Kerkblad 73-31

“Wakker geworden…”

“En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.”

(Markus 4: 39)

____________________________________________________________________

Wie ervaring heeft met varen op de Merwede, weet iets van de kracht van water. Schepen kunnen grote golven veroorzaken. Daarom moet je met een kleine boot goed opletten. Gevaarlijker wordt het als er een zware storm opsteekt. Dan moest je het meer van Galilea vermijden met je kleine boot. Maar helaas zien we niet alles aankomen in ons leven. De Heere Jezus wel.

En in deze geschiedenis blijkt dat Jezus het roer in handen heeft. Hij zegt tegen zijn volgelingen: “Laten wij overvaren naar de overkant.” (vs. 35). En als Hij het zegt, wie zal het dan keren? Jezus stelt niet voor: ‘Zullen we naar de overkant varen?’ Het is een besluit. Dat geeft te denken. Want dan hebben niet mijn besluiten het laatste woord. Uiteindelijk bepaalt Hij de koers, van de kerk, en van mijn persoonlijke leven. Dit is troost als je de kwetsbaarheid en onzekerheid van het leven toelaat in je innerlijke beleving. Dan ontdek je hoe stuurloos en reddeloos je bent. Dat er dan een Stuurman en Redder voor je is die doorhelpt, dat is troost. In leven en in sterven!

“En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee.” (vs. 36) In gedachten zie ik Markus glimlachen, als hij dit zo fijntjes opschrijft: ‘Die al in het schip was.’ Mooi! Voordat de discipelen in het schip gaan, is Hij al aan boord. Zij nemen Hem niet mee, Hij neemt hen mee! Volgt u het? Wij hoeven Jezus er niet bij te slepen in ons levenschip. Vanuit het geloof leren we juist andersom denken: hij neemt ons mee. Hij is de Eerste. Hij gaat voor.

Even terzijde. Dit wordt ons niet geschreven om ons van informatie te voorzien. Om onze kennis te vergroten om daarmee weer ‘aan de slag’ te gaan. Wat ons hier geschreven wordt wil veel dieper doordringen. Deze woorden willen een belevingswereld openen die veel groter is dan de onze! Het is zo menselijk om te rekenen met eigen wijsheid en mogelijkheden en daarbij te hopen dat God ook nog wat doet. Hier en daar wat helpt en bijstuurt. Maar hier zien we Jezus die de koers bepaalt en al in het schip is voordat de discipelen instappen. Zo ga ik anders kijken naar mijn levensweg, als ik besef dat op de kruispunten van mijn leven Hij de route uitzet, en ‘aan boord’ is.

De route die Hij kiest is bepaald niet de veiligste. Want Hij gaat met Zijn discipelen het meer van Galilea op. En wat de discipelen niet zien aankomen, ziet Hij wel. Van verre! Stormwinden, hoge golven, en een vollopend schip. En de Heiland lijkt te slapen! Alsof Hij er Zich niet om bekommert dat je vergaat! Dat je ten prooi valt aan machten dan satan, aanvechting, zonde en zorgen, ziekte en dood. Welk kind van God kent niet bij tijden de stem: ‘Waar is uw God?’ (Ps. 42: 4, 11)

Door deze geschiedenis heen leert Hij ons dat Hij er al was, voordat de storm opstak. En dat Hij er is, als de storm opsteekt. Die storm overvalt u/jou misschien, maar Hem zeker niet. Hij leidt ons door onvermijdelijke stormen heen. Zijn gemeente, Zijn kinderen die op Hem hun hoop en vertrouwen stellen. En Hij staat boven alle natuurlijke en bovennatuurlijke krachten en machten. Dat blijkt als Hij met één machtswoord alles tot rust en stilte brengt. “Hij is de HEERE” (Ps.93: 1-4)!

In ons bidden en roepen trachten wij Hem soms ‘wakker te schudden’ (vs.38). En wij mogen zeker onze verlangens en zorgen brengen bij Hem (Fil.4: 6-7). Maar ik heb de indruk dat Hij met déze geschiedenis vooral u/jou wakker schudt, en zegt: “Ik ben uw heil alleen. Als de golven overslaan in jouw levenschip, ben ik daar ook! In leven en in sterven. Niets en niemand zal je uit Mijn hand rukken” (Joh.10: 28). Waar dit geloof ontwaakt, daalt de rust in het hart. Hij is erbij. En met ons bereikt Hij de ‘overkant’. Hij brengt ons Thuis!

Beveel gerust uw wegen, al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. (Lvk 427)

ds. P. van de Voorde

 

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst

Op zondag 11 februari hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. In de week van voorbereiding is er op donderdagavond 8 februari, in De Parel, een bezinningsavond. Een ieder is van harte uitgenodigd. De bezinning begint om 20.00 uur. Koffie of thee wordt geschonken.

De bijeenkomst wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Dringende oproep ‘ Kom jij ook?’

We zijn nog hard op zoek naar medewerkers die tijdens een dag(deel) kunnen meehelpen. Ben je 16+ en in de gelegenheid om een ochtend, middag of avond (18+) mee te helpen, dan horen wij dat graag. Het gaat om een groepje kinderen begeleiden en helpen met sport en spel en knutselen. Daarnaast toezicht houden, samen met alle medewerkers, tijdens de momenten waarin we in één groep zitten en samen naar Bijbelvertelling, zingen, uitleg activiteiten en de voorstelling mogen luisteren/kijken.

Deze dagen zijn een leuke manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL34 RABO 0325 0875 71 t.n.v.  Ned. Geref. Kerk H’veld .

Wilt u of wil jij meehelpen op een van de aangegeven data dan kun jij altijd contact met ons opnemen. Eén dagdeel helpen mag natuurlijk ook.

Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen neem dan contact op via komjijook@hotmail.com of met Arina Hagenaar 06 37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Kerk en Israël

Op 25 januari hebben we een bijeenkomst gehad met Cookie Schwaeber via de Stichting Messias Belijdende Joden. Cookie, een Messias belijdende Jodin, vertelde over het werk dat God gedaan had in haar leven. Onder moeilijke omstandigheden heeft zij Amerika verlaten om zich te vestigen in Israël. Voor de enige Messias belijdende school, Makor HaTikvah, in Jeruzalem zet zij zich al jaren in. Zij is nu directeur van deze school. De school ontwikkelde zich van achter naar meer dan honderd leerlingen. De jong volwassenen die de school verlaten gaan in het leger of krijgen een plaats in de samenleving. Op deze plaatsen getuigen zij van Jezus en zo verspreidt het Evangelie zich in Israël. Na het herstel van land en volk komt er nu ook een geestelijk herstel. De profetieën gaan in vervulling. We kunnen terug zien op en leerzame avond.

De gehouden collecte heeft het mooie bedrag van € 1236,- opgebracht. De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag  18 april. Als spreker is uitgenodigd dr. Hoek uit Veenendaal. Noteer het alvast in uw agenda!

Uur van gebed

Zaterdag 10 februari, aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal komen we weer bijeen voor een uur van gebed. We staan stil bij de liefde van God en de diepe betekenis van Christus offer. We staan ook stil bij de lijdende Kerk wereldwijd. Bijna dagelijks lezen we van onze broeders en zusters die te maken hebben met onderdrukking, intimidatie, gevangenschap en marteling. We bidden om volharding in het geloof en om bekering van gevangenbewaarders. Wanneer zij de Heere Jezus ontmoeten verandert alles. Er zijn ook redenen om te danken. Voor bijvoorbeeld nieuwe ambtsdragers die zijn aangetreden. Wij bidden dat ze tot zegen zullen zijn voor heel de gemeente. Van harte welkom om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk.

Gebed- en schrijfochtend Open Doors Women to Women

Graag willen wij u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op maandag 5 februari (inloop vanaf 09.00, start ochtend 09.30). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden in pastorie huize Haverkamp (Kemphaan 4). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen  op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Hierbij hoeven beperkt Engels en weinig ervaring rondom (kring)gebed geen belemmering te zijn. Het is goed om met een groep vrouwen bij elkaar te komen om onze christelijke zussen wereldwijd te ondersteunen met gebed en kaarten.

U kunt zich aanmelden (dit is niet verplicht) bij Gerlinde de Rover (gerlindederover@hotmail.com / 06 29 22 25 10). Mocht vervoer een probleem zijn, kunt u mij hierover contacten, dan kunnen we vervoer voor u regelen. We hopen dan ook dat u erbij bent en kijken uit naar deze ochtend van ontmoeting.

Tanja Haverkamp en Gerlinde de Rover

Honderd handig

Goed nieuws voor iedereen die de laatste maanden druk bezig (geweest) is met haken en breien voor  ‘Honderd handig’, het project waarbij vele lapjes samengevoegd worden tot prachtige dekens. Dekens die verkocht worden voor een goed doel. Het andere doel? Veel handwerkplezier, samenwerking, ontmoeting, gezelligheid. Honderd handig werk(t)! Tot en met 17 februari willen wij weer lapjes inzamelen. D.w.z. dat alle lapjes, gehaakt of gebreid, van allerlei kleuren, materialen en patronen welkom zijn, mits zij de afmetingen hebben van 20×20 cm.  Op maandag  5 maart organiseren we dan de eerste ‘haak-aan avond’, waarbij ieder die van handwerken en gezelligheid houdt welkom is om de lapjes gezamenlijk aan elkaar te zetten. Adres: Kerkweg 72, waar vanaf 19.30 uur de koffie/thee en zelfgebakken lekkers klaarstaan.

Wie liever zelf thuis met een deken aan de slag gaat, kan dan evt. ook een pakket afhalen. Inleveradres voor de lapjes: Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of Liesbeth Leenman, Kerkweg 72. We hopen weer op veel animo!

Het Gemeentediner

De JV en TC kondigen met gepaste trots aan: het Gemeentediner! Voortbouwend op het Restaurant organiseren wij op 23 Maart een diner voor alle gemeenteleden. Het Gemeentediner is de aftrap van de projectmaand, waarin geld wordt opgehaald voor het diaconale project ‘Open je ogen’. Met dit project wordt geld ingezameld voor de gemeente in Caïro, Egypte.

Vanaf 17.00 uur bent u welkom om aan de bar iets te komen drinken. Om 18.15 uur wordt het diner geopend. Verdere informatie zal de komende weken volgen. Schrijf de datum vast in uw agenda. Wij zien uit naar uw komst!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO03250 03 408

Diaconale collecte zondag 4 februari 2018

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor hulp aan slachtoffers op Sint Maarten. De inwoners van Sint Maarten en omliggende eilanden lijden nog dagelijks onder de gevolgen van de verwoestingen door de orkaan Irma begin september 2017. Zoals bekend zijn Henk Maasland en Andries Bijkerk in november 2017 op Sint Maarten geweest om daar (praktische) hulp te bieden. Bij diaconale hulp door gemeenteleden willen we als diaconie altijd op gepaste wijze meedenken in de bekostiging van deze vorm van hulpverlening. De diaconie heeft hen (en via hen andere vrijwillige hulpverleners) daarom financieel ondersteund, zodat zij slachtoffers hebben kunnen helpen onder andere bij herstelwerkzaamheden zoals dakreparaties. Als diaconie zijn wij blij en dankbaar dat we namens u deze vorm van noodhulp hebben kunnen ondersteunen. Aangezien er nog veel hulp nodig is (zie onderstaand bericht) willen we dit voorlopig blijven doen. Daarom willen we de collecte voor noodhulp op Sint Maarten van harte bij u aanbevelen. Wilt u ook aan alle slachtoffers en (vrijwillige) hulpverleners denken in uw gebeden?

Gezocht: handen uit de mouwen op Sint Maarten

In november 2017 zijn wij naar Sint Maarten geweest om hulp te bieden na de orkaan Irma. Wij deden dit via een kleine organisatie www.marinesforchrist.nl. Voor en na ons zijn er ook steeds groepjes mensen geweest die de handen uit de mouwen hebben gestoken en zo hebben we met elkaar het verschil kunnen maken voor een aantal families en ouderen. Nu, ongeveer 5 maanden na de orkaan, is Sint Maarten nauwelijks nog in het nieuws. Dat neemt niet weg dat er nog voor jaren werk is om het eiland weer terug te brengen in de oude staat. Veel mensen pakken het leven weer op en nemen het zoals het is. Anderen hebben eenvoudigweg de mogelijkheden niet om er zelfstandig bovenop te komen. Die kwetsbare groep weten we te bereiken via de plaatselijke kerken. Marinesforchrist.nl wil dan ook doorgaan met het uitreiken van de Bijbelse ‘beker koud water’ en praktische hulp en een luisterend oor bieden waar dit het hardst nodig is.

Wie zoeken we? Vrouwen/mannen die minimaal 10 dagen van hun tijd beschikbaar willen stellen om naar Sint Maarten te gaan. Je hoeft geen bouwvakker te zijn; als je gewoon aan wilt pakken, kom je een heel eind. Je vliegticket betaal je zelf. Slapen doe je in principe bij gemeenteleden van een plaatselijke kerk en we hopen dat we ook dit jaar een oud busje van de mariniers mogen gebruiken voor vervoer op het eiland. Je kunt je als koppel aanmelden maar ook alleen, dan proberen we een team(pje) te maken met andere geïnteresseerden uit het land. Je krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug met prachtige mensen. Let op; je loopt het risico dat je nog een keer terug wilt.

Voor meer informatie; mail of bel ons gerust:
Andries Bijkerk 61 39 03 fambijkerk@solcon.nl
Henk Maasland 62 23 83 henkmaasland@solcon.nl

Kring- en Verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 7 februari willen we als kring weer bij elkaar komen. We denken dan na over Hosea 3 en 4 en rekenen weer op een goede bespreking. Iedereen is weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 09.30 uur.

Jeugdrubriek

Kinderevangelisatie ‘Kom jij ook?’

Beste jongens en meiden,

Kom jij ook naar de “Kom jij ook?”.
“Kom jij ook”  is een kinderevangelisatie project, waar ook onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool. Dit jaar hebben we als thema: ‘Open je ogen’.

Groep 1 t/m 5:
We willen je van harte uitnodigen op maandag 26 februari en dinsdag 27 februari in Sporthal ‘De Wielewaal’.Op beide dagen is er een ochtendprogramma van 09.30 tot 11.45 uur.

Maandagmiddag ben je van harte welkom van 13.30 tot 15.30 uur. Dinsdagmiddag beginnen we om 13.30 uur en mogen we genieten van een voorstelling van Timo van den Heuvel, dit duurt tot 15.00 uur.

Groep 6 t/m 8:
Wat was het eten vorig jaar gezellig! Daarom beginnen we de avonden weer met gezamenlijk eten! Dus op 26 en 27 februari ben je van harte welkom.  Er is een programma speciaal voor tieners, dus voor jou!

Locatie: ‘De Bron’, Maasstraat 1. tijd: 17.00-20.00 uur.

Voor ouders/verzorgers en belangstellenden:

Wilt u dit kinderevangelisatie project alstublieft meenemen in uw gebed?  We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waarvoor het evangelie nieuw is.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Zending

Workshopdag 10 februari 2018

Toch nog een berichtje over de workshopdag, want de workshop haarvlechten is populair! Niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen. En niet alleen bij beginners, maar ook bij gevorderden. Daarom is de workshop vanaf nu niet alleen voor mannen toegankelijk, maar ook voor vrouwen! En… hij wordt beide rondes gegeven! In workshop 1 leren beginners hoe zij een simpele (in)vlecht kunnen maken. In workshop 2 is er gelegenheid voor gevorderden om moeilijkere vlechten te leren. Aanmelden voor deze workshop kan vandaag (vrijdag 2 februari) nog via de link op de facebookpagina ‘Workshopdag’, mail  naar leakinderwerk@gmail.com of bel Annelie op 06 52 16 01 62. Verdere inschrijving is gesloten. Bedankt voor de positieve reacties!

namens het hometeam,
Annelie de Rover

Inkomsten zendingscommissie 4e kwartaal 2017.

Oktober
Zendingsbusjes € 3376.
Collecten 22 oktober GZB  Morgenlandzending + gift € 2567-.
Gift € 10,-.

November
Zendingsbusjes € 3169,-
Verkoping Ora Et Labora € 1750,- bestemd voor het werk van familie Blom.
Gift € 10,-.

December
Zendingsbusjes € 4109,-.
Collecten 17 december IZB missionair werk in Nederland.
Gift € 10,-.
Verkoop dagboekjes Handvol Koren € 3014,-.

U allen weer hartelijk bedankt voor uw bijdragen voor het werk van zending en evangelisatie.
Wilt u dit ook bij voortduur blijven gedenken in uw voorbeden?

 

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Consulent: Ds. W. Westland

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. K. Boonstoppel verblijft nog in het Gasthuis te Gorinchem. Dhr. B.W. de Deugd is op zondag 21 januari i.v.m. een blaasontsteking opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Er is ook een beginnende longontsteking geconstateerd. Dhr. P. Hoornaar is thuis ernstig ziek. Mw. A. A. van Veen – Poortvliet is i.v.m. buikklachten van vrijdag 26 januari t/m zondag 28 januari opgenomen geweest in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Daarnaast weten we ook van gemeenteleden die met ziekte en zorgen te maken hebben. We wensen allen Gods vertroostende nabijheid toe: “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen” (Spr. 30: 5).

Benoeming

Op maandag 29 januari heeft de kerkenraad broeder J. Lemson kunnen benoemen in de vacature van diaken. Deze benoeming was mogelijk omdat voor de openstaande vacature van diaken 1 naam was ingediend. De benoeming is ingegaan op donderdag 1 februari. De benoemde broeder is gevraagd uiterlijk donderdag 8 februari zijn beslissing aan de scriba van de wijkkerkenraad kenbaar te maken. Wij bidden of de Heere hem de liefde in zijn hart wilt geven om de gemeente te dienen. Daarbij wensen we hem en zijn vrouw Gods onmisbare zegen toe bij de te nemen beslissing. Mogen we deze broeder in uw meeleven en voorbede aanbevelen?

Missionaire roeping

Binnen het geheel van de gemeente hebben we met elkaar het plan omarmd om op termijn met wijkgroepen te werken. Het is een mooie manier om mensen die op afstand staan met het evangelie in aanraking te brengen. We zullen in onze wijk hieraan invulling geven nadat onze nieuw predikant ds. W.J. Westland is overgekomen en aan het werk is. Als kerkenraad lijkt het ons zinvol om u in aanvulling op het bericht in de kerkbode van 12 januari hierover te informeren.  De kerkenraad hecht er aan dat ds. Westland  zijn eigen invulling hieraan kan geven. Een invulling die past bij de missionaire roeping van onze gemeente, zoals dit in het voornoemde kerkbodeartikel is verwoord én onze wijkgemeente. Aankomende zondag zal ds. B.C. Haverkamp in de preek aandacht schenken aan het onderwerp ‘Missionaire roeping’. Concrete invulling en uitwerking hiervan zal later gestalte krijgen.

Gift

Ds. W. Westland ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Pastoraat & wijkberichten

Graag alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis, jubilea, geboorte en alle andere pastorale zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks te doen aan de scriba (tel.: 61 15 03).

Tenslotte

Zondagmorgen zal er voorbereiding worden gehouden op het Heilig Avondmaal. We worden opgeroepen om onszelf voor God te verootmoedigen. Dat betekent dat we onze zonde en vervloeking overdenken. Want Gods toorn tegen de zonde is een realiteit. Daarnaast mogen we ons hart onderzoeken of wij Gods beloften geloven. Hij wil al onze zonden vergeven alleen om het lijden en sterven van Christus. In deze weg wil God ons Zijn gerechtigheid schenken. Daarnaast mogen we ons geweten onderzoeken of wij voortaan gezind zijn met ons hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Juist in een week van voorbereiding kan ons hart en geweten zo verschillend gestemd zijn. Er kunnen klachten zijn: De Heere heeft mij verlaten en mijn zonden klagen mij aan. De andere keer jubelt het: De Heere zal Zijn volk niet verstoten. Het hangt er maar vanaf of we ons oog vestigen op Gods onwankelbare trouw of op onze mogelijkheden. Zien we op onze nood, dan rijst de klacht. Maar is onze blik gericht op Christus, dan spreekt het geloof: Hij is de mijne en ik ben van Hem. Want God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben. Dan denken we aan het antwoord op zondag 1 van de Heidelberger Catechismus: “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.” Allen een goede en gezegende zondag toegewenst. 

de kerkenraad

Pastoraat & wijkberichten

Graag alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis, jubilea, geboorte en alle andere pastorale zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks te doen aan de scriba (tel.: 611503).

Tenslotte

Allen een goede en gezegende zondag toegewenst. 

de kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: A.C. Boon, Haringband 3, tel. 63 01 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst

Afgelopen zondag zijn er nieuwe ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. De volgende teksten zijn aan hen meegegeven:

Jos van de Minkelis: “Geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 1 Kor. 15:58

Cees Peursem: “De Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. En de Heere moge uw hart richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” 2 Thess. 3: 3 en 5

Philip de Rover: ”Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Tim. 1: 6

Dick Klein: “Wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.” Gal. 6: 8 en 9

Matthijs van de Bos: “God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.” 2 Kor. 9: 8

Kees Broekhuizen: “Hij nu moge … de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat…” 2 Kor. 9: 10 en 11

Bas de Jong:  “Eén is uw Meester, namelijk Christus.    Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.” Mat. 23: 10v

Jan-Willem Loeve: “Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.” 1 Tim. 4: 12.

Bol.com

Zondag 4 februari bereiden we ons voor op de viering van de Maaltijd van de Heere. We lezen Filippenzen 2: 1-4. Deze zondag staat ook in een missionair kader. We kijken als gemeente hoe we gemeente zijn in het geheel van Hardinxveld, hoe we als Christus-gemeente een licht voor de wereld kunnen zijn. Bij het Avondmaaal en de nabetrachting gaan we dan verder met Filippenzen 2: 5-11 en vers 12-17.

Onze zieken

Broeder Luuk Sluimer begint donderdag met bestralingen. We bidden dat deze effect zullen hebben. Moge de Heere hem en zijn vrouw de rust geven van Zijn aanwezigheid.

Zuster M. Loomeijer-van Houwelingen is ernstig ziek. We bidden voor haar en haar familie dat zij vrede mogen vinden bij de Heere.

Zuster Betsie Prins is overgebracht naar de revalidatie-afdeling van het Beatrixziekenhuis. We bidden haar verder herstel toe.

Overlijden

Vorige week 22 januari is onze zuster Aafje van Genderen- Rietveld heengegaan in de leeftijd van 89 jaar. 

Zuster Rietveld is geboren in Boven-Hardinxveld in een gezin van 4 kinderen. Een van haar broers, Huib, is nog in leven. Ze heeft een christelijke opvoeding gehad en is ook jaren zondagsschooljuffrouw geweest. Een trouwe, zorgzame liefdevolle vrouw. In 1953 trouwde zij met Pleunis van Genderen. Ze gingen aan de rivierdijk wonen en later verhuisden ze naar de Nieuwe weg. Na de verhuizing naar de Jacobsweer kreeg vader van Genderen een hartinfarct. Moeder nam de mantelzorg op zich tot zij in 2013 verhuisden naar de Lange Wei. Daar overleed vader. Moeder kon de zorg toen loslaten. Daar in het zorgcentrum kwam de Martha van de familie, die zichzelf altijd wegcijferde, tot rust. Ze kon zich overgeven aan de zorg van anderen en genoot van alle activiteiten. Alles was goed voor haar. Ze was zeer dankbaar. In haar goede tijd kon ze de Heere danken voor Zijn zorg. Later, toen zij dement werd, werd ze zacht in haar uitingen, gaf elke zuster die haar hielp een knuffel. Voor de klein– en achterkleinkinderen was ze een echte ‘kroeloma’.

In de rouwdienst lazen we de woorden van Paulus in 1 Korinthe 13. “De bron van onze liefde ligt in de Heere, Die liefheeft tegen alle kwaad in. Als er Iemand een groot hart heeft voor Zijn schepselen is Hij het wel. Hij heeft de verdorven wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.”

In 1 Korinthe 13 zien we het karakter van de Heere Jezus getekend. Hij is het Die ons uitnodigt in de aanwezigheid van Vader te komen. We condoleren de verdrietige familie, broer Huib, haar zonen Wim en Barthold en hun echtgenoten, kinderen en kleinkinderen en wensen hen God nabijheid toe. 

Geboorte

Maurice en Corine Zonnenberg hebben opnieuw een zoon ontvangen van de Heere: Micha. Micha is het broertje van Levi en Sem.

Zij belijden: Tijdens de onzekere weken in de zwangerschap mochten we ons vasthouden aan Gods beloften. Deze gelden ook voor Micha, wat betekent: ‘Wie is als God’.

“Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. Ik blijf wachten op de God die mij zal redden. Hij zal mij helpen, want Hij is mijn God.” Micha 7: 7. We feliciteren hen met die grote wonder en bidden om de zegen van Gods Geest voor dit gezin.

Ontvangen

Broeder Jos van de Minkelis heeft tijdens huisbezoek € 10,- ontvangen  ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gaven.

Citaat

‘Wonderen zijn het explosiemateriaal onder het rijk van satan.’    
ds. M.M. van Campen in: ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’

Danken en bidden

We danken voor de Kerk, Gezin en School zondag.

Ook zijn we dankbaar dat we nieuwe kerkenraadsleden mochten bevestigen en herbevetigen in onze wijk.

We bidden voor de broeders die nog een beslissing moeten nemen.

We bidden voor Lea Luiten in Zuid Afrika. Zij is verloofd.

Binnenkort is er een workshopdag voor haar werk. Andere gebedspunten die zij ons geeft:

– Regen (per 1 feb. mogen we nog maar 50 liter water per dag gebruiken, en vanaf april moet er water gehaald worden)

– De nieuwe Bijbelclub in Chris Nissan Park

– De Bijbelclub op het Speciaal Onderwijs en dat kinderen zullen begrijpen wat er gezegd wordt.

Meer leiders/leidsters voor Bijbelclubs (ook vanuit Nederland zeer welkom!)

– Dat elk kind dat op de Bijbelclub komt God zal kennen en Hem zal dienen

Dat tieners de kracht krijgen om God te dienen en niet kiezen voor drank, drugs en seks (veel tienerzwangerschappen)

– Dat ouders tot geloof en bekering zullen komen.

We bidden ook voor Amy de Jong die eind dit jaar naar Uganda hoopt te gaan om werkzaam te zijn in gezinnen met kinderen die een beperking hebben.

Tenslotte

We wensen u een goede tijd toe wanneer we stilstaan bij de lijdenstijd.

De leerlingen van Follow Me en Follow Me Next hebben een 40-dagenkalender mee gekregen die ontwikkeld is door de organisatie Tear. Deze is te gebruiken als denkmateriaal, gebedsimpuls. In het gezinsschriftje staan bijbelteksten en korte overdenkingen en opdrachten die je als gezin, maar ook alleen kunt doen. Deze kalender helpt om stil te staan bij de betekenis van de Heere Jezus voor ons leven.

Sjaloom!
Berry Haverkamp vdm

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Bezoekbroeder J.W. Vlot moest in korte tijd meerdere keren worden geopereerd aan een abces bij zijn stuit. Een ogenschijnlijk eenvoudige verwijdering, maar dat viel allemaal tegen. Vanwege complicaties moest hij in het ziekenhuis blijven en bloedonderzoek zal moeten uitwijzen of er niet meer aan de hand is. We bidden hem (en zijn vrouw en kinderen) Gods genadige nabijheid toe in dit alles.

Overlijden

Op zondag 28 januari is op de leeftijd van 76 jaar overleden mw. L. Bikker-van Holten. Lange tijd is zij ziek en aan huis gebonden geweest, eerst in de Poolster en sinds kort in De Tiendwaert.  Door een longontsteking kwam haar overlijden onverwacht. Voor haar man, Henk, een groot verlies. Vorig jaar mochten zij samen hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Onverwacht moet hij haar nu loslaten. De rouwdienst zal gehouden worden aanstaande vrijdag in het Kerkcentrum van de Hervormde gemeente te Boven-Hardinxveld, Paulus Potterstraat 20, en begint om 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Tiendweg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. We dragen haar man en de verdere familie op in uw voorbede.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving tijdens bezoek € 10,- voor de kerk. Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Verhuizing

Marinke Meerkerk is verhuisd van de Rivierdijk, Sliedrecht naar Buitendams 340, 3361 BT.

Benoeming

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 29 januari in de openstaande vacatures benoemd:

als ouderling D. Boers en F.D. de Koeijer.

Als diaken L. de Jong. De benoemde broeders hopen uiterlijk 9 februari hun beslissing kenbaar te maken. We bidden om het licht van Gods Woord, zodat zij duidelijk zullen verstaan wat de Heere wil in het nemen van een beslissing.

Gelezen/gehoord

‘O God, geef ons de rust te aanvaarden wat niet te veranderen is, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid het ene van het andere te onderscheiden.’

Tenslotte

Komende week gaan we de week van voorbereiding op de viering van  het Heilig Avondmaal in. Zowel zondagmorgen als donderdagavond mogen we elkaar ontmoeten en onderwijs ontvangen hoe dit te houden tot onze troost. Namens de kerkenraad eeh goede week toegewenst.                                                 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ger. Kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 3 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 4 februari

Voorbereiding Heilig Avondmaal

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 5 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

19.45 uur WK2 Noord bezinning – Jeugdzaal OK

Dinsdag 6 februari

19.00-20.00 uur
Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal OK

Woensdag 7 februari

09.30-11.00 uur woensdagochtend Bijbelkring – OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur mannenvereniging – De Parel

Donderdag 8 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. Arkeraats

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur     2 Bezinning Heilig Avondmaal – De Parel

Vrijdag 9 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert

Bastiaan Stolk geeft 10 februari een concert op het Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld.  Bastiaan is vaste bespeler van het prachtige Vierdag-orgel in de Oude Kerk te Veenendaal. Twee jaar geleden won hij de EO-wedstrijd ‘Beste organist van Nederland’. Dat bleef niet onopgemerkt. Bastiaan Stolk geeft meer concerten en begeleidt vaker koren dan voorheen. Muziek maken is zijn lust en zijn leven. Dat enthousiasme brengt hij graag over. Hij speelt werken van K.J. Mulder, J.S. Bach, Th. Dubois, F. Borowski, J. Rutter, L. Boëllmann en een improvisatie op verzoek. Na het concert is er koffie/thee. Aanvang 20.00 uur. Toegang is € 5,-, voor kinderen onder de 12 jaar gratis.

Vrouwendag Woudenberg Hervormde Vrouwenbond

Kom naar de vrouwendag op 10 maart in Woudenberg, De Heigraaff. Speciaal voor jongere vrouwen een dag vol toerusting, ontmoeting en ontspanning. Een compleet programma op een prachtige locatie! Lezingen, muziek, stands, workshops, lunch, kortom een dag die je niet mag missen! Opgave via de website www.hervormdevrouwenbond.nl.

GZB-dag in Barneveld

Op zaterdag 17 maart organiseert de GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’. Buitenlandse gasten en zendingswerkers van de GZB vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen. Voor kinderen en tieners zijn er speciale programma’s en er is kinderoppas. Ook is er een uitgebreide

boekenmarkt. In de pauze zijn er keuzeprogramma’s rond verschillende thema’s. De GZB-dag duurt van 09.45 uur tot 15.45 uur. Het adres van de Midden Nederland Hallen is Thorbeckelaan 123, Barneveld.

Gratis bundel columns IZB

De missionaire organisatie IZB in Amersfoort heeft een nieuwe website in gebruik genomen voor alle vier de werktakken: Areopagus (centrum voor contextuele en missionaire verkondiging), Dabar (missionair werk op campings), IZB-Focus (gemeente-brede missionaire toerusting) en IZB-Impact (missionair pionierswerk). Iedereen die zich via de website inschrijft voor de tweemaandelijkse gratis digitale nieuwsbrief met actualiteiten van de missionaire organisatie, krijgt gratis de inspirerende brochure ‘Vensters’ toegestuurd, met columns die een inkijkje geven in verschillende takken van missionair werk. Van harte aanbevolen. Ga naar www.izb.nl, meld u aan, ontvang de bundel columns en blijf zo op de hoogte van het missionaire werk.

Toerustingsavond Op weg met de ander

Op 22 maart organiseert Vereniging Op weg met de ander een toerustingsavond met als thema: ‘Communiceren is zoveel meer dan (niet) kunnen praten’. De avond over Ondersteunende Communicatie wordt gehouden in Hervormd Centrum De Parel, Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam.

De spreker is dr. Stijn Deckers. Deckers is onder andere als hoofd Behandelcoördinatie en Kwaliteit, verbonden aan Stichting Milo (www.stichtingmilo.nl). Tevens is hij voorzitter van ISAAC-NF (www.isaac-nf.nl).

Deckers vertelt over manieren waarop je  kunt communiceren met mensen met een verstandelijke beperking die niet of nauwelijks kunnen praten. Ook zal dr. Deckers een uitgebreide collectie aan communicatiemiddelen meenemen, zodat de aanwezigen kennis kunnen maken met de verschillende producten.

Naast de lezing van Deckers hoopt ook een mw. AnneMarie Dumitrascu-Harbers iets te vertellen over de communicatie met haar dochter Laura (17) met het syndroom van Rett. Laura heeft een spraakcomputer die zij met haar ogen kan bedienen. De toerustingsavond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden voor de toerustingsavond kan via de site van Op weg met de ander, www.opwegmetdeander.nl. De toegang is vrij! Wel zal er een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten.

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Vanaf zaterdag 10 februari kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander. Ds. A.D. Poortman zal in deze dienst preken over het thema: De Bron. Dit thema is gekozen naar van het gedeelte uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4: 4-14. Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Poortman zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk. Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen op zaterdag 3 februari om 16.00 uur. Adres: CG Kerk Eben-Haëzer, Hofkampstraat 39, Almelo.

De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Classicale vergadering van Alblasserdam – 25 januari

Preses ds. A. van Lingen opent de vergadering. Presentie. Inclusief vervangers zijn 52 afgevaardigden aanwezig. Het BM heeft met afvaardigingen van de meeste commissies en werkgroepen gesproken. In de nieuwe ring kunnen de commissies voor diakenen en kerkrentmeesters verder, evenals de werkgroep ZWO.

De Commissie toerusting ambtsdragers kan het werk ook voortzetten, maar zal dan wel ook aandacht gaan besteden aan jeugd en zending. De CJC en CZC zullen verdwijnen.

Met de commissie Kerk en Israël is nog overleg nodig; de werkgroep op dit terrein zoekt provinciale aansluiting.

Op 19 april volgt de slotvergadering van de classis, die tevens startvergadering zal zijn van de nieuwe RING Alblasserdam.

Dan aandacht voor kerkordevoorstellen, de derde serie in het kader van Kerk 2025. De vergadering stemt in met de voorgestelde rol van de classis waar het gaat om het bevorderen van samenwerking van gemeenten waar het gaat om hun vitaliteit en het werken op basis van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten, waarbij de verantwoordelijkheid wel plaatselijk moet liggen.

Beter omschreven regels wat te doen met de verbintenis met een predikant als een gemeente op een failliet lijkt af te stevenen vinden ook instemming.

Anders is het met de voorstellen waarvan wordt gezegd dat ze zijn om de mobiliteit van predikanten te bevorderen. Die worden met grote meerderheid afgewezen; daar moeten betere middelen voor zijn. Deze reacties worden onder de aandacht van de synode gebracht.

De afgelopen jaren hebben steeds een of meer gemeenten zich kunnen presenteren in de breedte van de classis. Deze avond komt de kring rond, als ds. Jongkind Hervormd Brandwijk presenteert.

Als uitgangspunt voor het geloofsgesprek geeft ds. J.W. Verboom de preek die hij houdt het opschrift: De kerk van de toekomst: alleen sandalen en een staf. In groepen wordt hier verder over nagedacht.

Ds. Verboom gaat voor in dankgebed; we zingen het lied ‘De Kerk van alle tijden’. De preses sluit de vergadering: Ik zal de classis Alblasserdam gaan missen. Ga met elkaar door als Ring Alblasserdam – het is goed zo samen te zijn!

__________________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07

predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl, Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel. 06 51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

 

Bezorging Boven-Hardinxveld:

Mw. N. Egas, tel. 61 77 63, Rivierdijk 92

 

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 4 februari 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkenraadswerk

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Marije Leeuwestein, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst Psalm 92: 1

Avonddienst Psalm 45: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp

voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur Wijk 3 Zuid, ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Zondag 46 van de H.C.

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Westland, Sliedrecht

18.00 uur ds. B.C. Haverkamp

Collecten

Morgendienst:

1. Diaconie – Slachtoffers overstromingen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk:

09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Anouk de Bruin

Groep B: Alienke de Rover, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Daniëlle Verdoold