Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften

N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25

Het is voor de apostel Paulus een groot verdriet geweest, daat de meerderheid van zijn volksgenoten in Jezus niet de Messias hebben herkend en erkend. Het riep ook veel vragen op in de gemeente. Het is ook een van de meest aangrijpende feiten van de geschiedenis, dat de meerderheid van het joodse volk in Jezus niet haar Messias heeft erkend. Zeker in het licht van wat het joodse volk is overkomen.

In Amos 8: 2 zegt de God van Israël: “Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten van de aarde.” (Vgl. Romeinen 9:  4-5) In liefde heeft God Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om drager te zijn van de belofte (Genesis 12: 3). En door de eeuwen heen is God trouw gebleven aan Zijn volk en heeft Zijn belofte vervuld in de komst van de Messias, Jezus de Heere. Maar ondertussen heeft Israël ervaren wat het betekent om verbondsvolk van God te zijn. Amos zegt vervolgens in vers 2: “Daarom zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden.” Omdat het Zijn volk was, tilde God eraan dat zijn volk Hem keer op keer vergat en verliet om andere goden te dienen. Gekwetste liefde!

We lezen op meerdere plaatsen dat God het oordeel liet komen over Zijn volk. We lezen van de wegvoering onder Nebukadnezar in het jaar 587 voor Christus en de Babylonische ballingschap die volgde (2 Kronieken 36). De stad en de tempel werden verwoest. Wie de Klaagliederen van Jeremia leest, krijgt een indruk van de omvang van deze slachting en verwoesting.

De woorden van Jezus in Lukas 21: 20-24 wijzen opnieuw op een naderende verwoesting. Die is ook gekomen in het jaar 70 toen Titus definitief de opstand van het joodse volk neersloeg. Stad en tempel werden opnieuw verwoest en het joodse volk werd vermoord of verdreven. Jezus sprak hierover als de ‘dagen van wraak’ (Lukas 21: 22). In de eeuwen die volgden is het joodse volk verstrooid geweest over de aarde. Diep is het lijden van het joodse volk ook in deze periode geweest met als het onbeschrijfelijke dieptepunt de Holocaust. Aan die verstrooiing is deels een einde gekomen met de oprichting van de staat Israël in 1948. Het huidige Joodse volk is verdeeld. Een groot deel leeft en denkt seculier. Een deel dat zich veel duidelijker onderscheidt, is het orthodoxe deel van het volk. Maar voor beide heeft Jezus geen betekenis als Messias. Dan is het ook het groeiende deel Messias belijdende joden dat we met belangstelling volgen.

De prangende vraag is: Waarom heeft het volk Israël haar Heiland en Messias niet herkend en erkend vanaf het begin?  Paulus wijst op hun ongeloof (Romeinen 11: 20). Maar er is meer: “Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.” (10: 11). Dit gaat over mij. Als ik Jezus gelovig herken en erken als mijn Zaligmaker, is dat dus pure genade van God. Hij werkt dat in mij door zijn Woord en Geest! Hij roept en redt mij, terwijl ik geen haar beter ben.

Zo zet Paulus ons in Romeinen 11 aan tot diepe ootmoed en gebed om Gods ontferming over zijn volk Israël waarvan het grootste deel zich verhardt tegen het Evangelie: “tot op de dag van heden” (11: 8). Dat woordje ‘tot’ moet u trouwens onderstrepen. Want wie Lukas 21: 24 en Romeinen 11: 25 ernaast legt, kan er niet omheen dat het lijden van Israël een einde kent. De ‘vertreding’ van Jeruzalem duurt “totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21: 24), en “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan” (Romeinen 11: 25).

Dit mag ons bemoedigen in ons gebed voor Israël. Blijkbaar heeft God nog een bijzondere plaats voor Zijn Israël in de voltooiing van Zijn heilsplan in de geschiedenis van deze wereld. Niet om Israël, maar om de glorie van Zijn Naam en van Israëls grote Koning. Daar zou veel over te schrijven zijn. Maar één ding is duidelijk: God vergeet zijn volk en beloften niet (Romeinen 11: 29). Let op Gods hand in de geschiedenis, in onze wereld, in Zijn weg met Israël. Hij laat namelijk niet varen het werk, dat Zijn hand begon!

ds. P. van de Voorde

________________________________________________________

Algemene berichten

IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk
De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente.

‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. De Graaff. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen. Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops: (1) ‘Help! Ik word vrijwilliger in het ouderenpastoraat – door Dick van Dijk; (2) Pastoraat bij dementerenden – door Janneke Lugthart; (3) ‘Na zo lang nog?’ Over ‘achterwaarts rouwen’, het verwerken van verlies – door Henrike Dankers; (4) Levensverhalen en levensboeken – door Jeanette Donken-den Boer.

De Lichtspoor-toerustingsbijeenkomst duurt van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Aanmelden is verplicht, via info@izb.nl.

IZB-brochure Geloven op werkdagen
Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer
De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa. Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.

In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag: ‘Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?’ De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts (‘woord voor de werkweek’), die in oktober van start gaat. De wekelijkse, korte audio-bijdragen op de maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.

De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is te bestellen via: www.izb.nl/geloven-op-werkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast ‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019
Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’. Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.

Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar zendingswerk.

Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 61 03 10. Groet namens de zendingscommissie,

Janneke van Eck

Verkoopdag Vrouwenvereniging Ora et Labora
Woensdag 31 oktober is van 09.30-15.30 uur de verkoopdag in De Parel.

Verkoop
In de kramen vindt u poppenkleertjes, sokken, jam, honing, fruit, drop, bloemen, houten speelgoed en kaarten met postzegels van Woord & Daad. Er is een groot aanbod van sieraden, tassen en sjaals. Ook kunt u terecht voor het repareren van sieraden. Voor Woord & Daad wordt er fairtrade koffie verkocht. Ook aan de kinderen is gedacht met een grabbelmuur en andere presentjes.

Cadeautip
Voor een leuk cadeautje op verjaardag of bij kraambezoek, of alvast iets voor de decembermaand kunt u hier slagen. Er zijn diverse kramen met originele cadeaus.

Verstelwerk
Wilt u een broek korter laten maken, een rits vervangen of iets anders repareren aan kleding of gordijnen. In overleg is veel mogelijk. De opbrengst van dit werk is voor de zending.

Ontmoeting
Onder het genot van een kopje koffie of thee met heerlijke zelfgebakken taart hebt u de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bij te praten in de koffiehoek.

Goede doelen
Met de opbrengst van de verkoopdag worden diverse zendings-en evangelisatiedoelen gesteund. Te denken valt aan het GZB deelgenotenproject in Albanië en het project Brood voor de Buurt in Den Haag waar we als gemeente aan zijn gelinkt.

Loop eens binnen en laat u verrassen!

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Uur van gebed
Zaterdag 20 oktober is er om 19.00 uur weer Uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Het is goed om gemeentebreed samen te bidden voor de gemeente, om de krachtige werking van de Heilige Geest, maar ook om ons te verootmoedigen, omdat we niet voldoen aan hoe onze God ons als bruidskerk zou willen zien. Ondanks dat heeft Hij ons lief en mogen we Hem danken voor zoveel zorg en genade. We bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren en voor onze zendingswerkers en voor degenen die zich daar op voorbereiden, zoals Amy de Jong.

En wie weet, zijn er onder ons nog meer die zich beschikbaar willen stellen in dienst van God.

Jongeren en ouderen, van harte welkom!

Winterfair ‘Proeven en Vertoeven’
Er wordt al volop warmgelopen om de winterfair op vrijdag 30 november tot een mooi evenement te maken. Voorbereidingen zijn opgestart en het thema wordt hierbij onthuld: ‘Proeven en Vertoeven’!

Om dit mooie thema waar te maken is ook uw hulp nodig. Er is namelijk nog ruimte om iets van uw zelfgemaakte creaties aan te bieden.

Of wilt u misschien iets bakken of erwtensoep koken? U kunt zich opgeven of het donderdag 29 november komen brengen in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Verder wordt er nog hulp gezocht tijdens de fair, zodat die dag alles op rolletjes loopt.

Opgeven of informatie verkrijgen kan via Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62l.

Honderd handig
Dingen samen doen verbindt. Dat zien we ook bij ‘Honderd handig’. De één haakt of breit, de ander maakt er een deken van en met elkaar beleef je plezier: aan het doen èn aan het gezamenlijk optrekken. Samen lappendekens maken voor een goed doel. We kunnen nog steeds lapjes gebruiken, gehaakt of gebreid. Patroon en kleur maakt niet uit, wel de afmeting: 20×20 cm (liefst niet te afwijkend) en heel graag zonder loshangende draadjes!

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Verder is iedereen die van gezelligheid en haken/naaien houdt van harte welkom op de ‘haak-aan-avonden’ op elke maandagavond tot eind november (m.u.v. 29 oktober i.v.m. vakantie). Adres: Kerkweg 72, vanaf 19.30 uur tot hoe lang je wilt/kunt. Jong en oud rond de keukentafel met koffie, een praatje, een leuk werkje en lekkers: voel je welkom en schuif gezellig aan!

Voor meer info: Goline van Schoonhoven, tel. 61 10 08 of Liesbeth Leenman, tel. 61 68 75.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. Als VBOK respecteren zij deze keuzemogelijkheid en begrijpen ze heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Herfstontmoeting donderdag 25 oktober

Evenals in de twee voorgaande jaren organiseert de Bibliotheek AanZet samen met de Werkgroep Kerk en Vluchteling een ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners van ons dorp in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ditmaal op donderdag 25 oktober! Nieuwe medelanders, maar in het bijzonder vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden uitgenodigd, evenals andere burgers van onze gemeente, om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Ook kinderen zijn welkom! Er is wel een voorwaarde: breng een positieve instelling mee, én wat te eten. Niet allemaal hetzelfde – de deelnemers maken op die manier kennis met elkaar, maar ook met elkaars kookkunst en culinaire traditie. Inloop is er vanaf 11 uur; kort daarna geven bibliotheek en de werkgroep de aftrap. De bibliotheek heeft alles met taal te maken; ook het taalcafé wordt daar gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Een mooie gelegenheid om eens met een medewerker of taalcoach te praten, als u uw Nederlands wilt bijspijkeren. Geen taal zonder liedjes – die vinden dan ook nog ergens een plek in het programma. Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen. Van harte welkom!

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 25 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens wordt het tweede deel van de diaserie ‘Een wereld van verschil: Nederland of Ethiopië’ door dhr. Leen Klop gehouden. Dit onderwerp stond de vorige keer op de agenda maar is toen op het laatste moment omgewisseld met het volgende onderwerp. De afgelopen jaren is Leen Klop diverse malen naar Ethiopië geweest. Wat hem elke keer weer verbaasd is het enorme verschil in cultuur tussen Nederland en Ethiopië. Door middel van beelden zal hij vertellen over hoe mensen daar leven en hoe de maatschappij draait. Ondanks de snelle economische groei van Ethiopië is het nog steeds een ontwikkelingsland. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

22 november: 1948-2018 De Staat Israël 70 jaar

20 december: Kerstviering met broodmaaltijd

24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia

21 februari: Ouderen in veilige handen

21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2018

Van 4 tot en met 11 november wordt dit jaar weer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland -in supermarkten, kerken en scholen- zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Soms moeten zij leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van dankdag voor gewas en arbeid. Ook zullen wij als gemeente weer ons steentje bijdragen. In de volgende kerkbode zullen we u meer informatie geven over de inhoud van een voedselpakket. Mogen we dit jaar ook weer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de herfstvakantie vindt op maandag 22 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Onderscheiding organist De Hek

Woensdag 10 oktober ontving broeder Jan de Hek een oorkonde en een erepenning van de VKB voor zijn 65-jarige(!) inzet binnen onze gemeente als organist. Tijdens zijn afscheidsetentje werd, in het bijzijn van zijn gezin, kosters en collega-organisten, deze blijk van waardering aan hem overhandigd.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat broeder De Hek mocht dienen door zijn orgelspel. Daarin mocht hij de gemeentezang begeleiden, het gepredikte Woord ondersteunen en bovenal God de hoogste eer geven.

Begin dit jaar stopte broeder De Hek als organist, maar door zijn gezondheidssituatie was er geen gelegenheid om eerder stil te staan bij zijn afscheid. Als college zijn wij daarom verheugd dat het er verleden week van kwam.

Namens het college bidden wij broeder De Hek en zijn vrouw Gods kracht en bijstand toe.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 1 november komt de gesprekskring bij elkaar. Kees Pille zal de inleiding verzorgen over Psalm 22. Welkom! De avond begint om 20.00 uur.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 31 oktober komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We behandelen hoofdstuk 3 uit het Evangelie van Johannes. We wensen elkaar een gezegend uur toe. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur.

Jeugdrubriek

 

Zondagsschool

Op zondag 21 oktober is er geen zondagsschool in verband met de herfstvakantie. De week daarna, zondag 28 oktober, hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten in De Parel.

Hartelijke groet van de jufs en meesters

Zending

Zendingsbusjes bij de uitgang

Iedere zondag worden we in de kerk herinnerd aan de zendingsbusjes bij de uitgang. Nu blijkt dat de opbrengst in de eerste helft van dit jaar behoorlijk achterblijft ten opzichte van  voorgaande jaren, vraagt de zendingscommissie zich af hoe dat komt? Misschien wel doordat we te weinig aangeven wat er met de opbrengst gebeurt. Daarom lijkt het ons goed om te vermelden dat we hiermee voornamelijk het werk steunen van Maarten en Gerdien Blom. Zoals eerder aangegeven zijn zij na het overlijden van hun dochtertje weer terug in Albanië en hebben zij ons gebed en financiële steun zo nodig.

namens de zendingscommissie,

Kees Pille

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de doop bediend. In de dienst luisterden we naar Psalm 100: 3. God is de God van het verbond. Als een herder draagt Hij zorg voor Zijn kudde. Wat kun je beter doen dan deze Herder erkennen in je leven. Het is echt een wonder dat de Goede Herder verloren schapen, mensen die in de zonde liggen, terugbrengt bij God. Wanneer je je laat dragen op Zijn schouders wordt je leven een loflied voor God!

In de avonddienst ging het opnieuw over Simson. Simson die zich laat binden en uitleveren door zijn volksgenoten en zorgt voor een overwinning op het moment dat het einde oefening leek. Wat lijkt Simson hier veel op de Heiland. Gevangen genomen door Zijn volksgenoten, naar het kruis gebracht en toen het over leek te zijn, bracht Hij de overwinning aan het licht door op te staan uit de dood.

Vanuit Lechi kregen we ook een les mee. Hoe dankbaar zijn wij voor de zegeningen die we van de Heere ontvangen. Kijken we omhoog of gaan we prat op ons eigen kunnen? De Heere leerde het Simson af. Door de dorst kwam hij op de knieën terecht om vervolgens te ontdekken dat de Heere toch naar hem omkeek en water uit de rots gaf. Zo gaat de Heere soms ook met ons door de diepte opdat we Hem over houden en leven van het water uit de rots, de genade die er in Jezus Christus is.

Wijkavond – (Samen)leven met God

In het winterseizoen staan twee wijkavonden gepland. De kerkenraad heeft gekozen voor het thema ‘(Samen)leven met God’. Vanuit de schat van de Reformatie willen we insteken op het leven met God, zowel persoonlijk als in het gezin. De 1e wijkavond staat gepland op woensdag 31 oktober. Prof. dr. W. Verboom hoopt op de eerste wijkavond het jaarthema in te leiden. Vanuit de reformatie zullen er lijnen getrokken worden naar de hedendaagse tijd. De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 20 februari. Deze avond zal verzorgd worden door Marcel Vroegop. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Hij zal specifiek ingaan op de vraag hoe de omgang met de Heere in uw/jouw leven en in het gezin praktisch kan worden uitgewerkt.

Op zondag 28 oktober zullen de stencils voor de eerste wijkavond gereed liggen in de portalen van de kerk, met vragen en/of stellingen die we met elkaar willen bespreken tijdens de 1e wijkavond. De zaal is op 31 oktober vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Zowel jong als oud, van harte uitgenodigd.

Gift

Voor de kerk ontving br. H. Kant € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Als je Christus als Herder kent, kun je je beschermen tegen de duivel en de dood en zeggen: ‘helaas heb ik Gods geboden niet gehouden, maar ik kan onder de vleugels van deze liefdevolle hen, mijn lieve Heere Jezus Christus kruipen en geloven dat Hij mijn Herder, Bisschop en Middelaar voor God is. Hij bedekt me en beschermt mij met Zijn onschuld en geeft mij Zijn gerechtigheid’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag zijn er twee gastvoorgangers. Zelf hoop ik het Woord van God te verkondigen in Schoonrewoerd en in de Grote Kerk van Sliedrecht, de kerk waar ik als tiener vaak onder de verkondiging heb mogen zitten. Mooi om daar nu het Woord te mogen bedienen.

U en jou wens ik een vreugdevolle zondag toe, dat het onder de verkondiging mag komen tot ontmoeting met de Levende! Hartelijke groet aan jong en oud.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan de zieke gemeenteleden.

Zo zijn er heel wat noden te doorworstelen onder ons. Waar kunnen we daarmee terecht? De dichter van Psalm 37 weet het: “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. Hij baant een weg waar geen weg is!

Melding bij ziekte e.d.

Heeft u een melding van ziekte, of wilt u vanwege andere zaken bezoek of pastorale hulp hebben, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling, of de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Piet de Groot, wiens contactgegevens hier boven staan.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 4 november. Deze dienst zal worden geleid door de classispredikant ds. G. van Meijeren. Ouders die hun kind ten doop willen houden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving € 10,- tijdens kroonjarenbezoek voor de noodhulp aan Sulawesi.

Verkiezingen

Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat broeder Klop zijn verkiezing tot het ambt van ouderling kon aannemen. Helaas moest broeder Den Toom bedanken voor zijn verkiezing. Wilt u beide broeders en hun gezinnen opdragen in uw gebed?

Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging van broeder Klop plaatsvinden tijdens de morgendienst van 18 november.

Er blijft dus nog één vacature voor het ambt van ouderling. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord op, om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Bijbelstudiekring Joël-Habakuk (wijk Noord)

Nog even een herinnering aan de bijeenkomst van de bijbelstudiekring die gehouden zal worden op donderdag 1 november om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 11 april. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus start op maandag 29 oktober onder leiding van de heer Lock, aanvang 20.00 uur in De Parel. De andere data zijn 5 en 12 november en 3 december.

Belijdeniscatechese

U kunt zich nog opgeven voor de belijdeniscatechese die gehouden wordt in De Parel. Dit kan bij de scriba, zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten of bij Erik van de Wetering, tel.: 61 00 24 of via e-mail: jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Youth Alpha

We zoeken voor de twee groepen van circa tien personen nog mensen die een keertje willen koken. Vindt u/jij het leuk om voor een groep te koken? Mail dan naar youthalpha@hghg.nl.

Citaat

Het geloof kent een eigensoortige wijze van zien, waarbij het aanschouwt wat met het blote oog niet te zien is.

(prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wij blijven biddend om de familie Haverkamp heen staan.

Door aardbevingen en een tsunami zijn de afgelopen weken vooral de Indonesische eilanden Lombok en Sulawesi getroffen. We bidden voor de slachtoffers en alle hulpverleners.

Dank voor alle ambassadeurs van Open Doors die het verhaal van de vervolgde kerk in kerken in Nederland en Vlaanderen onder de aandacht brengen. Bid dat steeds meer kerken betrokken raken. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De wijkkerkenraad wenst u en jullie zondag gezegende diensten en een fijne herfstvakantie.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “Sla op mijn ellenden d’ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet.” (Psalm 25 vers 9)

Giften

Stagiair P. Bijl heeft tijdens het bezoekwerk in de gemeente twee giften ontvangen van € 10,- en € 20,-.

Catechese

Dit seizoen willen we de catechesemail weer oppakken. Daarin willen we u als ouders van de catechisanten tot 18 jaar op de hoogte brengen van wat besproken wordt in de groepen. Deze week kunt u de eerste mail verwachten met informatie over de jongste groepen. Als u de mail niet ontvangt, laat het even weten.

De Leerkring 18+ is inmiddels weer van start gegaan. We behandelen de komende tijd een deeltje uit de serie Samenspraak: Vader. De andere twee deeltjes hebben de titel Zoon en Geest. We verlangen meer te leren over Wie God is en in dat verband komen veel thema’s en ook vragen aan de orde. Daar is ook alle ruimte voor. De groep is kleiner geworden, omdat een deel de overstap heeft gemaakt naar de belijdeniscatechese. Als je interesse hebt in de Leerkring 18+, weet je welkom! (predikant.zuid@hghg.nl)

De belijdenisgroep is inmiddels gegroeid tot 24 deelnemers. We laten ons leren aan de hand van het boek Hou(d)vast, speciaal geschreven voor de belijdeniscatechese. We zien uit naar een leerzaam en zegenrijk seizoen.

We dragen al het catechesewerk op in uw en jullie voorbede.

hartelijke groet,

kerkelijk werker T.J.D. de Koning en ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

De gelovige mag dan onbeholpen zijn, ongeholpen is hij stellig nooit.

Tenslotte

De herfstvakantie staat voor de deur. Kinderen en jongeren zullen dat wel fijn vinden. Het onderwijzend personeel denk ik ook. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan die je gewend bent. Goed om eens na te denken of die andere dingen ook zinvol zijn voor jezelf of voor een ander, zodat de vakantieweek een zegenrijke week zal zijn of worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,   

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 oktober

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

18.30 uur  ‘Escape Hardinxveld’ – De Parel/Wagon

Zaterdag 20 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 21 oktober

Micha Zondag

Dinsdag 23 oktober

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Donderdag 25 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur   Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring

Vrijdag 26 oktober

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 28 oktober

Einde zomertijd

Na avonddienst gebed voor jongeren – Oude kerk

Maandag 29 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 30 oktober

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 31 oktober

Hervormingsdag

09.30-15.30 uur
verkoping Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur
Woensdagochtend-Bijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

19.30 uur  Wijkavond WG1 Oost – De Parel

Donderdag 1 novemnber

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur   Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring – Pr. Hendrikstraat 11

Vrijdag 2 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Vanaf zaterdag 3 november kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.

Ds. A. Dingemanse wil aandacht geven aan de vraag: “Hoe staan we als christenen in de zorg?” Thema: Liefde, gave en opgave.

Tekst: Mattheüs 25: 36: “Ik was ziek en jullie bezochten mij…” Schriftlezing is uit Mattheüs 25 : 31-46.

Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Dingemanse zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

GZB-najaarsevent in Amersfoort en Zwijndrecht

De GZB organiseert samen met de muziekgroep LEV twee concerten: op 9 november in Amersfoort en 10 november in Zwijndrecht. Het beloven bijzondere avonden te worden. Prachtige muziek wordt afgewisseld met indrukwekkende verhalen van ds. Jonathan Soro, Zuid-Soedanese kerkleider die met zijn volk in een vluchtelingenkamp in Oeganda woont. Meer informatie vindt u op www.gzb.nl/event. Ook kunt u hier uw toegangskaarten bestellen. Van harte welkom!

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 17 november 2018 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen ze het Leeflang-orgel én een groot Johannus-orgel. Naast solowerken klinken diverse composities en arrangementen voor twee orgels. Ook verleent er een bijzondere ‘special guest’ een muzikale bijdrage aan het concert. Alleen al hier door belooft het een unieke middag te worden!

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank. Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht.

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 21 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur prop. M. van Dalen, Arnemuiden

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk

Kerkjes bij de uitgang: diaconie

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Els van den Bout, Nel Sterrenburg

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 3

avonddienst: Psalm 70: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, Prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. J. Noordam, Nieuwendijk

18.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, Nieuwland/Oosterwijk

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – Morgenland zending

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – quotum

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer, Groep B: Annette Teeuw,

10.45 uur, Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin, Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Miranda Batenburg, Lois de Jong

Zondag 28 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

bediening heilige doop

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. GZB – najaarszendingscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Morgendienst: Aleida Groeneveld, Marlies van den Bout, Rianne Terlouw

Avonddienst: Jannie Breedveld, Esther Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 90: 9

avonddienst: Psalm 1: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 2 Noord, ds. E.G. de Kruif, Capelle aan de IJssel

10.45 uur
Wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland –

HC Zondag 7

18.00 uur
Wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Waddinxveen –

HC Zondag 51

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde

18.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

18.00 uur Wijk 2 Noord, Heime Leenman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting VBOK

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Willemijn van Hof, Willemijn de Rover, Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur, Groep A: Talitha Bijkerk, Marianne den Boer

Nieuwe kerk: Remona Muilwijk, Methilde de Ruiter