Kerkblad 74-36

Verbondszegen

“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. ”  (Psalm. 81: 11b)

___________________________________________________________

Velen onder ons hebben als kind Psalm 81: 12 geleerd.

Opent uwen mond, Eist van mij vrijmoedig

Op Mijn trouwverbond al wat u ontbreekt,

schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig

Als vader en moeder houd je je kinderen voor, dat ze alles aan de Heere mogen vragen, op grond van het teken en zegel van de Heilige Doop. Dat is een heel belangrijke les om te leren aan onze kinderen, waar ze ook op latere leeftijd hun steun uit kunnen halen.

Asaf wil deze les ook leren aan het volk van Israël in Psalm 81. Asaf was een Leviet, aangesteld als zanger door David. Bovendien was hij profeet en dichter; hij schreef liedteksten. Psalm 50 en 73 t/m 83 worden aan hem toegeschreven. Zijn psalmen worden gekenmerkt door ernst; het zijn leringen en voorzeggingen.

In Psalm 81 wordt het volk opgewekt om hun God te loven en te prijzen in de eredienst tijdens het Paasfeest. Het Paasfeest is ingesteld bij de uittocht uit Egypte, die plaats vond met volle maan in de nacht van 14e en 15e van de maand Abib (later Nissan genoemd). Abib is de eerste maand van het kerkelijk jaar die ongeveer samenvalt met onze maand april. Het nieuwemaanfeest gaat vooraf aan het Paasfeest en is op de 1e van de maand, dat als kerkelijke Nieuwjaarsdag en als inleiding op het Paasfeest op zeer bijzondere wijze door het blazen van de ramshorens geheiligd werd.

In deze psalm wekt Asaf de hele vergadering in de tempel samengestroomd, de priesters, de levieten en de leken op om de lof van Israëls God te zingen met trommel, citer en harp. Terwijl de horens van de priesters met hun langgerekte tonen de offerhandelingen begeleiden, moet de tempel vervuld zijn met een geweldig klinkende feestjubel. Dat is het bevel van de Allerhoogste.

Asaf herinnert het volk aan de uittocht uit Egypte, waar zij als vreemdeling verkeerden, aan de beproeving te Meriba (waar de Heere hun vertrouwen op de proef stelde) en aan de wetgeving op de berg Sinaï. Samengevat laat hij hen de trouw van God zien tegenover hun ontrouw. De HEERE spoorde hen voortdurend aan om geen vreemde god te dienen en beloofde hen de Verbondszegen als zij Hem alleen zouden dienen en gehoorzamen.

Hij belooft hen deze zegen, terwijl Hij een verbond met hen sluit op de Sinaï. Luister maar:

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”

Met andere woorden gezegd: als u op Mij vertrouwt zal ik u zegenen. Dan kunt u nooit teveel van Mij vragen. Alles wat u nodig hebt zal Ik u schenken. ‘Nooit kan ’t geloof teveel verwachten’!

Het beeld doet ons denken aan een vogelmoeder die de bekjes van haar kleine vogels in het nest zoveel mogelijk volstopt met eten. Kan de vogelmoeder niet altijd voldoende eten geven aan haar kleintjes, onze Verbondsgod geeft ons meer dan genoeg. De schatten van Zijn genade zijn onuitputtelijk. Hij geeft tijdelijke en eeuwige zegeningen.

Voor ons ligt hier ook een duidelijk les. De HEERE heeft ook met ons Zijn Verbond gesloten, toen het teken en zegen op ons voorhoofd werd aangebracht. Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid!

Wij zijn verbondskinderen. God wil ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aannemen, ons vergeving schenken van al onze zonden. Hij wil ons van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of het kwade zo gebruiken dat het ons tot zegen wordt. Deze verbondszegeningen zijn ons toegezegd. De HEERE vraagt van ons alleen gehoorzaamheid en overgave aan Hem. Hij vraagt ons hele hart, geen half hart.

Maar zegt u: hoe moet ik dat doen? Ik voel weerstand in mijn hart en wil ook nog graag mijn eigen leven leiden. Weet u dat alleen door de werking van de Heilige Geest uw hart verbroken wordt? Dat kunt u zelf niet en dat hoeft ook niet. Zeg maar tegen de Heere, dat u zo’n onwillig hart hebt en maar niet tot de overgave kan komen. Vlucht met al uw zonden en tekortkomingen tot Jezus onze Zaligmaker en u zult niet teleurgesteld worden. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’.

Dat toch niet voor u zal gelden: ”Maar mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest”. De Heere roept u nog: ”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal rust geven.” (Mattheus 11: 28).

A. de Hek

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerust

ing: ‘Klaar voor de Start’. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avon

den belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
  • 8 mei: Huwelijk en communicatie
  • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
  • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten van de wijkgemeenten Oost en Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

 Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen loopt alweer bijna naar een einde. Dinsdagavond 2 april is er een afsluitingsavond voor de catechesegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Het is mooi om onder meer daar wat over te horen en te zien.

Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Spullen rommelmarkt gevraagd

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt, die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel kan dit opgeven via het e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl. Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar de fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 19 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubelen, orgels en oude tv’s meer op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Eleos. Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Ze werken vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit het geloof in God werken ze samen met de hulpbehoevende mens aan herstel. Eleos is daarbij overtuigd van de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. Bij Eleos vindt men het ook belangrijk dat de gasten weer deelnemen aan de maatschappij. Dit kan betaald werk zijn, maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk. De diaconie ondersteunt dit werk vanuit de diaconale opbrengsten met een gift. Wilt u dit werk en de zorg die verleent aan hulpbehoevenden meenemen in uw gebed?

Transport naar Roemenië

Zoals elk jaar hopen enkele gemeenteleden op 25 maart per vrachtauto met aanhanger af te reizen naar de provincie Transsylvanië in Roemenië. Kleding, huisraad, medicijnen en meubels zullen op vier plaatsen worden afgeleverd, die vervolgens tijdens bazaars door de plaatselijke kerkelijke gemeente zullen worden verkocht voor een relatief lage prijs. Hierdoor krijgt de kerk beschikking over de noodzakelijke financiële middelen voor kerkelijke of diaconale doeleinden. Steeds blijkt weer dat deze financiële middelen enorm belangrijk zijn om de roeping van christelijke gemeente uit te kunnen voeren. De samenstelling van de goederen voor het transport is in de afgelopen tijd nauwkeurig bepaald, hierbij hebben velen uit onze gemeente hun steentje bijgedragen. Het merendeel van deze goederen is door u aangeboden tijdens de inzameling op de eerste woensdag van elke maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95. Het transport naar Roemenië zal worden uitgevoerd door Gert Verhoef en Niek van Vliet, met gebruikmaking van een vrachtauto die ook dit keer door R. Vlot & Zn ter beschikking is gesteld. We bidden om goede reis, gezegende ontmoetingen en een behouden thuiskomst op zaterdag 30 maart. Mocht u willen bijdragen aan de dekking van de kosten die deze transporten met zich meebrengen dan kunt u uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Diaconie (NL16RABO0325003408) onder vermelding van ‘Roemenië’). Bij voorbaat hartelijk dank.

Ontmoetingsavond donderdag 21 maart

De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 maart in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, die door ds. E. van Rooijen wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. J.W. de Jong een lezing houden over flora en fauna in de Krimpenerwaard. Dhr. De Jong was wetenschapper aan het Erasmus MC, en tevens Controleur Vogelwet (onbezoldigd rijksveldwachter). Via inventarisaties voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard is hij breed geïnteresseerd geraakt in de natuur, inclusief milieuvraagstukken. Hij zal een gevarieerde lezing houden over de wereld die hij de afgelopen decennia heeft gezien door verre- en vlinderkijker, door loep- en macrolens. Naar verwachting stemt u na afloop in met dr. Fop I. Brouwer, die zijn radiopraatjes steevast eindigde met: ‘Wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit’. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, boeiende avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 19 maart staat in De Parel de koffie en thee klaar. We beginnen om 9.15 uur met de 9de Bijbelstudie (februari nummer van Vrouw). Liesbeth Leenman zal Jeremia 35 inleiden: Beschamend voorbeeld van de Rechabieten. Nelly Egas en Corrie de Keizer passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 20 maart komt de bijbelkring weer bij elkaar. Johannes 8: 30 t/m 59 is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in de Jeugdzaal Oude Kerk, aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 maart komt de bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Dick Klein zal de inleiding houden over 2 Korinthe 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om de ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Even bijpraten over Interlakes International School

Het is al weer enige tijd geleden dat we in de kerkbode iets gepubliceerd hebben over dit diaconale project. Al jarenlang ondersteunen we dit project. Ieder jaar hebben we zomers een gemeenteavond gehouden waarbij u dan geïnformeerd werd en kon meeleven.

Vele malen was dat met Mark en Janneke Gerritsen, vorig jaar voor het eerst met Danielle en Siebe. Het werk mag nog steeds doorgaan, maar er is wel weer heel wat veranderd. Daarover informeren wij u graag.

Donderdagavond 7 maart zijn de verschillende betrokkenen bij het project Interlakes School weer bij elkaar geweest in de Parel. Aanwezig was een delegatie van de Meubelmakers met een Missie, van de diaconale commissie en van het bestuur van Interlakes.

Vanuit de timmerploeg werd gemeld dat iedere week de meubelmakers enthousiast blijven doorwerken om prachtige (tuin)meubels te maken voor een mooi doel.

Het bestuur van Stichting Friends of Interlakes was dankbaar te kunnen melden dat, na het vertrek van Siebe en Danielle, er een nieuw echtpaar is benoemd dat leiding gaat geven aan Interlakes. Siebe en Danielle hadden eerder dit schooljaar aangegeven dat ze gezien de spanningen en veranderingen in Ethiopië zich wilden terugtrekken als directeursechtpaar. Inmiddels zijn te ze terug in Nederland. Arie en Arda Maasland hopen zich per 1 mei te gaan vestigen in Ethiopië. Het bestuur is heel blij dat een oud-dorpsgenoot bereid is gevonden om het mooie werk in Ethiopië voort te zetten. U kunt kennis maken met de familie Maasland op 10 april tijdens de diaconale gemeenteavond. Hartelijk welkom alvast.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de morgendienst mocht ds. G. Wassinkmaat het lijdensevangelie laten klinken vanuit Psalm 130. ’s Avonds was er een leerdienst waarin Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde kwam. We dachten na over de figuur van de profeet in het Oude Testament. We ontdekten dat Christus de grootste profeet is. Hij is de stem van God in levende lijve die Zijn woorden kracht bij zet doordat Hij ook optreedt als priester en koning, via de route van kruis en open graf. Wij worden eveneens opgeroepen om op te treden als profeet. Op de plaats die wij van God hebben ontvangen worden we geroepen om de Heere te belijden. Profeten worden gekweekt aan de voeten van de Heere Jezus. Heilige momenten zijn daarom onontbeerlijk.

Kring Geloofsopvoeding

Woensdag 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bijeen te komen in de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Het thema van de avond is ‘De zondag in het gezin’. Op welke manier is de zondag in het gezin een dag apart? Hoe krijgt de eer van de Heere voldoende aandacht? Op welke manier is de zondag een fijne dag, echt een feestdag? Hoe geven we in het gezin aandacht aan het gesprek over de preken? We hopen alle ouders weer te ontmoeten! Schroom niet om alsnog aan te schuiven!

 Gelezen

‘Indien u werkzaam bent met betrekking tot anderen, zult u de belofte verkrijgen: Een ieder die heeft, zal gegeven worden. U zult ondervinden, dat u anderen lerend, zelf meer licht in de zaken van het geloof ontvangt (…) Men heeft wel uitvluchten en zegt: ‘Ik heb geen bekwaamheid daartoe, als ik wil beginnen dan besterven de woorden mij op de tong’. En nu antwoord ik: ‘al doende leert men’ (…). Zegt u: ‘Ik weet zelf niet veel’, ik antwoordt: ‘U hebt enige kennis zo u een christen bent. Weet u drie woorden, leert een ander er dan maar twee’. Al zou u alleen maar zeggen: ‘Wij gaan sterven en daarna komt de eeuwigheid’, dan kon dat een middel zijn voor iemands bekering’.

W. à Brakel (1635-1711)

 Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 10,- voor de kerk. Br. K. Ruiten-berg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

Twee gastvoorgangers verkondigen zondag het evangelie. Bid hen vol, opdat zij u vol zullen preken! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a.)

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 25,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 maart is Op Toonhoogte (OTH) 429: ‘Heel alleen in de hof.’

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Citaat

Onrecht lijden brengt een christen geen schade toe. Maar onrecht doen richt schade aan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

  • Vanwege de beperkte vrijheid op de Malediven ontvluchten veel Malediviërs de realiteit. Ze doen dit door te roken of door drugs te gebruiken. Bid dat zij ontdekken dat echte vrijheid alleen bij Jezus Christus te vinden is. (Gebedskalender Open Doors)
  • Zaterdag 16 maart, vindt in Barneveld de jaarlijkse GZB-dag plaats. Bid dat het een gezegende dag mag zijn en dat de betrokkenheid van de bezoekers bij het zendingswerk groeit. (Gebedskalender GZB)
  • We danken voor allen die zich inzetten om christelijk onderwijs te geven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en ook voor de lessen die gegeven worden in het openbaar onderwijs.

 Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die een kruisweg gaan. Wat kan het leven soms wendingen nemen die we vooraf onmogelijk konden voorzien. “Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven?” Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen aan C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die de Heere vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Die nodiging kan in het lijden troost geven. Die nodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten: Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en leidt het zo, dat het uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 20,- en ouderling D. Boers € 25,- voor de kerk. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Na een huisbezoek kreeg ouderling J.P. Teeuw € 11,50 (collectebonnen) als gift mee.

Verkiezingen

Woensdag 20 maart worden we geroepen om te kiezen voor de provinciale overheid en het waterschap beheer. Laten we ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. En ook bidden voor hen, die ons besturen, te willen leiden in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (art. 36 NGB)

Genoteerd

De koninklijke Leeuw kent men pas als men Hem ziet als het geslachte offerdier.

Tenslotte

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 16 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 17 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 18 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21 uur        Meisjsclub –  De Parel

20.00 uur              Cursus Hebreeuws –  De Parel

 Dinsdag 19 maart

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 20 maart

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – zaal OK

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Kring Geloofsopvoeding – Nieuwe kerk

Donderdag 21 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.45 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 14

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

( 1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom. Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

Erediensten

Zondag 17 maart 2019, derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk, Voorzang: Weerklank 149: 1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur   ds. J.W. Hooijdonk, Kockengen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Marianne den Boer, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Marjolein Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 95: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Marjon Slingerland, Rianne Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.