Overig nieuws rondom diensten, activiteiten, clubs en jeugdwerk

Gemeenteavond Jeugdwerk

Mars voor het Leven

Mars voor het Leven
Noteert u het vast? Op dv zaterdag 8 december organiseert de stichting Schreeuw om Leven alweer voor de 26e keer de jaarlijkse “Mars voor het Leven”. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn: kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit jaar in Nederland weer ruim 30.000 en ruim 46.000.000 (!!!) kinderen per jaar wereldwijd gedood worden in de moederschoot en kom naar Den Haag! Ook dit jaar zal er weer vervoer geregeld worden vanuit de Alblasserwaard, meer informatie volgt later nog.

Bach aan de Giessen

Bach aan de Giessen 
Op zaterdagavond 6 oktober vindt een concert plaats in de Oude Kerk.                                                              
Een aantal gemeenteleden biedt hun muzikale talenten aan tegen betaling. Zij brengen die met  een compositie van Bach ten gehore op (alt)viool, fluit, mandoline, gitaar, piano en orgel. Ook wordt er gezongen. De Psalmen (van Bach) komen ook aan bod. Er vindt solo-, maar ook samenspel plaats.          Entree: € 5,00 inclusief koffie, thee of limonade na afloop. (-16: € 2,50) Zo  steunen deze musici het missionaire werk van ds. Ad Vastenhoud in Den Haag. Aanvang: 20.00 uur.  Tip: Neem een pen mee.

 

Connect september 2018

Er is weer een nieuwe Connect. In deze editie:

  • In the picture: Pieter van Wijngaarden
  • Vraag aan de jeugdambtsdragers
  • Overzicht van clubs en verenigingen

Bekijk Connect september 2018

Henk Binnendijk spreker ‘Kerk en Israël’

Kerk en Israël.

De commissie heeft een Israëlavond belegd op D.V. 2 oktober a.s.. Henk Binnendijk zal spreken over het onderwerp “Wat heeft God met Israël”.

Henk Binnendijk is een geliefde en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het geloof. Hij spreekt nog steeds op conferenties en mannendagen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. Na afloop wordt er gecollecteerd voor de Stichting Lechaim, die slachtoffers helpt van terreur in Israël. Allemaal hartelijk welkom.

Kom ook eens kijken in onze bibliotheek!

Ruim 5.000 titels, regelmatig nieuwe aanvoer – dat kunt u verwachten in onze bibliotheek.

We bieden vooral romans, inclusief thrillers; verder nog een aantal wat oudere jeugdboeken, terwijl er ook voor bezinning wel wat materiaal aanwezig is.

We zijn open op zaterdagmiddag van twee uur tot half vier; u betaalt leesgeld van 25 cent per boek per week (geen vaste contributie).

Onze vrijwilligers zijn u graag van dienst, en heten u welkom in De Parel, via de ingang op het parkeerterrein (deur kerkelijk bureau); als u binnen bent achteraan de gang rechts de trap af!

Hier weer een selectie van titels die vrij recent zijn opgenomen:

CVB selectie aanwinsten 2017-03 a-j

Uitzenddienst 8 juli

Uitzenddienst 8 juli

Iedereen is a.s. zondag, 8 juli, van harte welkom om tijdens de avonddienst in de Oude Kerk in het bijzonder stil te staan bij het diaconale en missionaire werk dat deze zomer door gemeenteleden zal worden gedaan. Er zal zowel in de Oude als in de Nieuwe Kerk voorbede gedaan worden voor dit werk. We willen daarnaast iedereen vragen om het diaconale en missionaire werk dat deze gemeenteleden gaan uitvoeren in uw en jouw persoonlijk gebed te betrekken.

Jaarrekening ter inzage

Vanuit het college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 18 juni 2018 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 41.070. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2016 en ook ruim € 8.000 hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 14.290. Dit is iets hoger dan begroot. In de begroting is echter het bedrag voor afschrijvingen te laag. Hiermee rekening houdend is het resultaat iets beter dan was begroot.

Algemene kerkenraad
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2017 en van de exploitatie over 2017 met vergelijkende cijfers van 2016.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken. Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters,  W. IJzerman (tel. 618224) en op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11 (tel. 611036). Inzage in de jaarrekening is mogelijk in periode van 11 t/m 15 juni, na het maken van een telefonische afspraak. Bezwaren kunnen tot uiterlijk 15 juni 2018 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, J.T. Nederveen.

Dank aan u voor geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Jaarrekening 2017 

Gemeente

Balans per 31 december 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Activa

 

 

Materiële vaste activa

798

422

Financiële vaste activa

1.092

1.142

Vorderingen op lange termijn

106

105

Vorderingen op korte termijn

43

40

Liquide middelen

   231

   547

 

2.270

2.256

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen

1.799

1.801

Reservefondsen

130

 100

Schulden op lange termijn

250

265

Schulden op korte termijn

    91

     90

 

2.270

2.256

 

Exploitatierekening over 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Baten

 

 

Collecten en giften

188

186

Vrijwillige bijdragen

323

317

Subsidies en bijdragen

0

17

Huuropbrengsten

20

12

Rentebaten

6

6

Kerkradio

1

3

Solidariteitskas

4

4

Overige baten

   -1

   1

 

541

546

 

                                                                                                  

 

2017

2016

Lasten

 

 

Traktementen en vergoedingen

207

196

Salarissen en vergoedingen

85

85

Kerkgebouwen

25

71

Pastorieën

30

13

Afschrijvingen

43

41

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie

18

25

Kerkdiensten, catechese, evangelisatie, verenigingswerk en overige kosten pastoraat                        

27

28

Bijdragen in kerkverband

25

22

Rentelasten

4

2

Kosten eigen gebruik Parel

35

30

Dotatie voorzieningen

1

-5

Voordelig saldo

  41

  38

 

541

546

 

De Parel

Balans per 31 december 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Activa

 

 

Materiële vaste activa

1.106

1.134

Voorraden

7

6

Vorderingen op korte termijn

29

102

Liquide middelen

     28

     21

 

1.170

1.263

 

 

2017

2016

Passiva

 

 

Eigen vermogen

842

891

Voorzieningen

15

12

Schulden op lange termijn

224

252

Schulden op korte termijn

   89

  108

 

1.170

1.263

 

Exploitatierekening over 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Baten

 

 

Buffetexploitatie

172

133

Huuropbrengsten

113

98

Overige opbrengsten

  20

  28

Nadelig saldo

  14

  41

 

319

300

 

 

2017

2016

Lasten

 

 

Personeelskosten

193

191

Huisvestingskosten

98

74

Administratie- en beheerskosten

19

24

Overige kosten

5

11

Financiële lasten

   4

   0

 

319

300

 

Geen opname kerkdienst 27 mei

Door stroomstoring is er geen opnamen kerkdienst zondagavond 27-05-2018 oude kerk.

Door blikseminslag is er een piekspanning geweest op het stroomnetwerk rond de oude kerk.

Hierdoor is de geluidsinstallatie en ook internet aansluiting beschadigd.

De predikant heeft zonder geluidsversterking de dienst moeten leiden.

Gelukkig kon het orgel halverwege de kerkdienst door inzet van een paar technische gemeenteleden weer worden gebruikt.

Nacht van gebed: 1 op 2 juni

Datum: de nacht van 1 juni op 2 juni 2018

Locatie: De Parel / De Wagon – Talmastraat 9 –Hardinxveld-Giessendam

Tijd: 20:00-22:00 / 22:00-0:00 / 00:00 02.00 uur