Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond

“En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.”

Genesis 15: 17

Abram moet een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif halen. Het zijn de dieren die in die tijd als offerdieren werden gebruikt. Als je nu tussen de regels door leest, dan stopt op dat moment het gesprek. God heeft de opdracht gegeven en Abram gaat die opdracht uitvoeren. Hij haalt die dieren en net als bij een offer slacht hij deze. De grote dieren deelt hij doormidden en legt ze tegenover elkaar. De twee duiven worden niet gedeeld, maar ieder aan een kant gelegd.

Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Om dat te begrijpen moet u weten hoe vroeger, in het oude Oosten, een verbond werd gesloten. Stel, er waren twee koningen die bondgenoten wilden worden. Dan lieten ze offerdieren komen en ze deden precies dit. De offerdieren, behalve de duiven, werden in tweeën gedeeld net als bij de echte offers. Zo lagen er dus twee hopen vlees. De twee koningen maakten samen afspraken, ze beloofden elkaar trouw, en dan liepen ze samen tussen die twee hopen offervlees door. De gedachte was: als één van de twee zijn woord zou breken, dan zou hij gelijk mogen worden aan zo’n offerdier. Oftewel: dan zou de ander het recht hebben om hem te doden. Dat was de straf voor het breken van een verbond.

Abram was een man van zijn tijd. Hij wist wat er ging gebeuren. Dat God met hem een verbond ging sluiten. Daarvoor had hij alles klaar moeten leggen. Maar op het moment dat Abram alles klaar gelegd had, was God er even niet. Daarom moest Abram de geslachte dieren bewaken. De gieren aasden er op, maar Abram joeg ze weg.

Dan valt er een diepe slaap op Abram en in die slaap verschijnt God, de belangrijkste verbondspartner. Eerst vertelt Hij aan Abram, wat zijn nageslacht staat te wachten. En als Hij dat gezegd heeft, vindt de eigenlijke rituele verbondssluiting plaats.

Er gebeurt hier iets tegendraads. Normaal gingen beide partijen samen tussen de twee hopen offervlees door. Zeker als het twee gelijke partijen waren, zoals bijvoorbeeld bij twee koningen. Maar als het ongelijke partijen waren, zoals bijvoorbeeld een koning en een lagere in rang, dan gebeurde het nog wel eens, dat alleen de lagere in rang tussen de twee hopen offervlees door liep. Immers de hogere in rang werd altijd vertrouwd. Hij zou zijn beloften wel nakomen. Hij hoefde niet tussen de dreiging van het niet nakomen van dit verbond door lopen, maar de lagere in rang wel! Deze moest zeker weten, wat er boven zijn hoofd hing, als hij zijn belofte niet zou nakomen.

Hier gaan alleen een rokende oven en een brandende fakkel tussen de stukken door. Die rokende oven en die brandende fakkel zijn beelden, die worden aangewend, als symbolen van Gods aanwezigheid. Abram, de lagere in rangorde gaat er niet tussendoor. Er wordt een verbond gesloten, maar niet een verbond, waar twee partijen elkaar trouw beloven. Want dan zou Abram er naast gelopen hebben. Maar wel een verbond van God met Abram. Een verbond waarbij de ene partij zegt: ‘Ik geef mijn belofte, Ik en Ik alleen zorg voor jou!’ . En nu komt het bijzondere: ‘En Ik alleen neem ook de vloek op Mij, als dit verbond verbroken wordt. Dan word Ik, en Ik alleen, als deze offerdieren gedood, geslacht!’

Zo is God. Een eenzijdig verbond. Hij belooft en als het misgaat en… het ging mis, niet één keer, niet twee keer, maar telkens weer. De straf werd voltrokken, als een offerdier werd Hij geslacht op Golgotha en Hij, Jezus, riep daar: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Mattheus 27: 46)

Daar zitten we dan, met ons gedoopt voorhoofd. Een eenzijdig verbond van Hem, met ons gemaakt, toen we nog heel klein waren en van de wereld geen kwaad wisten. En ook nu gaat er aan onze kant nog steeds van alles mis en houden wij ons niet aan dit verbond. Maar Hij wel en ook voor wat er bij ons mis gaat heeft Jezus, God zelf betaald met Zijn bloed aan het kruis van Golgotha. De berijming van Psalm 105 zegt het zo treffend:

‘ ‘t Verbond met Abraham zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.’ (Psalm 105: 5).

Piet de Groot

________________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert Jan Peter Teeuw

Zaterdag 13 oktober geeft Jan Peter Teeuw een concert op het Van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld. Jan Peter Teeuw (05-07-1987) studeerde orgel bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Op zijn veertiende werd hij organist in Rotterdam (Sonneburgh). Op dit moment is hij organist in Ridderkerk (Singelkerk en Wilhelminakerk). Ook werkt hij veelvuldig mee aan concerten, als koorbegeleider (op orgel en piano) en als solist. Bij een aantal koren is hij vaste begeleider. Jan Peter Teeuw speelt werken van D. Bédard, L. Morée, J.G. Walther, A. Guilmant, J. Bonnet, M.E. Rossi, R.W. Wilkes, W.R. Driffill en een improvisatie van hemzelf. Het concert begint om 20.00 uur. Na afloop van het concert is er een ‘meet and greet’ waar we onder het genot van een kopje koffie/thee nog even kunnen napraten. De toegang is € 5,-; kinderen onder de 12 jaar gratis.

Huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

In de week van 15 tot en met 20 oktober gaan de collectanten voor Logeerhuis De Ark weer langs de deuren met de collectebus.

In het weekend en in schoolvakanties wordt in De Ark gelogeerd door jongeren met een verstandelijke beperking.

Begin dit jaar zijn veel logees begeleid gaan wonen in woonlocatie Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam; maar gelukkig hebben wij weer voldoende nieuwe logees kunnen verwelkomen. Van ons logeerhuis wordt gebruik gemaakt door logees uit de regio maar ook ver daar buiten.

In deze zorg wordt veel bezuinigd en daarom is ook in 2018 een collecte weer hard nodig! Zeker nu er zo weinig logeerhuizen zijn en de behoefte aan logeerzorg onder de ouders en verzorgers nog altijd aanwezig is. Het is fijn voor ouders om de zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. In dit geval aan de gemotiveerde medewerkers van Eddee Samen in ons mooie logeerhuis aan de Vinkeweer 2.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Commissie Kerk en Israël

Tijdens de Israël avond van 2 oktober, waar Henk Binnendijk sprak, is een collecte gehouden voor de Stichting Lechaim. De collecte heeft het mooie bedrag van € 978,65 opgebracht. Heel hartelijk dank.

De Waarheidsvriend

In de portalen van de Oude en de Nieuwe Kerk liggen de komende vier weken enkele exemplaren van de Waarheidsvriend. Deze worden ons aangeboden door de Gereformeerde Bond. Zoals bekend is de Waarheids-vriend de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond waarin predikanten kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde stellen en ingaan op geestelijke en pastorale vraagstukken. Ook zijn er een aantal vaste rubrieken, een meditatie en interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten te vinden in de Waarheids-vriend. De komende vier weken verzorgd ds. W.J. Westland de meditaties in de Waarheidsvriend, vandaar dat deze exemplaren beschikbaar worden gesteld. Neemt u gerust een exemplaar mee. Van harte aanbevolen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 oktober

Deze zondag willen we een Noodhulpcollecte houden voor slachtoffers van de diverse natuurrampen in Indonesië. Door aardbevingen en een tsunami zijn de afgelopen weken vooral de eilanden Lombok en Sulawesi getroffen.  Naast de vele dodelijke slachtoffers zijn heel veel mensen hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Ruim 100 jaar geleden begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Nu het eiland zo zwaar is getroffen, wil de GZB waar mogelijk via partnerkerken en -organisaties de bevolking helpen. In eerste instantie zal het vooral gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. De Torajakerk op Sulawesi, voortgekomen uit zendingswerk van de GZB, heeft inmiddels een noodhulppost gestart in het synodekantoor in Rantepao. Hier verzamelen ze rijst, noodles, kleding, water, etc.

Daarnaast zijn er ook noodhulp-posten geopend in onder andere Palu om op die manier de hulpgoederen te distribueren. Kortom: de kerk op Sulawesi (waar momenteel ook ds. Laurens Jan Vogelaar werkzaam is) doet wat ze kan doen. Maar daarnaast is extra hulp meer dan welkom want de nood is groot. De diaconie roept u daarom op om mee te bidden voor de slachtoffers en alle  hulpverleners. Uw hulp en gebed is dringend nodig!

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2018

Binnenkort ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt net als andere jaren een beroep op onze solidariteit gedaan. Daarmee steunen we het pastoraat dat niet door plaatselijke kerken wordt uitgevoerd. Hieronder valt het pastoraat aan doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Verder worden andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken, geholpen.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor ieder lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas, de resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 31 oktober deze brief  nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via kerkrentmeester203@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 oktober komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Aan de beurt is deze keer Johannes 2 (o.a. de bruiloft te Kana). We hopen op een goed samenzijn. Allen hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Escape Hardinxveld
Ben jij 17 jaar of ouder? Dan mag je op 19 oktober meedoen met deze leuke activiteit. We verzamelen om 19.30 uur bij de Parel. Zien wij jou ook? Het is belangrijk dat je goede stevige schoenen aantrekt. Tot dan!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de morgendienst stonden we stil bij het raadsel van Simson (Richteren 14: 12-14). Het ging om de setting, de inhoud en de uitwerking van het raadsel. Bijzonder om te zien hoe God in een wereld van gebrokenheid en zonde, waarin zelfs de richter niet met Hem rekent, toch Zijn werk volvoert. Het gedeelte roept ook veel vragen op. Hoe zit het met die dertig Askelonieten en de Geest van God die vaardig wordt? We ontdekten dat het vooral gaat om een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd waar ieder kind van God ook in deze tijd mee te maken heeft. Keuzes zijn niet neutraal. Spelen met verleiding is link! Goddank heeft op Golgotha het kruis van Christus gestaan en heeft Hij geroepen: “Volbracht”. In dat woord ligt de overwinning. Al gaan we struikelend voort, dankzij Hem komt de overwinning echt aan het licht!

Pastoraat

Er zijn verschillende gemeenteleden ernstig ziek. Sommigen weten dat ze, menselijkerwijs gesproken, niet meer beter zullen worden. We leven blijvend met hen mee. Wat is het heerlijk als je in moeilijke omstandigheden bij de Heere wegschuilt. Dat is lang niet altijd simpel. Soms kun je zo heen en weer geslingerd worden door vragen, door zorgen en verdriet. Toch, wie zijn hoop stelt op de Heere, ontdekt het echt. Hij geeft rust en vrede. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal over-nachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91: 1)

 Giften

Voor de kerk ontving ik € 10,- . Hartelijk dank!

 Kerngroepen

Na de avonddienst komen de verschillende kerngroepen bijeen. De jongeren van 12 en 13 jaar worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De 14 en 15 jarigen zijn welkom bij de fam. Batenburg, Peulenlaan 52. Alle jongeren van 16 t/m 20 jaar zijn van harte uitgenodigd bij de fam. Schild, Wibautstraat 17. Een mooie avond toegewenst

Bijbelkring

Op woensdag 17 oktober komt de Bijbelkring weer bijeen. Het gaat over 1 Samuel 2: 11-26. Samuel groeit op in Silo terwijl Hofni en Pinehas als priesters hun eigen regels hanteren. Een ieder is van harte welkom! Leest u van tevoren het Bijbelgedeelte en hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Uw dienaar luistert’ door? We bidden om een gezegende avond die ook tot opbouw van het geloofsleven zal zijn.

Gelezen

De jeugd is de bloem van het leven. De Heere roept die tot Zijn dienst. (Jacobus Fruytier (1659-1731))

 …tot zondag

We kijken uit naar de dienst van zondagmorgen. Jeftha Quist en Rhodé Schild ontvangen het teken en zegel van Gods genadeverbond. Bijzonder dat God door middel van de doop Zijn handen op deze kinderen legt en hen laat weten: Ik wil jullie God zijn. We lezen in deze dienst Psalm 100. Dat is een loflied waarin de dichter belijdt: “Hij heeft ons gemaakt –  en niet wij –  Zijn volk en de schapen van Zijn weide”. (Psalm 100: 3)

’s Avonds horen we over Simson en lezen we Richteren 15. De confrontatie met de Filistijnen is echt begonnen. Simson wordt uitgeleverd door zijn volksgenoten, hij breekt de touwen stuk en behaalt een overwinning op de Filistijnen. Vervolgens overvalt hem een heftige dorst. Wat wil God hem en ons hiermee leren. Het thema van de verkondiging is: ‘De les van Lechi’. Laten we bidden om gezegende diensten. “Bidt meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheim van Christus te spreken (…) opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken”. (Kolossenzen 4: 3 en 4).

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onder ons zijn noden, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! ‘In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust’ (Psalm 33:10 berijmd).

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 4 november. Deze dienst zal worden geleid door de classispredikant ds. G. van Meijeren. Ouders die hun kind ten doop willen houden kunnen zich aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens kroonjarenbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Ouderling Wim Hoogendoorn mocht € 20,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw giften!

Bijbelstudiekring Joël-Habakuk (wijk Noord)

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 1 november om 20.00 uur in De Parel. De overige data blijven: 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 11 april. Zoals eerder gemeld, wordt het boekje ‘Leven bij de dag, Bijbelstudies uit Joël en Habakuk’ van ds. J.J. ten Brinke behandeld. Inmiddels is boekje weer verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah.

De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus zou ds. Berry Haverkamp samen met dhr. Lock geven. Inmiddels hebben beide cursusleiders aangegeven dat de cursus ook alleen door dhr. Lock gegeven kan worden. Hij gaat daarmee starten, zoals oorspronkelijk gepland op maandag 29 oktober, aanvang 20.00 uur. De andere data waren ook reeds eerder genoemd, nl. 5 en 12 november en 3 december. De locatie is voor alle avonden in De Parel.

Degenen die zich reeds hebben opgegeven zijn bekend. Indien u zich alsnog wilt opgeven, kan dat bij dhr. Lock. Zijn telefoonnummer is: 06-53 94 30 23.

Belijdeniscatechese

Voor de belijdeniscatechese hebben we Joren IJzerman bereid gevonden, deze samen met jeugdouderling Erik van de Wetering)te geven. De eerste avond is dinsdag 16 oktober a.s.. De overige data zullen op die avond verder worden doorgenomen. De belijdeniscatechese wordt gehouden van 19.30 – 21.00 uur en in De Parel. U kunt zich nog steeds opgeven. Dit kan bij de scriba, zie voor zijn contactgegevens hierboven of bij Erik van de wetering, tel.: 0184-61 00 24 of email jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Citaat

Wat verborgen is, is niet absent. (prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wij staan biddend om de familie Haverkamp heen.

We bidden voor de Hervormde Kerk van Mozambique die zondag op allerlei plekken samenkomt. Bid voor de predikanten die vaak meer dan één gemeente dienen. Bid dat meer jongeren zich geroepen voelen en zich aanmelden voor de theologische opleiding van de kerk. (Gebedskalender GZB.)

Dank de Heere God dat Hij kracht geeft aan gevangenen. Zelden horen we verhalen over Noord-Koreaanse christenen die onder druk hun geloof afzweerden. Het evangelie wordt juist doorgegeven, van generatie op generatie. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De wijkkerkenraad wenst u en jullie a.s. zondag gezegende diensten.

 Pareldienst 28 oktober

Zondagavond 28 oktober zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in De Parel.

De voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Heime is 3e jaars student theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (B). We zijn dankbaar dat eigen gemeenteleden geroepen zijn tot deze opleiding en verlangen hebben om te worden ingezet in Gods wijngaard en we geven hen graag in eigen gemeente ruimte hiervoor.

Het thema is Waarheen zullen we gaan?’. Dit naar aanleiding van het antwoord van Petrus in Johannes 6: 68 op de vraag van de Heere Jezus om hem ook maar niet te verlaten.

Ditmaal is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je te laten bidden. Ministry is niet alleen bedoeld voor diepe problemen. In principe kunnen alle mogelijke onderwerpen in een ministry-gebed aan de orde komen. Wel is het zo dat het onderwerp betrekking moet hebben op de persoon zelf die om gebed vraagt.

Waar kan om gebeden worden? Heel veel: iets waar je tegen opziet, iets waar je mee zit, een ziekte die je hebt, een last waar je mee zit, maar ook vreugde en verdriet kan met elkaar bij God gebracht worden.

Waarom met elkaar? Het is goed om de dingen samen voor God uit te spreken. Je naam voor God te horen noemen, door die ander. Dat is gemeente zijn, samen te staan voor en te komen bij God onze Vader.

De digitale flyer wordt ook weer op de website geplaatst en door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kun je iemand uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is uit nodigen. Het werkt het beste om deze persoon of personen zelf mee te nemen, de flyer kan je daarbij helpen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17:45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

Dankzij onze koster Wim van Wijngaarden en een team van medewerkers wordt iedere keer de zaal gereed gezet en de koffie/thee na de dienst verzorgd en daar zijn we ze heel dankbaar voor!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn: voor dit jaar 9 dec. en voor  komend jaar 13 jan., 10 febr., 10 mrt., 7 apr., 5 mei en 2 juni. Van harte welkom!

commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 5,- ter vrije bestemming. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 50,- voor de kerk.

Benoeming

We danken de HEERE dat broeder L.T. Veldman, Rivierdijk 464 zijn benoeming als ouderling aanvaardde. We wensen Gods rust en vrede op de beslissing die hij heeft genomen.

Doopdienst

Zondag 13 oktober zal de Heilige Doop bediend worden aan Julia de Bruin, dochter van Jan- Kees en Anneloes. Een klein kindje dat nog niets weet. Des te groter het wonder, dat het in Gods gedachten ‘gekend’ is. Dit wordt in het sacrament van de Heilige Doop heel persoonlijk bevestigd. We wensen hen, samen met Emma en Pieter, een gezegende toeleving naar de komende zondag. 

Gelezen/gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Komende zondag mogen we ons weer voeden met Gods Woord en sacrament. Ditmaal van de Heilige Doop. Net als het Heilig Avondmaal kent dit vele facetten die alles met elkaar te maken hebben. Het christelijke geloof en leven wordt in beide sacramenten getekend. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 14 oktober

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 15 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 16 oktober

20.00-21.30 uur   Thuiskring II

 Woensdag 17 oktober

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring, jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï,  De Parel

19.00-20.00 uur   Leerkring 18+ wijk 3 zuid,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 1 oost,  De Parel

Donderdag 18 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30-21.30 uur   Vrouwenvereniging Ons genoegen, jeugdzaal Oude kerk

Vrijdag 19 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

17.30 uur             JV Ichthus – start vanaf De Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

varia

 Massale koor- en samenzang in de Grote kerk te Dordrecht

Zaterdag 20 oktober 2018 houdt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart een massale koor- en samenzangavond in de Grote Kerk te Dordrecht ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Tijdens deze avond zal Praise Him niet alleen oude maar ook nieuwe liederen ten gehore brengen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Zonnenberg – orgel en Laura Krale – trompet. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via

06-51 64 26 20 en info@praisehim.nl of aan de deur van de kerk. De kerk gaat open om 19.30 uur. Na afloop kunt u nog met ons nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje.

Najaarsarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Zaterdag 10 november is weer het najaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Om 11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

’s Middags is het Koetshuis het decor waar een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal wordt het najaarsprogramma verzorgd door de musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble: Con Affetto. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 30,-. Alleen concert: € 15,-. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Grootouderdag Stichting Generatio

Ook dit jaar wordt er een Grootouderdag gehouden: zaterdag 10 november in De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Grootouders (echtparen én alleenstaand) kunnen zich gratis aanmelden. Het thema luidt ‘Geniet er maar van!’

Sprekers in het ochtendprogramma zijn Kees van Velzen, bekend van de EO en Nederland Zingt, hij spreekt vanuit zijn rol als opa en Maaike Schalk, pastoraal therapeut, counselor en coach. Als kind woonde ze met haar ouders en grootouders in één huis, tegenwoordig woont ze met haar dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen onder één dak. Andere onderdelen van de dag zijn praktische workshops, verdiepende gespreksgroepen en samenzang. De contacten tussen grootouders onderling blijken ook een waardevol ingrediënt van een Grootouderdag te zijn.

Na de voorgaande edities kunnen we stellen dat Generatio met de Grootouderdag voorziet in de behoefte van grootouders aan praktische toerusting op het gebied van kleinkinderen en geloof.

Meer informatie over de Grootouderdag is te vinden op www.generatio.nu. Aanmelding is noodzakelijk. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Psalmen concert door vocaal ensemble ‘Credo’ vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Kom genieten van de schitterende vocale klanken van vocaal ensemble Credo uit Hendrik Ido Ambacht onder de bezielende leiding van dirigent Pieter Dijksman vanuit de eeuwenoude Trinitatiskapel te Dordrecht. Deze middag staan de Psalmen centraal. De Psalmen zijn eeuwenlang een grote inspiratiebron geweest voor de grootste componisten aller tijden. U hoort de mooiste Psalmbewerkingen uit verschillende stijlperiodes. Het koor wordt instrumentaal begeleid door een strijkkwintet. Na afloop is er in de Kosterij een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje!

Zaterdagmiddag 27 oktober 2018.

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, Dordrecht.

Aanvang: 15.30 uur (kerk open vanaf 15.00 uur). Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten.

Meer info: www.vocaalensemble-credo.nl, www.alisavandijk.nl of bel 06-45 15 21 91.

Hartelijk welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 14 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 14 oktober

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Opening winterwerk

18.00 uur   prop. L. Solleveld, ‘s Gravenzande

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Jasmijn van den Bout, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 3

avonddienst:   Psalm 63: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G. Mulder, Kootwijk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening heilige doop

18.00 uur ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Sulawesi

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Linde van Dijk

Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A: Anja Buijk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Marnix Molendijk