Kerkblad 73- 46, 47 18 mei 2018

Volharden

“Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1: 14)

____________________________________________________

Vindt u volhouden (volharden) met bidden soms ook zo moeilijk? Ja zegt u: ’Ik heb al zolang gebeden om bekering, voor werk, moeilijkheden in mijn huwelijk, mijn gezondheid, maar het lijkt wel of God niet hoort.’ Maar Jezus zegt: “dat men altijd bidden moet en niet vertragen.”. En Kolossenzen 4: 2-4 zegt het zo: “Houdt sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.”. Ook op veel plaatsen in het Oude Testament zegt God dat Hij het gebed verhoort. Denk aan Psalm 116.

Ons tekstgedeelte laat ons zien hoe dat volharden in het gebed gebeurt in de opperzaal door 120 mensen. Handelingen 2 toont ons hoe God het gebed verhoort in de uitstorting van de Heilige Geest. Het gaat in Handelingen 1 vooral over het bidden met elkaar. Persoonlijk gebed hoort daar ook bij. We leren hier hoe we met elkaar, in eensgezindheid, met volharding en in afhankelijkheid mogen, ja, moeten bidden

Waarom gingen de discipelen met de vrouwen met elkaar bidden? Ze hebben één gezamenlijk doel: bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. De discipelen (apostelen na de uitstorting van de Heilige Geest) hebben de geweldige belofte ontvangen van Jezus vóór Zijn hemelvaart: ”Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen” (Handelingen 1: 5b) en: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde” (Handelingen 1: 8). Dat was reeds beloofd in Johannes 14: 26: ”Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”

Als we als gemeente met elkaar bidden, dan gaat het veel gemakkelijker als we één gezamenlijk doel hebben, bijvoorbeeld: bidden voor de vervolgde broeders en zusters, bidden voor genezing van ernstig zieke gemeenteleden, de komst van het Koninkrijk. Over dat laatste gaat het hier: ‘Uw koninkrijk kome!’.

De discipelen zoeken een rustige plaats op om te bidden. Ze gaan, nadat ze Christus hebben zien opvaren naar de hemel, naar de bovenzaal. Dat is een vertrek op het dak van het Joodse huis, dat men bereikte door een trap aan de buitenzijde van het huis. Deze kamer werd voor bijzondere doeleinden gebruikt: voor eenzaam gebed en ook om gasten te ontvangen. Het ligt voor de hand te denken aan het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus, waar ook het laatste Pascha gevierd is.

Wie gaan hier bidden? Is hier het hele Joodse volk in gebed? Nee, maar het zijn er wel 120 (vers 15). Allereerst de elf apostelen. Opvallend is dat eerst Petrus wordt genoemd, daarna Johannes en Jakobus, de bekende discipelen van de berg der verheerlijking, in de hof van Gethsémané en in Handelingen. Daarnaast zijn er ook vrouwen, waaronder Maria, de moeder van Jezus. Andere vrouwen zijn mogelijk de vrouwen die Jezus gevolgd waren en Hem verzorgd hadden, zoals Maria Magdalena, Salome de zuster van Maria en Maria, de vrouw van Kleopas. Deze vrouwen stonden ook bij het kruis. Ook de broers van Jezus zijn erbij: Jakobus, Joses, Simon en Judas (Mattheus 13: 55). Ondanks dat er 120 mensen bij elkaar zaten, waren ze eensgezind. Geen jaloezie tussen de discipelen of onenigheid met de vrouwen of de broeders van Jezus. Er was ware liefde onder elkaar. Ze verwachten biddend met elkaar de belofte van de Vader: de uitstorting van de Heilige Geest. Met z’n allen waren ze overtuigd dat die belofte zeker vervuld zou worden.
“Al wat U ooit beloofd hebt, zal bestaan” (Psalm 93: 4 berijmd). Het duurde wel tien dagen lang en toch bleven ze volharden in het gebed.

Soms kunnen wij het gebed om de krachtige werking van de Heilige Geest in ons midden snel opgeven als we niet meteen verandering zien. Omdat het koninkrijk der hemelen binnen ons is, blijft het soms verborgen. Laat we volharden in gebed, omdat de Heere Zelf beloofd heeft: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.” (Mattheus 28: 20).

Hoe moeten we bidden? In diepe afhankelijkheid van de Heere en pleitend niet op ons gebed of goede werken, maar op Zijn belofte. Mogen we zo met elkaar echt gemeente zijn.

A. de Hek

_______________________________________________

Algemene berichten

Aangepaste kerkdienst
Waar: Chr. Gereformeerde Kerk, Noordzijde 1, Noordeloos Wanneer: zondag 27 mei 2018
Voorganger: Ds. W.A. Capellen
Organist: Jeroen Bal
Aanvang: 15.00 uur
Van harte welkom!

___________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Uur van gebed
Zaterdag 19 mei is om 19.00 uur weer uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Regelmatig is er in dit uur ook aandacht voor Israël. Dit keer danken en bidden we voor Israël, omdat het deze week 70 jaar geleden is dat Israël een eigen staat kreeg toegekend door de VN in het land dat God al aan Abraham had beloofd. Later werd Jeruzalem weer haar hoofdstad. Met dankbaarheid en verwondering zien we dat God de geschiedenis schrijft en dat nog steeds Israël Zijn oogappel is. Laten we letten op de tekenen van de tijden en in het bijzonder op Israël. Jongeren en ouderen van harte welkom!

Berichten rondom Open Doors
     Nacht van gebed
Vrijdag 1 juni wordt weer de nacht van gebed gehouden. Deze avond en nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. U bent hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in blokken van 20.00-22.00 en 22.00-0.00 en 00.00-2.00 uur. De deuren van De Wagon (beneden in De Parel) gaan 15 minuten voor aanvang van het gebedsblok open.
Tijdens een gebedsblok zullen we naar een filmpje kijken waarin een vervolgde broeder of zuster zijn of haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om hardop te bidden. Meebidden is geen verplichting en alleen al het erbij zijn geeft betrokkenheid. Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen.
     Women to women
Graag nodigen wij u uit op de volgende schrijf- en gebedsochtend van vrouwen voor vrouwen. Deze ochtend zal zijn maandag 4 juni op Kemphaan 4. Inloop vanaf 9.00 uur, de bijeenkomst begint 09.15 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. U kunt zich hiervoor opgeven (dit is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd). Voor vragen over de nacht van gebed of de schrijf-en gebedsochtend (of het opgeven voor deze ochtend) kunt u terecht bij Gerlinde de Rover (gerlindederover@hotmail.com / 06 29 22 25 10).

Terugblik fietstocht Hemelvaartsdag
Ondanks de flinke wind waren er toch weer zo’n 170 deelnemers. Zowel bij de rustplaats bij Oud-Alblas als op het terras van Buitenhof was er weer volop gelegenheid voor gezellige ontmoetingen. Op beide plaatsen is ruimhartig gegeven voor de consumpties, zodat na aftrek van de kosten € 622,40 aan stichting Buitenhof gedoneerd kan worden. Buitenhof bedankt voor de geweldige ontvangst en de deelnemers voor hun bijdragen.

Schade auto/ probleem(pje):
Zondag 6 mei is op het parkeerterrein van de kerk door een andere auto schade aangericht aan de Opel Zafira van de gastpredikant. Dit is waarschijnlijk niet opgemerkt bij het wegrijden. Maar mocht u zich afvragen hoe er zwarte lak op uw auto is terecht gekomen, dan is dit de oorzaak en kunt u zich in verbinding stellen met de scriba P.C. Bakker (tel. 61 86 78 of scriba.zuid@hghg.nl).

Diaconie
Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 mei 2018
De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Vandaag is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbondenen. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis over Christus’ liefde wint mensenlevens. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. In dat kader noemen we het programma ‘Social Economic Development’. Voor Christelijke voorgangers, vertalers en andere mensen die zich dag (en nacht!) inzetten om, in landen waar vervolging aan de orde van de dag is, het Evangelie te verspreiden, is het onmogelijk om daarnaast in hun levensonderhoud te voorzien. Daarom is het programma ‘Social Economic Development’ opgezet, wat hen bijvoorbeeld helpt bij het starten van een eigen bedrijfje. Dit gaat dan vaak om zogenaamde microkredieten of korte leningen. Naast deze leningen ontvangen ze praktische ondersteuning over hoe zij het geld het beste kunnen gebruiken. Dit is een groot succes en geeft de Christelijke families de rust en mogelijkheid om naast Evangelisatiewerk ook in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het programma voorziet ook in mogelijkheden om schoolgeld voor kinderen te betalen. In sommige gevallen, wanneer terugbetalen niet mogelijk is door uiteenlopende omstandigheden, wordt de lening omgezet in een gift. Graag willen we onze vervolgde broeders en zusters ondersteunen met gebed en een financiële bijdrage. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Jaarrekening Diaconie 2017
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2017 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de penningmeester, Dick Klein, Wilhelminastraat 1. Inzage in de jaarrekening is mogelijk na het maken van een telefonische afspraak, in de periode 28 mei t/m 2 juni 2018. Tel. 06-12 96 28 39. Het college van diakenen dankt u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die de diaconie in 2017 mochten ontvangen. Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.

jaaroverzicht diaconie

Contact met Roemeense gemeenten
Dezer dagen vinden op diverse manieren activiteiten plaats in de contacten die er bestaan met de kerkelijke gemeenten in de provincie Transsylvanië. Zo verzorgen Gert Verhoef en Niek van Vliet een transport van goederen naar een viertal dorpen. De goederen, die in het afgelopen jaar zijn verzameld en verwerkt worden daar door de kerk verkocht voor een relatief lage prijs. Helaas zijn Piet Rietveld en Gert de Vos, sinds jaren onze vaste chauffeurs, door zorgen omtrent gezondheid niet in de gelegenheid deze reis te maken.
Daarnaast zal Aart van Dijk een keuken die met het transport is meegekomen gaan plaatsen in een pastorie. Johan de Boer en Robert Verhoef zullen hem hierbij assisteren, en tevens de a.s. werkvakantie die gepland staat voor augustus gaan voorbereiden. Ook Dick en Ada Klein zullen daar in deze periode aanwezig zijn.

Werkvakantie Roemenië
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de werkvakantie die we in augustus hopen te gaan houden. Het plan is om met elkaar een bijdrage te leveren aan de renovatie van een pastorie in Tirgu Mures. Met een enthousiaste groep zijn we hard bezig met alle voorbereidingen. Er is echter nog plek om mee te gaan! Met name jongeren tussen 17 en 25 jaar worden van harte uitgenodigd om ons team te komen versterken. Zou jij graag een inspirerende werkvakantie willen meemaken? Neem dan contact op met diaken Dick Klein, tel. nr. 06-12 96 28 39.

Inzameladres kleding gewijzigd
Zoals bij velen van u bekend is wordt op elke 1e woensdag van de maand kleding ingezameld voor het Roemenië project. Het pand aan de Rivierdijk wordt echter verlaten. Voortaan kunt u de kleding, schoenen, dekens e.d. inleveren op het adres Peulenstraat-Zuid 95. De vrijwilligers staan daar gereed om uw spullen in ontvangst te nemen, elke 1e woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur.

Unieke avond met Christen uit Noord-Korea
De diaconie nodigt u van harte uit voor een ontmoeting met een Noord-Koreaanse Christen. Zuster ‘Goo’ groeide op in het stalinistische Noord-Korea. Haar broer werd vermoord en Goo en haar ouders werden gedeporteerd vanwege hun christen-zijn. Ze vertelt haar verhaal tijdens een avond van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld die wordt georganiseerd in samenwerking met SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk). De bijeenkomst vindt plaats in De Parel op woensdag 13 juni 2018.
Ontmoet zuster Goo en hoor hoe het is om als christen te leven in het meest gesloten land ter wereld. Eric Foley, directeur van de Zuid-Koreaanse zusterorganisatie van SDOK, zal ook spreken op de bijeenkomst. Foley werkt dagelijks met Noord-Koreaanse christenen. Hij vertelt hoe ondanks de geslotenheid, dit land toch bereikt kan worden met het Evangelie. SDOK-directeur André van Grol verwacht een bijzondere avond. ‘Het is zeldzaam dat een christen Noord-Korea ontvlucht en uit eerste hand kan vertellen hoe de situatie voor vervolgde broeders en zusters is in dit land. We willen laten zien dat Gods werk doorgaat en zelfs groeit, ondanks zware vervolging.’
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! De toegang is gratis. Wel wordt er een uitgangscollecte gehouden voor het werk van SDOK.
Datum: woensdag 13 juni 2018
Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie: Zalencentrum De Parel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie: diaconie@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

Factuur abonnementsgeld
Bij het volgende kerkblad ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2018.
Deze factuur wordt aan het kerkblad van 1 juni vastgeniet.
Wilt u er zelf ook voor zorgen dat deze factuur inderdaad betaald wordt, dit is vorig jaar niet altijd goed gegaan waardoor de opbrengsten voor het kerkblad over 2017 helaas niet meer kostendekkende zijn geweest.
Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan A. (Arie) de Jong, Parallelweg 139, 3371 GG, tel. 63 01 59 of abonnementen@hghg.nl

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers
We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbladen in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbladen in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond. De kinderen nodigen we uit voor het jaarlijkse kerkbodeavondje op woensdag 23 mei, 19.00 uur in De Parel.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 31 mei komt de bijbelgesprekskring bij elkaar bij Ria Koppelaar, Kievit 18. De inleiding wordt verzorgd door Wim IJzerman en gaat over Jozua 14 en 15. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meiden van de jongens/meisjesclub,
Het clubseizoen is voorbij, maar gelukkig is er nog de slotactiviteit!
Wanneer: zaterdag 26 mei 2018
Tijd: 19.00-22.00 uur
Waar: De Wagon.
Eigen bijdrage: € 2,50
Kom je ook? Als je je nog niet opgegeven hebt doe dit (graag uiterlijk 19 mei): alsnog door te mailen naar esthervandergiessen@gmail.com
Groetjes,

leiding jongens-en meisjesclub

Zending

Pinksterzendingscollecte: Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop

Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, integendeel.

Om die reden is door een kerk in Mexico ‘Centro Shalom’ opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God.

Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans!

De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.

Alvast dank voor uw bijdrage.

Verjaardag Gideon Blom
Gideon Blom hoopt op 12 juni alweer vier jaar te worden en zijn broer Tijmen Blom op 21 juni negen jaar. Zij zijn kinderen van Maarten en Gerdien Blom die samen met hun gezin via de GZB in Albanië wonen en werken. Wilt u hen een mooie verjaardagskaart sturen? Het wordt enorm gewaardeerd!
Het adres:
Gideon Blom
c/0 AEP # 92
K.P. 119
Tirana
Albanië

Bericht van Amy de Jong
Geliefde gemeenteleden,
Zaterdag 12 mei ben ik terug gekomen na drie weken Roemenië (stage school) en twee weken Uganda (voorbereidingsreis). Het waren beide bijzondere reizen waarin ik veel van Gods grootheid, trouw, zorg en liefde mocht ervaren. God laat me bij elke stap nieuwe dingen zien en leidt me aan Zijn Hand. Soms gaan er deuren open en soms gaan ze dicht. Dat heb ik ook afgelopen tijd in Uganda weer mogen merken, en ik mag/kan zeggen dat het goed is. Soms is het moeilijk als dingen anders gaan dan ik als mens gepland had, maar ik weet dat God het beste weet wat goed is voor mij en hoe Hij mij wil gebruiken in de opbouw van Zijn Koninkrijk.
Tijdens mijn tijd in Uganda heb ik weer bezoeken afgelegd, vrienden ontmoet, gesprekken gevoerd met diverse Ugandese organisaties, maar ook met zendings-organisaties. Het waren waardevolle, goede gesprekken! Ik merk dat ik me thuis voel in Uganda, van de mensen hou, erg geniet, en er ontzettend naar uit zie om eindelijk definitief daar naar toe te verhuizen om werkzaam te zijn op de plek die God voor me voor ogen heeft.
Tijdens de gesprekken en bezoeken werd ik weer erg geraakt door het leed en de gebrokenheid van de kinderen met een beperking en hun families. De meest gruwelijke verhalen over kind-offers, moorden door hun eigen moeders, weggooien van kinderen, etc. zijn daar realiteit. Enerzijds vult dat m’n hart met tranen en gebed, en anderzijds met een overweldigende liefde voor deze kostbare kinderen en hun families. God heeft m’n hart gebroken, door de dingen te zien die ook Zijn hart breken.
Inmiddels ben ik weer druk bezig met mijn studie op de Bijbelschool Cornerstone, en ga ik toewerken naar mijn definitieve vertrek, zo God het wil. Om uiteindelijk in Uganda Zijn Liefde te mogen delen in liefdeloze situaties.
“Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad.”
(1 Johannes 4: 19)
Lieve groeten, Amy

Amy de Jong hoopt definitief naar Uganda te vertrekken om werkzaam te zijn onder kinderen met een beperking vanuit de visie ‘Dienen en Delen vanuit Liefde’. Meer weten en met ons mee delen? Kijk op amyinuganda.com

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W. J. Westland
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03 Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Met vreugde denk ik terug aan zondagavond 6 mei. Zeker, er werden diepe tonen aangeslagen. We hoorden vanuit Zondag 2 over onze ellende en dat we de neiging hebben om God en onze naaste niet op nummer één te zetten. Tegelijkertijd hoorden we van Christus die onderwijs geeft in de Tien Geboden en zelf de Wet ook heeft geleefd. Hij Die geen zonde heeft gedaan, heeft het offer van Zijn leven gegeven, wat een wonder! Door het geloof in Hem is er vrede met God. Wat is het heerlijk als je Hem kent en door het geloof weet dat Hij alles heeft volbracht. Dan wil je niets liever dan Christus volgen!

Pastoraat
Er zijn gemeenteleden die bezig zijn met onderzoeken of met kuren. Anderen hebben de nodige zorgen om de gezondheid van familieleden. Schuil te midden van moeite en zorg bij de Levende God. Zoals we dat aan het eind van de dienst op Hemelvaartsdag zongen met Psalm 121:1 ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer’ alleen, Die hemel zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde’.

Gift
Voor de kerk ontving ik een gift van € 20,-. Hartelijk dank!

Examens
Ook vanaf deze plaats leven we mee met de jongeren die examens doen.  We wensen hen de wijsheid van onze God toe en hopen met hen op een goed resultaat! Laten we als gemeente op hen betrokken zijn. Een kaartje, een bemoedigend woord doet hen vast goed!

Gelezen
‘Wat in Babel ziek werd, wordt in Jeruzalem genezen. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een voorteken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo ver reikt Pinksteren.’
ds. L. Kievit (1918-1990)

Tot zondag…
We leven toe naar Pinksteren. Als de Geest wordt uitgestort dan vragen de mensen zich af wat er toch allemaal gebeurt (Handelingen 2: 12). Petrus staat op en hij geeft antwoord vanuit de Schrift: Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël (Handelingen 2: 16). Over die vervulling van de profetie van Joël hopen we te horen op Pinksterfeest. Ik wens u en jou een zegenrijk Pinksterfeest!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Citaat
Het feestmaal van de Messias
In de tijd van Jezus hadden veel groepen strikte regels voor gezamenlijke maaltijden. Farizeeërs aten alleen met chaveriem (vrienden die dezelfde regels als zij onderhielden). Essenen aten alleen met andere Essenen en hadden zulke strenge reinheidsgeboden dat de Farizeeën er laks bij leken. De vroege kerk had echter een tegenovergestelde benadering die paste bij de houding van Jezus. In feite nam men ook snel heidenen op. Voor veel Joden was het een schokkende gedachte dat God hen samen met gelovigen uit de volkeren zou uitnodigen om samen aan tafel te gaan. Het was een genade en liefde die alle begrip te boven ging. De eerste christenen maakten een begin met de vervulling van de oude belofte die door Jesaja werd uitgesproken:
“De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.” (Jesaja 25: 6-8)

Ann Spangler en Lois Tverberg, Zittend aan de voeten van rabbi Jezus)

Danken en bidden
– Wilt u danken voor het fijne kamp van de tussenclub in Eefde.
– Wilt u bidden voor het volk Israël, dat al 70 jaar een thuisland heeft.
– Wilt u bidden voor de Pinksterdagen. Overal in de wereld komt de gemeente van Christus biddend samen om de Heilige Geest te verwachten, met verlangen om te leven uit de Geest van de Vader en de Zoon.

Tenslotte
We wensen u allen gezegende Pinksterdagen! Sjaloom!

Berry en Tanja Haverkamp

Uitslag verkiezing ambtsdragers
In de verkiezingsvergadering van maandag 7 mei j.l. zijn de volgende broeders verkozen tot het ambt van ouderling:
br. Arjan de Bruin, br. Theo de Gier, br. Wim Hoogendoorn, br. Robert Kraaijeveld
Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 17 mei a.s. hun beslissing kenbaar te maken.
Inmiddels mogen we dankbaar vermelden, dat broeder Wim Hoogendoorn ons heeft laten weten, dat hij het ambt van ouderling weer op zich mag nemen. Bij de verschijning van dit blad zal dus de beslissing van de andere broeders ook bekend zijn. We bidden, dat het positieve beslissingen kunnen worden en wensen de broeders Gods nabijheid toe, wat dan ook de uitslag mag zijn.

Piet de Groot, scriba

Pareldienst 27 mei
Zondagavond 27 mei zal een Pareldienst plaats vinden in De Parel en deze dienst begint ook weer om 18.00 uur. Zaal D en de bijzalen zullen dan weer gereed staan.
Voorganger is ds. Lennart Aangeenbrug uit Well-Ammerzoden en het thema is ‘Levensveranderend’ n.a.v. Handelingen 26 vers 1 t/m 23. Deze dienst zal de band Kingdom die bestaat uit muzikanten van onze eigen gemeenteleden, de muzikale begeleiding verzorgen.
Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Ook is het ministry team weer aanwezig om mee door te praten of mee te bidden.
Er is er weer een digitale flyer gemaakt die op de website is gezet en afgelopen week door de wijkouderlingen rondgestuurd. Het is de bedoeling om met hulp van deze flyer iemand uit uw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt, of daar nooit geweest is, uit te nodigen en/of mee te nemen. We mochten zo al flink wat nieuwe gezichten begroeten!
De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met uw gast(en) van God te leren en Hem groot te maken! De laatste Pareldienst van dit seizoen is 24-6.

Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften
Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 5,- voor de kerk. Op jubileumbezoek ontving ds. P. van de Voorde € 60,- voor het project Linken en ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van
€ 10,- ter vrije bestemming.

Benoeming
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 14 mei in de vacature van ouderling benoemd dhr. G.J. den Dunnen, Waalstraat 3, 3371 SW. De datum van beslissing is uiterlijk vrijdag 25 mei. We bidden dat hij onder de zegen van de Heere van de gemeente tot een positief antwoord zal komen.

Doopdienst
Zondag 27 mei zal de Heilige Doop bediend worden aan een aantal kinderen van de gemeente. Johannes Calvijn schrijft uitvoerig over de Doop in zijn Institutie:
’De doop is een teken van de inwijding waardoor wij tot de gemeenschap van de kerk aangenomen worden, opdat wij, Christus ingeplant zijnde onder de kinderen van God mochten gerekend worden. En hij is ons door God met dit doel gegeven, om te dienen in de eerste plaats tot een getuigenis van ons geloof bij Hem, en verder tot belijdenis bij de mensen’.

Gelezen/gehoord
Alleen door de Geest wordt het heilige Woord van het Evangelie gehoord en gelovig aanvaard.

Tenslotte
Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest Die in ons wil wonen om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, totdat wij eenmaal in het eeuwige leven een plaats zullen ontvangen. Veni Sancte Spiritus.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Aciviteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. B.C. Haverkamp
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
hele weekend kamp JV

Zaterdag 19 mei
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Uur van gebed – Oude kerk, jeugdzaal

Zondag 20 mei
14.15 uur Zondagsschool

Dinsdag 22 mei
17.00-19.00 uur Vrouwenvereniging Ora et Labora, afsluiting seizoen – De Parel

Woensdag 23 mei
19.00 uur Kerkbode avondje – De Parel

Donderdag 24 mei
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. W. Smit
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.30 uur Vrouwenvereniging Ons genoegen – Oude kerk, jeugdzaal

Vrijdag 25 mei
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

Zaterdag 26 mei
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur gebedsuur – Oude kerk, jeugdzaal
19.00-22.00 uur slotactiviteit jc en mc – De Wagon

Zondag 27 mei
14.15 uur Zondagsschool
na de avonddienst gebed voor jongeren – Oude kerk

Maandag 28 mei
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 31 mei
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Westland
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Kievit 1

Vrijdag 1 juni
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
vanaf 20.00 uur nacht van het gebed – De Wagon

1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

Doe ook mee ! Striptekenwedstrijd voor jongeren
Ben jij tussen de 13 en 23 jaar, creatief en kun je goed striptekenen en/of grappige verhaaltjes verzinnen? Maak dan een leuke strip met als thema: ‘dankbaarheid’. Dit stripje mag uit maximaal vijf plaatjes bestaan. Misschien wordt jouw strip wel geplaatst is magazine ‘PUUR’ een blad voor en door Hardinxvelders. Want het leukste/ludiekste/puntigste stripje maakt kans op plaatsing. Het magazine zal rondom Dankdag bij alle Hardinxvelders in de brievenbus vallen, maar wij willen jouw strip graag eerder binnen hebben. De inleverdatum is 7 juni. Dankbaar leven is een bijbelse opdracht. Maar hoe doe je dat? We hebben veel goeds, maar toch wordt er heel wat af gemopperd. Dankbaar zijn is niet vanzelfsprekend. Als je veel zorgen en tegenslag hebt, is dankbaar zijn best moeilijk. Maar het kan wel!
De redactie is op zoek naar creatieve jongeren die dit stripje willen tekenen. Lever het stripje digitaal in. Je krijgt tot 7 juni de tijd. De winnaar ontvangt een leuke prijs!
Heb je vragen? Mail me gerust!
Marlon van den Bos, marlonvdbos@solcon.nl
Doe mee – Striptekenwedstrijd voor jongeren – Doe mee- Striptekenwedstrijd voor jongeren

Moederkring Op weg met de ander
Datum: dinsdag 29 mei 2018
Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur.
Afronding: ca 11.30 uur
Plaats: locatie in Nieuw Lekkerland
Omschrijving: op deze morgen willen we op een gezellige en informele manier het seizoen afsluiten. Daarom zijn we te gast in Nieuw Lekkerland. Wil je voor het eerst komen, geen probleem, want juist deze morgen is er volop gelegenheid in gesprek te gaan met andere moeders die ook een kind hebben met een beperking.
Wel brengt het ditmaal kosten met zich mee (€15,-) vanwege de bijzondere invulling. Wil je er meer over weten en waar de locatie is, bel dan naar:
Lies van Vliet 07 615 7 58 of Marjan Rietveld 078 615 .65 96. We hopen op een hele fijne morgen.

Voor mensen met een lichamelijke beperking
Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op zaterdag 2 juni. Het programma is erop gericht om
elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren.Het thema van de dag is: ‘Ontmoet en beleef’.
Verhalenvertelster Willemien Hilberink zal een verhaal vertellen over stille ver(ge)borgen vriendschap. Een vertelling over loyaliteit, trouw, moed en vindingrijkheid.
De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn.
Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd.
Aanmelden voor 25 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033-245 66 20.

Lenteconcert ‘Praise Him’ in de Grote kerk te Sliedrecht
Donderdag 31 mei 2018 geeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart een Lenteconcert in de Grote Kerk te Sliedrecht. Tijdens dit concert wordt muziek ten gehore gebracht van de Amerikaanse componist en dirigent Joseph M. Martin. Zijn muziek is te karakteriseren als modern, romantisch en zeer toegankelijk voor het publiek. Hij schrijft veel nieuwe muziek voor Amerikaanse kerkkoren en is beroemd om zijn cantates. Sommige stukken zijn vertaald in het Nederlands en PRAISE HIM heeft zich deze muziek eigen weten te maken; u zult er van genieten. Ook zal er, zoals u van PRAISE HIM gewend bent, weer veel samen gezongen worden. Verdere medewerking wordt verleend door Ronald IJmker – orgel en Kees de Bruin – piano. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is € 8,-. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 06 51 34 26 20 of via info@praisehim.nl.

Concert geen dag zonder Bach
Datum: zaterdag 2 juni 2018
Tijd: 20.15 uur, kerk open 19.30 uur
Plaats: Hervormde kerk Giessen-Oudekerk
Dankzegging en lofprijzing is dit jaar het thema van het ‘Geen Dag zonder Bach-concert’ dat stichting Musica Aeterna inmiddels voor het achtste jaar organiseert.
Allereerst worden de jubelende klanken van Bachs Cantate: ‘Wer Dank opfert, der preiset mich’ ten gehore gebracht. Gevolgd door ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten), een Cantate welke middenin de Dertigjarige Oorlog werd geschreven. Het centrale thema daarin is: Aanvaarding en Godsvertrouwen, wat er ook gebeurt.
Na de pauze zal het Barok Consort het Concerto for Strings in D Major van Vivaldi uitvoeren, waarna wordt afgesloten door koor en orkest met het spetterende ‘Laudate pueri Dominum’ van Händel.
De koorwerken worden gezongen door Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem, begeleid door Barok Consort Musica Aeterna onder bezielende leiding van Niels Kuijers. De solo’s worden gezongen door Linde Schinkel (so-praan), Adrian Fernandes (tenor) en Janko Fraanje (bas).
Wilt u deze prachtige muziek tot u nemen? Kom dan zaterdag 2 juni naar de Hervormde kerk, te Giessen-Oudekerk. Het concert begint om 20.15 uur, de kerk is open vanaf 19.30uur. Kaarten reserveren voor € 17,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa € 19,50. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 18 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Erediensten

Zondag 20 mei – Eerste Pinksterdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. D. Boers, Nieuw-Beijerland

18.00 uur   ds. D. Breure, Waarder

 Collecten        

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. GZB pinkstercollecte – Centro Shalom, Mexico

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Marije Leeuwestein, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 10

avonddienst: Psalm 119: 86

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur   Wijk 2 Noord, ds. C.A. van der Graaf, Heerde

18.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. G.C. de Jong, Sliedrecht

 Collecten

Morgendienst:   1. zending – GZB

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. zending – GZB

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Natasja Hofland, Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Juliette Poortvliet

_________________________________________________

Maandag 21 mei – Tweede Pinksterdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

 Collecten        

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Aafke Ouwerkerk

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 108: 2 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

09.30 uur   H.G. van der Ziel, Waarder

gezamenlijke dienst, orde van dienst wijk 3 zuid

Collecten

1. zending – GZB

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Hanneke Struijk, Marianne van Milligen

_________________________________________________

Zondag 27 mei

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. R.A. Grisnigt, ’s Gravenpolder -Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.A.H. Jongkind, Brandwijk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Marlies van den Bout, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 26: 12

avonddienst: Psalm  113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

10.45 uur   Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – doopdienst

18.00 uur   Wijk 3 Zuid, ds. H.J. Lam, Barneveld – H.C. Zondag 49

na de avonddienst: gebed voor jongeren

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A. van Lingen, Kinderdijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur ds. L.M. Aangeenbrug, Well/Ammerzoden

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Linde van Dijk

Groep B: Alida Blokland, Emma Blokland

10.45 uur: Groep A: Corrie van der Meijden, Sanna de Jong, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Lois de Jong 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07,predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld: Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel. 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inlveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl