Kerkblad 74-27

In beweging

“En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.”

(Handelingen 4: 32-37)

____________________________________________________

Wat is er veel in beweging. Wie zegt dat er nauwelijks iets te beleven valt in de kerk heeft het mis. Lees elke dag het kerknieuws in een christelijke krant en je bent op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op kerkelijk gebied.
Ontwikkelingen die te maken hebben met ‘kerk zijn vandaag’. Standpunten worden ingenomen, verschillende meningen worden geponeerd, zelfs binnen je eigen kerkgenootschap. Visies op zaken die heel lang gemeengoed waren komen in een ander daglicht te staan en staan opnieuw ter discussie. Denk aan de visie op het ambt, op homoseksualiteit, ruimte voor verscheidenheid in de gemeente. Verschillende gedachten over de invulling van de liturgie, het gebruik van Bijbelvertalingen en de uitstraling van de gemeente naar buiten. Voor de een is dit een verruiming in het gemeente-zijn en voor de ander gaat dit weer te ver. Als we het er maar over eens zijn, dat onze kerk, uw gemeente een krachtige geloofsgemeenschap mag zijn, die staat voor de levens veranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigt. Een gemeenschap van gebed, een zorgzame gemeente die zich bekommert om mensen met problemen, hen bijstaat en voor hen op komt. Een gemeenschap waar mensen zich geborgen kunnen weten, een gemeente van hoop en verwachting. Dat gemeenteleden dat uit geloof en genade met elkaar willen delen.

In de Bijbel wordt de gemeente van Christus opgeroepen een getuigende en dienende gemeenschap te zijn. Niet stilstaan maar bewegen. In het boek Handelingen komen we onder de indruk van bijzondere activiteiten die door de gemeenschap aan de dag worden gelegd.
In Handelingen 4: 32-37 lezen we van een vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste Christenen. Vers 32 getuigt van een gemeente die met hart en ziel een gelovige gemeente is. Ieders bezit was gemeenschappelijk, voor ons niet meer voor te stellen. Maar zo worden we op onze verantwoordelijkheid gewezen. Vers 33 spreekt van een ‘krachtige prediking’, getuigend van de opstanding van de Here Jezus.

Een gemeente in beweging gaat zondags met verlangen naar de kerk. Soms voel je je een pelgrim die met verlangen naar Gods huis gaat om te aanbidden en God groot te maken.

Psalm 84 getuigt van deze woorden. We horen een kreet van iemand die totaal uitgeput is en verlangt naar rust. Verlangt u daar ook wel eens naar? Zoveel beweging, zoveel veranderingen, wat kun je soms verlangen naar een stukje innerlijke rust. Verlangen, wie herkent dit woord niet? De dichter van deze psalm verlangt er naar om heel dicht bij God te zijn. Waar is God? In de tempel, dat is Zijn woning. Zijn thuis. Weet u het verschil tussen huis en thuis? Bij huis gaat het om de buitenkant, bij thuis om de binnenkant. Een huis is niet veel meer dan een dak boven je hoofd. Je thuis is iets anders. Daar is warmte en geborgenheid. In huis leef je niet voor jezelf, maar in gemeenschap. Op zondag komt de gemeente samen in Gods huis. De plaats waar zijn woord is, waar gezongen wordt tot eer van God. Wat een voorrecht dat elke zondag de kerkdeuren twee keer open staan voor gebed, voorbede, sacrament en de verkondiging van Gods woord. Je mag daar tot rust komen en nieuwe krachten opdoen voor je levensreis. Woorden van eeuwig heil worden gesproken. Woorden die bemoedigen en onderwijzen. Beseffen we met elkaar hoe bijzonder het is een plek van samenkomst te hebben in de gemeente?

De dichter van Psalm 84 staat voor de drempel van de tempel. Hij kijkt met een stille verwondering om zich heen. Ook de vogels vinden er hun nest. Het totale leven van de dichter verlangt naar rust. Kennelijk is er sprake van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Vandaag zouden we zeggen: een mens met psychische klachten. Iemand die er nodig eens uit moet. De vermoeidheid van de dichter kunnen we begrijpen. Hij heeft een moeilijke weg achter de rug, zo lezen we in de psalm. Hij is gegaan door een droog en een dor dal. Een dal vol obstakels.

Om moedeloos van te worden, zo kan het leven zijn, vol van onrust, moeite en verdriet. Hebben wij voor deze mensen als gemeente van Christus iets te bieden?
Jazeker! Wij hebben het eeuwige en zaligmakende Woord van God. De tijd van onrust en stress biedt de gemeente vandaag de kans velen uit te nodigen naar het huis van God te komen. Het gaat om behoud voor mensen voor de eeuwigheid.

Leen Klop

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Uur van gebed
Zaterdag 19 januari is om 19.00 uur gelegenheid om gemeentebreed samen in gebed te gaan. Ook in het nieuwe jaar is het belangrijk om voortdurend te bidden voor onze voorgangers en leidinggevenden in de kerk. Hoe zouden zij hun veelomvattende werk vol kunnen houden? Daar is de Heilige Geest voor nodig, Die profetisch laat zien waarin de gemeente onderwezen moet worden. En wat een wijsheid en onderscheidings-vermogen is er nodig om de juiste prioriteiten te stellen, gemeenteleden bij te staan en jongeren en ouderen te stimuleren. De Heere wil horen op het gebed tot glorie van Zijn naam. Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Pareldienst 13 januari
Zondagavond 13 januari zal er om 18.00 uur een Parel-dienst plaats vinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot prop. Joren IJzerman. Het thema is ‘De kerk – moet dan nou?’. We laten de Bijbel spreken uit 1 Korinthe 12: 12-30 (over de kerk als lichaam van Christus) en uit 1 Petrus 2: 1-10 (over de kerk als de plek waar je wordt toegerust voor de dienst in en aan de wereld).
Ditmaal zal de band Quest de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.
De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.
De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met gemeenteleden van jong tot oud en je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.
De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 10-2 en 10-3 en 7-4 en 5-5 en 2-6. Van harte welkom!

Commissie Pareldiensten

Dank voor kilo’s liefde
Inmiddels is het al weer enkele weken geleden dat we de actie ‘een kilo liefde’ hebben gehouden. De commissie kijkt terug op een geslaagde actie. Van de door u ingeleverde artikelen konden we pakketten samenstellen. Dank aan God en dank aan u en jullie allemaal voor het meehelpen, voor de giften, voor het meebidden. Dank u wel dat u en jullie zoveel hebben gegeven. We hebben heel wat kilo’s liefde mogen uitdelen. Dat maakt ons stil en dankbaar.

Commissie ‘Een kilo liefde’

Bezoekwerk
Bent u vaak alleen, of bent u nog samen, maar zou u het fijn vinden als er zo nu en dan eens iemand vanuit de kerkelijke gemeente bij u op bezoek komt? Of weet u wellicht iemand anders die ook wel een bezoekje wilt ontvangen. Dan kunt u zich aanmelden bij een van de onderstaande dames, namens de diaconie regelen zij het bezoekwerk.
Voor wijk 1 oost: Mary van Wijngaarden, Doornsweer 7, 3371 PS, tel. 0184-61 74 94
Voor wijk 2 noord: Coby van Wijngaarden, Binnendams 76, 3373 AE, tel. 0184-61 61 98
Voor wijk 3 zuid: Lian de Wit, Buitendams 464 A, 3371 BW, tel. 0184-61 74 42
Wij zijn ook nog op zoek naar dames/heren die bezoeken willen afleggen. Heeft u tijd over en zou u wel eens iemand van de kerkelijke gemeente willen bezoeken, dan kunt u zich aanmelden aan bij een van de genoemde dames.

Kerk en Israël
We hebben zojuist het kerstfeest gevierd. De herdenking van de geboorte van de Messias, al eeuwen voorzegt door de profeten. In onze tijd zijn al veel profetieën vervuld of staan op het punt vervuld te worden. Veel christenen kennen de profetieën niet. Vandaar dat er zo weinig visie is op de aard van onze tijd, op de komst van de Heere Jezus, op Israël en op Gods machtige daden in deze tijd.
Jezus zegt in Lucas 24: 25 tegen de Emmaüsgangers “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben”! Of in Mattheüs 16: 1-3 dat de mensen de aanblik van de lucht wel weten te onderscheiden maar de tekenen van de tijden kunnen ze niet onderscheiden. Petrus adviseert ons dringend om goed acht te slaan op de profetieën. (2 Petrus 1: 19).
Wilt u meer horen over de profetieën kom dan op 22 januari naar de bijeenkomst van de commissie Kerk en Israël in De Parel. Ds. K. Kant zal spreken over de ‘Bijbelse profetieën van Israël’. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen hartelijk welkom.

Dank
Hartelijk dank voor de goede wensen die we uit uw midden mochten ontvangen. Wederkerig wensen we u allen, dikwijls in moeite en verdriet, de nabijheid en steun van de Heere toe in het nieuw begonnen jaar. Een hartelijke groet,

familie Arkeraats

Gezocht: Hulp van tieners voor christelijk kindertheater
Ik ben op zoek naar tieners (tussen de 14 en 19 jaar oud) die mij willen helpen om een nieuw project op te starten. Het is een christelijk kindertheater (CKT) voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 6. Ik wil twee keer per jaar een voorstelling gaan opvoeren met deze kinderen en daarbij heb ik hulp nodig. Om dit project goed neer te kunnen zetten ben ik op zoek naar tieners die met kinderen een toneelstuk in willen studeren en/of een decor willen maken en/of kleding willen maken en/of digitaal promotie-materiaal kunnen ontwerpen en/of muzikaal willen begeleiden bij de liederen. Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast geworden, neem dan contact met mij op via gerlindederover@hotmail.com. Wil je in je mail ook vast vertellen waarom je mee zou willen doen en welke taak/taken je eventueel op zou willen pakken. Ook als je meer informatie wilt, mag je me mailen! Ik hoop over een tijdje met je aan de slag te gaan om dit CKT- project van de grond te krijgen! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

O ja… voor mensen die dit lezen en denken: ‘Mijn kind zou best mee willen spelen in dat toneelstuk…’ Ik zal t.z.t. een uitgebreider bericht met daarin de oproep plaatsen .

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 januari 2019
De diaconale collecte deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we het diaconale werk in onze eigen gemeente. Ook in onze gemeente zijn er broeders en zusters die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeente-leden te financieel te ondersteunen of geeft steun in de vorm van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45). Keer op keer zijn wij verwonderd en dankbaar voor uw gulle gaven en het vertrouwen dat u als gemeente in ons heeft. Het is ons voortdurend gebed dat God het diaconale werk in onze eigen gemeente blijft zegenen. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de gemeente.

‘VOOR ELKAAR vakantieweken’
Heeft u uw vakantie voor de zomer al geboekt? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen… De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegenop ziet om alleen op vakantie te gaan. Ben je op zoek naar een vakantieweek waarin zorg en begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt met Bijbelse normen en waarden? Dan ben je bij ‘VOOR ELKAAR vakantieweken‘ aan het juiste adres. De Bijbel staat centraal en er wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Verder is er volop ruimte voor ontspanning. Er wordt rekening gehouden met een goede afwisseling van actieve en rustige momenten. Er zijn vakantieweken voor volwassenen en jongeren met een lichamelijke handicap of beperking, mensen met een lichte dementie (en hun mantelzorger), volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke handicap of beperking, jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS) en alleengaande vrouwen en mannen.
De VOOR ELKAAR vakantieweken zoekt tevens vrijwilligers. Om alle gasten te kunnen verzorgen en begeleiden, hebben ze ieder jaar veel vrijwilligers nodig. Vind jij het leuk om iemand een onvergetelijke vakantie te bezorgen, ben je tussen de 18 en 67 jaar (vrijwilligers voor vakantieweken met een lichamelijke beperking tot en met 65 jaar) en bereid je handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan! Voor meer informatie over deze vakan-tieweken en om je aan te melden als vrijwilliger, ga je naar www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkbode coördinatie

De coördinatie van de kerkbode gaat met ingang van het nieuwe jaar over van Arie en Erika de Jong naar Chris en Annelies Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99. Dit geldt voor de lezers van de kerkbode in Giessendam/Neder-Hardinxveld.
Opmerkingen en wijzigingen betreffende bezorging en abonnementen e.d. kunt u doorgeven aan Chris en Annelies Tromp via het genoemde adres of via abonnementen@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 17 januari 2019 komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. Ina van Vliet zal de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 2. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Uitnodiging
De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 85ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 6 februari in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.
De gastspreker op deze avond is dr. A.A. Teeuw uit Ridderkerk met als thema: ‘Mijn leven voltooid?’ Een actueel, interessant en boeiend onderwerp dat onze aandacht zeker waard is. Jong en oud van harte welkom!
In 2018 verscheen een boek met de gelijknamige titel geschreven door dr. A.A. Teeuw en ds. J. Belder. ‘in korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ ingeburgerd. Toegenomen medische en technische kennis én afnemend besef van God als Schepper maken dat deze vragen klinken: Wat is ondragelijk lijden? Wat verstaan we onder voltooid leven? Is (zelf)euthanasie een humaan antwoord? Op deze vragen en ontwikkelingen zoeken we naar antwoorden die voortkomen uit het Bijbelse mensbeeld en die in lijn zijn met de geboden van God’.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

Hoi jongens en meisjes, de kerstvakantie is voorbij. Jullie gaan alweer naar school. Komende zondag, 13 januari, gaat de zondagsschool ook weer van start. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in De Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheids-avondje op donderdag 24 januari in De Parel. Nadere informatie volgt nog.
de leiding van de zondagsschool

Benieuwd naar de nieuwe opzet van het jeugdwerk?
Ga dan naar hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk Op deze pagina vind je filmpjes met daarin uitleg over de nieuwe opzet van het jeugdwerk. We gaan hier als gemeente de rest van dit seizoen proefdraaien met de groep 8-ers en de jongeren van Wijk Oost.

Groep 8-ers opgelet
De afgelopen tijd heb je als het goed is een uitnodiging gehad om kennis te komen maken voor de opzet van het nieuwe jeugdwerk. Heb jij of iemand anders de uitnodiging niet gehad? Laat het dan weten aan één van de jeugdambtsdragers zodat de uitnodiging alsnog wordt gebracht. Zondagmiddag 20 januari willen we samen-komen om met elkaar kennis te maken, pannenkoeken te eten en als groep naar de kerk te gaan. Daarna zullen we met ons kerngroepje ongeveer eens per twee weken samenkomen bij iemand thuis of in De Parel met ons kerngroepje. De data van die avonden worden door de groepjes zelf vastgesteld. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen en in mei zullen we alles evalueren en bepalen hoe het nieuwe seizoen gestart zal worden.
Tot slot zijn we nog op zoek naar mensen (18+) die een kerngroepje zouden willen leiden. Meld je aan via
Corstiaan – jeugdouderling.oost@hghg.nl,
Herman – jeugdouderling.noord@hghg.nl of
Erik jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Vader-dochteravond maandag 21 januari
Na heel wat jaren een ‘moeder-dochteravond’ te hebben georganiseerd vanuit de Meisjesclub, willen we het nu wat stoerder aanpakken. Maandagavond 21 januari 19.30 uur organiseren we voor de eerste keer een ‘Vader-dochteravond’. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda! Meer info volgt via de uitnodiging en in de volgende kerkbode.

Zending

Open Doors: Women to Women ochtend
U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 18 januari op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur). Deze ochtend zal in het teken staan van het bemoedigen van vervolgde vrouwen wereldwijd. Wij leven in een vrij land, waar we mogen geloven en belijden dat Jezus Christus onze Heer is. Er zijn ook heel veel vrouwen die dat in hun land of gezin niet kunnen of mogen. Wij mogen ons met hen verbonden weten door onze Heer, die ons ook oproept om er voor hen te zijn. Dat willen we deze ochtend doen door o.a. gebed en een bemoediging d.m.v. het schrijven van kaarten. Ik hoop dat u er ook bij bent deze ochtend.
Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Workshopdag 16 februari 2019
Zoals eerder aangekondigd wordt op 16 februari 2019 de 2e workshopdag gehouden! Al ruim vijf jaar werkt Lea van der Riet-Luiten als kinderwerkster in Zuid-Afrika en om dit werk te kunnen voortzetten blijft financiële ondersteuning noodzakelijk. Om geld op te halen zal de workshopdag worden gehouden in De Parel. In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 tot 12.00 uur en kunt u de volgende workshops volgen: kleurenanalyse, plantenpotje haken, natuurwandeling, EHBO basis, kookworkshop ‘Braai aan de kaai’ of schilderen. De tweede ronde duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur en kunt u kiezen uit: percussie, bakworkshop ‘Koekie van eigen deegie’, voorjaarsstuk maken en wederom de kleurenanalyse, het plantenpotje haken en de natuurwandeling. Tevens is er de tweede ronde een workshop Parachutespel voor kinderen. Deze kost € 5,-. Alle andere workshops kosten € 10,- plus materiaalkosten. Tussentijds kunt u eventueel lunchen bij Deelcafé De Buurman. Aanmelden is verplicht en kan tot 04 februari 2019, zie het Facebook evenement ‘Workshopdag 2019’. We hopen u 16 februari te zien! Hartelijke groeten namens het hometeam van Lea,

Annelie de Rover, 06 52 16 01 62 leakinderwerk@gmail.com

Passie voor koken workshops 2019 (gewijzigde data)
In tegenstelling tot het eerdere bericht zullen de passie voor koken workshops plaatsvinden op maandag 4 en 11 maart. Keuze uit twee workshops:
• Maandag 4 maart is de kookworkshop ‘Aan de hand van Mozes’, gericht op de eerste vijf Bijbelboeken van het Oude Testament.
• Maandag 11 maart is er de kookworkshop ‘Passie voor koken’, gericht op Pasen.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur in De Parel en duren tot 22.00 uur. De kosten van de workshop zijn € 20,- per avond. Hiermee wordt het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika ondersteund. Per avond kunnen maximaal twaalf personen inschrijven. Belangstelling? U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 20 februari op emailadres: f.de.bruin@icloud.com

Evangelisatie

Uitzwermavonden
De evangelisatiecommissie maakt bekend dat voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer een uitzwermavond wordt georganiseerd op dinsdag 15 januari. Als kerk (dat zijn wij) en als Christen zijn we verantwoor-delijk om Gods woord te vertellen aan anderen die niet of niet meer met het evangelie in aanraking komen.
Alle leden van de evangelisatiecommissie worden uitgenodigd om 19.30 uur aanwezig te zijn in de jeugdzaal van de Oude kerk. Bent u belangstellend, dan nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen. Met twee personen gaan we langs de huizen van mensen die de kerk hebben vergeten en niets of weinig meer hebben met God. We beginnen met koffie, vervolgens houdt een van de leden een korte inleiding en beginnen we met gebed.
Vooral uw gebed is heel hard nodig bij dit werk.
Soms is het moeilijk, maar regelmatig mogen we bemoedigd huiswaarts keren. We mogen steeds zaaien en als God het wil, laat hij het gezaaide opkomen. We hebben vorig jaar enkele nieuwe medewerkers gevonden, maar we hebben er nog veel meer nodig.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de erediensten
Zondagmorgen 13 jan. zal br. L. D. Klop herbevestigd worden als evangelisatieouderling. We zijn dankbaar dat hij nog een poosje wil dienen in het ambt. We bidden hem daarvoor ook de nodige kracht toe! We wensen hem in het bijzonder ook zondagmorgen een gezegende dienst, die ook een bemoediging mag zijn in het ambtelijk leven. We lezen in deze dienst opnieuw Markus 1, deze keer Markus 1: 14-20. De Heere Jezus loopt langs het meer van Galilea, ziet de broers Simon en Andreas, Johannes en Jacobus aan het werk en roept hen tot Zijn dienst.
In de avonddienst is er een leerdienst waarin ds. P. van de Voorde zal voorgaan. Enige tijd geleden ging het in de leerdienst over de vraag: wat geloven wij? De Twaalf Artikelen werden toen genoemd als twaalf beloften die opkomen vanuit het evangelie en de geloofsinhoud onder woorden brengen. Nu gaat de catechismus deze twaalf pijlers stuk voor stuk bespreken. Zondagavond het eerste
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van
hemel en aarde! Mooie en leerzame diensten toegewenst!

Giften
Br. D. W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.
Zelf ontving ik drie keer een gift van € 20- voor de kerk.
Hartelijk bedankt!

Nieuwjaarsgroeten
Afgelopen weken zijn er veel kaarten bezorgd met een hartelijke groet. Wij willen ieder hartelijk danken voor deze blijk van meeleven rond de feestdagen en de goede wensen die zijn overgebracht. Wederkerig wensen wij u van harte Gods zegen toe voor het Nieuwe Jaar.

ds. T. C. Guijt en mw. J. Guijt.

Rond de feestdagen ontvingen we uit uw midden een aantal mooie kaarten en goede wensen.
Dat heeft ons goed gedaan. We willen u daarvoor hartelijk dankzeggen. Helaas laat mijn gezondheid te wensen over, maar we mogen onze levensweg in Gods hand geven. Met Hem kunnen we toch verder. Van onze kant willen we u en jou Gods zegen en nabijheid toewensen voor het nieuwe jaar 2019. De Heere zij met u in alle omstandigheden van het leven.

ds. en mw. W. Westland, Sliedrecht

Gelezen
Wie is het Begin, wie is de Eerste? Er is een tijd geweest, dat mijn dierbare grootmoeder mij het Woord Gods voorhield, maar toch kende ik Jezus niet. Mijn grootmoeder kon mij wel onderwijs geven, maar ze kon het Woord niet tot in mijn hart brengen, totdat de Heere Jezus zelf kwam.
Wat heeft Hij gedaan? Zo jong als ik was, maakte Hij me in Zijn grote genade tot een arme zondaar, die ’s nachts op zijn knieën lag en om genade smeekte. Zó is Hij de Eerste geweest. En was Hij niet zó de Eerste bij allen die de loop voleindigd hebben? H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot
Afgelopen zondag had ik een zo genoemde ‘vrije’ zondag. Daarmee had ik de vrijheid om elders te preken. Rijdend over de Van Brienenoordbrug zag ik de skyline van Rotterdam. Even later reed ik tussen de kantoorgebouwen in de richting van Krimpen. In een flinke nieuwbouwwijk staat daar de Rehobothkerk. De dynamiek van een stad is op zo’n plaats merkbaar. Ik vind het bijzonder dat in zo’n omgeving, waar de moderne cultuur bijna te ruiken is, een gemeente samenkomt met ontzettend veel jonge mensen, om God te ontmoeten en ook elkaar. ‘‘k Sla d’ ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht’, zo klonk het eenparig aan het begin van de dienst.
’s Avonds was ik op een heel andere plaats. Toen ik uitstapte was het er heel stil. Even later kwamen ze, door de donkere straten van het Betuwse dorp, oudere en jongere mensen. Om samen te komen rond het Woord van God, op een plaats waar al eeuwen op zondag een gemeente samenkomt. Stil werd er die avond in de Randwijkse kerk geluisterd.
Die dag zag ik iets van de Kerk, die een kerk van allerlei plaatsen is. Ik verwonderde me over de trouw van God. De Heere gaat door met Zijn werk ook in dit nieuwe jaar. Of het nu gaat om de drukke stad of het rustige dorp, om honderden of tientallen. Hij laat niet varen wat Zijn hand begon, niet automatisch, wel wonderlijk! Laten wij ons in 2019 aan die trouw vastklemmen, persoonlijk en in onze gemeente, ootmoedig en verwachtingsvol!
Met een hartelijke groet, ds. W. J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We bidden de zieken, thuis en in instellingen, de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8)

Uitslag verkiezing ambtsdragers
In de verkiezingsvergadering van maandag 7 januari is Remko den Breejen, Rivierdijk 474, 3372 BX verkozen tot het ambt van ouderling. Aan de verkozen broeder is gevraagd uiterlijk donderdag 17 januari a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissingen kan worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder ook dragen in uw gebed?

Bediening heilige doop
De volgende doopdienst zal worden gehouden in de late morgendienst van zondag 3 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 januari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording
Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek twee keer € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ouderling Robert Kraaijeveld heeft een gift van € 20,- ontvangen voor de kerk. Allen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Uit de pastorie
Ik wil u hartelijk bedanken voor de vele kaarten die de afgelopen maanden door de brievenbus van de Kemphaan kwamen. Het waren er echt heel veel. En allemaal met liefdevolle en troostrijke woorden. Ik heb Hardinxveld, als een bijzonder warme gemeenschap ervaren. Ook de gebeden, bemoedigingen en schouderklopjes deden me zo goed.
Moge we met elkaar ons vertrouwen blijven stellen op de Goede Herder. Dat wat de toekomst ook brengen moge, ons des Heeren Hand geleidt.
Lieve gemeente, ik bid voor u. Houd moed en vast aan Zijn Trouw! Een gezegend 2019! Met liefde,

Tanja

Kinderlied
Het kinderlied voor de maand januari is Op Toonhoogte (OTH) 450: ‘In het begin lag de aarde verloren’.

Introductiecursus Hebreeuws
Vorig jaar is deze cursus gestart en dit jaar komt er een vervolg. De cursus is nog steeds gericht op het leren van het Alef-Bet en het lezen van de tekst in de Tenach. De cursus wordt gegeven op: maandag 14 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart en 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Bel voor informatie: 06-53 94 30 23.

Citaat
Hij is het, Die komen zou, en wij hebben geen anderen te verwachten.

Matthew Henry (1672-1714)

Bidden en danken
– Wilt u bidden voor onze wijkgemeente nu deze vacant is, voor de zieken en voor hen die korte of langere tijd geleden alleen zijn komen te staan en een eigen predikant missen, maar ook danken dat het werk in de gemeente toch mag doorgaan en overal vervanging voor is gevonden.

– Bid voor Albanese christenen die niet mee willen doen met corruptie. Het gevolg is dat ze een studie of baan kunnen mislopen of lang moeten wachten op een medische behandeling. (Gebedskalender GZB)

– Bid voor christenen in Nigeria die lijden onder de aanvallen van Fulani-herders. Bid dat de Heere God ingrijpt en dat recht zal geschieden. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere zij met alle zieken. Wat het nieuwe jaar brengt weten we niet. Laten we maar niet te ver vooruit kijken. Dat leert Gods Woord ons ook over ons leven. “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen!” (Klaagliederen 3: 22, 23a).

Giften
Ds. P van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek € 10,- aan collectebonnen voor de kerk.
Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor ‘t Lichtpunt.

Bevestigingsdienst
Zondagavond 23 december werd broeder L.T. Veldman bevestigd als ouderling. Vanuit de prediking (Openbaring 12) werden we opgeroepen om bij de les te blijven. Vanuit de wereld wordt ons voorgehouden dat het steeds beter gaat. Maar Gods Woord zegt: “Wee hun die de aarde bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Maar God zorgt voor Zijn volk. Hij brengt ze in een plaats waar zij gevoed wordt. In de woestijn buiten het gezicht van de slang. Nog even en dan komt een andere tijd: Gods tijd, want Hij komt. Hoe eerder, hoe beter. Broeder Veldman kreeg als persoonlijke tekst mee: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3) Zo mag hij zijn taak in de gemeente gaan uitoefenen: De gemeente te bewaren bij de getuigenis van Jezus Christus en om te overwinnen door het bloed van het Lam.
Broeder Veldman zal in wijk 3-3 zijn ambtelijke bediening verrichten.

Doopdienst
Zondag 30 december werd Mariese van Hoeven gedoopt. Zij kreeg als tekst mee: “Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm 91: 2). In de Woordverkondiging stond deze Psalm ook centraal en dan vooral vers 1 en 2. Deze Psalm is een antwoord op Psalm 90. In de vergankelijkheid en broosheid van het leven is er maar één veilige plaats: de schuilplaats van de Allerhoogste. In alle onzekerheid van ons bestaan geeft de schaduw van de Almachtige zekerheid. Want Hij belooft “in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn” en “Ik zal hem Mijn heil (Jezus) doen zien.”

Kringen (geloofs)opvoeding
Hierbij een herinnering voor de tweede avond die we bij elkaar hopen te komen als opvoedkring. Nogmaals willen we benadrukken dat het waardevol is om als man en vrouw samen aanwezig te zijn. We hebben allemaal onze eigen inbreng en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen die God ons heeft toevertrouwd.
17 januari: 4-7 jaar Grenzen stellen, Moelnaerstr.5 (Ricardo/Corine Kanselaar)
24 januari: 12-16 jaar Seksualiteit, De Parel
30 januari: 8-11 jaar Tegenslag en lijden, De Sav. Lohmanstr.13 (Arie/Marijke den Hartog)
De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is inloop mogelijk. Mochten jullie de eerste avond verhinderd zijn geweest en/of toch heel benieuwd zijn geworden; zet de datum in uw agenda en wees van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden: eric.arma@gmail.com

Bijbelstudiekring
Donderdag 17 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het vijfde hoofdstuk van het boek, n.a.v. 1 Joh. 2: 28-3:13. Het thema is: ‘De christelijke hoop’. Een goede voorbereiding toegewenst. Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord
Veel mensen hebben Jezus gewoon toegevoegd aan hun leven. Maar dat is het niet. Je moet je leven aan Hem onderwerpen. Dat is een groot verschil.

Tenslotte
Gedenkwaardige dagen liggen weer achter ons. En we zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Voor ons ligt een hoopvolle toekomst. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29: 11). Woorden gesproken/geschreven aan de Israëlieten die, door eigen schuld, in vijandig gebied verkeerden. Dat is de wereld waarin wij leven ook. We horen hier niet thuis, maar zijn op doorreis, Dat de
genade en vrede van God in Jezus Christus ons zal vergezellen in 2019, totdat we eens Thuis komen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
9.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 13 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 14 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30-21.00 uur meisjesclub – De Parel

Donderdag 17 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, `ds. G. Gerritsen
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
20.00-22.00 uur Opvoedkring wijk 3 zuid, Moelnaerstr. 5
20.00 uur Bijbelkring wijk 3 zuid, De Parel

Vrijdag 18 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
dhr. W.J. van Iperen
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

1of 2 = kanaal kerkradio
____________________________________________________

Algemene berichten

Actie Kerkbalans 2019: het motto is ‘Geef voor je kerk’
Tussen 19 januari en 1 februari 2019 worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Met deze actie kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.
De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. De kerk is een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.
Mensen vinden in de kerk bemoediging en ondersteuning. Er is oog voor allerlei groepen, zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden. De kerk ziet om naar de zieken en minder bedeelden in de samenleving en zet zich voor hen in. Ook voor mensen ‘op afstand’ vormt de kerk een baken. Letterlijk, als herkenbaar gebouw op verschillende
plaatsen in ons dorp. En in moeilijke tijden is de kerk voor velen een steun en houvast.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook uw bijdrage aan Kerkbalans 2019 is daarom nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Namens de colleges van Kerkrentmeesters,

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Paasproject ‘De Lofstem’
Na een prachtig en succesvol kerstproject kunnen we bekend maken dat we voor de komende 4 maanden een nog groter, mooier project hebben waaraan u als projectlid kunt deelnemen. Op stille zaterdag 20 april 2019 hopen wij ‘De kruisiging’ (oorspronkelijk ‘The crucifixion’) van John Stainer uit te voeren in de Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld. De opbrengst van deze avond zal gaan naar organist Arjan Versluis, oud-dirigent van ons koor. Hij hoopt in oktober een marathon te lopen in Zuid-Korea, waarvoor hij € 10.000 moet inzamelen wat bestemd is voor hulp aan vervolgde christenen in Noord-Korea. Arjan zal ons deze avond als organist begeleiden. Daarnaast werken wij vrijdag 15 maart mee aan een zeer divers concert in de Gereformeerde Kerk te Hardinxveld, Jan Steenstraat 5.
Vanaf dinsdag 8 januari kunt u 15 repetities mee repeteren voor deze optredens. Mocht u later in januari willen aansluiten dan kan dit, maar de uiterlijke datum om aan te sluiten is dinsdag 29 januari. Dit omdat u anders te veel heeft gemist. Kosten voor deelname als projectlid zijn
€ 29,50 per persoon.

_______________________________________________

Varia

Blik op Maat
Hartelijk bedankt voor het inleveren van 82.976 kg metalen. Dit leverde € 22.028,- op en dat is ruim € 5000 meer dan in 2017. Voor Blik op Maat was 2018 dus een jaar met mooie resultaten. Ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden we vele goede doelen ondersteunen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zoals Woord en Daad, Mercy Ships, MAF, Dorkas voedselactie, Open Doors, GZB, St. Buitenhof, De Herberg, De Parel, plaatselijke acties voor Roemenië, Oekraïne en Bosnië.
Wij moedigen u aan om metalen te blijven inleveren op Spoorweg 42, zodat wij ons werk kunnen voortzetten en de goede doelen in 2019 ook weer op ons kunnen rekenen. Tevens wensen we iedereen een voorspoedig nieuwjaar toe.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

dhr. Chr. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 13 januari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

DE PAREL

18.00 uur   prop. J. IJzerman

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

De Parel: 1. Eredienst – 2. De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Anna-Lynn de Jong

Groep B: Marja van de Wetering, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Bastian Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Juliëtte Poortvliet

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Simeon 1

avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – stichting Friedenstimme

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Janneke Klop, Adriënne Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43