Kerkblad 74-48,49

Feest voor jong en oud

…Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

(Handelingen 2: 17)

____________________________________________________

Je zult het maar te horen krijgen: je bent te klein, je bent te jong! Een vader zegt het tegen zijn kind: Aan dit spel kun jij nog niet meedoen, daar ben je nog te jong voor. Of, terwijl je een sollicitatiegesprek hebt krijg je te horen: We zoeken eigenlijk iemand die wat ouder is. Dan weet je hoe laat het is. Door je leeftijd kom je niet in aanmerking.

Op de Pinksterdag maakt Petrus duidelijk: zo is het bij God niet! Om echt een kind van God te zijn, moet je wel wat levenswijsheid hebben opgebouwd. Je kunt wel zeggen dat je in de Heere gelooft als je zeven bent of zeventien, maar dat moet eerst maar eens blijken. Door al zulk soort gedachten haalt Petrus een dikke streep als hij zegt: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees. Jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Pinksteren is echt een feest voor jong en oud.

De mensen hadden de discipelen wel horen spreken in allerlei talen. Ze vroegen zich af: wat gebeurt hier? Petrus wijst op de woorden van Joël. De laatste dagen zijn aangebroken. God geeft Zijn Geest over alle vlees. Dat woord laat de kleinheid, de nietigheid en de vergankelijkheid zien van het menselijk leven. Het gaat om het leven dat onderworpen is aan de zonde. In de Bijbel wordt dat woord vlees nogal eens gekoppeld aan een leven in de zonde. Dat woord vlees laat heel goed zien hoe het geworden is sinds de val in het Paradijs. Het gaat om mensen zoals u en ik die een vreemde zijn geworden van God en Hem van huis uit niet meer de eer geven die Hem toekomt. Aan zulke mensen geeft God Zijn Geest. Is dat niet bijzonder? Hoe kan dat toch? Omdat er Eén geweest is die ook in het vlees is gekomen, de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf weggecijferd tot in de dood, het oordeel gedragen en de Geest verworven! Het is daarom dat de Geest aan de slag gaat in het leven van zondige mensen zoals u en ik. Op Pinksteren zie je het gebeuren. Door de kracht van de Geest gaan mensen anders denken en handelen. Ze gaan geloven in de Heere Jezus. Ze raken betrokken op het Woord, houden aan in het gebed en krijgen oog voor elkaar. 

Zo werkt de Heere niet alleen in het leven van die enkele geluksvogel of dat groepje dat in de prijzen valt. Het werk van de Geest is groots en breed. Juist omdat het hart van God zo ruim is. Veel meer dan het water van de oceaan is Zijn liefde. Daarom is Zijn Geest uitgestort op alle vlees. Dat betekent niet dat iedereen zalig wordt. Maar het laat wel zien hoeveel God op heeft met zondaren! Op alle vlees wil ook zeggen dat allerlei mensen erbij komen. Jong en oud, Jood en heiden, blank en bruin, rijk en arm, mannen en vrouwen, denkers, doeners en dromers. De Geest wordt uitgestort op allerlei mensen. En u, hebt u de Geest ontvangen?  Wie daar om bidt, die bidt zeker niet tevergeefs. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij Zijn Geest geeft aan wie Hem daarom vragen. 

Als de Geest in je leven werkt, heeft dat ook de nodige impact. Petrus spreekt over dromen en visioenen. Betekent dat dan dat je bijzondere dromen krijgt? Dat kan! Vaker werkt de Heilige Geest via de Bijbel. Hij laat je nieuwe inzichten opdoen over wie God is en de Heere Jezus. Door het lezen van de Bijbel leer je de actualiteiten ook te duiden en de cultuur in het juiste licht te plaatsen. Wat dat betreft is het heel belangrijk om dicht bij het Woord te leven. Er wordt eveneens gesproken over profeteren. Dat is het Woord doorgeven. Tijdens een bijbelkring of thuis onder de koffie om maar iets te noemen. Maar ook naar buiten toe: het evangelie delen met collega’s en buren die de Heere Jezus niet kennen. Juist als je daar mee worstelt is het goed om te bedenken dat het hier staat als een belofte: Ze zúllen profeteren.

Wie zijn de profeten? Uw zonen en uw dochters. De Geest werkt door bij de volgende generatie. Heerlijk toch als je er getuige van mag zijn dat je (klein)kind belijdenis doet. Wanneer je het woord van Petrus naast het woord van Joël zet, dan valt op dat Petrus de jongeren naar voren haalt. De Geest werkt onder jongeren. Je ziet dat in de Bijbel bij Samuel en Timotheüs. Hij doet dat net zo goed vandaag. Je bent dus nooit te klein of te jong. De Geest wil niets liever dan je verbinden aan de Heere Jezus. Hij gebruikt jou als een instrument om groot te spreken over Hem. Ouderen worden niet weggekeken of aan de kant gezet. De Heere gebruikt u in Zijn dienst. Zoals Psalm 92 dat zingt: ‘In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris, gewenste vruchten dragen’. Je blijft er gewoon jong bij. Zo zorgt de Geest voor de lof van God uit de mond van jong en oud.                 

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk zaterdag 15 juni van 09.30-17.00 uur.

Het is inmiddels in ons dorp een traditie geworden dat  omstreeks half juni een braderie wordt georganiseerd. In deze traditie gaan we ook al jaren mee om de deuren van de kerk open te zetten. De leden van de evangelisatiecommissie nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen.

Het thema van de braderie is  ‘straattheater’. In een theater zien we mensen die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Ze verschuilen zich achter een masker. Ook in de bijbel komen er verhalen voor van mensen die zich verschuilen achter een masker. Daar willen wij u iets van laten zien. Denk aan Adam en Eva in het paradijs, aan Jacob toen hij zijn eigen vader bedroog. Koning Saul bij de waarzegster te Endor en nog veel meer verhalen.

Loop eens binnen en breng gerust iemand mee die weinig of nooit in een kerk komt.

Er zijn altijd enkele vaste medewerkers aanwezig waar u iets aan kunt vragen.

Tussen 11.00 en 12.00 uur treedt het kinderkoor ‘Watoto’ op met muzikale begeleiding. Wij kijken uit naar u komst.

Uur van gebed 

Zaterdag 15 juni is er om 19.00 uur weer uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk.  Op deze dag van Open Kerk zullen we ongetwijfeld diverse mensen in de kerk ontmoeten. Ongetwijfeld levert dat gebedspunten op, zoals bijv. die mevrouw die we onlangs ontmoetten, intens verdrietig vanwege familie omstandigheden en eenzaam. Spreekt weinig Nederlands. We bidden dat het Bijbeltje in haar eigen taal haar zal helpen om troost te vinden bij onze Heere en Heiland. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom! Misschien kunt u niet komen en weet u gebedspunten aan te dragen voor bijvoorbeeld iemand die het erg moeilijk heeft. Dan kunt dat door geven per telefoon 61 40 67 of via de mail: pille.cihg@solconmail.nl.

Honderd handig

September is misschien nog ver weg, maar vóór die tijd willen wij weer graag pakketten samenstellen voor nieuwe lappendekens. Daarom de vraag aan iedereen die mogelijk nog lapjes klaar heeft liggen thuis, om die binnenkort ( liefst voor half juni) bij ons in te leveren.  En omdat we er steeds kunnen blijven gebruiken mag u uiteraard ook in de zomermaanden lekker doorgaan met het haken of breien van lapjes van 20×20 cm. Die verwerken we dan weer later.

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Alvast bedankt!

Terugblik opvoedavond in De Parel 21 mei 2019

Voor degene die er niet bij konden zijn. Het was een mooie, leerzame en interessante avond waarin we met elkaar konden spreken over het geloof en de vragen van onze kinderen die daarbij kunnen ontstaan, wat tegelijkertijd ook onze eigen vragen kunnen zijn. 

De kern is dat we voor onze kinderen bidden en zelf een levende relatie met God hebben. Dat we open staan voor hun vragen en hen zo ver we kunnen helpen. Onderstaande tekst kwam nog naar voren…

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1: 6)

Wat een wetenschap! We hebben een liefdevolle Vader die ons en onze kinderen vasthoudt!

Allen die aanwezig waren bedankt voor jullie komst en we hopen jullie volgend jaar weer op de kringen te ontmoeten. Zijn jullie niet op de avond geweest en ook niet bij de opvoedkring? Dan heb je echt wat gemist. Maar niet getreurd… de kringen gaan in het nieuwe seizoen gewoon weer door! Laat de kans niet liggen en kom dan ook! Een goede investering! Houd de kerkbode in de gaten voor data!

een hartelijke groet,

de opvoedkringen

Opbrengst fietstocht Hemelvaartsdag

Na een somber begin van de dag werd het toch een zonnige middag. Ongeveer 130 deelnemers hebben van de mooie natuur kunnen genieten. Ook de opbrengst is mooi. Na aftrek van kosten kan er € 479,45 geschonken worden aan het project Interlakes te Ethiopië. Dit is inclusief de anonieme gift van € 25,- die achtergelaten werd langs de kant van de weg en gelukkig werd opgemerkt door een van de deelnemers.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 juni 2019

De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Vandaag is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbonden. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis van Christus’ liefde wint mensenlevens. De collecte zal worden bestemd voor trainingen die Open Doors geeft in bijvoorbeeld India. Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. ‘Wees voorbereid op vervolging’ is de naam van de training die Open Doors daarvoor gebruikt. Doordat ze samenwerken met lokale kerken en organisaties, kunnen deze trainingen in heel India geven worden. Pastor Ravi (65) helpt al tien jaar de ‘Wees voorbereid op vervolging’-trainingen organiseren in India. Door de jaren heen heeft hij ruim tachtig christenen meegenomen naar de trainingen. ‘Jaren geleden zijn mijn vrouw en ik ernstig mishandeld door extremisten. Ze scheurden mijn kleding kapot’, vertelt pastor Ravi. ‘Tot mijn verbazing hielpen politieagenten me niet, maar bedreigden me en zeiden dat ik met mijn werk moest stoppen.’ Wat pastor Ravi meemaakte, is helaas geen uitzondering in India. Daarom komt naast onderwijs vanuit de Bijbel, ook juridische kennis aan bod tijdens de training. Volgens Ravi is het erg belangrijk dat christenen weten wat hun rechten zijn als Indiase burgers. ‘Christenen worden vaak gearresteerd, zelfs als er geen aanklacht tegen hen bestaat. Na deelname aan de training, zijn de jongeren uit onze kerk heel actief geworden. Ze zijn zelfs gebedsbijeenkomsten voor jongeren gestart in nabijgelegen dorpen’, vertelt hij enthousiast. ‘Open Doors helpt een nieuwe generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar om te volharden in hun geloof.’ Graag willen we onze vervolgde broeders en zusters ondersteunen met gebed (bijv. tijdens de Nacht van Gebed op 21-06 in De Parel) en een financiële bijdrage. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de eerste 4 maanden van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

06/01

€ 1.614,95

Winterhulp Oost-Europa

13/01

€ 1.460,46

Algemeen

27/01

€ 1.562,85

Jemima (n.a.v. Kerk, School en Gezin)

03/02

€ 2.002,-

Slachtoffers overstromingen (via Kerk in Actie)

10/02

€ 1.618,75

Logeerhuis De Ark

17/02

€ 1.267,71

€ 3.523,20

Algemeen

ZOA – vluchtelingen in Ethiopië

03/03

€ 1.626,52

Leger des Heils

13/03

€ 922,25

Biddag – stop kinderarbeid India (via Kerk in Actie)

17/03

€ 1.542,12

Algemeen

24/03

€ 1.755,22

Jemima / Shaare Zedek

31/03

€ 12.977,68

Noodhulp Mozambique (via GZB)

07/04

€ 1.655,11

Algemeen

14/04

€ 1.833,13

Plattelandsontwikkeling Nepal (Tear)

18/04

€ 189,30

Algemeen (H.A. in Stille week)

28/04

€ 1.303,72

Algemeen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal 1.126,10. Dit is bestemd voor Project 10 27 ten behoeve van PAK Tagari. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 16,80. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Jaarrekening Diaconie 2018 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2018 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 10 juni t/m 14 juni 2019. Als College danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als Diaconie in 2018 mochten ontvangen.

Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.

het College van Diakenen

Balans per 31 december 2018 (x € 1.000,-)

Activa

31-12-18

31-12-17

Onroerende zaken

399

399

Verstrekte leningen

120

135

Beleggingen

465

704

Kortlopende vorderingen

7

3

Geldmiddelen

165

80

Totaal activa

1.156

1.321

Passiva

31-12-18

31-12-17

Vermogen

83

71

Fondsen

1.047

1.184

Kortlopende schulden

26

66

Totaal passiva

1.156

1.321

Staat van baten en lasten (x € 1.000,-)

Lasten

2018

2017

Lasten onroerende zaken

5

1

Verplichtingen hogere organen

7

6

Beheer en administratie

8

6

Subtotaal

20

13

     

Diaconaal werk plaatselijk

16

26

Diaconaal werk landelijk

54

36

Diaconaal werk wereldwijd

153

200

Subtotaal

223

262

     

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Totaal lasten

321

362

Onttrokken aan fondsen

-137

-118

Onttrokken aan vermogen

-23

-28

Totaal lasten verslagjaar

161

216

Baten

2018

2017

Baten onroerende zaken

7

7

Rente en dividend

5

22

Subtotaal

12

29

     

Giften, collecten algemeen

35

42

Giften tbv projecten

36

55

Subtotaal

71

97

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Incidentele baten

   

3

Totaal baten

161

216

Totaal baten verslagjaar

161

216

College van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 24 juni 2019 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 379.469,-. Dit is inclusief de verkoop van de pastorie aan de Stationsstraat. Zonder deze bijzondere bate is het saldo € 15.924,- (voordelig). Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2017 en ook ruim 5.000,- hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 23.682,-. Dit is bijna € 16.000,- hoger dan begroot. Weliswaar is het aantal activiteiten toegenomen, echter die zijn voornamelijk het gevolg van een toename van (eigen) kerkelijke activiteiten.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2018 en van de exploitatie over 2018 met vergelijkende cijfers van 2017.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG  Hardinxveld-Giesendam.  Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 61 10 36 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Bezwaren kunnen tot uiterlijk 21 juni 2019 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Dank aan u voor het geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

het College van Kerkrentmeesters

Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

791

798

Financiële vaste activa

1.088

1.126

Vorderingen op lange termijn

107

106

Vorderingen op korte termijn

51

43

Liquide middelen

578

231

Totaal

2.614

2.304

Passiva

Eigen vermogen

1.854

1.799

Reservefondsen

426

130

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

    98

126

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Collecten en giften

211

188

Vrijwillige bijdragen

326

323

Subsidies en bijdragen

5

0

Huuropbrengsten

26

20

Rentebaten

5

6

Kerkradio

1

1

Solidariteitskas

4

4

Overige baten

-1

-2

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Traktementen en vergoedingen

257

207

Salarissen en vergoedingen

81

85

Kerkgebouwen

40

25

Pastorieën

23

31

Afschrijvingen

41

43

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie

22

19

Kerkdiensten, catechese,

evangelisatie, verenigingswerk en

overige kosten pastoraat

32

27

Bijdragen in kerkverband

22

25

Rentelasten

3

4

Kosten eigen gebruik Parel

38

35

Dotatie voorzieningen

0

1

Totaal

561

500

Saldo

16

41

Verkoop pastorie Stationstraat

364

 

Resultaat CvK

379

41

De Parel – Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

1.082

1.106

Voorraden

7

7

Vorderingen op korte termijn

25

63

Liquide middelen

59

28

Totaal

1.173

1.204

Passiva

Eigen vermogen

853

876

Voorzieningen

18

15

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

   68

63

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Buffetexploitatie

211

188

Huuropbrengsten

326

323

Overige opbrengsten

5

0

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Personeelskosten

257

207

Huisvestingskosten

81

85

Administratie- en beheerskosten

40

25

Overige kosten

23

31

Financiële lasten

41

43

Saldo

-24

-14

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Op zondag 16  juni is  alweer de laatste zondagsschoolmiddag van het seizoen. Wat is  de tijd  weer omgevlogen!  Het was heel fijn om de afgelopen maanden met jullie bezig te zijn rondom Gods Woord. Wij willen jullie heel erg  bedanken voor jullie positieve inzet, en  voor straks  allemaal een goede vakantie. We hopen jullie allemaal het volgende seizoen weer in gezondheid te mogen zien in De Parel. Een hartelijke groet van,

de meesters en de juffen

 

Zending

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.

Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-Azië: www.gzb.nl/centraal-azie.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Op Hemelvaartsdag lazen we voor het laatst uit Markus. In Markus 16: 19 beschrijft Markus het evangelie van de hemelvaart. We hoorden over toerusting, thuiskomst en troonsbestijging.

Tijdens de Weeszondag ging het opnieuw over de verhoging van de Heere Jezus. Ds. C.H. Bijl bediende het Woord uit Filippenzen 2. In de avonddienst lazen we 2 Petrus 3. Het thema was: Op weg naar Gods grote dag! We stelden daarbij drie vragen: Hoe weet ik dat die dag komt? Wat kan ik van die dag verwachten? Hoe leef ik toe naar die dag? In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 wordt ook de wederkomst van de Heere Jezus beleden. En dat eindigt dan met de woorden:

‘En als een beloning uit genade zal de Heere hen (de gelovigen) zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Heere’.

Pastoraat

We denken aan hen in onze gemeente die dagelijks de moeite ondervinden van een handicap of een chronische ziekte. Ook voor hen die dichtbij hen staan is dit niet eenvoudig. Dat ze zich gedragen mogen weten door de levende God. In Romeinen 8 schrijft Paulus: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8: 26).

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 40,- voor de kerk. Hij ontving eveneens 5,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 60,- en € 20,- ter vrije besteding, € 10,- voor de kerk, € 10,- voor de diaconie, €10,- voor de geluidsinstallatie en € 20,- voor het onderhoud van de gebouwen. Hartelijk dank voor uw gaven!

Doopdienst

Zondagmorgen 16 juni zal de heilige doop bediend worden aan Teunis Jan (Thijs) Meerkerk. Met Teunis en Judith en hun kinderen Rosalie en Josephine zien we uit naar een mooie en gezegende doopdienst. Het is een dienst waarin het evangelie zichtbaar wordt gemaakt. Het water getuigt van de Heere Jezus die zondaren wil reinigen door Zijn bloed. Tegen de ouders met jonge kinderen zou ik willen zeggen: Ga rustig vooraan zitten, zodat ze het goed kunnen zien! Wat is het dan mooi om uit te leggen dat ook zij gedoopt zijn en wat dat betekent! Ons allen wil deze doopdienst er bij bepalen dat de Heere groot van genade is en heel persoonlijk naar ons toe komt met Zijn belofte.

Gelezen

‘Wat in Babel ziek werd, wordt in Jeruzalem genezen. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een voorteken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo ver reikt Pinksteren’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

Vooruitblik

In de Pinksterdienst lezen we Handelingen 2. De kerntekst is vers 11. Lukas laat er de mensen in Jeruzalem aan het woord: “wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken”. Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een taalwonder of van een hoorwonder?

Een week later hoop ik opnieuw voor te gaan in de morgendienst. Het is die dag vaderdag. Een mooi moment om stil te staan te bij de hemelse Vader. Centraal staan de woorden uit Psalm 103: 13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE zich over wie Hem vrezen”.

U en jou goede diensten toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Doopdienst

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 23 juni. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Consulent

Eén van onze gemeenteleden vroeg wie de consulent is in de vacaturetijd. We meenden dit toch al eerder bekend te hebben gemaakt, maar konden dat ook weer niet terug vinden. Daarom bij deze: Onze consulent is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook pastorale bijstand in onze wijk verricht. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ds. Van Rooijen is aanwezig tijdens de vergaderingen van de wijkkerkenraad.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen dinsdag 4 juni, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk, welke bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 7 juni zodat bezwaren tot uiterlijk woensdag 12 juni schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op zaterdag 15 juni worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 23 juni zal ds. Dubbelman dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. In het volgende kerkblad hopen wij u meer informatie te geven.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken € 10,- bestemd voor de diaconie en € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, is Op Toonhoogte (OTH) 439 ‘Door de kracht van de Heilige Geest’ en voor zondag 16 juni OTH 557 ‘Weet je dat de Vader je kent?’

Citaat

De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden voor de kerkenraad en ds. Dubbelman nu het voornemen is om ds. Dubbelman te gaan beroepen.

Er zijn maar weinig gelovigen op de Malediven. Bid voor deze kleine kerk die met veel uitdagingen te kampen heeft. (Gebedskalender Open Doors)

Malawi kent veel armoede, dat komt onder andere door slechte oogsten door droogte of overstromingen. Wilt u meebidden dat de oogsten die in deze tijd van het jaar worden binnengehaald voldoende voedsel opleveren en dat mensen de opbrengsten van de oogst verstandig zullen besteden? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten en zegenrijke Pinksterdagen.

‘Kom Schepper God, o Heilige Geest,

daal in de mensenharten neer,

zij zijn Uw schepselen geweest

herschep hen in genade, Heer.’             OTH 140: 1

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Op verjaardag bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 juni wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen, worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven  bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 juni om 10.45 uur.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten wat de uitslag zal zijn, De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar woensdag 12 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Terugblik en vooruitblik opvoedkringen

In het afgelopen seizoen zijn we gestart met de opvoedkringen. Degenen die aangehaakt zijn, zijn enthousiast en ervaren de avonden als leerzaam, samenbindend, opbouwend en inspirerend. We werken aan de hand van de methode Voorleven van de HGJB. Deze heeft thema’s uitgewerkt die passen bij de leeftijdsgroep waartoe de kinderen behoren. Het volgende seizoen zijn de volgende avonden gepland:

0-3 jaar

H.6

Spelenderwijs leren

19-9-2019

H. 7

Vertrouwen

16-1-2020

H. 8

Jonge kinderen in de gemeente

19-3-2020

4-7 jaar 

H. 4

Seksuele opvoeding

26-9-2019

H. 5

Gastvrij gezin

23-1-2020

H. 6

Vieren in je gezin

26-3-2020

8-11 jaar

H. 4

Moeilijke vragen

26-9-2019

H. 5

Delen en dienen

09-1-2020

H. 6

Zelfstandig bijbellezen

02-4-2020

12-16 jaar   

H. 4

Media-wijs

10-10-2019

H. 5

Identiteit

30-1-2020

H. 6

Christen in de wereld

16-4-2020

Ook als jullie afgelopen seizoen niet aanwezig waren en wel nieuwsgierig zijn, kom gerust een keertje kijken. Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf.

Tenslotte

Het is een ontzagwekkende gedachte dat God door Zijn Geest bij ons is. Pinksteren betekent Immanuël, God met ons. Dat betekent dat God Zelf in ons midden is en wil verblijven. Daarom past het ons om eerbied en ontzag voor Hem te hebben als wij als christenen bij elkaar komen. Namens de kerkenraad  een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uniek broer en zus concert Grote Kerk Alblasserdam

Zus en broer Alisa van Dijk (viool en sopraan) en Diederik van Dijk (cello) en broer en zus Johan den Hoedt (orgel en piano) en Jeanette den Hoedt (dwarsfluit) hebben voor u een prachtig avondvullend programma samengesteld. U hoort tevens improvisaties over de mooiste melodieën.

Alisa van Dijk, studeerde aan de Conservatoria te Vancouver, Groningen en den Haag viool, muziekpedagogiek en zang. Ze studeerde cum laude af en heeft een grote concert- en lespraktijk. Diederik van Dijk is verbonden aan diverse beroemde muziekgezelschappen, zoals Combattimento en de Van Swieten Society.

Tevens is hij actief als orkestdirigent en heeft een duo met zijn zus  Alisa. Diederik studeerde zowel moderne als barokcello aan de Conservatoria te Vancouver en Utrecht.

Johan den Hoedt is verbonden als organist aan de hervormde gemeente te Dordrecht. Hij is naast organist actief als dirigent van een zestal koren.

Johan heeft orgel gestudeerd aan het Conservatorium te Rotterdam bij Arie J. Keijzer en Jeanette den Hoedt heeft aan het zelfde instituut fluit gestudeerd. 

Johan en Jeanette zijn een broer en zus duo en concerteren regelmatig met elkaar ook heeft het tweetal diverse cd ’s samen uitgebracht.

In deze samenstelling is zoiets  nog nooit eerder voorgekomen. Uniek concert wat u niet mag missen!

Ook zingt deze avond een broers en zussen projectkoor mee.

U kunt zich opgeven met uw broer(s) en zus(sen) voor dit unieke koor. Nader info projectkoor en aanmelden via www.mauritstenhoor.nl

De Grote Kerk te Alblasserdam staat aan de Cortgene 8, 2951 ED te Alblasserdam. In de nabijheid van de kerk kunt u gratis uw auto parkeren.

Er is een gezellige pauze waarin volop ruimte is voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De deuren gaan open om 19.30 uur. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De toegang is € 15,- aan de deur. In de voorverkoop is de prijs € 10,- en te bestellen via www.mauritstenhoor.nl.

Doe het EH-Basisjaar

Geslaagd voor je examen? Gefeliciteerd! Wat ga jij doen? De toekomst ligt voor je open. Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte te geven? Het EH-Basisjaar is de unieke kans om antwoorden te vinden op al deze vragen.

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt een uitdagend oriëntatiejaar waardoor je als christen je voorbereidt op je toekomst. Een jaar van verdieping voor wat betreft jezelf, God, beroep, studie en samenleving. Meer weten? Kijk op WWW.EH.NL of bezoek onze voorlichting op vrijdag 21 juni (van 13.00-17.00 uur) of dinsdag 27 augustus (van 15.00-17.00 uur).

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 juni 2019 – Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 198: 1 en 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. G. Schreuders, Wierden

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. D. J. W. Kok, Oldebroek/Stolwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Hanneke Struijk, Marianne den Boer Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Schild Inge-Ruth de Jong Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 89: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – belijdenisdienst

18.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB – pinksterzendingscollecte

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Angela Kloosterman, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Maandag 10 juni 2019 – Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 193: 1, 5 en 6

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Wienke Meerkerk Gerlinde Poortvliet, Lilian Leenman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. T.W. van Bennekom, Goes

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Lineke Klein Beekman, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 16 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. B. E. Weerd, Papendrecht

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. M. C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland,

HC Zondag 15

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2.
Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans,Thirza de Kock

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Anne Haak

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk Annelie Egas Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Gezang 5: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

14.00 uur Zondagsschool – afscheidsmiddag

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Op weg met de ander/dovenpastoraat

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Aleida Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!”

(Psalm 68: 19)

____________________________________________________

Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In rijke beeldtaal wordt Gods macht bezongen.

Een van die beelden is de zegetocht van een koning die de overwinning behaald heeft. Met veel machtsvertoon keert hij glorieus terug naar zijn burcht, ergens op een hooggelegen berg. Verslagen soldaten van het vijandelijke leger worden meegevoerd aan de strijdwagens. Natuurlijk krijgen de onderdanen van de koning allerlei geschenken, ze mogen delen in zijn overwinningsvreugde.

In onze tekst zien we dat allemaal terug. “U bent opgevaren naar omhoog”; de Koning der Koningen, de Heere Jezus keert als Overwinnaar terug naar Zijn paleis, het Vaderhuis. Het is een terugkeer vol triomf en heerlijkheid.

De Heere Jezus heeft niet zomaar een oorlog gewonnen. Hij heeft dé strijd gestreden én heeft de aartsvijanden van Hem en Zijn Vader voor eeuwig overwonnen. Daarmee heeft Hij een beslissend einde gemaakt aan de heerschappij van de ‘Overste van deze wereld.’

Hoe heeft Jezus dat gedaan? Allereerst door Zijn komst. Johannes schrijft: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” Heel Zijn leven heeft Christus de verzoekingen en aanvallen van satan weerstaan. Hij heeft gestreden tot aan het kruis en in de dood. Maar, waar satan dacht te overwinnen, heeft Jezus hem voor eeuwig verslagen: door Zijn opstanding uit de dood. Het graf kon de Zoon van God niet vasthouden. Jezus leeft!

Hemelvaart is de zegetocht van de Zoon van God. Hij keert terug naar de hemel, vol eer! Voor het geloof is deze zegetocht een heerlijk gezicht. Het is het waard om steeds weer te gedenken en te vieren.

Zo’n koning die terugkeerde van zijn strijd werd begroet. Juichend staan zijn onderdanen hem op te wachten. We zien dat niet direct terug in de verschillende beschrijvingen van de hemelvaart van de Heere Jezus. Wel lezen wij dat Hij opgenomen werd. Geen onderdanen, maar de Váder haalt Zijn Zoon binnen…

De discipelen staren Hem nog wat bedremmeld na. Wat gebeurt er…? Engelen komen en vertellen hen wat er precies gebeurd is en dan gaan ze vol blijdschap en verheuging terug naar Jeruzalem om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Een van de Gaven die de Overwinnaar uitdeelt…! Daarover zo meer. Eerst een ander beeld.

Aan de strijdwagen van de Koning worden verschillende vijanden meegevoerd. “U hebt gevangenen weggevoerd.” Ze zijn overwonnen en dat moet het volk van de Koning zien! Welke vijanden?

Het gaat om de aartsvijanden die ik al noemde. Satan, de zonde en de dood. Ze worden als verslagen vijanden triomfantelijk meegevoerd door de Heere der heren.

Wat een machtige troost ontvangen wij in het geloof! De duivel is verslagen! De zonde is een machteloze vijand geworden. De dood is van haar prikkel beroofd! Wie in het geloof op Jezus ziet mag dit weten en daaruit leven!

Het beeld gaat verder. “U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.” De koning laat zijn volk delen in de vreugde van de overwinning. Iedereen van zijn volk, van klein tot groot, arm en rijk, mag delen in zijn blijdschap.

Elke Christusgelovige ontvangt gaven. Zeker de gave van de Heilige Geest. Maar niet minder de gave van de vergeving van de zonden. De gave van het eeuwige leven. Maar laten we daarbij niet vergeten, dat er ook nog andere gaven zijn. Gaven die we niet voor onszelf ontvangen hebben. Allereerst tot heerlijkheid van de Koning der koningen… maar ook tot opbouw van de gemeente van Christus.

Paulus schrijft daarover in het vierde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente te Efeze. Efeze 4: 7,12b “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus .. tot opbouw van het lichaam van Christus.” Ook die gaven worden uitgedeeld, zodat het de gemeente van Christus ten goede komt. Bedenk eens wat u allemaal gekregen heeft. Dient u daarmee ook de gemeente van Christus? 

Laten we nog eens luisteren naar onze tekst. Nu wijkt David ineens af van het gewone beeld van een overwinnende koning: “ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen.” Wat zijn opstandigen? Mensen die weigeren om te gehoorzamen en te luisteren naar de koning. Zélfs rebellen mogen wonen bij deze Koning.

Dat is een belofte voor mensen die zichzelf als een opstandeling leren kennen. Misschien u, die nog niet bij de Heere hoort. Ja, daarin is de Heere duidelijk. U bent een ongehoorzame… maar let op: nu is het nog mogelijk om toch bij deze Koning te gaan horen en bij Hem te wonen. Neemt Zijn genade ootmoedig aan en sluit u zich aan bij de erehaag voor deze Overwinnaar: “Geloofd zij God met diepst ontzag!”

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Geef gegevens voor het nieuwe seizoen door!

Hierbij verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz., voor zover dat nog niet gedaan is, activiteiten door te geven, vooral met het oog op het nieuwe seizoen.

Geef daarbij aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website moet worden aangepast, denk bijvoorbeeld aan de wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl.

De Parel zoekt vrijwilligers

Gepensioneerd of niet meer aan het werk en op zoek naar een gezellige bezigheid op de maandagochtend?

Bij De Parel komt op maandagochtend een groep vrijwilligers samen die allerlei klusjes oppakt. Denk hierbij aan kleine reparaties, verfwerk, tuinonderhoud en dergelijke. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking. Je steentje hieraan bijdragen? Loop gerust eens binnen op maandagochtend of bel naar De Parel: 61 25 70.

de Beheercommissie

Fietstocht Hemelvaartsdag

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer een mooie fietstocht door de Alblasserwaard uitgezet.

Er zijn twee afstanden. De korte route is 26 km. De lange route wordt gevormd door vanaf de rustplaats nog een ronde van 23 km te rijden.

Inschrijving is gratis en voor koffie, fris en wat lekkers is een vrije donatie welkom.

De route is af te halen in de Wagon bij De Parel op Hemelvaartsdag tussen 13.00 en 14.15 uur.

Na de fietstocht kunnen we nog even nagenieten in de tuin van familie Verheul, Parallelweg 35.

Mocht het erg slecht weer zijn, dan gaat de tocht niet door. Bij twijfel kun je altijd even bellen.

Ook als je vooraf de route al wil ontvangen en overige vragen kun je contact opnemen met Johan van der Waal van Dijk, jvdwvd@hetnet.nl of 06 18 45 36 96

Christelijke Volksbibliotheek

Vergeet onze eigen bibliotheek niet!

Zijn er zo weinig mensen in onze gemeente die graag een goed boek lezen? Je zou het haast zeggen!

In De Parel huist al vanaf de opening een bibliotheek die door een flinke groep vrijwilligers draaiend wordt gehouden (de bibliotheek dateert zelf van nog veel vroeger).

Er is keus uit ruim 5.000 titels; daar zal vast wel iets voor u bij zijn! Romans, jeugdboeken, gedichten, bezinnende lectuur… kom maar eens kijken en neus even rond; leen eens een boek (of meer: geen probleem!).

Elke uitlening draagt weer een stukje bij aan de aankoop van nieuwe boeken; weinig uitleningen betekent ook dat we minder boeken aan de collectie kunnen toevoegen.

Dus: Lezers, waar blijven jullie?

Welkom in De Parel (ingang via de deur bij het kerkelijk bureau, trap af) op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur,  kosten: € 0,25 per boek per week!

Berichten vanuit Open Doors

Open Doors is een organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt met o.a. goederen, geld voor ondernemingen, traumahulp en gebed. Vanuit Open Doors worden er meerdere activiteiten geregeld, om op meerdere manieren mee te leven met onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd.

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 16 juni is het de zondag voor de vervolgde kerk. Tijdens de ochtenddienst wordt er een collecte gehouden voor Open Doors, zal er in de bijbelklas aandacht worden besteed aan Open Doors en krijgt u bij de uitgang van de dienst het Open Doors magazine.

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land, een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld in de Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-2.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Schrijf- en gebedsochtend Women to Women

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op 28 juni op Kemphaan 10 (inloop vanaf 09.00 uur, start ochtend om 09.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus.

Women to Women walk

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer de sponsorwandeling van Women to Women georganiseerd. Vanaf 09.00 uur worden we ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. De route is ca. 10 km. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea voor ons klaar. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 61 63 00.

Alle bovenstaande berichten worden geregeld door diverse werkgroepen. Namens hen nodig ik u hartelijk uit om u aan de sluiten bij één of meerdere activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com/06 29 22 25 10

Audiostream De Parel

Door de toenemende vraag vanuit de gemeente om diensten, die in ons verenigingsgebouw De Parel worden gehouden, via internet beschikbaar te maken zal De Parel een eigen audio stream via Kerkdienst Gemist krijgen.  Daarmee kunnen deze diensten ook worden vastgelegd op Kerkdienst Gemist, waar ze dan gedurende 12 maanden na opname zijn te beluisteren of downloaden.

Tot nu toe werd deze verbinding gedeeld met de Nieuwe Kerk met alle beperkingen die daarbij horen. Dat zal binnenkort dus verleden tijd zijn.

Voor de kerkradioluisteraars is er één aandachtspunt bij deze aanpassing: bijeenkomsten die in De Parel worden gehouden zullen niet langer meer te beluisteren zijn via de kerkradio.

Hierdoor zouden ook de samenkomsten rondom de bezinning voor de viering van het Heilig Avondmaal niet meer via de kerkradio zijn te beluisteren. Er is hiervoor een compromis gevonden, deze avonden zullen beurtelings in de Nieuwe Kerk en in De Parel worden belegd.

De avonden die worden belegd in de Nieuwe Kerk zijn dan te beluisteren via het kerkradiokanaal van de Nieuwe Kerk.

Voor de volledigheid willen we vermelden dat de diensten vanuit alle drie locaties altijd via internet zijn te beluisteren.

Het is de bedoeling dat bovenstaande wijziging in zal gaan per 31 mei 2019. Dit zal ook op de website HGHG.NL worden aangepast zodat de nieuwe stream van de Parel voor een ieder gemakkelijk te vinden zal zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens de Algemene Kerkenraad en de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 mei 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de zogenaamde Rugtasactie). Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven. Als diaconie willen we stichting Gave graag ondersteunen en de collecte van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Familie Folmer, Congo

Op de diaconale avond in april hebben we kort iets kunnen zien van het werk wat artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer doen in Congo. Sinds 2016 wordt jaarlijks een forse bijdrage aan dit werk geleverd vanuit de nalatenschap die we als diaconie ontvingen. In 2017 zijn Willem en Joanne uitgezonden namens de GZB en verbonden aan de lokale Communauté Emmanuel, een kerkelijke denominatie in Congo, en partner van de GZB. Dit kerkverband heeft diverse ziekenhuizen en wil hiermee goede medische zorg aanbieden voor de gehele regio en daarbij het Evangelie van Jezus Christus verkondigen. Het ziekenhuis in Itendey, waar Willem en Joanne werken, bevindt sinds 2017 in een proces van renovaties, omdat het door de burgeroorlog en gebrek aan onderhoud in een vervallen staat was. Ook was er weinig medische apparatuur en was de medische zorg beperkt. Met de steun vanuit de nalatenschap kon in 2018 onder andere de verloskundeafdeling worden opgeknapt, werden 23 nieuwe bedden en matrassen aangeschaft, evenals meubilair. Ook werden vijf stafhuizen bijgebouwd en ging er een bedrag naar het fonds voor ondervoede kinderen. Deze kinderen krijgen vanuit het fonds gratis goede voeding; dit redt levens. Op verschillende manieren probeert men in het ziekenhuis tevens ook het Evangelie door te geven. Zo is er een vaste ziekenhuispastor die patiënten bezoekt en met ze bidt, worden audiobijbels en brochures verspreid, wordt er gebeden voor een operatie of een slechtnieuwsgesprek. Verder evangeliseren de ouderlingen van de kerk in het ziekenhuis en wordt maandelijks de Jezus-film vertoond. Dankzij het proces van renovatie en betere medische uitrusting, is de zorg verbeterd waardoor het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt is verviervoudigd ten opzichte van twee jaar geleden. Door de verbeterde zorg, verbeteren ook de inkomsten van het ziekenhuis. Het streven is dat het ziekenhuis op korte termijn volledig zelfstandig haar basisfuncties kan uitvoeren. De diaconie wil dit werk de komende jaren graag blijven steunen. Wilt u meebidden dat onze bijdrage hieraan levensreddend mag zijn, en het werk van de familie Folmer blijvend gezegend wordt?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 1e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

48.011

44.250

3.761

Overige collecten en giften

1.844

2.250

– 406

Erfenissen en legaten

19.181

750

18.431

Totaal

69.036

47.250

21.786

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst boven de begroting is.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het eerste kwartaal 2019 is € 176.467 ontvangen (55% van het begrote bedrag van € 320.000 / 52% van het toegezegde bedrag van € 336.786). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Vervanging cv-ketels in de Oude Kerk

Na 22 jaar trouwe dienst, zijn afgelopen week de twee ketels ten behoeve van de verwarming van de kerkzaal vervangen. Een normale levensduur is circa 18 à 20 jaar voor een verwarmingsketel. We zijn dus al wat langer door gegaan met de oude ketels. Belangrijker dan de levensduur is echter het feit dat we willen voorkomen dat we als gemeente ’s zondags onverwachts in de kou zitten.

Overigens kwam er nog een onaangename verrassing om de hoek kijken. Er is een kleine hoeveelheid asbest gevonden in de stookruimte. Afgelopen maandag is dat vakkundig gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf. Aansluitend zijn deze week de nieuwe ketels gemonteerd en in bedrijf gesteld. Tevens is er gekozen voor het aanschaffen van een op afstand te bedienen thermostaat, zodat de koster altijd via een App de actuele temperatuur kan uitlezen en instellen.

We vertrouwen erop dat we zo weer een flink aantal jaren de Oude Kerk probleemloos kunnen verwarmen.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Ook na onze geslaagde afsluitende activiteit organiseert Dorcas nog 2 zomerbijbelstudiemorgens op 28 mei en 18 juni. Dinsdag 28 mei beginnen we om 09.15 uur in De Parel. We gebruiken de Bijbelstudie uit Vrouw (April nummer). Het thema is Gezag; Gekomen om te dienen. Alle vrouwen van harte welkom en neem gerust iemand mee!

een hartelijke groet van de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Wat een rust ging er uit van de avondmaalsviering afgelopen zondag. In de verkondiging ging het over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29). De zaaier heeft geen zicht op wat er exact met het zaad gebeurt. Hij heeft ook de hand niet in het ontkiemen van het zaad. Zo is het in geloofsleven. Wij zijn geroepen om te zaaien, maar God zorgt voor geloof. Hij zorgt voor vrucht. Hij is ook de grote Landman die eens gaat oogsten. Alle reden om veel verwachting te hebben van de Heere.

In de dienst van dankzegging op het heilig Avondmaal stonden we stil bij de gelijkenis van het mosterdzaad (Markus 4: 31 en 32). Het thema was: Van klein naar groot! De gelijkenis van het mosterdzaad heeft verschillende betekenissen. Het gaat om de Heere Jezus, om Zijn werk in deze wereld, om Zijn werk in ons persoonlijk leven. Deze gelijkenis borduurt ook voort op de gelijkenis van de arenden uit Ezechiël 17. In Zijn genade en Zijn trouw gaat God verder met Israël. In het mosterdzaad laat Hij Zijn beloften tot vervulling komen.

Pastoraat

We denken ook aan verschillende ouderen in onze gemeente, al dan niet opgenomen in een zorgcentrum. We weten ons met hen verbonden in de Heere. Die verbondenheid mag er ook zijn wanneer zij met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Wat kunnen er juist bij het ouder worden veel zorgen zijn. De Heere geve u Zijn licht in de avond van het leven. Opdat u het ook van harte kunt meezingen: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil!’ (Psalm 27: 1)

Gelezen

‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen. Mik op de aarde en je krijgt geen van beide.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 10,- (collectebonnen). Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tot besluit

We leven alweer toe naar Hemelvaartsdag. De dag van Jezus de Grote. Christus wordt de hemel binnengehaald en verheerlijkt door Zijn Vader. Het is ook een dag die laat zien hoe er dankzij Hem een open hemel is voor wie Hem gelooft. Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag besluiten we de lezingen uit Markus. Kort en bondig geeft de evangelist in Markus 16: 19 het feit van de hemelvaart weer. Laten we bidden om een gezegende dienst waarin Gods grote daden helder voor ons zullen oplichten. Met een hartelijke groet namens Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Beroepingswerk

Zoals u wellicht al weet, heeft ds. Van Oordt het beroep naar Delft aangenomen. Dit betekent gelijktijdig dat hij heeft bedankt voor onze gemeente. Aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant vertrouwen wij erop dat God ons zeker ook weer van een nieuwe herder en leraar zal voorzien.

Als kerkenraad willen we graag het beroepingswerk weer snel verder oppakken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. We houden u hiervan, zo mogelijk, graag op de hoogte. Wat we op dit moment in ieder geval kunnen doen is dit alles bij onze God en Vader in gebed neerleggen. Wat u hierin kunt doen is, rondom ons staan in uw gebed.

Pastoraat

Ouderling Den Breejen zal met bezoekzuster J. Vliegenthart op bezoek gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 5,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Ds. Van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 40,- ontvangen, te verdelen naar de volgende bestemmingen: € 20,- voor de kerk en € 20,- voor Stichting Buitenhof.

Kinderlied

Het lied voor zondag 26 mei is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Voor Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei OTH 470 ‘Wil je wel geloven’ en zondag 2 juni OTH 553 ‘Vertel het aan de mensen’.

Pareldienst

Zondagavond 2 juni zal om 18.00 uur de laatste Pareldienst van dit seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds. Hugo Dankers uit De Bilt. Het thema is ‘Twijfel’ en dit wordt behandeld vanuit Handelingen 12: 1-19; over hoe Petrus gevangen wordt gezet en verlost.

De muzikale begeleiding in deze dienst wordt ditmaal verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Geweldig om te zien dat we iedere dienst nieuwe gezichten zien en u/jij wordt uitgedaagd om iemand uit te nodigen uit uw/jouw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Die roeping hebben we allemaal! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

 • We danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.
 • Bid om wijsheid voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu er weer verder gegaan moet worden om dee predikant te zoeken die God in onze gemeente wil hebben.
 • Bid voor de jongeren die hun examens hebben afgerond en met spanning de uitslag afwachten.
 • In juni vinden meerdere evenementen plaats zoals de Predikantendag, de Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Bid dat veel christenen in gebed gaan voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid en dank voor de toerusting van Egyptische ouderlingen. Het seminarie in Caïro verzorgt ook deze zomer weer een cursusweek voor ouderlingen waar ze hun kennis en vaardigheden ontwikkelen om leiding te geven aan de gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In een van de formuliergebeden voor de zieken wordt het zo verwoordt: ‘wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot Uw barmhartigheid, die U nooit iemand geweigerd heeft.’ Daar kunnen alle zieken, maar ook gezonde, mensen het mee doen.

Giften

Ouderling Veldman ontving op huisbezoek een gift van 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.’

Tenslotte

Een niet onbelangrijke feestdag is Hemelvaartsdag. De hemel zou toch leeg zijn…!? Dan zouden we aan het noodlot zijn overgeleverd. Dan zou de chaos, de waan van de dag regeren. Maar gelukkig is dat niet zo! Jezus is naar de hemel gegaan, Zijn gemeente ten goede. Wat een zegeningen bracht hij mee de hemel in. Wat een gaven giet Hij daardoor door Zijn Geest uit voor de Zijnen. Al met al redenen om onder Zijn Woord te komen en deze dienst niet te laten voorbijgaan. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 25 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

16.30 uur Afsluiting Groep D JC en MC – De Parel

Maandag 27 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 28 mei

17.00-20.00 uur Slotavond Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Vrijdag 31 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 1 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 5 juni

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters – De Parel

Donderdag 6 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem 19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

19.45 uur Bijbelgesprekskring

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

8 juni en 6 juli worden kerkdiensten in gebarentaal uitgezonden via de site van vereniging Op weg met de ander. Deze diensten worden enkele weken voor de uitzending opgenomen. De diensten zijn te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A. Simons, Montfoort

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bleiswijk

18.00 uur ds. A. Stijf, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Jacobien Koutstaal, Jorieke de Vries Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester Daniëlle Verdoold Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 99: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 121: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Elise de Haas, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. C. Van Andel, Amsterdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris / Timon

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Helga de Gier, Linde van Dijk, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 24: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Scharlaken Koord

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Hilde Breugem, Daniëlle Bikker

Kerkauto

Morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 2 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. A. de Wit, Besoyen

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur ds. W. J. Westland, HC Zondag 15

DE PAREL

18.00 uurds. H. E. Dankers, De Bilt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Liesbeth den Boer

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 24: 4

avonddienst: Psalm 119: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Janette Egas, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven!

“Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.”

(Openbaring 4: 1)

____________________________________________________

Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, dat beleden werd, maar ook met tranen om de verachtering in de genade, om de dwaalleer, die de gemeenten bedreigde.

Als de oude dienstknecht van de Heere klaar is, kijkt hij als ’t ware even naar boven en dan – kijk dáár eens! Zo mogen we de woorden van Openbaring 4 lezen. Ze drukken de diepe emotie van verwondering uit. ‘Een deur!’

U zult het vast weleens gezien hebben: een dag van donkere wolken. Somber. En dan ineens scheurt er een wolk. De zon schijnt er doorheen en je ziet zo’n prachtige baan zonlicht. Het schijnt zó uit de hemel te komen.

Maar voor Johannes komt het licht écht uit de hemel vandaan. Dat is mooi! Een open deur. We lezen het nog wat nauwkeuriger vanuit de Griekse tekst: ‘een deur, door iemand opengezet!’ Soms is een kind bang in het donker van de slaapkamer; dan zet moeder de deur een klein stukje open, zodat het licht van de gang naar binnenvalt.

Zo tekent Johannes het ook. De Heere Jezus denkt aan Zijn Kerk op haar reis door de nacht. Daarom zet Hij de deur open. Die deur kan niemand dichtgooien, óók de duivel niet!

Nu kan Johannes in de hemel kijken. We begrijpen, dat die deur niet op een kiertje openstaat, maar wagenwijd. Want anders zie je nóg niets. En uit de beschrijving van Johannes maken we op, dat Hij alles heel goed gezien heeft.

Die deur staat uitnodigend open. U staat misschien weleens voor een gesloten deur. Begrijpelijk, als de bewoner niet thuis is. Maar soms voel je, dat de deur bewust gesloten blijft, alsof gezegd wordt: ‘Je bent niet welkom!’

Hoe anders is het voor Johannes. Een open deur. Dat kan zonder gevaar. Wij worden door de politie gewaarschuwd, geen deuren open te laten. Dat nodigt inbrekers uit hun slag te slaan. Maar hier dreigt geen gevaar. De duivel heeft wel een poging gedaan de hemel te bestormen, maar hij is er definitief uitgeworpen.

Wat is er door die open deur veel te zien! Een troon. Engelen, die zingen. Verloste zondaren in hun witte kleding. En nog veel meer. Maar het voornaamste: Christus als het Lam, staande als geslacht, maar ook als de Leeuw uit Juda’s stam. De Zaligmaker, die Zijn weg ging door dit aardse tranendal en door de helse verlatenheid, maar Die nu als de verheerlijkte Koning aanbeden wordt.

Johannes kijkt ademloos toe. Het is zó mooi, zó heerlijk. Enkel licht. Geen verdriet, geen zonde, geen dood. Ja, Stefanus heeft er ook iets van gezien, toen hij sterven ging. En Jacob in Beth-El, in die eenzame nacht.

Je zult zómaar naar binnen willen gaan. Maar dat kan niet zomaar. Wij leven op deze aarde en die deur is heel hoog in de hemel. Maar dat is niet de enige reden. We kunnen niet zomaar door die deur binnengaan, al zou deze ingang op aarde zijn. Hoe kun je binnengaan, als je bestaan zo vuil is van de zonde, zo afzichtelijk? Met zulke lompen ga je toch geen paleis binnen?

Wat dan? Jezelf opknappen? Ja maar, dat lukt je nóóit! Gelukkig, dat het zo ook niet hoeft. Zo mág het zelfs ook niet. Binnenkomen is alleen mogelijk dankzij het werk van Christus. Daarvoor heeft Hij zich buiten laten sluiten, in de buitenste duisternis. Hij heeft de weg gebaand.

Verlangt u zó binnen te gaan? Het is geen onbereikbaar ideaal. In de woestijn zag een reiziger soms een ‘fata morgana’. Iemand, die hevige dorst leed, raakte het zicht op de juiste verhoudingen volledig kwijt en zag een oase vlak voor zich, terwijl deze in werkelijkheid nog heel ver weg was. Vreselijk. Maar dit hemels vergezicht is géén schijn!

Toch hebben veel mensen geen behoefte, om door deze deur binnen te gaan. Ze zijn zó gericht op wat deze aarde hen biedt, dat ze vergeten omhoog te zien. Ze hebben er ook geen behoefte aan. Dat is heel aangrijpend. Want als we niet weten van deze troost, staan we straks ontroostbaar voor een geslóten deur. En dan die andere poort. De poort van de hel. Af en toe gaat deze op een kiertje open en walmt er verstikkende rook van vuur en zwavel naar buiten…

We kijken maar gauw weer naar die deur in de hemel. Misschien gaat uw leven wel door de nacht. In dagen van leed en kruis of van geestelijke strijd. Bid dan maar, of het licht door die open deur uw levensweg zal beschijnen. Dat licht hoeft geen vele lichtjaren te overbruggen, het beschijnt het volk – in duisternis gezeten – terstond op hun gebed. Kijk daarom goed naar boven!

ds W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Informatieavond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou uit voor de informatieavond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Avond over geloofsopvoeding

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal €15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen 3 weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’

Bankrekeningnummer : NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 mei 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt door middel van deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda via Project 10-27. Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 19 mei  geen zondagsschool. Op 26 mei  hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Verantwoording 1e kwartaal 2019

De zendingsbusjes hebben in januari het bedrag van 3002,- opgebracht. In februari kwam er via de busjes 2749,- binnen en in maart € 3898,-. Er kwamen ook nog algemene zendingsgiften binnen; een totaal van € 94,-.

De collecte van 24 februari met nagekomen giften voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië bracht 2638,- op. Verder ontvingen we nog € 1000,- van de verkoop van kaarten die bestemd werd voor noodhulp aan mensen in het door orkanen getroffen gebied in zuidelijk Afrika. 

Een hartelijke dank voor iedereen die het zendingswerk mogelijk maakt door gebed en giften!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we een begin maken met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de verkondiging ging het vanuit Markus 4: 21-25 over de gelijkenis van de lamp. Christus is de lamp. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde mochten de discipelen vaak niet spreken over Zijn werk. Na Pasen kwam het openbaar. Het licht van Christus wil ook schijnen in ons leven. Jezus wijst er in de gelijkenis op hoe belangrijk het is om te luisteren. “Let er op wat u hoort!”. Dat geldt voor de hoorbare verkondiging, maar niet minder voor de zichtbare verkondiging.

De avonddienst was een leerdienst over zondag 14 van de Catechismus. De belijdenis dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria is fundamenteel voor onze zaligheid. Het is een geheimenis dat zich niet tot in de finesses verklaren. Maar bijzonder troostvol is wel dat de Heere Jezus in het vlees gekomen is. Zo kan Hij ons als de grote Hogepriester te hulp komen (Hebreeën 2: 18).

Toerustingsavond Geloofsopvoeding

Graag herinneren we nog aan de toerustingsavond met Nieske Selles-ten Brinke op dinsdagavond 21 mei over het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’.  Alle ouders, en overige belangstellenden, zijn van harte welkom! Deze avond wordt georganiseerd door de opvoedingskringen van wijk Oost en wijk Zuid. Zie voor meer informatie de berichtgeving onder centrale berichten.

Gift

Br. De Jong ontving € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Op weg naar de avondmaalszondag

Het is zeer stil, als brood en beker –
het zichtbaar teken van Uw schuldeloze dood –
geluidloos rondgaan – en ons hart, onzeker,
verbergt niet langer zijn verborgen nood.

Het is zeer stil, want Uwe ogen
zien van Uw kruis ons onontkoombaar aan.
En Uw doorboorde handen – milder mededogen –
reiken vertroostend brood en beker aan.

Het is zeer stil, nu Gij wilt toeven
en immermeer vergeven onze schuld.
Want wij, die dagelijks en durend U bedroeven,
aanvaarden achteloos Uw onbegrensd geduld.

Het is zeer stil! Ons bevend bidden,
hebt Gij het aangenomen en opnieuw verhoord?
Het is zeer stil! Gods Zoon is in ons midden
en heeft ons roepen aangehoord.

B. Bakker (1912-1969)

…tot zondag

Zondagmorgen staat de avondmaalstafel aangericht. Vermoeiden mogen tot rust komen bij de Heere. Mensen die lege handen hebben mogen die ophouden bij de Heere. Treffend zijn de woorden in het Avondmaalsformulier. ‘Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen’. Zo mag onze verwachting van de Heere zijn. En mogen we er naar uitzien om door Hem gevoed en verkwikt en zo gesterkt te worden in het geloof. In de verkondiging horen we over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29).

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor wat Hij gaf in de bediening van het sacrament. In de prediking staat dan de gelijkenis van het mosterdzaad centraal (Markus 4: 30-34). Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 19 mei staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel. Net als Melchizedek, de koning van Salem (dat is Jeruzalem), brood en wijn aan Abraham geeft (Genesis 14: 18), zo geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn. Ter versterking van ons geloof en ter verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Beroepingswerk

Afgelopen  zondag mocht er de ontmoeting rondom het Woord zijn met de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt. Centraal stond het gesprek tussen Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias uit Johannes 21, met de vraag aan Petrus: “Hebt gij mij lief?”. Een vraag waarbij de Vraagsteller zich heel kwetsbaar opstelde richting de bevraagde, immers zo’n vraag wordt niet gesteld als de Vraagsteller geen liefde heeft voor de ander. Daarnaast werden er lijnen gelegd naar Salomo. De koning in het Oude Testament, die om wijsheid vroeg en kreeg, maar uiteindelijk ook zo sterk de fout in ging. Bij hem geen profeet en bij Petrus wel de Profeet, Die de weg naar herstel openlag. Die Profeet biedt ons dezelfde weg naar herstel.

Maandag werd door ds. Van Oordt en zijn vrouw de gemeente bezocht. Er was een kennismaking met de collega’s en hun vrouwen, een bezoek aan de Kemphaan 10, wat informatie over het werk in onze gemeente o.a. met de jeugd en een nadere kennismaking met de kerkenraad. Een intensieve dag, die naar wij hopen en bidden, net als de ontmoeting op zondagavond in de kerk, mogen bijdragen tot een positieve beslissing.

Na deze ontmoetingen breekt een spannende tijd aan. Zou de herdersstaf, die in september j.l. zo abrupt werd neergelegd weer spoedig opgepakt mogen worden? En mag dat dan door ds. Van Oordt zijn? We leggen het maar in de handen van de grote Herder, Die nieuwe wegen wijst en daarin het beste weet voor Zijn gemeente en Zijn dienaren. Voor ons rest op dit moment alleen het gebed.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift van € 10,- ontvangen bestemd voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied

Het lied voor zondag 19 mei is Op Toonhoogte (OTH) 562: 1,2 en 3 ‘Wij willen samen vieren’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende en tevens laatste cursusavond van dit seizoen is maandag 20 mei van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Spreek ’s morgens met God, voordat je spreekt met de wereld. Spreek ’s avonds met God, nadat je dat gedaan hebt met de wereld.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Bidden en danken

Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

Cubaanse jongeren willen vaak zo snel mogelijk hun land verlaten. Bid voor alle jongeren die er bewust voor kiezen om te blijven om de bevolking van Cuba en de kerk te dienen. (Gebedskalender GZB)

We mogen bidden voor een positieve beslissing van ds. Van Oordt op het beroep dat door ons op hem werd uitgebracht.

We mogen danken voor het komende Heilig Avondmaal. We worden genodigd bij de allerhoogste Koning, wat een heerlijkheid!

We bidden voor gemeenteleden die worstelen met de vraag of het Heilig Avondmaal ook voor hen kan.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor zover ons bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er verschillende gemeenteleden die (ernstige) zorgen hebben over hun gezondheid. Sommigen zijn bezig met kuren of met andere behandelingen. Psalm 63, zo las ik, is een psalm die bijzonder geschikt is voor zieken. David zingt deze psalm in de woestijn. Alles om hem heen dor en woest, maar het is geen woestijn in zijn hart. Ondanks de zorgen zingt David Gods lof. Want het is zijn God, Die trouw houdt en niet loslaat wat Zijn hand is begonnen. Daar twijfelt hij niet aan. Daarom zoekt David God met vurig verlangen. Zijn ziel dorst naar God. Alleen God kan het smachten van dorst naar Hem vervullen. Hij heeft immers Zelf de dorst opgewekt door Zijn Heilige Geest. De Heere geve ook de naaste familieleden van de zieken de kracht om dagelijks mee te leven.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van 40,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De heiligen zijn geen zondelozen, maar mensen die in hun zonden vergeving ontvangen en gesterkt worden door Woord en sacrament tot een leven dat geheiligd is in Christus

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.                                        

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 mei

18.00 uur Vader-zoonactiviteit Jongensclub

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 18 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

Zondag 19 mei

Geen zondagsschool

Maandag 20 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 21 mei

20.00 uur
toerustingsavond geloofsopvoeding – De Parel

Woensdag 22 mei

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters

Donderdag 23 mei

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Algemene berichten

Kerk en Vluchteling – vrijwilligers gezocht

Verschillende organisaties die in Hardinxveld voor mensen met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers.

Misschien is er voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u anderen kunt helpen en dienen. Velen hebben dit werk ervaren als een verrijking!

Home-Start werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor werd genoemd.

De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in Boven-Hardinxveld.

VluchtelingenWerk zoekt begeleiders huisvesting.

Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning – ook mannen welkom!

Uitgebreidere informatie, ook voor andere vacatures, vindt u op de website van Servanda, www.servanda.nl – neem er eens een kijkje!

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Een uitnodiging voor alle moeders met een kind met een beperking om aanwezig te zijn op onze laatste moedermorgen van dit seizoen.

We hopen dames van Verdanda te ontmoeten die quilts maken voor kinderen/mensen met een beperking. Ze delen deze kosteloos uit.

Verder is er natuurlijk ook ruimte voor het onderlinge gesprek.

Nieuwsgierig? Van harte welkom!

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 28 mei 2019, we beginnen om 09.45 uur, maar u bent vanaf 09.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur. Wilt u meer informatie, bel gerust  078-615 70 58 of 078-615 65 96

Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

Verdiepingsconferentie 14 september

GOD VERSTAAN: LEVEN IN GODS NABIJHEID

Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachtes, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15, Wandelen met God – een stiltewandeling, Geestelijke strijd, Woorden van God – creatieve workshop. Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 14 september 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg

Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. B. J. W. Ouwehand, Andel – bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Joyce Versluis, Elsa Visser

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting ALEH

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Meta Klop, Nadine Klop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-44

Discipelschap

Principe 3 van 7 – Niet zakelijk

“Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7)

____________________________________________________

Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk is toch alles niet zakelijk en vooral heel geestelijk? Hoe werkt dat voor een discipel? Hoe werkt dat voor jou, als je discipel van Jezus bent? Kun je zeggen dat je alles voor niets doet? Of moet je juist een rekening sturen? Mag je er loon voor krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat mijn ‘gewone’ werk in de kerk ook gewoon betaald wordt door middel van een arbeidscontract. Op zich is daar niets mis mee en dat is ook de manier waarop we zaken regelen. En toch is het goed om er eens even over na te denken hoe dat nu werkt rond een thema als discipelschap. Je moet bedenken dat de discipelen hun werk compleet hadden achtergelaten. De inkomsten stopten per direct. Er werd geen visje meer gevangen, er kwam geen tollenaarsloon meer binnen, ze waren met Jezus meegegaan. Maar wat betekenen die woorden van Jezus dan, dat de arbeider zijn loon waard is?

Jezus zegt dus in de eerste plaats dat dienen in het Koninkrijk van God niet voor niets hoeft. Daar hoort loon tegenover te staan. Het is alleen de vraag hoe dat dit dan bij de discipel terecht komt. Het bijzondere van de geschiedenis is, dat Jezus de verantwoordelijkheid van het loon dat de arbeider waard is, niet een zaak laat zijn van de discipel, maar van de ontvanger. Dan zou je kunnen zeggen: Dan kun je er dus als discipel heel slecht vanaf komen, want dat betekent dat iemand het erg goedkoop kan regelen in het Koninkrijk van God. Dus stel dat je de gave hebt om iemand geestelijk te begeleiden, dat is wel erg makkelijk voor degene die je helpt, want het is aan diegene wat hij je geeft.

Zo makkelijk bedoelt Jezus het nadrukkelijk niet! Tegenover datgene wat een discipel doet, staat ook een loon wat daaraan waardig is. En tegelijk zorgt dit er voor dat als de ‘ontvanger’, datgene wat de waarde is, in uitzonderlijke gevallen niet kan geven, hij dit niet verplicht is. Degene die iets van de discipel ontvangt is voor God dus verantwoordelijk om datgene te geven wat het waard is. In onze kerk zijn er rond preekbeurten gewoon financiële afspraken gemaakt. Dit zorgt er voor dat de voorganger niet bezig hoeft te zijn met de zakelijke kant en zich kan richten op de geestelijke kant. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met pastorale begeleiding? Daar hoort dus loon tegenover te staan. Dat hebben wij in de kerk geregeld via salarissen, maar die komen voort uit wat de ontvangers geven. De ontvanger is dus verantwoordelijk voor degenen die arbeiden. Als je er zo in gaat staan, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het zakelijke aspect bij de ontvanger, zodat de discipel zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor datgene waar hij als discipel verantwoordelijk voor is. Als je dus dient in het Koninkrijk, ook in het klein, gewoon als discipel in het leven van elke dag, blijf dan bezig met dat wat jouw verantwoordelijkheid is.

Die beide aspecten van verantwoordelijkheid nemen de betrokkenen uiteindelijk ook voor Gods aangezicht. En als er hulp nodig is, maar er is echt geen geld, dan zal God echt wel voorzien voor de discipel. Het is de bedoeling dat je als discipel niet met die zakelijke kant bezig bent. Een soldaat in het leger moet vooral zijn focus op de strijd richten, anders zou hij sneuvelen, maar zijn meerdere moet wel zijn soldij betalen. Zo is het ook geestelijk. Je moet je focus richten op dat waar God je in roept. En mocht dit nu toch misgaan omdat er misbruik van je gemaakt wordt, dan ligt het oordeel daarover bij God.

Ik wil zelf zo weinig mogelijk weten wat er aan financiën binnenkomt of hoeveel gegeven wordt, zodat dit geen invloed kan hebben op mijn keuzes. Dat helpt mij echt om hier niet mee bezig te zijn. Zo blijf je openstaan voor waar God je wil gebruiken, onafhankelijk hoeveel het je oplevert, want het gaat voor een discipel niet in de eerste plaats om het loon, die verantwoordelijkheid ligt bij de ander. Bedenk wel dat als het om hulpverlening gaat buiten het werk in Gods Koninkrijk om, dat er dan gewoon zakelijke aspecten van een bedrijfsmatig handelen spelen. Dan liggen deze zaken heel anders, al zou het ook dan moeten zijn, dat de hulp die je dan biedt vanuit een bedrijf, wel toegankelijk zou moeten zijn voor mensen die het niet kunnen opbrengen.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinnings-bijeenkomst van donderdag 16 mei a.s. in de Nieuwe Kerk. De locatie is gewijzigd op verzoek van De Parel. Onze God en Vader gaf in liefde zijn Zoon Jezus Christus, voor ons zondige mensen. Laten we opnieuw stil worden voor onze Drie-enige God en uitzien naar zondag, in het Heilig Avondmaal die God ons geeft.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt ditmaal geen koffie/thee geschonken. De bezinningsbijeenkomst  wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2018/2019. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 (let op: gewijzigd t.o.v. vorig jaar) ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2018-2019’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Uur van gebed

Zaterdag 18 mei komen we om 19.00 uur weer samen in de jeugdzaal van de Oude kerk om in gebed te gaan. Iedere maand bidden we voor allerlei onderwerpen in en buiten onze gemeente. Voor de vervolgde kerk en voor Israël. Voor zieken en mantelzorgers. Deze keer willen we ook de gevangenen noemen en de bezoekers van Gevangenenzorg Nederland. Vooraf zullen we iets delen van deze bezoeken om ook concreet voor een gevangene in gebed te gaan. Jongeren en ouderen van harte welkom!

Factuur abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessen-dam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2019. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 17 mei vastgeniet. Wilt u er op letten dat deze factuur inderdaad betaald wordt, dit is vorig jaar niet altijd goed gegaan waardoor de opbrengsten voor de kerkbode over 2018 helaas niet meer kostendekkend zijn geweest. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond.

De kinderen nodigen we uit voor het jaarlijkse kerkbode-avondje op woensdag 15 Mei 19.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 mei 2019

In de diaconale collecte vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht.

Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen is daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor mensen die om hulp vragen.

DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig, omdat de hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties.

Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit werk in onze regio rekenen?

College van kerkrentmeesters

Toiletten Oude kerk

De bezoekers van de Oude Kerk herinneren we er aan, dat zondag 12 mei een aantal toiletten niet gebruikt kunnen worden i.v.m. renovatie van deze toiletten. Het toilet bij de achtergalerij en het mindervalidentoilet aan de achterzijde zijn gewoon beschikbaar.

Jeugdrubriek

 Vader-zoonavond vrijdag 17 mei

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop vanaf 18.00 uur, waarna om 18.30 uur tijdens een maaltijd een bodempje kan worden gelegd voor de rest van de avond. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Graag opgeven voor 15 mei via meerkerk@live.nl. Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zending

Verkoop fotokaarten

Weer is er € 1000,- bijeen gespaard met verkoop van fotokaarten. In overleg met de zendings-commissie besteden we dit bedrag aan de GZB die een hulpproject is gestart voor het overstroomde gebied in Mozambique. Namens de GZB hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft.. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en community werk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener Jaco, die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen. Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

Verwonderd en dankbaar kunnen we u meedelen dat, door een financiële gift, het eindbedrag van de oliebollenactie  € 1250,- is. Nogmaals heel hartelijk bedankt!

het ThuisFrontTeam van Amy

Lieve gemeenteleden,

Ik ben inmiddels weer terug gekeerd naar de Bijbelschool Cornerstone voor de laatste paar weken van de zendings-training. Op 16 juli zal alles daar afgerond zijn, na er een periode van twee jaar gewoond en gestudeerd te hebben. Wat er daarna zal gaan gebeuren ligt nog helemaal open. Alleen God weet dat. Bidden jullie mee om een goede afronding en om Gods leiding voor daarna? Dat elke stap tot eer en glorie van Zijn Naam zal zijn! Lieve groet,

Amy de Jong

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatie commissie nodigt u en jou uit om op dinsdag 14 mei mee te doen met het uitzwermen. Dit is al weer de laatste avond van dit seizoen. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Wilt u zo graag over Jezus spreken, ga dan een uurtje met ons mee. In het bijzonder nodigen wij de nieuwe lidmaten uit die sinds kort hun geloof hebben beleden in de gemeente. Probeer het eens, je hoeft niet alleen. Samen trekken we op en we vragen eerst om Gods kracht, dat hij met ons mee wilt gaan. We vragen tevens alle gemeenteleden of u voor ons wilt bidden.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Parel. We houden met elkaar een korte inleiding en bidden of deuren en harten geopend mogen worden die soms al heel lang gesloten zijn voor God. We zien naar jullie uit en hopen op een mooie afsluiting van dit seizoen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

De ochtenddienst werd geleid door ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf. Hij bediende het Woord van God uit 1 Korinthe 15: 1-26. Ds. H. van Ginkel uit Goes verkondigde het Woord van God vanuit Johannes 21: 7a: “De discipel die Jezus liefhad zei tegen Petrus: Het is de Heere.

Ik kijk terug op een mooie ontmoeting na de avonddienst met de examenkandidaten bij ons in pastorie. Fijn om van hen te horen hoe ze er mee bezig zijn, wat spannend is en waar ze wel vertrouwen in hebben. Mooi om hun enthousiasme over de nieuwe opleiding te proeven. Dat alles mochten we biddend in Gods handen neerleggen. Aan Gods zegen is alles gelegen.

 Pastoraat

Opnieuw werd mw. G.C. de Hek-Romijn, Peulenstraat 151e  3371 AL, opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Het is niet niks voor haar en haar man om voor de derde keer op rij met dezelfde klachten te moeten worden opgenomen. We hopen en bidden dat er meer duidelijkheid komt en dat zij van de Heere ook de rust mogen ontvangen die nodig is.

We denken ook aan gemeenteleden die lijden aan een chronische ziekte en daar elke dag de moeite van ondervinden. Er zijn er ook die een handicap dragen. De Heere zij hen allen van dag tot dag zeer nabij.

 Meeleven

We leven mee met ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven en wijkgemeente Noord nu een beroep is uitgebracht. We hopen dat ds. Van Oordt samen met zijn vrouw goede ontmoetingen zal hebben in Hardinxveld-Giessendam, vooral ook rond het Woord van God. We bidden ds. Van Oordt toe dat hij het licht en de leiding van Gods Geest zal ontvangen om tot een beslissing te komen.

 Giften

Br. J. Lemson ontving € 10,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank!

Met het oog op zondagavond

   De mens gelijk geworden

Hij was een jood als alle joden.

Hij viel beslist niet uit de toon.

Wel hield Hij Zich aan Gods geboden,

maar dát zelfs was niet ongewoon.

 

Hij heeft Zijn vader helpen zagen

en ‘t zaagsel in een hoek geveegd,

de zware waterkruik gedragen

en in Maria’s put geleegd.

 

Hij heeft Zijn vrienden helpen bouwen

wanneer zij werkten aan hun huis.

Hij heeft met planken lopen sjouwen

zoals veel later met Zijn kruis.

 

Hij heeft gedronken en gegeten

wat ieder dronk, wat ieder at,

maar altijd door heeft Hij geweten

dat Hij daar als een vreemd’ling zat.

 

Want ieders leugen, ieders zonde

sloeg in Zijn hart een diepe wond,

totdat Hij overdekt met wonden

een Godverlaten einde vond.

 

Hij was een jood als alle joden.

Hij was een mens als iedereen.

Hij werd de eerst’ling uit de doden

want Hij was God, uit God alleen!

Enny IJskes- Kooger (1913-2010)

…tot zondag

Zondag mag ik u twee keer voorgaan in de Nieuwe Kerk. In de morgendienst starten we met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Laten we in die voorbereiding gericht zijn op de Heere Jezus die roept en nodigt. Hij geeft alles wat nodig is! Rondom het Heilig Avondmaal willen we luisteren naar een aantal gelijkenissen uit het Markus-evangelie. In de ochtenddienst staat de gelijkenis van de lamp centraal. We lezen daarover in Markus 4:

21-25.

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. Het gaat daarin over de vleeswording van de Heere Jezus. De Zoon van God neemt ook de menselijke natuur aan. Passende Bijbelgedeelten bij de vleeswording van de Heere Jezus zijn Mattheus 1: 18-25, Lukas 1: 26-38, Galaten 4: 4, Hebreeën 7: 26-28. Gedeelten die de moeite waard zijn om door te nemen ter voorbereiding op de dienst. Voor de dienst zelf heb ik de keuze gemaakt voor Lukas 1: 26-38. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Laten we met vreugde naar het huis van de Heere gaan. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

Huwelijk

Donderdag 16 mei gaan Sander Wubs en Lisanne de Jong trouwen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde Kerk te Montfoort, Korte Kerkstraat 5, die zal worden geleid door ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord. De dienst begint om 15.30 uur.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Erediensten en beroepingswerk

We kijken uit naar zondag 12 mei en dan met name naar de erediensten. Tijdens deze diensten zal de ontmoeting met God en Zijn woord en de lofprijzing tot Hem centraal staan. Dat is altijd al bijzonder. Toch zullen beide diensten ieder een extra accent hebben.

Tijdens de late morgendienst hoopt een aantal gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden. Zij zijn eerder aan u voorgesteld. We wensen hen en allen die bij hen horen een gezegende dienst. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde. Tijdens deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal die gehouden zal worden op zondag 19 mei. Wat een voorrecht, dat ook in de vacaturetijd het doen van belijdenis en de (voorbereiding op) de viering van het Heilig Avondmaal doorgang mag vinden. Hierin mogen we ook Gods trouwe hand zien voor onze gemeente.

Tijdens de avonddienst zal de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven voorgaan en kennismaken met onze gemeente. Ons grote verlangen is, dat er tijdens deze dienst ook banden gesmeed mogen worden, die mogen leiden tot een positieve beslissing op het uitgebrachte beroep. Toch weten we ons ook hierin afhankelijk van onze God. Hij weet immers wat het beste is voor onze gemeente en Zijn dienaren. Aan het einde van de dienst zal er gelegenheid zijn om ds. Van Oordt en zijn vrouw de hand te drukken. Maak daar gerust gebruik van en dan denken we ook aan de jeugd, die tijdens de avonddienst er altijd zo trouw is. Laten ook zij niet schromen om hieraan mee te doen.

Wilt u verder meeleven en ds. Van Oordt een kaartje sturen? Zijn adres is: Dirk Bavolaan 10, 2411 TX Bodegraven. Een email kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Verantwoording

Bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een seniorenbezoek een gift van € 10,- bestemd voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het lied voor zondag 12 mei is Op Toonhoogte (OTH) 522: ‘Ik zag een kuikentje’.

Citaat

‘Het eerste dat een kind van zijn moeder dient te horen, is over de God van zijn moeder’.  (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

– Wilt u bidden om de leiding van de Heilige Geest voor ds. Van Oordt en zijn vrouw zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.

– Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

– In Nicaragua zijn de afgelopen tijd veel politieke

 spanningen geweest. Protesten werden met harde hand de kop in gedrukt. De lokale gemeenten voelen deze spanning ook, mede doordat er protesten waren in de wijken waar zij samenkomen. Bid voor veiligheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u Gods zegen voor de bijzondere diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met de ernstig zieken in onze gemeente. Zij die weten dat het niet meer beter wordt en de achteruitgang ook bemerken. Dat in deze smarten uw harten in de HEERE gerust blijven. Om zo, in vertrouwen op Zijn Naam, te zien dat Zijn hart open blijft staan voor u. Dat geeft blijdschap in het gemoed.

Huwelijk

Vrijdag 17 mei is de dag waarnaar William Meerkerk en Caroline van Dijk al lange tijd hebben uitgezien. Dan treden zij om 11.30 uur in het huwelijk in De Oude Duikenberg te Echteld. Na de huwelijksvoltrekking trekt de bruiloftsstoet naar Gods huis, de Hervormde Kerk te Lienden, om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Deze dienst vangt aan om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. P. van de Voorde. Wij bidden hen, met hun ouders, familie en vrienden een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun leven.

God verbindt Zich aan u in het verbond, dat Hij u uw zonden niet zal toerekenen; ook niet de zonden die na de Doop nog in u zullen zijn. En daarom, ofschoon zich boze gedachten en begeerlijkheden in u roeren, ja, ofschoon u soms in zonden valt, als u maar weer opstaat en opnieuw het verbond ingaat, dan zijn de zonden krachtens het sacrament en het verbond der genade vergeven.

Tenslotte

Zondagmorgen zullen we ons voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal op 19 mei. In de week van voorbereiding mogen we elkaar ook ontmoeten en bemoedigen en aansporen om ons heil te zoeken in Hem die voor ons ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Zo werd Hij Middelaar. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. A de Hek

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 11 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 12 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 13 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 14 mei

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond –  De Parel

Woensdag 15 mei

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – De Sav. Lohmanstraat 13

Donderdag 16 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal – Nieuwe kerk (2

20.00 -22.00 uur  Opvoedkring –  De Parel

 Vrijdag 17 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Cliëntenraad Pedaja

Het vrijwilligerswerk in de zorginstellingen van Waardeburgh is gericht op de ondersteuning van ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vrijwilligers doen met veel voldoening heel veel verschillende dingen. De winkel draaiende houden, koffie verzorgen, met de bewoners ontbijten, rijden met de Sjuttulbus, rondbrengen van bibliotheekboeken, helpen bij de activiteiten etc.

Er is echter ook een kant van het werk die vaak wat minder belicht wordt, namelijk het werk van de Cliëntenraden. De cliënten die in een zorginstelling wonen, zijn voor het overgrote deel niet meer in staat om zelf mee te praten en te beslissen over het zorgbeleid van de organisatie. Familie is vaak al (te) druk met de zorg zelf voor de ouderen en hebben dan geen ruimte of mogelijkheid meer om ook in de cliëntenraad mee te doen. Dus zoeken we naar hen die het leuk vinden om mee te denken met het zorgbeleid. Wat is goed voor mensen die dat zelf niet meer goed kunnen verwoorden.

Een Cliëntenraad is voor elke instelling een wettelijke vereiste. De Cliëntenraad van Pedaja dient uit zeven leden te bestaan, maar er is al langere tijd een vacature, die moeilijk te vervullen blijkt.

We zoeken dan heel concreet naar iemand die bereid is om acht keer per jaar de cliëntenraadsvergadering bij te wonen. De vergaderingen duren ongeveer twee uur en zijn er op gericht de belangen van onze cliënten af te stemmen met de leiding van de organisatie. Het enige dat we verder vragen is dat u interesse hebt voor de zorg voor ouderen in Hardinxveld-Giessendam en betrokken bent bij een protestants-christelijke kerk of gemeente.

Mocht u vragen hebben over dit werk of u willen opgeven neem dan contact op met de voorzitter Fred Geerlof (tel.: 0184-61 57 61) of de secretaris Joop Evertse (tel.: 0184-61 52 91) van de Cliëntenraad van locatie Pedaja.

Peter de Wit, raad van bestuur Waardeburgh

____________________________________________________

Varia

Johan den Hoedt en André de Jager in concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht

Zaterdagmiddag 25 mei 2019 wordt het 5e concert gehouden in de concertserie van Alisa van Dijk in de sfeervolle Trinitatiskapel. 

Tijdens dit concert wordt het hoofdorgel en het fraaie koororgel bespeeld. De muzikale vrienden Johan en André zijn muzikaal zeer actief in de regio. Ze treden regelmatig samen op. Johan en André spelen afwisselende orgelwerken waarin u alle facetten van de orgels krijgt te horen, te weten orgel-solo, de orgels gelijktijdig, orgel vierhandig en orgel/piano.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende instrumenten, maar vooral ook door het fraaie programma en de humoreske toelichtingen, waardoor er voor iedereen eye-openers (en ear-openers) zullen zijn. Laat u verrassen door de afwisseling en de fraaie orgel en pianoklanken.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl en www.andredejager.nl  Allen van harte welkom!

 Gezocht: Kernbewonersechtpaar jongerenwoonproject Time Inn | Dordrecht

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek willen bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten als kernbewoner.

Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie o.a. Romeinen 12: 13 Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13: 2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, geeft als kernbewoners op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen me elkaar het geloof in – en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het dagelijks leven gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan b.v. het bidden en het lezen uit de Bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.

Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich o.a. in persoonlijke aandacht of een bemoedigend gesprek en gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren of tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.

Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Jullie betalen huur aan de stichting. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal drie jaar.

Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar je samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond.

Wat wordt concreet van de kernbewoners verwacht:

– Een dichtbij buur zijn, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.

– Het leuk vinden om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.

– Het maken van het eet- en schoonmaakrooster en er op toezien dat dit nageleefd wordt.

– Samen met de hulpverlener ben je verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.

– Samen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.

Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-64 13 739.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J IJzerman, – Openbare belijdenis van het geloof, voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Bodegraven (beroepen predikant)

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus Zondag 14

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Cobi Klein, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 5

avonddienst: Psalm 139: 14

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – Diaconaal Maatschappelijk Werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Carola Klop, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-43

Jezus kwijt…

Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13)

___________________________________________________

Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd.

Maria Magdalena was al vroeg in de morgen, het was nog donker, naar het graf van Jezus gegaan. Ze was hevig geschrokken toen ze zag dat de steen was weggerold, en ze moet ook hebben gezien dat het graf leeg was. Ze rende naar Petrus en Johannes en misschien wel buiten adem riep ze “Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (vers 2). Ook dat nog, ze hadden haar Heere al vermoord en nu was zijn lichaam ook nog gestolen. Nu was er echt niks meer over, nu rest slechts een peilloze leegte en verdriet. Petrus en Johannes gingen kijken, ze zagen dat het graf leeg was en gingen weer naar huis. “Maar Maria stond huilend buiten bij het graf.” (vers11a)

Wie was Maria Magdalena? De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Haar naam wordt genoemd in Lucas 8: 2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten. Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij zijn graflegging. Wat we ook weten is dat ze zielsveel van Jezus hield. In de loop der eeuwen zijn er allerlei verhalen ontstaan over haar relatie met Jezus. Ze zouden een verhouding hebben gehad etc. Opvallend is dat deze opvattingen altijd worden geventileerd door mannen. Mannen verbinden liefde blijkbaar altijd met iets lichamelijks en beseffen niet dat vrouwen diep en intens kunnen liefhebben zonder hieraan iets fysieks te verbinden. En het was die intense liefde die haar in die vroege ochtend naar het graf voerde.

En dan ziet ze twee engelen. Het lijkt niet tot Maria door te dringen dat het engelen zijn. Ze vragen waarom ze huilt en weer lezen we dat hartverscheurend antwoord: “Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” Wat moet ze zonder Jezus, wat moet ze zonder Hem die haar verlost heeft uit de macht van zeven duistere geesten. Ze kan hem niet missen, haar Vriend met het grote hart!

Zijn wij Jezus wel eens kwijt? Je mist iemand pas als je hem nodig hebt. Maar het kan zomaar gebeuren dat je Jezus kwijt bent. Want soms trekt Hij zich even terug. Waarom? Misschien om ons iets te leren, het heeft altijd een reden. Je ervaart niets meer van de aanwezigheid van Jezus, je bent Hem kwijt ”en je weet niet waar ze hem neergelegd hebben.” Je staart in de duisternis van een leeg graf, en zo ervaar je het ook, zonder Hem is je leven grauw en donker. En je staat er niet eens meer bij stil dat je Jezus toch zomaar kunt ontmoeten. Maria ook niet. Want er staat nog een man in de hof, maar ze herkent Hem niet. Maria zit zo klem in haar diepe verdriet dat ze niet ziet dat het Jezus is die haar vraagt wie ze zoekt? Ze ziet Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is, totdat Hij haar bij haar naam noemt….!

We kunnen worden geraakt door een preek, door woorden die we horen of lezen, of iets wat we meemaken en ons diep raakt. Het kan dan zo maar zijn dat het Jezus is die op die wijze ons leven binnenkomt. Je ziet Hem niet, totdat Hij je noemt bij je naam en je persoonlijk aanspreekt: Maria!

Want al zijn liefde en ontferming klinken in die naam, ‘Maria. Ik ken je, Ik heb je lief. Ik ben het, Jezus, je levende Heiland, de zoon van God. Ik leef om nooit meer te sterven’. En Hij spreekt je aan. Je zoekt Hem, maar Hij vindt jou! Je wist misschien niet meer hoe het verder moest want je was Hem kwijt. Maar Hij vond je. Opeens was Hij daar en stond Hij achter je terwijl je in het lege graf staarde.

Hij vindt ons. Wij vinden Hem niet in het graf, maar Hij vindt ons buiten het graf. Jezus heeft maar één woord, één naam, nodig om alles te veranderen. Maria, of vul je eigen naam maar in en alles wordt anders. Van dood naar leven. Van wanhoop naar nieuwe hoop. Van niet meer weten hoe het moet naar beseffen dat Hij leeft, dat Hij er is en altijd zijn zal.

Als we Jezus kwijt zijn houden misschien we onze ogen gericht op een graf. Maar als we ons omkeren zien we Jezus en zien we het Leven. Dan staren we niet langer naar de dood, maar zien we het leven. Jezus leeft en jij met Hem. Draai je om! En laat je door Hem vasthouden. Eind goed al goed, voor Maria en voor ieder die in Hem gelooft…….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Het Gemeentediner

U zult er even op moeten wachten maar ook dit jaar zal er weer een Gemeentediner plaatsvinden! De gemeente-dinercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen u alvast vertellen dat het Gemeentediner op vrijdag 22 november zal plaatsvinden in De Parel.

Via deze maaltijd zamelen we geld in voor een diaconaal doel. Dit diaconale doel zal u nog bekend gemaakt worden. Bent u er ook bij? We zullen u op de hoogte houden via het kerkblad.

Geloofsopvoedingsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 mei 2019

De diaconale collecte deze zondag, tevens Bevrijdingsdag, is bestemd voor het project ‘Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië’ van Kerk in Actie. Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan zeven jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Ze bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, b.v. met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijkertijd denken aan onze naasten in Syrië. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten. Van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Nieuwe naamborden op de Nieuwe en de Oude Kerk

Het zal een aantal kerkgangers niet zijn ontgaan: de afgelopen periode zijn de naamborden vervangen op de voorgevel van zowel de Nieuwe- als de Oude Kerk. Op deze borden staat de naam van onze kerkelijke gemeente, plus de aanvangstijden van onze zondagse kerkdiensten. De houten borden waren inmiddels zo slecht, dat vervanging noodzakelijk was. Tevens is de naam van onze kerkelijke gemeente op de borden aangepast naar de naam zoals we ook daadwerkelijk als gemeente heten: ‘Hervormde gemeente’.

Op het bord van de Oude Kerk is gekozen voor een systeem van wisselbordjes met betrekking tot de aanvangstijden: Deze zijn immers tijdens de zomervakantie afwijkend ten opzichte van de reguliere diensten. Er is gekozen voor blank gelakte eikenhouten borden met in het hout gefreesde en wit gelakte 

letters en cijfers. Dank aan het bedrijf dat de borden kosteloos heeft geleverd en aan degenen die belangeloos respectievelijk het freeswerk van letters en cijfers hebben verzorgd, het verftechnisch advies hbben opgesteld, de borden hebben gelakt en gemonteerd! De foto’s tonen hoe het bord op de Nieuwe Kerk was en hoe het nu is.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 14 mei is onze afsluitende seizoensactiviteit. Vanaf 10.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom in De Parel. Om 10.15 uur willen we openen. Deze ochtend zijn zo’n 70 werkstukken van hout te zien, gemaakt door Dick Loeve. Stuk voor stuk werkstukken met een verhaal. Soms naar aanleiding van een Bijbeltekst, soms naar aanleiding van een gebeurtenis in de maatschappij of in zijn persoonlijke leven. Dhr. Loeve zal eerst kort iets vertellen over het hoe en waarom van de werkstukken, daarna kan iedereen op zijn gemak de werkstukken bekijken. Bij ieder werkstuk komt een toelichting te liggen. Dhr. Loeve blijft deze ochtend aanwezig om vragen te beantwoorden. We sluiten de ochtend niet officieel af, zodat een ieder zelf kan bepalen hoe lang zij/hij blijft. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar te lunchen bij Deelcafé De Buurman. Wil je mee lunchen, geef je dan op bij Erika de Jong: erika.de.jong@icloud.com. Aan de rest van de ochtend zijn geen kosten verbonden. Er zal wel een giftenpot staan voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Allemaal van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Een hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 mei komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 2 Korinthe 9. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 10 mei op Kemphaan 10. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur. Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over doorpraten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Amy in Missions

Lieve Gemeenteleden, Zaterdag 20 april hadden we een oliebollenactie voor Amy in Missions. We kijken terug op een geslaagde dag met veel gezelligheid, prachtig weer, heerlijke oliebollen, topbakkers, superklanten en een mooie opbrengst van rond € 700,-. We voelen ons erg DANKBAAR. Vooral danken we God onze Hemelse Vader voor dit succes, en willen we u en jou ook heel hartelijk bedanken voor het komen en/of bestellen. Hartelijke groet,

Amy en haar ThuisFrontTeam

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en communitywerk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener (Jaco*), die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen.

Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

Nu het winterseizoen voorbij is heb ik in mijn agenda weer wat meer ruimte om bezoeken af te leggen. Vorig jaar heb ik me daarbij met name gericht op de (jonge) gezinnen. Er is nog een heel aantal betrokken gemeenteleden, met name tussen de vijftig en de tachtig jaar, die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb. Daar hoop ik in de komende tijd mijn aandacht aan te geven. Het kan dus zomaar zijn dat ik u bel voor een afspraak. Tegelijkertijd, wanneer ik iets voor u kan betekenen, schroom niet om de telefoon te pakken of even langs te schieten aan de Vinkeweer.

Examens

Komende week beginnen de examens. Vanuit onze wijkgemeente doen Britt de Bruijn en Loïs de Jong examen. We wensen hen succes in deze spannende tijd! Weet je vooral ook afhankelijk van God!

 Bijbelkring

Donderdag (!) 9 mei is de laatste Bijbelkringavond. Aan de beurt is 1 Samuel 28: 5-20. Samuel is inmiddels gestorven. De Heere laat zich niet meer horen aan Saul. Saul gaat dan naar de waarzegster in Endor. De vrouw moet Samuel voor hem oproepen. Wat gebeurt daar precies? Wat doet Saul? Krijgt hij echt contact met Samuel? We hopen het te ontdekken. Leest u van tevoren het laatste hoofdstuk van het boekje? We bidden om een gezegende en leerzame avond.

20+

Op Bevrijdingsdag 5 mei direct na de avonddienst zijn jullie van harte welkom bij de fam. Egas, Schapedrift 61. Na de koffie zullen we met elkaar terugblikken op de preek van die avond. Afhankelijk van de tijd die over is wil we met jullie nadenken over het gebed naar aanleiding van het volmaakte gebed het Onze Vader. Allen van harte uitgenodigd! Hartelijke groet,     Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.

Br. K. Ruitenberg ontving eveneens € 20,- voor de diaconie.

Zelf kreeg ik tijdens een pastoraal bezoek ook een gift mee van € 20,- voor de diaconie. Ook ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’. (Dietrich Bonhoeffer 1906-1944)

Tenslotte

Bijzondere dagen zijn er dit weekend. Op 4 mei staan we letterlijk stil bij de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog. In ons dorp denken we aan de vergeldingsrazzia die er in 1944 was als represaille voor twee landwachters die doodgeschoten werden door het verzet. Dat laatste gebeurde overigens ook niet zomaar. Velen werden door de razzia weggevoerd en kwamen om. De 5e mei is er Bevrijdingsdag. Het is goed om te beseffen dat vrijheid niet vanzelf spreekt. Het is bijzonder om juist op zondag Bevrijdingsdag te vieren. Op deze dag mogen we in de prediking horen over de bevrijding die er in en door de Heere Jezus is. Christus is de Zaligmaker die betaalt met Zijn dierbaar bloed en ons verlost van de heerschappij van de duivel (Heidelbergse Catechismus zondag 1). Waar kunnen we op deze dag beter zijn dan in het huis van God? In de Nieuwe Kerk hopen twee bekende gastvoorgangers de  grote daden van God te verkondigen.

Zelf preek ik zondagmorgen in ’t Lichtschip in Lelystad. Een vertrouwde plaats waar veel herinneringen liggen. Ik ben blij dat er door de gemeente van Lelystad binnenkort een eerste beroep kan worden uitgebracht op ds. C.J. Overeem uit Zegveld. Onlangs ging hij nog bij ons voor in de Nieuwe Kerk. We hopen en bidden dat de vacature in Lelystad spoedig vervuld zal worden en dat in de stad weer een herder en leraar komt die de Bijbelse boodschap van zonde en genade mag verkondigen.

De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus komt aan de orde. Het gaat over het unieke van de Heere Jezus. Hij is God en mens tegelijk. Geboren uit de maagd Maria en ontvangen door de Heilige Geest en op die manier in staat om mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant;

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen de zieken Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Er zijn geen bezwaren tegen de procedure ingebracht, om ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven te beroepen. Zo kon afgelopen dinsdag 30 april het beroep naar hem worden weggebracht. Zondag 12 mei, tijdens de avonddienst in de Oude Kerk, zal hij in een dienst voorgaan en kennis-maken met de gemeente, terwijl hij op maandag 13 mei onze gemeente hoopt te bezoeken. Hieronder in het kort enkele informatie over hem, die hij aan ons verstrekt heeft:

Ds. M.J. van Oordt (Martin) is 55 jaar oud, getrouwd met Dilly en samen hebben zij drie dochters, die allen al het huis uit zijn en drie kleinkinderen. Hij is opgegroeid in Zeist en heeft 20 jaar bij politie gewerkt in Rotterdam-Zuid en in Gouda. Hij heeft theologie gestudeerd in deeltijd; HBO en aan de Universiteit Utrecht en is predikant sinds 2001.

Zijn eerste gemeente was Noorden (2001-2005), daarna Hendrik Ido Ambacht (2005-2010) vervolgens Middelburg (2010-2015), waarna hij naar Bodegraven is gegaan. In de periode dat hij in Hendrik Ido Ambacht stond is er eerder een beroep vanuit onze (wijk)gemeente op hem uitgebracht. Hij is oprichter van stichting Chadash die fietsweken combineert met Bijbelstudie in de Franse Alpen. Hij houdt van racefietsen, hardlopen en surfen. Hij is medeoprichter van de werkgroep Machseh die binnen de Geref. Bond denktank wil zijn voor o.a. bevrijdings-pastoraat. Verder is hij liefhebber van natuurwandelingen en reizen naar warme bestemmingen. Zijn liefde voor Israël én de Arabische wereld zorgde ervoor dat hij meerdere reizen naar deze regio heeft geleid.

Wilt u meeleven en een kaartje sturen? Het adres is: Dirk Bavolaan 10 te 2411 TX Bodegraven. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Met name uw voorbede voor dit beroep is zeer gewenst, zeker nadat we slechts ruim een jaar een predikant mochten hebben en nu weer vanaf 8 december jl. vacant zijn, zien we er naar uit om op korte termijn weer predikant van de Here te ontvangen. Daar mogen we Hem zeker ook dringend om vragen.

Openbare belijdenis van het geloof

Tijdens de tweede morgendienst van zondag 12 mei

hopen de volgende gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden:

Karsten de Haas, Derk (Hendrikus) Verdoorn, Lisa (Elisabeth) Verdoorn-Middelkoop ,Dianne (Anna Adriana) Visser

De aannemingsavond is op dinsdag 7 mei. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde.

Koninklijke onderscheiding

We feliciteren mw. Gerda van Rossum-Visscher met haar koninklijke onderscheiding die zij 26 april jl. mocht ontvangen voor haar vrijwilligerswerk, o.a. voor onze kerkelijke gemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,- bestemd voor de kerk en € 10,- voor de diaconie.

Bezoekbroeder Ger Koekkoek heeft tijdens seniorenbezoek een gift van € 10,- ontvangen voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 5 mei is Op Toonhoogte (OTH) 549: ‘U bent machtig’.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende én laatste bijeenkomst van de bijbelstudiekring in dit seizoen zal gehouden worden op donderdag 9 mei om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Introductiecursus Hebreeuws

De lesstof voor het lezen van de Hebreeuwse grondtaal is op de vorige cursusavonden doorgenomen. Die kennis willen we geheel gaan toepassen in nog een paar bijeenkomsten dit seizoen. De data zijn 6 mei en 20 mei, van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert. (John Bunyan 1628–1688)

Bidden en danken

– Christenen in Bhutan kunnen rekenen op zware druk vanuit familie, vrienden en buren. Op het platteland is het traditie dat boeren samen planten en oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de kerk in Tsjechië die in toenemende mate te maken krijgt met nationalisme en populisme. Bid dat de christenen in deze context van Gods liefde mogen getuigen. (Gebedskalender GZB)

– We danken dat koning Willem-Alexander 27 april zijn 52e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 74 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst allen die de komende tijd examen moeten doen rust en wijsheid toe. Mocht je binnenkort slagen, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. Veel zegen toegewenst, ook voor de diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. Ons gebed is dat ze het ook in de diepe dalen van het leven mogen zingen: ‘en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot de God mijns levens heffen.’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- ter vrije bestemming en ouderling P.C. Bakker een gift van € 50,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Protestantse gemeente te Utrecht is naar onze gemeente overgekomen Linda de Ruijter-van der Ploeg. Op 24 april gaf ze haar jawoord aan Robin de Ruijter. Hartelijk welkom. Dat jullie tot ‘opbouw van Gods gemeente’ mogen meewerken. Daar is op jullie huwelijksdag ook voor gebeden.

Terugblik

Dankbaar zien we terug op de belijdenisdienst op zondag 21 april, waarin 23 jonge mensen in het openbaar de Heere mochten belijden. De prediking in deze dienst was vanuit Psalm 134. Terwijl de jongeren neerknielden, ontvingen ze onder handoplegging de volgende persoonlijke tekstwoorden:

Willem Arkeraats: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.” (Psalm 125: 1)

Nienke van Bezooijen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8: 31b)

Marlinde Bellaard: “Wie in de schuilplaats van de Aller-hoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91: 1,2)

Christian Cluistra: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3: 17)

Pieter Hartog: “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.” (1 Johannes 3: 17)

Josanne Meerkerk: “Kom naar Mij toe,allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

Leonie Huisman: ”In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” (Psalm 62: 8)

Martin Imminkhuizen: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2: 6,7)

Corlinde Pille: “Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.” (Psalm13: 6)

Coert Kazen: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.” (Psalm 32: 7)

Denise de Bruin: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Psalm 37: 4)

Jeanine Koesveld-de Bruin: “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4: 10)

René Kornet: “Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.” (Psalm 33: 20)

Ingrid Kornet-Meerkerk: “Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” (Psalm 33: 21)

Jan Meerkerk: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psam 119: 105)

Mijnske Leenman: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6: 47)

Arida Nederveen: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.” (1 Johannes 5: 11)

Corné van Perse: ”Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”(Spreuken 3: 5, 6)

Jonne van der Kuil: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën10: 23)

Jelle Stip: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3)

Danique Stip-de Vreij,die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving:”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” (2 Thessalonicenzen 3: 5).

Rudolf Vlot: “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34: 9)

Jorieke de Vries: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen 5 mei zal de Heilige Doop bediend worden aan Melody (geboren 10-11-2015) die in januari 2017 werd opgenomen in het gezin van Dirk en Petra Boers en aan Jan, zoon van Matthijs en Marloes Leenman. We wensen hen samen met de kinderen een gezegend toeleven naar de komende zondag.

Gelezen/gehoord

Een kerkformatie kan niet alleen te gronde gaan door verbondsafgoderij, maar ook door verbondsverzaking.

Tenslotte

Zondag 5 mei is Nationale Bevrijdingsdag. Vandaar dat we de bekende coupletten van ons volkslied zingen. Maar elke zondag is Internationale Bevrijdingsdag. Dat hoort de christelijke gemeente over heel de wereld vanuit de aanhef van de goede geboden van onze God. Hij zei: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis geleid heeft.” Gelooft u dat? Anders bent u nog niet bevrijd. Zondagmorgen mogen we zien en horen dat God in de Doop betuigt en verzegelt dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 4 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 6 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.45-21.00 uur   cursus Hebreeuws –  De Parel

Woensdag 8 mei

20.00 uur             Huwelijkskring voor starters –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 9 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 18

20.00 uur             Bijbelkring wijk Oost –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wijk Noord –  De Parel

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

 

Varia

 

Colofon

 

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 5 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus zondag 14

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

18.00 uur   ds. H. van Ginkel, Goes

De Parel

18.00 uur   dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

De Parel:  Eigen gemeente: De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Sara Visser

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Rhode de Ruiter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Marjolein Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 16: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht – afscheid 

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Annelies Boot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria

“En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria 

Magdalena.”

                                        (Johannes 19: 25)

____________________________________________________

Daar gaat Jezus als de man van smarten, gebukt onder het kruis, op weg naar Golgotha. Pilatus had wel verklaard dat hij geen schuld in Hem vond, maar ondanks dat en de waarschuwing van zijn vrouw, heeft hij Hem toch veroordeeld en geeft hij de schreeuwende menigte zijn zin.

Velen uit de menigte volgen Jezus naar de kruisheuvel. Ook een aantal vrouwen lopen mee en zij beklagen Hem. (Lukas 23: 27). Onder hen is ook Maria, de moeder van Jezus. Hoe moet zij dit doodvonnis ervaren hebben? Alles in haar moet wel in opstand zijn gekomen. Zou niet iedere moeder het uitschreeuwen van verontwaardiging als je eigen kind zo gruwelijk onrechtvaardig wordt behandeld?

Misschien hadden deze vrouwen beter thuis kunnen blijven, maar bij deze fatale afloop zijn zij er nu met en voor elkaar. Wat is het goed om in moeilijke momenten van je leven mensen naast je te hebben, die je proberen te steunen in je verdriet.

Maar behalve het grove onrecht, is er nog een ander aspect dat hun lijden vergroot, vooral voor moeder Maria. Het kan niet anders of dit vonnis betekent een enorme geloofscrisis voor haar.

Waar is God nu, waarom laat Hij dit toe…? Dit is toch in tegenspraak met die geweldige belofte van de engel Gabriël, die Maria kreeg bij de aankondiging van de geboorte van Jezus?

“Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”(Lukas 1: 32, 33).

De troon van Zijn vader David, Koning tot in eeuwigheid…? Helaas Maria, hier hangt je Zoon, ondanks die goddelijke belofte, te sterven aan een kruis. En Simeon had ook iets voorzegd, toen zij de kleine Jezus in de tempel brachten? “Dit kind zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken” Vergeet het maar Maria, allemaal loze beloften. Daarna had Simeon nog iets gezegd. Vreemde dingen die in tegenspraak leken met wat hij eerst zei. “Zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” en “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lucas 2: 34-35) Misschien had Maria dat toen liever niet willen horen.

Op dit moment lijkt dit echter de enige voorzegging die waar blijkt te zijn. Een zwaard door haar ziel, dat is precies wat ze nu ervaart. Hoe kon dit vreselijke gebeuren?

Nog maar kort geleden leken al die heilsbeloften van God juist heerlijk in vervulling te gaan. Dat geweldige moment, toen haar Zoon als Koning Jeruzalem binnen reed. Toen een opgewonden menigte juichte en zong: “Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam de van Heere, de Koning van Israël!” (Johannes 12: 13b). Ja, toen vlamde de hoop van velen op en van moeder Maria en de vrouwen niet minder. Dit was het moment dat de profeten hadden voorzegd. Nu zou Jezus Koning worden op de troon van David. Alle heilsbeloften van Gabriël zouden nu in vervulling gaan!

Maar, helaas… geen troon, maar een kruis, Maria. Als je zo’n ontgoocheling meemaakt in je geloof, ben je toch geneigd om de deur naar God dicht te gooien. Op zo’n moment lijkt alles waarin je geloofde bedrog te zijn! Gelukkig lezen we dit niet van moeder Maria en de andere vrouwen. Jezus had al vanaf het kruis zijn moeder toevertrouwd aan de zorg van Johannes. De vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Na de Hemelvaart zijn moeder Maria en de vrouwen toch weer samen met de discipelen van Jezus. (Handelingen 1: 13, 14). God zelf heeft hen in de aanvechting vastgehouden.

Zo wordt hier waar wat Paulus schreef aan de gemeente van Rome: “Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeen-komstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8: 28).

En wat betreft de vervulling van de belofte van Gabriël, die staat nog open zowel voor Israël als voor ons.

     Met de tranen in haar ogen

     stond de moeder diep bewogen

     bij het kruis dat Jezus droeg. 

     Ach hoe vreselijk was haar smart,

     toen het zwaard ging door haar hart,

     en de wreedste wonden sloeg.                         Gezang 44: 1 (bundel 1938)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou alvast uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

We mogen terugzien op een koude, zonnige, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst  opleverde. Liefst € 20.570,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet! Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking  van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. van Wingerden: 06-30 74 42 71

Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar Nellie de Waard, de tweede prijs naar fam. Alblas en de derde prijs naar Jan de Ruiter. De winnaars van de kinderspelen zijn: -12: Jefta Schild en +12: Jan-Willem Loeve.

Opvoedavond

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze Stichting staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan en bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen. Graag wil de diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Opbrengst noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika

Zondag 31 maart heeft de diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor zuidelijk Afrika. Deze noodhulpcollecte heeft inclusief nagekomen giften ruim € 12.468,- opgebracht. De diaconie dankt u voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw gebed. Met de opbrengst wordt de noodhulp ondersteund die kerkenhelpenkerken.nl inmiddels is gestart via de diverse partnerorganisaties. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers. In Mozambique, waar wordt samengewerkt met de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de Hervormde Kerk van Mozambique, worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Binnenkort wordt gestart met noodhulp in Zimbabwe, waarbij concreet wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Wilt u in uw gebed denken aan alle slachtoffers en God bidden dat de noodhulp in de getroffen gebieden gezegend mag worden?

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.”. (Spreuken 15: 29)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.

Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken. Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan. Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten. Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht. Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

College van kerkrentmeesters

Renovatie keuken en toiletten Oude Kerk

In de flyer die tijdens de actie Kerkbalans is uitgereikt, heeft u onder andere kunnen lezen van ons voornemen om de keukeninrichting en een aantal toiletten in de Oude Kerk te renoveren. Genoemde ruimten zijn enkele decennia oud, vertonen gebreken en zijn niet eenvoudig schoon te houden.

Er is voor gekozen om in de keuken de huidige lichtgrijze vloertegels te handhaven, de wanden te betegelen met witte grootformaat wandtegels en een nieuw keukenblok te plaatsen van muur tot muur, waarin een inbouwvaatwasser en –koelkast zijn opgenomen. Tegen de andere wand maken we een werkblad en hangen we bovenkasten op.

Drie toiletten gaan we voorzien van dezelfde witte grootformaat wandtegels die we ook in de keuken toepassen, gecombineerd met donkere vloertegels. Er is gekozen voor een zwevend toilet en een fonteintje. We kiezen heel bewust voor groot formaat tegels en een zwevend toilet, om het schoonmaken zo eenvoudig mogelijk te maken.

We starten met deze werkzaamheden op maandag 6 Mei. De verwachting is dat de aannemer twee weken nodig heeft om één en ander te kunnen realiseren. Zondag 12 Mei zullen dus drie toiletten NIET gebruikt kunnen worden. Het middenvak-toilet en het toilet op de galerij zijn dan gewoon beschikbaar.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 25 april komt de gesprekskring bij elkaar bij Wim en Anita IJzerman, Blauwe Reiger 4. De inleiding gaat deze avond over 2 Korinthe 8 en wordt verzorgd door Wim IJzerman. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 1 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We zijn dan gekomen bij hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. We hopen op een vruchtbare bespreking. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Zondag 21 april worden jullie allemaal in de grote zaal van De Parel verwacht. We willen dan met alle groepen het paasfeest vieren.

Zondag 28 april is er geen zondagsschool i.v.m. de meivakantie. De week daarna, 5 mei hopen we jullie allemaal weer te begroeten in jullie eigen groep.

Groeten van de jufs en meesters

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het missionfield. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Met vreugde en dankbaarheid denken we terug aan de belijdenisdienst waarin zeven gemeenteleden hun ja-woord lieten horen. Samen mochten we de brief van de Heere Jezus lezen met daarin een aansporing en een belofte: “Wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2: 10). De volgende teksten werden meegegeven:

Hanner Egas:           Psalm 143: 10

Cornélie Ruis:          Psalm 143: 8

Reinier Egas:           1 Johannes 4: 9 en 10

Sarah Romijn: 1        Johannes 4: 14 en 15

Thamar de Jong:      Jesaja 41: 10

Martijn de Ruijter:     Jesaja 41: 13

Arno van Veen:         Psalm 91:1 en 15

Met de belijdeniscatechisanten hebben we nog een afsluitingsavond op donderdag 25 april om 20.00 uur in de Pastorie aan de Vinkeweer.

Komende zondagavond is er in wijkgemeente Zuid de belijdenisdienst. We wensen ook deze belijdeniscatechisanten een mooie dienst toe. En dat ook zij met vreugde en volharding de Heere zullen dienen. Voor ons als gemeente zijn deze belijdenisdiensten echt bemoedigend. De Heere laat zien dat Hij doorgaat met Zijn werk in ons midden. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw. Het is goed om Hem daarvoor te loven en te prijzen!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die verblijven in zorgcentra in en buiten ons dorp. Laten we hen rond de feestdagen bemoedigen met een bezoekje of een kaartje. Wat is het heerlijk wanneer in zorgvolle omstandigheden het Paasevangelie de werkelijkheid voor ons in een ander licht plaatst. Hij heeft immers gezegd: “Ik leef en u zult leven” (Johannes 14: 19).

Bedankt

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die we de afgelopen weken mochten ontvangen ter gelegenheid van onze belijdenis. Het was erg bemoedigend en mooi om te zien hoe er met ons wordt meegeleefd. Vriendelijke groet,

Martijn & Thamar, Reinier & Sarah, Hanner & Cornélie, Arno

Examens

We leven mee met die jongeren die examen doen. Sommigen zijn al bezig met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden op de examens. Je maakt ongetwijfeld heel wat oefenexamens. Sterkte en wijsheid. En leg ook deze dingen maar voor de Heere neer!

Giften

Ouderling H.G.W. Kant ontving een gift van € 20,- voor de diaconie en een gift van € 10,- voor noodhulp zuidelijk Afrika. Ouderling P. de Keizer ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik een gift van € 15,50 (collectebonnen) voor de kerk, een gift van € 10,- voor de erediensten en een gift van € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid’. (O. Noordmans 1871-1956)

…tot zondag

Als de kerkbode uitkomt is het Goede Vrijdag. We horen ’s avonds in de Nieuwe Kerk over de begrafenis van de Heere Jezus (Markus 15: 42-47). Het is altijd weer aangrijpend om een begrafenis mee te maken. De Heere Jezus is ook begraven. Op die manier gaat Hij helemaal onze weg om zo redding tot stand te brengen. Hij gaat de dood in om de dood te overwinnen! Dat we in het geloof mogen zingen: ‘en zijn sterven zaligt mij’.

Zondagmorgen klinkt het paasevangelie uit Markus 16: 1-8. “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden” (Markus 16: 6).

Op tweede Paasdag is er de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk. Daarin hoop ik u voor te gaan. We lezen verder in Markus 16. Het zal dan gaan over de verschijning aan Maria Madalena.

Er zijn weer heel wat diensten. Laten we bidden dat het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane Heere ons doet verwonderen en verblijden. U en jou goede dagen toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkmiddag

Voor we het weten is het weer zover; de wijkmiddag. Zondag 21 april worden de flyers om u op te geven uitgedeeld. We hopen dat u allemaal komt, want het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de nieuwe leden van onze wijkgemeente: schroom niet u op te geven. Het is een informele middag, speciaal voor ontmoeting met elkaar.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die een uitslag afwachten of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandelingen ondergaan.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen donderdag 11 april, is unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven, die bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit verschijnt vrijdag 19 april, zodat bezwaren tot uiterlijk 24 april schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 30 april worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 12 mei zal ds. van Oordt dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Tijdens de voorafgaande gesprekken met ds. Van Oord vertelde hij, dat er al enige maanden contacten zijn tussen hem en een gemeente in één van de grote steden van ons land, om daar een pioniersplaats te gaan vervullen. Hierbij is ook de IZB betrokken. Zo’n procedure loopt geheel anders, dan bij een beroep. Stel dat God zijn weg daarheen zou leiden, dan zou niet net als bij gewone beroepen dit van tevoren in de pers gelezen kunnen worden. Daarom stelde hij het op prijs, om dit wel met ons te delen, zodat wij dit ook zouden kunnen melden aan u.

Daarnaast heeft ook de hervormde wijkgemeente Mattheus, wijkgemeente binnen de protestantse gemeente van Delft, afgekondigd dat zij een beroep op ds. Van Oordt zullen uitbrengen. U ziet dus, dat wij niet de enige gemeente zijn, die een beroep op hem doen.

Zowel ds. Van Oordt als onze kerkenraad zijn er voluit van overtuigd, dat God het uiteindelijk is, die ook het beroepingswerk leidt. Hij bepaalt immers, welke dienaar onze gemeente in de ontstane vacature gaat vervullen en op welke plaats Zijn dienaar gesteld gaat worden of blijft. Wel mogen we de weg, waarin wij ook Gods leiding mogen zien, bewandelen en daarom, als er geen bezwaren binnenkomen, straks met alle vrijmoedigheid het beroep aan ds. Van Oordt gaan wegbrengen en het verder aan onze God en Vader overlaten.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

In het volgende kerkblad hopen wij u iets meer informatie over ds. Van Oordt te kunnen geven.

Kinderlied

Het kinderlied voor Eerste Paasdag, zondag 21 april is Op Toonhoogte (OTH) 428: ‘Een steen op het graf.’

Pareldienst

Zondagavond 5 mei zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen uit Rotterdam-Alexander. Henk is in die plaats momenteel werkzaam als opbouwwerker voor Stichting Open Arms, zie www.openarms.nl voor meer informatie.

Het thema is en hoe kan het ook anders op deze datum: ‘Vrij!’. De oudste Youth Alpha groep heeft meegewerkt aan de voorbereiding en werkt ook mee aan de invulling hiervan. De band Quest zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom! De laatste datum van de Pareldienst van dit seizoen 2018/2019 is 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden? (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat zij in hun land het Licht kunnen verspreiden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de nog jonge kerken in Albanië, dat ze met volharding blijven getuigen van de Opgestane Heere. Bid dat ze Zijn liefde laten zien aan de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de mooie opbrengst van de op zaterdag 13 april jl. gehouden rommelmarkt.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de Paasdagen.

     God dank! Laat iedereen het horen:

     Christus is waarlijk opgestaan!

     Wij gaan niet in de nacht verloren

     Pasen: de grote dag breekt aan!

     Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

     een engel kondigt stralend aan:

     Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen

     waarlijk, de Heer is opgestaan!           (OTH 112: 1)

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de langdurig zieken die weten dat de krachten langzamerhand gaan afnemen. “Heere, U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.”

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Generale Synode

Op 25 en 26 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Voor het eerst komt dan deze synode in de nieuwe samenstelling bijeen. Een vermindering van het aantal synodeleden is de belangrijkste wijziging. Maar ook zullen nieuwe gezichten te zien zijn. Een van hen is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot., die afgevaardigd is namens onze classis. Een van zijn voorgangers in de synode schreef dat hij zich herkende in Daniël. Een goede bestuurder in een omgeving waar veel anders ging dan hij gewend was. Waarschijnlijk zal dat herkenning geven. Maar Daniël bleef zijn houvast vinden in het Woord. Wij wensen broeder Vlot vanaf deze plaats wijsheid toe om op een vruchtbare wijze deel te nemen aan de synodevergaderingen. Tot eer van God en instandhouding van Zijn gemeenten in Nederland.

Koningsdag

27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 52e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. En we bidden dat onze koning zich afhankelijk zal weten van onze Koning. ‘Maar God zal mij regeren als een goed instrument.’ staat in ons volkslied. Zo het koningschap uit te oefenen is rijk en goed voor ons volk.

Gelezen/gehoord

Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt: als er mensen in het Koninkrijk der hemelen worden gezet en als er mensen buiten worden gezet.

Tenslotte

De lijdenstijd ligt weer achter ons en Pasen voor ons. In de avonddienst van de eerste Paasdag hopen 23 gemeenteleden belijdenis te doen. Dank aan de Heere voor de overgave aan Hem en de intentie Hem te dienen met een oprecht hart. We bidden hen van harte de zegen van God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Nu staan ze niet alleen, maar worden omringd door een menigte van getuigen (voor Zijn troon en hier beneden). Laten zij en wij onze ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dan gaat het altijd goed!

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 20 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 21 april

14.15 uur             Zondagsschool, Paasviering – Nieuwe kerk

Maandag 22 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 24 april

20.00 uur             Huwelijkstoerusting voor starters –

Donderdag 25 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. E van Rooijen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Blauwe reiger 4

Vrijdag 26 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 april

14.00-15.30 uur   christelijke volksbibliotheek GESLOTEN

Zondag 28 april

14.15 uur             GEEN Zondagsschool

Dinsdag 30 april

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 1 mei

09.30-11.00 uur   woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 2 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, PKN Giessen-Oudekerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

_______________________________________________

Varia

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?

Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.

‘Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!’ (Thomas)

‘Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!’ (Heleen)

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81. adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Kleinkoor Concertino te gast in concertserie van Alisa van Dijk zaterdag 11 mei 2019

Zaterdagmiddag 11 mei 2019 zingt het bekende Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg in de concertserie van Alisa van Dijk.

Sinds 2015 organiseert Alisa van Dijk een maandelijkse concertserie in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Het koor zingt prachtige Amerikaanse, Duitse en Engelse muziek en de koorzang wordt afgewisseld met aansprekende solo’s door Alisa van Dijk, viool en zang, Arjan Versluis, orgel en piano en Martin Zonnenberg, piano. Het koor wordt begeleid door Arjan Versluis, orgel; Martin Zonnenberg, piano en Alisa van Dijk, viool.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende combinatie, koor, piano, orgel, viool en zang, maar vooral ook door het fraaie en afwisselende programma en de gezellige ontmoeting van hopelijk vele liefhebbers.

De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten na afloop van het concert. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de Trinitatiskapel is: Vriesestraat 22 te Dordrecht. Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.kleinkoorconcertino.nl en www.martinzonnenberg.nl

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 3 mei 2019

 

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de zijnen.

Englenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

                                         Onze Heer is opgestaan!        Weerklank 178: 1

Erediensten

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst:   Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________________

Zondag 21 april 2019, eerste Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. H Meijer, Zoetermeer

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorzang: Weerklank 178: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Weerklank 432

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

Collecten

Morgendienst:   1. Dabar

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Juliët Boon

Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 118:11

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   zingen Paasliederen

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Draagt Elkanders Lasten

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Geralda Honcoop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

_________________________________________________

Maandag 22 april 2019, tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, orde van dienst wijk Zuid

                 Voorzang:  Weerklank 171: 1, 2, 3

Collecten

1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Jacobien Kraaijeveld, Linette Pijl

Voorzang (voor beide gemeenten) Psalm 149: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. K. Hak, Goudswaard

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Adriënne Bikker

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

______________________________________________________

Zondag 28 april 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. D.A. Burggraaf, Arkel

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. C. Doorneweerd, Strijen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lenny Egas, Loïs Veldman, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroeska Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 21: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. W. Balke, Den Haag

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn

“En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38)

_______________________________________________

Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene kant ben je heel dichtbij je eigen huis. En aan de andere kant heb je geen toegang tot je eigen leefomgeving.

Ik moet daar aan denken als ik nadenk over het voorhangsel, dat gordijn in de tabernakel en later in de tempel dat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heilige. Dat gordijn dat zorgt dat je er niet bij kunt. Waarbij? Bij God! Aan de ene kant is Hij heel dichtbij. De heilige tent en later ook de tempel symboliseert dat God woont tussen Zijn volk. Aan de andere kant is er afstand. Door dat gordijn is de toegang gesloten. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar op Goede Vrijdag komt daar verandering in.

De Heere Jezus heeft op Golgotha juist de laatste adem uitgeblazen wanneer er in de tempel in Jeruzalem iets opmerkelijks gebeurt. Het grote kleed tussen het heilige en het heilige der heilige begint van boven naar beneden te scheuren. Op dat voorhangsel zijn cherubijnen geborduurd. Die cherubijnen maken duidelijk: verboden toegang. Je brengt het er niet levend vanaf als je het heilige der heilige zomaar binnengaat. Het heilige der heilige is immers de plaats van de ark, teken van Gods aanwezigheid. Door de zonde kan een mens zomaar niet bij de Heere 

God komen. Hij is de Heilige en wij zijn zo onheilig. Dat gordijn laat de diepingrijpende realiteit van de zonde zien. Er is een kloof tussen God en mij.

Mocht er dan nooit iemand in het heilige der heilige komen? Jawel, op Grote Verzoendag ging de hogepriester door dit gordijn naar binnen om verzoening te doen. Die Grote Verzoendag komt tot vervulling nu de Hogepriester Jezus Christus het offer van Zijn leven brengt. Daarmee kan dat gordijn ook scheuren. Het gordijn scheurt van boven naar beneden. De Vader laat het scheuren. Op die manier laat Hij zien dat Hij het offer van Zijn Zoon aanvaardt. De Vader laat zien dat de wet is vervuld en dat de prijs is betaald om zondaren los te kopen. Dat de Vader het voorhangsel laat scheuren is een geweldig evangelie. Het zegt dat wie op de Heere Jezus vertrouwt, door Hem niet wordt afgewezen. Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor het oordeel.  De hemelse Vader gaat helemaal achter Zijn Zoon staan. Straks op Paasmorgen onderstreept Hij dat nog eens een keer door Zijn Zoon tot leven te wekken. De Vader honoreert het offer van Zijn Zoon helemaal. Met een verwijzing naar Hebreeën 10: 20 mogen we zeggen: Jezus Christus is als dat voorhangsel. Hij opent voor onheilige mensen de weg naar de Heilige God. Jezus is de weg en het leven!

Die twee flarden van het gescheurde gordijn hangen naar voren als een uitnodiging. Ze nodigen u en mij uit om naar de Vader te gaan in de weg van het gebed. Dankzij het offer van de Heere Jezus kunnen wij zo bij de Vader komen om Hem te loven en te prijzen. Maar ook om onze zonden en zorgen voor Hem neer te leggen. Door het geloof in de Heere Jezus mag je bij de Vader kind aan huis zijn. Dat gescheurde voorhangsel zegt tegen jou en mij: Kom maar! Kom maar met dat wat jou dwars zit, wat onaf is, wat zondig is. Kom maar met die worstelingen in het geloofsleven, de twijfels die zomaar de kop opsteken. Met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van Gods genade en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreën 4: 16). Daarmee is ook gezegd dat we bij de Vader alles kwijt kunnen. Hij luistert. Hij helpt ons verder. Hij leidt ons van dag tot dag! Verwacht u het als kind helemaal van de Vader? Dat geeft houvast, rust, moed en kracht! Het bijzondere is dat onze gebeden onvolmaakt zijn, maar dat Jezus, de grote Priester met Zijn offer onze gebeden zuivert!

Het gescheurde gordijn vertelt ons ook dat wij in gemeenschap met de Vader mogen leven. Dat is nu een geloofswerkelijkheid. Als een Henoch wandelen met God, in het leven van elke dag, dichtbij een open bijbel, steeds sprekend met God. Straks wordt die gemeenschap met de Vader volop werkelijkheid. Dankzij het offer van de Heere Jezus is er een open hemel. Door het geloof mag ik weten dat als er aan mijn aardse leven een eind komt, dat ik dan bij Hem mag zijn in de hemel om Hem te dienen in alle volmaaktheid. Dan zal ik Hem voorgoed eren! “Mijn God, u zal ik eeuwig loven” (Psalm 52: 7 berijmd).

Wat is het vervelend als je voor een dichte deur staat en niet in huis kunt. Je bent dan heel gelukkig als er een familielid is die ook een sleutel heeft en de deur voor je opent. In het Paradijs lieten wij de deur in het slot vallen, maar door Zijn offer heeft Jezus de deur geopend. Het gordijn is gescheurd. Het gescheurde voorhangsel roept u toe: Kom tot de Vader! Met dank aan de Zoon!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Programmaboekje op website hghg.nl bij activiteitenkalender

Liturgie Avondmaaldienst bij de dienst van 18 april.

Uurtje zingen

Wij nodigen iedereen van harte uit om op stille zaterdag, 20 april om 19.00 uur in de Oude Kerk een Uurtje te komen zingen. We zingen oude en nieuwe liederen naar aanleiding van het thema ‘Op weg naar Pasen’. Dit alles onder begeleiding van een samengesteld orkest onder leiding van Linda Boxman, het orgel wordt bespeeld door Adriaan van Schoonhoven.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (mailto: predikant.zuid@hghg.nl predikant.zuid@hghg.nl of mailto:predikant.oost@hghg.nl predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Christelijke Volksbibliotheek

Er komt weer een vakantie aan…

Eind deze maand begint de meivakantie van de scholen. Misschien biedt die vakantie voor sommigen de gelegenheid om weer eens een boek te lezen, wie weet op het vakantieadres. We hebben een ruime keuze!

Wel even in de opletten: Zaterdag 13 april (Rommelmarkt) en zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn we GESLOTEN; houd daar rekening mee!

20 april en 4 mei zijn we dus gewoon open. Normale openstelling: zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

 Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni. De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Ook onze gemeente doet weer daaraan mee en stelt ruimte beschikbaar in De Parel.

Ieder is hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in drie blokken: van 20.00 tot 22.00 uur en 22.00 tot 0.00 uur en 00.00 tot 02.00 uur. De deuren van De Wagon (beneden in De Parel aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van het blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen. Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Namens de werkgroep,

Philip de Rover

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 april

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de kerk in Nepal, via Tear. Nepal is een land met veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. Veel mensen in Nepal hebben een gevoel van minderwaardigheid en weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dat remt de ontwikkeling van het land. De kerk in Nepal is de afgelopen decennia gegroeid. De jonge kerken zijn enthousiast, maar zien praktische hulpverlening in hun omgeving niet als hun taak. Ze vinden zichzelf te arm of zien het evangelie als iets waar je vooral over praat. Dat terwijl de kerk zoveel impact zou kunnen hebben op de situatie in de dorpen en steden in dit bergland. Via lokale partnerorganisatie Sagoal worden kerken in het westen van Nepal uitgedaagd om hun gemeenschap te gaan dienen en hun geloof met daden kracht bij te zetten. Training speelt hierbij een hoofdrol. Sagoal helpt kerken een brede visie te ontwikkelingen op hun roeping en leert groepen binnen de kerk hoe ze een project kunnen opzetten en uitvoeren. Ook krijgen de groepen training in alfabetisering, hygiëne en sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van kleine bedrijfjes. Door dit proces krijgen kerken en gemeenschappen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Zo wordt de rol van de christelijke gemeenten in Nepal versterkt en dragen kerken bij aan de strijd tegen armoede in Nepal. De diaconie wil dit project via Tear ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de vakantie is er op maandag 29 april geen verkoop van collectebonnen en muntrollen. Dat geldt ook voor maandag 22 april wegens Tweede Paasdag.)

 Opknappen kostersruimte Oude Kerk

Al veel jaren bereiden onze kosters hun werk voor in de ruimte die in het verleden werd gebruikt voor opname en uitzendingen via de kerkradio. Inmiddels is dit laatste verleden tijd. Deze ruimte wordt tevens gebruikt om mensen die tijdens de kerkdiensten onwel worden, te verzorgen.

Inmiddels zijn we, op initiatief van de kosters, gestart om de ruimte op te knappen. Alle eierdozen (in het verleden nodig voor de akoestiek) zijn van de wanden verwijderd evenals ander overtollig materiaal en overbodige elektra is afgekoppeld. De komende weken gaan vrijwilligers een gipsplatenplafond aanbrengen. Een stukadoor maakt de wanden weer strak, waarna de wanden en het plafond worden gesausd. Ook wordt nieuwe vinyl vloerbedekking aangebracht. Een bureau en wat stoelen completeren straks het geheel. Vermeldenswaardig is dat onze kosters met hun vrouwen het leeuwendeel van de werkzaamheden voor hun rekening nemen! Zo kunnen we met minimale kosten, toch deze ruimte weer toekomstbestendig maken. We vertrouwen erop dat de kosters zo weer een tijd vooruit kunnen in hun gemoderniseerde ruimte.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 april is er weer Bijbelkring. We vervolgen de behandeling uit het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10 is nu aan de beurt. We rekenen weer op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe belangstellenden, hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Examens

Sommigen hebben al enkele examens gemaakt. Anderen zijn zich aan het voorbereiden en moeten nog even wachten. Graag vernemen wij of je dit jaar examen gaat doen. Zodat we iets van ons kunnen laten horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

Zending

Bericht van Amy

Lieve gemeenteleden, Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik me aan het voorbereiden om naar het zendingsveld te gaan. En zoals jullie misschien ook wel weten, is dat Gods weg soms anders gaat dan de onze. Maar dat is goed, want daar leren we meestal erg veel van. Ik merk uit eigen ervaring dat ik God steeds beter leer kennen, steeds beter leer vertrouwen en steeds beter in afhankelijkheid leer te leven. En wat een vreugde geeft dat! Die vreugde en de diepgang in de relatie met Hem zou ik absoluut niet willen missen! Leven met Hem geeft diepe vrede en rust.

‘Ik heb (God heeft) mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht.’ (Psalm 131: 2)

Momenteel ben ik een periode in Hardinxveld. Het is fijn om weer even hier te zijn, om deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven, om vrienden & familie te zien, en me verder voor te bereiden op wat komen gaat. Ook hoopt een vriend uit Uganda komende weken bij ons in Nederland te zijn, erg bijzonder om hem hier te verwelkomen! 

Ik hoop begin mei weer terug te keren naar de Bijbelschool Cornerstone om het laatste gedeelte van de studie/zendingstraining af te ronden.

En voor nu mogen we uitleven naar Pasen, en vieren dat onze Verlosser leeft en de dood heeft overwonnen! Deze boodschap, dit evangelie is te mooi en wonderlijk om over te zwijgen. Ik bid dat veel mensen wereldwijd deze Verlosser en opgestane Heer mogen leren kennen! Lieve groet,  

Amy

P.S. Hopelijk tot ziens in de kerk of bij onze oliebollenactie op 20 april bij ons in de achtertuin (Peulenstraat 155, 9-14 uur).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de eredienst van zondagmorgen ging het over het getuigenis van de centurio. Aan de voet van het kruis, pal na het sterven van de Heere Jezus mocht uitgerekend hij het laten horen: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.” (Markus 15: 39). Dit getuigenis laat zo treffend zien wie de Heere Jezus is: God en mens tegelijk. Begrijpen doen we het niet, maar laten we Hem daarin te meer aanbidden. Want zo is Hij bij machte om verzoening tot stand te brengen en de dood te verslaan. Het is Pasen geworden! Dat de hoofdman dit getuigenis laat horen laat ook zo mooi zien hoe de Heilige Geest allerlei mensen naar voren schuift om te belijden wie Hij is, ook vandaag. Mensen van wie je het op voorhand niet zou verwachten. Zo komt de Heere aan Zijn eer.

Pastoraat

We leven mee met die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Vaak dragen zij de nodige zorgen met zich mee. De krachten worden minder en ze worden gedwongen om steeds vaker een streep door hun plannen te zetten en hun wereld wordt kleiner. We bidden dat het licht van God hen mag bestralen zodat er licht en uitzicht is in de avond van het leven is. In Psalm 97: 11 staat een mooie belofte: “Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.”

Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 25,- voor de collecte noodhulp Mozambique. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Laatste Bijbelkringavond

Omdat de datum voor de laatste Bijbelkringavond nog niet bekend was, noem ik deze alvast. Op donderdagavond 9 mei hopen we bij elkaar te komen en bespreken we 1 Samuel 28: 5-20. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor het meeleven rond mijn verjaardag van jl. 3 april. We mochten verschillende kaarten ontvangen met felicitaties.

                                                  ds. T.C. Guijt

Gelezen

‘Het woord van de hoofdman op Golgotha is als een pinksterbloem aan de kruisstam’. dr. A. Noordegraaf 1933-2011

…naar zondag

We leven toe naar de belijdenisdienst van aanstaande zondag. Wat heerlijk om als gemeente deze vreugdevolle dienst te beleven en getuige te zijn hoe de HEERE doorgaat met Zijn werk. We hopen dat de spanning voor de belijdeniscatechisanten wegvalt en dat ze in alle rust hun ja-woord mogen geven en dat deze dienst een heerlijke bemoediging mag zijn in het leven met de Heere God.

Voor wie eerder belijdenis deed is dit ook een goed moment om in gedachten weer eens terug te gaan naar je eigen belijdenisdienst en je af te vragen hoe het sindsdien is gegaan en hoe het ligt tussen de HEERE en jou. Voor wie Zijn ja-woord niet eerder gaf, mag het een stimulans zijn om ook de belijdeniscatechisatie te volgen.

In de dienst lezen we uit Openbaring 2: 8-11. De laatste woorden van vers 10 staan centraal: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven”. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft vanuit de gemeente een groot aantal namen ontvangen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen in onze wijkgemeente. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de gemeente, waarmee we blij en dankbaar voor zijn. Een paar namen kwamen veelvuldig voorbij. Uit deze ingediende namen is een korte groslijst samengesteld, welke inmiddels de instemming heeft gekregen van de AK en de WK om mogelijk te gaan horen, zodat daar dan eventueel een beroep uit kan volgen. Zodra we hierover meer bekend kunnen maken, komen we er bij u op terug.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 14 april is Op Toonhoogte (OTH) 437: ‘Weet je dat de lente komt.’

Citaat

‘De hemelse Wetgever heeft met de rust van de zevende dag aan het volk Israël een beeld willen geven van de geestelijke rust waarin de gelovigen afstand moeten nemen van hun eigen werken om God in hen te laten werken’.  Johannes Calvijn 1509– 1564

Bidden en danken

Christenen in Saudi-Arabië voelen zich eenzaam en zijn bang dat hun geloof wordt ontdekt. Als dit al bekend is, krijgen ze vaak te maken met grote druk vanuit hun familie om het christelijk geloof op te geven. Bid voor hen die in het geheim christen zijn. (Gebedskalender Open Doors)

In sommige landen in Zuidoost-Azië staan de deuren voor het Evangelie wagenwijd open, in andere landen staan ze op een kier of zitten ze dicht. Maar Gods Geest doorbreekt grenzen. Bid of Hij dat wil doen in de landen waar het werk moeilijk is. (Gebedskalender GZB)

Maarten Blom heeft zijn werk voor de nieuwe gemeente in Mushqeta (Albanië) al grotendeels overgedragen. Dank voor het enthousiaste gemeentestichtingsteam. Na een uitzending van zes jaar hopen Maarten en Gerdien Blom in juni terug te keren naar Nederland. Het verlies van hun dochter Miriam is nog vers. Bid om Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zevende lijdenszondag en goede vieringen tijdens de stille week die hierop volgt. Ook mogen we op Witte Donderdag met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de klaagpsalmen (o.a. Psalm 3,10 en 13) verwoorden de dichters hun benauwdheid en zelfs hun twijfel aan Gods werk in hun leven. Maar ondanks al deze twijfels kunnen ze God zoeken en vinden en wordt hun geloofsbevinding verdiept.

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 10,- te vrije bestemming.

Verhuizing

De familie Versteeg laat ons weten dat ze m.i.v. 16 april de Merwedestraat gaan verlaten en gaan wonen aan de Peulenstraat Zuid 11a, 3371 AL. Een goede tijd toegewenst in de voormalige dokterswoning, waarvan jullie een gedeelte gaan betrekken.

Doopzitting

Op 25 april wordt doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doop-dienst staat gepland voor zondag 5 mei om 10.45 uur.

Avondmaal

Elk jaar mogen we ons in de week voorafgaand aan Pasen bezinnen op het lijden en sterven van onze Heere en Heiland. In deze week heeft Hij op de dag voorafgaand aan Zijn kruisdood het Avondmaal ingesteld. Op de Witte Donderdag (18 april) wordt ‘s avonds het Avondmaal gevierd. De tijden staan vermeldt bij de informatie over de kerkdiensten. Deze dienst wordt belegd vanuit wijk Noord. In overleg leek het ons goed om aan te geven dat ook gemeenteleden vanuit wijk Zuid uiteraard welkom zijn. Zijn dood gedenken in de tekenen van brood en wijn doen we in verbondenheid, en met een kostbare opdracht. “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13: 34 en 35)

Gelezen/gehoord

‘De wonden van Jezus Christus zijn vol barmhartigheid, vol zoetigheid, vol liefde. Zij hebben doorgraven Zijn handen en voeten, en doorboord Zijn gezegende zijde met een lans. Door deze spleten mag ik smaken hoe zoet dat mijn Heere God is, want Hij is waarachtig zoet en zachtmoedig en van grote ontferming al diegenen die Hem in waarheid aanroepen, allen die Hem zoeken, maar allermeest die Hem beminnen’.

Tenslotte

De stille week vangt aan en wil er op uitlopen dat wij stil worden tot God. Stil van verootmoediging vanwege het grote offer dat Hij heeft willen brengen voor onze redding. Stil van verwondering over Zijn liefde en trouw waarin door het geloof wij ons voor eeuwig geborgen mogen weten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 april

08.00-13.00 uur   Rommelmarkt

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 14 april

14.15 uur             Zondagsschool, gezamenlijk – Nieuwe kerk

Maandag 15 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Dinsdag 16 april

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

 Woensdag 17 april

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 18 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

( 1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,- per persoon (inclusief maaltijd € 15,-). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-33 42 225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

25e Familie-ontmoetingsdag met een feestelijk tintje

Vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

Thema: ‘Ik ben het licht’

Ds. A Bloemendal uit Ederveen zal in het ochtendprogramma een Bijbelvertelling houden over dit onderwerp.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in het Ontmoetingshuis in Veenendaal (Spiesheem 54). Om 10.30 uur beginnen we met het programma, dat tot ongeveer 15.15 uur duurt. Rond 12.00 uur is er een lunch en een huifkartocht met tractor.

In de middag kan het gekozen worden voor verschillende groepen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een gespreksgroep, koekjes bakken of sporten in de grote sporthal.

Voor ouders en belangstellenden is er een fotopresentatie van boswachter Frederik Bunt. Hij is boswachter in het Kroondomein Het Loo. Hij zal een presentatie geven met als thema ‘Kroongetuigen’.

Muzikale medewerking is er onder andere van Bart Jansen (piano) en Rita Roggeveen (gitaar). Aanmelden kan voor 17 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl, info@opwegmetdeander.nl, 033-24 56 620 of 06-28 46 74 19.

Concert Koningsdag vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Op Koningsdag zaterdag 27 april 2019 vindt een uniek improvisatieconcert plaats t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis en Arie Pronk jr. lopen de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel. Arjan en Arie verzamelen geld in voor dit mooie doel. Alisa van Dijk steunt dit goede doel en heeft enkele musici uitgenodigd om met elkaar een benefietconcert te spelen.

Arjan Versluis, organist van de Grote Kerk te Gorinchem, Chiel Jan van Hofwegen, Haarlem winnaar 2006, Edwin Vooijs, cantor organist Bergsingelkerk te Rotterdam en Alisa van Dijk, viool verzorgen dit unieke improvisatieconcert.

Alisa van Dijk is sinds 2016 artistiek leidster van de Alisa van Dijk concertserie in de Trinitatiskapel en geeft jaarlijks ongeveer 50 concerten in binnen en buitenland. U hoort deze middag de vleugel, hoofd en koororgel en de viool. Uniek is dat u doorlopende improvisaties hoort gelijktijdig op vier instrumenten over de mooiste melodieën. Ook kunt u verzoeknummers opgeven en wordt dit unieke concert afgesloten met het Volkslied. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De Trinitatiskapel is te vinden aan de Vriesestraat 22 in Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken.

De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Het programma wordt toegelicht door de musici. Na afloop zijn er cd s te kopen van de uitvoerenden.

Voor meer info zie www.alisavandijk.nl. Van harte welkom!

Passie- en Paasconcert

Op Stille Zaterdag, 20 april, geeft Vox Jubilans een Passie- en Paasconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Thema van dit concert is ‘Zie het Lam!’. Met koor- en samenzang zingen we over de Heere Jezus, Die als Lam van God de zonden van deze wereld wegneemt.

Op het repertoire staan onder andere het altijd indrukwekkende ‘’t Is middernacht en in de hof’, ‘Aan het kruis genageld’, op muziek gezet door Pieter Stolk en het machtige ‘Halleluja’ van Ludwig van Beethoven.

Medewerkenden aan dit concert zijn Marjolein de Wit, fluit, Evelyn Heuvelmans, hobo en Marco den Toom, orgel.

Ds. B.L.P. Tramper spreekt de verbindende teksten. De algehele leiding is in handen van André van Vliet.

Het concert begint om 19.00 uur. De kerk gaat om 18.30 uur open. Door het vroege tijdstip is het een uitstekende mogelijkheid om als gezin te komen.

Kaarten aan de kerk kosten € 15,- en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,-. In de voorverkoop zijn deze € 12,50 en voor kinderen € 2,50. Meer informatie en kaarten bestellen: www.voxjubilans.nl/20april2019.

 

Jezus is de Eengeboren Zoon van God van eeuwigheid.

Door Hem mogen wij behorentot Gods kind’ren voor altijd.

Aangenomen, hoe verloren, uit gena verlost, bevrijd.

 

Jezus, Hij is onze Here, met zijn bloed kocht Hij ons vrij.

Eeuwig zal Hij ons regeren, onze eigenaar is Hij.

Lichaam, ziel, elk zal hem eren, vrij van Satans heerschappij.

Weerklank 378: 1 en 2

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 19 april is een dubbelnummer. 26 april verschijnt het kerkblad niet. 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 14 april 2019, zevende lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC. zondag 17b,  Weerklank 378:1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

18.00 uur   ds. C.J. Overeem, Zegveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerken Nepal

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Deborah Bijkerk

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Anne-Lynn de Jong

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 69: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten        

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Linda Bikker, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_____________________________________________________________

 

Donderdag 18 april, Witte donderdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

 19.30 uur   ds. P. Vroegindeweij, Lexmond – viering Heilig Avondmaal

_____________________________________________________________

 Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. de Groot, Dordrecht

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op

(Psalm 25: 1-3)

____________________________________________________

David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw ziel.

Wat doen we met onze zorgen? Laten we eens kijken naar David. Hij brengt zijn zorgen in gebed. “Tot u, o HEERE, hef ik mijn ziel op” lezen we in vers 1. In de weg van het gebed nadert hij tot God. Wat een heerlijke weg wijst David ons. Volgen wij David in die weg?

Bidden wordt hier het ‘opheffen van de ziel’ genoemd. Onze harten omhoog heffen. Tot wie? “Tot U, o HEERE…” Het gebed is een opheffen van de ziel tot ‘de HEERE’, de Verbondsgod van Israël. De God Die bij uw doop beloofd heeft dat Hij u tot een God zal zijn. Zou Die God ons niet horen? Soms kan het zo lijken alsof Hij er niet van weet. Maar het geloof mag dan zeggen: mijn Verbondsgod weet ervan!

Wat mogen we dan voor Hem neerleggen? “Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.” David spreekt hier zijn eigenlijke gebed uit, en hij bidt om niet beschaamd uit te komen. Dit zou wel gebeuren als zijn vijanden hem zouden overwinnen. Dit zou voor hem als vrome bijzonder pijnlijk zijn, maar David heeft hier ook de eer van God op het oog. Dat is toch ten diepste waar het om gaat: dat God aan Zijn eer komt. ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Het gebed heeft ook altijd een fundament. “Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak.” David bidt met de verwachting om verhoord te worden! Het gebed rust op het fundament van het geloof. “Die U verwachten…” Geloven is wachten op God. Alles overgeven en God aan het werk laten gaan. Stoppen met al onze pogingen onszelf zalig te maken. Niet langer naar een ander toe rennen om hulp (Jesaja 28: 16), maar op de HEERE vertrouwen. “Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte” (Psalm 34: 6). Want allen die Hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Het geloof werpt zich helemaal op God.

Hebt u zorgen, hebt u noden? Loopt u met uw zonden onder uw arm, en weet u niet waar u ze laten moet? Het geloof wacht op God, het zoekt zijn hulp alleen bij God en wacht het af. Dat is geen lijdelijk áfwachten, maar dat is biddend vérwachten. Wetend dat wie de Heere verwacht niet beschaamd zal uitkomen. Omdat hopen op God niet beschaamd zal worden gemaakt (Romeinen 5: 5). Het fundament van de hoop is Gods belofte. U mag God vastpinnen op Zijn eigen woorden, Gods Vaderhart er mee aanlopen als een waterstroom (Psalm 34: 6)! Dat God Zijn Woord niet houdt is een leugen die de duivel ons influistert. Daar begon het al mee in het paradijs: “Is het zo dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3: 1) Ja, het is zo! God heeft immers in Christus al Zijn beloften vervuld. Zou Hij ze dan ook niet aan ons vervullen? Als de HEERE nu zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, mogen we dan niet met verwachting tot Hem gaan? Daar is rust en redding te vinden voor vermoeide zondaren die moe zijn gestreden. O, geef uw strijd toch op en laat Hem u rust geven voor uw moegestreden ziel!

In de rest van het vers draait David het om: Wie zullen er wel beschaamd worden? Zij die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Dat zijn weer die vijanden die David zo benauwden. Zij zullen beschaamd worden. Door God op hun plaats gezet. Een kind van God wordt niet zomaar bespot! Een aangrijpend voorbeeld daarvan zien we in de geschiedenis van Elisa en de 42 jongeren die worden gedood. Ze dreven de spot met Gods kind, en daarom met God. Dat kostte hen hun leven. ‘Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak’. God komt voor Zijn volk op.

“De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen”. Met die wetenschap kunnen we de pelgrimsreis van dit leven vervolgen. “Allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.”

E.C. de Waard

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Psychopastoraal team ‘Kruispunt’

Psychische problemen, identiteits-relatie of gezinsproblematiek?

Kruispunt is het psychopastoraal team in de gemeente die een aanvullende vorm van begeleiding kan bieden. Vraagt u zich af of deze begeleiding helpend voor u is of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Emelia van de Voorde, coördinator van Kruispunt.

Contactgegevens: 0184-61 18 13 of 06-13 38 26 49, Kruispunt@hghg.nl Voor meer informatie: www.hghg.nl/kruispunt

Gebed als het touw in de klokkentoren

Zaterdag 13 april is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk, ‘Gebed is de dragende kracht onder ons leven en ook van onze gemeente in haar missionaire opdracht. Laten we daarom met elkaar volhouden en blijven bidden. (Romeinen 12: 12). Het gebed is immers als het touw in de klokkentoren. Als wij er aan trekken luidt de klok in de hemel. Dat geeft zegen en zo kunnen we het vol houden’. Aldus ds. Ad Vastenhoud in zijn door de IZB verzamelde columns. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom!

Aankondiging 52e rommelmarkt

Zaterdag 13 april wordt de 52e rommelmarkt gehouden in en om De Parel. De rommelmarkt begint om 8.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Er zijn op de ophaalavonden weer volop tweedehands spullen ontvangen. Fietsen, boeken, serviezen, radio’s, lampen, eetkamersets en  mooie tweedehands kleding; kortom, te veel om op te noemen. Ook kunt u op de rommelmarkt terecht voor uw perkplanten, een bloemstukje of een bosje bloemen. Het gewicht van een kaas is weer te raden en er zijn stukken kaas te koop. Wegens groot succes gaat het Rad van avontuur weer volop draaien. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Vanaf 10.00 uur zijn er buiten heerlijke broodjes hamburger te koop, evenals o.a. oliebollen, pannenkoeken (met of zonder spek), puddingbroodjes, gevulde koeken en appelflappen. Bij de pannenkoekenkraam kunt u ook een bestelling voor pannenkoeken plaatsen. In het zelfbedieningsrestaurant kunt u koffie drinken met uiteraard wat lekkers. Ook zijn er weer slaatjes, soep, broodjes kroket en frikadel te verkrijgen. Om 11.00 uur is er verkoping bij opbod van curiosa met aansluitend de trekking van de verloting. De jongens van de clubs hebben de handen uit de mouwen gestoken en ze hebben voor de kinderen volop activiteiten georganiseerd. Ook kunnen de kinderen weer grabbelen, schminken, haarvlechten, envelop-trekken en er is een heuse snoepkraam. Al deze kinderactiviteiten vinden plaats in de benedenzalen. Er kunnen dit jaar ook weer strippenkaarten worden gekocht.

Altijd al eens rondgereden willen worden in een oude legertruck of jeep? Dan krijgt u nu de kans om een ritje door het dorp te maken. De opbrengst van de rommelmarkt is dit jaar bestemd voor De Parel en wordt gebruikt voor het aanvullen van het servies, magazijn stellingen en het optimaliseren van de telefonie. En er wordt een gift overgemaakt naar woon-zorgcomplex De Buitenhof, Buitendams 326. In zaal A staat een stand van De Buitenhof; hier kunt u zich laten informeren over het werk in en om De Buitenhof. We hopen op een gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur is de laatste mogelijkheid  om spullen voor de rommelmarkt naar de opslagloods te brengen op Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

Opbouwers en medewerkers rommelmarkt gevraagd

Donderdag 11 april worden de tenten voor de rommelmarkt opgebouwd bij De Parel. Voor deze dag zijn wij op zoek naar mannen die hierbij willen helpen. Ook jongeren zijn hier van harte welkom. Vrijdag 12 april worden de spullen vanuit de loods naar De Parel gebracht en de stands ingericht. Ook deze dag zijn wij op zoek naar mannen, vrouwen en jongeren die hierbij willen helpen. Of vindt u of vind jij het leuk om op zaterdag vanaf 13.00 uur de boel weer mee op te ruimen, dan kunt u / kan jij ook contact opnemen met Caroline Brieffies, tel. 06-81 61 73 96 / e-mail: w.brieffies1@kpnplanet.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Aanstaande woensdag 10 april 2019 is het zover: de diaconale gemeentemiddag/-avond in De Parel.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop, om 17.30 uur start maaltijd*.  Tijdens de maaltijd worden diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30u is het middagprogramma afgelopen.  *Eet u mee? Graag aanmelden via www.hghg.nl. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 april!

Jongerenprogramma: Om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) start het jongerenprogramma voor jongeren van 12-17 jaar. Het thema: ‘Eens een crimineel, altijd een crimineel?’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor het avondprogramma, dat start om 19.45 uur. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. De onderwerpen zijn: Vluchtelingenwerk, Helpen op Sint-Maarten, Naar House, Buitenhof, hulp en scholing in Ethiopië, Leger des Heils en Zending.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af.

Laat je inspireren en kom naar deze diaconale gemeentemiddag/-avond. Iedereen van harte welkom! 

Verjaringsfonds 2e kwartaal 2019

De opbrengst voor het 2e kwartaal 2019 is bestemd voor het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. William Booth, stichter van het Leger des Heils zei:

‘Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.’

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken naar de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Na twee dagen intensieve arbeid was alles weer fris en schoon! Fijn dat u kwam helpen, want het is toch elk jaar weer een behoorlijke klus! Daarom een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Boven de laatste Bijbelstudie van Jeremia staat: ‘De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand.’ (Jeremia 36, Vrouw maart) Thea Arkeraats zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen zijn dinsdagmorgen 9 april om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Petroesjka Paans en Mien de Bruin passen op de kinderen. Een hartelijke groet van de stuurgroep.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 10 april om 9.30 uur staat onze kringmorgen gepland. Dit keer staan we stil bij hoofdstuk 2 uit het boekje ‘De eerste halte van Abraham’. De Bijbelgedeelten die ons hier meer over vertellen zijn Genesis 12: 4-9 en Deuteronomium 11: 26-32. Tot dan?!

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het ‘missionfield’. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Evangelisatie

Uitzwermavond

De evangelisatiecommissie nodigt de commissieleden, uitzwermers en nieuwe deelnemers van harte uit om 9 april mee te gaan langs de deuren van mensen die hun deuren om veel verschillende redenen gesloten houden om naar de kerk te gaan. Wat een uitdaging en verantwoordelijkheid voor Christenen om iets te mogen vertellen over Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker.

We beginnen om 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We luisteren naar een korte Bijbelstudie van een van onze vaste medewerkers, vervolgens gaan we in gebed. Tot circa 21.00 uur bellen we aan bij mensen die op papier nog een band hebben met de kerk. Komt u ook? Voor dit seizoen is het op een na de laatste keer. Dinsdag 14 mei hopen we weer met elkaar te gaan. Als u niet komt, wilt u dan voor ons bidden, uw voorbede is hard nodig. Hopelijk tot ziens op 9 april.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de avonddienst lazen we Markus 15. We stonden stil bij het thema: Jezus, de Koning der Joden. In drie lijnen zagen we hoe Hij als Koning der Joden beleden, bespot en betiteld werd. Bijzonder om te zien hoe de Koning optreedt. Hij wordt verworpen door Jood en heiden. Hij treedt op voor mensen die hun koninklijke waardigheid hebben verspeeld in de hof van Eden. Hij zorgt dat verloren mensen in Zijn Koninkrijk komen. Het Joodse volk neemt daarbij een bijzondere positie in. De Heere heeft nog grootse beloften voor Zijn volk (zie Romeinen 11). Joden en heidenen zullen de Koning straks dienen in volmaaktheid. We lezen in Openbaring 5: 10 “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

Fijn was het om met een twintigtal twintigers na afloop van deze dienst door te spreken over de preek. Bijzonder om te merken hoe ze in hun hart lieten kijken en ook hun kennis en inzichten mochten delen met elkaar.

Geloofsbelijdenis

We noemen nog een keer de namen van de jongeren die zondag 14 april in de morgendienst belijdenis van het geloof af zullen leggen. Leeft u met hen mee, op weg naar de belijdenisdienst?

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas, 
 • Cornélie Ruis,
 • Aart Reinier (Reinier) Egas, 
 • Sarah Romijn, 
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong, 
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter, 
 • Anne (Arno) van Veen,

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van onze wijkgemeente weer bijeen. Jullie worden verwacht op de gebruikelijke adressen. De kerngroep 16-20 jaar is welkom bij Wim en Maaike Schild, Wibautstraat 17. We wensen jullie goede bijeenkomsten toe.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de noodhulpcollecte van zondag 31 maart. Br. H.G.W. Kant heeft € 20,- ontvangen voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Er is deze Koning geen enkele heerlijkheid gebleven. En toch is Hij het. Dat is geen zaak van pracht en praal, dat is een zaak van roeping. De Vader zelf heeft Hem tot Koning gezalfd, heeft Hem de opdracht gegeven om Zich een eigen volk met Zijn bloed vrij te kopen en Zich tot een eigendom te maken. Daarmee is Jezus bezig, daarom is Hij meer dan  ooit de Koning. Dat kan Pilatus, dat kan niemand opmaken uit de omstandigheden. Dat mogen wij opmerken bij het licht van de Heilige Geest; Die in de waarheid van dit Koningschap leidt’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

…tot zondag

In de ochtenddienst lezen we verder uit Markus 15. Vanuit de verzen 26 t/m 41 valt op hoe spotwoorden over Golgotha schallen. Zelfs als de diepte van de God-verlatenheid door de Heere Jezus onder woorden gebracht wordt, dan zijn er die spottend roepen: “Zie Hij roept Elia”. Er is ook dat andere geluid, nota bene uit de mond van een Romein: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.”

In de avonddienst is er weer een leerdienst. Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus staat daarin centraal. Juist antwoord 34 is toepasselijk in de lijdenstijd: Wij noemen hem ‘onze Heere’ omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud en zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft. U en jou wens ik een gezegende zesde lijdenszondag. Dat we in verootmoediging stil zullen worden voor de Man van smarten.

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Zondag 31 maart werd Sam Egas gedoopt. Sam kreeg de dooptekst mee uit Deuteronomium 31: 8a. Het Woord werd bediend uit Johannes 12: 20-36 door ds. L.W. de Haan uit Genderen. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 april om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 7 april is Op Toonhoogte (OTH) 435: ‘Waarom bleef U zo stil’.

Citaat

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe. Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken. (Dietrich Bonhoeffer 1906–1945)

Bidden en danken

Eritrese christenen zijn bezorgd over de toename van de radicale islam in hun land. Bid dat christenen, ondanks hun bezorgdheid, toch durven uitkomen voor hun geloof. (Gebedskalender Open Doors)

Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al tientallen jaren aan beter onderwijs in Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondag)scholen. Dank God daarvoor! (Gebedskalender GZB)

Wij danken dat het echtpaar Arie en Arda Maasland bereid is om het project van Interlakes International School (ILS) in Ethiopië voor te zetten en we bidden voor Siebe en Daniëlle van der Bij dat ze in Nederland hun plaats weer mogen vinden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 5,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling H. Wijnja ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 21 april hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Willem Arkeraats,

Nienke Bezooijen,  Nienke is met doopbewijs vanuit de Hersteld Hervormde Kerk naar onze gemeente overgekomen.

Marinde Bellaard, 

Christiaan Cluistra, 

Pieter Hartog, 

Josanne Meerkerk, 

Leonie Huisman, 

Martin Imminkhuizen,  Martin is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede naar onze gemeente overgekomen.

Corlinde Pille,

Coert Kazen,

Denise de Bruin,

Jeanine Koesveld-de Bruin, Jeanine is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam naar onze gemeente overgekomen.

René en Ingrid Kornet,

Jan Meerkerk,

Mijnske Leenman,

Arida Nederveen,

Corné van Perse,

Jonne van de Kuil,

Jelle en Danique Stip, Danique zal na haar belijdenis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

Rudolf Vlot,

Jorieke de Vries,

De aannemingsavond was op 26 maart. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “U bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond heeft de kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Kringen (geloofs)opvoeding

Bij deze weer van harte uitgenodigd bij de opvoedkringen van wijk Zuid. Ook als jullie nog nooit geweest zijn, van harte welkom! En nogmaals; het wordt als een enorme zegen ervaren als je als echtpaar samen aanwezig bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arma Don, eric.arma@gmail.com

16 mei

0-3 jaar

Bijbellezen

Boorstraat 1 (Dirk en Marit Nugteren)

11 april

4-7 jaar

Bijbellezen in het gezin

Buitendans 469 (Jacco en Lenny Egas)

15 mei

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (Arie/Marijke den Hartog)

8 mei

12-16 jaar

Karakter van je kind

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord

In de prediking gebeuren geweldige dingen. Daar worden nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het Koninkrijk Gods wijd opengegooid en voor alle onboetvaardigen worden die deuren dicht gesmeten. U hoort de deuren knerpen in hun scharnieren.

Tenslotte

Zondag 7 april is al weer de een na laatste lijdenszondag. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat God ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 6 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 7 april

14.15 uur             Zondagsschool

na avonddienst    Wijk 1 Oost, Bijbelstudie 7 – Wibautstraat 17

 Maandag 8 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Introductiecursus Hebreeuws –

 Dinsdag 9 april

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 10 april

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

vanaf 17.30 uur    Diaconale gemeenteavond –  De Parel

 Donderdag 11 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding – Buitendans 469

 Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Varia

 Uitnodiging

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op Zaterdag 11 mei.

Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren. Het thema van de dag is: ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ sprekers zijn Willem-Jan van der Ven van reisorganisatie World Servant Onbeperkt en Mirthe Hoeve. Zij zullen vertellen over ‘Werkvakanties’ voor mensen met een beperking. Vooraf zal Pieter de Ruijter een korte Bijbelstudie houden over ‘Reizen met verwachting’ n.a.v. Genesis 4.

De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn. Er is een doventolk aanwezig.

Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd. Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033-245 66 20.

Inloopconcert Jan Peter Teeuw op Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een inloopconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Hij zal dan het mooie Leeflang-orgel bespelen.

Net als de voorgaande jaren is het programma ook nu weer heel gevarieerd. Natuurlijk klinken er bewerkingen van vaderlandse liederen, maar er worden ook bekende én onbekende composities gespeeld van o.a. Widor, Lefebure-Wely en Bach. Daarnaast zal Jan Peter improviseren en wordt het concert traditiegetrouw besloten met het zingen van het Wilhelmus.

Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Hij is kerkorganist in Ridderkerk. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als begeleider van koren en instrumentalisten alsook als solist. Orgelconcerten gaf hij behalve in Nederland ook in België en Duitsland. Van zijn hand verschenen diverse bundels met instrumentale muziek en koraalbewerkingen voor orgel. De arrangementen die hij schrijft worden regelmatig door andere musici uitgevoerd en opgenomen.

Jan Peter is dirigent van vier koren: ‘Sursum Corda’ in Stolwijk, ‘Rejoice’ in Ridderkerk, het Grace Ladies Choire in Kralingseveer en het Korendijks Mannenkoor in Nieuw-Beijerland. Hij werkte mee aan vele CD-opnamen, waaronder drie solo-CD’s, opgenomen in Ridderkerk-Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige CD’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012).

Het concert begint om 14.30 uur, maar ook tijdens het concert is het mogelijk om in- en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is er een collecte die bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk. Ook zijn er bij de uitgang CD’s en bladmuziek van Jan Peter verkrijgbaar.

Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek ‘In Balans’. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is en een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar ‘Wandelen met de Psalmen’ centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.

Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: www.pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

1 O Lam van God, door God gezonden,

o dienstknecht die uw Heer behaagt,

wij bidden: maak ons rein van zonden.

Gij, die der wereld zonden draagt.

 

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden

de doodsnood die Gij hebt geproefd,

de helse angst die u doorwondde,

uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

 

5 De beker van uw bitter lijden,

tot deze duistre nacht bewaard,

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde

gewillig uit Gods hand aanvaard,

 

7 O Lam van God, door God gezonden,

o offer dat de Heer behaagt,

wij bidden: Maak ons rein van zonden,

Gij, die der wereld zonden draagt.

Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

Erediensten

 

Zondag 7 april 2019, zesde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M. van Duijn, Utrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

                        Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

                        Weerklank 157: 1, 5

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde- HC zondag 13

 De Parel

18 uur        dhr. H.C. Leenman – Hardinxveld-G’dam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Natasja Hofland

Groep B: Cobi Klein. Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 3

avonddienst: Psalm 22: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – noodhulp Mozambique

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske de Knegt, Jasmijn van den Bout, Rieneke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Kerkblad 74-38

Elia??

“Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35)

____________________________________________________

Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke momenten je plék niet weet.

Maar daar op Golgotha is het heel anders. Daar klinkt een ruwe grap. Onbegrijpelijk, zo direct na dat beangstigende natuurverschijnsel: zo maar, midden op de dag, een inktzwarte duisternis. En in die donkere uren werd de stilte verscheurd door een bange roep: “Eli, Eli, lama sabachthani?” Beide evangelisten geven het weer in de taal, die Jezus sprak: het Aramees. Dat zullen ze met opzet gedaan hebben, om duidelijk te kunnen maken, waar die goddeloze grap uit voortvloeide.

“Eli!”, roept Jezus. Dat betekent: “Mijn God!”. Het is het eerste woord van een smartelijke uitroep. Maar de mensen, die bij het kruis staan, maken zich er vrolijk over: ‘Hoor je dat? ‘Eli’: dat lijkt op ‘Elia!’ En spottend zeggen ze tegen elkaar: ‘Hij roept Elia!’ Niet zo vreemd, want Elia wordt in het Oude Testament in verband gebracht met de komst van de Messias. Het is dus een spot van mensen, die met het Woord vertrouwd zijn. Het wordt even later overgenomen door de soldaten, die het maar half snappen, natuurlijk.

Aangrijpend. Dat is spelen met vúúr! Er waren, lang geleden, andere spotters: tot twee keer toe daalde vuur neer van de hemel, dat hen verteerde. Je moet maar dúrven!

Wat moet Elia dan wel komen doen? De spot is duidelijk: die gekruisigde wil zeker, dat Elia Hem komt verlossen! Maar dan komt het venijn: die Elia kómt helemaal niet! Het klonk toch duidelijk: “Waarom verlaat U Mij?” En áls die profeet tóch nog komt, valt er niets meer te verlossen: een afgemarteld, ontluisterd lichaam: zo kun je toch geen Koning meer zijn? Eigenlijk kun je zeggen: ‘Ook Elia is onbetrouwbaar en ongevaarlijk. Je kunt hem uitdagen, zonder dat er iets gebeurt!’

Zo vertelt Mattheus het. De evangelist Markus geeft ons door, wat er nog wat later werd gezegd. Eén van de soldaten, die mee wil doen, zegt: ‘Laten we eens zien, of Elia komt, om Hem áf te nemen’. ‘Afnemen’, dat betekent: ‘het dode lichaam van het kruis afnemen’. De spot wordt dus nog bitterder: ‘Als die profeet tóch nog komt, is hij misschien nog net op tijd, om Hem te begraven’ Kan hij dáár nog nuttig voor zijn. Mooie profetie is dat!

Genoeg hierover. Er valt gelukkig méér over te zeggen. Of Elia komt? Natuurlijk niet. Want de ‘verlossing’ van Jezus zou betekenen, dat Zijn verzoenend werk zou worden afgebroken. Hoe zouden we dán van schuld en zonde verlost kunnen worden? Het zou betekenen, dat er geen andere toekomst meer zou zijn dan de eeuwige verlorenheid.

Nee, Elia komt dus niet. Maar wat die spotters niet weten: Elia is al lang gewéést! Samen met Mozes op de berg der verheerlijking. Toen hebben deze dienstknechten van God met de Heiland gesproken over Zijn lijden en sterven. Toen zullen zij Hem ongetwijfeld ook bemoedigd hebben.

Intussen luisteren we nog eens naar die bange woorden in de nacht van verlatenheid: “Eli, Eli, lama sabachthani?” En we begrijpen: het gáát daar helemaal niet over Elia. We horen de smartelijke roep van de Zoon van God, die op dat ogenblik de naam van de Vader niet kan noemen. In die nacht van het oordeel gaat Jezus de weg door de helse verlatenheid, omdat Hij verzoening gaat doen voor mensen, die zich het kindschap van God voor eens en voor eeuwig onwaardig hadden gemaakt. Dat is het vaste fundament van de zaligheid van heel Gods Kerk.

De zegen daarvan wordt door de gelovige tijdens zijn gehele leven ontvangen. Want op de pelgrimsweg zijn er veel tijden van geestelijke verlatenheid. Vaak door eigen schuld. En tijden, waarin de aanschouwing van Gods aangezicht niet wordt gekend, zijn heel donker, zodat de klacht van David in Psalm 22 soms zo goed begrepen wordt. Maar dan is er troost in de wetenschap, dat de Zaligmaker deze strijd ook gekend heeft. Elia mag er dan óók nog bij: schreide hij zijn nood niet uit, daar onder die struik in de woestijn?

Te midden van die ruwe grappen en bittere spot is er een hartelijk belijden van de liefde van de Zaligmaker voor verloren zondaren en de stille lofzang op Gods genade. Die verstilde lofzang in het hart van de verloste zondaar overstemt al dat geschreeuw, daar op Golgotha.

En dan gaat het er toch om, dat wij met die lofzang kunnen instemmen. Zingt u mee?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen is bijna voorbij. Met elkaar willen we afsluiten en daarom is op 2 april een avond voor de catechisatiegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Ook daarover zullen we iets horen/zien. Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 uur de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Rommelmarkt

   Laatste ophaalavond rommelmarkt

De rommelmarktcommissie haalt nog één avond de spullen op voor de rommelmarkt. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 2 april thuis opgehaald. Als u de spullen zelf wilt brengen is dit mogelijk op de ophaalavond tussen 19.00 en 21.30 uur en op zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

   Loten rommelmarkt

Vrijdag 5 april worden voor de rommelmarkt huis-aan-huis loten verkocht met als hoofdprijs: een wifi speaker. Verder zijn onder meer te winnen: wokken voor vier personen, een e-reader, spellen en puzzelpakket, bladcadeau, waardebonnen van Welkoop Giessenburg, een groente en fruitpakket van Flexivers, een cadeaubon en een bakmix pakket van het Bakhuis, een kletspot, koffie met gebak bij Deelcafé de Buurman en een bloemetje. De loten kosten

€ 0,50 per stuk. De trekking vindt plaats op zaterdag 13 april om 11.30 uur. De opbrengst van de verloting is bestemd voor De Parel en de Buitenhof.

  Loten verkopers en maatschappelijke stagiaires gevraagd. Vanaf 18.00 op vrijdag 5 april trekken we er vanuit De Wagon in groepjes op uit om loten te verkopen in heel Hardinxveld. Doet u/doe jij ook mee? Wij zijn ook nog op zoek naar ouderen die meedoen, om met de jonge lotenverkopers op stap te gaan. Ook zijn wij op zoek naar jongeren die invulling zoeken voor hun maatschappelijke stage. Zij kunnen de uren van het verkopen van de loten ook gebruiken voor hun stage. Eén boekje loten verkopen is een uur maatschappelijke stage Na afloop: warme hapjes en drinken in De Wagon. Doe ook mee en neem je  vrienden en vriendinnen mee. Wij zien u/jou vrijdag 5 april om 18.00 uur in De Wagon. Als je niet om 18.00 uur kunt, mag je natuurlijk ook later komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 31 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika. Kerkenhelpenkerken.nl (waaronder de GZB) start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe vele doden en gewonden geteld. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer één miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. De regens houden nog aan. Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maïsvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. We vragen u in ieder geval te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp ook financieel helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden met voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Voor € 20,- kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben. De diaconie wil deze noodhulpactie graag ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor en financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond

Woensdag 10 april 2019 is het zover: diaconale gemeente middag/avond. Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd (Eet u mee? Graag aanmelden voor 5 april via de website www.hghg.nl). Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht.

Dit middagprogramma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen, maar u kunt gewoon blijven zitten.

Vanaf 19.30 uur is namelijk iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er vanaf 19.30 uur een speciaal jongerenprogramma met als onderwerp ‘het bezoeken van gevangenen’. Dit duurt tot ongeveer 21.00 uur. U en jij bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze inspirerende middag en/of avond!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 3 april komt de bijbelkring weer bij elkaar  Hoofdstuk 9 van het evangelie van Johannes is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in deJeugdzaal van de Oude kerk; aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Op woensdagavond 3 april (dus deze keer niet op donderdag!) komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Pille, Peulenstraat 192. Kees Pille zal de inleiding houden over 2 Korinthe 7. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Jeugdrubriek

 Eens een crimineel, altijd een crimineel?

Jongerenprogramma (12-17 jaar) op diaconale gemeenteavond.

Woensdag 10 april 19.30-20.30 uur (inloop 19.15 uur)

Is een crimineel jouw tijd en aandacht waard? Hoe is het om familie of vriend te zijn van iemand die in de gevangenis zit? En wat gebeurt er als iemand weer uit de gevangenis komt; kan die ooit weer een normaal leven leiden?

Kom naar deze interessante avond waarop iemand van Gevangenenzorg Nederland vertelt over de dingen die hij meemaakt en de verhalen die hij hoort als hij op bezoek gaat bij gevangenen en hen weer op weg helpt tijdens en na hun tijd in de gevangenis.

evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Zondag 24 maart was de afscheids-dienst van ds. Ad Vastenhoud van de Bethlehemkerkgemeente in Den Haag. Ds. Vastenhoud werd toegesproken door de voorzitter van de PKN van Den Haag, door de IZB en de kerkenraad van de Bethlehemkerk. Telkens kwam naar voren hoe Ad in afhankelijkheid van God zijn werk heeft gedaan de afgelopen acht jaar. ‘Een man dicht bij God’.

Het thema van de preek was FOCUS op Jezus Christus,

naar Openbaring 1: 1 en 9-17. In dit gedeelte ligt de focus op de verhoogde Jezus. En ook in de verhoging komt Hij naar Johannes toe en legt Zijn hand op hem. Deze Jezus zelf houdt de zeven sterren, dat zijn de engelen van de gemeenten, vast. In Zijn hand zijn zij, die leiding mogen geven aan een gemeente en met hen de hele gemeente, veilig.

Bij de morgendienst van zondag 31 maart krijgt u als blijk van dank en als afronding van het project het blad Tijding van de IZB. Hierin een artikel over het missionaire werk van de afgelopen acht jaar en over de betrokkenheid vanuit Linken. In de Tijding een bedankbrief voor de hele gemeente voor onze bijdrage en betrokkenheid.

Ds. Ad Vastenhoud is weg uit Den Haag, maar het missionaire werk gaat door.

DANK:

-voor de zegen op het werk en de kracht voor het missionaire werk dat is opgezet.

-dat Jezus Christus zijn gemeenten wereldwijd vast houdt

BIDT:

– voor voortgang van het missionaire werk van de Bethlehemkerk

– om een goede start van de familie Vastenhoud in Dinteloord.         Voor de laatste maal, commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken wij ook aan hen die te maken hebben met chronische ziekte. Wat een pijn, benauwdheid en moeite kan dat dagelijks met zich meebrengen. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Ze zijn somber gestemd, voelen zich angstig, machteloos of overbodig. Laat hen gedragen worden door de gebeden van de gemeente. ‘Onze God ontfermt zich op ’t gebed’ (Psalm 116: 3 berijmd). We hebben een God waar we grote dingen van mogen verwachten!

20+

Zondag 31 maart hopen we elkaar weer te treffen.

Ds. W.J. Westland zal deze avond bij ons zijn. Hij zal in de avonddienst preken over een gedeelte uit Markus 15 dat gaat over de Koning voor Pilatus. Waar wij, als ongehoorzame koningen, het paradijs via de voordeur mochten verlaten, daar moet Christus als de gehoorzame Koning deze vrijgeleide betalen met Zijn eigen leven en dat voor ons! Aansluitend op de avonddienst zijn jullie en wij door ds. Westland uitgenodigd in de pastorie aan de Vinkeweer 3. Jullie begrijpen, met zo’n uitnodiging kan niemand achterblijven!

Arjen Versluis en Jan Egas

Afsluiting catechisatie

Aanstaande dinsdag hopen we het catechisatieseizoen af te sluiten. Fijn jongeren dat jullie zo trouw aanwezig waren. Het was plezierig om met jullie stil te staan bij de kerkdienst (12-13 jarigen), Bijbelse kernwoorden (14-15 jaar) en de Tien Geboden (16+). Br. K. Brandwijk zijn we erkentelijk dat hij leiding wilde geven aan de

overbruggingscatechese.

Dinsdag 2 april sluiten we het catechisatieseizoen af in De Parel. Samen met de catechisanten uit de andere wijken luisteren we naar een presentatie van Open Doors. Om 19.00 uur worden de jongeren van 12-15 jaar verwacht. Om 20.30 uur is er een presentatie voor jongeren van 16 jaar en ouder! We verwachten jullie allemaal!

 Aannemingsavond

Dinsdag 4 april is de aannemingsavond. Een avond waarop we met enkele kerkenraadsleden een ontmoeting hebben met de belijdeniscatechisanten, samen stilstaan bij hun geloofsbelijdenis en terugblikken op de belijdeniscatechese. De avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

We zien uit naar een mooie avond!

 Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op woensdag 3 april om

20.00 uur in De Parel. We bespreken met elkaar 1 Samuel 16: 1-13. De vorige keer lazen we hoe het koningschap van Saul werd afgenomen. Nu krijgt Samuel de opdracht om een nieuwe koning te zalven. Daarbij ziet de mens aan wat voor ogen is, maar God kijkt naar het hart. Leest u van tevoren hoofdstuk 7 van het boekje?

We hopen met elkaar op een goede en leerzame avond, tot opbouw van het geloofsleven!

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Het is goed dat u klein denkt van uzelf. Maar denkt u alstublieft groot van Jezus, en groot van Zijn werk, en groot van Zijn kracht om u te verlossen, – zelfs u!’ (ds. Okke Jager 1928-1992)

Tenslotte

Terwijl ik deze berichten schrijf denk ik aan de dag precies een jaar geleden. Het was de dag waarop ik afscheid preekte in Lelystad. Een dag later stond de verhuiswagen voor de deur en reden we naar Hardinxveld-Giessendam. Terugkijkend op dit jaar vult mijn hart zich met dankbaarheid. We hebben als gezin ons plekje mogen vinden in dorp en gemeente. U en jij hebt daar ook echt aan meegeholpen. Het is prachtig om te zien hoe de Heere het werk in de gemeente zegent en ook onze wijkgemeente wil opbouwen. Genade, waar we geen aanspraak op kunnen maken. We kunnen alleen maar zeggen: “Looft de Heere, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden”.(Psalm 103: 2)

Intussen bidden wij voor de gemeente van Lelystad of er spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente in de stad te dienen!

Zondagavond hoop ik de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk. Ik wil preken uit Markus 15: 1-26. De Heere Jezus krijgt met Pilatus te maken. Drie keer komt dan Zijn Koningschap aan de orde. Bij die drie momenten willen we in de prediking stilstaan. Na de dienst hoop ik er met de twintigers over door te praten. Ik zie er naar uit! Een goede zondag gewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”  (2 Korinthe 4: 16)

Verantwoording

Ds. Van Rooijen mocht tijdens bezoek € 50,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘Het gehele hart moet aan God toebehoren, voor wij leren ook onze lippen geheel in dienst van Jezus Christus te stellen’.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

 • Moslimbekeerlingen hebben het moeilijk in Marokko. Familieleden en kennissen dwingen hen vaak op allerlei manieren terug te keren tot de islam. Dit is met name op het platteland het geval. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • De GZB wil zich de komende jaren samen met partnerorganisaties en kerken in Nepal vooral richten op mensen die vaak worden buitengesloten, zoals mensen met lepra of een handicap. Bid dat ook zij zich welkom weten in de kerk, bid om open ogen en open harten. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken dat er weer vrijwilligers gevonden zijn voor het Verjaringsfonds, waarvan de opbrengst van dit kwartaal naar het kindertehuis Jemima in Israël gaat.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de vijfde lijdenszondag.

 Pareldienst

Zondagavond 7 april zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Het thema is .’Het liefdesverdriet van God’, dit naar aanleiding van Jeremia 2 en met name vers 13.

De muzikale begeleiding van deze dienst wordt verzorgd door de band Expect. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuur-beelden. Iedereen, van jong tot oud is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 5 mei en 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere ontferme zich over alle zieken in het midden van de gemeente, ook over hen die met lichamelijke of psychische beperkingen of moeiten kampen. We denken ook aan hen die zorg geven aan anderen, en dat met liefde en toewijding mogen doen. Dat allen in moeite en verdriet toch mogen zingen: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden.’ (Psalm 59: 10, berijmd)

Catechese

Afgelopen week werd er voor het laatst dit seizoen catechese gegeven. Aanstaande dinsdag 2 april zal er nog een gezamenlijke afsluiting zijn van de catechesegroepen. Daar wordt natuurlijk ook iedereen verwacht. We bedanken de catechisanten voor hun in het algemeen trouwe opkomst en positieve inbreng. We hopen dat jullie terugkijken op goede en leerzame avonden, die ook nog gezellig waren. Gods zegen bij alle dingen, thuis en op school. We hopen dat jullie na de zomer weer de catechese zullen vervolgen.

Gemeente zijn; dat doen we samen!

We herinneren u en jullie graag nog eenmaal aan de wijkavond van onze wijkgemeente op donderdag 4 april om 19.45 uur in De Parel. Zoals aangegeven willen we het beleidsplan presenteren en nadenken over belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. We hopen vele jongeren, jongvolwassenen en ouderen uit onze wijk te ontmoeten.

Examens

Voor verschillende van onze jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Altijd ook weer mooi om aanwezig te zijn bij de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak.

We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader. ‘ ‘t Is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft.’ (Psalm 68: 17, berijmd)

Gelezen/gehoord

De prediking is een vurig ijveren en trachten ráák te schieten, in blind vertrouwen, dat Gòd de pijl richte, zijn Getuigenis in dat hart daar, wat één brandende vraag was.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 30 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 31 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 1 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 2 april

19.30 uur             Zendingsvereniging Ora et labora –

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

 Woensdag 3 april

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.0 uur     Kinderclub Ithaï- De Parel

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wg 1 Oost –  De Parel

Donderdag 4 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W,J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert André de Jager

Zaterdag 6 april geeft André de Jager een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld.

Hij voert o.a. werken uit van Feike Asma, J.S.Bach, G.F.Händel, S. Karg-Elert, A. Guilmant en van zichzelf.

André de Jager studeerde onder meer bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur).

In mei 1998 volgde André een masterclass interpretatie bij de Parijse organist Jean Guillou.

Sinds 1976 geeft hij concerten in binnen- en buitenland (zoals in de Notre-Dame te Parijs en de Hohen Dom te Passau), werkt hij mee aan CD-, radio-, TV- en DVD-opnamen, geeft orgel- en muziektheorielessen en componeert orgel, koor, solozang en instrumentale muziek.

André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en onder de 12 jaar gratis. Na afloop van het concert kunt u nog een kopje koffie/thee drinken.

25.000 abonnees voor ‘Eerst dit’, Bijbelpodcast van EO en IZB

Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep, heeft amper vier maanden na de lancering 25.000 abonnees. ‘De enorme belangstelling heeft ons aangenaam verrast. Dagelijks komen er nog zo’n 100 nieuwe bij’, aldus redactielid Wilfred van Rijn. Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars afkomstig zijn uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De primaire doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. ‘We zijn dankbaar dat zoveel mensen met dit initiatief geholpen worden’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Ook uit missionair oogpunt vind ik het belangrijk: hoe zou je iets van het evangelie kunnen delen, als je jezelf er niet dagelijks mee voedt?’

‘Het tijdperk van de dagboekjes lijkt voorbij; het is mooi dat dit ervoor in de plaats komt’, zegt ds. Kees van Ekris (Zeist, IZB), één van de predikanten die meewerkt aan ‘Eerst dit’. ‘Eén van de kernproblemen in onze tijd is dat het moeilijk lukt om geloof te integreren in het dagelijks leven. De podcast wil daarbij helpen, door vanuit een Bijbelgedeelte een gedachte mee te geven, de dag in. Dat is voor de predikanten hard werken; het voorwerk verschilt nauwelijks van dat voor het maken van een preek.’

Ruim 90% waardeert de bijdragen met een acht of hoger, blijkt uit een enquête met een hoge respons – 1 op de 4 abonnees reageerde. Uit de cijfers blijkt dat 65% dagelijks luistert, 31% doet dat een paar keer per week. Negen van de tien abonnees speelt de bijdrage aan het begin van de dag af. ‘Ik luister vaak met ontroering, omdat het me echt stilzet. Als het afgelopen is, heb ik even geen behoefte meer aan de autoradio’, zegt een abonnee. Een ander: ‘Nooit eerder overdenkingen gehoord die allemaal zo goed zijn. Het verrijkt en verdiept.’ Een derde: ‘Wij luisteren Eerst dit samen met het gezin, bij het ontbijt.’

De abonnees zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk in Nederland (27%) en daarbinnen de Gereformeerde-Bondsgemeenten (27%) het sterkst zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er abonnees uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld-Hervormde Kerk, de (Oud-) Gereformeerde Gemeente, Baptistengemeenten, Pinkster- en Volle-evangelie gemeenten.

Uit de enquête blijkt dat abonnees afkomstig zijn uit alle leeftijdscategorieën, al zitten de meesten wel in de categorie 25-45 jaar. En ‘Eerst dit’ blijkt ook populair onder luisteraars die in het buitenland werken of op reis zijn.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn achtereenvolgens: ds. Kees van Ekris (Zeist)/IZB, ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeanette Westerkamp (Houten) en ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus). Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

Een abonnement op ‘Eerst dit’ is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.eerstdit.nl

_______________________________________________

Varia

Matthäus-Passion J.S. Bach

Zaterdag 6 april 2019 is de uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat 1 te Papendrecht. Aanvang 19.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit deze prachtige muziek mee te beleven. Ervaar de klaagzang,  verwachting, verwondering, berouw, vertrouwen, verontwaardiging, ongeloof, hoop en nog veel meer in deze muziek. Het professionele Barok Consort Musica Aeterna zal deze Matthäus-Passion begeleiden. Oratorium Vereniging Laudate uit Hardinxveld- Giessendam en Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem voeren de koordelen uit. 

Het Gorcum Boys Choir met het speciaal opgerichte projectkinderkoor zingen hun deel in deze uitvoering. De algehele leiding is in handen van dirigent Niels Kuijers.

Toegangsprijs € 32,50 Voorverkoop € 30,- via de website www.cantate-gorinchem.nl of www.covlaudate.nl

Jongeren tot 18 jaar en studenten € 5,-.

Kerk open 18.45 uur.

Jaarvergadering Nederlandse Patiëntenvereniging

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam!

Datum  : donderdag 4 april 2019

Locatie : De Parel, Aanvangstijd 19.45 uur

Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er een presentatie gegeven worden door mw. Alide Snitselaar over ‘Verdriet en troosten’ Een praktische en interactieve lezing over troost bieden aan mensen met verdriet.

Verdriet in de breedste zin van het woord, zoals gemis van een geliefde, verlies van gezondheid, kinderloosheid, gemis of verlies van…

Hoe gaan kinderen om met verlies? Op welke manier kunnen we troost bieden? Iedereen, zowel leden als niet-leden, hartelijk welkom!

Colofon

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 31 maart 2019, vijfde lijdenszondag

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop H.J. Teeuwissen, Huizen

                 voorzang : Weerklank 155: 1, 2 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Mozambique

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Sanna de Jong

Groep B: Anja Maasland, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Emma Brieffies

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm Morgenzang 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.C. Schreur, Harskamp

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Saskia Meerkerk, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans?

(Weerklank 155: 1)

Kerkblad 74-37

Discipelschap

Principe 2 van 7: Met vrede

“Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5)

____________________________________________________

Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In de eerste plaats gaat het er dan niet om wat je doet, maar wie je bent. Het gaat voor het grootste deel over je houding die uit je karakter tevoorschijn komt. En het karakter van een discipel wordt gekneed door de Heilige Geest. Kijk eens naar het karakter van Jezus en op de manier waarop Hij over de aarde rondwandelde.

Een discipel moet immers op Hem gaan lijken. Als je er goed over nadenkt is het eigenlijk heel bizar. Jezus is God Zelf. Wie is God? God is Schepper van hemel en aarde, Hij is de Allerhoogste. Hoe kijkt Hij dan naar ons?

Als Hij kijkt naar wat wij er van terecht hebben gebracht, kan God maar op één manier reageren: met toorn! Als Jezus dan God is, God maakt Zichzelf tot mens, hoe zou Hij dan op aarde moeten rondlopen? Eigenlijk toch als een soort Goliath, een man die met al Zijn macht en kracht, elke vijand tot stof maakt? Het kan toch niet anders dat God op een verschrikkelijke manier zou moeten ingrijpen. Maar als je dan kijkt hoe Jezus rondwandelt op aarde dan zie je dat de grootste zondaren genade ontvangen. Jezus loopt totaal niet rond als God Die er helemaal klaar mee is, Jezus loopt rond met barmhartigheid en met Goddelijke vrede.

Jezus brengt dus de hemelse vrede op aarde en Hij ontmoet ons met die vrede. Dit enorme verschil tussen de werkelijkheid en wat je zou verwachten, moet je even vasthouden als het over jou als discipel van Jezus gaat. In dit perspectief zou het zomaar kunnen dat je ineens heel anders naar jouw vijanden gaat kijken. Of naar diegenen die jou iets hebben aangedaan, dat je ineens anders kijkt naar die zwerver, of wie dan ook. Want hoe had Jezus jou eigenlijk moeten ontmoeten vanuit Zijn heilige God-zijn? Dan was je er al lang niet meer geweest en ik ook niet.

Met deze gedachten lezen we even verder in die geschiedenis met die 70 nieuwe discipelen die Jezus aanwijst en de wereld instuurt.

Wat zegt Jezus tegen hen over hun werk als discipel? Hij zegt meerdere dingen, maar deze keer kijken we even naar de eerste twee dingen. Hij zegt namelijk: “Ik zend jullie als lammeren tussen de wolven.” En: “En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst: “Vrede zij dit huis.” Een discipel wordt dus met vrede de wereld ingestuurd. Straks volgt er nog meer wat ze moeten doen, straks genezen ze zieken, sturen ze demonen weg, maar de houding van een discipel is deze: Vrede! Ja, logisch, zeg je, natuurlijk moet je net zo liefdevol als Jezus zijn. Is dat logisch? En nog meer als je die eerste woorden er ook nog even bij neemt. Je wordt als een lammetje tussen de wolven gestuurd. En daar, midden tussen die wolven roep je: “Vrede zij dit huis!” Dat is niet bepaald mijn eerste reactie als ik in een totaal vijandige omgeving ben. Als ik denk dat de boodschap van het Koninkrijk ergens niet geaccepteerd wordt, dan doe ik misschien wel eerder het tegenovergestelde. Toch is dit wat een discipel in de eerste plaats doet: Hij komt met vrede! En een echte Israëlitische Jood wist heel goed wat de woorden van Jezus betekenden. Elke sabbat werden ze door de priester gezegend met die vrede van God. Dat woord vrede is voor iemand uit die tijd een heel intens en diep woord, waarmee God laat zien dat Hij met vrede komt om je te verzoenen.

Durf jij onder ogen te zien, dat dit is waar jij voor in de wereld bent? Als een lammetje tussen de wolven om de vrede van God te brengen. Niet schreeuwend, niet dreigend, maar lieflijk met woorden van vrede en aanvaarding. En als je die vrede uitspreekt, dan gebeurt er ook iets in de geestelijke wereld. Het maakt de vrede vrij in degene die dat wil ontvangen en als iemand die met vrede beantwoordt, dan mag je de volgende stap zetten. Pas als die vrede niet geaccepteerd wordt en je niet welkom bent, mag je het stof pas van je voeten schudden en verder gaan. Een discipel komt dus met vrede in de meest barre omstandigheden. Geen oordeel maar vrede, net als Jezus.

Geen angst, geen oordeel

Maar hoop op heerlijkheid

Geen angst, maar vrede

Jezus de Hoop in mij

(uit: Hoop in mij van Reyer)

 Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Christelijke Volksbibliotheek

Wie komt ons team versterken? Twee dames die lange tijd deel uitmaakten van ons team zijn dit voorjaar gestopt met hun werk; fijn dat ze allebei jarenlang hebben meegedaan!

Welke twee mensen willen één zaterdagmiddag in de maand anderhalf uur gaan meedoen? Het gaat om het aantekenen van nieuwe uitleningen en het verwerken van teruggebrachte boeken op de lezerskaarten, plus het afrekenen. Neem hiervoor contact op met Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, mail leen.van.wingerden@online.nl

En: lezers gezocht!

Ruim 5.000 titels, regelmatig nieuwe erbij – daar moet voor velen toch wel iets bij zijn! Naast veel romans vindt u ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken.

Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Spullen Rommelmarkt gevraagd

Kijk de zolder, de schuur en de kasten nog eens kritisch na en ruim eens lekker op! Wij komen alles bij u ophalen; gemakkelijker kan het haast niet. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 26 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 2 april is er nog een ophaalavond. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 en 30 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv.’s meer op.

Diaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Jemima en Shaare Zedek in Israël. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Naast woonzorg wordt er ook dagbesteding en thuisbegeleiding aangeboden. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als ’Het ziekenhuis met een hart‘. Shaare Zedek betekent: ’Poorten der Gerechtigheid‘. Het is een ziekenhuis dat in hart van Jeruzalem staat. Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land, van welke religie of welk ras dan ook. Shaare Zedek is een strikt orthodox ziekenhuis. Alles wat er in dit ziekenhuis gebeurt, wordt door een godsdienstige instelling gedragen. Dat betekent ook, dat het leven als schepping van God van de conceptie tot het sterven beschermd wordt. Dus geen abortus en euthanasie. Graag wil de diaconie dit diaconale werk in Israël ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor deze instellingen en een financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Woensdag 10 april 2019 De Parel: diaconale gemeente middag/avond.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd*. Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen. *Eet u mee? Graag aanmelden via de website www.hghg.nl.

Jongerenprogramma: Vanaf 19.30 uur start het jongerenprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar. Het onderwerp van dit jongerenprogramma sluit aan bij het thema van de zesde lijdensweek ‘het bezoeken van gevangenen’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur bent is iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma.

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze inspirerende middag/avond!

Donaties vanuit het nalatenschap

Opnieuw willen wij u informeren over de donaties die in het begin van het jaar door de diaconie zijn vastgesteld uit de middelen die ons in 2014 vanuit een nalatenschap ter beschikking zijn gekomen. We stelden opnieuw een bijdrage vast voor het Ziekenhuis Itendey in Congo (Willem en Joanne Folmer – Project 10 27), het Jemima Kinderziekenhuis in Israël en voor ondersteuning van studenten in Roemenië en Moj Bliznji in Bosnië.

In Nederland herhaalden we bijdragen aan het Leger des Heils, Kruispost in Amsterdam, het diaconale werk van Geloven in Spangen en Stichting Buitenhof.

Nieuw waren een bijdrage aan World Servants n.a.v. de geplande werkvakantie van Marit Lakerveld in Sierre Leone, de aanschaf van een rolstoelbus voor een verpleeghuis in Roemenië en een bijdrage aan een ‘missiebus’ voor het zendingswerk in Rostock.

Missiebus voor Rostock

Door de GZB zijn Gerrit en Joanne van Dijk uit Veenendaal in het najaar van 2015 als zendingswerkers uitgezonden naar Rostock, een grote stad in het Noorden van Duitsland. In deze voorheen Oost-Duitse stad is de betekenis van de kerk en het christelijk geloof geminimaliseerd. Het paar is tezamen met de nog aanwezige Freie Evangelische Gemeinde in het centrum van deze stad een ‘straatcafé’ gestart waarbij voorbijgangers uitgenodigd worden een kop koffie te drinken en in gesprek te komen. Tot op heden werd hiervoor steeds een tent gebruikt. Het is hun verlangen hiervoor een bakwagen te gebruiken die geschikt gemaakt is om voor deze activiteit te gebruiken. Vanuit de middelen uit de nalatenschap is hiervoor een bedrag vrijgemaakt en inmiddels is hiervoor een geschikte bakwagen aangeschaft. In een kleine commissie uit onze gemeente wordt meegedacht wat betreft de aanpassing van het voertuig, overeenkomstig de wensen van het zendingsechtpaar. We bidden om een zegen over deze plannen zodat ook op deze manier mensen met het Evangelie kunnen worden bereikt.

College van kerkrentmeesters

 Herinnering schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

Aanstaande maandag en dinsdag is het zover en hopen we met een flink aantal mensen de Oude Kerk aan te pakken voor een grote schoonmaak beurt. We hopen dat u wat tijd hiervoor heeft gereserveerd en ons erbij komt helpen. Vele handen maken licht werk….! Het is altijd een gezellige boel, waarin we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Vanaf ongeveer 8.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. Doet u mee?

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op 1 april is de laatste avond van dit seizoen van de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Na een jaar nagedacht te hebben over de kerk van Jezus, sluiten we het deze avond af met de laatste avond over gemeenschap, waarbij de veiligheid en de geborgenheid centraal staat. Iedereen is welkom in De Parel, we beginnen om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenis van het geloof

Met blijdschap maakt de kerkenraad bekend dat op zondagmorgen 14 april in de Nieuwe Kerk zeven jongeren belijdenis van het geloof willen afleggen.

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas
 • Cornélie Ruis
 • Aart Reinier (Reinier) Egas
 • Sarah Romein.
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter
 • Anne (Arno) van Veen

De aannemingsavond is op donderdag 4 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. We wensen de belijdeniscatechisanten een goede voorbereiding toe op de belijdenisdienst en dat ze met vreugde en vrijmoedigheid hun ja-woord mogen geven aan de Heere. Laten wij als gemeente met hen meeleven. Een kaart, een bemoedigend woord: het zal hen goed doen. Mogen ze zich ook echt gedragen weten door de gebeden van de gemeente!

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Br. H.W.G. Kant ontving € 12,- voor de zending. Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Gelezen

‘Laten wij niet vergeten, wanneer wij lezen wat de krijgsknechten gedaan hebben (met Jezus), dat ons gedrag niet beter is, zo vaak wij ons rijk en onze wil moeten prijsgeven en de koninklijke heerschappij en het eeuwige Rijk der waarheid moeten laten heersen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot

Voor zondagmorgen heb ik geruild met collega

J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld. Dat betekent voor mij een preekbeurt dicht in de buurt. Mooi om voor het eerst in deze gemeente het evangelie te mogen verkondigen.

Zondagavond zal ik in de Oude Kerk voor gaan. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. We lezen Deuteronomium 18: 15-22 en Handelingen 11: 19-26. Het zal in het bijzonder gaan over de figuur van profeet. Wat zegt de Bijbel daar over? Hoe krijgt dat gestalte in het leven van de Heere Jezus? Een christen heeft ook iets profetisch, hoe dan?

U en jou gezegende diensten gewenst! Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners van de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, chronisch zieken en mensen die psychisch lijden, kampen met depressie en burn-out, van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

 Meeleven

We leven mee met de gezinnen van onze wijkleden Teuni en Herman Streefkerk-Verspuij en Jan en Heleen Verspuij-de Boon, nu maandag 11 maart j.l. hun moeder Heiltje Verspuij-van Bennekom na een lange moeilijke periode door de Heere is weggenomen.

We bidden hen de troost toe van Hem, Die Zijn eigen leven gaf, opdat moeder en wij allen eeuwig mogen leven.

Gift

Diaken Dick Klein mocht op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- ontvangen, welke bestemd is voor de diaconie.

Koffiedrinken na de morgendienst

Zondagmorgen a.s. zal er na afloop van de dienst weer gelegenheid zijn om nog even gezellig bij elkaar te komen in De Parel. Hier staat koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade klaar. U bent er van harte welkom. Voor de jeugd is de Wagon open.

Kerkenraad

Woensdag 27 maart a.s. hoopt de wijkkerkenraad te vergaderen over het beroepingswerk. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 maart is Op Toonhoogte (OTH) 431: ‘Jezus, ik wil U bedanken.’

Citaat

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt’. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

Mali heeft sinds 2018 een nieuwe regering. Bid om wijsheid en inzicht voor de bestuurders van het land, zodat ze de problemen in het land goed aanpakken. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor Oost-Azië. In één van de landen (om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd) waar de GZB werkt, zijn de wetten sinds vorig jaar erg streng geworden en veel zendingswerkers zijn het land uitgezet. Vraag om wijsheid voor degenen die daar nog steeds werken. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de christelijke gezondheids- en ouderenzorg in ons land en bidden om een zegen voor de mensen die werken bij deze zorginstellingen, ziekenhuizen of inrichtingen, en dat deze hulpverleners hun krachten mogen blijven vinden in Gods nabijheid en daarvan mogen getuigen.

Tenslotte

De Vader die de Zoon een beker reikt

tot aan de rand gevuld met bitterheid

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat Hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor,

Hij draagt door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt,

voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood

in diepe nood en angst verdrinkt?

OTH 110: 1

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Vierde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ondanks dat u op deze plaats nu geen namen leest, weten we dat er veel zorgen in de gemeente zijn. Niet alleen vanwege die sluimerende ziekte, maar ook zorgen van psychische of relationele aard. Verlies van dierbaren of het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw/jouw nood tocht niet?

Giften

Bezoekbroeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek

een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk. Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 100,- en van € 20,-. We danken de gevers voor de gave.

Doopdienst

Zondagmorgen 24 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan Martijn Don, zoon van Eric en Arma. De HEERE laat ons weer zien dat Hij de God van het verbond is. We wensen hen samen met Reinier, Wouter en Laura een gezegende toeleving naar de komende zondag.

Aannemingsavond

Dinsdag 26 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad 23 personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. Na het gesprek met de catecheet/predikant, nu de taak van de kerkenraad om de motivatie en de levenswandel te onderzoeken. Augustinus stelde de catechumenen de volgende vragen waarop geantwoord moest worden.

Verzaakt gij de duivel en zijn werken? Ik verzaak! Verzaakt gij de wereld en haar begeerten? Ik verzaak! Daarna volgde de vraag naar het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze vragen zullen we deze avond niet letterlijk stellen, maar daar gaat het wel om. Het volgen en belijden van de Heere Jezus heeft consequenties. Dat impliceert duidelijke keuzen. We zien uit naar een goede en gezegende avond.

Bijbelstudiekring

Donderdag 28 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de laatste bijeenkomst van de Bijbelstudiekring van dit seizoen. We hopen ds. J. Belder (auteur van het boekje ‘De brieven van Johannes’) te verwelkomen die met ons een vrij onderwerp zal behandelen vanuit de 1e brief van Johannes. De inhoud van de lezing en de vragen die we bespreken worden opgeroepen vanuit 1 Johannes 5: 19: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” Wat betekent het ‘de wereld in het boze ligt’, en waar raakt dit onze wijze van leven als christen in deze samenleving? We zijn dankbaar dat ds. J. Belder vanuit zijn kennis van de Johannesbrieven met ons mee wil denken. Ook de leden van de huisbijbelstudie-kringen hopen we te ontmoeten. Wees allen welkom! We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Wijkavond

‘Gemeente zijn; dat doen we samen!’ Dit is het thema van de komende wijkavond waar we u en jou van harte voor uitnodigen, Tijdens eerder gehouden wijkavonden hebben we gezamenlijk nagedacht over de inhoud en richting van ons gemeenteleven. We hebben de uitkomsten van onze gezamenlijke bezinning gebruikt voor de opzet van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan wil de kerkenraad op de komende wijkavond graag presenteren. In het verlengde hiervan willen we ons bezinnen op concrete beleidsvoornemens. Veel gaat goed, maar wat vraagt onze aandacht de komende periode? We hebben elkaar nodig om goede antwoorden en ideeën boven tafel te krijgen. De kerkenraad kan deze vervolgens meenemen om te komen tot gedeelde beleidsvoornemens en een afronding van het beleidsplan. We roepen de leden van onze wijkgemeente dan ook nadrukkelijk op om deze avond aanwezig te zijn! Dit geldt zeker ook voor de jongeren en jongvolwassenen. Ook jullie inbreng is van groot belang. De wijkavond wordt gehouden op 4 april in de Parel, aanvang 19.45 uur.

Ds. P. van de Voorde hoopt deze avond te leiden.

We bevelen deze avond aan in uw/jouw voorbede. Vooraf en tijdens de pauze is er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Welkom!

Gelezen/gehoord

Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet- christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.

Tensotte

We zien uit naar een gezegende doopdienst. Dat het ons zal brengen in verwondering en verootmoediging aan de voeten van Christus en zo zal meewerken tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 23 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 24 maart

na de eerste morgendienst Ontmoeting –  De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 25 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 26 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

 Donderdag 28 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.J. Meijer

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 3 Zuid –  De Parel

 Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

varia

 

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

 

Velen uit de gemeente hebben ons persoonlijk of per kaartje gefeliciteerd met ons 50 jarig huwelijksjubileum, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Bovenal dank aan onze God en Vader voor Zijn trouwe zorg voor ons in al die jaren.

Jan en Ineke de Ruiter-de Boon

 

 

 

50 – Jarig jubileumconcert Urker Zangers

De zeer bekende Urker Zangers komen zaterdag 30 maart zingen in Sliedrecht! Het concert maakt deel uit van hun tour vanwege het 50-jarig jubileum. De Urker Zangers o.l.v. Jacob Schenk zingen samen met Sursum Corda o.l.v. Everhard Zwart in de Beth-El Kerk, Kerkbuurt 72, Sliedrecht.

Jan Rozendaal bespeelt het orgel.

Het belooft een bijzondere avond te worden waar ook aandacht is voor samenzang. De avond wordt opgedragen aan de medemens in nood waarvoor dan ook een collecte gehouden zal worden. Namens Kerk in Actie zal hier een toelichting bij gegeven worden.

Toegang: volwassenen € 5,- / kinderen € 5,-

Kaarten: https://www.korenindekerk.nl/koren/urker-zangers-jubileumtour-in-Sliedrecht

De avond begint om 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.

 Workshop ten bate van Stichting Ontmoeting

Donderdag 4 april is er een workshop dag ten bate van Stichting Ontmoeting. Met aftrek van de kosten gaat de winst naar deze stichting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Er zijn drie workshop rondes

09.30-11.30 uur

13.15-15.15 uur

20.00-22.00 uur

Geef je op via email: comiteontmoetinghardinxveld@hotmail.com of telefonisch: 0184-61 51 72.

Geef duidelijk aan welk tijdstip je wil.

Locatie: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam

De kosten voor deze voorjaarsworkshop zijn € 28.50 per persoon. Inclusief koffie/thee/fris met wat lekkers!

We maken een liggende voorjaarskrans van ongeveer 40-50 cm doorsnee. De krans op de foto hebben we als voorbeeld gemaakt. Je mag de krans decoreren naar eigen inzicht, met de spullen die we hebben: strokrans, eieren en eierschalen, veertjes, voorjaarsbolletjes etc. Exclusief schaal.

 

Muziek in de stille week

In de week voor Pasen wordt op woensdag 17 april 2019 in de Greupkerk van Oud-Beijerland een muzikale avond gehouden in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens deze avond zal met muziek en samenzang worden stilgestaan bij het thema ‘Lam van God’. Medewerkenden aan deze avond zijn Marion Teeuw (zang), Peter Koetsveld (klarinet) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Op het programma staan prachtige liederen, zoals ‘Via Dolorosa’ en ‘Agnus Dei’. Daarnaast is er samenzang van bekende lijdensliederen. Peter en Jan Peter spelen samen enkele intermezzi, waaronder het ontroerende ‘Erbarme Dich’ van Bach. Daarnaast zullen beiden improviseren op toepasselijke gedichten en bijbelteksten.

Al met al een ingetogen en inhoudsvolle avond ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Marion Teeuw (1993) kreeg onder andere zanglessen van Ilona van Grondelle. Ze werkt regelmatig mee als solist aan concerten.

Peter Koetsveld (1961) was onder andere eerste klarinettist bij diverse orkesten. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk en geeft veelvuldig (orgel)concerten. Van zijn hand verschenen bundels met orgelmuziek, instrumentale muziek en arrangementen. Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s. Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s. Daarnaast is hij dirigent van vier koren, waaronder het Korendijks Mannenkoor.

Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is € 5,- per persoon.

De Greupkerk is te vinden aan de Stougjesdijk 208. Parkeren kan (beperkt) aan de dijk, en verder bij de Agrimarkt (tegenover de kerk).

Jong en oud van harte welkom!

 

 

Colofon

 

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

Erediensten

 

Zondag 24 maart 2019, vierde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

                 Na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid. ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

                 voorzang Weerklank 152: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, HC z12

                 voorzang Weerklank 377: 1, 2, 3, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

 Collecten

Morgendienst:

1. Diaconie – Jemima / Shaare Zedek

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 16: 6

avonddienst: Psalm 103: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A.A. Teeuw, Ridderkerk

 Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Geralda Honcoop, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.