Kerkblad 73-44,45

Kleurrijke rust

“Er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.”  (Openbaring 4: 3)

_______________________________________________

In de Openbaring mag Johannes opgetild worden boven de aardse moeiten en tegenslagen. Hij leefde in een tijd van geloofsvervolging. Zelf werd hij verbannen naar het eiland Patmos, schijnbaar lamgelegd door de Romeinse overheid. Maar niets is minder waar: hij krijgt visioen op visioen, waarin hij wordt opgetrokken achter de coulissen van Gods bestuur. In Openbaring 4 ziet hij de troon van de Heere, met daarboven een smaragdgroene regenboog..

Een natuurkundig verschijnsel krijgt een diepere geestelijke betekenis. De regenboog die we in onze huidige wereld kennen, ontstaat door breking van het licht; als de zon schijnt en het regent, breekt het licht in zeven kleuren…

Rood-oranje-geel. Drie kleuren.

Groen in het midden.

Dan blauw-paars-violet, drie kleuren.

Onze wereld is ook gebroken, we zijn allemaal onderworpen aan de gevolgen van de zondeval, de vloek.

Middenin de regenboog is de kleur groen. Hier in onze wereld staat de mens centraal. Tenminste, dat denkt hij. Hij ziet zichzelf als middelpunt van alle aandacht. En dat terwijl deze wereld er één is van duizenden stelsels… en dat hele volken maar een stofje aan de weegschaal zijn, weegt niet door, volgens de Bijbel.

In de Hemel is de zon er niet meer. Openbaring 21: 23 zegt: “De stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.”

Geweldig! Een heerlijkheid, zo groot dat één engel de hele aarde in het volle licht zet, zoals in Openbaring 18 en zoals bij de herders in Efrata. Heerlijk goddelijk omarmend licht.

Dan is er ook geen gebrokenheid meer.

De regenboog vertoont alleen de middelste kleur, groen. Rustgevend, weidegroen, de schapen mogen in- en uitgaan en weide vinden. Je mag genieten van de grazige weiden die de goede Herder voor je uitzoekt, genieten van Zijn voortdurende zorg en aandacht. Maar Hij staat centraal, de Rust Zelve, de Mensenzoon die volledig goed is, en rechtvaardig en heilig.

Wat een heerlijk visioen, de Hemel open voordat al die ellende op aarde losbarst en de Koning op de troon die de regie behoudt… ‘God de Heer regeert, beeft gij volken eert Zijn hoog bestel, die bij Israël tussen cherubs woont en Zijn grootheid toont, heilig toch en te eren is de Heer der heren.‘ De regenboog die zegt: IK zal er zijn…

‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.’

AMEN

ds. B.C. Haverkamp vdm

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert Peter Eilander
Zaterdag 5 mei geeft Peter Eilander een Bevrijdingsconcert op het Van Leeuwen-orgel te Boven-Hardinxveld.
Peter Eilander is organist van de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Hij begon zijn organistenloopbaan op tienjarige leeftijd in de Tabernakelkerk te Vaassen. In 1974 werd hij organist van de Rehobothkerk te Heerde. Vanaf 1981 is hij organist van de Eben-Haëzergemeente te Apeldoorn, welke in 1995 de nieuwe kerk en in 1997 het nieuwe Steendamorgel  in gebruik nam. Hij studeerde op het conservatorium te Zwolle bij Dorthy de Rooy (orgel) en Epke de Jong (piano). Daarna volgde hij interpretatielessen bij Nico Waasdorp en Jan Bonefaas. Als concertorganist speelt Peter Eilander zowel in Nederland als in het buitenland. Zo concerteerde hij in Amerika, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Ierland (Dublin), Letland (Riga), Rusland (St. Petersburg) en Spanje. Peter Eilander is dirigent van het christelijk gemengd koor Cantate Deo te Amersfoort, het christelijk mannenkoor Higgajon te Harderwijk en het christelijk mannenkoor Door Eendracht Verbonden te Werkendam. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang is € 5,-, onder de 12 jaar gratis.

Concert in Streefkerk 12 mei
Het thema is: Verwachtend zaaien!
Medewerking wordt verleend door een Projectkoor o.l.v Nico Stam en Gemengd koor Comt nu met Sangh o.l.v Reinier Korver, Jan Rozendaal en Reinier Korver (orgel), Gerco Brouwer(panfluit), Anita van Tienhoven (sopraan)
Aanvang 19.30  uur kerk open om 19.00 uur.
Locatie: Hervormde kerk, Kerkstraat 38 in Streefkerk.
De collecte is t.b.v St. Kimon, Lea Luiten/Zuid-Afrika.
Allen hartelijk welkom!

Israël opnieuw geboren, 70 jaar Israël
Israël is het teken van Gods aanwezigheid in de wereld. Israël werd, na eeuwen van verlatenheid en woestenij, opnieuw geboren. Theodor Herzl sprak in 1897 op een Joods congres in Bazel over een zionistische droom (een thuisland voor het volk Israël). 50 jaar later stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in met een opdeling van het land in een Joodse staat en een Arabisch deel. Na bijna twintig eeuwen diaspora sprak op 14 mei 1948 de eerste Israëlische premier David Ben Goerion de Onafhankelijkheidsverklaring uit. Dus dit jaar wordt de zeventigste verjaardag van de staat Israël gevierd. Dit ondanks alle aanvechtingen, bestrijdingen en vijandschap. Talloos veel zijn de beloften in de Bijbel van Gods trouw aan Israël.

De beloften van terugkeer
God voorzegt dat Hij zelf Zijn volk terugbrengt naar huis. (bijv. in Jes. 43: 4-6). God is aan het werk. We zijn een bevoorrechte generatie. Wij zijn een generatie die de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land en de stad Jeruzalem mogen meemaken. Het begin van het door de profeten beloofde herstel van Israël.

Hoe heeft de kerk hier naar gekeken? Nog niet zo lang geleden was de overgrote meerderheid van de christenen van mening dat Israëls rol in het plan van God was uitgespeeld. De kerk is het ware volk van God, het ‘ware Israël’ werd gezegd. Op grote schaal heeft de kerk de eeuwen door beloften ‘gestolen’. Ze heeft zich exclusief heilsbeloften toegeëigend die tot Israël gesproken zijn. Maar vandaag laat de God van Israël de hele wereld, en vooral de kerk, zijn ongebroken en onverbreekbare trouw aan Israël zien. Zoals o.a. in Psalm 98 en 105, waarin God overduidelijk zegt dat Zijn verbond voor eeuwig is met Israël. Hoe vaak hebben wij deze psalmen gezongen zonder te denken aan Israël? God toont zijn trouw en waarheid van zijn beloften. We zien het voor onze ogen gebeuren. Er is weer een Joodse staat, met de eeuwige en ondeelbare hoofdstad Jeruzalem, de stad van David, de stad van de grote Koning. De profeten hebben het gezegd: God herstelt Israël.

Jezus zegt ons dat het herstelde Israël een teken is van zijn komst. Israël is in deze wereld ook een bijzonder teken van hoop voor de hele christenheid. Het is een teken van de vervulling en voltooiing van Gods heilsplan. Het nationaal herstel is een wonder. En we wachten en bidden op het volgende wonder: de geestelijke wedergeboorte van Israël.

Geestelijk herstel
De geestelijke wedergeboorte van Israël is ook voorzegt door de profeten. (bijv. Ez. 36, Ez. 37 en Micha 4). Op de Pinksterdag is op een gedeelte van de Joden de Heilige Geest uitgestort. (de eerstelingen). Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Israël werd verblind en verdoofd tot redding van ons. (de heidenen) Maar beloofd is dat de Heilige Geest niet op enkele maar op alle vlees uitgestort zal worden. Dus ook op alle Joden. Israël zal terugkeren naar hun God. (Hosea 3: 5). Dit zal gebeuren bij de grote en heerlijke Dag des Heeren. Daarom brengt Hij vandaag de dag de Joden terug naar het beloofde land. Daar wil Hij hen ontmoeten en hun de volle openbaring van Zichzelf geven. Dan is de tijd voorbij waarvan Paulus zei: God heeft Israël een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. (Rom. 11: 8). Even later mag Paulus jubelen in Israëls totale verlossing en zeggen: En zo zal heel Israël zalig worden. (Rom. 11: 26-27). Hoe deze toekomst er concreet uitziet, weten we niet. Deze ligt in Gods hand. En bij Hem is zij veilig.

Samenvatting
Zo zien we dat een herstel gaande is, na zoveel eeuwen, van Israël als land, als volk en ook geestelijk. Daarna breekt het moment aan dat Jezus zitting zal nemen op de troon van koning David om te heersen te midden van Jacob, zodat de vrede vanuit Jeruzalem de ganse wereld zal bedekken. Wees vrolijk, heidenen met Zijn volk. (Rom. 15:10).

Shalom.

_________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Fietstocht Hemelvaartsdag
Ook dit jaar is er weer een route door onze mooie Alblasserwaard. De korte route is 25 km. Bij de rustplaats is er dan nog  de mogelijkheid er 14 km aan toe te voegen.

Routebeschrijvingen kunnen Hemelvaartsdag 10 mei van 13.00 tot 14.15 uur worden afgehaald in de Wagon. Als we vermoeid weer terugkomen in ons dorp, zijn we van harte welkom op het terras aan het water van Stichting Buitenhof. Voor de consumpties kan vrij gedoneerd worden. Schiet er geld over, dan komt dat ten goede aan Stichting Buitenhof waar we te gast zijn. Gelijk een mogelijkheid om kennis te maken met dit mooie gebouw. Voor meer informatie kunt u bellen naar 61 70 84 of 06 18 45 36 96.

We hopen zoals elk jaar velen van u en jullie te ontmoeten.

Johan en Rika van der Waal van Dijk

Onderwerpen voor de voorbede
“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jacobus 5: 16)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten!

U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede. Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken.

Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede. Deze commissie is vanuit de diaconie gevormd en bestaat uit drie personen, uit elke wijk één. De commissie komt maandelijks bijeen en bezint zich op onderwerpen, waarvoor in de zondagse eredienst voorbede gedaan kan worden. Vaak wordt hierbij aangesloten bij de collectedoelen, de tijd van het jaar of zaken die plaatselijk, landelijk of wereldwijd spelen. Wellicht zijn er ook gemeenteleden, die onderwerpen voor de voorbede zouden willen aandragen. Dat kan via het e-mailadres: voorbede@hghg.nl. Heeft u suggesties voor voorbede, dan kunt u die naar dit adres mailen. Wie geen internet heeft, kan suggesties aan een ouderling of diaken doorgeven. Enkele beperkingen: het gaat hier niet om actuele zaken als jubilea, overlijden of ziekte. Als u hiervoor voorbede wilt vragen, gaat dat op de gebruikelijke manier: rechtstreeks via de predikant of (wijk)ouderling. Ook houdt de voorbedencommissie zich het recht voor om uit de suggesties een keuze te maken.

Koninklijke onderscheiding
Op donderdag 26 april werd ons gemeentelid Piet den Breejen koninklijk onderscheiden. Onze burgemeester begon zijn toespraak, dat Piet al zijn vrijwilligerswerk vanuit zijn geloof deed. Naast het werk voor de Christen Unie, voormalig R.P.F. heeft Piet ook heel wat tijd mogen besteden binnen onze gemeente, met name voor de jeugd maar ook als ouderling. Ook ten behoeve van de landelijke organisaties HGJB en GZB heeft hij het nodige redactionele werk verricht, terwijl daarnaast nog meerdere organisatie op zijn bijdrage mochten rekenen. We feliciteren Piet ook vanaf deze plaats van harte met deze koninklijke onderscheiding.

Linken houdt u op de hoogte
Vanuit Den Haag ontvingen we een lente nieuwsbrief, waaruit we iets willen delen.

Rondom Pasen waren er twee missionaire activiteiten. Op Paasmorgen de stille wandeling op de begraafplaats. Vorig jaar is deze wandeling voor het eerst gehouden en we schreven er toen ook al over. Een impressie van de wandeling van dit jaar.

De wandeling wordt georganiseerd met de mensen van de begraafplaats.

Om 8.00 uur hadden zo’n 35 mensen zich verzameld bij de ingang en met elkaar zijn we naar de aula gelopen. Daar hebben we met elkaar geluisterd naar muziek en zang en naar het Paasevangelie van Lukas. Daarna zijn we gaan wandelen over de begraafplaats naar een graf waar twee kinderen van een stel uit de Bethlehemkerk begraven lagen. Met hun derde kind in de armen hebben ze verteld van de kracht die de Here God hen gegeven heeft te midden van die moeilijke periode in hun leven. Niet de dood, maar Hij heeft het laatste woord! Vervolgens zijn we verder gelopen naar een kruis dat opgesteld stond op de begraafplaats. Daar kreeg iedereen de gelegenheid om een moment stil te zijn om te gedenken. De wandeling eindigde weer bij de aula waar we opnieuw geluisterd hebben naar het Paasevangelie en met elkaar enkele Paasliederen gezongen hebben. Het was een stille wandeling, maar die liep uit in de vreugde van Pasen. Jezus Christus leeft en wij met Hem!

In de week voorafgaand aan Pasen waren 20 basisscholen uitgenodigd om een Paasles te komen volgen in de Bethlehemkerk. Hoewel die lessen al jaren georganiseerd worden, blijven de scholen enthousiast en de kinderen ook. En wat kunnen die toch eerlijk zijn. Nadat het paasverhaal aan hen verteld was dat Jezus Christus als de Zoon van God was opgestaan uit de dood, stelden een paar kinderen de volgende vragen:

Als Jezus de Zoon van God was, heeft Hij dan ook in de buik van God gezeten? Maar Maria was toch Zijn moeder en Jozef Zijn vader?

Hoe kan iemand nou weer opstaan uit de dood, dat kan toch helemaal niet?

Waarom heeft Jezus geen boek geschreven hoe dat gegaan is bij Zijn opstanding uit de dood?

Vragen die ingegeven worden door het vreemde en vanuit menselijk oogpunt onmogelijke van het evangelie. Maar ondanks dat mogen we het toch geloven. Dat is geprobeerd aan de kinderen mee te geven tijdens de Paaslessen. Daarmee is het zaad weer gezaaid bij de kinderen en mogen we verwachten dat God Zelf de wasdom geeft.

Als commissie Linken zijn we blij dat u als gemeente het project Brood voor de Buurt met voldoende middelen ondersteund. Ieder jaar hebben we het verwachte bedrag over mogen maken aan de IZB. Van nog veel meer belang zijn uw en jullie gebeden voor de Bethlehemkerkgemeente. Daarom hier de volgende gebedspunten.

Dank
– voor de start van het Focustraject;
– voor de afsluiting van de Alphacursus in maart;
– Dat telkens nieuwe mensen de weg naar de Bethlehemkerk weten te vinden met hun verlangens en vragen over geloof.

Bid
– om voortgang en besef van missionaire verantwoordelijkheid bij de gemeenteleden;
– voor wijsheid en moed voor het nieuwe team dat de Vakantie Bijbelweek gaat organiseren;
– om leiding van de Heilige Geest bij het vinden van een goede invulling van het project Brood voor de Buurt in de toekomst;
– om doorwerking van het evangelie in levens van mensen die contact zoeken met de Bethlehemkerk.
Voor wie dit project wil ondersteunen volgt hier het rekeningnummer. Uw gift kunt u overmaken op NL 28 FVLB 02270 810 72 tnv Hervormde gemeente Giessendam/Nederhardinxveld met vermelding van Linken.
Ook de taartenservice loopt nog steeds. Zie hiervoor de website.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 6 mei 2018
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting Kleine Kracht in Peru. Pedro en Tanja (dochter van ons gemeentelid Henk Hazendonk) werken daar inmiddels enkele jaren in Juan Guerra, een kleine gemeente in het binnenland. Pedro die hier geboren is, werkt in deze gemeente nu zo’n 2,5 jaar als pastor. In deze regio zijn medio vorige eeuw diverse kleine gemeenten gesticht door Amerikaanse zendelingen. Toen de guerrillabeweging ‘Lichtend Pad’ veel zendelingen vermoordde zijn velen teruggekeerd naar hun thuisland. Ze lieten gemeenten achter met leden met veelal weinig (Bijbelse) kennis, en met nog grote invloed van heidense gewoonten, en angst voor duistere machten. Daar is niet zo veel in veranderd. Er is daarom heel veel (leer)werk te doen in de gemeente, ook op het gebied van bijvoorbeeld huwelijkstrouw. Mannen die als ambtsdrager zouden kunnen functioneren zijn er bijna niet. Gelukkig komen er veel nieuwe mensen waaronder kinderen en jongelui naar de gemeente. Tanja staat Pedro in alles terzijde, is huisvrouw en zorgt voor hun drie kinderen, maar doet daarnaast met enkele zusters uit de gemeente het vrouwenbezoekwerk. Heel veel vrouwen worden door hun man verlaten, en het is in hun cultuur ongepast als een man daar op bezoek gaat. Ook coördineert ze het zondagsschoolwerk en geeft ze zelf ook leiding aan een groep. De armoede in dit gebied is heel groot. De gemeente is bijvoorbeeld niet in staat een voorganger te onderhouden. Toch worden ook veel zegeningen ervaren, komen mensen tot geloof en worden nieuwe initiatieven opgezet. God werkt ook door in dit deel van de wereld! Graag willen we als diaconie deze stichting ondersteunen met een financiële bijdrage, zodat Pedro en Tanja hun werk in Peru kunnen blijven doen. Wilt u daarnaast ook bidden en danken voor dit werk in Peru?

Diaconale collecte donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.  Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s.

Diaconale collecte zondag 13 mei 2018
In de diaconale collecte van deze zondag vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht. Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die om hulp vragen. DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig, omdat de hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties. Mogen wij op uw gebed en financiële steun rekenen?

Collecteverantwoording
Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in het eerste kwartaal van 2018 mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief de nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

07/01

€ 1.687,87

Kom Over En Help, winterhulp dagopvang kinderen Moldavië

14/01    

€ 1.590,59           

Algemene Doelen

28/01               

€ 1.728,52

Bonisa Zending; Christenen in China (Kerk-School-Gezin)

04/02

€ 2.127,20           

St. Maarten; Noodhulp overstromingen

11/02    

€ 1.125,26           

Algemene Doelen

18/02    

€ 1.660,55           

St. De Ark

04/03    

€ 1.305,62           

St. Eleos, De Sandeling, Hendrik-Ido- Ambacht

14/03    

€ 882,70           

IZB, Lege kruiken, Noorderlicht gemeente, Rotterdam (Biddag)

18/03    

€ 1.332,30           

Algemene Doelen

25/03    

€ 1.767,10           

Jemima / Shaare Zedek, Israël

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Bezoek aan vervolgde Christenen
In april ben ik op bezoek geweest bij broeders en zusters in Zuid-Oost Azië die lijden onder vervolging en verdrukking. Samen met een aantal mensen uit diverse kerkelijke gemeenten uit Nederland, hebben we verschillende projecten en huiskerken bezocht. Het is goed om te beseffen wat geloof in God kan kosten, en welke consequenties voor het leven op aarde dat met zich mee kan brengen. Het is ook confronterend. Een broeder vertelde ons dat hij door zijn familie en dorpsgenoten gedwongen werd om zijn geloof in God af te leggen, maar dat hij dit niet kon. Daarvoor moest hij wel een hoge prijs betalen; zware lichamelijke mishandeling, verwoesting van zijn huis en verdreven worden uit het dorp. Toen hij ons zijn wonden en littekens liet zien, en een filmpje toonde waarop te zien was dat zijn huis in puin wordt geslagen voor het oog van het hele dorp, wat moet je dan nog zeggen? Dan kun je alleen maar met hem meehuilen en voor hem bidden om kracht zodat hij vol kan houden. Dit meehuilen en meebidden betekent voor hen echter heel veel! Daarnaast is het geweldig om te horen op wat voor bijzondere manieren God doorwerkt in deze wereld! Er komen in Azië ongelofelijk veel mensen tot geloof. Dit gebeurt in deze regio vooral via dromen, kinderbijbels en wonderlijke ontmoetingen. Diverse projecten die op miraculeuze manieren aan voldoende financiële middelen komen, vergunningen om als Christenen bij elkaar te komen worden door bijzondere omstandigheden opeens afgegeven, en zelfs natuurrampen worden gebruikt om verspreiding van Gods Woord mogelijk te maken. God gaat door met Zijn werk! Tegelijk wordt de verdrukking en tegenwerking in de landen heftiger. Overheden in Azië proberen met allerlei wetten het Christelijk geloof tegen te houden. Daarom is en blijft uw gebed nodig! Gebed voor onze broeders en zusters om vol te houden. Maar blijf ook bidden voor overheden en vervolgers. Dat hun ogen open zullen gaan, en ze tot inkeer en geloof mogen komen. Dank voor uw gebed, ook namens uw vervolgde broeders en zusters. Op een later moment hoop ik over deze reis nog wat te delen.

hartelijk groet, E

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Oude Kerk 14 en 15 mei
Maandag 14 en dinsdag 15 mei hopen we de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven.  Vanaf ongeveer 8.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Wij hopen dat vele vrijwilligers ook nu weer komen helpen. Mogen we op u rekenen? Voor koffie, thee met wat lekkers wordt gezorgd. Graag tot ziens op 14 en/of 15 mei in de Oude Kerk.

Herinnering instructiebijeenkomst Wijk 3 Zuid op 14 mei (BHV en EHBO)
We willen alle kerkenraadsleden, BHV-ers en EHBO-ers herinneren aan de instructiebijeenkomst op maandag 14 mei 2018. Deze instructie vindt plaats voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering  van wijk 3 Zuid in de Oude kerk. Uiteraard zijn ook nieuwe teamleden van harte welkom.
De overige instructieavonden in 2018:

4 juni

19:00 – 20:00 uur

(voorafgaand aan WK2 – Noord)

Oude kerk

25 juni

19:00 – 20:00 uur

(voorafgaand aan WK1 – Oost)

Nieuwe kerk

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Op maandagavond 14 mei is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We gaan verder met ons thema ‘Avontuur met God’. Vorige keer is het thema ‘tongentaal’ nog blijven liggen en daarnaast zullen we nog stilstaan bij het fundament voor de gaven van de Geest: Liefde. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel en iedereen is hartelijk welkom.

Zending

Zendingscommissie inkomsten 1e kwartaal 2018
Januari:
Zendingsbusjes € 2669,-.
Kaartenverkoop, bestemd voor het werk van fa. Folmer € 1000,-.
Giften € 40,-.

Februari:
Zendingsbusjes € 2623,-.
Collecten 25 februari missionair werk Zwijndrecht / Nieuwegein € 2380,-.
Giften € 80

Maart:
Zendingsbusjes € 2725,-.
Collecte 1e paasdag Dabar € 1760,-.
Giften € 50,-.

U allen weer hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor werk van de zending.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Predikant: Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
Predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Op zondag 22 april werd de Heilige Doop bediend aan Josephine Meerkerk. Zij kreeg als dooptekst Johannes 10: 11 mee. In de verkondiging hoorden we de opdracht van de Heere Jezus aan Petrus: Weid mijn lammeren. Het is ook een opdracht voor alle ouders, juist omdat de Heere ook de kleintjes niet vergeet. In Jesaja 40: 11 staat zo mooi: “Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.”

De Heere komt het leven van de kleintjes binnen, onder meer via de ouders, opdat ze Zijn beloven zullen geloven.

Pastoraat
Dhr. P. Hoornaar verblijft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Op het moment van schrijven ondergaat hij onderzoeken en wordt er gekeken of hij geopereerd kan worden. Het is ons gebed dat de juiste behandelingen ingezet zullen worden. De Heere zij br. Hoornaar en zijn vrouw zeer nabij.

We leven mee met dhr. A.J. Versluis die bezig is met chemokuren.

In onze gebeden denken we ook aan mw. Van Veen- Poortvliet die ernstig ziek is.

Ouderling P. de Keizer moest in de afgelopen tijd verschillende onderzoeken ondergaan vanwege druk boven zijn oog. Bij hem is er een gezwel geconstateerd waarvoor hij binnenkort behandeld wordt. Ook hem dragen wij aan de Heere op. Wat kan er in het leven toch veel tegenslag en zorg zijn. In Romeinen 8: 22 staat dat de schepping zucht en in barensnood verkeert. Tegelijkertijd wordt er in Romeinen 8 ook gesproken over de hoop. Door de bril van de hoop hebben we zicht op de heerlijkheid die God bereidt voor allen die Hem liefhebben. Juist voor hen die het moeilijk hebben bidden we dat ze voortdurend hun blik mogen slaan op de levende God en vervuld mogen worden met de hoop die Hij geeft.

In Memoriam
In de hoge leeftijd van 103 jaar overleed op zondag 15 april Marigje de Jong- Verwoerd. Daarmee is een lege plaats ontstaan voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Hoewel ze een hoge leeftijd heeft bereikt is er toch ook verdriet om de lege plaats die ze achterlaat.

Mw. de Jong was een kordate vrouw. Ze wist wat ze wilde en daar ging ze ook voor. Voor de omgeving was dat niet altijd makkelijk. Ze was standvastig en daarin kwam ook een zekere trouw tot uitdrukking. Tot op hoge leeftijd liep ze naar de Nieuwe Kerk om daar haar plaats onder het Woord in te nemen. Verdriet is haar niet bespaard gebleven. Er waren zorgen om de gezondheid. Bijna 25 jaar moest ze ook haar man Gerrit missen. Vrijdagmiddag 20 april hebben we haar begraven. In de rouwdienst luisterden we naar Psalm 121. De pelgrim die op reis gaat naar Jeruzalem ziet op tegen de reis. Wanneer Hij omhoog kijkt, verandert zijn gemoedstoestand. Als een blijde jubel klinkt het: Mijn hulp is van de Heere. Die Heere geeft hulp in dagen van rouw en verdriet, ook in het hele leven. Zalig is hij die deze Heere tot zijn hulp heeft. Door Hem bewaard is wel bewaard! Hij gaat mee over hoogten en door diepten. Hij is er ook bij in het uur van de dood om dan volkomen uitkomst te geven.

We bidden de familie de Jong Gods troost en kracht toe. 

Huwelijk
Anne-Wil de Jong en Bas Steenbergen zullen op zaterdag 19 mei gaan trouwen. Hun huwelijk wordt kerkelijk bevestigd in de hervormde gemeente van Harderwijk. We wensen hen, met ouders en verdere familie een stralende dag toe! Ga met God in jullie huwelijksleven. In Spreuken 3:6 staat: “Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken”. Wie het van de Heere verwacht wordt daarin ook door de Heere gezegend. Het is mooi dat jullie samen starten in Gods huis om daar Zijn zegen over jullie huwelijksleven te ontvangen. Anne-Wil en Bas gaan in Harderwijk wonen. Dat betekent ook dat Anne-Wil onze wijkgemeente gaat verlaten. We wensen hen beiden een goede tijd toe in de hervormde gemeente van Harderwijk onder het Woord van God en bidden dat ze tot zegen mogen zijn voor anderen. 

Huwelijksjubileum
Dankbaar en blij is het echtpaar De Bruin-Maat. Ze zijn 55 jaar getrouwd op 15 mei en hebben dat met hun gezin, kinderen en kleinkinderen, mogen vieren tijdens een korte vakantie in Ermelo. Wat groot is het als de Heere het geeft zo lang bij elkaar te zijn. We mogen hen als gemeente van harte feliciteren met dit heugelijke feit. Ondanks de hoge leeftijd kunnen ze allerlei dingen ondernemen. Zo springt vader regelmatig bij op de boerderij van een zoon in Giessenburg of in de fietsenzaak aan de Buitendams.  Ook in de zondagse diensten mogen we hen wekelijks ontmoeten in de Nieuwe Kerk.  Moge de Heere hen nabij zijn bij het klimmen van de jaren en mogen ze door de jaren heen groen en fris blijven in het dagelijks maar vooral in het geestelijke leven.

(J. Egas)

Huwelijksjubileum
Op 19 mei hoopt het echtpaar Van Kooten te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We feliciteren hen van harte met deze mijlpaal. In onze felicitatie betrekken we ook hun kinderen en kleinkind. Wat een zegen als je 40 jaar lang samen het leven hebt mogen delen. Dat is een geschenk van de Heere. In Psalm 103: 2 staat: “Loof de HEERE, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden”. We wensen de fam. Van Kooten Gods zegen voor de toekomst, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn.

Examens – Uitnodiging!
Verschillende jongeren in de gemeente bereiden zich voor op de examens van het voortgezet onderwijs. Anderen zijn al bezig met praktijkexamens. Graag leven we met jullie mee. We willen graag alle examenkandidaten uitnodigen voor een ontmoeting in de pastorie. Jullie zijn van harte uitgenodigd na de avonddienst op zondag 6 mei aan de Vinkeweer. Graag horen we van jullie hoe jullie naar de examens toeleven en willen we met jullie bidden om Gods wijsheid en zegen voor die examens. Van harte uitgenodigd!

Giften
Voor de kerk ontving ik € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Als ik na het bidden van het Onze Vader nog tijd heb, doe ik met de Tien Geboden ook zo. Ik neem het ene gebod na het andere, zodat ik helemaal vrijmoedig word (voor zover dat mogelijk is) voor het gebed. En ik maak uit elk gebod een viervoudige gedraaide krans, namelijk zo: Ik neem in de eerste plaats elk gebod als een leerstuk, zoals het zich aanbiedt, en bedenk wat God daarin zo ernstig van me vraagt. Ten tweede maak ik er een dankzegging van, ten derde een biecht en ten vierde een gebed.’

Maarten Luther

Tot zondag…
Zondagavond 6 mei is er weer een leerdienst. Het is goed dat die er van tijd tot tijd zijn. De belijdenisgeschriften bewijzen ons daarbij een goede dienst. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar mogen luisteren naar het getuigenis dat vroegere geslachten ons overgeleverd hebben. Zo ontstaat er ook verbondenheid met de kerk der eeuwen. Luisterend naar de belijdenissen worden wij bepaald bij de kern van het christelijk geloof en wordt een stuk kennis van God en Zijn Woord ook verdiept. Je ontdekt welke visies en gedachtegangen niet Bijbels zijn waardoor je ze in het leven van elke dag ook kunt ontmaskeren. 

Donkere bastonen zullen klinken als het gaat over onze ellende in zondag 2. Het is goed om vast te houden dat die tonen klinken in de schaduw van zondag 1 waar we de Heere Jezus tegenkomen die houvast biedt in leven en in sterven.

Voor deze leerdienst heb ik een hand-out gemaakt. Daarop staan een aantal vragen die helpen om voor te bereiden op de dienst en ook in de komende week nog eens terug te blikken op de dienst. Het is een goed middel om tijdens het luisteren naar de preek nog eens iets op te schrijven. Ook staan er een aantal vragen op speciaal voor de kinderen. Na de morgendienst kunt u een hand-out uit de hal meenemen. Van harte aanbevolen! U en jou wens ik een gezegende zondag! Hartelijke groet vanaf de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst
Zondag 6 mei in de morgendienst ontvangen Micha Zonnenberg (ouders: Maurice en Corine),  Ralph Zonnenberg (ouders: Chrétien en Lydia),  Mark van Aken (ouders: Ad en Tanja) en Esmee van Prooijen (ouders: Lennard en Sjaniene) het teken van de doop.

Lennard zal met zijn band een eigen dooplied zingen en ons begeleiden.
In deze dienst gaan we verder met Openbaring 4, de 7 Geesten voor de troon van God.

Overlijden I

Dinsdagochtend 24 april is zr. Hannie Brouwer-Huisman op de leeftijd van 57 jaar overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Op de verjaardag van hun jongste dochter Tine, mocht Hannie haar laatste adem op aarde uitblazen in het bijzijn van haar lieve man Kees en hun kinderen Karla, Jan en Tine. Zaterdag 28 april heeft de begrafenis onder grote belangstelling plaatsgevonden, voorafgegaan door een dankdienst voor haar leven. Dat was de uitdrukkelijke wens van Hannie. Alle dank en eer voor haar leven moest naar God gaan. Uit de bijdragen van de kinderen en haar man bleek hoeveel Hannie getuigde van die dankbaarheid. Toen zij vorig jaar ziek werd en na behandelingen duidelijk werd dat de kans op genezing uiterst klein was, koos Hannie ervoor om niet door te blijven behandelen maar zich nog meer over te geven aan de veilige zorg van de Here Jezus. Aan Zijn hand liep ze deze laatste zware fase van haar aardse bestaan. Tijdens hun huwelijksdienst, 35 jaar geleden, ontvingen Hannie en Kees Gods zegen met de woorden van Psalm 121: “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand”. Van die waarheid kon Hannie hartstochtelijk getuigen, zelfs of vooral toen haar lichamelijke krachten sterk afnamen. Ze was niet bang om te sterven. Ze zag juist met toenemend verlangen uit naar de ontmoeting met de Here Jezus. Ze was wel verdrietig dat ze de liefdevolle relaties met haar dierbaren daarvoor moest loslaten. Laten we bidden dat al die dierbaren hun troost mogen blijven vinden bij dezelfde Bron als Hannie en dat zij ook de hand van de Here Jezus tijdens hun levensreis mogen ervaren.

Arie de Rover

We bidden voor haar man Kees, haar moeder, haar zuster Klara Huisman-Hoeflaak, haar kinderen Karla, Jan, Tine en hun echtgenoten Dirk-Jan, Anne-Fleur en Jan-Paul en de kleinkinderen Guusje, Cato, Pippa, Soleil, Noor en Lara.

Overlijden II
Zr. Wielick-Dijkman is twee weken geleden heengegaan. We hebben helaas geen melding ontvangen. We bidden voor haar achtergebleven familieleden. 

Overlijden III
Afgelopen zondagmiddag is br. Hendrik Eijkelenboom overleden in het Hospice te Gorinchem. Hij heeft een lange lijdensweg gehad.

Henk werd geboren in Hardinxveld aan de Kerkweg, tegenover de beneden ingang van de kerk.

In 1966 trouwde hij met Riena en verhuisden zij naar Brandwijk. Hij werkte op de grote vaart maar na de geboorte van  hun tweede zoon Anton werd hij secretaris van de ondernemingsraad van de elektriciteitscentrale te Dordrecht.

Ook vervulde hij een functie bij de CFO, de bond van overheidspersoneel. Aanvankelijk kerkte het gezin Eijkelenboom in de Vrijgemaakte Kerk, na hun trouwen gingen ze naar de Nederlandse Hervormde Kerk.  Henk was daar notabel en had de leiding over de knapenvereniging. Na zijn vroegpensioen legde hij alle taken neer om zich aan thuis te kunnen wijden.

Henk en Riena kregen 4 zonen: Jan, Anton, Henk en Anne. Ook werden er 9 kleinkinderen geboren.

Henk had al vroeg een rotsvast geloof in de Heere Jezus. Hij wist zich geborgen in zijn Heiland. Samen mochten ze ook met regelmaat deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Voor hem was zijn lijdensweg – de ziekte Parkinson, hartproblemen, slecht zicht, enorm pijnlijke voeten die afstierven – geen reden om aan Gods bestuur te twijfelen.

Hij wist zich door zijn vrouw en zeker door de Heere gedragen.

Op de rouwkaart citeerde de familie dan ook het bekende kinderlied:

‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.’

In de afscheidsdienst van vrijdag 4 mei om 11 uur in het uitvaartcentrum aan de Spindermolen staan we stil bij de woorden uit Psalm 68: 20 en 21 (NBG)

“Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil. sela 
Die God is ons een God van uitreddingen,
bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood.”

We bidden zijn vrouw Riena Eijkelenboom-van ’t Hoog, de kinderen en hun partners Jan en Gerda, Anton en Conny, Henk, Anne en Froukje, en de kleinkinderen Rick, Mathilde, Rosanne, Koen, Menno, Thijs, Naomi, Joël en Hannah Gods troostende nabijheid toe.

Onze zieken
Br. Wouter de Haas is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij tobt veel met de bijwerkingen van zijn ziekte. We bidden het gezin De Haas Gods kracht en bijstand toe. 

Zr. Helma van Houwelingen wacht op een operatie. Haar nierfunctie is slecht en ze heeft verschrikkelijke pijn. We bidden voor haar en Ad.

We bidden voor br. Siem Hofman, de vader van Marcel Hofman, die in zijn laatste fase is. Er wordt bij hem gewaakt. Moge de Heere hem en zijn geliefden genadig zijn.

We staan biddend rond br. Jan Rijneveld.

We bidden ook voor andere gemeenteleden die behandelingen ondergaan, mensen met depressieve klachten, gemeenteleden die lijden onder chronische ziekten. We bemoedigen onze zieken met het mooie lied: Ik zie een poort wijd open staan (OTH 197).

‘Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van ‘t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Die open poort laat d’ ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind’ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind’ren

In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus’ bloed verkregen.’

Geboren
In gezin van Matthijs en Marit Bom is een zoon geboren. Thijs Is het broertje van Sophie en Thomas.

In gezin van Willem en Anne-Florine Kuijl is ook een zoon geboren. Ruben Abraham Anne is het broertje van Timon.

We danken de Heere dat hij de levens van moeders en kinderen spaarde en bidden om wijsheid en kracht voor deze gezinnen om hun kinderen bij de Heere Jezus te brengen.

Huwelijksjubileum
Br. en zr.  De Haas-Brandwijk mocht afgelopen zondag gedenken dat zij elkaar 60 jaar geleden trouw beloofden. De familie heeft veel meegemaakt: 30 jaar geleden is een zoon overleden en rond de gezondheid van br. De Haas zijn zorgen.

We bidden hen Gods onmisbare zegen toe.

Verkiezingen
Graag herinneren we de belijdende leden van wijkgemeente Noord aan de verkiezing voor ambtsdragers. Er zijn nog 4 vacatures voor ouderling. De verkiezing wordt gehouden op maandag 7 mei in De Parel en begint om uiterlijk 19.30 uur precies. Mocht u iemand willen machtigen, dan kunt u het machtigingsformulier downloaden van de site www.hghg.nl. U vindt het formulier onder: Informatie/wijkgemeente 2 Noord/Wijkgemeente 2 Noord onderaan de pagina. U kunt dit formulier ook ophalen bij de scriba: Piet de Groot, Florenweer 14.

Ontvangen
Ds. Haverkamp heeft een gift ontvangen van van € 20,- voor de kerk ter vrije besteding.

Citaat
Deze keer een citaat vanuit het Nederlands Dagblad, van een bevlogen lerares, naar aanleiding van berichten dat het onderwijs niet meer is wat het was…

‘Ik hoop echt dat leerkrachten van nu zich niet laten ontmoedigen. Ik geloof dat door alle tijden het allerbelangrijkste wat een leerkracht te doen heeft, hetzelfde blijft als de Griekse dichter Aristophanes 2000 jaar geleden al zei: Onderwijzen is geen kruiken vullen, maar een haard doen branden. Dus eerst maar eens aandacht voor het brandstoftekort.’

Een pleidooi voor passie, het ontsteken van harten… Zoals de Heere Jezus deed bij de Emmaüsgangers…  We bidden om de Heilige Geest voor dat vuur.

Danken en bidden
We mogen wel danken voor de mogelijkheden om het Woord vrij te verkondigen. De Heere geeft zoveel rijkdom.

We danken ook voor het vertrouwen van al die mensen die lijden of ons op een lijdensweg zijn voorgegaan. Zij leren ons overgave, vertrouwen in de strijd om het bestaan, verlangen naar de Heere Jezus. Een hele rij van geloofsgetuigen.

We bidden voor onze gezinnen, met name de gezinnen die aanvallen ervaren vanuit de duisternis. Waar de Heere Zijn kerk bouwt, bouwt de boze zijn kapel, maar hij is over overwinnen. We zijn geen slaven meer!

Tenslotte

We wensen u allen een goede week toe. Sjaloom!

Berry en Tanja Haverkamp

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Dhr. L. Sluimer mocht weer thuiskomen. De antibioticakuur sloeg goed aan, maar de afbraak van de aandoening aan de longen is niet te keren. Dhr. C.J. den Dunnen, Maasstraat 101, 3371 SK kreeg naar aanleiding van onderzoeken te horen dat er uitzaaiingen door het hele lichaam zijn aangetroffen. Er wordt afgezien van behandeling, omdat dit geen effect meer zal hebben. Bij mw. A.N. Kazen-Stout werd vanuit bevolkingsonderzoek darmkanker geconstateerd. Er zijn geen uitzaaiingen. Het aangetaste gedeelte zal op woensdag 9 mei operatief worden verwijderd. Ernstige boodschappen, die verwerkt moeten worden. Dat kan en mag met de Heere, Die troost zal geven vanuit Zijn Woord.

We leven mee met mevr. Huisman-Hoeflaak die haar dochter Hannie na een langdurige ernstige ziekte moet loslaten aan de dood.

Giften
Diaken Cluistra ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ds. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling Wijnja ontving op huisbezoek een € 5,- ter vrije bestemming.

Classis Alblasserdam/classis Zuid-Holland-Zuid
Op 19 april was de classis Alblasserdam voor de laatste keer in vergadering bijeen. De afsluiting van een periode en voor een nieuw begin. Per 1 mei is onze kerkelijke gemeente onderdeel van de classis Zuid- Holland- Zuid.

Het breed moderamen wilde het einde van de classis Alblasserdam niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom werd er aansluitend aan de vergadering een afsluitende dienst belegd in de vorm van een Vesper. De preses van de classis, ds. A. van Lingen, hield een overdenking over Ezra 3. In de gebeden verootmoedigden we ons voor de Heere in schuldbelijdenis, maar ook in vertrouwen op Hem, Die Zijn gemeente bijeenhoudt en in smekingen dat de nieuwe classis in afhankelijkheid van de Heere God zal besturen en dat Hij het werk zal zegenen.

Hoe gaat het nu verder? Het is de bedoeling dat de kerkelijke gemeenten in de Alblasserwaard in een ring bijeengebracht worden. Deze ring gaat straks functioneren als ontmoeting tussen de gemeenten en kerkenraden. De taak die de ring krijgt is onder andere het kiezen van de afgevaardigden naar de nieuwe classis en het organiseren van de onderlinge ontmoetingen. Nu zijn er voor de nieuwe classis Zuid-Holland-Zuid, een samenvoeging van 6 classes, kwartiermakers aangesteld die tot 1 januari 2019 de nieuwe classis zullen beheren.

Vanuit onze gemeente is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot gevraagd om kwartiermaker te zijn. Wij wensen hem veel wijsheid toe.

Laten wij het werk dat gedaan wordt in classicaal verband opdragen aan de Heere. Dat Hij al het werk dat in en voor de kerk gedaan wordt, zal zegenen.

Huwelijksjubileum I

Op woensdag 7 mei 1958 traden Klaas Brandwijk en Pieternella Duijzer in het huwelijk. Dankbaar en verwonderd over Gods trouw hopen zij dit diamanten huwelijksjubileum samen met hun kinderen en kleinkinderen te vieren en dat in nog redelijke gezondheid. Samen erg actief geweest in zowel de kerkelijke als burgerlijke gemeente met oog voor de ander. Daarbij wetend dat de Ander hen hielp en de kracht gaf om te doen wat hun handen vonden om te doen. We wensen het echtpaar Brandwijk-Duijzer de nabijheid van de Heere toe voor de toekomst.

Huwelijksjubileum II
Op 9 mei 2018 is het 50 jaar geleden dat het echtpaar Stam- van Vliet in het huwelijk trad. Hun huwelijk werd bevestigd met de tekst: “Dient elkander door de liefde” . Dat hebben ze al 50 jaar in praktijk gebracht in het huwelijk (elkaar, HSV), maar ook daarbuiten (elk-ander, SV). Klaar staan voor een ander op welk uur van de dag ook. Soms ten koste van. Door Gods goedheid en trouwe zorg mogen ze deze mijlpaal beleven.

We wensen het echtpaar Stam toe waarvoor ook op de trouwdag is gebeden, namelijk dat de Heere u Zijn Heilige Geest wil geven, opdat u “in een waarachtig en vast geloof, heilig mag leven, naar Zijn goddelijke wil, en alle boosheid mag tegenstaan”.

Doopzitting
Op dinsdag 15 mei wordt doopzitting gehouden om 20.30 uur in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 27 mei om 10.45 uur.

Weerklank
Zoals bij eerdere feestdagen hopen we ook in de morgendienst van Hemelvaartsdag en 1e Pinksterdag als voorzang uit de bundel Weerklank te zingen. Een kopie van de te zingen verzen ligt dan gereed bij de ingangen van de kerk.

Examens
Op 14 mei beginnen de centrale examens voor alle examenleerlingen. Sommigen van jullie hebben het praktijkexamen achter de rug. Maar 14 mei verschijnen de bordje: ‘Stilte! Examens!’ Een spannende tijd waarin je misschien moeite hebt met het leren voor je examen en je daardoor onder druk komt te staan. Dan mag je rust zoeken en vinden bij de Heere. Daarop te vertrouwen is best lastig. Maar je hebt mensen om je heen die je daarin de weg ook mogen wijzen. Veel succes wensen we jullie toe in de examentijd. Ook het gebed is er voor jullie.

Gelezen/gehoord
‘Als wij proberen God te bewijzen hoezeer wij Hem liefhebben, is dat een duidelijk teken dat we Hem niet liefhebben.’

Tenslotte
Er zijn heel wat gedenkdagen te vieren. We zijn op weg van het gedenken van de opstanding van Jezus Christus naar het stilstaan bij Zijn Hemelvaart. Daartussen ligt de dodenherdenking op 4 mei. Onze gedachten gaan uit naar hen die in de verschrikking van de oorlog hun leven lieten. Ook denken wij aan hen die vandaag in de nood van oorlog en geweld verkeren. “O God, verlos hen door Uw Naam, verschaf hen recht door Uw macht.” Zaterdag 5 mei mag dan bevrijdingsdag volgen: de dank aan de Heere voor Zijn uitreddende hand. God , de HEER’ regeert. Dat zou je op het oog niet zeggen. Dan ben je geneigd te denken dat regeringsleiders het wereldgebeuren bepalen. Maar wij zien alleen de voorkant. Het totale perspectief is dat de Vader alle dingen regeert door Zijn Zoon, die opgevaren is naar de hemel ten goede voor ons, als onze Voorspreker bij Zijn Vader totdat Hij wederkomt om Zijn Kerk, Zijn Bruidsgemeente, tot Zich te nemen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag
19.00-19.45 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

Zaterdag 5 mei
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 mei
18.00-19.30 slotavond basiscatechese Wijk Noord

Maandag 7 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  ambtsdragersverkiezing WG2 Noord – De Parel

Dinsdag 8 mei
19.45-21.45 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 9 mei
Start kamp Tussenclub

Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

Vrijdag 11 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

Zaterdag 12 mei
Einde kamp tussenclub
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 13 mei
Moederdag

Maandag 14 mei
08.30-12.00 uur kerkschoonmaak Oude Kerk
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
13.00-16.30 uur kerkschoonmaak Oude Kerk

Dinsdag 15 mei
08.30-12.00 uur kerkschoonmaak Oude Kerk
13.00-16.30 uur kerkschoonmaak Oude Kerk

Donderdag 17 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats
19.45 uur Bijbelgesprekskring – aan huis
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 18 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. B.C. Haverkamp
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

Varia

Mazzeltov-concert op dinsdag 29 mei in Gorinchem
In 2018 viert de staat Israël zijn zeventigste verjaardag! Om dat te vieren organiseert Christenen voor Israël op dinsdag 29 mei een groot felicitatieconcert in de Grote Kerk aan de Groenmarkt 7 in Gorinchem. Vier het feest mee en geniet van een prachtige avond vol koor- en samenzang, inspirerende verhalen en ontmoeting. De concertavond begint om 19.30 uur en er is onder meer een optreden van het Holland-Koor o.l.v. Jan Quintus Zwart.   

Mazzeltov Tour
Deze bijzondere avond is onderdeel van de Mazzeltov Tour, de felicitatietournee waarmee Christenen voor Israël in mei en juni heel Nederland aandoet. Er is in 70 jaar veel gebeurd in het kleine land Israël. Na tweeduizend jaar lang over de hele wereld verspreid en vervolgd te zijn geweest, bouwt het Joodse volk hun eigen land op. Ondanks alle weerstand en oorlogen is Israël in 70 jaar tijd uitgegroeid tot een moderne democratie met een groeiende export over de hele wereld.

Naast koor- en samenzang is er tijdens deze avond veel aandacht voor het wonderlijke verhaal van 70 jaar Israël. Een verteller neemt het publiek mee langs de hoogtepunten van Israëls geschiedenis, maar deelt ook de Bijbelse toekomstverwachting: vieren en verwachten! Het Holland-Koor is een grote groep enthousiaste vrienden en vriendinnen met een hart voor Israël. Het Holland-Koor wil Israël bemoedigen met massaal gezongen liederen. Het doel van het Holland-Koor is: zingen voor Israël, zingen in Israël en zingen met Israël. Het repertoire bestaat uit Psalmen en geestelijke liederen.

Kaarten
Kaarten kosten € 5,- per stuk (inclusief pauzedrankje) en zijn te bestellen via www.70jaar.nl, of bel 033 422 0404 (maandag-zaterdag 09.00-22.00 uur). www.70jaar.nl

Tussenjaar bij de Herberg
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans. www.pdcdeHerberg.nl

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.

Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis. www.pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Tot 17 aug verschijnt het kerkblad om de twee weken. 

Erediensten

Zondag 6 mei 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur 
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel, na de zegen: Wilhelmus

18.00 uur ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Linda Bikker, Eline Kooij, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst Psalm 47: 1

Avonddienst Psalm 25: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur Wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Goudswaard

zingen: Wilhelmus

10.45 uur Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp, Bediening Heilige Doop

zingen: Wilhelmus

18.00 uur Wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G.C. Klok, Putten

zingen: Wilhelmus

18.00 uur ds. W.J. Westland, HC Zondag 2

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2.
Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Anja Maasland, Mieke de Bruin Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Hannelot van den Bos, Groep B: Alienke de Rover, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Britt de Bruin

Donderdag 10 mei 2018 – Hemelvaartsdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. stichting Scharlaken Koord

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Annelies Boot, Bertine van Kralingen, Anthony Sterrenburg

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 103: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris/SGJ

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Lilian Leenman, Jorieke de Vries, Groep B: Marijke den Hartog

Nieuwe Kerk:

09:30 uur: Wendy Brandwijk, Daniëlle Verdoold

Zondag 13 mei 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconaal Maatschappelijk Werk

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Saskia Meerkerk, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst Psalm 24: 5

Avonddienst Psalm 119: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur
Wijk 3 Zuid, dr. H. van de Belt, Woudenberg

18.00 uur Wijk 3 Zuid, ds. B.C. Haverkamp

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. van Ginkel, Goes

18.00 uur ds. P. van de Voorde, HC Zondag 3

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – DMW

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Willemijn de Rover

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Anja Buijk, Ingrid Meerkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Anja de Ruiter, Inge-Ruth de Jong

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan 4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl