Kerkblad 73-30

Doorgeslagen vrijheid

“Al deze dingen werkt één en dezelfde Geest”  (1 Korinthe 12: 11)

Korinthe was een bruisende havenstad in Zuid-Grieken-land. De hele wereld kwam er samen. Juist daar ontstond een enthousiaste christelijke gemeente. Een gemeente ‘en-theos’ (in God) maar wel met veel oude patronen die stamden uit een leven zonder God. De Heilige Geest laat zich duidelijk gelden in deze gemeente. Paulus mag aanwijzingen geven om de werken van de Heilige Geest, de gaven, op juiste waarde te schatten. De gemeente mag leren leven binnen de bandbreedte van Jezus’ leven.

De Heilige Geest geeft vrucht, het karakter van Jezus in de gemeente. Hij geeft ook gaven, het werk van Christus door de gemeente heen.Zeven keer benadrukt Paulus dat de gaven afkomstig zijn van “dezelfde Geest, dezelfde Heere, dezelfde God.”

Wat is het karakter van Gods gaven: Ze zijn ‘openbaring van de Geest’, letterlijk: het zichtbaar maken van de Geest in de praktijk van het gemeenteleven. De Heere Jezus werkt door gemeente heen. De Heilige Geest uit zich in genadegaven die ook bedieningen, dienende dingen, en werkingen, power uitingen heten. Drie aanduidingen voor dezelfde dingen.

Het zijn ‘genadegaven’, charismata. Alles wat de Heilige Geest aan je geeft heb je niet verdiend en toch gekregen. Hij is de Gever. In die aanduiding zit ook het woord ‘chrisma’, zalving. De Heilige Geest zalft je met olie, je wordt tot dienst aangesteld, als priester. En dan geeft Hij die dingen die Hij nodig acht voor je taak in de gemeen-schap. Iedere gelovige mag meedoen in de gemeente.

De een is een bidder, de ander een dienaar, de ander een spreker, weer een ander een muzikant, een eerbewijzer aan de Heere. Een bemoediger, een zorger.

Ook ‘charis’, vreugde zit erin. De Heere schept er een bijzonder behagen in om het lichaam van Zijn zoon toe te rusten om Hem te eren, tot een stralende bruid te maken. Hij geniet van de gemeente als Hij veel van de Heere Jezus kwijt kan aan ons. Dan wordt de Heere Jezus zichtbaar in HG, Hij gaat schitteren in de erediensten, in de catechese, in de gesprekken. Dat is Gods grote verlangen. Hij wil zichzelf kwijt aan de gemeente.

Die genadegaven worden ook bedieningen genoemd, manieren om in Jezus’ Naam te dienen. Zelf is Hij gekomen als een Dienaar, een voetenwasser. Hij Zelf gaf zich in dienst aan de mensen tot in de dood.

Deze dienende Heere Jezus, de Allerhoogste Dienaar, wil leerlingen vormen die op Hem lijken, die dienen. Hij geeft gaven aan de gemeente, om te gebruiken voor de ander, tot opbouw en versterking van het geloof. Om de Heere God mee te eren. Zodat Híj gaat schitteren in de wereld. Niet om zelf op de stip te staan in X-factor, maar om Hém op de stip te laten staan, met stip nummer Een.

Daarom krijgen de gemeenteleden gaven om te luisteren, om barmhartig te zijn, om aandacht geven aan mensen die niet zo goed mee kunnen, cappuccino met taart te serveren bij de Buurman, een volleybaltoernooi te organiseren met kansarmen, er te zijn voor een collega enz. Daarom rust de Geest mensen toe om te bidden voor zieken, mensen de handen op te leggen, onderwijs te geven, financiën te beheren, woorden van de Heere door te geven, wijze woorden te spreken in moeilijke situaties, mensen raad te geven en verborgen dingen in levens te openbaren met het oog op bekering.

Het valt op dat in deze verzen Vader, Zoon en Heilige Geest samen werken. De Geest wordt eerst genoemd, dan de Heere/Kurios Jezus en dan God de Vader. Geest is nooit los verkrijgbaar. Je krijgt er altijd de Vader en de Zoon bij. De Heilige Geest zet de Heere Jezus in het volle licht. Als je vol bent van de Geest, als de gemeente vol is van de Geest, staat het lijden en sterven en de opstanding, het léven van Jezus centraal. Pinkstergemeenten zijn Jezus-gemeenten, Hervormde kerken zijn Hervormd door de Geest van God, die van Jezus en de Vader uitgaat.

De Heilige Geest deelt genadegaven uit, dienaarsgaven, maar het zijn ook ‘krachten’. In het Grieks staat in vers 6 voor werkingen energemata. Daar zit ons woord energie in. De Heilige Geest geeft aan ons als gemeente niet zomaar een penlightbatterijtje met weinig kracht, maar de krachtcentrale van de heilige Geest.

De belangrijkste vraag bij het ontvangen van de gaven van de Geest is: Is de Heere Jezus ook jouw Heer, jouw Gezegger. Ben je aan Hem onderworpen. Is Hij het hoogste gezag in jouw leven? Mag Hij aan het roer staan in je leven. We behoeven niet zelf gemeente te zijn met inspanning van alle krachten, we kunnen ons volledig verlaten op de Heilige Geest die van Vader en Zoon uit gaat. Dan komt de Heere Jezus in de gemeente tot Zijn recht.

Berry Haverkamp vdm

____________________________________________________

 Algemene berichten

Personeel gezocht voor logeerhuis De Ark

Eddee Zorgverlening & SAMEN is voor Logeerhuis De Ark

dringend op zoek naar professionele logeerbegeleiders en teamcoaches. Specifiek wordt gezocht naar een meewerkend teamcoach (HBO) voor De Ark voor 16 uren. Tevens zijn we op zoek naar logeerbegeleiders met specialisatie verstandelijke en/of lichamelijke beperking (MBO 3/4) voor 7-12 uren. Om alle zorg maximaal te begeleiden willen we ook graag een meewerkend teamcoach (HBO+) voor 24-32 uren aanstellen. Heb je altijd al graag in De Ark willen werken? Dan is dit is je kans! Kijk op www.eddee.nl voor de actuele afwezigheid. Voor informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met Els van Eck, manager zorg.

____________________________________________________

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Kerk , Gezin en School dienst

In de morgendienst (9.30 uur!) van 28 januari wordt er stilgestaan bij het Thema; ‘Zing’. Na afloop van de diensten van zowel Oude als Nieuwe kerk kunnen we als gemeente van jong tot en met oud elkaar ontmoeten de in De Parel. Voor jongeren zal ook De Wagon geopend zijn.

Viering Heilig Avondmaal, zondag 11 februari

Zondag 11 februari mogen we als christelijke gemeente het Heilig Avondmaal weer vieren. Hoe is het met uw relatie tot de anderen? Staat er iets in de weg? Als dat zo is bent u geroepen om deze zaken uit de weg te ruimen. “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen” (Romeinen 12: 18). Dan wil de Heere Zijn zegen schenken aan u, uw broeder en zuster en de  gemeente.

Schroom ook niet om uw zorgen en vragen hierin te delen met uw predikant of wijkouderling. Ook deze zaken mogen een plaats hebben binnen het pastoraat in onze gemeente. Ergens las ik kernachtig: ‘Bij het Heilig Avondmaal wordt naar de inzetting van Jezus Christus een gezamenlijke maaltijd gehouden bestaande uit brood en wijn. Het brood en de wijn herinneren ons aan het lijden en sterven van de Heere Jezus waardoor wij verlost zijn van onze zonden en later voor eeuwig bij Hem mogen zijn. We mogen als gelovigen samen denken aan het verlossings-werk dat Jezus voor ons heeft gedaan. Het avondmaal is bedoeld om ons zwakke geloof te versterken en ons kracht te geven om verder te gaan’. Een gezegende voorbereiding toegewenst.

J.T. Nederveen, scriba AK

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: ‘Klaar voor de Start’. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 11 april: Huwelijk in de Bijbel
 • 18 april: Huwelijk en communicatie
 • 25 april: Huwelijk en seksualiteit
 • 16 mei: Huwelijk en huisgodsdienst

De predikanten vanuit Wijk Noord en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren… Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pas getrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 1 april bij: ds. B.C. Haverkamp of ds. P. van de Voorde, waarna aanvullende info volgt (predikant.noord@hghg.nl of predikant.zuid@hghg.nl). Wees welkom!Diaconie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 januari 2018

De diaconale collecte van deze zondag sluit aan op de week van Kerk, School en Gezin. Op alle scholen werd deze week tijdens de Bijbellessen gewerkt aan eenzelfde thema: ‘Zing! tot eer van God als uiting van het ware geloof en om het Evangelie door te geven’. Aan de hand van een Bijbelleesrooster en diverse Bijbelgedeelten is het mooi om thuis, op school en in de kerk gezamenlijk na te denken en stil te staan bij dit thema. Tijdens deze week werd zendingsgeld opgehaald voor een project van Stichting Bonisa Zending. De collecte van deze zondagmorgen willen we ook voor dit project bestemmen. Het project is ’Geef de Miao, Yi en Lisu Christenen hun eigen Bijbel en Psalmboek’. Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting, en is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan, om zo bij te dragen aan het thema ‘ZING!, tot eer van God, als uiting van het ware geloof en om het Evangelie door te geven’.

College van kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdrage 2018

De vrijwilligers zijn deze week bij u langs geweest en hebben de envelop bij u afgegeven. In de komende week komen ze weer langs om uw antwoord op te halen.

Heeft u de informatie in de kerkbalansenvelop gelezen. Om het werk in de onze gemeente voortgang te laten vinden is de opbrengst van de actie van groot belang. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt bij te kunnen dragen aan het plaatselijke kerkenwerk.

Heeft u uw antwoordkaart al ingevuld en ligt de antwoord-envelop al klaar? Het liefst voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 4e kwartaal 2017

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

177.789

166.500

11.289

Overige collecten e giften

6.887

10.000

-3.113

Erfenissen en legaten

3.360

3.000

360

Totaal

188.036

179.500

8.536

Met dankbaarheid kunnen we vermelden dat de begrote opbrengsten t/m het vierde kwartaal gerealiseerd zijn.

 Vrijwillige bijdragen

Tot en met het vierde kwartaal 2017 is € 322.689 ontvangen. Dat is bijna het begrote bedrag van € 323.000 en boven het toegezegde bedrag van € 314.544. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en vernigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 30 januari zijn alle vrouwen weer welkom in De Parel. De koffie en thee staat vanaf 9.00 uur klaar en we beginnen om 9.15 uur met de zevende Bijbelstudie over Johannes de Doper. Het thema ‘De doop van Johannes’, Mattheus. 3: 5-8 en 13-17 (Vrouw december-nummer), zal worden ingeleid door Corrie de Keizer. De oppas zal worden verzorgd door Anneke Breedveld en Marry Verkaik. Tot dan!

de stuurgroep

 Bijbelgesprekskring

Donderdag 1 februari komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Verkaik, Ekster 26. Ina van Vliet zal de inleiding verzorgen over Jozua 5 t/m 6: 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending 

Herinnering workshopdag 10-02-2018

Beste gemeenteleden, Graag herinneren we u voor de laatste keer aan de workshopdag die zaterdag 10 februari plaats vindt in De Parel. De opbrengst is voor het werk van Lea Luiten in Zuid-Afrika. Aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 1 februari. Zie de facebookpagina ‘Workshopdag’, of mail leakinderwerk@gmail.com bel 06-52 16 01 62. Hartelijke groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Bericht van Amy de Jong

Lieve gemeenteleden, Wat was het fijn om even thuis te zijn tijdens de kerstvakantie, zodat er gelegenheid was om diverse mensen te zien en te spreken. Ook vond ik het fijn om in de kerk te zijn en om deel te nemen aan de ere-diensten en de nieuwjaarsbijeenkomst. Ik vond het waardevolle momenten! Nu ik nog in Nederland ben geniet ik er extra van, zeker omdat de tijd snel gaat en het vertrek naar Uganda steeds dichterbij komt. Waarschijnlijk kunnen we de zondagen dat ik nog in Hardinxveld ben, op twee handen tellen. 

Op dit moment geniet ik ontzettend van de tijd op de Bijbelschool Cornerstone in Beugen (Nederland), van de voorbereidingen voor Uganda en van de bijeenkomsten met het ThuisFrontTeam. Het is een drukke, maar zegenrijke periode!

Bij deze ook heel hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid en medeleven. Dat bemoedigt! Want, Liefde wordt meer als je het samen deelt! “Wij hebben lief, omdat God ons eerst lief gehad heeft.” 1 Johannes 4: 19. Lieve groet, 

                                                               Amy

Amy de Jong hoopt naar Uganda te vertrekken om werkzaam te zijn onder kinderen met een beperking. We hopen daar een Home Based Intervention Project (thuiszorg) op te gaan zetten. Een vorm van zorg die nog niet bestaat in Uganda, maar waar wel veel behoefte aan is. Meer weten? Kijk op amyinuganda.com.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Consulent: Ds. W. Westland, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

 We denken ook aan de gemeenteleden die thuis te maken hebben met ziekten en zorgen. We wensen allen Gods nabijheid toe: “Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken” (Psalm 9: 11)

Doopdienst

Afgelopen zondag is de doop bediend aan Aart Marinus Stijn den Haan. Hij kreeg als dooptekst mee: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14: 6)

We wensen de ouders in het bijzonder Gods hulp en nabijheid toe bij de opvoeding van hun kinderen. Familie Meerkerk melde ons dat Josephine helaas onvoldoende hersteld was, waardoor haar doop geen doorgang kon vinden. Dat betekent dat we haar doop zullen uitstellen tot een nader te bepalen datum. We wensen Josephine beterschap en zien uit naar de nog uitstaande doopdienst.

Gift

Ds. W. Westland ontving € 10,- en € 20,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Themabespreking voor jongeren

Zondagavond 26 januari is er weer een themabespreking na afloop van de dienst. We willen zingen en samen met ds. P. van de Voorde napraten over de preek.Naar aanleiding van Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus willen we nadenken over o.a. ‘Echte troost vinden we alleen bij God’. We hopen jullie allemaal te ontmoeten in de jeugdzaal van de Nieuwe Kerk.

 Wijkavond – Gods leiding in je leven

1 februari hebben we onze tweede wijkavond. Vorige keer stonden we stil bij de geloofsbeleving door de eeuwen heen. Op deze avond staat de vraag centraal: Wat is Gods leiding in je leven? Ds. E.K. Foppen zal deze avond voor ons inleiden. Via andere kerkenraadsleden heb ik van u verschillende vragen ontvangen. Een achttal vragen is met ds. Foppen gedeeld en worden door hem verwerkt in zijn lezing. Zondag liggen de vragen ook in de portalen van de kerk. Zo mogelijk zullen ze ook via internet worden gedeeld.

 1. Je bidt maar het is niet duidelijk wat je moet kiezen. Toch kies je dan. Hoe weet je dat het de weg van God is?
 2. Hoe weet je nu dat God tot je spreekt, via of buiten de Bijbel om?
 3. Als het anders gaat in je leven dan waarom je vurig hebt Hoe zit het dan met Gods leiding in je leven?
 4. Hoe beleef je het geloof echt met het hele gezin? Denk aan drukte in het gezin. Hoe herken je in de veelheid van meningen de stem van God?
 5. Hoe leven we onze kinderen voor. Hoe vullen we dat in?
 6. Hoe leggen we als ouders de verdeeldheid uit tussen kerken die allemaal in dezelfde God geloven? Kinderen ge-loven niet dat dit Gods bedoeling kan zijn, hebben ze gelijk?!
 7. Soms denk ik dat het niet gaat om Gods leiding in mijn leven, maar dat het gaat om mijn gehoorzaamheid aan de Bijbel. Achteraf constateer ik dan dat het de leiding was van God? Of zie ik dat verkeerd?
 8. Gods leiding in je leven is toch niet vanzelfsprekend. Pas als je bekeerd bent en geloofd dan hoor je de stem van de Herder. Of is het anders?

Het beloofd een mooie en leerzame avond te worden. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur in De Parel.

Pastoraat en wijkberichten

Graag alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis, jubilea, geboorte en alle andere pastorale zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks te doen aan de scriba (tel. 61 15 03).

 Tenslotte

Zondagmorgen zal de preek toegespitst zijn op het thema ‘Zing!’ of ‘Zing je mee?!’ vanwege Kerk, school en gezin. In de afgelopen week is er op de lagere scholen specifieke aandacht besteed aan dit thema. Allen een goede en gezegende zondag toegewenst.     

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: A.C. Boon, Haringband 3, tel. 63 01 57, scriba.noord@hghg.nl

Dankbetuiging Brechtje den Breejen:

U en jij bedankt!

Wij willen de gemeente heel erg bedanken voor al het meeleven in de afgelopen maanden. We hadden gebed nodig voor alles wat elke dag weer op ons pad kwam en dat gebed hebben we gevoeld en gemerkt. Het was bijzonder om Gods nabijheid zo sterk te ervaren, zo afhankelijk van Hem te zijn. In het bijzonder voor Brechtje zelf. Ze heeft vertrouwen gezocht, troost en kracht gevraagd bij onze Vader en dit mogen ontvangen. En als onze gebeden niet meer waren dan onze tranen, stonden er mensen om ons heen, om voor ons door te bidden en door te zingen. Hem te aanbidden!

Alle hulp, de kaarten en gebeden waren heel bijzonder om te mogen ontvangen en daarvoor: u en jij, bedankt!

Lief klein schepsel, zo mooi gemaakt door de handen van God

In de handen van je vader en moeder toevertrouwd

Nu ingehaald door een verandering in je lot

Terwijl God je toch zo dicht naast Zich houdt

 

Je bent zo klein, zo fragiel

Zo breekbaar en labiel

Af en toe is daar je enorme wil

Die helpt, bij deze bittere pil

 

Lief klein schepsel, door ons al groter gebracht

Tot een meid die van alles wil en kan

Er wordt nog zoveel van je leven verwacht

Kom maar op! Laat maar zien dan!

 

Je bent zo stil, zo breekbaar

En nu lig je zomaar daar

In dat grote kille bed

Hopend dat je het een beetje redt

 

Lief klein schepsel je bent in veel gebeden

We dragen je aan Hem op

We laten Gods handen je kneden

Maar vragen Hem ook om een stop

 

Je bent zo dapper, zo sterk

Dit is Gods machtige werk

Je wordt op Zijn schouders gedragen

Al deze ingewikkelde en lange dagen

 

Lief klein schepsel je bent Gods kind

Lief klein schepsel je bent onze trots

We hopen dat je altijd Zijn vrede vindt

En vertrouwt op Jezus, je enige stevige rots

 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondagavond 28 januari nemen de volgende broeders afscheid van onze kerkenraad wijk Noord:

De ouderlingen:

– Arco Boon, 

– Wilfred van Hof, 

– Jan Putters. 

– Kees den Uil, 

Ouderling-kerkrentmeester:

– Wim IJzerman 

De diakenen:

– Frans de Bruin, 

– Jacob de Jong, 

We mogen de volgende broeders bevestigen in hun ambt:

– Matthijs van de Bos,  als ouderling

– Kees Broekhuizen,  als diaken

– Bas de Jong, als diaken

– Jan-Willem Loeve,  als jeugddiaken

De volgende broeders worden herbevestigd als ouderling:

– Jos van de Minkelis, 

– Cees Peursem, 

– Philip de Rover, 

Als diaken:

– Dick Klein, 

We staan in de prediking stil bij Johannes 20: 19-23 ‘Ontvang de Heilige Geest.’

Uitslag verkiezing ambtsdragers

In de verkiezingsvergadering van 23 januari zijn de volgende broeders verkozen.

Voor het ambt van ouderling:

– Bert van Ballegooijen, Jonathan 37, 3371NC

– Leen van der Giessen, Prins Hendrikstraat 15, 3373AM

– Milan Maurer, Lange Griendsweer 3, 3371CE

– Arie van de Minkelis, Nieuweweg 221, 3371CN

Voor het ambt van ouderling kerkrentmeester

– Fred de Rover, Oranjestraat 40, 3373AL

De gekozen broeders is gevraagd uiterlijk 2 februari hun beslissing kenbaar te maken. We wensen de broeders Gods nabijheid toe en we vragen u om hen op te dragen in uw gebed.

Namens de kerkenraad,

Arco Boon

Citaat

Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden. Weten hoe je met God moet spreken is belangrijker dan weten hoe je met mensen moet spreken.

Andrew Murray

Danken en bidden

We bidden voor onze broeders die afscheid nemen van de kerkenraad. We zijn dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren. We bidden ook voor de nieuw te bevesti-gen broeders, dat ze veel van Gods Geest mogen ontvan-gen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters.

We danken dat we als gemeente van Christus aan elkaar gegeven zijn.

Tenslotte

We wensen u allen een goede week toe, Sjaloom!

Berry Haverkamp vdm

 Herverdeling van wijken

In de afgelopen maanden is de verdeling van de pastorale adressen over de pastorale adressen over de wijken besproken. Door de groei van de Westwijk en scheefgroei in het aantal leden per wijk, is het gewenst dat er een nieuwe wijkindeling gemaakt wordt. Omdat vijf pastorale ouderlingen vervangen worden, leek ons dit het beste moment om een herverdeling van wijken te realiseren.

Inmiddels is een herverdeling van wijken op papier gezet. Deze nieuwe wijkverdeling zit ook geografisch wat logischer in elkaar. Helaas zal dit wel gevolgen hebben voor enkele wijkgroepen. Daar was niet aan te ontkomen.

De geplande ingangsdatum is 1 februari. De nieuwe wijkindeling willen we eind januari/begin februari volledig publiceren op de website www.hghg.nl onder het kopje ‘informatie \ wijkgemeente 2 Noord \ wijkgemeente 2 Noord – adressenlijst’.

Zodra er wat bekend is over de invulling van de vacatures, willen we de nieuwe adressenlijst, die gekoppeld is aan de nieuwe wijkverdeling en daarbij behorende ouderlingen bezorgen bij alle bezoekadressen van onze wijk, hetzij per e-mail (voor zover bekend) hetzij door de brievenbus.

Scribaat

Na de dienst van afscheid en bevestiging, zondagavond a.s. zal br. Piet de Groot, Florenweer 14 tel. 0184-61 42 57 het scribaat overnemen van br. Arco Boon. Het emailadres blijft hetzelfde: scriba.noord@hghg.nl.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

 De Heere gedenke alle zieken die in nood en smart tot Hem verheffen het ganse hart. God is een toevlucht te allen tijd.

Giften

Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 30,- voor de kerk.

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Bevestigingsdienst

Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders (her)bevestigd in het ambt van diaken/ouderling.

Zij kregen de volgende teksten mee.

– P.C. Bakker (ouderling):”Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.” (Hebreeën 6: 10)

– F. de Bruin (ouderling/preses AK): “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.” (Jakobus1: 5)

– C.M. Don (diaken): “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2 Korinthe 8: 9)

– W. Huisman(ouderling): “Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont het goede pand, dat u toevertrouwd is.” (2 Timotheüs 1: 14)

– C.I. Pille (evangelisatie-ouderling): “Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” (Kolossenzen 4: 2)

– A.W. Trapman(diaken): “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.” (Psalm 37: 3)

– H. Wijnja (ouderling): “Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.” (2 Timotheüs 2: 8)

Bezoekbroeder

We zijn dankbaar dat dhr. P. van Wijngaarden, Spindermolen 20 zich beschikbaar heeft gesteld als bezoekbroeder. Hij zal met ouderling J.P Teeuw op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Wijk 3.3

Nu broeder J. van Tuijl afscheid heeft genomen zal ouderling P.C. Bakker de eerstverantwoordelijke van wijk 3.3. zijn, zolang de vacature duurt.

Klankbordgroep

Vorige week is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. Daarin wordt het werk van onze predikant besproken. Over zijn werk zijn we zeer te spreken. Maar ook de knelpunten komen ter sprake. Daaruit blijkt dat de tijdverdeling tussen verschillende werkzaamheden van onze predikant te veel vergen. Daardoor is een ongezonde werkdruk ontstaan. Daarom heeft de kerkenraad hem gewezen op de woorden uit Handelingen 20: 28 die we bij zijn bevestiging hebben meegegeven: “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opziener aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn bloed.” Dit heeft als consequentie dat bepaalde werkzaamheden voor een periode moeten worden ingedamd. Als eerste is dit het pastoraat en daarna andere delen van de werkzaamheden (13 in totaal!), zodat gebed, studie en de prediking doorgang kunnen vinden. We hopen en bidden dat door deze maatregelen de balans wordt hersteld.

 Bijbelstudiekring

Donderdag 1 februari hoopt de bijbelstudiekring weer bij elkaar weer te komen. Centraal staat hoofdstuk 9: Identiteit in Christus. Een belangrijk hoofdstuk! Dieper leren kennen wie je in Christus bent, maakt je weerbaar in de strijd en vruchtbaar in dienst van de Heere. We zien er weer naar uit en hopen elkaar te ontmoeten om 20.00 uur in De Parel. Wees welkom!

Doopzitting

Op donderdag 8 februari is er doopzitting in de pastorie om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl). De doop-dienst staat gepland op zondag 18 februari om 10.45 uur

Gelezen/gehoord

‘Een begenadigd hart is tevreden als zijn wil en wensen versmelten met Gods wil en wensen’.

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek kerk – gezin – school naar voren zullen komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Gericht op het leren verstaan van de wil van God om zo al heel jong, maar ook als we ouder worden, Hem te eren. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

 Vrijdag 26 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 Zaterdag 27 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 28 januari

11.00 uur             Na de morgendienst koffiedrinken –  De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Na de avonddienst: gebed voor jongeren

Maandag 29 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

Dinsdag 30 januari

09.15-11.15         Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30 uur             zendingsvereniging Ora et Labora –  De Parel

20.00 uur          Thuiskring II

Donderdag 1 februari

(2                     Wijkavond wijk 1 Oost –  De Parel

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.C. Haverkamp

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30-21.30 uur   vrouwenvereniging Ons Genoegen – jeugdzaal O.K.

19.45 uur             Bijbelgesprekskring – Ekster 26

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 3 Zuid –  De Parel

Vrijdag 2 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ger. Kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 Zondag 28 januari 2018

BOVEN-HARDINXVELD

 Zondag 28 januari

09.30 uur   ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. project kerk en school; stichting Bonisa

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Saskia Meerkerk, Nienke de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst    Psalm 66: 10

Avonddienst     Psalm 52: 5

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  Wijk 3 Zuid, ds. B.C. Haverkamp – Kerk, gezin, school

Na de dienst Koffiedrinken in de Parel

18.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp – Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Na de avonddienst: gebed voor jongeren

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.B. ten Hove, Veenendaal – Kerk, gezin, school

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – themabespreking na afloop  van de dienst

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Bonisa zending

                        2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

                        2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk:

09.30 uur         Groep A: Talitha Bijkerk, Sanna de Jong, Lydia Corbijn, Natasja Hofland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur          Annie de Bruin, Annelies Egas