Kerkblad 74-10

Leven met Christus

“Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1: 21)

_______________________________________________

Misschien zegt u bij het lezen van de tekst wel, wat een grote woorden. Dat is voor mij veel te moeilijk. Toch is het ook voor u van levensbelang dat u mag weten, dat het leven voor u Christus geworden is.

Paulus heeft al drie zendingsreizen achter de rug, voordat hij de brief aan de Filippenzen schrijft. En nu, als hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis, waarschijnlijk te Rome. Hij verblijdt zich dat zijn gevangenschap leidt tot bevordering van het evangelie. In het gerechtsgebouw is bekend geworden dat hij een gevangene is om Christus’ wil. Het is onzeker of hij door de keizer veroordeeld zal worden of niet. Maar hij weet niet of hij kiezen moet om te leven of om te sterven (vers 22). Voor zichzelf begeert hij heen te gaan en bij Christus te zijn, wat dat is verreweg het beste. Maar hij wil ook heel graag bij de gemeente blijven tot bevordering van hun geloof en blijdschap.
In deze context zegt hij de bekende woorden: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.”

Als Paulus Christus zijn leven noemt, betekent dat drie dingen:
a. Christus heeft Zich aan hem bekend gemaakt. Galaten 1: 15 en 16: “Maar toen het God … behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren”. Hebben wij ook al kennis gekregen aan de Heere Jezus als onze Zaligmaker? Dan hebben we er iets van geleerd dat wij als zondaar niet voor God kunnen bestaan en hebben we door het geloof tot Hem de toevlucht gekomen. Dan ontvangen we in Christus vergeving van onze zonden en vrede en blijdschap, die alles van dit leven overtreft.
b. Paulus volgt Christus. Ananias geeft de boodschap van God door, dat hij ziende zal worden en vervuld worden met de Heilige Geest. Onmiddellijk werd hij ziende en werd gedoopt. (Handelingen 9: 18) En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is (Handelingen 9: 20). Als we het geloof ontvangen, worden we inwendig geheel vernieuwd en gaan Jezus gewillig volgen. Volgt u ook Jezus in uw leven, ook dwars door de beproevingen heen?
c. Paulus lijdt en strijd voor Christus. Hierin is hij ook op Christus gaan lijken. “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.” (vers 29 en 30). “Maar al wordt ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.” (Filippenzen 2: 17 en 18)
d. Christus is alles voor hem geworden. 1 Korinthe 2: 2: ”Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dat Jezus Christus en Die gekruisigd” Hij heeft geleerd wat Johannes de Doper zegt: “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 3: 30). “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

Hoe is dat bij u? Mogelijk zegt u: ik ken de Heere Jezus wel als mijn Zaligmaker, maar ik ben toch niet lang niet zo ver als Paulus. Vraag dan of u meerdere genade van God mag ontvangen. “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” (2 Petrus 3: 13a)

Het sterven is voor mij winst
Paulus koppelt het leven met Christus aan het sterven als winst. Als wij met Christus mogen leven, dan hoeven wij ook niet bang te zijn om te sterven. Hoewel we ook in dit leven de liefde van Christus mogen ervaren, die alle verstand te boven gaat, toch is het sterven winst. “Verreweg het beste”, zoals Paulus het uitdrukt. Maar verlangen alle gelovigen om te sterven? U ziet er misschien ontzettend tegenop. Vergeet niet dat er ook in de Bijbel staat dat de dood, de laatste vijand is, die teniet gedaan wordt. Maar toch Christus heeft de dood overwonnen. “Dood waar is uw prikkel en graf waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15: 55).

Verlangt u ook om altijd bij Christus te zijn en Hem te mogen zoals Hij is in Zijn heerlijkheid? Als u nog jong bent, wijd uw leven dan maar helemaal aan Christus. Vertel iedereen in uw omgeving dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken! Dan zal Zijn huis vol worden.

A. de Hek

____________________________________________________

Algemene berichten

Jaarlijkse regio bijeenkomst
De regio Alblasserwaard, behorend tot de bond van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. hoopt woensdagavond 3 oktober 2018 haar jaarlijkse regio bijeenkomst te houden in verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’ , Torenmolen 1 te Nieuw-Lekkerland. Ds. W.J. Westland uit Hardinxveld Giessendam hoopt deze avond te spreken over het onderwerp ‘Wees stil voor God’.
Deze avond worden kaarten verkocht. De opbrengst is voor ‘Voor Elkaar Vakantieweken’. Ook zal een collecte
gehouden worden voor ‘Stichting Ontmoeting’. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. We beginnen de avond om 19.45 uur en sluiten af rond de klok van 22.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Martina den Ouden (06 17982078).

____________________________________________________

Centrale berichten

Kerk en Israël
De commissie heeft een Israëlavond belegd op 2 oktober Henk Binnendijk zal spreken over het onderwerp ‘Wat heeft God met Israël’. Henk Binnendijk is een geliefd spreker en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het geloof. Hij spreekt nog steeds op conferenties en mannendagen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. Na afloop wordt gecollecteerd voor de Stichting Lechaim, die slachtoffers helpt van terreur in Israël. Iedereen hartelijk welkom.

Aankondiging winterfair
Voor iedereen die van gezelligheid en lekker eten houdt volgt hier goed nieuws: de winterfair komt er weer aan! Vrijdag 30 november zal het koude asfalt van het kerkplein veranderd worden in een warme ontmoetingsplaats. Bij de gloed van vuurkorven zullen vooral veel lekkernijen worden aangeboden.
• Vindt u het leuk om iets lekkers te maken en aan te bieden? Iets voor bij de koffie of jam, advocaat, erwtensoep enz.
• Bent u creatief en heeft u daarvan iets te verkopen?
• Wilt u een meehelpen bij het opbouwen of op de dag zelf?
Laat dit weten aan Jaap en Alinda Leenman, Buitendams 465, tel. 63 04 62, alindaleenman@xs4all.nl.
Meer informatie volgt. Maar hou dus 30 november een gaatje vrij voor ontmoeting en lekkernij.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 september 2018
De diaconale collecte op de zondag in het openings-weekend is voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezins-materiaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding. Naast onze financiële steun blijft gebed voor de HGJB belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Besteding middelen uit nalatenschap
Zoals u weet ontving de diaconie eind 2014 een nalatenschap ten gevolge van het overlijden van een gemeentelid. Geheel volgens de wilsbeschikking worden de middelen uit deze nalatenschap besteed aan hulpbehoevende projecten in binnen- en buitenland. De commissie, die is ingesteld om voorstellen aan de diaconie te doen met betrekking tot de besteding van deze middelen en waarin naast diakenen ook andere gemeenteleden zitting hebben, heeft ook dit jaar onderzoek gedaan en donaties bepaald. Het totaal van de donaties bedraagt evenals voorgaande jaren ca. € 100.000,-. Met dit bedrag worden enkele meerjarige projecten gesteund en zijn eenmalige donaties toegekend aan diverse organisaties en projecten. Voor 2018 is besloten om donaties te doen aan de volgende projecten en organisaties: Ziekenhuis Itendey (GZB, familie Folmer in Congo), Ondersteuning studenten Cluj (Roemenië), Uitgezonden gemeenteleden (waaronder Lea Luiten) en werkvakanties, Aqua Viva – hulp aan verslaafden (Brazilië), Stichting Moj Bliznji (Bosnië), Freedom61 – werk onder prostituees (Letland), kindertehuis Mera (Roemenië), Community center (GZB, familie Blom in Albanië), Hulpverlening op Sint-Maarten (Sint-Maarten), Agrarisch project van Woord & Daad (Uganda), SDOK – Vervolgde Christenen (Pakistan), Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (Israël), ALEH – zorg voor gehandicapten (Israël), Werk onder vluchtelingen (Hardinxveld-Giessendam), Commissie Linken (Den Haag), Leger des Heils (Dordrecht), Geloven in Spangen (Rotterdam), Stichting Kruispost (Amsterdam).
De diaconie dankt de commissie voor het onderzoek wat zij gedaan heeft om steunwaardige organisaties en projecten te bepalen. We bidden tevens om een doelgerichte en zegenrijke besteding van de middelen door de genoemde organisaties en projecten.

Ontmoetingsavond donderdag 20 september
De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 20 september in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur met een meditatie waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens wordt het tweede deel van de dia serie ‘Een wereld van verschil: Nederland of Ethiopië’ door dhr. Leen Klop gehouden. De afgelopen jaren is hij diverse malen naar Ethiopië geweest. Wat hem elke keer weer verbaasd is het enorme verschil in cultuur tussen Nederland en Ethiopië. Door middel van beelden zal hij vertellen over hoe mensen daar leven en hoe de maatschappij draait. Ondanks de snelle economische groei van Ethiopië is het nog steeds een ontwikkelings-land. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).
Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:
– 25 oktober: Verhaal over voorstellingen van dieren in Middeleeuwse kerken
– 22 november: 1948-2018 De Staat Israël 70 jaar
– 20 december: Kerstviering met broodmaaltijd
– 24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia
– 21 februari: Ouderen in veilige handen
– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard
Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Nieuwe kerk
Donderdag 27 september (en eventueel vrijdag 28 sept.) en maandag 1 oktober (en eventueel dinsdag 2 okt) zal de jaarlijkse schoonmaak van de Nieuwe kerk weer plaatsvinden. Voor dit karwei kunnen we weer een flink aantal vrijwilligers en vrijwilligsters gebruiken. Graag zien we op donderdag een aantal mannen die de buitenboel willen schoonmaken. Maandag 2 oktober willen we dan het interieur schoonmaken. Voor deze werkzaamheden hebben we behoefte aan zowel vrouwen als mannen (voor het zwaardere werk). Natuurlijk zijn ook de jongeren van de gemeente van harte welkom! Ook als u maar een paar uurtjes komt is dat al erg fijn. Ook vanuit de andere wijken bent u van harte welkom! Voor meer informatie: Anne Kazen: 61 28 39.

college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kom in een kring
Ben jij een 20-er of 30-er en zou je het komende jaar graag mee willen draaien in een Bijbelstudiekring? Dat kan! We hebben momenteel vier kringen. Neem even contact op via: corinezonnenberg@hotmail.com en dan kijken we welke kring past.

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
De Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie is vooral een kring waar we praktisch proberen na te denken over wat God in de Bijbel tegen ons zegt. Misschien is de term ‘eenvoudige’ daarmee wel een beetje misleidend. Dit jaar zullen we nadenken over de ‘Kerk van Jezus’. Hoe belangrijk is de kerk en wat is eigenlijk de kerk? En als je dat dan al bedenkt, zijn wij dan met elkaar kerk zoals Jezus dat bedoelde? In tien avonden zullen we over dit thema nadenken. We beginnen met een introductie op het thema, vervolgens drie avonden over het Koningschap, daarna drie avonden over discipelschap en we sluiten af met drie avonden over gemeenschap.
Zoals de wijkbijbelkringen openstaan voor iedereen, zo staat ook deze kring open voor iedereen. Denk je: dit thema heb ik interesse in, zorg dan dat je erbij bent. De data voor dit seizoen zijn: 24-9, 8-10, 29-10, 26-11, 10-12, 7-1, 4-2, 18-2, 11-3 en 1-4.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Vrouwenbijbelkring Dorcas 2018/2019
Dorcas is een vrouwenbijbelkring voor alle leeftijden. Ongeveer één keer per drie weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar in De Parel voor een Bijbelstudie en ontmoeting. Dit seizoen gaan de Bijbelstudies over Jeremia aan de hand van het blad ‘Vrouw’. De eerste keer, dinsdagmorgen 18 september, staat in het teken van kennismaking en zijn alle leden van Dorcas en belangstellenden van harte welkom voor een High Tea vanaf 9.30 uur in de tuin van fam. Anja Buyk, Binnendams 34. Deze morgen zal er een korte introductie zijn op ons jaarthema Jeremia. Ook de kleine kinderen zijn van harte welkom en neem gerust een vriendin mee.
Voor meer informatie en data: www.hghg.nl. Ga naar ‘verenigingen en kringen’ en klik dan door naar vrouwen-verenigingen. Een hartelijke groet van de Stuurgroep:

Marja, Janneke, Erika, Bep en Annette

Woensdagmorgenbijbelkring
Sinds jaar en dag is er om de veertien dagen op de woensdagmorgen in het winterseizoen de Bijbelkring. Zoals u zult begrijpen zijn de ouderen in de meerderheid. Door het klimmen van de jaren vallen dan ook regelmatig leden af. Het zou daarom fijn zijn weer wat nieuwe leden te verwelkomen. We denken met elkaar na over een Schrift-gedeelte. Na een kopje koffie of thee wordt dit met elkaar besproken. Op deze manier willen we komen tot verdieping van ons geloof. Van harte nodigen we u uit met ons mee te doen. Dit seizoen denken we na over het Evangelie van Johannes. De eerste bijeenkomst is woensdag 19 september in de Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur. Onderwerp: Joh. 1: 1-18. Leiding: P. Boon. tel. 61 77 83 en P. van Wijngaarden. tel. 61 59 53.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Woensdag 19 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Ds. B.C. Haverkamp is bereid gevonden op deze eerste bijeenkomst een inleiding te houden. Het thema voor deze avond is: ‘Een open dak naar de hemel, over het Loofhuttenfeest’. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Thuiskring II
Kring II bestaat uit voornamelijk dertigers die met elkaar Bijbelstudies houden. We gebruiken hiervoor een boekje als leidraad. De eerste avond is op dinsdag 25 september bij Arie en Jacolien de Wit, Prins Hendrikstraat 8. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! We beginnen om 20 uur. Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar 06-29443067 of jacoliendewit@gmail.com.

Jeugdrubriek

We starten om 19.30 uur in De Wagon of een andere benedenzaal van De Parel en we eindigen rond 22.15 uur.
Ben jij 17 jaar of ouder dan ben je van harte welkom. Op de JV verdiepen we met elkaar ons geloof, maar hebben we het ook vooral heel gezellig met elkaar en we doen leuke activiteiten. We gaan regelmatig met elkaar op stap, waarbij ideeën van JV-leden van harte welkom zijn. De McDonalds is bijvoorbeeld een favoriete plek van de JV-ers om de avond mee te besluiten. Zien we jou ook op 21 september? Tot dan. JV Ichthus

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hallo jongens en meisjes, Zondag 23 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange zomervakantie gaat ook de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn (weer) van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur in De Parel. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 23e!

de juffen en meesters van de zondagsschool

Zending

Familie Blom weer terug in Albanië
Maarten en Gerdien Blom zijn sinds deze week met hun kinderen weer terug in Albanië. Vorige week stuurden ze hierover hun aankondiging van vertrek op maandag 10 september. Onderstaand vertellen ze hoe het nu met hen een de kinderen gaat:
    Een groet vanuit Bodegraven
Maandag 10 september, vliegen we weer terug naar Albanië. Mensen vragen aan ons of we dat nog wel zien zitten na alles wat er is gebeurd. We merken dat het goed is om weer terug te gaan. Daar hebben wij en onze kinderen ons leven al vijf jaar. De kinderen zullen weer naar school gaan, ze hebben weer hun eigen vertrouwde omgeving, die tegelijk ook de omgeving is waar Miriam was. Dat zal confronterend zijn, ook voor ons.
Met onze jongens gaat het lichamelijk goed. Ze hadden allebei een vorm van een ‘shigella’-besmetting, een darmbacterie die voor heel wat antibiotica resistent is. Of Miriam die bacterie ook had weten we nog niet, dat onderzoek loopt nog. En of ze daar ook aan overleden zou zijn is ook niet te zeggen. Bij de Shigella bacterie komen er in zeer zeldzame gevallen complicaties voor die dodelijk kunnen aflopen. Die kans is heel erg klein. Het autopsie rapport kan hier misschien enige verduidelijking over geven. Zouden we het ooit te weten komen? Misschien is het ook niet het allerbelangrijkste. God was bij machte haar te genezen, van een paar kleine beestjes die je niet kunt zien met het blote oog, maar Hij heeft het niet gedaan. En toch hebben we geen waarom-vragen. Eerder vragen we: waarvoor? We bidden dat Hij dit leed zal laten meewerken ten goede. Voor Gods Koninkrijk, voor herstel van relaties, voor gerechtigheid…
Bid voor onze kinderen. Yaél en Tijmen hebben het zwaar. Ze hebben nachtmerries. Onze Gideon kan soms heel verdrietig en boos zijn en kan er geen woorden aan geven omdat hij nog zo jong is. Over Julian maken we ons geen zorgen. Die ziet wel ons verdriet, maar zit goed in zijn vel. We knuffelen hem veel.
Ook Gerdien en ik hebben ons verdriet, ieder op zijn eigen manier. We leren elkaar op een nieuwe manier kennen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Als we de statistieken moeten geloven is de kans 50 procent dat ons huwelijk gaat stranden Dat gaan we zeker niet over ons afroepen, maar we zijn ons er wel degelijk van bewust dat het verlies van Miriam de nodige druk legt op ons huwelijk. Tot nu toe merken we dat we elkaar kunnen vasthouden. En wat ons samenbindt is de Bijbel en het gebed. Een drievoudig snoer.
Dank voor al jullie gebed en meeleven. Nog steeds ligt er een stapel kaarten die we nog niet konden openmaken… zoveel kaarten. Overweldigend!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Wonderlijk is het hoe God Zijn werk volvoert. We hoorden afgelopen zondag vanuit Richteren 14: 4 hoe God de verkeerde keus van Simson inpast in Zijn plan. Simsons keus om te trouwen met een Filistijnse is aanleiding om te beginnen met zijn taak: Israël verlossen van de Filistijnen. Het laat de grootheid van God zien. Hij is niet te stuiten. We hoorden ook over zijn gevecht met de leeuw. Een teken dat de Heere Simson de kracht geeft om zijn opdracht ten uitvoer te brengen.
De Geest van God geeft ook vandaag de kracht om de strijd aan te gaan tegen de boze die rondgaat als een leeuw en zo te staan in dienst van de Koning!

Pastoraat
Verschillende gemeenteleden zijn ernstig ziek. Sommigen zijn bezig met kuren. We dragen hen, samen met allen die bij hen horen aan de Heere op.
In onze gebed denken we ook aan oudere gemeenteleden die meeluisteren via de kerkradio of internet. Een bezoekje, kaart of telefoontje zal hen goed doen.

Ouderavond catechese
We herinneren alle ouders aan de ouderavond van de catechisatie op dinsdagavond 18 september om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Van harte welkom!

Bijbelkring
Woensdagavond 19 september komen we voor het eerst dit seizoen bijeen. We lezen samen 1 Samuël 1. We behandelen dit seizoen het boekje ‘Uw dienaar luistert’. Het boekje is te verkrijgen bij Rinnah. Graag ter voorbereiding alvast het eerste hoofdstuk uit het boekje doornemen. Ik zie er naar uit om u en jou te ontmoeten rond een open Bijbel. Of je nu een dertiger bent, of 60+, van harte welkom. Het is mooi en goed om met mensen van verschillende leeftijden de Bijbel te lezen, daar uit te leren en in gesprek te zijn met elkaar. Zo kunnen we van elkaar leren, en elkaar bemoedigen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Belijdeniscatechisatie
Nog een laatste oproep voor de belijdeniscatechisatie. Wanneer je deze graag wilt volgen, meld je uiterlijk maandag 17 september bij mij aan. Dat kan via een mailtje, een telefoontje of door me even aan te schieten. Donderdagavond 20 september hopen we te starten. De aanvang is 20.00 uur in de pastorie (Vinkeweer 3).

Giften
Br. H. W. G. Kant ontving € 10,- voor het verjaardagsfonds en € 10, – ter besteding van de zending. Dank voor uw giften.

Gelezen
‘O almachtige God, omdat u in Uw grondeloze barmhartigheid ons niet alleen hebt toegelaten, maar ook hebt geboden en geleerd, dat wij door de verdienste en middelaarschap van Uw enig lieve Zoon onze Heere Jezus Christus, U als Vader zullen aanzien en Vader zullen noemen, ondanks dat U terecht met alle rechtvaardigheid een strenge Rechter zou kunnen zijn over ons zondaren. Om de zonden die wij zoveel en zo zwaar tegen Uw Goddelijke en goede wil gedaan, en waardoor wij U vertoornd hebben. Geef ons door Uw barmhartigheid in onze harten een troostvol vertrouwen op Uw vaderlijke liefde. En laat ons ondervinden de allerliefste smaak en zoetheid van die kinderlijke zekerheid, zodat wij met vreugde U een vader noemen, en als Vader kennen en hoogachten. U in al onze noden liefhebben en aanroepen mogen’. Maarten Luther (1483-1546)

Op weg naar het Heilig Avondmaal
Zondag 30 september wordt in onze gemeente weer het avondmaal gevierd. Er is een voorbereidingsdienst en een bezinningsmoment. Maar het is ook goed om persoonlijk Bijbelgedeelten te lezen die op het avondmaal betrekking hebben. Ik wijs daarom graag op een dagboek dat onlangs is uitgekomen. Onder redactie van Edwin Jonkers (ouderling in de Hervormde Gemeente Bodegraven) is ‘Dagboek bij brood en wijn, gids rondom het avondmaal’ uitgegeven. Op de achterkant van dit dagboek lees ik: ‘Dagboek bij brood en wijn’ is een gids die je kunt gebruiken in de week van voorbereiding op het Avondmaal en de week na de viering van het Avondmaal. Dagelijks kun je een passage lezen. Edwin Jonkers heeft tweeënzestig preken van dominees samengevat die betrekking hebben op de Avondmaalsviering.’
Het gaat hierbij om preken van predikanten uit de breedte van de Gereformeerde Bond. Ik trof er ook preeksamen-vattingen in aan van predikanten die in onze wijk beroepen zijn geweest zoals ds. Mensink, ds. Breugem en ds. Van Zwet. Verder beantwoorden in dit dagboek verschillende proponenten vragen die nogal eens gesteld worden over het avondmaal. Kan ik wel aangaan of eet en drink ik mezelf een oordeel? Is de viering van het Heilig Avondmaal altijd zo geweest? Waarom staan er tafel-wachters bij het avondmaal? Verder staan achterin ook Psalmen die gezongen zijn tijdens de diensten waarin de preken zijn gehouden. Dat geeft mooi de gelegenheid om thuis nog eens te zingen met elkaar. Kortom, een waarde-vol dagboek dat ik graag bij u en jou aanbeveel omdat het helpt om toe te leven naar de viering van brood en wijn.

Barbecue 16+
Zaterdagavond 29 september willen we met alle jongeren van 16 jaar en ouder gaan barbecueën. Dit doen we bij fam. De Jong, Parallelweg 139. Inloop vanaf 18.00 uur. We starten om 18.30 uur. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Willen jullie je uiterlijk 22 september opgeven bij Annelie Egas?

… tot zondag
We starten zondagmorgen het winterseizoen. Het thema, aangereikt door de HGJB, is ‘Met hart en ziel’. We lezen Deuteronomium 6. God wil gediend worden met ons hart, met onze ziel en met al onze krachten. Hoe doe je dat precies? Israël krijgt ook de opdracht om het gesprek gaande te houden over wat de Heere zegt en vraagt? Hoe gaat dat precies? Wat betekent dat voor het nieuwe winterseizoen? Na de dienst bent u welkom in De Parel. Samen met de andere wijken is er gelegenheid om koffie te drinken en door te spreken over het Bijbelgedeelte. De avonddienst wordt geleid door ds. P. van de Voorde. Zondag 6 van de catechismus wordt behandeld. U en jou wens ik een gezegende zondag! Laten we met vreugde onze plaats in de kerk innemen!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst
Zondag 16 september is de opening van het winterwerk. Thema voor deze dienst is: ‘Met hart en ziel’, naar aan-leiding van de geloofsbelijdenis van Israël in Deut. 6.

Ontvangen
Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens huisbezoek € 15,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gift!

Mentoren gevraagd
Hou je van jongeren, vind je de tienerleeftijd ook zo prachtig, meld je dan aan om mentor te worden van een follow me groepje. Je hoeft niet perse jong van leeftijd te zijn, als je maar jong van hart bent en van harte gelooft in de Heere Jezus. We willen dit jaar met z’n tweeën leiding geven aan een groepje. Dat geeft ook de kans om gewoon eens mee te lopen, een soort stage, zodat je kunt zien of deze tak van sport iets voor je is.
De intro van elke avond wordt verzorgd door Corine en de dominee. We krijgen ook coaching op het gebied van werkvormen en groepsbegeleiding. Meld je aan bij: predikant.noord@hghg.nl (of app: 06-41 03 73 67)

Belijdeniscatechese
Ook dit jaar gaan we weer van start met een groep mensen die zich willen verdiepen in de wortels van het christelijk geloof. Wil je meedoen, ook wanneer je nog niet zeker weet of je dit jaar al belijdenis gaat doen, dan ben je hartelijk welkom. Aanmelden kan nog steeds. De aanmeldingen druppelen langzaam binnen. De eerste avond is op 18 september.
We komen samen in de pastorie aan de Kemphaan 4, van 19.30 – 21 uur.
Je kunt je opgeven bij mij (App 06-41 03 73 67) of mail (predikant.noord@hghg.nl) of briefje)

Israëlreis 29 april t/m 7 mei 2019
Aanstaande zondag zal er een folder met aanmeldings-formulier liggen bij de uitgangen van de kerk. Wilt u mee-gaan of denkt u nog even na, neem dan zo’n folder mee.

Citaat
In de Bijbel wordt geen poging gedaan om God te definiëren – om God verstandelijk in onze concepten vast te leggen. de Bijbel vertelt het verhaal van God, verhaalt over Zijn daden en de geschiedenis van God op aarde in de menselijke sfeer. De bijbel verkondigt de waarde en het belang van Zijn handelen en langs die weg wordt het bestaan van God bewezen en Zijn wezen en natuur beschreven. De Bijbel is niet een filosofisch boek maar een geschiedenisboek, het boek van Gods machtige daden die ons Hem doen kennen. Karl Barth

Danken en bidden
We danken de Heere dat we een nieuw kerkelijk seizoen mogen beginnen.
We bidden voor de jongeren en ouderen, voor kringen en catechese, voor al die bijeenkomsten waar het Woord van God open gaat en we gevoed mogen worden.
We bidden om de leiding van de Heilige Geest in de gemeente en ons persoonlijk leven.

Tenslotte
We wensen u allen een goed en gezegend seizoen toe.

Berry en Tanja Haverkamp

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Ter bemoediging voor  alle zieken het volgende lied:
     Rots der eeuwen, troost in smart,
     Ik Geef aan U mijn hele hart
     Als mijn stervensuur eens slaat,
     mijn hart trager kloppen gaat,
     wees dan bij mij, Zone Gods,
     wees in eeuwigheid mijn Rots.

Verdeling werkdruk predikant en kerkelijk werker
In de kerkbode van 24 augustus 2018 heeft u kunnen lezen dat de AK besluiten heeft genomen met betrekking tot de verdeling werkdruk predikant en kerkelijk werker. Een van de punten was: ‘Indien nodig is zullen op afroep voor wijk Zuid flexibel uren van een kerkelijk werker ingekocht worden.’ Dit betekent dat onze predikant gebruik kan maken van de hulp van een kerkelijk werker voor het pastorale werk.
We zijn dankbaar dat we broeder R. Verkaik bereid hebben gevonden om, als het nodig is, pastorale hulp te verrichten in het midden van onze wijkgemeente. Het afgelopen jaar heeft hij al verschillende keren werk uit handen genomen van onze predikant. En dat tot volle tevredenheid.
We wensen broeder Verkaik toe dat de Heere hem wijsheid en inzicht geeft in het werk dat hij, ook in onze wijkgemeente, mag doen.

Catechese
Deze week zijn de brieven in de wijk voor het nieuwe seizoen rondgebracht. Alle jongeren worden van harte uitgenodigd (weer) deel te nemen.
Zij die mee willen doen met de belijdeniscatechisatie kunnen dit alsnog doorgeven aan ds. P. van de Voorde (predikant.zuid@hghg.nl). Hieronder het schema van dit seizoen. Als je op de betreffende avond niet kunt, overleg dit dan met degene bij wie je catechese gaat volgen.
    De Parel:
12-13 jaar dinsdag 18.30- 19.15 uur T.J.D. de Koning
14-15 jaar dinsdag 19.15-20.15 uur T.J.D. de Koning
     Oude kerk:
16-17 jaar dinsdag 19.00-19.45 uur ds. P. v.d. Voorde
18+ woensdag 19.00-20.00 uur ds. P. v.d. Voorde
Belijdenis dinsdag vanaf 20.00 uur ds. P. v.d. Voorde

Bijbelstudiekring
20 september wordt de eerste avond van de Bijbelstudiekring gehouden. Het eerste hoofdstuk van het boek ‘De brieven van Johannes’ zullen we met elkaar bespreken. Aanvang: 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord
Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Zoek daarom uw hart van de liefde der zienlijke dingen af te trekken en u heen te keren tot de onzienlijke. Want wie hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten, en verliezen de genade van God.’

Tenslotte
Het openingsweekend staat voor de deur. De kerkenraad is dankbaar dat er velen zijn die zich verantwoordelijk weten voor onze gemeente en hun gaven en talenten inzetten in het vele werk wat te doen staat in onze gemeente. Dat mag en moet gedaan worden vanuit een biddende positie. God zegene ons allen. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 september
Openingsweekend
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 15 september
Openingsweekend
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 16 september
Na de morgendienst: ontmoeting in De Parel

Maandag 17 september
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 18 september
19.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas -Binnendams 34

Woensdag 19 september
09.30-11.00 uur Woensdagochtend Bijbelkring – jeugdzaal OK
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Bijbelkring wijk 1- De Parel

Donderdag 20 september
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel
20.00 uur Bijbelstudiekring wijk 3 – De Parel
20.00-22.00 uur Opvoedkring leeftijd 8- 11 – Maasstraat 47

Vrijdag 21 september
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Erediensten

Zondag 16 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.P. Kromhout van der Meer, Zwijndrecht

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. IZB Zending in Nederland/Evangelisatiecommissie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Eline Kooij, Linda Bikker, Daniëlle Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 8: 1

avonddienst: Psalm 89: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 noord, ds. B.C. Haverkamp

18.00 uur   wijk 3 zuid, ds. B.C. Haverkamp

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk eigen gemeente

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A1: Hester Klop, A2 Elsa Visser, A3 Leandra de Jong, A4 Juliët Boon

Groep B1: Hanna van de Wetering, B2 Martine Kraaijveld, B3 Alienke de Rover

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Britt de Bruin

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.