Kerkblad 74-35

Zaaien met verwachting

“Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar”. (Markus 4: 26-28)

_______________________________________________

 Zaaien is een bekend begrip in de Bijbel, zowel letterlijk als figuurlijk. Velen van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier. Omdat Jezus zelf de uitleg van deze gelijkenis geeft, weten we dat het zaad hier als beeld wordt gebruikt voor de verspreiding het Woord van God. Het is duidelijk dat het zaad hier figuurlijk is bedoeld.

In de tekst hierboven zegt Jezus dat ook dit een gelijkenis is, over het Koninkrijk van God, maar de uitleg geeft Hij er niet bij, zodat die niet meteen duidelijk is. Op het eerste gezicht is het een beschrijving van een natuurlijk proces, zoals we dat allemaal wel kennen. Je zaait iets in de tuin of in een pot en na verloop van tijd zie je de eerste blaadjes boven de grond komen. Als er verder geen belemmeringen zijn, groeien ze uit tot volwassen planten. Als we ons even beperken tot dit natuurlijke proces is het goed om te bedenken, dat het ontkiemen van zaad en het verder opgroeien, niet altijd vanzelfsprekend is. Dat leren we uit die gelijkenis van de zaaier en een ieder die wel eens iets zaait ervaart dat zelf.

De groei van planten is afhankelijk van allerlei omstandigheden die wij mensen meestal niet in de hand hebben. Vandaar dat gelovigen vanaf oude tijden hebben beseft dat ze hiervoor afhankelijk waren van God  (Zacharia 10: 1). Dat is ook de reden dat wij in onze kerken al enkele eeuwen de biddag voor het gewas kennen. Ondanks al onze moderne technieken blijven we aangewezen op Gods zegen. Dat hebben we in de afgelopen zomer opnieuw ervaren. Vandaar dat er ook in de komende week weer de biddag voor gewas en arbeid zal zijn om te bidden om Gods zegen en als uiting van onze afhankelijkheid van Hem.

Laten we nu ook kijken naar de geestelijke betekenis van bovenstaande gelijkenis. Daarvoor zijn er wel aanwijzingen in de Bijbel. Zo spreekt ook Paulus over zaaien als het over zijn prediking gaat (1 Korinthe 3: 6). Hij komt daarbij tot de conclusie dat God de wasdom moet geven. God zorgt voor de groei van het geloof bij de hoorders, daar kunnen de zaaiers niets aan bijdragen.

Dat aspect wordt ook in de bovenstaande gelijkenis onder woorden gebracht: “de aarde brengt vanzelf vrucht voort.” Dat kan een ontspannende gedachte zijn voor een ieder die iets van de Bijbelse boodschap doorgeeft.

Toch vertelt Jezus deze gelijkenis niet in de eerste plaats om dat duidelijk te maken. Aan het begin van deze gelijkenis zegt Hij: “Zo is het Koninkrijk van God.” Daarmee sluit deze gelijkenis aan bij de meeste gelijkenissen die Jezus vertelde, zoals in het evangelie van Mattheus. Hoewel daar wordt gesproken over het Koninkrijk der Hemelen wordt daarmee het zelfde bedoeld.

In de prediking van Jezus en zijn discipelen klinkt vaak de oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.”  Dit wekte de indruk dat het spoedig zou komen.

Veel mensen in die tijd dachten dat ook. Om dit misverstand weg te nemen vertelde Jezus de gelijkenis van de tien ponden (Lucas 19: 11 e.v). Als we vanuit dit perspectief bovenstaande gelijkenis lezen, wordt het duidelijk dat het Koninkrijk van God er niet meteen zal zijn. Het zal langzaam groeien zoals een plant, er gaat een ontwikkelingsproces aan vooraf. Met het optreden van Jezus is de basis gelegd voor dit Koninkrijk, hij is het zaad dat in de aarde zal sterven (Johannes 12: 24). Daarna groeit het in de loop van de tijd als een plant. Allen die gelovig uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk hoeven daaraan niet te twijfelen. Wij mogen het in geloof verwachten en er om bidden zoals Jezus dat heeft geleerd. Het komt zeker zodra de groei voltooid is. Wij weten niet wanneer dat zal zijn, maar Jezus geeft ons de opdracht om waakzaam te blijven (Mattheus 25: 13)

         En bouw uw Koninkrijk in de volken,

         uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.

         Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.

         Bouw uw Koninkrijk in ons.

         Bouw uw Koninkrijk op aard’!

                                              (Op Toonhoogte 385: 5)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Biddag 2019: Wat vraag jij?

Volgende week woensdag is het biddag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Wat vraag jij? Deze week staat 1 Koningen 3: 1-15 centraal, dit gedeelte beschrijft hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. In de ochtend-dienst op 13 maart willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk.

Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe Kerk liggen.

16 maart Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 maart, waarbij een ieder van harte welkom is om samen te bidden voor o.a. het beroepingswerk in onze gemeente, voor nieuwe medewerkers die met de evangelisatie-commissie mee gaan uitzwermen in de wijken, voor de zieken en voor de komende verkiezingen van 20 maart, die gevolgen hebben voor de zetelverdeling van de Eerste Kamer. We bidden voor een overheid die met Gods geboden rekent en die oog heeft voor de zwakken in de samenleving. We beginnen om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Eerste ophaalavond rommelmarkt

Dinsdag 12 maart is de eerste ophaalavond van spullen voor de 52e rommelmarkt die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel. Wij hebben dit jaar vier ophaalavonden. Ook dinsdag 19, 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op.

Maar wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 9, 23, 30 maart en 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO.

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt kan dit opgeven via het volgende e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. Daarnaast is het ook mogelijk te bellen naar fam. Visser, tel. 06-30 24 16 45 Zowel grote spullen als meubels, kleine kasten, tafels en fietsen enz. en kleinere spullen als kleding, huisraad, speelgoed en boeken zijn welkom. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv’s meer op.

 Gezocht!

Voor het nieuwe project: Christelijk kindertheater (CKT) zijn wij op zoek naar een ruimte waar we het decor kunnen bouwen en schilderen. Het gaat om twee keer een periode van een aantal weken per jaar.

Ook zijn we nog op zoek naar tieners die het leuk vinden om mee te helpen met het instuderen van het toneelstuk, maar ook creatieve tieners die willen helpen met kleding en/of decor maken en muzikale begeleiders voor de liederen.

Heeft u een schuur / loods / werkplek waar we gebruik van mogen maken om het decor te bouwen? Of lijkt het je leuk om m

ee te doen met dit project? Neem dan contact op met Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com / 06 29 22 25 10).

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Noteert u deze avonden in uw agenda!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte biddag

De diaconale collecte van biddag 2019 is voor Kerk in Actie: Stop kinderarbeid India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handje-vol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisa-ties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! De diaconie wil dit werk in India graag ondersteunen. en daarom willen we de collecte van harte bij u aanbevelen.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 11 maart is weer de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We denken na over het thema ‘Gemeenschap in de Kerk van Jezus’ en deze avond vooral over ‘Mozaïek van gebrokenheid’. Uiteindelijk is dat wat het is, zolang we op deze aarde leven: Met elkaar zijn we een mozaïek van gebroken mensen, maar dan leggen we niet de nadruk op onze gebrokenheid, maar op de waar-de van het mozaïek. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop om 18.00 uur, waarna vanaf 18.30 uur een bodempje voor de rest van de avond kan worden gelegd tijdens een maaltijd. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede

gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Zondagmiddag 3 maart stond in het teken van het zondagsscholenproject. We hebben met elkaar gezien hoe moeilijk de Roma kinderen in de Oekraïne het hebben. Gelukkig helpt de stichting HOE deze kinderen en we zagen hoe deze kinderen daardoor toch naar school konden en ze  ook hoorden over de Heere Jezus. Daarna hebben wij ook nog mooie werkjes en kaarten gemaakt en getekend. Die hoopt iemand van de stichting HOE bij deze kinderen te gaan brengen. We hebben een fijne middag met elkaar gehad. Omdat er heel veel geld nodig is, willen we de collecte voor aanstaande zondag op de zondagsschool ook besteden aan dit mooie project. We hopen dat er zo heel veel kinderen geholpen worden en dat ze vooral ook allemaal van de Heere Jezus mogen horen.

 

Zending

Vervoer naar zendingsdag GZB

Zaterdag 16 maart wordt in Barneveld de jaarlijkse GZB zendingsdag gehouden. Met een programma dat je verbindt met zending. Dat kan zijn met zendingswerkers ver weg die namens onze gemeenten naar landen trekken waar het Evangelie van Jezus Christus nog onbekend is of naar landen waar kleine, jonge gemeenten moeten worden toegerust om te onderwijzen uit de Schriften. Het kan ook zijn dat je wordt geboeid door de ontmoetingen en dat je zelf wordt geroepen om er op uit te gaan. Kom en maak het mee! Indrukwekkend, verrijkend en inspirerend.

Plaats: Midden Nederland hallen Barneveld. Aanvang 9.45 uur. De dag is gratis, maar we willen graag dat u zich aanmeld via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-51 24 44.

Wanneer u graag zou mee rijden of nog plaats over heeft in de auto, meldt u zich aan bij Kees Pille, tel. 61 40 67 of mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De heilige doop werd afgelopen zondagmorgen bediend aan Annemijn van Milligen. Ze kreeg als dooptekst Jesaja 43: 1 mee. In de verkondiging hoorden we de woorden van de Heere Jezus uit Markus 10: 14 “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”. Vaders kwamen met hun kinderen naar de Heere Jezus. Dat is een geweldig voorbeeld voor de vaders vandaag! Laten we er prioriteit aan geven om samen met de kinderen naar de Heere Jezus te gaan om samen met Hem te spreken in het gebed, samen te luisteren naar Zijn woorden om daar ook samen door geraakt te woorden. De Heere Jezus maakt ook duidelijk hoe je het Koninkrijk binnengaat. Ontvangen is daarbij het sleutelwoord. Koningskinderen hebben in zichzelf niets, maar ze leven van de royaliteit van de Koning. “Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen, en ’t goede tot verzading doet ontvangen”. (Psalm 103: 3 berijmd)

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kerngroepen

De kerngroepen van onze wijk komen na de avonddienst weer bijeen op de gebruikelijke plaatsen. De jongeren van 16-20 jaar worden verwacht in de pastorie aan de Vinkeweer. In een aantal groepen zal er verder gesproken worden over de preek van zondagavond. We wensen alle jongeren een fijne avond toe. Laten we als gemeente bidden voor onze jongeren en de leidinggevenden.

Catechese

Vanwege de Biddag zijn er deze week geen catechisaties. Donderdagavond is er wel belijdeniscatechisatie.

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 13 maart is er de jaarlijkse biddag. Een goed moment om stil te worden voor God en Hem persoonlijk en ook als gemeente aan te roepen voor wat gezaaid wordt, voor eten en drinken, ons (school)werk en alles wat nodig is in het persoonlijk leven van anderen en dat van onszelf. ’s Morgens is er een dienst in de Oude Kerk. Deze dienst is in het bijzonder gericht op de kinderen. Het thema voor deze dienst is: Wat vraag jij? Het gaat dan over 1 Koningen 3: 1-15. De deuren van de Nieuwe Kerk zijn ’s avonds geopend. In die dienst hoop ik zelf voor te gaan. We lezen in deze dienst uit Markus 6: 45-56. In dat gedeelte zijn we er getuige van hoe de Heere Jezus Zijn Vader zoekt in de weg van het gebed. Tegelijkertijd verliest Hij de discipelen niet uit het oog. We bidden om een gezegende dienst!

Kring Geloofsopvoeding

Woensdagavond 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk. Het thema deze keer is: ‘De zondag in het gezin’. We hopen alle ouders weer te ontmoeten!

Dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven die wij ontvingen rond mijn 80e verjaardag op jl. zondag 17 februari. mw. J. Guijt

 Gelezen

‘Christus is ons tot hogepriester geworden, opdat Hij ons vrede zou geven en door Zijn offer met de Vader verzoenen  en om in Hem priester te zijn’.

Johannes Calvijn (1509-1564)

Vanuit de pastorie

Het was fijn om even een weekje vrijaf te zijn. In die week was ook mijn vrouw jarig. Hoewel we daar niet al te veel ruchtbaarheid aan hebben gegeven, waren er toch die daarin met ons meeleefden. In diezelfde week was ook mijn vader jarig. Ook hij kreeg verschillende kaartjes uit Hardinxveld-Giessendam. Het heeft hem blij verrast. Hartelijk dank voor deze warmte en betrokkenheid!

 …tot zondag

De avonddienst is een leerdienst waarin het vanuit Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de ambtsnaam van de Heiland: Christus. Wat heeft die naam ons te zeggen? Wat betekent het om christen te zijn? Is die titel er voor ons één met inhoud?

We nemen deze zondagavond ook afscheid van br. H.H. Hazendonk. Hij hoopt volgende week te vertrekken naar Lima in Peru. Daar gaat hij een jaar een Bijbelschool volgen. Wij wensen Hem de zegen van God toe en bidden dat Hij de kerk in Peru mag dienen met de gaven die God hem heeft gegeven. U en jou wens ik een gezegende zondag! ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Kerkenraad

Ouderling Robert Kraaijeveld is al enige weken thuis vanwege een hernia. Hij is niet in staat om zijn gewone, alsook zijn ambtelijke werkzaamheden te verrichten. Dat is ook de reden waarom we hem al even niet in de kerk zien. Naar het zich allemaal laat aanzien, valt het herstel een beetje tegen. Hij had eigenlijk al aan het werk willen zijn, maar dat lukt helaas maar niet. We bidden toch voor een voorspoedig herstel, zodat hij met name van de pijn, die dit alles met zich meebrengt verlost mag zijn.

Met de bevestiging van broeder Remko den Breejen is de broederkring van ouderlingen en diakenen weer compleet. Een reden om dankbaar voor te zijn. Remko zal in wijk 2.7 ‘Peulen’ het pastorale werk oppakken. Wie hem zal begeleiden op zijn bezoeken zal, zodra dit bekend is ook via het kerkblad aan u worden doorgegeven.

Toch is de kerkenraad niet volledig. Er is helaas nog een vacature van predikant. Met ingang van afgelopen zondag is het beroepingswerk formeel gestart. In verband met deze vacature verzoeken wij de leden van wijkgemeente 2 Noord, namen aan te dragen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen binnen onze wijkgemeente. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14.

U mag dat uiteraard ook per mail doen via  mailadres: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk dinsdag 19 maart in te dienen. We bidden onze God om wijsheid en zegen hierin en gelijktijdig om een spoedige vervulling van deze vacature.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 10 maart is Op Toonhoogte (OTH) 425: ‘Als ik m’n ogen sluit.’

Citaat

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan. John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

Jordanië ving de afgelopen jaren veel Iraakse en Syrische vluchtelingen op. Het leven in vluchtelingenkampen is erg zwaar. Deze vluchtelingen zien vaak geen uitkomst meer. Dank voor de Jordaanse christenen die vluchtelingen vertellen over de Heere Jezus.

(Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië staat de godsdienstvrijheid in verschil-lende landen sterk onder druk. Bid voor onze broeders en zusters die vandaag toch bij elkaar komen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord.

(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Tweede Lijdenszondag en op de biddag voor gewas en arbeid op woensdag 13 maart.

Pareldienst

Zondagavond 10 maart zal er om 18.00 uur een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot kandidaat Joren IJzerman. Het thema is ‘Het ware geluk’. Naar aanleiding van Mattheus 5: 1-12, de zgn. ‘zaligsprekingen’, gaat het over wat de Heere Jezus ont leert over het vinden van het ware geluk.

Deze dienst zal de band Kingdom de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 7-4 en 5-5 en 2-6.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Gezondheid is een groot goed, maar blijft echter kwetsbaar. Geborgen te mogen zijn in de doorboorde handen van de Zaligmaker is de enige en blijvende troost.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Stage

Zondag 29 januari 2019 ging, in verband met zijn studie aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, dhr. P. Bijl voor. Dit was de laatste verplichte opdracht die gedaan moest worden in onze gemeente met betrekking tot zijn leerplekovereenkomst, zodat preekconsent kon worden aangevraagd. Dit heeft hij in principe ook ontvangen, zodat hij nu in de gemeenten mag voorgaan. We wensen proponent Bijl Gods zegen toe in de verdere studie en de verlichting met de Heilige Geest in de voor-bereidingen van de erediensten waarin hij voor mag gaan.

 Dankwoord

Vanaf deze plaats laat ik u en jou weten dat mijn leerperiode in de gemeente afgerond is. Met plezier kijk ik terug op een mooie en leerzame periode. De gesprekken en andere activiteiten heb ik als inspirerend ervaren. Ik wil u en jou bedanken voor de openheid en betrokkenheid in de afgelopen tijd, dat heb ik gewaardeerd! Voor nu wens ik jullie allen de zegen en nabijheid van onze God toe en vooral de vreugde in Hem. Met een hartelijke groet,

Pieter Bijl

Gelezen/gehoord

Bij een onzuiver zicht op de aard van de zonde, zal er ook onduidelijk zicht komen op de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkelingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden.

Tenslotte

Zowel voor de komende zondag als voor de biddag op woensdag 13 maart wenst de kerkenraad u en jullie rijk gezegende diensten toe.

                          P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 maart

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst: Bijbelstudie Nieuwe kerk

Maandag 11 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 12 maart

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Kemphaan 1

Woensdag 13 maart

Biddag voor gewas en arbeid

Donderdag 14 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Alle predikanten en de kerkelijk werker

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 12 maart 2019, tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop. J. Meerkerk, Ede – Voorzang: Weerklank 147: 1,3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorzang Weerklank 376: 1 en 2.  HC Zondag 11

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur   prop. J. IJzerman

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente. – energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroeska Paans, Anouk de Bruin

Groep B: Marit Bom, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A:

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wendy Brandwijk, Annelie Egas, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 30: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. Hervormd Gereformeerde Jeugdbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Heleen Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 Woensdag 15 maart 2019, biddag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1 Diaconie – kinderarbeid India

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Gerrie de Ruiter, Lois de Jong , Leandra de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 25

avonddienst: Psalm 52: 6

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Laura Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43