Kerkblad 74-21

Verhuizen

“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1)

____________________________________________________

Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, nu hebben we wel genoeg weggedaan. Maar steeds moet er nog meer weg om een goede overstap te kunnen maken. Regelmatig vraag je jezelf dan af waarom je in de achterliggende tijd zoveel dingen had bewaard. Wat was daarvan de waarde? Zou je ongelukkiger zijn, nu je zoveel hebt weggedaan? Waarschijnlijk niet. Het voelt eerder als een bevrijding dan als een verlies.

Als je hier over nadenkt realiseer je je, dat er overeen-komsten zijn met het geloofsleven. Verhuizing is een onderwerp dat ook in de Bijbel op verschillende manieren ter sprake komt. Zowel in aardse als in geestelijke zin. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaders, die van de ene naar de andere plaats trokken en dus vaak verhuisden. Maar in de Hebreeën 11 wordt van hen gezegd dat zij, uiteindelijk op zoek waren naar een ander thuis, een hemels Vaderland. Zij worden daar aangeduid als vreemdelingen en bijwoners. En geldt dit niet voor alle gelovigen?

Ons verblijf hier op aarde is maar tijdelijk. Tenslotte verhuizen we allemaal van ons tijdelijk bestaan naar onze eeuwige bestemming. Realiseer je je wat je dan achter moet laten…? Alles natuurlijk, al je aardse bezit is dan van nul en generlei waarde. Wat je achterlaat komt ten goede aan je erfgenamen, maar zelf kom je met lege handen te staan. Psalm 49 brengt dit nadrukkelijk onder onze aandacht. Niet alleen de stoffelijke dingen vallen weg, helaas ook allen die je lief zijn, laat je achter. Dat is een pijnlijke ervaring voor jezelf en voor allen met wie je in liefde verbonden bent. Maar je geloof dan, je principes, je geestelijke inspanning? Belangrijke Bijbelse en/of traditionele zaken waarover je je tijdens je leven druk hebt gemaakt. Je was toch bezig geweest voor de goede zaak? Blijft dat allemaal achter bij het verlaten van ons aardse huis?

Als Paulus opsomt wat hij in zijn vroegere geloofsijver heeft gedaan, kan hij maar tot één oordeel komen: schade en vuiligheid. Waarom zo negatief Paulus, was er dan niets van blijvende waarde in je goedbedoelde streven naar wettische volmaaktheid? Zijn antwoord schrijft hij er direct achter: “Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere”. (Filippenzen 3: 8). In dat licht bezien stellen zijn eigen inspanningen niets voor. Wat die kennis van Christus inhoudt hangt samen met de verhuizing die, in alle eerbied gesproken, ook Jezus heeft doorgemaakt. Hij verhuisde van de hemelse heerlijkheid bij God (Johannes 17: 5), naar ons menselijke bestaan op aarde. Dit voor ons verstand onbegrijpelijke wonder, mogen we bij het komende Kerstfeest weer herdenken.

Jezus verhuisde niet alleen naar de aarde om te delen in ons menselijk lot, maar om de opdracht van zijn hemelse Vader te vervullen. Hij kwam om de wereld met God te verzoenen door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. (Efeze 1: 20) Daarom liep zijn aardse bestaan uit op zijn lijden en sterven, waarbij Hij onze straf droeg zoals Jesaja al had voorzegd: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem” (Jesaja 53: 5). Zo bracht Jezus, als de hemelse Hogepriester, de betekenis van Israëls Grote Verzoendag definitief tot werkelijkheid (Hebreeën 9: 12). Nu niet alleen voor Israël maar voor ieder die in Hem geloofd. Dat is de voortreffelijkheid van de kennis van Christus waar Paulus over spreekt.

Als we door een persoonlijk geloof deze voortreffelijkheid van de Heere Jezus mogen beamen, houden we meer dan voldoende over voor onze laatste verhuizing. Dan gaan we zeker niet kleiner wonen, want we verhuizen van alle aardse beperkingen naar het hemelse Vaderhuis met de vele woningen! Want ook Jezus verhuisde opnieuw, vanuit dit aardse bestaan terug naar de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Daarvan had Hij zijn discipelen al eerder op de hoogte gesteld, met de belofte: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.”

Met de zekerheid van deze belofte mogen we in gerustheid ons aardse huis definitief achterlaten. om in te gaan in dat hemelse Vaderhuis.

     Ver van de troon der tronen en ‘s hemels zonneschijn

     wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.

     Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog,

     en onder miljoenen hebt Gij ook mij in ‘t oog. (Op Toonhoogte 81: 2)

P. den Breejen

____________________________________________________

Algemene berichten

 Woord en Daad winkel Gorinchem

Zaterdag 17 november is aan het Melkpad in Gorinchem de nieuwe kringloopwinkel van Woord en Daad geopend. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers zoals caissières en verkopers, maar ook vrijwilligers die kunnen helpen bij het ordenen, prijzen en uitzoeken van gebrachte goederen. Helpt u een handje mee? Voor aanmelden of meer informatie, mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2019

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven mag het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 17 februari, 19 mei, 15 september en 1 december. Ook zal, evenals in voorgaande jaren, een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (18 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

Verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) uit de verkiesbare broeders verkozen.

Omdat evangelisatieouderling L.D. Klop in 2014 is bevestigd is hij aan het einde van dit jaar aftredend en herkiesbaar. Als voor deze aftredende broeder geen andere naam wordt ingediend kan hij door de AK worden herkozen.

In de plaatselijke regeling is bepaald dat de stemge-rechtigde leden van de gemeente de mogelijkheid hebben om namen in te dienen voor deze vacature. Indien er namen worden ingediend wordt een verkiezingslijst opgesteld die vervolgens wordt voorgelegd aan de AK. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot maandag 24 dec. bij ondergetekende, Koperwiek 15.

J.T. Nederveen, scriba AK

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2018 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

 

30 nov. 2017

Teuni Dirkje de Bruin-Nout

59 jaar

20 dec. 2017

Johanna Schouten-Sluimer

89 jaar

27 dec. 2017

Aaltje Adriana Korevaar-Romeijn

87 jaar

07 januari

Teuntje van Hofwegen-van den Berg

70 jaar

11 januari

Dirkje Dekker-van Alfen

87 jaar

22 januari

Aafje van Genderen-Rietveld

89 jaar

28 januari

Lena Bikker-van Holten

76 jaar

06 februari

Jan Cornelis den Hartog

82 jaar

07 februari

Marigje Loomeijer-van Houwelingen

87 jaar

17 februari

Bastiaan Willem de Deugd

87 jaar

20 februari

Jurjen Thijs de Jager

54 jaar

28 februari

Jannigje Ruitenburg-Borst

86 jaar

09 maart

Judith Ambachtsheer-Vogel

65 jaar

22 maart

Jan Leenman

83 jaar

11 april

Andries Willem Smit

69 jaar

15 april

Marigje de Jong-Verwoerd

103 jaar

24 april

Johanna Pietertje Brouwer-Huisman

57 jaar

29 april

Hendrik Eijkelenboom

77 jaar

04 mei

Simon Hofman

80 jaar

15 mei

Adrianus Wouter van der Wiel

91 jaar

05 juni

Leendert van Nordennen

98 jaar

09 juni

Jan Peter Havelaar

81 jaar

11 juni

Jan Hendrik Rijneveld

76 jaar

17 juni

Anna Adriana Hoftijzer-Vlot

82 jaar

28 juni

Teuntje Vogel-Kraaijeveld

88 jaar

29 juni

Pieter Hoornaar

88 jaar

07 juli

Cornelis Jan den Dunnen

77 jaar

30 juli

Gerrit Wouter Maarten de Haas

47 jaar

16 aug.

Woutrina Lock

81 jaar

16 sept.

Jasper Pierhagen

86 jaar

27 sep.

Elizabeth Loeve-Meijer

84 jaar

15 nov.

Maria Juliana Suiker-den Besten

90 jaar

17 nov.

Jannigje Josina Versluis-Kool

64 jaar

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit.

Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Een kilo liefde

Afgelopen zondag hebt u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de aktie een Kilo liefde. U kunt deze produkten volgende week inleveren in de Wagon. Wanneer?

Donderdag 6 december van 10.00-12.00 en van 19.00-20.00 uur.

Vrijdag 7 december van 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur.

Ook kunt u op zondag 9 december nog produkten inleveren in de beide kerken of bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 t/m maandag 10 dec.12.00 uur.

Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde. Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om God’s liefde te laten zien? Hartelijk dank

commissie een Kilo liefde

 Mannenweekend 2019

 • Wanneer: vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli 2019
 • Waar: ?

In 2019 willen we voor de vijfde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Tientallen mannen gingen je voor…. Een weekend met ontspanning en inspanning als mannen onder elkaar. Rondom het thema D-Day. In stilte, actief, in gesprek, in gebed, met muziek en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Elkaar bemoedigen en luisteren naar elkaar. We willen opgefrist en opgebouwd terug komen. Gesterkt door en voor elkaar.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2018 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,- p.p. inclusief vervoer en eten.

Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat! Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Au revoir!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Willem Kuil, Henk Leenman, Jan Putters, Peter Stok en Geert van Wijngaarden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 2 december 2018

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor de allerarmsten in Nepal via Project 10 27. Het grootste deel van de Nepalese bevolking (ca. 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn heel veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen. De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit snel. Gelukkig zijn er diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals Asal Chhimekee Nepal in Pokhara (ACN). Asal Chhimekee betekent ‘goede buur’. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (met name de districten Kaski en Nawalparasi). ACN heeft oog en hart voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, in problemen zitten, mensen met HIV/aids, straatkinderen, mensen die analfabeet zijn, slachtoffers van de natuurrampen. Ze helpen hen op weg om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Met iedereen wordt ook het evangelie gedeeld. Mensen leren over schoon drinkwater, sanitatie, hygiëne, verzorging van baby’s en kinderen, maar ook van vee.  De diaconie wil dit ontwikkelingswerk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Begroting diaconie 2019

Lasten

2019

2018

Baten

2019

2018

Lasten onroerende zaken

1

1

Baten onroerende zaken

6

5

Verplichtingen hogere organen

6

4

Rente en dividend

6

5

Beheer en administratie

7

6

 

 

 

Subtotaal

14

11

Subtotaal

12

10

 

 

 

 

 

 

Diaconaal werk plaatselijk

21

21

Opbrengsten uit fondsen

21

9

Diaconaal werk landelijk

18

20

Collecten en giften algemeen

33

39

Diaconaal werk wereldwijd

181

177

Doorzendcollecten en giften

66

68

Doorzendcollecten en giften

66

68

 

 

 

Subtotaal

286

286

Subtotaal

120

116

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

300

297

Totaal baten

132

126

 

 

 

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan fondsen en voorzieningen

-150

-150

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan vermogen

-18

-21

 

 

 

Begrote lasten

132

126

Begrote baten

132

126

Hierboven vindt u de begroting 2019 van de Diaconie van onze Hervormde Gemeente, zoals deze op 19 november j.l. is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.

We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven. Namens het College van diakenen,

Dick Klein, penningmeester

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 6 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen over Psalm 27. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 2 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 9 en 16 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv.gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. o.v.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Zending

Collecte IZB

De zendingscollecte voor de IZB is over twee zondagen verdeeld. De eerste collecte van de avond van 2 december is voor de IZB. Op 16 december is de eerste collecte van de ochtend en avonddienst voor de IZB. Op deze dagen willen we collecteren voor de pionierskerk Noorderlicht in Rotterdam van Niels de Jong. 

Deze plek begon met een idee, een droom, een verlangen. Zou het mogelijk zijn om een plek te creëren waar allerlei mensen zich thuis voelen? Een initiatief waar juist ook mensen zonder kerkelijke achtergrond bij kunnen aanhaken. Een manier van kerk-zijn die past bij het idee van kerk-zijn in de Bijbel en die past bij deze tijd. Een kerk waar mensen God (beter) kunnen leren kennen en geïnspireerd kunnen worden om het spoor van Jezus Christus te volgen. In de loop van 2011 kreeg dit idee langzaam vorm bij Niels de Jong, de huidige predikant van Noorderlicht.

Binnen Noorderlicht kunnen mensen elkaar en God op verschillende manieren ontmoeten. De activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, of ze nu lid zijn of niet. U kunt deze pioniersplek steunen met uw bijdrage bij de collecte.

Workshopdag 2019

Pak uw nieuwe 2019-agenda er maar bij, want er komt een leuke actie aan! Op 16 februari 2019 organiseren wij als hometeam van Lea van der Riet-Luiten voor de tweede keer een workshopdag. Al ruim vijf jaar werkt Lea als kinderwerkster in Zuid-Afrika en om dit werk te kunnen voortzetten blijft financiële ondersteuning noodzakelijk. We zijn heel dankbaar voor de vaste sponsors en voor de inzet van de kinderclub (en kopers) bij de stroopwafelactie! Daarnaast zal dus de workshop dag plaatsvinden om geld op te halen. In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur en de tweede ronde van 13.30 uur tot 15.00 uur. Tussentijds kunt u eventueel lunchen bij De Buurman. We zijn nog hard bezig met de voorbereidingen, maar workshops die sowieso gaan plaatsvinden zijn: Natuurwandeling, Kleurenanalyse, Bloemschikken, Percussie, EHBO basis, Schilderen, Culinaire workshop, Haakworkshop en een speciale kinderworkshop Parachutespel. Meer informatie volgt nog! Tevens zal Frans de Bruin op 18-02-2019 en 04-03-2019 ‘Koken met Passie’-workshops organiseren. Noteert u de data vast in uw agenda? Hopelijk tot ziens bij een van de acties!

Hartelijke groeten namens het hele hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de voorbereidingsdienst hoorden wij voor de laatste keer over Simson. Als bidder stond Simson als richter in zijn kracht. Hoewel in zijn gebed merkbaar is dat hij een mens van vlees en bloed is, is hij in zijn gebed toch ook gericht op de zaak van God en verwacht hij het van God. God geeft vervolgens een overwinning die Simson in eigen kracht niet tot stand had kunnen brengen. Opnieuw zagen we het werk van Christus oplichten. Christus is meer dan Simson. In Zijn dood ligt de overwinning! De Heere Jezus was helemaal gericht op de eer van Zijn Vader en heeft aan het kruis ook de Vader recht gedaan. Hij heeft afgerekend met zonde en dood, en maakt tegelijk mogelijk dat zondaren met God worden verzoend.

’s Avonds klonken de namen van die gemeenteleden die ons zijn ontvallen in het achterliggende jaar. In de prediking stonden de woorden uit Filippensen 1: 21 centraal. Paulus’ identiteit lag in Christus. Christus leefde in hem. Zo’n leven is een geschenk en tegelijkertijd is dat leven ook een opdracht voor het leven van elke dag: Heere, wat wilt u dat ik zal doen. Als Christus je leven is, is er ook perspectief. De dood is dan een doorgang naar het leven met Hem in volmaaktheid! Dat geeft troost en hoop, juist als wij met de dood in aanraking komen.

 Kring Geloofsopvoeding

We mogen dankbaar terugkijken op de eerste avond die we samen hadden in de Nieuwe Kerk. Met een mooi aantal ouders mochten we in gesprek zijn over geloofsopvoeding rondom de maaltijd. De volgende keer dat we samenkomen is op 31 januari. Het thema is dan: ‘Vieren’. Het zal gaan over het vieren van de christelijke feesten in het gezin. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als Biddag of Dankdag. Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Het is mooi dat verschillende ouders ook thema’s hebben aangedragen. We willen die t.z.t. aan de orde te laten komen. Als er nog een thema is waar jullie het graag over willen hebben laat het ons dan gerust weten.

Koffiedrinken zondag 9 december

Zondagochtend 9 december is er na de dienst weer gelegenheid om koffie te drinken in De Parel. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de preek. Het is fijn dat er elke keer zoveel gemeenteleden na de dienst naar De Parel komen. We hopen dat u en jij er ook deze keer weer bij kunt zijn.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Br. H.W.G. Kant ontving eveneens € 10,- voor de diaconie. Br. J. Egas ontving € 20,- voor het jeugdwerk. Zelf ontving ik € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

 Gelezen

‘Waar wilde de Heere herkend worden? Bij de breking van het brood (Luk 24:30). Wij zijn gerust, wij breken het brood en herkennen de Heere. Slechts daarbij wilde Hij herkend worden, wegens ons, die Hem niet zouden zien in het vlees, maar toch van Zijn vlees zouden eten. Wie u ook bent, u die gelovig bent, die het Woord van God  met ontzag en hoop hoort, laat het breken van het brood u troosten’.

Aurelius Augustinus (354-430)

…tot zondag

We leven toe naar de avondmaalszondag. Bijzonder dat we op deze eerste adventszondag een voorproefje krijgen van de grote bruiloft, de dag waarop de Heere Jezus terugkomt en voorgoed met Zijn kerk zal zijn. ‘Wat een vreugde zal dat wezen…’. Zondag mag er dan ook vreugde en verwondering zijn over de Heere Jezus die door Zijn kruis en opstanding het leven heeft verworven voor zondaren.

Deze zondag staat Psalm 130 centraal. Vanuit deze psalm horen we in de ochtenddienst over vergeving en in de avonddienst over verwachting. Jong en oud wens ik een gezegende avondmaalszondag!

ds. W.J. Westland

Ontmoeting na de dienst

Zondagmorgen 9 december willen we elkaar als gemeente weer ontmoeten tijdens het koffiedrinken in De Parel. Eerder stond dit gepland op 16 december maar i.v.m. de doopdienst is deze verzet.

Iedere zondag is een rustdag maar ook een feestdag (!), daarom mag er bij de koffie altijd iets extra’s worden geserveerd. We zoeken nog gemeenteleden die graag iets willen bakken voor deze ochtend. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gera Ritmeester via de mail: geravandenheuvel@hotmail.com of telefonisch/app: 06 51 70 61 26. Alvast hartelijk bedankt voor uw heerlijke baksels!

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE”’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Kazen-De Nijs, Koperwiek 8, 3371 JS, is zaterdag 1 december 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren met Gods zegen gewenst voor u en allen die bij u horen.

 Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 10,- bestemd voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Na het bedanken van Willem Burggraaf blijft er nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. Dat deze vacature nu al zo lang bestaat, baart ons zorgen. Het zou ons als kerkenraad wel wat waard zijn, als de vacature nu zo spoedig mogelijk vervuld mag worden. Een gebedspunt voor ons allemaal, want juist ook hierin mogen we het van de Koning van de Kerk verwachten. Toch dienen we als leden van de wijkgemeente daarnaast nog onze verantwoordelijkheid te verstaan en opnieuw te komen met namen van broeders, die geschikt geacht worden de gemeente van Christus hier te dienen in het ambt. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord wederom op, om namen van zulke broeders in te dienen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan zullen we het verdere verloop van deze verkiezingsprocedure over de Kerstvakantie heen tillen en zal de verkiezingsvergadering op maandag 7 januari worden gehouden.

Kinderlied

Vanaf a.s. zondag willen we in elke morgendienst een kinderlied zingen. Hierna treft u de liederen uit de bundel Op Toonhoogte aan voor de maand december. Zondag 2 december: OTH 410; 9 december: OTH 414; 16 december: OTH 404; 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Heilig Avondmaal

Zondag 2 december mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De bekende woorden: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’ zullen weer klinken. “Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn” (1 Koningen 19: 7). Dat wordt tegen u en jou gezegd! Zo alleen kun je er tegen! Je wilt toch niet op eigen kracht verder?

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 december om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

De volgende cursusavond wordt gehouden op maandag 3 december. Aanvang 20.00 uur in De Parel.

Citaat

‘Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoor-zaamt gelooft’.                    Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

– We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan. Daarnaast blijven we bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

– Bij een aanval op het Emmanuel Christian College, een Bijbelschool in Soedan, zijn afgelopen mei tien mensen omgekomen. Ook is een groot deel van het gebouw verwoest. Bid om Gods troost, leiding en kracht voor de studenten en medewerkers van de school. Bid voor de nabestaanden die geliefden hebben verloren door de aanval. (Gebedskalender Open Doors)

– We danken voor alle voorspoed in het afgelopen kerkelijke jaar en we bidden voor alle rouwdragenden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Hulp bij kerstviering

Het is bijna december, dat betekent dat de adventsweken eraan komen, waarmee we vooruit mogen kijken naar het kerstfeest. Jezus werd geboren, de herders zagen en hoorden de engelen zingen. Er was een ster, er was een Licht. We willen heel graag dat jullie ons helpen om dit feest te vieren.

We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om:

 • Een kaars aan te steken, voordat de dienst begint
 • Een gedicht / tekst voor te lezen, nadat de kaars is aangestoken
 • Wat uit te de delen bij de deur, na de ochtenddienst op 25 december

Lijkt je dit leuk, geef je dan zo snel mogelijk op en stuur een mail naar Jenneke den Breejen: jenopreis@hotmail.com

Ook zijn we op zoek naar kinderen, die graag met elkaar drie kerstliederen willen zingen als kindermoment in de ochtenddienst van 25 december. We willen dit van te voren even met elkaar oefenen op:

Woensdag 12 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Woensdag 19 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Opgeven kan bij Brenda de Groot: mbdegroot@telfort.nl. Dit kan tot 10 december.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “… want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” (Psalm 86)

Giften

Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op huisbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek € 20,- ter vrije bestemming.

Broeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek een gift van € 20,- voor de diaconie en € 10,- voor algemeen kerkelijk werk.

Diaken G.P. Cluistra ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden. Het aantal stencils willen we wat verminderen. U wordt gevraagd om zoveel mogelijk samen gebruik te maken van de stencils. (Komende zondag Weerklank 112: 1 en 2.)

Gelezen/gehoord

Drie dingen verheugen mijn gemoed: Het eerste, dat ik gewassen ben in Christus’ bloed. Het tweede doet het nog veel meer: dat ik behoor aan Christus mijn Heer’ Het derde doet het bovenal: Dat ik weet waar ik komen zal.

Tenslotte

Zondag brengt de HEERE Zijn Evangelie zichtbaar naar ons toe. We mogen ooggetuigen zijn van Gods grote liefde voor zondaren in Zijn Zoon Jezus Christus. Dat onze harten door de Geest op Jezus gericht zullen zijn op Wie de tekenen van brood en wijn wijzen. Op Hem Die nu verhoogd is aan Vaders rechterhand. We bidden dat er velen zijn die gelovig hongeren en dorsten naar Hem in Wie alleen ons leven is. En daarom komen als Hij door Zijn dienaar uitnodigt: Kom, neem, eet en drink, want alle dingen zijn gereed. Tot lof op Hem en tot zegen van Zijn gemeente. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 1 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk 19.15 uur jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 2 december

14.15 uur             Geen zondagsschool

Maandag 3 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             cursus Alef Bet- De Parel

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

Woensdag 5 december

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 6 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 16

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Uganda

Beste mensen, Ik hoop in februari 2019 voor een diaconale stage naar Uganda te gaan met een aantal derde klassers van CS de Hoven Calvijn. Hiervoor heb ik geld nodig. Dit probeer ik door middel van allerlei acties bij elkaar te krijgen. Eén van de acties is het verkopen van soeppakketten. U kunt bij mij een verspakket bestellen voor pompoensoep. U krijgt dan alle biologisch verse ingrediënten (uit eigen tuin) voor het maken van de soep én een lekker recept in één pakket. Dit kost slechts € 5,-. en wij pakken het mooi voor u in. Leuk voor een cadeautje maar ook om zelf klaar te maken. Bestellen kan via de mail of whatsapp. (Mensen die mijn soeppakket al eerder kochten vonden het een super-soepje) Ik hoop op heel veel bestellingen! Groetjes,

Jurre van den Bos

bestellingen via: marlonvdbos@solcon.nl of 06 13 12 60 40)

Duinkerken

Beste gemeenteleden, In het weekend van 7 op 8 december is het zo ver: We gaan dan naar Duinkerken om daar de vluchtelingen te helpen en hulpgoederen te brengen. We hebben al veel mogen ontvangen, waarvoor dank! Echter, er is nog plek in de bus, dus daarom deze laatste oproep: Artikelen die mensen warm kunnen houden (te denken valt aan jassen, sjaals, mutsen, wanten, maar ook schoenen en dames-, heren- en kinderkleding) zijn nog van harte welkom! Ook tenten, kleden, slaapzakken en dekens zijn nodig. Het adres om dit in te leveren is: Kramsvogel 6 te Hardinxveld-Giessendam.

John Boogaard

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavondavond 15 december 2018 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een Kerstconcert in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang. De muzikale begeleiding is in handen van Christian Boogaard, orgel.

De meditatie met het thema ‘God met ons’ wordt verzorgd door ds. W.J. Westland. Het concert begint om 20.00 uur en de deuren zullen om 19.30 uur open gaan. De toegang is gratis. Na afloop van het concert zal er een collecte worden gehouden bij de uitgang.

Zing mee met de Matthäus Passion

Houd je van zingen en heb je dat altijd al eens samen met een orkest willen doen en vind je de Matthäus Passion mooi en ben je tussen de 8 en 16 jaar? Grijp je kans en meld je aan voor het jeugd Matthäus-project van COV Laudate in Hardinxveld-Giessendam en zing 6 april 2019 mee met de uitvoering van delen uit Matthäus Passion.

Even de voorwaarden op een rijtje:

 • Je doet auditie op maandagavond 10 december bij de dirigent van het koor Niels Kuijers. Hij kijkt of je stem geschikt is voor het jeugdkoor.
 • In de periode van januari tot maart 2019 oefen je elke maandagavond van 19.15 tot 20.00 in De Bron (Hardinxveld-Giessendam)
 • Je  oefent een uur mee met het grote koor op zaterdag 26 januari en 30 maart en op vrijdagavond 5 april. Voor opgave of vragen mail naar: cobykorevaar63@gmail.com

 De Hoop zoekt hoopverleners!

Meer mensen dan ooit zijn op zoek naar onze hulp. Daarom hebben wij dringend christelijke hulpverleners nodig. Bij De Hoop noemen we hen ‘hoopverleners’. Hoopverleners helpen onze cliënten op weg naar een nieuw leven. Wij zoeken onder meer psychiaters, gz-psychologen, artsen,  verpleegkundigen en begeleiders. Zou jij graag voor De Hoop willen werken? Lees de ervaringsverhalen van onze collega’s op www.dehoop.org/werkenbijdehoop. Daar vind je ook onze vacatures. Ken jij misschien iemand die graag bij De Hoop wil werken? Geef deze oproep dan aan hem of haar door! Verder kun je meebidden dat wij de juiste mensen vinden om ons mooie werk voort te zetten.

 Mars voor het Leven

Zaterdag 8 december wordt door Stichting Schreeuw om Leven de ‘Mars voor het Leven’ georganiseerd vanaf het Malieveld in Den Haag. Tijdens de stille tocht door Den Haag wordt op respectvolle manier aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de ruim 30.000 abortussen die jaarlijks in ons land plaatsvinden. Vorig jaar liepen 14.000 mensen mee met de mars. O.a. door dit groeiende aantal zien we dat de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven steeds meer prioriteit krijgt bij veel christenen uit verschil-lende denominaties. Vanuit de Alblasserwaard (ook Har-dinxveld) wordt gratis busvervoer aangeboden naar Den Haag: aanmelden kan via www.schreeuwomleven.nl/vervoer. LET OP: dit kan tot en met 1 december! Het verlangen is dat er voor elk kind dat er door een abortus niet mag zijn, iemand mee gaat lopen ter nagedachtenis tijdens de Mars voor het Leven! Dat betekent minimaal 30.000 personen die opstaan voor het Leven! Staat u / jij ook op voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven?

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                                 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,

                                                 der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed?

                                                 Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis,

                                                 opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

Erediensten

zondag 2 december 2018 – Eerste adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Sjanine Groeneveld,

Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Psalm 105: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

                 Voorzang: Weerklank 112: 1 en 2

11.00 uur   wijk 2 noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 2 noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W,J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 10 27: Nepal

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – IZB

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk:

08.30 uur: Groep A: Anja Buijk,

Mieke de Bruin, Groep B: Janneke de Bruin

11.00 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hanna van de Wetering, Groep B: Alienke de Rover,

Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Inge-Ruth de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.