Kerkblad 73-42, 43

Een blijvende opdracht

“En in Zijn Naam, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.” (Lukas 24: 47)

_______________________________________________

Al eeuwen is er in ons dorp een kerk, wordt er gepreekt en zijn er voorgangers die het Woord van God verkondigen. Waarom? Heeft dat eigenlijk wel effect?

Luister maar naar de kerntekst. Daarin neemt de Opgestane zelf het woord! Hij heeft Zijn discipelen na Pasen opgezocht. Persoonlijk laat Hij weten dat Hij leeft en op welke manier Hij Messias is. Hij geeft Zijn discipelen ook de opdracht om de wereld in te trekken en te prediken.

Wat is prediken? Het woord in de grondtaal heeft te maken met een heraut. Zoals een heraut in een stad of dorp de boodschap van de koning moet brengen, zo moet ook de boodschap van de grote Koning geproclameerd worden, in de tijd van de discipelen en vandaag eveneens. Dat betekent dat in de verkondiging de Koning zelf spreekt. Wat dat betreft, is het een hele verantwoorde-lijkheid om te preken. Het vraagt van een voorganger gehoorzaamheid om het Woord getrouw over te brengen, nauwkeurigheid in het onderzoeken van de Schriften. Staat u er als luisteraar bij stil dat in de prediking de Heere zelf Zijn stem laat klinken? Hebt u er verwachting van? Denkt u in de week nog weleens terug aan de woorden van de Koning, zo tussen de bedrijven door?

Wat moet er gepredikt worden? Bekering en vergeving van zonden. De profeten, Johannes de Doper en de Heere Jezus hadden het ook telkens over bekering. De discipelen borduren daar op verder. Bekering heeft alles te maken met verandering van denken. Je krijgt grote en goede gedachten van God. Je ziet Zijn liefde en genade. Je ontdekt dat Hij de Koning is die het waard is om gediend te worden. Anders denken wordt ook anders doen. Je raakt gericht op Zijn eer. Bekering betekent niet alleen aan iets nieuws beginnen, zoals je begint aan een nieuwe opleiding, een nieuwe hobby of een nieuw dieet. Wanneer je goede gedachten van God krijgt, ontdek je ook wie jezelf bent met je schuld voor God. Daarom past bij het woord bekering ook het woord vergeving. Hoe meer je in God gaat zien hoe meer je eigen handen leeg worden. Je komt op de knieën terecht en je leert bidden: O God wees mij zondaar genadig. Om dan te horen dat er vergeving en genade is. Dat geeft opluchting en blijdschap! God heeft mijn zonden uitgewist en ik mag opnieuw beginnen. Het geheim daarvan maakt de Heere Jezus ook duidelijk: In Zijn Naam moet bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Bekering en vergeving is verbonden met de Heere Jezus. In Hem vind het zijn kracht. De littekens in Zijn handen vertellen dat Hij op Golgotha is geweest. Aan het kruis heeft Hij de straf gedragen en vrede tot stand gebracht. De Heere Jezus is ook opgestaan. En door Zijn kracht mogen jongeren en ouderen opstaan tot een nieuw leven. Wat is het daarom belangrijk om bij de Heere Jezus te zijn, om Hem te zoeken, om Hem te belijden wie je bent en wat je er van maakt. Om dan te vernemen dat het volbracht is, dat er genade en verzoening is. Kijkend naar Hem leer je Zijn voetstappen te drukken.

De boodschap van bekering en vergeving moet de wereld in. De Heere ziet niets liever dan dat mensen Hem volgen en dienen. Dat woord ‘moeten’ uit vers 44 doet ook in onze tekst helemaal mee. Het woord moeten heeft in het Lukasevangelie alles te maken met het grote plan van God. Het plan dat Hij in werking heeft gesteld om zondaren met Zichzelf te verzoenen. De Heere wil niets liever dan dat mensen leven met en voor Hem. De discipelen moeten beginnen in Jeruzalem, de stad waarover de Heere Jezus gehuild heeft. Jeruzalem is de stad waar Zijn doodvonnis uitgesproken werd. Zij verwerpen Hem, maar Hij verwerpt hen niet. Hierin schittert de liefde van de Heiland voor Zijn volk. Dat geeft ons ook te denken. Laat er liefde en gebed zijn voor het Joodse volk. Jeruzalem is ook de plaats van de tegenstand. Vijanden van de Koning moeten de boodschap van de Koning horen. De boodschap moet in Jeruzalem klinken. Tegelijkertijd mag het daar niet blijven. Het moet de wereld in. Daar hebben wij allemaal een taak in. In gesprek met familieleden en kennissen, bij de kapper of in de wachtkamer bij de tandarts. Het woord moet doorgegeven worden. De Geest gebruikt getuigenissen om het Koninkrijk te bouwen.

De verkondiging gaat door. Gelukkig maar. Koning Jezus geeft de opdracht. Bekering en vergeving, Hij heeft er voor gezorgd. Door Zijn Geest zorgt Hij ook dat ze komen, jongeren en ouderen die leren buigen voor Hem en Hem volgen. Zo komt het Koninkrijk vol!

ds. W.J. Westland

____________________________________________________

Algemene berichten

Avond ‘Kerk en Israël’
De Werkgroep ‘Kerk en Israël’ organiseert op donderdag 3 mei 2018 weer een informatieve avond.Het onderwerp voor deze avond is: ‘Gods verbond met Abraham’. Plaats van samenkomst is in gebouw ’De Heul’. Oude Hoven 143 in Gorinchem. Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Toegang is gratis, wel vragen wij van de deelnemers een bijdrage in de kosten. Wij hopen U op deze avond te mogen begroeten. Namens de Werkgroep Piet van der Pols, voor informatie te. 0180-41 81 66.

_________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

High Tea na de ochtenddienst
Zondag 22 April is na de ochtenddienst een high tea in De Parel, in het kader van het HGJB-Project ‘Open je Ogen’. Een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten over de zojuist gehouden preek. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en koeken. Daarnaast zal er kinderoppas zijn voor kinderen van 3 tot 10 jaar.
We hopen elkaar te ontmoeten en onze ogen te openen voor elkaar!

Catechese ‘Luister naar de Goede Herder’
Ook wij hebben ons catecheseseizoen weer afgesloten. We mochten met elkaar afgelopen winter nadenken over het leven van de Heere Jezus. Hoe mooi en bijzonder was het om te zien wat de Heere Jezus ook voor ons betekent in ons eigen leven.
Op de laatste avond hebben we afscheid genomen van ‘juf’ Arma Don. Zij heeft acht jaar lang de catechese geleid. Wat hebben we veel van haar geleerd!! Ook op deze manier willen we haar bedanken voor haar inzet en de zegen van God toewensen. Vanaf volgend seizoen zal Govert Vlot haar plaats innemen. Daar zijn we blij en dankbaar voor!
We zullen elkaar nu een tijdje niet op deze manier zien en hopen jullie allemaal na de zomer weer te ontmoeten. Namens de catechesegroep, Hetty Blokland

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting
We mogen terugzien op een zeer geslaagde, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst opleverde. Liefst € 20.500,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet!
Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 3721; tweede prijs: 1110; derde prijs: 5981; vierde prijs: 1157; vijfde prijs: 4506; zesde prijs: 5879; zevende prijs: 2661; achtste prijs: 5920; negende prijs: 3028; tiende prijs: 0256; elfde prijs: 4103; twaalfde prijs: 2087; dertiende prijs: 0801; veertiende prijs: 4115; vijftiende prijs: 5360. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. Visser: 06-30 74 42 71.
Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar fam. Aalderink, de tweede prijs naar Magda Kraaijeveld, de derde prijs naar Thomas Exalto en de vierde prijs naar J. Koesveld. De winnaars van de spellen zijn: de spannende spiraal: Helene van de Minkelis, spijkerbroek hangen: Mirte van de Wetering, eendjes vissen: Marijn Boers en de winnaar van het bordjes gooien is Christie de Rover.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 22 april 2018
De diaconale collecte van deze zondag is een Noodhulp-collecte, bestemd voor noodhulp na de aardbeving op Papoea-Nieuw-Guinea. Meer dan 150.000 inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea werden begin maart slachtoffer van een reeks zware aardbevingen. Noodhulp van enige omvang is nauwelijks mogelijk, omdat het afgelegen gebied zeer moeilijk toegankelijk is. Wycliffe Bijbelvertalers is daarom in actie gekomen aangezien ca. 18 veldwerkers van Wycliffe in dit gebied actief zijn. In samenwerking met partnerorganisaties in het gebied (zoals MAF) zijn zij betrokken bij hulp op de korte termijn. Denk hierbij aan het voorzien van voedsel en schoon drinkwater voor mensen in gebieden die alleen bereikbaar zijn per helikopter of vliegtuig. Daarnaast onderzoeken ze de mogelijkheden om hulp te bieden op langere termijn. Veel mensen kunnen voorlopig nog niet terug naar hun huizen. De impact van de aardbevingen in het gebied is zeer groot. De mensen zijn getraumatiseerd door de serie aardbevingen en naschokken. Bijbelvertaalster Anne Stoppels was in het gebied op het moment dat de aardbeving plaatsvond. ‘Men is hier wel wat gewend als het om aardbevingen gaat, maar dit is van een heel andere orde. Veel mensen zijn compleet in paniek. De aardbeving vond ’s nachts plaats en veroorzaakte ook een flinke brand op een verderop gelegen olieveld waar gaspijpen sprongen. Toen het eenmaal licht werd, konden we op de bergrug die de grens van het Onobasulu gebied is, allemaal kale plekken zien, waar enorme aardverschuivingen hadden plaatsgevonden. De mensen waren allemaal in shock. Mensen zijn uit angst weggevlucht uit de dorpen en zitten nu hutje mutje bij onze landingsbanen, wat een enorme druk geeft op het weinige drinkwater en voedsel en sanitaire voorzieningen.’ De diaconie wil deze noodhulp in Papoea-Nieuw-Guinea graag ondersteunen. Mogen we ook op uw financiele bijdrage en gebed voor deze noodsituatie rekenen?

Diaconale collecte zondag 29 april 2018
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze stichting staat al ruim 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: ‘Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan een bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen.’
Graag wil de diaconie dit diaconale werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk
Opnieuw doen we een beroep op uw bereid-willigheid om te komen helpen met de schoonmaak van de Oude kerk. Deze staat nu gepland op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei. We hopen dat u wat tijd in uw agenda wilt reserveren om weer te komen helpen bij deze klus!

Verkoop collectebonnen
Wegens Koningsdag is er op vrijdag 27 april geen verkoop van collectebonnen en muntrollen. Ook maandag 30 april is er geen verkoop i.v.m. de vakantie. Vrijdag 4 mei is de verkoop tot 19.45 uur.

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 1e kwartaal 2018

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

 

45.429

 

42.500

 

2.929

Overige collecten en giften

3.947

2.375

1.572

Erfenissen en legaten

 

750

– 750

Totaal

49.376

45.625

3.751

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst boven de begroting is.

Vrijwillige bijdragen
Tot en met het eerste kwartaal 2018 is € 176.416 ontvangen (56% van het begrote bedrag van € 314.500 / 55% van het toegezegde bedrag van € 320.368). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.
Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Audio installatie Oude Kerk
De afgelopen weken zijn in de Oude Kerk veel werkzaamheden verricht ten behoeve van een nieuwe geluidsinstallatie. De meest in het oog (en in het gehoor) springende verandering is dat de kansel nu is voorzien van een vaste microfoon. Om dit mogelijk te maken, zijn kabels getrokken onder de vloer van de Oude Kerk.
Deze microfoon zal bij aanvang van de eredienst al openstaan voor de ouderling die de afkondigingen doet. In het vervolg van de dienst is het de predikanten vrij of zij de kanselmicrofoon gebruiken. Omdat een vaste microfoon minder ruis en bijgeluiden veroorzaakt, is er ten behoeve van de uitzending via kerkradio en internet tot deze verandering besloten. Tevens is een extra mobiele microfoon geplaatst onder de kansel, voor het geval er in bijzondere diensten interactie plaatsvindt met kinderen.
Vanuit onze primaire taak om het mogelijk te maken dat het Woord kan worden verkondigd, zijn we tevreden over het verzette werk. Dit alles tot eer van God en ter verbreiding van het Evangelie.
Tot slot spreekt het college zijn dankbaarheid uit naar alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het installeren en bij het schoonmaken van de kerk in de afgelopen periode.
de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring
Woensdag 2 mei komt als bijbelkring weer samen. Aan de orde van behandeling is dan hoofdstuk 11 en 12
van de profeet Hosea. We rekenen weer op een fijne bespreking. Allen weer hartelijk welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Tijd: 9.30 uur.

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 23 april is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Zoals afgesproken gaan we wat langer door om zo toch de tien avonden vol te maken. We zullen op deze avond stilstaan bij het avontuur met God dat Hij met ons wil aangaan en daarbij in het bijzonder stilstaan bij de derde groep gaven van de Geest: Tongentaal, vertaling van tongentaal en profetie. Iedereen is hartelijke welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Predikant: Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
Predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Terwijl ik de kerkbodeberichten schrijf ligt de zondag nog vers in mijn geheugen. Wat een prachtige zondag hebben we uit Gods hand ontvangen! ’s Morgens klonk het ja-woord van vier jongeren en daarmee ontvingen we als gemeente vier nieuwe belijdende leden. Ik vermeld nog een keer de teksten die mijn vader hen meegaf:
– Koen Schouten: “Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.” (Psalm 25: 12).
– Elianne de Jong: “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn hei.l. (Psalm 62: 2)
– Emma Molendijk: “De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” (Psalm 23: 1)
– Harmke Poortvliet: ”Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.” (Psalm 37: 5)
De tekst voor de verkondiging was Filippenzen 1: 6. “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”.

’s Avonds was er weer een bijzondere dienst. Br. J. Lemson werd bevestigd tot diaken. We lazen nu het laatste gedeelte uit de Filippenzenbrief. In de verkondiging stond Filippenzen 4: 19 centraal: “Maar mijn God, zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Het geheim van de tekst ligt in die paar woorden ‘mijn God’. Verbonden aan de Heere ontdek je dat Hij telkens weer geeft wat nodig is, ook al gaat het leven bepaald niet altijd over rozen. Laten we dan telkens onze lege emmer bij Hem neerzetten om het door de Heere te laten vullen. De kinderen zingen het al: ‘Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig op Mijn trouwverbond. Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’. Br. J. Lemson kreeg de woorden mee uit Johannes 12: 26: “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem ere.”

Giften
Voor de kerk ontving br. J. Broer € 10,-. Eveneens voor de kerk ontving br. G. Boer € 5-. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verblijf in Schotland
Harmke Poortvliet is op het moment dat u dit leest vertrokken naar Schotland. Wij wensen haar een goed en zegenrijk verblijf in Edinburgh. Als de dichter van Psalm 121 op reis gaat belijdt hij: “De HEERE zal uw uitgaan en in uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.”
In onderstaand stukje vertelt Harmke over haar verblijf in Schotland.
Beste gemeente,
Vrijdag 20 april hoop ik voor tien weken naar Schotland te gaan voor mijn eindstage. Ik hoop dit te doen op de ‘Mannafields Christian School’ in het centrum van het Schotse Edinburgh. Vanwege de invulling die op deze school wordt gegeven aan Christelijk onderwijs, is er geen financiering vanuit de overheid voor deze school. De school wordt bekostigd door bijdragen van de ouders en giften. Ik heb er zin in en hoop er veel te leren!
Vriendelijke groet, Harmke Poortvliet

Gelezen
“Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw
nooddruft in heerlijkheid door Jezus Christus” (Filippenzen 4: 19) Paulus trekt hier een wissel op de grote Schat-meester in de hemel en laat het aan God over. U hebt in mijn behoefte voorzien naar de mate van uw armoede. En Hij zal in uw behoefte voorzien naar de mate van Zijn rijkdom. Maar altijd door Jezus Christus. Niet omdat Hij het ons schuldig zou zijn, maar uit genade.

Matthew Henry (1662-1714)

Warm welkom
Met bovenstaande woorden typeer ik hoe we hier als gezin zijn ontvangen. Ik denk aan onze overkomst naar Hardinxveld- Giessendam, de intrede zondag en ook de ontmoeting op woensdag 11 april. Wat een verrassing om zoveel gemeenteleden te mogen ontmoeten. De vlaggetjes van de kinderen hebben we goed bewaard, zodat we de kinderen van de gemeente vlug leren kennen. Het was goed om met elkaar te eten en te zingen. We willen u en jou voor dit alles heel hartelijk bedanken en zien er naar uit u spoedig beter te leren kennen en mooie ontmoetingen te hebben rond het Woord van God.

… tot zondag
In de morgendienst van 22 april lezen we samen Johannes 21: 15- 25. Petrus krijgt in dat gedeelte onder meer de opdracht om de lammeren van voedsel te voorzien (Johannes 21: 15). We horen er in de verkondiging meer over. Josephine Meerkerk ontvangt het teken en zegel van Gods genadeverbond. Wij wensen Teunis en Judith een goede voorbereiding toe en samen als gezin een gezegende dienst. Wanneer de doop bediend wordt heeft dat ons allen veel te zeggen. Het bepaald ons erbij hoe de Drieënige God ons leven is binnengekomen met Zijn rijke beloften. Het kan zeker geen kwaad om in aanloop naar de zondag voor onszelf nog eens rustig het doopformulier door te nemen en te overdenken wat de doop ons te zeggen heeft. Voor de gezinnen is de doop een mooi aanknopingspunt om met de kinderen te spreken over hun eigen doop. Het zou mooi zijn als veel ouders met kinderen vooraan zitten of op de galerij zodat de kinderen de doop van Josephine ook goed kunnen zien!
Hartelijke groet, ds. W.J. Westland

Bedankt!
Beste gemeenteleden,
Middels dit bericht willen wij als belijdeniscatechisanten
de verschillende gemeenteleden bedanken die ons in de afgelopen tijd een kaart hebben gestuurd. We hebben een grote hoeveelheid kaarten mogen krijgen; dat heeft ons erg bemoedigd! Prachtig om te zien hoe de gemeente heeft meegeleefd met ons. Ook willen wij de gemeente-leden bedanken die op andere wijze hebben meegeleefd. Hartelijke groet,

Harmke Poortvliet, Emma Molendijk, Elianne de Jong, Koen Schouten

Dank en groet
Nu er een eind is gekomen aan het consulentschap, wil ik nog graag een persoonlijk woord tot u richten. Het lijkt nog maar zo kort geleden 18 oktober 2015. Die zondagmorgen werd ik in de Nieuwe Kerk voorgesteld als bijstand in het pastoraat om ds. Guijt bij te staan in de laatste periode als wijkpredikant. Na de dienst was er gelegenheid mij de hand te geven: voor mij het meest onbekende gezichten. Maar dat veranderde al snel, toen ik in de wijk bezoeken ging afleggen. Fijn dat ik overal zo hartelijk werd ontvangen. Deuren gingen open, maar ook harten gingen open. Om met elkaar te spreken over Christus en Zijn werk. En zo ontstond er een band, ook door middel van de Bijbelkring, de belijdeniscatechisatie en niet te vergeten het beroepingswerk. Zes keer was er de spanning, hoe de beslissing zou zijn. Na vijf keer een teleurstelling, was er de zesde keer blijdschap, dat de Heere onze gebeden heeft verhoord en mijn zoon als nieuwe predikant zou overkomen naar wijk oost. Dat betekende tegelijk dat ik als consulent zou stoppen. Graag had ik hier en daar nog persoonlijk afscheid willen nemen, vooral bij u die aan huis gebonden bent. Maar door mijn val en de schouderfractuur is dat niet mogelijk. Daarom een hartelijke groet via het kerkblad. De Heere zij met u allen in de avond van uw leven. Hij doe Zijn aangezicht over u lichten en geve u Zijn genade en vrede. Naast de dank aan God, die ons zo’n goede periode met elkaar gaf, wil ik ook graag de kerkenraad bedanken voor de goede samenwerking die er was. Ik heb mij in de kring van de broeders thuis gevoeld. En als gemeente wil ik u en jou bedanken voor de vele bemoedigende kaarten die ik ontving. Dat heeft ons goed gedaan. Tenslotte ook hartelijk dank voor het afscheidscadeau. Daaruit sprak een stuk waardering en dat heeft ons goed gedaan.
Mijn gebed is dat u met uw nieuwe predikant een goede tijd zult hebben en dat zijn bediening tot rijke zegen mag zijn voor de (wijk)gemeente. Via mijn zoon blijft er ook een lijntje naar Hardinxveld. Ik wil eindigen met een woord uit psalm 84: ‘Want God de Heere is een Zon en Schild. Hij zal genade en ere geven…. Welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt’. Ook namens mijn vrouw de hartelijke groeten,

ds. W. Westland, Sliedrecht

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst
Zondag 22 april na de avonddienst houden we in de Oude kerk een bidstond. We gaan bidden voor onze zieken en ook voor de vacatures in onze kerkenraad.
We nodigen u allen uit om deel te nemen. Een aantal broeders en zusters zullen de noden uit onze gemeente hardop bij de troon van de Heere brengen.
De apostel Paulus roept ons op om biddend te strijden (Efeze 6) en willen aan Gods oproep gehoor geven.

Geboren
in gezin van Arthur en Petra Heystek op 12 april een zoon geboren: Guus

Weet dat de Vader je kent,
Weet dat je van waarde bent,
Weet dat je een wonder bent,
Een wonder uit Gods hand.

We bidden Guus en zijn ouders Gods zegen toe.

Citaat
‘Vier typen studenten leren bij de wijzen: een spons, een trechter, een filter en een zeef. De spons, die alles in zich opneemt; de trechter die aan de ene zijde opneemt en aan de andere laat uitlopen; de filter, die de wijn laat uitlopen en de droesem vasthoudt; de zeef die het meel laat uitlopen en de bloem vasthoudt.’
De beste discipel is de ‘zeef’ die de woorden zeeft en alleen de goede dingen bewaart. Een goed advies voor christenen! We zijn niet geroepen om een papegaai te worden, die alles herhaalt wat hem voorgezegd wordt door zijn favoriete leraar; zonder zich af te vragen of het klopt. In plaats daarvan moeten we wijsheid beoefenen en inzicht verkrijgen door steeds vragen te stellen, antwoorden te wegen, te proberen het weer te begrijpen en ons geloof te bouwen binnen de context van het Woord van God en de wijsheid van de christelijke tradities.”

(Ann Spangler en Lois Tverberg, Zittend aan de voeten van rabbi Jezus,

in een commentaar op de rabbijnse parabel in Spreuken der vaderen 5: 15)

Danken en bidden
We danken voor de inzet van velen tijdens de
rommelmarkt van afgelopen zaterdag, die weer een mooi bedrag opbracht.
Voor de getuigenissen van Youth Alphagangers. Heerlijk dat de Heere God met Zijn Geest werkt in de nieuwe generatie.

Tenslotte
We wensen u allen een gezegende tijd waarin we veel mogen ontvangen van Gods Geest. Sjaloom!

Berry en Tanja Haverkamp

Ambtsdragers verkiezing
Door de belijdende leden zijn namen ingediend voor de vacatures van vier ouderlingen in de kerkenraad. Op 16 april j.l. heeft de kerkenraad de volgende kandidatenlijst vastgesteld.
A.J. (Arjan) de Bruin
T. (Teunis) de Gier
J.M. (Mark) van Herwaarden
A. (Bram) Hoek
W.A. (Wim) Hoogendoorn
R. (Robert) Kraaijeveld
A. (Dries) Romeijn
A. (Arie) de Ruijter
De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 mei in De Parel, aanvang 19.30 precies.

Piet de Groot, scriba

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Ds. P. van de Voorde ontving op bezoeken een gift van € 20,- voor de kerk en van € 10,- ter vrije bestemming.

Bevestigingsdienst
Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders in het ambt bevestigd en kregen de volgende teksten mee.
D. Boers (ouderling): “U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.” (2 Timotheüs 2: 1).
J. de Jong (diaken): ”Op u heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn.” (Psalm 71: 6). Vanuit de prediking (1 Korinthe 15: 58) werden niet alleen zij, maar heel de gemeente opgeroepen om standvastig te zijn, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat die inspanning niet tevergeefs is in de Heere. We zijn nooit klaar in het werk van de Heere. Maar voor ambtsdragers is het een hele kunst om het evenwicht te vinden in de verschillende facetten van dit werk, zodat het ene onderdeel niet ten koste gaat van het andere.
Broeder D. Boers krijgt de taak om in wijk 3-5 zijn ambtelijke bediening te verrichten. Broeder J. de Jong heeft als wijkdiaken wijk 3-5 en 3-6 onder zijn hoede.

Bezoekbroeder
Dankbaar zijn we dat dhr. G. Vlot, De Savornin Lohmanstraat 16 zich als bezoekbroeder beschikbaar heeft gesteld. Hij zal met ouderling D. Boers op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Verkiezingen
Er is nog één vacature in onze wijkkerkenraad. Opnieuw worden de leden van onze wijkgemeente uitgenodigd om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling. De namen van de kandidaten moeten schriftelijk en door tenminste tien leden worden getekend. Dit kan tot uiterlijk 14 mei, 18.00 uur bij de scriba P.C. Bakker, Plompencamp 7. Wanneer meer kandidaten worden ingediend, wordt op maandag 28 mei een verkiezingsavond gehouden om 19.30 uur in de Oude Kerk. We vragen u om deze verkiezingsronde ook in uw gebed mee te nemen.

Tenslotte
Op 27 april hoopt koning Willem-Alexander zijn 51e verjaardag te vieren. In verbondenheid met ons koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. De schoolgaande jeugd zal wel uitkijken naar de komende vakantiewe(e)k(en). Voor hen die binnenkort examen hopen te doen misschien een tijd om zich goed voor te bereiden op de examens. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 april
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 21 april
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
9.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 22 april
Na de ochtenddienst High tea in De Parel
14.15 uur Zondagsschool, Spaarlijsten inleveren

Maandag 23 april
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 24 april
19.45-21.45 uur zendingsvereniging Ora et Labora –

Donderdag 26 april
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, Oud Geref. Gem.
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.30-21.30 uur vrouwenvereniging Ons Genoegen – jeugdzaal O.K.

Vrijdag 27 april – Koningsdag
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
ds. P. van de Voorde

Zaterdag 28 april
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 april
14.15 uur Zondagsschool
Na de avonddienst gebed voor jongeren

Woensdag 2 mei
09.30-11.00 uur woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 3 mei
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.C. Haverkamp
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 4 mei – Dodenherdenking
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag
19.00-19.45 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 mei – Bevrijdingsdag
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

1of 2 = kanaal kerkradio

Varia

Lotgenotencontact Autisme in relatie
Helpende Handen biedt onder de noemer ‘lotgenotencontact’ de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met mensen in vergelijkbare situaties. Lotgenotencontact ‘Autisme in relatie’ is bedoeld voor mensen uit de reformatorische gezindte die in hun huwelijksrelatie te maken hebben met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis. In de regio Hardinxveld-Giessendam is een huiskamer-groep actief voor vrouwen die getrouwd zijn met een man met (een vermoeden van) autisme. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. U bent van harte welkom.
Voor opgave of informatie over de huiskamergroep kunt u contact opnemen met mw. L. Hout-Kraak, vrijwilliger van de contactgroep autisme van Helpende Handen. U kunt haar bellen (0180)-69 31 32 of mailen partners-autisme@helpendehanden.nl.

Open Huis op de Wittenberg
Zaterdag 21 april organiseert Bijbelschool de Wittenberg een Open Huis. Voor potentiële studenten, maar ook voor iedereen die op een andere manier geïnteresseerd is in de Wittenberg. Deze dag bestaat uit een mix van informatie, proeflessen, een lunch, een rondleiding door het pand, de mogelijkheid om kamers te bekijken, in gesprek te gaan met medewerkers en studenten etc.
Het is mogelijk om deel te nemen aan het ochtendprogramma óf aan het middagprogramma. Het ochtendprogramma start om 10.00 uur en wordt afgerond met een lunch van 12.30 uur tot 13.30 uur. Het middagprogramma start om 12.30 uur met de lunch en duurt tot 16.00 uur.

Voor jongeren is het ook mogelijk om een nachtje te blijven slapen op de Wittenberg, om zo nóg meer sfeer te
kunnen proeven. Je bent dan al welkom op vrijdag 20 april om 18.00 uur, na een tof avondprogramma en een overnachting stroom je zaterdag in bij het ochtendprogramma.
Deze dag geeft informatie over: de Wittenberg algemeen, het lesprogramma Een Jaar Wittenberg, de Jongeren-werkersopleiding en het wonen in de Leefgemeenschap.
De toegang is gratis maar vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en om aan te melden: www.dewittenberg.nl.

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Tot 17 aug verschijnt het kerkblad om de twee weken. 

Erediensten

 Zondag 22 april 2018

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 22 april

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

18.00 uur   ds. H.J. Lam, Barneveld

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Dirry Blom, Janneke Klop, Nienke de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst    Psalm 33: 2     

Avonddienst      Psalm 49: 6

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK    

09.30 uur  Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – afsluiting winterwerk, Na de dienst High tea in De Parel

18.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp- Na de avonddienst bidstond

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, doopdienst

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:     1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

 Kinderoppas

Oude Kerk:

09.30 uur: Groep A: Monica Stout, Rhodé de Ruijter, Natasja Hofland

Groep B: Ellen Leenman, Cobi van Dijk

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Gerlinde Poortvliet

_________________________________________________

 Zondag 29 april 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prop. G.F. Willemsen, Veenendaal

18.00 uur   prop. T. Beekman, Kloetinge

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. stichting Schreeuw om Leven

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Meta Klop, Thirza Baks

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst    Psalm 105: 1    

Avonddienst     Psalm 89: 7

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK                                                              

09.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp – zingen: Wilhelmus

10.45 uur   Wijk 3 Zuid, ds. H. van Ginkel, Goes – zingen: Wilhelmus

18.00 uur   Wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht – Na de avonddienst gebed voor jongeren

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf – zingen: Wilhelmus

18.00 uur   ds. B.C. Haverkamp

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Femke Putters, Martine Kraaijveld

10.45 uur: Groep A: Lydia Corbijn, Janine de Bruin, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Marnix Molendijk

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan 4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl