Kerkblad 74-31

Veilig!

“Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”  (Johannes 17: 15)

_______________________________________________

Wat doe je, als er gevaar dreigt? En gevaren zijn er in grote verscheidenheid: een epidemie, een milieuramp, een overstroming. Dan worden er – als dat tenminste mogelijk is – maatregelen getroffen. Een evacuatie of een andere grootscheepse hulpverlening. Dat alles brengt angst en spanning met zich mee. Waar kunnen we héén?

Maar er is nog een ánder, groot gevaar. Dat is de dreiging van de kant van de duivel. ‘De boze’ noemt de Heere Jezus hem. Die wil ons meeslepen, de hel in. Erger kunnen we ons niet voorstellen. Overigens wordt dit gevaar lang niet altijd onderkend, zéér naar de zin van die grote vijand. Want als je je veilig waant, dan zoek je ook geen schuilplaats.

De Heere Jezus weet het wél. Hij heeft immers te maken gehad met de duivelse pogingen, Hem tot zonde te verleiden. En als we leven uit het Woord van God, dan krijgen we óók oog voor deze vijand. Dat geeft angst in het hart. Hij is zo machtig. Hoe zouden we hem kunnen tegenstaan? En je ziet de uitingen van zijn macht overal in deze wereld.  In de godloze cultuur, maar ook daar, waar hij op een geniepige manier God uit het leven wil bannen. Je kunt dus maar het beste proberen, hem uit de buurt te blijven. Maar hóe?

Wonderlijk toch intussen: die bede van de Heiland. Als Hij als Hogepriester bidt voor hen, die Hem volgen, is het niet Zijn vraag, of ze uit het machtsgebied van die vijand zullen worden weggenomen. Dat zou toch het beste zijn?

Maar hoe zou dat moeten gebeuren? De boze is werkelijk óveral. In deze wereld, maar evenzeer in de kerk, waar hij je aandacht van het Woord van God probeert af te leiden. En hij kan zich zelfs in je hart nestelen, als een kwaadaardig virus. We zijn nergens veilig voor deze niets en niemand ontziende tiran.

Om die vijand te ontlopen, zouden we van deze aarde moeten worden weggenomen. Dat vraagt de Heiland dus niet. Maar daarmee laat Hij hen, die in zo’n grote nood verkeren, niet aan hun lot over. Dan zouden ze voor eeuwig verloren zijn!

De Heiland bidt om bewáring. Nee, niet in die zin, dat zij voor alle kwaad bewáárd zullen worden. En wat is de praktijk van het leven dan ook bitter. Heftige vervolgingen, maar ook die onzichtbare aanvallen: God verdacht maken, twijfel zaaien in je hart, pogingen om je tot zonde te verleiden. Hij kan je zó in het nauw drijven, dat je geen uitweg meer ziet. Misschien kent u ook wel zulke donkere ogenblikken.

Wat houdt dat ‘bewaren’ dan wél in? Dit: dat de boze wel tekeer kan gaan als een briesende leeuw, maar dat hij intussen machteloos staat tegenover de genade en de liefde van de Vader. De Heere Jezus is nog maar korte tijd verwijderd van het ogenblik, waarop hij de kop van de vijand zal vermorzelen. En laat deze brallend de schijn ophouden, dat hij zijn gang kan gaan, hij staat toch machteloos tegenover het Lam van God, de gekruisigde en opgestane Zaligmaker!

Maar intussen wordt wel een hevige strijd getekend. Het woord ‘bewaren’ wijst daar ook op. Het doet denken aan de bittere tegenstand van de boze. Hij kan je in doodsangst brengen. En als we het zo zien, wordt dat ‘bewaard worden’ een steeds groter wonder. Zo mogen we zien op de bewogen bede van de Hogepriester. Hij weet uit ervaring, wat het is, door deze vijand belaagd te worden. Hij bidt: “Bewaar hen voor de boze” – en in gedachten voegen we er aan toe: ‘anders zou het een verloren zaak zijn!’

Luisteren we zó naar de bede van de Zaligmaker? Méér nog: bidden we dan ook méé? Zo leert de Heiland het ons immers óók: “Verlos ons van de boze”. En ‘méé bidden’ betreft dan niet alleen ons eigen leven.  Als ouders of grootouders kun je met bewogenheid zien op je kinderen, je kleinkinderen. Het kan je zo aangrijpen, als je bedenkt, in welk ‘een wereld’ ze staan. Is er dan geen reden, om te bidden: “Bewaar hen voor de boze”?

Intussen leeft de Pelgrim uit de troost, dat de strijd eens voorbij zal zijn. Er komt een dag, waarop zij daadwerkelijk uit deze wereld zullen worden weggenomen, om rust te vinden in het land der belofte. Daar behoeven zij niet meer bewaard te worden voor de boze, want in dat land der rust is geen spoor te vinden van zijn aanwezigheid. Helemaal niets!

En dat dankzij de biddende en dankende Hogepriester. Ook ónze Hogepriester?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Bezinningsbijeenkomst

Zondag 17 februari hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Zoals u bent gewend is er op de donderdag ervoor, 14 februari, een bezinningsavond.

De laatste keer werd gevraagd naar de stencils. De keuze voor het uitreiken van een stencil in de kerk op de zondag ervoor of voor of na de bezinningsbijeenkomst wordt bepaald door de inleider.

De bezinning wordt gehouden in De Parel en begint om 20.00 uur, vooraf wordt koffie of thee geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God. De bijeenkomst wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 februari. Opnieuw komen we dan bijeen om te danken en te bidden. Te danken voor zoveel zegeningen die we ontvangen in ons land en in onze gemeente. Wel het meest voor Gods geduld, genade en liefde voor mensen die het allemaal beter weten en alles zelf willen doen. Terwijl juist deze God met innerlijke ontferming over ons bewogen is en Zijn Zoon zond om Zijn leven te geven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal ontvangen. Dat is wat we gedenken tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Dat is waar we bij stil willen staan in dit uur van gebed met voorbede voor allen die een moeilijke weg gaan. We beginnen om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 februari 2019

De diaconale collecte van deze zondag is voor De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor vijf tot acht logees. Vanuit de regio komen de verschillende logees regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken zij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar doen ze allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld helpen met koken. Ook voor hun ouders/verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark mogen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie verstrekt door de overheid en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Wilt u dit werk en de zorg die verleent wordt aan mensen met een beperking ook meenemen in uw gebed?

Save the date; woensdag 10 april 2019

Heeft u deze datum al gereserveerd in uw agenda? De diaconie houdt op deze dag een diaconale gemeente-middag/avond voor jong en oud. Het programma begint steeds meer vorm te krijgen. Zo zullen we een eenvoudige maaltijd voor gezinnen organiseren. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen diverse diaconale onderwerpen worden belicht. De eerste workshops en presentaties worden al voorbereid. Kortom, dit wilt u niet missen! Meer informatie volgt binnenkort.

Sociaal Diaconaal Noodfonds

De diaconie wil graag het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) weer een keer onder uw aandacht brengen. Het fonds is al heel wat jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke keken. Wat houdt het in?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak of werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls ook is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep mensen is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Wat hebt u, als kerklid, daar dan mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers, folderrekken in de hal van de kerken en dergelijke.

Via het telefoonnummer 06-38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019

Afgelopen zondag hebt u via de afkondigingen vernomen, dat het College van Kerkrentmeesters dankbaar is dat aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2019 een bedrag van ruim € 333.000 is ontvangen. Hiermee is € 13.000 meer toegezegd dan is begroot.

Groot is Zijn trouw, zeker als we ook nog eens mochten constateren dat over 2018 € 5.000 meer is ontvangen dan toegezegd.

Wij danken u voor de gedane toezeggingen en danken ook onze God dat Hij ons dit schenkt.

Dankbaar mogen we vast stellen dat we de middelen (hebben) ontvangen om het werk in Zijn Koninkrijk voort te zetten.

In de begroting is goed gelet op kosten, om de ontvangen gelden ook verantwoord en efficiënt te besteden. Het College is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze en realiseert zich, dat er nog steeds sprake is van een tekort in de totale begroting. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat de komende jaren het tekort – mede ontstaan door het exploitatietekort van de Parel – kan worden weggewerkt.

Wellicht was u niet thuis toen de toezeggingen werden opgehaald. Mogen wij een beroep op u doen om alsnog te geven?

Tot slot willen we ook onze dank en waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen weken hebben ingespannen voor de Actie Kerkbalans en die daarvoor meerdere avonden op pad zijn geweest. Ook de coördinatoren van de drie wijkgemeenten, die er ieder jaar weer voor zorgen dat alle verzoeken worden  verspreid, opgehaald, verzameld en geteld willen we heel hartelijk danken.

het college van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 februari is een kringmorgen gepland. Deze morgen willen we een start maken met het boekje ‘Abraham de vriend van God’. Dit boekje is wel wat anders van opzet en ik wil jullie daarom vragen om blz. 14-17 vast eens door te lezen. Tot woensdag 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 februari komt de kring weer bijeen en wel bij Magda Brouwer, Peulenstraat 212a. Bram van Vliet zal de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 4. Inloop is vanaf 19.45 uur, we beginnen rond 20.00 uur. Iedereen van harte welkom! Bent u nog geen bezoeker? U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken.

Jeugdrubriek

Gezocht: Hulp van tieners voor christelijk kindertheater

Ik ben op zoek naar tieners (tussen de 14 en 19 jaar oud) die mij willen helpen om een nieuw project te starten. Het is een christelijk kindertheater (CKT) voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 6. Ik wil twee keer per jaar een voorstelling op gaan voeren met deze kinderen en daarbij heb ik hulp nodig. Om dit project goed neer te kunnen zetten ben ik op zoek naar tieners die met kinderen een toneelstuk in willen studeren en/of een decor willen maken en/of kleding willen maken en/of digitaal promotiemateriaal kunnen ontwerpen en/of muzikaal willen begeleiden bij de liederen. Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast geworden, neem dan contact met mij op via gerlindederover@hotmail.com. Wil je in je mail ook vast vertellen waarom je mee zou willen doen en welke taak/taken je eventueel op zou willen pakken. Ook als je meer informatie wilt, mag je me mailen! Ik hoop over een tijdje met je aan de slag te gaan om dit CKT- project van de grond te krijgen! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

O ja… voor mensen die dit lezen en denken: ‘Mijn kind zou best mee willen spelen in dat toneelstuk…’ Ik zal t.z.t. een uitgebreider bericht met daarin de oproep plaatsen.

Zending

Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start ochtend om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15).

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in Nederland in alle vrijheid voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Beste gemeenteleden. Het missionaire werk in en rond de Bethlehemkerk in Den Haag gaat door. Ook al loopt onze verbondenheid met het project ten einde. Zondag 24 maart hoopt ds. Ad Vastenhoud afscheid te nemen van de gemeente in Den Haag en de zondag daarop zal de intrededienst in Dinteloord zijn. Tot die tijd willen we in elk geval meeleven en mee danken en bidden. Vandaar dat de commissie Linken de volgende punten aan u en jullie doorgeeft.

Dank:

 • De kerstavonddienst was goed bezocht en er waren veel ‘onbekende’ gezichten uit de buurt en daarbuiten.
 • Dat we voorspoedig een nieuwe missionair ouderling hebben kunnen vinden.
 • Dat we als missionair predikant en missionair ouderling kunnen bouwen op een enthousiaste en actieve stuurgroep.
 • Dat het plan van missionaire pioniersplek LUX, opgestart door 20/30ers uit onze gemeente is goedgekeurd en dat LUX van start kan gaan.

Bidt:

 • Dat we als gemeente, stuurgroep en ambtsdragers enthousiast blijven om in Gods rijk te werken.
 • Dat Ad en zijn gezin Den Haag op een goede manier kunnen loslaten en toeleven naar het leven en werken in Dinteloord.
 • Voor een goede gemeenteavond in Den Haag op 13 februari, dat we ons enthousiasme voor het nieuwe plan kunnen overbrengen op de gemeente en samen onze schouders eronder gaan zetten.
 • Dat we daarna snel aan de slag kunnen om een nieuwe missionair predikant te vinden.
 • Voor goede versterking van de stuurgroep voor de periode dat we het zonder missionair predikant moeten doen.
 • Voor een goede overdracht tussen de missionair ouderlingen, maar ook voor het werk van Ad.
 • Voor een contact van Ad uit het missionaire werk, een man uit Afghanistan die wel wat hulp kan gebruiken.

commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

Frappant genoeg ging het afgelopen zondag in beide diensten over Markus 1. In de morgendienst ging prop. Willemsen uit Veenendaal voor en hij preekte vanuit Markus 1: 15. “En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”.

In de avonddienst hoorden we over de genezing van Simons schoonmoeder. We werden opgeroepen om met de nood van anderen naar de Heere Jezus te gaan in de weg van het gebed. De Heere Jezus pakte de hand van Simons schoonmoeder beet. Op die manier maakte Hij contact, vereenzelvigde zich met de zieke vrouw. Aanraken heeft in de Bijbel alles te maken met overnemen. Hij is de lijdende knecht die ziekte draagt, zelfs wegdraagt. De vrouw genas van de koorts. Op die manier richtte de Heere Jezus een teken op van Zijn koninkrijk. De vrouw kon opstaan omdat de Heere Jezus zelf de Opgestane is! Het kruis en het open graf vertelt ons dat er een toekomst aanbreekt waarin er geen ziekte en zonde meer is.

 Pastoraat

We denken aan mensen die langdurig ziek zijn. Er zijn er in onze wijk die iedere dag weer tegen hun beperkingen aanlopen en/of iedere dag weer pijn ervaren. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Laten we biddend om gemeenteleden heen staan van wie we weten dat ze te maken hebben met ziekte en zorg, wetend dat we een God hebben die kracht geeft voor elke dag. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven’. (Psalm 68: 10 berijmd)

 Kerngroepen

Na de avonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen. De 16-20 jarigen worden deze keer verwacht bij de fam. Schild, Wibautstraat 17. De andere groepen komen bij elkaar op de gebruikelijke adressen.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en twee giften van € 20,-. Voor de zending ontving ik € 2,- en voor de instandhouding van de erediensten € 10,-. We danken u hartelijk voor uw gaven.

Welkom

Tijdens het koffiedrinken afgelopen zondagmorgen werden verschillende nieuwe leden voorgesteld. Daarbij waren ook Flip en Lisanne den Hartog, Sluisweg 76, 3371EW. Zij zijn onlangs als belijdende leden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. We weten hen van harte welkom in onze gemeente. De Heere zegene jullie samen, in het bijzonder onder de verkondiging van het evangelie! Laten we als gemeente hen hartelijk ontvangen!

Censura Morum

In de notitie over het Heilig Avondmaal die u kort geleden hebt ontvangen, hebt u kunnen lezen dat en waarom we meer aandacht willen geven aan het Censura Morum.

Wanneer er belemmeringen zijn om Heilig Avondmaal te vieren, van welke aard dan ook, dan kunt u contact opnemen met ds. W.J. Westland of de scriba J. Poortvliet. Ook wanneer u vragen hebt over de persoonlijke toe-eigening van het heil, de zekerheid van het geloof, de mate van het geloof of wanneer het geestelijk donker is en u aarzelt over deelname aan het Heilig Avondmaal, schroom niet om contact op te nemen.

 Gelezen

In deze wereld is maar één boodschap die heil is. Dat is de boodschap van God die de hele wereld op zijn nek neemt, sterker nog: die er verantwoordelijkheid voor neemt, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. (…) Hij is gekomen als het Lam dat de zonde van de wereld draagt. (Johannes 1: 29)

 …tot zondag

Aanstaande zondagmorgen bereiden we ons in de dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Tegelijkertijd is het niet alleen een dienst, maar ook een week van voorbereiding. Laten we bewust de stilte opzoeken om ons voor God te verootmoedigen. Dat is niet alleen iets voor mensen die gewend zijn aan het avondmaal te gaan. Laten we de vragen allemaal onder ogen komen. Wie ben ik tegenover God? Maar ook: Wie is Hij voor mij?  Om in de stilte ons toe te vertrouwen aan Hem. In de dienst zondagmorgen lezen het laatste gedeelte van Markus 1. Boven dat laatste stukje staat: Een melaatse genezen. Opvallend genoeg gaat het in dat stukje niet zozeer om genezen maar om gereinigd worden. Bidden we met elkaar om gezegende diensten, voor onszelf, ook voor elkaar? Met hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, wensen we Gods nabijheid toe. ´De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem´. (Psalm 34: 20)Ñ

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag werden  Sifra Burggraaf en Joas den Toom gedoopt. Sifra kreeg de dooptekst mee uit Psalm 91: 5 en Joas uit Matheus 5: 16. Het Woord werd bediend uit Lukas 9: 28-36 door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede. Dat het licht van Gods verbondsliefde en trouw alle duisternis zal verdrijven.

Verantwoording

Broeder T.C. Teus (T.C.) Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift ontvangen met als doel ‘waar het ’t meest nodig is’.

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand februari is Op Toonhoogte (OTH) 502: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.’

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 14 februari om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Citaat

De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen vrij kunnen zijn om te zeggen dat ze zondaars zijn. Tim Keller (1950)

Bidden en danken

 • We danken voor de toezeggingen die het college van kerkrentmeesters mochten ontvangen voor de actie Kerkbalans en voor de inzet van alle medewerkers die aan deze actie hun medewerking hebben verleend.
 • Steeds meer Iraakse christenen keren terug naar hun huizen nadat ze in 2014 vluchtten voor Islamitische Staat. Veel huizen worden herbouwd en ook worden er veel inkomensprojecten opgestart. Het team moet belangrijke beslissingen nemen over het starten van nieuwe projecten. Bid voor hen.       (Gebedskalender Open Doors)
 • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! In Namibië is daarom besloten om een kinderbijbel te publiceren in vier lokale talen. Bid dat de vertalers de juiste woorden vinden om het Woord van God in duidelijke taal voor kinderen over te brengen.         (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De viering van het avondmaal leidt tot een uiterste concentratie op ons verloren bestaan dat wordt opgenomen in de ruimte van Gods aanwezigheid die tegelijk redding, vergeving en eeuwig leven inhoudt.

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst zullen we onderwezen worden over de kracht van God, Die uw, jouw en mijn leven onderhoudt en regeert.(H.C. zondag 10) Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 februari

14.15 uur             Zondagsschool

 Maandag 11 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             meisjesclub  –  De Parel

Woensdag 13 februari

9.30-11.30           Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 14 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning H.A. –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk Noord  –  De Parel

 Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Bezorging kerkbode

De kerkbode wordt elke vrijdag trouw door vele vrijwilligers, veelal basisschoolkinderen bij u bezorgd. Deze kunnen op vrijdagmiddag verhinderd zijn en de kerkbode dan op zaterdagmorgen bezorgen. Mocht u dan geen  kerkbode hebben ontvangen, wilt u dan zaterdag na 12 uur bellen? Dan zorgen wij ervoor dat u deze alsnog ontvangt. Vriendelijke groet, namens alle bezorgers,

Fam. Egas en Fam. Tromp

PSALMZANGAVOND

met bovenstem

Datum: zaterdagavond 23 februari 2019

Aanvang 19.30 uur. Deuren open om 19.00 uur

Vrij entree

tijdens de zangdienst een collecte ‘Woord en Daad’

Locatie: Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57

Met medewerking van

Bovenstemgroep Hardinxveld- Giessendam e.o,

Mannenensemble ‘Ethan’ o.l.v Johan Adriaanse

Organist Jan Rozendaal

Adrie Alblas-van de Hel sopraan

Rinie Hettema bariton

Teus Korevaar bas

An Lemson- La Grouw sopraan

Klazina Westland- Rebel sopraan

Appelwoord Henk van Eckveld

Algehele leiding ds T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

____________________________________________________

Varia

Psalmen in Concert

Datum: zaterdag 16 februari 2019, Tijdstip: 20.15 uur, Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Er is niets dat door de eeuwen heen zo vaak op muziek is gezet als de Psalmen. Ze bieden een rijke schat aan composities in veel verschillende muziekstijlen.

Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok.

Het concert begint om 20.15 uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

 De Bijbel: licht in de duisternis!

De jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ is gestart! Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda en Irak! De actie wordt georganiseerd door Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Zaterdag 16 maart 2019 is de potgrond af te halen bij Griendhaak 5 (KOOZ Kozijnen).

Bestel vóór 1 maart uw potgrond via www.planteenbijbel.nl óf bij Elianne de Jong (tel. 06 12 44 83 93 of mail naar elianne1997@hotmail.nl).

Met de opbrengst van twee zakken potgrond geeft u een Bijbel.

Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u (weer) mee?

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 10 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord,  ds. M. Dubbelman, Giessenburg – voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – H.C. zondag 10

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland –  voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

 DE PAREL

18.00 uur   ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Ark

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

 Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Elsa Visser,

Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Rhode de Ruijter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 103:1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bevestiging/afscheid ambtsdragers

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht -voorbereiding Heilig Avondmaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43