Kerkblad 74-28

Nieuwe kleren

“Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld.”

(Kolossenzen 3: 12)

 

____________________________________________________

 

Misschien voelt u zich niet meteen aangesproken door de omschrijving die Paulus hier gebruikt voor de gelovigen in Kolosse. In onze traditie zijn we dat niet zo gewend. We zouden het zelfs als ongepaste hoogmoed kunnen ervaren als we dit van onszelf zouden zeggen. Toch is dit niet terecht, want in de aanhef van de brieven van Paulus wordt de naam ‘de heiligen’ meerdere keren gebruikt voor de gelovigen. Ook de aanduiding, uitverkorenen  en geliefden van God, komt meerdere keren voor in de brieven als aanduiding van de gelovigen.

Kortom deze oproep van Paulus is gericht aan allen die zich door het geloof met Christus verbonden weten. Als dat zo is, moet die verbondenheid merkbaar zijn in de manier waarop je leeft. Dat is voor ons waarschijnlijk geen nieuw gezichtspunt, maar voor de jonge christengemeenten uit de heidenen betekende dat een heel nieuwe mentaliteit. 

Paulus probeert zijn oproep tot deze mentaliteitsverandering, duidelijk te maken door kleding als voorbeeld te gebruiken.  Dat heeft hij ook in de voorafgaande verzen al gedaan. Daar spreekt hij over het uittrekken van de oude mens als een oud versleten kledingstuk. Wat hij met die oude kleren bedoelt, omschrijft hij in de verzen 5 t/m 9 van dit hoofdstuk. Daarin gaat het over al die kwalijke eigenschappen die de mens van nature met zich draagt. Hij wijst op het gedrag van ongelovigen, die christus niet kennen, maar dat helaas ook bij de gelovigen nog gevonden wordt. Vandaar deze oproep om dit alles weg te doen als oude afgedragen kleding.

De nieuwe kleding die hij hier aanbeveelt, behoort bij het christenleven. Zoals er in Efeze 6 wordt gesproken over de geestelijke wapenrusting, kunnen we hier spreken over geestelijke kleding.

In de tekst hierboven worden slechts enkele kenmerken van die geestelijke kleding genoemd, maar in de verzen die volgen, geeft Paulus hiervan een uitgebreider beeld. Daarbij noemt hij o.a. verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, vrede en dankbaarheid. Al deze kenmerken van de nieuwe kleding, moeten bijeen gehouden worden door de band der liefde. Liefde tot God en je naaste, zoals Jezus ons dat in zijn aardse leven heeft voorgeleefd.

Wat opvalt als je de kenmerken van deze geestelijke kleding leest, dat het hierbij niet gaat over uiterlijkheden, waaraan sommige christenen veel waarde hechten. Nee, het gaat hier over innige gevoelens die je in je gedrag als christen t.o.v. medemensen tot uiting laat komen. Het gaat om een geestesgesteldheid die ten diepste voortkomt uit de liefdesrelatie met onze Heer en Heiland. Laat die gezindheid ook in je liederen tot uiting komen, adviseert Paulus.

Wat zou het prachtig, als deze nieuwe kleding door alle christenen gedragen zou worden. Wat zouden wij  op die manier goede ambassadeurs kunnen zijn van Gods Koninkrijk!

Maar… laten we eerlijk zijn, deze nieuwe kleding die Paulus hier aanbeveelt, wordt zelfs door de meest toegewijde Christenen niet altijd gedragen. Dit hoge ideaal lijdt helaas nogal eens schipbreuk op onze onmacht en onwil en de weerbarstigheid van het dagelijks leven.  Jesaja gaf al aan dat zelfs onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed (Jesaja 64: 6). Toch beveelt Paulus deze nieuwe kleding van harte aan, al kende ook hij de belemmeringen die ons hierbij in de weg kunnen staan. Het bekende gedeelte in Romeinen 7: 18-26, over het goede dat een mens wil doen en het over kwade dat dan dichtbij is, maakt dit duidelijk. Het brengt Paulus tot de verzuchting: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” Hij laat er echter meteen op volgen: “Ik dank God, door Christus Jezus onze Heere”. Daar moeten allen, die zich in Jezus Christus geborgen weten, het van hebben. Hij droeg deze nieuwe kleding tot in de dood aan het kruis, daarom wordt zijn gerechtigheid ons uit genade toegerekend. Bovendien heeft Hij de Heilige Geest gegeven aan allen die Hem liefhebben. Die Geest zal zijn vruchten in ons leven laten rijpen, zodat die nieuwe kleding ook zichtbaar zal worden in ons leven.

Als wij tenslotte uit ons sterfelijk lichaam verlost zijn, omdat onze naam geschreven staat in het boek des levens, zullen wij met onbesmette witte klederen worden bekleed tot in eeuwigheid (Openbaring 3: 5).

‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit.’

Op Toonhoogte 142: 1

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Kerstkaartenactie Ark Mission

Voor de kerstdagen vroeg ik u om mee te helpen aan de kerstkaartenactie van Ark Mission. Met deze actie werden kerstkaarten ingezameld voor dak- en thuislozen.

Wat fijn om te zien dat u als gemeente hier aan mee wilde werken en ik veel kaarten heb mogen ontvangen om deze door te sturen naar Ark Mission. In totaal zijn via mij 105 kerstkaarten verzameld en drie tekeningen. De totale landelijke opbrengst was 17.000 kerstkaarten die naar gevangenen en dak- thuislozen zijn verstuurd.

Via deze weg wil ik u namens Ark Mission hartelijk danken voor de moeite en hulp die u geboden heeft. Groeten,

Marco Hendriksen

Toerustingsavond Geloofsopvoeding – save the date!

Het duurt nog even, maar dinsdagavond 21 mei 2019 hoopt Nieske Selles-ten Brinke een avond te verzorgen rondom het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’. Tijdens deze interactieve avond denken we met elkaar na over moeilijke vragen die kinderen kunnen stellen en hoe je hiermee om gaat. Deze avond vindt plaats in De Parel en wordt georganiseerd door de Geloofsopvoedingskringen van wijk Oost en Zuid. Bij deze nodigen we alvast alle ouders uit voor deze avond. Nieske Selles-ten Brinke heeft verschillende boeken geschreven rondom geloofsopvoeding en geeft workshops en lezingen over dit thema. Hartelijke groet,

Arma Don en Cora Westland

Wat moet je doen bij brand in De Parel tijdens…

…een clubactiviteit, een vrouwenochtend, een bijbelkring of een andere kerkelijke activiteit? Ben je je daarvan bewust? In de kerk worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden door de BHV-ers die tijdens kerkdiensten aanwezig zijn. In De Parel zijn personeelsleden opgeleid tot BHV-er, maar tijdens kerkelijke activiteiten is er niet altijd een personeelslid aanwezig. Daarom is het ook als leidinggevende van club- of kringactiviteiten belangrijk dat je weet wat je moet doen als er brand uitbreekt, of als De Parel om een andere reden ontruimd moet worden. Je hebt wellicht de verantwoordelijkheid over een groep kinderen. Weet jij dan waar de nooduitgangen zijn? Om bewustwording te creëren organiseren we namens de Beheercommissie een informatieavond waar we van een brandweerinstructeur wat tips en adviezen krijgen zodat je weet wat je moet doen bij een calamiteit.

Voor wie:
Leidinggevenden clubs, zondagschool, kringen, catechesatie e.d.
Personeel van De Parel
Andere geïnteresseerden

Wanneer: Woensdag 23 januari
Hoe laat: 19.30 – 20.15 uur
Inloop: Vanaf 19.15 uur

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 22 januari. Ds. K. Kant van ‘Christenen voor Israël Internationaal’ zal spreken over het onderwerp ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem iemand mee.

Diaconie 

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Ontmoetingsavond donderdag 24 januari

De vijfde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 24 januari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die ds. E. van Rooijen verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Kees Terlouw een dia-serie verzorgen met als titel ‘Een kleurrijke reis door Peru en Bolivia’. Samen met zijn vrouw heeft hij al vele reizen gemaakt. Deze reis voert grotendeels door het Andesgebergte; de ruggegraat van Zuid-Amerika. We zien Altiplano, indrukwekkende zoutmeren, koloniale steden zoals Lima en Cusco en ook de stad hoog in de bergen die de Spanjaarden niet konden vinden; Machu Picchu. De Peruanen en Bolivianen zijn zeer gastvrij, en ook als je de taal niet spreekt ben je overal welkom. Deze avontuurlijke reis willen zij graag met u delen in woord en beeld. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:
21 februari: Ouderen in veilige handen
21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard
Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Verjaringsfonds eerste kwartaal 2019

De opbrengst voor het eerste kwartaal 2019 is bestemd voor Project 10 27 ‘Kindertehuis PAK Tagari’.

Het christelijke weeshuis PAK Tagari bevindt zich op het eiland Sulawesi, in een arme regio in de buurt van Rantepao. In dit christelijke kindertehuis wonen ruim 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 19 jaar. Een deel van de kinderen heeft geen vader en moeder meer. Een ander deel komt uit gebroken gezinnen en is uit huis geplaatst omdat de verzorgende ouder geen kans ziet om goed voor het kind te zorgen. Onder leiding van Marianne worden de kinderen goed verzorgd en begeleid. De kinderen hebben het goed naar hun zin in het tehuis. Het is te merken dat de leiding in handen is van mensen die van kinderen houden. Ook wordt de kinderen verantwoordelijkheid bijgebracht:

De oudere kinderen zijn verantwoordelijk voor een van de jongere kinderen.

Ze worden aangemoedigd om aan een van de activiteiten van de lokale kerk mee te doen.

De kinderen van de muziekgroep spelen in verschillende kerken.

De kosten voor het levensonderhoud van de kinderen zijn hoog, terwijl er eigenlijk altijd tekort is aan geld. Men is dan ook erg blij met onze hulp. Naast de opvang in het tehuis krijgen de kinderen ook een goede opleiding, zodat ze later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

College van kerkrentmeesters

‘Geef voor je kerk’ – vrijwillige bijdrage 2019

In de komende weken wordt de ‘Actie Kerkbalans’ gehouden. We vragen u een antwoord op onze vraag om bij te dragen aan het werk in de gemeente. Het thema van de actie is ‘Geef voor je kerk’.

In de Bijbel mogen we leren dat God ons zoekt, verbinding met ons zoekt. Door het verbond, dat begint bij de doop, laat Hij ons zien dat we mogen leven uit dankbaarheid voor al Zijn goede gaven. Vanuit die dankbaarheid mogen wij weer delen van de goedheid van Onze Vader in de hemel.

Hierdoor hebben we verbinding met elkaar en met de samenleving, kunnen en mogen we getuigen van onze God. Om ons geloof te onderhouden en te versterken mogen we samenkomen, in de kerkdiensten en gedurende de week in kringen en verenigingen. Wilt u hieraan bijdragen, geef dan uw vrijwillige bijdrage in 2019.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 23 januari willen we als bijbelkring weer samen komen. Het schriftgedeelte waar we over nadenken is dan Johannes 6: 22-71. We rekenen op een leerzame ochtend. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur.
Allemaal weer hartelijk welkom.

Jeugdrubriek

 

Vader-dochteravond Meisjesclub

Maandag 21 januari is het zover: de eerste ‘vader-dochteravond’! Inmiddels hebben ‘de dochters’ de officiële uitnodiging ontvangen.

We willen deze avond stilstaan bij ‘vaders uit de Bijbel’. Daarnaast is er tijdens het tweede gedeelte ruimte voor gezelligheid en plezier, want we gaan quizen en spellen. Hierin nemen de dochters het op tegen de vaders. Welkom! Inloop vanaf 19.15 uur en 19.30 uur starten we de avond.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Aan alle kinderen die de zondagsschool gaan verlaten.

Nog even, en dan is het zover, het echte afscheid van de zondagsschool op het afscheidsavondje. Donderdagavond 24 januari zijn jullie, samen met jullie ouders, grootouders en andere belangstellenden van harte welkom in De Parel. De avond begint om 19.15 uur. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten, tot dan!

De opbrengst van de collecte die gehouden is op het kerstfeest van de zondagsschool heeft  € 456,55 opgebracht voor het werk van de familie Blom. Van dat bedrag willen we € 250,- geven aan het project  ‘Princess blessings’, ter nagedachtenis aan hun overleden dochtertje Miriam.  U begrijpt dat wij als personeel hier heel erg blij en dankbaar voor zijn. Daarom willen wij u daar alsnog een keer hartelijk voor  bedanken!

de jufs en meesters van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Afgelopen zondagmorgen werd br. Klop herbevestigd als evangelisatieouderling. Als persoonlijke tekst kreeg hij Psalm 32: 8 mee. In de verkondiging ging het over de roep van Jezus en de taak die Hij geeft aan Simon en Andreas. Het mooie daarin is dat Hij voor alles zorgt. Hij roept hen. Hij geeft hen onderwijs. Ondanks al hun tekortkomingen, zorgt Hij dat ze daadwerkelijk vissers van mensen worden. Wat is het ook voor ons belangrijk dat wij gehoor geven aan de roepstem van de Heere Jezus, elke dag weer. Dan is er werk te doen in het Koninkrijk van God. Bidt u mee: ‘Heere wat is mijn opdracht in Uw Koninkrijk?’

Pastoraat

 Zondagmorgen noemde ik in de preek Psalm 37: 5 “Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. 

Gift

Tijdens een pastoraal bezoek ontving ik € 100,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 31 januari komen we weer bij elkaar. Deze avond denken we met elkaar na over het thema ‘Vieren’. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als biddag of dankdag. Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Van harte welkom, ook als je de vorige avond er niet was!

Gelezen

‘De weg naar het geloof loopt via de gehoorzaamheid aan de roepstem van Christus. (…) Alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft’.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

…tot zondag

Komende zondagmorgen lezen we verder in Markus 1. Het gaat dan om de verzen 21 t/m 28. We horen hoe de Heere Jezus iemand geneest die bezeten is door een onreine geest. Wat is er precies met die man aan de hand? De onreine geest erkent Jezus als God en is bang dat hij door Jezus te gronde gericht zal worden. Wat zegt dit over de boze en over het werk van Jezus? Wat heeft deze geschiedenis ons vandaag concreet te zeggen? We hopen het te ontdekken. Bidt u mee om de verlichting van de Heilige Geest?

In de avonddienst zal ds. W.C. Meeuse, emerituspredikant uit Sliedrecht op de preekstoel staan. Hij is onder ons geen onbekende. U en jou een fijne zondag toegewenst! Met vriendelijke groet, ook van het gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: Vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We ontvangen weinig tot geen meldingen van gemeenteleden die ziek zijn. Schroom echter niet om te melden dat er ziekte is of onderzoeken gedaan moeten worden. Dit kan bij uw wijkouderling of bij één van de personen die boven deze wijkberichten vermeld staan. Toch bidden we voor alle zieken in de gemeente, vooral hen, die al langdurig een ziekte bij zich dragen en regelmatig de nodige onderzoeken moeten ondergaan.

Verder zijn andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!”, Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 3 februari. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal.  Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 januari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Broeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek € 20,- ter vrije besteding.

Ouderling Van de Minkelis kreeg tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand januari is Op Toonhoogte (OTH) 450: ‘In het begin lag de aarde verloren’.

Citaat

God heeft de Rechtvaardige tot zondaar gemaakt, opdat Hij de zondaar tot rechtvaardige zou maken.

Chrysostomos (345-407)

Bidden en danken

In september 2018 werden 91 incidenten met christenen gemeld. In heel India schakelen hindoe-extremisten de politie in om gebedsbijeenkomsten te verstoren, pastors op te pakken of om mensen te dwingen hun geloof op te geven. Bid voor deze broeders en zusters. (Gebedskalender Open Doors)

In Congo zijn veel politieke en etnische spanningen. Bid voor de leiders van de kerken, dat ze geïnspireerd door de Heilige Geest de moed hebben om tegen de culturele stroom in te zwemmen, de richtlijnen van de Bijbel te volgen en op te staan tegen onrecht. (Gebedskalender GZB)

Evaluatie Pareldiensten

In de vergaderingen van de wijkkerkenraad van 10 december en in de werkgroep Pareldiensten van 8 januari  hebben we volgens afspraak de diensten van het afgelopen jaar geëvalueerd.

We beleggen nu ruim 1,5 jaar Pareldiensten en mogen met dankbaarheid terugzien op een grote inzet van de medewerkers en een trouwe opkomst van de gemeenteleden en overige bezoekers. De vooraf beoogde doelgroep komt, maar ook leden die wel naar de Oude Kerk gingen. Ook vanuit andere kerkgenootschappen zien we bezoekers.

We hebben gezien en mogen constateren dat bezoekers ook gasten meenemen die geen kerkelijke achtergrond hebben. Het is gebleken dat de drempel van een Pareldienst écht lager is dan die van een dienst in een traditioneel kerkgebouw. We richten ons ook op die doelgroep en geven de voorgangers mee dat er een breed gehoor aanwezig is.

Na een hoge opkomst bij de start hadden we rekening gehouden met wat terugloop in bezoekersaantal. Niets is echter minder waar en het lijkt elke dienst drukker te worden.

Het aantal stoelen dat we plaatsen in Zaal D is inmiddels 350 en hiermee lijkt echt het maximale te zijn bereikt. In zaal B/C staan nu 100 stoelen en die zijn vaak ook bijna allemaal bezet. Via beeld en geluid kan de dienst daar live worden meebeleefd. Binnenkort zal er ook een uitzending via internet mogelijk zijn om thuis de dienst live te kunnen volgen.

We blijven gebruik maken van de drie bands Quest, Kingdom en Expect voor de begeleiding van de samenzang. De invulling blijft volgens de orde van dienst zoals we die gewend zijn. Wel is er ruimte voor afwisseling hierbinnen en het gebruik van de beamers als ondersteuning bij de preek. Na de dienst blijft het napraten en bidden met de Minstry-teams mogelijk om ook daarin te leren en te groeien.

In december 2018 heeft de kerkenraad besloten om voor onbepaalde tijd door te gaan met de Pareldiensten. De frequentie blijft op één keer per maand behalve in de zomermaanden. We mogen samen zingen tot Gods eer en luisteren naar Zijn Woord en wat Hij daaruit tot ons te zeggen heeft. Om zo elke dag te leven tot Zijn eer en uit te zien naar de komst van Zijn Zoon!

de Commissie Pareldiensten

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de zieken thuis en aan hen die kuren en bestralingen ondergaan. “Och, neig tot mij Uw gunstig’ oren! Schiet haastig toe, dat mij Uw Naam een rotssteen zij.” (Psalm 31: 2)

Consistorievergadering

Maandag 7 januari hebben we weer consistorievergadering gehouden. De ouderlingen vergaderen dan alleen met de predikant en wordt het pastoraat besproken. Niet alleen het aantal bezoeken wat is afgelegd, maar ook de mooie en moeilijke dingen die we vooral op de huisbezoeken horen. Soms horen we ook te laat dat er pastoraat gewenst is. Dat is jammer. Maar een ouderling kan ook niet alles weten. Daarom zou het fijn zijn als u hoort of opmerkt dat er iemand vergeten wordt, dit te melden bij de scriba of de wijkouderling. Dan wordt er direct actie ondernomen.

Pastoraat aan dementerende leden

Als ouderlingen liepen we steeds weer tegen het pastoraat aan bij ouderen die aan dementie lijden. Deze leden hebben meer en speciale aandacht nodig. We hebben nu een oplossing gevonden. Mw. Hooikaas, Sluisweg 60, die in de ouderenzorg werkzaam is, wil ons helpen door deze mensen te gaan bezoeken. Zij zal van de ouderlingen adressen krijgen om die te gaan bezoeken en koppelt deze bezoeken ook terug naar de betreffende wijkouderling. We wensen mw. Hooikaas Gods zegen toe bij het afleggen van deze bezoeken.

Eredienst

Aanstaande zondag hoopt in de morgendienst proponent P. Bijl uit Papendrecht voor te gaan. Dhr. P. Bijl heeft in het kader van zijn stage inmiddels al de nodige werkzaamheden verricht in toerusting (Leerkring 18+) en het pastoraat. Aanstaande zondag neemt hij de plaats in van onze eigen predikant om ons voor te gaan in de eredienst. We bidden om Gods zegen voor elkaar en wensen proponent P. Bijl Gods leiding toe in het voorgaan in deze dienst.

Gelezen/gehoord

Er is geen put zo diep of Gods hand reikt dieper.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 19 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 21 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Vader-dochteravond – De Parel

Dinsdag 22 januari

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

20.00 uur Kerk en Israël: Bijbelse profetieën over Israël – De Parel

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 23 januari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 24 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond diaconie – De Parel

19.15 uur afscheidsavond Zondagsschool – De Parel

20.00-22.00 uur opvoedkring WG Zuid – De Parel

Vrijdag 25 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

Erik en Bertha Koppelaar

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 januari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, prop. P. Bijl, Papendrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Dankers, De Bilt

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Julia Veldman, Groep B: Ellen Leenman, Margo de Jong 10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Anne-Lynn de Jong, Groep B: Cobi Klein, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Marjolein Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 119: 17

avonddienst: Psalm 145: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem

m.m.v. Egyptische predikant

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – werelddiaconaat

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Eline Kooij, Daniëlle Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43