Kerkblad 74-30

Discipelschap: principe 1 van 7 – Ga en doe

“Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.”

Lukas 10: 1

_________________________________________________

Op welke manier is het mogelijk om te groeien in discipelschap? Een discipel is een gelovige die in zijn levenswandel Jezus volgt en leert doen wat Jezus deed. Je zou ook kunnen zeggen: een discipel is iemand die de bediening van Jezus draagt, terwijl Jezus in de hemel is. Een discipel zorgt dat het werk van Jezus blijft doorgaan. Eigenlijk is het zijn van een discipel geen keus, maar het logische gevolg van een leven uit genade en dankbaarheid. Dat dit vragen oproept hoe je dit doet, is wel duidelijk. Als je echt net zoals Jezus het Koninkrijk wil brengen en laten zien, als je verlangt dat de woorden van het Evangelie ook vergezeld zullen gaan met de tekenen, dan wordt discipelschap ineens heel concreet. En stel je voor dat Jezus vandaag met jou zou doen, zoals Hij ook deed met Zijn discipelen. Hij kijkt je aan en Hij zegt tegen je ‘Ga, denk niet teveel na over het hoe en wat, maar ga het nu doen’, wat zou je daarvan vinden? Door dit jaar heen zal ik, vanuit Lukas 10, hier in zeven principes over schrijven.

Het klinkt natuurlijk nogal heftig. Jezus Die gewoon zegt: Gaan en doen! Alsof je alle dingen die Jezus van je vraagt, omdat je discipel van Hem wilt zijn, ineens zou kunnen. Weet je hoe spannend het is om iemand iets te vertellen over het Evangelie? Of weet je hoe spannend het is om te bidden voor iemand die ernstig ziek is? Kun je dat eigenlijk wel? De vraag die je daarbij zou kunnen stellen is: Zouden die ‘ex-vissers’ dat wel hebben gekund? En je kunt nu ook niet bepaald zeggen dat ze een erg lange leerschool hadden gehad. Zeker niet als je even meeleest in Lukas 10. Daar gaat het namelijk over 70 nieuwe discipelen. Dus geen discipelen uit de 12 die als Jezus’ vertrouwelingen golden, maar 70 discipelen die op grotere afstand van Jezus stonden. Hij wijst er nog eens 70 aan. Hij lijkt er plotseling nog eens 70 bij aan te wijzen, en welke opdracht geeft Hij hen? Ze moeten voor Hem uitgaan naar elke stad waar ze zullen komen. Jezus komt er achteraan en zij moeten vooruit gaan. Dat is hoe Jezus hen leert om discipelen te zijn.

Het lijken wel de baanbrekers voor Jezus Zelf, maar als je dan leest wat ze moeten doen, dan lijkt het er ook wel op dat Jezus helemaal niets meer hoeft te doen. Ze moeten in elk huis vrede brengen, ze moeten zieken genezen en achteraf komen ze er ook nog achter dat de demonen op de vlucht sloegen als zij aankwamen. Dat moeten ze dus niet allemaal doen met Jezus erbij, maar ze moeten dit voor Jezus uit gaan doen. Het enige houvast wat ze hadden was dat als het misging, Jezus hen op afstand zou volgen. Gaan en doen is dus bij Jezus heel letterlijk voor Zijn discipelen.

Discipelschap is dus vooral ook vertrouwen dat wat Jezus op je schouders legt, ook werkelijk mogelijk is. Het is naar aardse maatstaven dus helemaal niet logisch, maar naar hemelse maatstaven is het wel mogelijk. Het is opmerkelijk dat niemand van die 70 discipelen tegensputtert en zegt: ‘Maar dat kan ik helemaal niet’. Misschien is het ook wel zo dat als Jezus je zo in beweging zet, je ook beseft dat Hij dit met Goddelijk gezag doet. Maar dat is niet alleen toen, maar nu nog net zo. Als Jezus zegt: ‘Ga en doe wat Ik doe’, dan geeft Hij je die opdracht met Goddelijk gezag. En Jezus weet dat Hij geen onmogelijke dingen vraagt. Hij wist heel goed dat die 70 discipelen, als ze zouden gehoorzamen, zouden ervaren dat alles mogelijk was wat Hij als opdracht gaf.

Wij neigen ernaar om eerst alles te willen begrijpen, de controle over de situatie te krijgen en als we dan geen risico’s meer denken te lopen, dan willen we het wel doen. Jezus zegt vandaag tegen je: ‘Groeien in discipelschap doe je door te gaan en te doen’. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar ik doe over het algemeen alles zonder gebruiksaanwijzing. Ik probeer het eerst wel en als het dan lukt, weet ik hoe het werkt. Toen ik iets van het Koninkrijk begon te zien, deed ik dat ook zo. Bidden met een zieke, veranderde zomaar ineens van een ‘Heere, wilt U alstublieft’ naar een ‘Heere, in de Naam van Jezus leg ik mijn handen op deze persoon’. Het Koninkrijk leer je pas echt ervaren als je gewoon gehoorzaam gaat doen. De Meester heeft het voorgedaan, maar daarna stuurt Hij je ook werkelijk op pad om je zo te laten groeien in discipelschap.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Kerk en Israël

De bijeenkomst van Kerk en Israël, gehouden op 22 januari, met als spreker ds. Kant, had als collecte-opbrengst € 491,15. Heel hartelijk dank.

De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op 2 oktober. We hebben een predikant uitgenodigd van een Messiasbelijdende gemeente die in oktober naar Nederland komt.

Noteert u, noteer jij de datum alvast in de agenda?

Honderd handig.

Voor het geval dat de ververling deze wintermaanden toeslaat: ‘Honderd handig’ kan altijd gehaakte en gebreide lapjes gebruiken! Kleur, patroon en materiaal is vrij, de afmeting niet. Die graag 20×20 cm. en het liefst met afgewerkte draden.

Ons motto? Met velen maken en delen! Zo gaan we ook door in 2019.

Inleveren van lapjes kan op Kerkweg 19 of 72.

Diaconie

Diaconale collecte zondag  3 februari 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor slachtoffers van overstromingen. Dit keer brengen we Bangladesh via Kerk in Actie onder de aandacht. In dit dichtbevolkte land komen natuurrampen regelmatig voor. Stormen en overstromingen zijn niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. De inwoners van Bangladesh hebben de afgelopen 25 jaar hard gewerkt om de rampzalige gevolgen van natuurrampen te verminderen. Zo is na massale overstromingen in de jaren tachtig een landelijk waarschuwingssysteem opgezet, zodat mensen tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. In 1991 kwamen door een hevige cycloon 140.000 mensen om het leven en verloren 10 miljoen Bengalen hun huis. Om herhaling van zo’n ramp te voorkomen heeft de Bengaalse overheid duizenden cycloonbestendige shelters gebouwd. Ook herbebossing en het gebruik van droogteen zoutbestendige gewassen vergroten de weerbaarheid van de bevolking. Helaas hebben afgelopen jaar nieuwe verwoestende overstromingen grote delen van Bangladesh getroffen. Voor de Bengalen is water zowel vriend als vijand. Wonen in de uitgestrekte delta is niet zonder gevaar. Via Kerk in Actie worden kerkelijke Bengaalse organisaties ondersteund om de bevolking hier zo veilig mogelijk te laten leven. De diaconie wil dit project via Kerk en Actie graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Collecteverantwoording

Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in november en december van 2018 tijdens de eredienst mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

07/11

€ 1.068,76

Voedselactie Dorcas

11/11

€ 2.621,70

Voedselactie Dorcas – transportkosten

18/11

€ 1.639,94

Project 10 27 – Binnenlands diaconaat

25/11

€ 1.593,00

Stichting De Hoop

02/12

€ 1.248,38

€ 3.844,55

Algemene Doelen

Heilig Avondmaal – Project 10 27: Nepal

09/12

€ 1.561,62

Algemene Doelen

23/12

€ 1.645,36

Stichting Kimon, ondersteuning Lea van der Riet-Luiten

30/12

€ 2.813,85

ZOA – noodhulp in Jemen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften. 

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 6 februari willen we als kring weer bij elkaar komen. De volgende passage waar we over nadenken is: Johannes 7: 1-24. We hopen op een goede ochtend met elkaar. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd 09.30 uur. Iedereen (ook nieuwe belangstellenden) weer hartelijk welkom.

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 4 februari is er weer Kring voor eenvoudige Bijbelstudie. We gaan het nog één keer hebben over discipelschap in de Kerk van Jezus. Zou het zo kunnen zijn dat goed discipelschap ervoor zorgt dat een deel van wat nu door leiders in de kerk gedaan wordt door iedereen gedaan zou moeten worden? Als je er bent, krijg je antwoord op deze vraag. We beginnen om 20.00 uur in De Parel, iedereen is welkom.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

Omdat er een foutje geslopen is in het laatste kerkbodestukje willen wij u bij deze nog een keer de juiste bedragen van de zondagsschoolcollecte doorgeven.

Het bedrag van de collecte op tweede kerstdag bedroeg € 456,55 euro, bestemd voor het werk van de familie Blom. Naast dit bedrag maken we € 250,- over naar het project  ‘Princess blessings’ ter nagedachtenis aan hun dochtertje Miriam.

het totaal van de kerstactie bedroeg € 4.826,50.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het Gemeentediner

Zoals de meeste gemeenteleden wel weten organiseert de JV ieder jaar weer een gemeentediner/restaurant.

Het lijkt ons leuk als er dit jaar weer een gemeentediner komt, maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp! Omdat het aantal JV-leden wat gedaald is en het organiseren van het gemeentediner best veel werk is, zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met het organiseren.

Vindt u het gemeentediner ook erg leuk, en wilt u helpen met organiseren? Geef u dan op via het emailadres: doretthaverkaik@hotmail.com. U krijgt dan vanzelf te horen wat u voor ons kunt betekenen.

Wij zien uw hulp graag tegemoet! Groeten,

JV Ichtus

Stroopwafelverkoop door Jongensclub

Markus stroopwafels worden met recht ‘de lekkerste stroopwafels van Nederland’ genoemd – en u kunt ze nu bestellen bij de leden van de Jongensclub! Loopt het water u al in de mond bij de gedachte aan deze heerlijke verse stroopwafels – die ook nog eens lang te bewaren zijn in de vriezer? De komende week kunt u nog uw bestelling plaatsen bij de leden van de Jongensclub. De opbrengst van de verkoop is voor de kinderen die wij met de jeugdclubs sponsoren via Woord en Daad. Eén pakje kost €2,50 en drie pakjes kosten € 7,-. U kunt de stroopwafels bestellen bij de leden van de Jongensclub.

Als u niemand kent die op de jongensclub zit en toch graag een pakje stroopwafels wilt kopen, dan kunt u dit via de telefoon doorgeven aan Wim van Wijngaarden (06 31 90 39 56) of via de mail aan Jan Willem Loeve (jeugddiaken@hghg.nl). Dit kunt u tot uiterlijk 9 februari doorgeven; de stroopwafels krijgt u 1 à 2 weken daarna. Vermeld graag even hoeveel pakjes u wilt en wat uw adres en telefoonnummer zijn.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De morgendienst stond in het teken van Kerk-School-Gezin. Prachtige werkjes waren er te zien in de Nieuwe Kerk. Er waren ook puzzels bij die gingen over de gelijkenis waar het in de preek over ging: de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zij die olie bij zich hadden kwamen op het feest. Kom je naar het feest? Dat vraagt dus geloof in de Heere Jezus Christus. Zijn wij door het geloof aan de bruidegom verbonden? Hoe is het met ons als Hij nu terugkomt? Nu nog laat de bruidegom zich vinden in de weg van overgave. Wie door de knieën gaat krijgt zicht op het feest, heeft echt iets om naar uit te kijken!

In de leerdienst van zondagavond ging het over Gods voorzienigheid. We lazen Genesis 22: 1-14 en Romeinen 8: 28-39. God is de Schepper die zorgt voor Zijn schepping. Hij heeft deze wereld in Zijn hand en alles wat er gebeurt. Hij zorgt ook vaderlijk in levens van mensen. Dat Hij vaderlijk zorgt blijkt ook wel in het zenden van de Heere Jezus Christus. In Hem blijkt dat God er alles aan doet om af te rekenen met het kwaad. Christus heeft zonde en dood overwonnen. Daarom mogen we ook weten dat er een nieuwe en volmaakte wereld komt.

Pastoraat

In ons gebed zijn we ook betrokken op mensen die lijden aan een chronische ziekte en dagelijks geconfronteerd worden met pijn en moeite die de ziekte met zich meedraagt. De dichter van Psalm 10 houdt ons voor: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft”. (Psalm 10: 14)

Overbruggingscatechese

Voor de kinderen die van de zondagschool af zijn begint de overbruggingscatechese. De eerste keer is op dinsdag 5 februari om 19.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk. We zijn blij dat dhr. Brandwijk deze catechisatie wil verzorgen. Alle kinderen uit groep 8 zijn van harte welkom!

Bijbelkring

6 februari is er weer Bijbelkring. We starten om 20.00 uur in De Parel. Aan de beurt is hoofdstuk 5 van het boekje: ‘Saul wordt gezalfd tot koning’. 1 Samuel 9: 17-10: 9 staat daarbij centraal. Leest u het thuis alvast door? We hopen en bidden om een goede en vruchtbare avond die tot zegen is voor het geloofsleven.

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 100,-. Vriendelijk bedankt!

Koffiedrinken na de dienst

Als wijkgemeente Oost drinken we na de morgendienst met elkaar koffie in De Parel. Het is goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar ook door te spreken over de dienst. U en jij van harte welkom!

Gelezen

‘De voorzienigheid Gods is een messiaans begrip: God is bezig de wereld te redden, en dat gaat door ontzaglijk veel bloed en ontzaglijk veel tranen heen.’

A.A. van Ruler (1908-1970)

…tot zondag

Voor de ochtenddienst verwachten wij proponent G.F.  Willemsen uit Veenendaal. Hij is nog niet eerder in de Nieuwe Kerk geweest. De Gereformeerde Bond heeft een aantal jaren geleden een aantal AIO- plaatsen kunnen creëren, waardoor er voor studenten ruimte ontstond om verder te studeren. Eén van die plaatsen heeft prop. Willemsen in mogen nemen en hij is bezig met een proefschrift over Jonathan Edwards. 

Zelf hoop ik in de avonddienst voor te gaan. We lezen opnieuw een gedeelte uit Markus 1. De genezing van Petrus’ schoonmoeder staat centraal (Markus 1: 29-39). We kijken uit naar zegenrijke diensten! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychische of chronische klachten hebben, wensen we Gods nabijheid toe. Schroom niet om het aan te geven, wanneer we als gemeente voorbede kunnen doen, of wanneer bezoek gewenst is. We willen graag naar elkaar omzien en hebben daarvoor ieders oplettendheid nodig! De contactgegevens staan boven de wijkberichten.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” Psalm 31: 15.

Bediening Heilige Doop

Zondag 3 februari zal in de late morgendienst de heilige doop worden bediend. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal.

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand februari is Op Toonhoogte (OTH) 502: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 4 februari. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Pareldienst

Zondagavond 10 februari zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel.  De voorganger in deze eredienst is onze oud-predikant ds. Albert van Blijderveen. Het thema is ‘Naar wie luister je?’. Naar aanleiding van Johannes 10 gaat het over stil worden voor God en Zijn stem horen en gehoorzamen.

Deze dienst is het de beurt aan de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met gemeenteleden van jong tot oud en je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 10-03 en 07-04 en 05-05 en 02-06.

Van harte uitgenodigd!

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Ach, ik meende, God, dat ik U tot hulp kreeg om de mensen te beminnen. Maar U zag dat anders: U gebruikte de mensen tegen mij om mij zo te helpen U te beminnen.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We danken voor het christelijk onderwijs in ons dorp, en we bidden om wijsheid voor het onderwijzend personeel waar tegenwoordig zoveel van gevraagd wordt.

Wilt u vandaag bidden voor Open Doors-medewerkers, in Nederland en wereldwijd? (Gebedskalender Open Doors)

Veel Zuid-Soedanese voorgangers verblijven in vluchtelingenkampen. Ze staan voor enorme uitdagingen. Bid voor deze predikanten: dat ze de kracht en het geloof krijgen om vol te houden en een zegen kunnen zijn voor anderen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Met de dichter David kan gezegd worden: “Ú ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.” Daar is dan niet mee gezegd dat alles voorspoedig zal gaan, want hoe God Zijn plan gestalte geeft, deelt Hij geen schepsel mee. Als we zien wat wij verdienen, dan gaan we ons verwonderen over Gods goedheid die ons dag aan dag overlaadt. De Heere geve aan alle (langdurige) zieken dit zicht op Hem.

Kerkenraadsvergadering

Op de kerkenraadsvergadering van 4 februari zullen we ons onder andere bezighouden met de afronding van het beleidsplan. 27 maart 2019 zal een wijkavond gehouden worden waarin we met elkaar de beleidsvoornemens zullen bespreken. Noteert u alvast deze datum in uw agenda?

Verkondiging

De komende tijd willen we in de erediensten stilstaan bij de brief aan de Hebreeën. Een brief waarin allereerst de Heere Jezus centraal staat. En waar Hij centraal staat, licht de genade en heerlijkheid van God op (Hebreeën 1: 3). In deze brief komen vanuit de bespreking van de Persoon en het werk van de Heere Jezus tal van belangrijke geloofsthema’s naar voren. Denk aan de schepping, engelen, verzoening, de rustdag, vreemdelingschap, hoop, kerkverlating, het geloof van hen die ons zijn voorgegaan, enz. Lees gerust de brief eens door. De rijkdom van deze brief is groter dan we bevatten kunnen. Laten we bidden dat de Heere ons door Zijn Geest zal leiden en zegenen in de verkondiging vanuit deze brief. Van Hem mogen we het als gemeente blijvend verwachten! Aanstaande zondag staat hoofdstuk 1 centraal.

Gelezen/gehoord

‘Het hoogste gebod van onze God is dat wij ons Jezus Christus voor ogen houden. Die zal onze dagelijkse en voornaamste spiegel zijn waarin wij zien hoezeer God ons liefheeft.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan jong en oud,                    

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus –     De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –     De Parel

Zaterdag 2 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs –    De Parel

Zondag 3 februari

Na de dienst  Koffiedrinken Wijk Oost –    De Parel

Maandag 4 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub –    De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie –     De Parel

Dinsdag 5 februari

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora –     De Parel

Woensdag 6 februari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï –    De Parel

19.30 uur Mannenvereniging –    De Parel

Donderdag 7 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt –    De Parel

Vrijdag 8 februari

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus –     De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –    De Parel

 

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Psalmzangavond met bovenstem

Met medewerking van:
Bovenstemgroep Hardinxveld- Giessendam e.o,
Mannenensemble ‘Ethan’ o.l.v Johan Adriaanse
Organist: Jan Rozendaal
Sopraan: Adrie Alblas-van de Hel
Bariton: Rinie Hettema
Bas: Teus Korevaar
Sopraan: An Lemson-La Grouw
Sopraan: Klazina Westland-Rebel
Appelwoord: Henk van Eckveld
Algehele leiding: ds T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Datum: zaterdagavond 23 februari 2019
Aanvang: 19.30 uur
Deuren open: 19.00 uur
Kosten:
vrij entree, tijdens de zangdienst een collecte ‘Woord en Daad’
Locatie: Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 3 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

NIEUWE KERK

09.30 uur prop. G.F. Willemsen, Veenendaal

na de dienst: koffiedrinken in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Slachtoffers overstromingen

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Lois Velman, Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hanna van de Wetering, Groep B: Marit Bom, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Lydia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 3

avonddienst: Psalm 29: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Els van den Bout, Marije Leeuwestein, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71