ging door haar hart,

     en de wreedste wonden sloeg.                         Gezang 44: 1 (bundel 1938)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou alvast uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

We mogen terugzien op een koude, zonnige, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst  opleverde. Liefst € 20.570,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet! Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking  van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. van Wingerden: 06-30 74 42 71

Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar Nellie de Waard, de tweede prijs naar fam. Alblas en de derde prijs naar Jan de Ruiter. De winnaars van de kinderspelen zijn: -12: Jefta Schild en +12: Jan-Willem Loeve.

Opvoedavond

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze Stichting staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan en bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen. Graag wil de diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Opbrengst noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika

Zondag 31 maart heeft de diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor zuidelijk Afrika. Deze noodhulpcollecte heeft inclusief nagekomen giften ruim € 12.468,- opgebracht. De diaconie dankt u voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw gebed. Met de opbrengst wordt de noodhulp ondersteund die kerkenhelpenkerken.nl inmiddels is gestart via de diverse partnerorganisaties. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers. In Mozambique, waar wordt samengewerkt met de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de Hervormde Kerk van Mozambique, worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Binnenkort wordt gestart met noodhulp in Zimbabwe, waarbij concreet wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Wilt u in uw gebed denken aan alle slachtoffers en God bidden dat de noodhulp in de getroffen gebieden gezegend mag worden?

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.”. (Spreuken 15: 29)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.

Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken. Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan. Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten. Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht. Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

College van kerkrentmeesters

Renovatie keuken en toiletten Oude Kerk

In de flyer die tijdens de actie Kerkbalans is uitgereikt, heeft u onder andere kunnen lezen van ons voornemen om de keukeninrichting en een aantal toiletten in de Oude Kerk te renoveren. Genoemde ruimten zijn enkele decennia oud, vertonen gebreken en zijn niet eenvoudig schoon te houden.

Er is voor gekozen om in de keuken de huidige lichtgrijze vloertegels te handhaven, de wanden te betegelen met witte grootformaat wandtegels en een nieuw keukenblok te plaatsen van muur tot muur, waarin een inbouwvaatwasser en –koelkast zijn opgenomen. Tegen de andere wand maken we een werkblad en hangen we bovenkasten op.

Drie toiletten gaan we voorzien van dezelfde witte grootformaat wandtegels die we ook in de keuken toepassen, gecombineerd met donkere vloertegels. Er is gekozen voor een zwevend toilet en een fonteintje. We kiezen heel bewust voor groot formaat tegels en een zwevend toilet, om het schoonmaken zo eenvoudig mogelijk te maken.

We starten met deze werkzaamheden op maandag 6 Mei. De verwachting is dat de aannemer twee weken nodig heeft om één en ander te kunnen realiseren. Zondag 12 Mei zullen dus drie toiletten NIET gebruikt kunnen worden. Het middenvak-toilet en het toilet op de galerij zijn dan gewoon beschikbaar.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 25 april komt de gesprekskring bij elkaar bij Wim en Anita IJzerman, Blauwe Reiger 4. De inleiding gaat deze avond over 2 Korinthe 8 en wordt verzorgd door Wim IJzerman. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 1 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We zijn dan gekomen bij hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. We hopen op een vruchtbare bespreking. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Zondag 21 april worden jullie allemaal in de grote zaal van De Parel verwacht. We willen dan met alle groepen het paasfeest vieren.

Zondag 28 april is er geen zondagsschool i.v.m. de meivakantie. De week daarna, 5 mei hopen we jullie allemaal weer te begroeten in jullie eigen groep.

Groeten van de jufs en meesters

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het missionfield. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Met vreugde en dankbaarheid denken we terug aan de belijdenisdienst waarin zeven gemeenteleden hun ja-woord lieten horen. Samen mochten we de brief van de Heere Jezus lezen met daarin een aansporing en een belofte: “Wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2: 10). De volgende teksten werden meegegeven:

Hanner Egas:           Psalm 143: 10

Cornélie Ruis:          Psalm 143: 8

Reinier Egas:           1 Johannes 4: 9 en 10

Sarah Romijn: 1        Johannes 4: 14 en 15

Thamar de Jong:      Jesaja 41: 10

Martijn de Ruijter:     Jesaja 41: 13

Arno van Veen:         Psalm 91:1 en 15

Met de belijdeniscatechisanten hebben we nog een afsluitingsavond op donderdag 25 april om 20.00 uur in de Pastorie aan de Vinkeweer.

Komende zondagavond is er in wijkgemeente Zuid de belijdenisdienst. We wensen ook deze belijdeniscatechisanten een mooie dienst toe. En dat ook zij met vreugde en volharding de Heere zullen dienen. Voor ons als gemeente zijn deze belijdenisdiensten echt bemoedigend. De Heere laat zien dat Hij doorgaat met Zijn werk in ons midden. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw. Het is goed om Hem daarvoor te loven en te prijzen!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die verblijven in zorgcentra in en buiten ons dorp. Laten we hen rond de feestdagen bemoedigen met een bezoekje of een kaartje. Wat is het heerlijk wanneer in zorgvolle omstandigheden het Paasevangelie de werkelijkheid voor ons in een ander licht plaatst. Hij heeft immers gezegd: “Ik leef en u zult leven” (Johannes 14: 19).

Bedankt

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die we de afgelopen weken mochten ontvangen ter gelegenheid van onze belijdenis. Het was erg bemoedigend en mooi om te zien hoe er met ons wordt meegeleefd. Vriendelijke groet,

Martijn & Thamar, Reinier & Sarah, Hanner & Cornélie, Arno

Examens

We leven mee met die jongeren die examen doen. Sommigen zijn al bezig met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden op de examens. Je maakt ongetwijfeld heel wat oefenexamens. Sterkte en wijsheid. En leg ook deze dingen maar voor de Heere neer!

Giften

Ouderling H.G.W. Kant ontving een gift van € 20,- voor de diaconie en een gift van € 10,- voor noodhulp zuidelijk Afrika. Ouderling P. de Keizer ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik een gift van € 15,50 (collectebonnen) voor de kerk, een gift van € 10,- voor de erediensten en een gift van € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid’. (O. Noordmans 1871-1956)

…tot zondag

Als de kerkbode uitkomt is het Goede Vrijdag. We horen ’s avonds in de Nieuwe Kerk over de begrafenis van de Heere Jezus (Markus 15: 42-47). Het is altijd weer aangrijpend om een begrafenis mee te maken. De Heere Jezus is ook begraven. Op die manier gaat Hij helemaal onze weg om zo redding tot stand te brengen. Hij gaat de dood in om de dood te overwinnen! Dat we in het geloof mogen zingen: ‘en zijn sterven zaligt mij’.

Zondagmorgen klinkt het paasevangelie uit Markus 16: 1-8. “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden” (Markus 16: 6).

Op tweede Paasdag is er de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk. Daarin hoop ik u voor te gaan. We lezen verder in Markus 16. Het zal dan gaan over de verschijning aan Maria Madalena.

Er zijn weer heel wat diensten. Laten we bidden dat het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane Heere ons doet verwonderen en verblijden. U en jou goede dagen toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkmiddag

Voor we het weten is het weer zover; de wijkmiddag. Zondag 21 april worden de flyers om u op te geven uitgedeeld. We hopen dat u allemaal komt, want het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de nieuwe leden van onze wijkgemeente: schroom niet u op te geven. Het is een informele middag, speciaal voor ontmoeting met elkaar.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die een uitslag afwachten of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandelingen ondergaan.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen donderdag 11 april, is unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven, die bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit verschijnt vrijdag 19 april, zodat bezwaren tot uiterlijk 24 april schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 30 april worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 12 mei zal ds. van Oordt dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Tijdens de voorafgaande gesprekken met ds. Van Oord vertelde hij, dat er al enige maanden contacten zijn tussen hem en een gemeente in één van de grote steden van ons land, om daar een pioniersplaats te gaan vervullen. Hierbij is ook de IZB betrokken. Zo’n procedure loopt geheel anders, dan bij een beroep. Stel dat God zijn weg daarheen zou leiden, dan zou niet net als bij gewone beroepen dit van tevoren in de pers gelezen kunnen worden. Daarom stelde hij het op prijs, om dit wel met ons te delen, zodat wij dit ook zouden kunnen melden aan u.

Daarnaast heeft ook de hervormde wijkgemeente Mattheus, wijkgemeente binnen de protestantse gemeente van Delft, afgekondigd dat zij een beroep op ds. Van Oordt zullen uitbrengen. U ziet dus, dat wij niet de enige gemeente zijn, die een beroep op hem doen.

Zowel ds. Van Oordt als onze kerkenraad zijn er voluit van overtuigd, dat God het uiteindelijk is, die ook het beroepingswerk leidt. Hij bepaalt immers, welke dienaar onze gemeente in de ontstane vacature gaat vervullen en op welke plaats Zijn dienaar gesteld gaat worden of blijft. Wel mogen we de weg, waarin wij ook Gods leiding mogen zien, bewandelen en daarom, als er geen bezwaren binnenkomen, straks met alle vrijmoedigheid het beroep aan ds. Van Oordt gaan wegbrengen en het verder aan onze God en Vader overlaten.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

In het volgende kerkblad hopen wij u iets meer informatie over ds. Van Oordt te kunnen geven.

Kinderlied

Het kinderlied voor Eerste Paasdag, zondag 21 april is Op Toonhoogte (OTH) 428: ‘Een steen op het graf.’

Pareldienst

Zondagavond 5 mei zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen uit Rotterdam-Alexander. Henk is in die plaats momenteel werkzaam als opbouwwerker voor Stichting Open Arms, zie www.openarms.nl voor meer informatie.

Het thema is en hoe kan het ook anders op deze datum: ‘Vrij!’. De oudste Youth Alpha groep heeft meegewerkt aan de voorbereiding en werkt ook mee aan de invulling hiervan. De band Quest zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom! De laatste datum van de Pareldienst van dit seizoen 2018/2019 is 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden? (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat zij in hun land het Licht kunnen verspreiden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de nog jonge kerken in Albanië, dat ze met volharding blijven getuigen van de Opgestane Heere. Bid dat ze Zijn liefde laten zien aan de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de mooie opbrengst van de op zaterdag 13 april jl. gehouden rommelmarkt.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de Paasdagen.

     God dank! Laat iedereen het horen:

     Christus is waarlijk opgestaan!

     Wij gaan niet in de nacht verloren

     Pasen: de grote dag breekt aan!

     Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

     een engel kondigt stralend aan:

     Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen

     waarlijk, de Heer is opgestaan!           (OTH 112: 1)

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de langdurig zieken die weten dat de krachten langzamerhand gaan afnemen. “Heere, U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.”

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Generale Synode

Op 25 en 26 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Voor het eerst komt dan deze synode in de nieuwe samenstelling bijeen. Een vermindering van het aantal synodeleden is de belangrijkste wijziging. Maar ook zullen nieuwe gezichten te zien zijn. Een van hen is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot., die afgevaardigd is namens onze classis. Een van zijn voorgangers in de synode schreef dat hij zich herkende in Daniël. Een goede bestuurder in een omgeving waar veel anders ging dan hij gewend was. Waarschijnlijk zal dat herkenning geven. Maar Daniël bleef zijn houvast vinden in het Woord. Wij wensen broeder Vlot vanaf deze plaats wijsheid toe om op een vruchtbare wijze deel te nemen aan de synodevergaderingen. Tot eer van God en instandhouding van Zijn gemeenten in Nederland.

Koningsdag

27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 52e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. En we bidden dat onze koning zich afhankelijk zal weten van onze Koning. ‘Maar God zal mij regeren als een goed instrument.’ staat in ons volkslied. Zo het koningschap uit te oefenen is rijk en goed voor ons volk.

Gelezen/gehoord

Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt: als er mensen in het Koninkrijk der hemelen worden gezet en als er mensen buiten worden gezet.

Tenslotte

De lijdenstijd ligt weer achter ons en Pasen voor ons. In de avonddienst van de eerste Paasdag hopen 23 gemeenteleden belijdenis te doen. Dank aan de Heere voor de overgave aan Hem en de intentie Hem te dienen met een oprecht hart. We bidden hen van harte de zegen van God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Nu staan ze niet alleen, maar worden omringd door een menigte van getuigen (voor Zijn troon en hier beneden). Laten zij en wij onze ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dan gaat het altijd goed!

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 20 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 21 april

14.15 uur             Zondagsschool, Paasviering – Nieuwe kerk

Maandag 22 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 24 april

20.00 uur             Huwelijkstoerusting voor starters –

Donderdag 25 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. E van Rooijen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Blauwe reiger 4

Vrijdag 26 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 april

14.00-15.30 uur   christelijke volksbibliotheek GESLOTEN

Zondag 28 april

14.15 uur             GEEN Zondagsschool

Dinsdag 30 april

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 1 mei

09.30-11.00 uur   woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 2 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, PKN Giessen-Oudekerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

_______________________________________________

Varia

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?

Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.

‘Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!’ (Thomas)

‘Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!’ (Heleen)

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81. adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Kleinkoor Concertino te gast in concertserie van Alisa van Dijk zaterdag 11 mei 2019

Zaterdagmiddag 11 mei 2019 zingt het bekende Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg in de concertserie van Alisa van Dijk.

Sinds 2015 organiseert Alisa van Dijk een maandelijkse concertserie in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Het koor zingt prachtige Amerikaanse, Duitse en Engelse muziek en de koorzang wordt afgewisseld met aansprekende solo’s door Alisa van Dijk, viool en zang, Arjan Versluis, orgel en piano en Martin Zonnenberg, piano. Het koor wordt begeleid door Arjan Versluis, orgel; Martin Zonnenberg, piano en Alisa van Dijk, viool.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende combinatie, koor, piano, orgel, viool en zang, maar vooral ook door het fraaie en afwisselende programma en de gezellige ontmoeting van hopelijk vele liefhebbers.

De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten na afloop van het concert. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de Trinitatiskapel is: Vriesestraat 22 te Dordrecht. Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.kleinkoorconcertino.nl en www.martinzonnenberg.nl

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 3 mei 2019

 

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de zijnen.

Englenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

                                         Onze Heer is opgestaan!        Weerklank 178: 1

Erediensten

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst:   Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________________

Zondag 21 april 2019, eerste Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. H Meijer, Zoetermeer

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorzang: Weerklank 178: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Weerklank 432

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

Collecten

Morgendienst:   1. Dabar

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Juliët Boon

Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 118:11

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   zingen Paasliederen

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Draagt Elkanders Lasten

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Geralda Honcoop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

_________________________________________________

Maandag 22 april 2019, tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, orde van dienst wijk Zuid

                 Voorzang:  Weerklank 171: 1, 2, 3

Collecten

1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Jacobien Kraaijeveld, Linette Pijl

Voorzang (voor beide gemeenten) Psalm 149: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. K. Hak, Goudswaard

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Adriënne Bikker

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

______________________________________________________

Zondag 28 april 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. D.A. Burggraaf, Arkel

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. C. Doorneweerd, Strijen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lenny Egas, Loïs Veldman, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroeska Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 21: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. W. Balke, Den Haag

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71