Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37)

____________________________________________________

Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag doen? De een zal ervoor kiezen om de politie te bellen, een ander timmert zijn huis dicht en de volgende zal iets anders bedenken. In ieder geval zult u het niet zomaar laten gebeuren dat uw huis wordt leeggeroofd. Maar stelt u zich voor dat u zou weten dat Jezus vannacht terugkomt, wat zou u dàn vandaag doen?

 

Ik weet niet hoe u de Adventtijd bent ingegaan en op welke manier u naar de komende kerstdagen toe leeft, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat kriebels krijg bij al dat kerstgedoe. Een kerststal hier en een engeltje daar, zin in veel en lekker eten. U mag het van mij allemaal doen, maar wat is nu eigenlijk Advent en wat is nu eigenlijk Kerstfeest? En lijkt al ons kerstgedoe niet heel veel op de tijd van Noach. Iedereen leefde voor zichzelf en deed wat vooral leuk moest zijn.

 

Het wordt nog één keer kerst. Wij zeggen wel dat het bijna kerst is, maar dat is hooguit herdenken van kerst: Jezus Die naar deze aarde kwam. Als het weer kerst wordt, dan is dat op het moment dat Jezus opnieuw naar de aarde komt. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach.

Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Het was een wereld geworden waarin met God geen rekening meer werd gehouden. Alles mocht, alles kon en iedereen wilde zijn eigen manier van waarheid hebben. Zoiets als in onze tijd. De gedachte van ‘laat mij vooral vrij in wat ik wil en doe’. De dagen van Noach waren ook de dagen waarin God helemaal klaar was met die manier van leven, waarin Hij niet de eer kreeg die Hij hoorde te krijgen. En na alle jaren waarin Noach zijn spijkers sloeg in de ark en elke hamerklap een waarschuwing was, kwam daar ineens het water en kwam iedereen om.

 

Ze kwamen niet om omdat ze kansloos waren, ze kwamen om omdat ze niet hadden gelet op wat God wilde. En als de dagen weer zo zijn zoals in die tijd, dan komt Jezus terug. Dan vieren we nog een keer kerst: Jezus Die naar de aarde komt. Dan komt Hij niet meer om te redden, maar om u als gelovige Thuis te halen of u als ongelovige te vertellen dat u voor eeuwig te laat bent en nooit meer Thuis kunt komen.

Er is een verschil tussen de dagen van Noach en de dag van de wederkomst. Jezus zegt dat er op die dag twee zullen zijn die op het land zijn. De een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Dat betekent niet dat het u zal overkomen, dat betekent dat er 100% meer gered zullen worden, dan in de tijd van Noach. Het gaat namelijk niet om diegenen die verlaten zullen worden, maar om het verschil met die tijd. In de tijd van Noach nam het water hen allen weg (vers 39) en in de tijd van Jezus wederkomst zullen er aangenomen worden. Dan gaat het niet om de één wel en de ander niet, maar het gaat erom dat Jezus zegt: “Wees waakzaam!”

 

Jezus legt niet de nadruk op wie er wel of niet komen, Jezus legt de nadruk op het waakzaam zijn. Zoals twee slaven die een heer over zijn personeel aangesteld heeft. De ene bedenkt: Mijn heer komt voorlopig toch nog niet, en hij misdraagt zich. Dat zijn degenen die leven alsof Jezus nooit komt. Maar er is ook een andere slaaf. Die is trouw in wat hij doet voor zijn heer. Dat doet hij niet uit angst. Bij die slechte slaaf zegt Jezus dat hij in zijn hart zegt dat zijn heer nog niet komt, maar bij die trouwe slaaf zegt Jezus niets over wat deze man in zijn hart zegt. Die bedenkt dus niet dat zijn heer straks komt, waardoor hij angstig zijn best doet, hij is gewoon trouw.

 

Het wordt straks nog één keer kerst: Jezus komt nog een keer naar deze aarde. De vraag is niet wanneer, de vraag is of u waakzaam bent en op wacht staat. En voor degenen die geloven, zal Jezus niet komen als een dief in de nacht. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 dat degenen die geloven, kinderen van het licht zijn. Kinderen van het licht leven niet in de duisternis en dus kan de dag van Jezus wederkomst u niet overvallen als een dief in de nacht, want u bent van de dag.

 

Mijn ziel wacht op( verlangt naar) de Here,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Psalm 130: 6

 

Theo de Koning

 

 

 

BOVEN-HARDINXVELD

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

Predikant: ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl

Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184–61 16 50, scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com,

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

vanuit de kerkenraad

 

Heilige Doop

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan de volgende kinderen van de gemeente:

Ties Jozua (Ties), zoon van Ruud en Marlies aan de Wiel-Bommeljé, Drijverschuit 9, 3372 VA.

Clazina Aaltje (Livia), dochter van Gerrald en Saskia Meerkerk-Versteeg, Kon. Wilhelminalaan 17, 3372 AA.

We wensen de doopouders Gods zegen toe bij het geven van hun ja-woord. Als gemeente mogen we verwonderd zijn dat God doorgaat met Zijn werk en dat Hij Zijn verbond, ook in ons midden, bevestigd van kind tot kind! Na de dienst is er gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen.

 

vanuit De DIACONIE

 

 

Collecte – Wycliffe Bijbelvertalers

De diaconiecollecte van zondag 16 december is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor 1,5 miljard mensen. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. De behoefte aan Bijbelvertaalwerk is beter in beeld dan eerdere jaren. Dat heeft te maken met een steeds betere samenwerking tussen vertaalorganisaties wereldwijd. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163 talen. Dit aantal is hoger dan vorige jaren. Dat heeft te maken met verschillende factoren, waaronder het meetellen van gebarentalen. Er zijn miljoenen doven over de hele wereld die de Bijbel niet in hun eigen taal kunnen lezen. Op dit moment is er geen gebarentaal met een volledige Bijbel. Er wordt hard gewerkt om daar verandering in te brengen. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat het startsein werd gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de Statenvertaling. 400 jaar later zijn er nog 1,5 miljard mensen die Gods Woord moeten missen in hun eigen taal. Daarom wil de diaconie dit belangrijke werk steunen. Wij bevelen deze collecte hartelijk aan. Als u een gift over wil maken kan dat op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Wycliffe Bijbelvertalers.

 

vanuit de GEMEENTE

 

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren:

16 december: mw. L. Meerkerk-van Meeteren, Rembrandthof 85-A121, 3372 XV, 99 jaar

18 december: dhr. H. van der Linden, Juliana van

Stolbergstraat 141, 3372 CJ, 86 jaar

19 december: mw. K. van Hoek-Klop, Nassaustraat 24, 3372 EE, 88 jaar

21 december: mw. B. Beverloo-Hooijmans, Rembrandthof 109, 3372 XV, 90 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Voor uw nieuwe levensjaar wensen we u de nabijheid van de Heere toe, samen met uw geliefden. Evenals vorige week ook dit keer een oud Adventslied, een lied van verwachting. Tegelijk een gebed om de wederkomst van Hem die gekomen is en komen zál!

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

Tenslotte

Ingrijpend en waarschuwend, vol klem én liefde klonken op de tweede Adventszondag deze woorden: “Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha!” Hij is gekomen in de stal van Bethlehem. De allesbeslissende vraag is of we het Kind in de kribbe liefhebben. Hij zal komen op de wolken. Kunt u het gebed vrijmoedig meebidden: Kom, Heere Jezus?

De komende week zullen er al verschillende kerstvieringen plaatsvinden, zowel voor de ouderen in de gemeente als voor de kinderen en jongeren. Goede momenten toegewenst van inkeer en verwondering. Hij voor mij…

Gods zegen toegewenst rondom de bediening van woord en sacrament op de derde Adventszondag.

Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet,

J.P. Ritmeester

 

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 21 december – een uitgave voor drie weken – uiterlijk zaterdag 15 december om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20. Let u er dus op dat het eerste kerkblad van 2019 verschijnt op vrijdag 11 januari.

 

vanuit de pastorie

 

 

 

 

 

 

 

Van tweede Adventszondag…

Verwachten moet je leren. Wat verwachten we, Wie verwachten we…? Zondagmorgen klonk de bekende profetie uit Jesaja 11: 1-5. “Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï…” Zondagavond leidde emeritus predikant ds. P. van der Kraan de dienst.

 

Uit de gemeente

Elco Groeneveld, Koningin Wilhelminalaan 9, 3372 AA is opgenomen in het ziekenhuis. Uit verschillende scans bleek dat hij een bacterie infectie heeft in de schouder en borststreek. Een operatie is waarschijnlijk nodig. We hebben gebeden dat God dit alles zegent, Elco bewaart en deze dingen gebruikt om hem tot Zich te leiden.

 

Meeleven

We leven mee met Arjan en Dorien Schouten en hun kinderen Lotte en Wietse ,Koningin Wilhelminalaan 107, 3372 AC, in verband met het overlijden van vader/opa Schouten in de leeftijd van 61 jaar.

 

Catechisatie

Dhr. E. de Waard gaf vorige week de maandaggroepen catechisatie. Met de eerste groep hebben we gekeken naar Johannes de Doper, de wegbereider van de Heere Jezus. Ook de verzoeking in de woestijn hebben we besproken. Met de tweede groep hebben we verder nagedacht over wat het betekent om het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Met de derde groep hebben we nagedacht over de Heere Jezus, met name over Zijn Naam: Zaligmaker. De groep van woensdag kreeg een opdracht mee: maak een verslag van de preek van zondagmorgen 9 december. Ik ben benieuwd…

 

Doordeweeks

18 december is er de gesprekskring. We gaan verder met Markus 1: 9-15 en hopen op een goede avond met elkaar.

 

Gegeven

Ontvangen door ds. C.J. van der Plas: € 10,- en € 20,- t.b.v. diaconie.

 

… naar zondag

Zondagmorgen worden twee kinderen gedoopt. Zij ontvangen het teken en zegel van Gods genadeverbond door de Heilige Doop. Een dienst om met de doopouders en hun familie naar uit te zien. De tekst voor de verkondiging heb ik nog in beraad. We bidden om een zegenrijke dienst.

 

Tenslotte

Hartelijke groet van ons allen uit de pastorie,

J.C. Breugem v.d.m.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie

 

 

Zoals u weet hadden we in het verleden de gewoonte om rond de Kerstdagen de kerkbode huis aan huis te bezorgen. Later zijn we overgegaan om per abonnement twee kerkbodes uit te geven om zo onze dorpsgenoten persoonlijk te benaderen en hen uit te nodigen voor de kerkdiensten en ze zo in aanraking te brengen met het kerstevangelie. De privacywet (AVG) zet daar een streep doorheen. Als EC vinden we dit erg jammer want het was een heel goede gelegenheid om weer in contact te komen met onze dorpsgenoten en hen naar de eredienst te verwijzen. De eredienst is immers de plaats waar de Heilige Geest werkt. Vroeger was het heel gewoon dat de kerk met hoogtijdagen vol zat maar dat is niet meer het geval. Wat voor geur verspreiden wij om de mensen in onze omgeving weer bij de Heere te brengen? Zullen wij als lezers en kerkgangers weer naar al die mensen gaan om ze uit te nodigen voor de kerkdiensten rond de kerst of voor de viering van de zondagschool. Stuur eens een kaartje en zet de tijden van de diensten erop. Ja, een kaart is fijn om te krijgen van de volgelingen van de Heere Jezus. Doen we allemaal mee zoals we beloofd hebben?

Gezegende Kerstdagen!

 

P.S.. Als u rond de feestdagen kaarten en postzegels krijgt, kunt u ze vervolgens inleveren voor de zending in de daarvoor bestemde brievenbus achter in de kerk.

 

Vanuit het jeugdwerk

 

 

HGJB-avond

De kerngroep is dinsdagavond 11 december bijeen geweest om een vervolg te geven aan het traject. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de waardevolle input uit de eerste avond met de ouders en jeugdwerkers. In de volgende kerkbode volgt een uitgebreider verslag van de eerste avonden.

 

Jeugdwerk

We zijn dankbaar voor het fijne verloop van het clubseizoen tot nu toe. De eerste middagen en avonden zijn goed verlopen, met een grote groep kinderen en jongeren. Er zijn mooie dingen geknutseld, leuke activiteiten georganiseerd en er ontstonden mooie, soms ook lastige, gesprekken n.a.v. de Bijbelverhalen en geloofsthema’s die centraal stonden op de avonden. God zegene deze gespreken. Leidinggevenden, ook vanaf deze plek dank voor jullie enthousiasme en inzet, dat wordt zeer gewaardeerd! Ouders bedankt voor het aanmoedigen van jullie kinderen en jongeren om naar de clubs en verenigingen te gaan! Ik hoorde een ouder een compliment geven, over een knutselwerkje, aan een leidinggevende van de club. Dat wordt zeer gewaardeerd en motiveert enorm! Laten we ook op deze manier omzien naar elkaar.

Geert Honcoop

 

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenvereniging Martha

Maandag 17 december hopen we bij elkaar te komen voor onze Kerstviering. Vanaf 18.00 uur zullen we met elkaar eten. Vervolgens lezen en zingen we met elkaar de kerstliturgie uit de Hervormde Vrouw. Boven deze liturgie staat de titel: ‘Uw heilzon is aan het dagen’. Nadat we koffie/thee hebben gedronken is er nog een kerstverhaal. We zien er naar uit u en jullie te ontmoeten.

Marga en Marieke

 

Activiteitenagenda

 

 

Zondag 16 december

14.00 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Jeugdvereniging

 

Maandag 17 december

18.00 uur             Vrouwenvereniging Martha

18.45-19.30 uur   Catechese 12-jarigen

19.45-20.30 uur   Catechese 13/14-jarigen

20.30-21.15 uur   Catechese 15/16-jarigen

 

Dinsdag 18 december

14.30 uur             Kerstmiddag 65+/alleenstaanden

18.45 uur             Kinderclub

20.00 uur             Bijbelkring

 

Woensdag 19 december

18.45-19.30 uur   Catechese 17 jaar en ouder

19.45-21.15 uur   Belijdeniscatechese

19.30 uur             Kerktelefoonuitzending, Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30

____________________________________________________

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

 

 

Centrale berichten

 

 

Sing-in

Zondag is er weer een sing-in met het thema ‘Love came down’ Welkom in De Parel, de avond begint om 20.00 uur en om 19.30 is de zaal open voor koffie/thee of fris.

 

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël hoopt op dinsdag 22 januari 2019 een bijeenkomst te houden. Dit is een vooraan-kondiging om het reeds in uw agenda te noteren.

Spreker is ds. K. Kant van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp is: ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang is 20.00 uur in De Parel.

 

DIaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen en volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 0184 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (tel. 0184 61 12 92).

 

College van kerkrentmeesters

 

 

Solidariteitskas 2018

In oktober hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief ontvangen voor de Solidariteitskas.

Begin december heeft 75% van de gemeenteleden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. Dit betekent dat meer dan 250 leden nog niet hebben betaald. We doen een oproep om uw bijdrage van € 10,- per belijdend lid als nog over te maken op rekening

NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas 2018.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenbijbelkring Dorcas,

Dinsdagmorgen 18 december zijn alle vrouwen om 9.15 uur van harte welkom in De Parel.

Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Jeremia, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Er is geen oppas voor de kinderen.

hartelijke groet van de stuurgroep

 

Bijbelgesprekskring

Donderdag 20 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 118. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

 

Zending

 

 

Opbrengst Winterfair

De Winterfair heeft netto € 6.900,- opgebracht! Dit mooie bedrag gaat naar het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika. Het team van de Winterfair dankt alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf het aanvragen van vergunningen t/m het afbreken van de tent is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Iedereen die tijd, spullen, ideeën, spierkracht of lekkernijen heeft geleverd, heel hartelijk dank!

Het team is ook dankbaar en overweldigd door de grote opkomst. Hierop terugkijkend geeft dit een stimulans om met de Winterfair door te gaan.

 

Bericht van Lea van der Riet

Beste gemeente, ook van mijn kant wil ik iedereen hartelijk bedanken die er aan meegeholpen heeft om de winterfair tot een succes te maken! Ik weet dat veel mensen er al maandenlang mee bezig zijn geweest. Ik kon via de whatsapp er ook zo’n beetje van meegenieten. Dank voor jullie voorbereidingen, tijd en betrokkenheid om het project in Zuid-Afrika te ondersteunen! Dank voor het mooie bedrag dat opgehaald is!

Het jaar loopt ten einde en dat is hier in Zuid-Afrika ook goed te merken. Het einde van het jaar valt samen met het einde van het schooljaar. Dus veel kinderen gaan naar de volgende groep en de samenstelling van de Bijbelclubs verandert ook. Er komen weer nieuwe kinderen bij en van sommige kinderen moeten we afscheid nemen. Dat kinderen de Bijbellessen genieten is duidelijk te merken. Bij één van mijn scholen (Joubertschool) geef ik Bijbellessen aan groep 5. De kinderen wachten in spanning af of ze over gaan naar de volgende groep. Eén van de kinderen uit deze klas vroeg aan mij: ‘Juf, gaat u volgend jaar weer Bijbellessen geven?’ Helaas kunnen we op deze school alleen aan groep 4 en 5 Bijbellessen geven, dus ik zei tegen het kind: ‘Nee, helaas alleen aan groep 4 en 5’. ‘O’, zei het kind, ‘dan hoop ik dat ik blijf zitten’!

We hebben afgelopen kwartaal veel gepraat over zending en onder andere over de zendeling Mary Slessor die in Nigerië gewerkt heeft. Ik probeer de kinderen te stimuleren om geld aan de zending te geven en ik leg aan de kinderen uit dat we voor € 2,- al een Bijbel aan iemand kunnen geven en dat ze de volgende weken iets in het spaarbusje kunnen doen. Toen de Bijbelclub klaar was, kwam na een paar minuten een 4-jarig jongetje terug, in zijn hand tien cent die hij vol trots in het spaarbusje stopte. Op straat gevonden… en dat moest onmiddellijk in het spaarbusje. Iets geven betekent vaak een offer voor deze kinderen omdat ze vaak gewend zijn aan alleen maar dingen krijgen. We hopen ons kwartaal af te ronden met in ieder geval één Bijbel waarvoor de kinderen gespaard hebben en die we aan iemand kunnen geven.

Gezegend Christusfeest!

 

Duinkerke

Nadat we een bakwagen vol hebben geladen met de goederen en giften die we ontvangen hadden, zijn we vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 afgereisd naar het Noord-Franse Duinkerke. Daar verblijven op dit moment nog enkele honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Alles opgegeven in hun eigen vaderland voor een strijd voor een beter leven. Er is een groot gebrek aan kleding, hygiëne en voedsel. Zelf mochten we onze goederen (kleding, voedsel) persoonlijk aan de vluchtelingen uitdelen. Schrijnend om te bemerken hoe groot de vraag is en hoe de leefomstandigheden van deze mensen zijn. Er mochten bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Het heeft een enorme impact op ons gehad, maar we zijn verwonderd hoe groot de dankbaarheid is van deze vluchtelingen voor de hulp die we mochten bieden. Dit heeft ons echt aan het denken gezet! Hier in het rijke Nederland hebben we alles wat ons hartje begeert en toch klagen we over zeer veel dingen! Als het regent worden we chagrijnig. Als de supermarkt prijzen hoger worden, klagen we! Daar in Duinkerke hebben de mensen niets en toch hoor je één en al positiviteit! We mochten veel dankbaarheid ervaren. Op dag één veel uit kunnen delen. Alleen klein beetje hectisch door de hoeveelheid! Maar wel erg veel kleding en eten en drinken uit kunnen delen. Dag twee bij het depot in Calais geweest. Daar veel spullen gebracht! Daarna in Duinkerke afgesproken met ons Belgische contact. Daar de auto op afstand geparkeerd en een paar keer op en neer gelopen om de spullen te brengen! Veel met mensen kunnen praten en zelfs lachen 😉 En veel rondgekeken. Iedereen hartelijk dank voor de donaties en tips!                               John Boogaard

 

Wijkberichten

 

 

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 

Van zondag…

In de morgendienst bediende ds. J. Muller het Woord van God uit Jesaja 9. In de Heere Jezus gaat er licht op in de duisternis, ook vandaag. Bijzonder dat de evangelist Mattheus de woorden uit Jesaja 9 aanhaalt als hij opschrijft dat Jezus gaat wonen en preken in Galilea. Na de dienst dronken we als wijkgemeente met elkaar koffie in De Parel. Het was fijn om dat met jong en oud te doen, elkaar zo ook te ontmoeten en nog wat met elkaar te zingen!

Zondagavond stonden we in de leerdienst stil bij de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De twaalf artikelen zijn pijlers die opkomen vanuit de Schrift waardoor wij weten waar het om gaat in het Christelijk geloof. De Geloofsbelijdenis reikt ons ook woorden aan om te kunnen verwoorden wat wij geloven. De Twaalf Artikelen zijn twaalf beloften waar we ons telkens weer aan vast mogen klampen. Ze leren ons God als de Drie-Enige kennen. Dat God de Drie-Enige is vertelt ons dat God alles in huis heeft voor onze zaligheid, dat Hij een God van relatie is, die niets liever wil dan dat wij in relatie leven. Door de kracht van de Geest wil Hij Zijn beeld in ons afdrukken. Dat betekent dat wij ook gericht zijn op God en onze naaste.

 

Meeleven

Ons bereikte het bericht dat mw. J. Guijt verhuisd is naar een ander verzorgingshuis. Verschillende gemeenteleden leven mee met ds. Guijt en zijn zus door regelmatig een kaartje te sturen. Zeker rondom de feestdagen kan het bemoedigend zijn om meeleven te ervaren. Haar nieuwe adres is: Mw. J. Guijt

Verzorgingshuis Duinrust, Kamer 022

Duinweg 35

2585JV Den Haag

 

Giften

Br. D.W. de Jong ontving voor de diaconie € 9,50 aan collectebonnen. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de erediensten en € 10,- voor het verjaardagfonds.

Zelf ontving ik voor de kerk een gift van € 15,-, twee keer een gift van € 20,- en eveneens twee maal een gift van

€ 50,-.

Vriendelijk dank voor uw gaven.

 

Gelezen

Dit is de gedachte die alles wat wij voor onze kinderen doen, moet bepalen: wat heeft dit voor invloed op hun ziel?                                                J.C. Ryle (1816-1900)

 

…tot zondag

Komende zondagmorgen wordt de doop bediend aan onze Juda. Voor ons allen wordt dan uitgeschilderd wie God is in Zijn genade en goedheid. Dat Hij onze genadige Vader wil zijn. Dat Hij ons door Jezus Christus reinigt van al onze zonden en door de Heilige Geest intrek neemt in ons bestaan en ons heiligt. Laat de doopdienst ons maar bepalen bij onze eigen doop. Het is goed om jezelf die vraag te stellen: leef ik uit de beloften die in het uur van de doop door God zijn gedaan?

In de dienst lezen we Genesis 49. Het gaat over de scepter van Juda die niet zal wijken totdat Silo komt (Genesis 49: 10). In de Gespreksbijbel staat een mooi plaatje van de scepter. Wellicht kunt u met uw kinderen op internet ook zo’n plaatje van een scepter vinden.

U en jou een goede voorbereiding toegewenst op de diensten van a.s. zondag!

Met een hartelijke groet, mede namens ons gezin,

  1. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76

vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

Dhr. Jan de Boon, Florenweer 7, 3371 RC heeft na een periode van onzekerheid bericht gekregen dat de behandeling aan de prostaat goed verloopt. Pas over een aantal jaar kan hier pas meer duidelijkheid over worden gegeven, maar nu ziet alles er positief uit. Goed nieuws, blij en dankbaarheid aan onze God.

Dhr. Huib Rietveld is in Huis ter Leede, Eiland 1, 4143 EN Leerdam verhuisd naar een andere kamer, nummer 316.

Mw. E.J.J. Advokaat, Heijmansweer 34, 3371 RJ krijgt therapie na een tweetal hersenbloedingen.

Mw. Louise Buijense, Van Ruysdaelstraat 12, 3372 XP, is in de afgelopen periode geopereerd en nu thuis aan het herstellen.

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

 

Bediening heilige doop

Zondagmorgen 16 december zal het geen doopdienst zijn, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld bij de scriba.

 

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden zijn voor de laatste vacature van ouderling twee namen ingediend. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 10 december j.l. de navolgende kandidatenlijst vastgesteld:

  • Arco (A.C.) Boon, Haringband 3, 3371 JA
  • Remco (K.F.) den Breejen, Rivierdijk 474, 3372 BX

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.00 uur precies.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

 

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag 16 december is dat OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

 

Citaat

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

Bidden en danken

  • Laten we volharden in het gebed voor de familie Haverkamp.
  • De Protestantse kerk in de regio Luwu (Indonesië) heeft niet genoeg predikanten. Met name in de afgelegen dorpen worden gemeenten door ouderlingen geleid. De kerk organiseert trainingen om hen meer Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren preken. Bid voor hen.
  • De familie Vogelaar, zendingswerkers van de GZB, woont nu zo’n drie maanden in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het gezin zich steeds meer thuis voelt in een omgeving waar de Islam dominant aanwezig is en bid om bescherming. (Gebedskalender GZB)
  • Wij danken voor alle (kerst)bijeenkomsten en de vele vrijwilligers (jong en oud) die zich inzetten tot opbouw van de gemeente en Gods eer.

 

Tenslotte

In deze decembermaand zijn we in onze gedachten vooral bij hen die zich eenzaam voelen. We wensen hen Gods licht en vrede toe. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Adventszondag

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Overlijden

Donderdag 6 december is op de leeftijd van 97 jaar overleden mw. Pieternella van Wijngaarden, laatst gewoond hebbend Schaepmanstraat 7, 3371VE. Ze is geboren in Boven Hardinxveld (Den Bout) en is na haar huwelijk verhuisd naar Buitendams waar ze samen met haar man, Willem van Wijngaarden, levensmiddelenwinkel De Spar beheerde. Na de sluiting van De Spar is zij opnieuw verhuisd en heeft ze 43 jaar gewoond in de Schaepmanstraat. Ze is 16 jaar getrouwd geweest en was sinds 2 november 1982 weduwe. Voor haar familie was zij ‘tante Pie’. Ondanks haar vele jaren als weduwe was zij een opgewekt en betrokken mens. Ze mocht zich in de lange weg van afnemende krachten vasthouden aan de Heere en de Psalmen waren haar dierbaar. In het bijzijn van familieleden die haar liefdevol hebben bijgestaan, is zij ontslapen en ingegaan in Gods huis om Zijn Naam te verhogen (Psalm 42: 1 berijmd). De begrafenis heeft woensdag 12 december plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Hardinxveld Giessendam.

We dragen de achterblijvende familie op in uw voorbede.

 

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van

€ 10,- ter vrije bestemming. Op kroonjarenbezoek ontving diaken G.P. Cluistra een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker kreeg na een bezoek een gift van

€ 50,- ter vrije bestemming.

 

Catechismusprediking

In het afgelopen jaar hebben de gastpredikanten het laatste gedeelte van de indeling van de Heidelberger Catechismus (geloof – gebod – gebed) behandeld.

Ds. J.J. van Holten begon op 7 januari met het bepreken van zondag 45 en afgelopen zondag bepreekte ds. A.J. Kunz de laatste bede van het Onze Vader naar aanleiding van zondag 52.

De kerkenraad is dankbaar dat de meeste gastpredikanten ons verzoek honoreerden om een preek te houden naar aanleiding van ons belijdenisgeschrift de Heidelberger Catechismus. Omdat ds. W.J. Westland het afgelopen jaar aan onze gemeente werd verbonden en wijk Oost de catechismusprediking met ons wilde oppakken zal in 2019 niet meer aan gastpredikanten een verzoek gedaan worden een preek te houden vanuit de catechismus. Onze beide predikanten zullen het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus blijven bepreken. Dit zal zoveel als mogelijk is in de avonddiensten plaatsvinden.

 

Gelezen/gehoord

Maar naar ons oordeel is van alle vruchten die het geloof

overal in alle echte christenen voortbrengt, het aanroepen van de naam van God door Jezus Christus, dat wij het gebed noemen, toch het belangrijkste. Het gebed is God zelfs aangenamer dan welk ander goed werk ook, of wij Hem in ons gebed nu iets vragen, of dat we Hem prijzen of Hem dankzeggen.

 

Tenslotte

Gods zegen voor u en jou en een hartelijke groet.

Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt, kerstavond –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 

Zaterdag 15 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

Zondag 16 december

14.15 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Kerst Follow You –  De Parel

20.oouur              Sing-in –  De Parel

 

Maandag 17 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30                  Meisjesclub Niet in eigen kracht –

 

Dinsdag 18 december

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

 

Donderdag 20 december

16.00 uur             Ontmoetingsmiddg/avond, kerstviering en broodmaaltijd –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, Neptunusstraat 9

 

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

varia

 

 

Kerstconcert Dordrecht

Vrijdag 21 december 2018 hoopt Jong Gemengd Koor Chaverim o.l.v. Marien Stouten samen met het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struik een kerstconcert te geven in de Augustijnenkerk van Dordrecht.

Deze avond zal om 19.45 uur beginnen met een samenzang van bekende kerstliederen. Vanaf 20.00 uur zullen de beide koren hun kerstrepertoire ten gehore brengen.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting Ismaël. Deze stichting verleent hulp aan christenen in het Midden-Oosten. Kaarten zijn via www.jgkchaverim.nl te verkrijgen voor € 5,- per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om vooraf een kaartje te kopen; de kaartjes zijn bij de ingang te koop voor € 7,50 per stuk.

Wij zien uit naar uw komst en een gezegende avond!

 

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zullen projectieschermen opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald op Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,-, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via: 06 51 34 26 20, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

 

Kerstdienst speciaal voor doven

Vanaf maandag 24 december om 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. Dhr. Wolter Smit zal een preek houden over Lucas 2: 1-21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een doventolk.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 

Kerstconcert

Maandag 24 december 2018 vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea.

Arjan Versluis loopt de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel.

Aan deze avond werken mee het jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk uit Hardinxveld-Giessendam en het gemengde koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver uit Werkendam. Beiden koren brengen een gevarieerd programma en zullen ook samen zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, orgel en Mark Brandwijk en Reinier Korver, orgel/piano.

Violiste is Alisa van Dijk. Om 19.15 uur is er een Sing- In waar u bekende kerstliederen kunt komen zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur is om 18:45 uur open en de toegang is vrij.

Er is een collecte aan de uitgang.

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt

11 januari 2019

 

 

 

 

 
Erediensten

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Christie Verschoor, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias 5

avonddienst: Lofzang van Zacharias 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M.M. van Campen, Rotterdam

 Collecten

Morgendienst:   1. IZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. IZB

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Liesbeth en Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne en Madeleine van Milligen

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl