Kerkblad 74-8

Gedragen door Hem!

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.” (Psalm 68: 20 en 21)

_______________________________________________

Het is vast een vers dat je uit je hoofd kunt meezingen: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen’. Het is een lied dat op bijzondere dagen nogal eens gezongen wordt. Maar is het alleen een gelegenheidslied? Ik hoor de dichter zingen: ‘dag aan dag overlaadt Hij ons’.

Elke dag door de Heere overladen met zegeningen. Dat we elke dag eten hebben, een dak boven ons hoofd en lieve mensen om ons heen. Dat we in een land leven waarin veel vrijheid is, dat we wekelijks samen kunnen komen in de kerk om Gods woord te horen. Als we de zegeningen van de Heere op een rij zetten, dan hebben we ontzettend veel om God voor te prijzen. Vooral ook als je beseft wie jezelf bent met je zonde. Wij hebben al die zegeningen helemaal niet verdiend. Sta je er wel eens bij stil? En toch geeft God ze. Puur genade! Dan kun je alleen maar zeggen: ‘Geloofd zij de Heere, Hij overlaadt ons dag aan dag’.

Voor dat woord overladen staat in de grondtaal een woord dat alles te maken heeft met het dragen van een last.
Hij geeft ons ontzettend veel. Hij draagt ons ook met onze lasten. Psalm 68 is er niet alleen voor de hoogtepunten in ons leven. Hij heeft ook betekenis als het moeilijk en zwaar is in ons leven. Als je veel lichamelijke pijn hebt, wanneer er gemis is, wanneer je je alleen voelt. Of als er zorgen zijn over je kinderen of je kleinkinderen. Lasten, ook van dingen die in het verleden gebeurd zijn, maar die nog altijd een blokkade vormen, dingen waar andere mensen helemaal niet vanaf weten. Weet je wat de Heere tegen ons zegt: Ik draag je. Moet jij zoveel verdriet en zorg meetorsen? Hij zegt: kom er maar mee voor de dag: Ik draag jou! Hij laat Zijn nabijheid ervaren, door Zijn beloften te laten klinken. Door Zijn Geest schrijft Hij die beloften in je hart, zodat je er van overtuigd raakt: Hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Hij laat merken dat Hij gebeden hoort door omstandigheden te veranderen, soms zo verrassend.

Weet je wat de Heere ook wil dragen? De last van je zonde en schuld. De dingen die misgingen, waar je het liever niet over hebt. Waardoor je denkt: zou God met mij te maken willen hebben? Hij draagt het weg! Door Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij draagt de straf die jij hebt verdiend. Hij draagt het oordeel dat jij had moeten ondergaan. Als Hij dat allemaal draagt, zou je dan niet je last bij Hem inleveren? Je zorgen, ook je zonden. Door eerlijk voor Hem te belijden hoe het er voor staat. Wie doet alsof er niets aan de hand is, wie liever leeft zonder God, die zal de gevolgen daar ook van ondervinden. Maar de Heere nodigt je uit en zegt: Geef je last maar aan mij, ik neem het voor mijn rekening! Zouden we het dan laten? Nee, toch? En mijn twijfels dan? En die vragen of God ook mijn God wil zijn? Die zou ik ook maar bij Hem inleveren. Want die wil Hij ook dragen. Hij zegt het je toe: Ik, Ik ben uw heil alleen. Laat je vallen in Zijn handen om gedragen te worden door Hem, elke dag.

Gedragen door Hem begin ik spontaan mee te zingen met David. ‘Die God is onze zaligheid’. Om met die woorden naar de Heere te wijzen. Hij is het! Hij die mij iedere dag draagt, Hij is mijn zaligheid, mijn heil, mijn redding! Voor dat woord zaligheid staat er in het Hebreeuws een woord dat alles te maken heeft met Jezus. Ineens worden de gordijnen opzij getrokken en het licht van het Nieuwe Testament laat zijn stralen vallen over dit lied. Ik hoor de engel tegen Maria zeggen: “U zult Zijn naam Jezus heten, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheus 1: 21). Jezus, Hij is de Zaligmaker, de Redder. In Hem krijgen de woorden van Psalm 68 handen en voeten. Heeft Hij de straf niet gedragen? Heeft Hij Zijn leven niet gegeven? Hij is de Opgestane. Wie Hem door het geloof kent wordt gedragen, door de doodsjordaan heen, naar Zijn grote en heerlijke toekomst. Inderdaad, bij de HEERE zijn uitkomsten tegen de dood!

Wat dat betreft een heerlijk lied om te zingen. ‘Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaadt ons dag aan dag. Met Zijn gunstbewijzen.’ Een lied voor elke dag!

ds. W.J. Westland

____________________________________________________

Algemene berichten

Kroonbede 2018: Recht door zee
Dinsdagavond 11 september 2018 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Het thema van de Kroonbede 2018 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Recht door zee’. Dit heeft te maken met eerlijkheid en betrouwbaarheid. Maar is het altijd verstandig om recht door zee te zijn? Hoe ver kun je meebewegen met een ander? Moet er een uitroepteken achter dit thema staan, of zou dat beter een vraagteken kunnen zijn?
Rond het thema ‘Recht door zee’ zal gesproken, gebeden en gezongen worden. Wolter Smit (PKN, gereformeerd) zal de meditatie verzorgen en ds. Berry Haverkamp (PKN, hervormd) zal de kroonbede uitspreken. Koen Schouten (SGP-burgerraadslid) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.
Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.
Jong en oud zijn op dinsdag 11 september van harte welkom in het gebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 2 september 2018
De collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Momenteel is er dringend een extra vliegtuig nodig in Zuid-Soedan. De nood is daar zo hoog dat MAF amper aan de vluchtaanvragen kan voldoen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenvereniging Ons Genoegen
Wij hopen op donderdag 6 september weer te beginnen, verdere data zijn 4 en 18 oktober, en de laatste verenigingsavond, tevens ons 60 jarig bestaan, op 8 november. In de Jeugdzaal achter de Oude Kerk! Van harte welkom! Hartelijke groet,

Jannie Sterrenburg en A3 Alblas.

Uitnodiging
Al de leden en oud-leden van vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’, al mijn familie, kennissen en vrienden zijn van harte welkom op 4 september vanaf 19.00 uur in De Parel. Ik hoop dat u allen komt en daarom tot ziens!

J.P. Dankers-van ’t Verlaat, tel. 61 20 37

Zending

Zendingscommissie inkomsten 2e kwartaal 2018
April: Zendingsbusjes € 3802,-, Giften € 10,-.
Mei: Zendingsbusjes € 2852,-, Pinksterzendingscollecte
€ 2867,- , Gift € 10,-.
Mei: Zendingsbusjes € 2650, Gift €10,-.
U allen weer hartelijk bedankt voor uw bijdragen voor het werk van zending en evangelisatie. Wilt u dit ook voortdurend blijven gedenken in uw voorbeden?

Ethiopië school
Afgelopen vrijdag heeft een aantal gemeenteleden genoten van een leuke en gezellige vaartocht op de Merwede. Siebe en Daniëlle van der Bij waren ook aan boord. Zij vertelden over het leven op de Interlakes School in Ethiopië. Na de presentatie werd een envelop voor de school overhandigd namens Blik op Maat. Een envelop met een héél mooi bedrag. Dit komt altijd goed van pas en heel, héél hartelijk dank daarvoor!
Als tip: mensen blijf sparen, want van ons ‘afval’ kunnen diverse projecten worden ondersteund.
Namens de gemeenteleden en bestuur: dank voor de organisatie!

Evangelisatie

Open Kerk
8 september is de ‘Open Monumentendag’. Dan zullen de kerkdeuren van de Oude Kerk weer wijd open staan, zodat u in de gelegenheid bent om eens binnen te lopen.
Als lezer van het kerkblad vraagt u zich misschien wel af, wat heb ik daar nu te zoeken, de Oude Kerk is voor mij bekend terrein. Dit jaar is er een expositie van een lid van onze gemeente, Dick Loeve. Dick uit zijn gevoelens en emoties wel op een bijzonder manier. Belangrijke gebeurtenissen die hem aangrijpen of bezighouden uit hij in het maken van velen mooie werkstukken van hout. Ook zijn er werkstukken bij die Bijbelse taferelen uitbeelden.
Achter ieder werkstuk gaat een verhaal schuil, dat hij graag een keer met u als gemeentelid wil delen. Dick zal zelf ook aanwezig zijn om de werkstukken eventueel toe te lichten. Van harte uitgenodigd.
De kerk is open van 10.00 uur tot 15.30 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
Verschillende gemeenteleden tobben met hun gezondheid en zijn bezig met onderzoeken. Wat kunnen we beter doen dan onze steun zoeken bij de Heere. Zoals de schrijver van Klaagliederen dat ook doet: “Ik heb uw Naam aangeroepen, HEERE, vanuit het diepst van de put. U hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest op de dag dat ik U aanriep; U hebt gezegd: Wees niet bevreesd”. (Klaagliederen 3: 55-57)

Belijdeniscatechisatie
Nu het winterseizoen dichterbij komt, wil ik u en jou graag wijzen op de belijdeniscatechisatie. Donderdag 20 september om 20.00 uur hopen we te starten. Steeds willen we dan op de donderdagavond bijeen komen in de pastorie aan de Vinkeweer. U en jou wil ik van harte oproepen om na te denken over de belijdeniscatechisatie. We zullen het hebben over wie God is, waar het om gaat in de sacramenten, wat het betekent om te geloven en zoveel meer. Tegelijkertijd staat ook de vraag centraal: Wie is God voor u of jou? Het is goed om met die vraag bezig te zijn. Graag hoor ik (persoonlijk, via mail of telefoon) uiterlijk maandag 17 september wie er deel willen nemen aan de belijdeniscatechisatie. Een gesprek hierover is zeker mogelijk. Schroom niet om dan aan de bel te trekken!

Gelezen
Bij ons heeft een naam iets van een huisnummer, van een onderscheiding. Maar de Naam van God is openbaring van Zijn wezen, dat is openbaring van Zijn hart. God is, zoals Zijn Naam luidt. Dat heeft Mozes duidelijk gemaakt, toen ook hij naar die Naam vroeg. Toen heeft God tot Mozes gezegd: Ik zal zijn, die Ik zijn zal, Jehovah of Jahweh, de Verbondsgod. Dat is die krachtige, motorische Naam, waarmee Mozes gezonden werd naar Farao. De Naam Gods is God in Zijn hart. Dat is God in Zijn openbaring. Bij de heidenen was het zo, dat wanneer zij de naam van hun god kenden, zij die god in hun macht hadden. Maar bij de ware God is het precies andersom. Immers, wanneer wij die Naam van God kennen mogen, dan hebben niet wij God in onze macht, maar Hij heeft ons in Zijn macht.
Die Naam Gods is dus het hart van God. Daarin is God te raken en te kennen. Wie dan ook de Naam van God raakt, raakt Zijn hart. ds. G. Boer (1913-1973)

Tenslotte
Zondagmorgen gaan we in de Nieuwe Kerk verder met de serie over Simson. Opnieuw komt de engel van de Heere op bezoek. Wie is precies die engel? Wat zegt hij deze keer tegen Manoach en zijn vrouw? Wanneer de engel naar de hemel is, zegt Manoach: “Wij zullen zeker sterven”. Wat heeft die reactie ons te zeggen? We zullen
er zondag over horen in de verkondiging.
’s Avonds hoop ik te preken in de Oude Kerk te Huizen. Het is de kerk van mijn voorgeslacht. Beide opa’s waren er ambtsdrager, m’n ouders werden er gedoopt, deden er belijdenis en ontvingen er Gods zegen over hun huwelijk. Mooi om op deze plaats het Woord van God te verkondigen. Gods trouw is van geslacht op geslacht. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar een wonder.
Met een hartelijke groet van ons vieren,

ds. W.J. Westland

Start 12+ groepen
Zit je in de 1e, 2e, 3e of 4e klas, dan ben je van harte welkom bij de 12+ groep die dit jaar van start gaat. We nodigen je uit voor een eerste kennismaking en wat verdere toelichting op zondagavond 2 september na de kerkdienst in de Nieuwe Kerk. Tijdens deze avond bespreken we hoe de 12+ groep verder vorm krijgt en wat we gaan doen komend winterseizoen. Zorg dat je erbij bent! Vragen? Stuur gerust een appje: 06 14 37 57 84

Groetjes, Teunis en Judith, Corstiaan en Miranda

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst
Zondag 2 september in de eerste morgendienst lezen we Zacharia 2 (midden in de zomervakantie hebben ze het eerste hoofdstuk gelezen). “Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning”. (Zacharia 2: 13)
Vanaf deze morgendienst gebruiken we de piano voor het kinderlied. De kinderbijbel ligt klaar om mee te gaan naar de kinderbijbelclub.

Belijdeniscatechese
Ook dit jaar gaan we weer van start met een groep mensen die zich willen verdiepen in de wortels van het christelijk geloof. Wil je meedoen, ook wanneer je nog niet zeker weet of je dit jaar al belijdenis gaat doen, dan ben je hartelijk welkom.
De volgende dinsdagavonden zijn gereserveerd voor deze groep:
18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 en 18 december. En in 2019: 15 en 29 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart., 2 en 9 april.
We komen samen in de pastorie aan de Kemphaan 4, van 19.30-21 uur. Je kunt je opgeven bij mij (app 06-41 03 73 67) of mail (predikant.noord@hghg.nl) of briefje)

Bijbelkring Joël-Habakuk
Als predikanten van de drie wijken in onze gemeente hebben we afgesproken dat onze Bijbelkringen openstaan voor alle wijken. U kunt kiezen op onderwerp. In wijk noord behandelen we dit seizoen het boekje ‘Leven bij de dag, Bijbelstudies uit Joël en Habakuk’ van ds. J.J. ten Brinke. U kunt dit boekje kopen bij Rinnah.
De data van deze Bijbelstudie-avonden op donderdag zijn de volgende: 4 oktober, 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart, 11 april.
Van 20.00 tot 22.00 uur komen we bij elkaar in De Parel.

Hebreeuws Alef-Bet
De taal van het eerste deel van de Bijbel en ook de taal die Jezus beheerste, de taal waarin de Heere zich uitdrukt in een oosterse wereld, het Hebreeuws. Die taal kan ons helpen om de Bijbel anders te begrijpen, meer vanuit de context.
Wie belangstelling heeft om woorden in het Hebreeuws te kunnen lezen en daarmee te kunnen zoeken naar de betekenis, is van harte welkom op een introductiecursus Alef-Beet.
Ik ga met u de letters van het Hebreeuwse alfabet leren lezen en schrijven en enkele kernbegrippen uit de Tenach (het zgn. ‘Oude’ Testament) spellen; woorden als ‘horen’, ‘zegenen’, ‘kennen’, ‘gedenken’, ‘naam’.
Data: Maandagavond 29 oktober, 5 en 12 november en 3 december, van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie wordt nog bekend gemaakt.
Er is geen voorkennis vereist. Het gaat in deze start alleen om het lezen.
Opgeven kan bij de pastorie via mail (predikant.noord@hghg.nl), app (06-41 03 73 67) of briefje.

Israëlreis mei 2019
Volgende jaar, van 29 april t/m 7 mei 2019 willen we met gemeenteleden uit Hardinxveld en Werkhoven naar Israël gaan. Het wordt vooral een reis waarbij we meer zien van de natuur in Galilea, we lopen een gedeelte van de zogenoemde ‘Jesus trail’, bezoeken ook het hartland Samaria, en in Jeruzalem diverse mooie plekken waaronder de oude Davidsstad. Qumran staat ook op het programma.
U kunt zich voorlopig aanmelden per mail: predikant.noord@hghg.nl
We organiseren een informatiebijeenkomst op 3 november van 11-13 uur in het Israëlcentrum Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk, waarna u zich definitief kunt aanmelden.

Citaat
De Grieken leerden om te begrijpen, de Hebreeën leerden om te vereren. De mens van nu leert om te gebruiken. Voor de moderne mens lijkt alles berekenbaar … alles tot een bedrag herleidbaar. Hij heeft het grootste vertrouwen in statistieken en verafschuwt de gedachte van een mysterie. Hardnekkig negeert hij het feit dat we allemaal omringd zijn door dingen die we waarnemen maar niet kunnen begrijpen en dat zelfs het verstand een mysterie voor zichzelf is. Hij is zeker van zijn vermogen om elk mysterie weg te verklaren. Het besef van grootsheid en van het verhevene is vrijwel verdwenen uit de moderne geest. Het gevoel voor het verhevene, het teken van de innerlijke grandeur van de menselijke ziel, in beginsel geschonken aan iedereen, is nu een zeldzame gave. Toch wordt zonder dat gevoel de wereld plat en de ziel een vacuüm.

Rabbijn Abraham Heschel

Danken en bidden
We kijken met dankbaarheid terug op het zomerkamp in Esbeek. Alle deelnemers zijn veilig thuis gekomen.

Ook mogen we dankbaar zijn voor onze gemeente. We hebben zoveel mogelijkheden om het Evangelie te ontdekken en te groeien in geloof. We mogen de boodschap van Hem ook overal uitdragen

We bidden voor onze gemeenteleden die lijden.
Ook voor de vluchtelingen in ons dorp.

Tenslotte
De scholen zijn weer begonnen, het normale ritme heeft ons weer te pakken. We wensen u een goed begin van het werkseizoen en een mooie opmaat naar het kerkelijk seizoen onder de leiding van Gods Heilige Geest. Sjaloom!

Berry en Tanja

Verkiezingen
Er zijn nog steeds twee vacatures voor ouderling. Daarom willen we een volgende verkiezingsronde starten.
De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst.
Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 17 september a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: br. Piet de Groot, Florenweer 14.
Als er meer dan twee kandidaten zijn, dan wordt op dinsdag 2 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.
Eerder hebben we geschreven, dat we blij zijn, met de grote betrokkenheid vanuit de gemeente rondom de verkiezingen. We hebben toen ook met enige schroom een tip meegeven, om nog meer zorgvuldigheid te betrachten bij het indienen van namen. Dat willen we toch nog eens herhalen: Voordat een naam wordt ingediend, zou er bij de huidige (of voorgaande) wijkouderling van de beoogde kandidaat, geïnformeerd kunnen worden. Zonder in detail te treden, kan hij mogelijk informeren of het wijs of niet wijs is, om deze beoogde kandidaat in te dienen. Hij weet soms van mogelijke belemmeringen af. We willen niet zeggen dat dit moet en ook niet dat je hierdoor altijd het bedanken van broeders voorkomt, maar het zou mogelijk kunnen helpen.
In dit alles weten we ons hierin ook afhankelijk van God, die zorgt voor Zijn gemeente, ook d.m.v. nieuw te verkiezen ambtsdragers.

Piet de Groot, scriba

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Verkiezingen
Opnieuw worden de leden van onze wijkgemeente uitgenodigd om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling. Er is nog één vacature in onze wijkkerkenraad. De namen van de kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend en door tenminste tien gemeenteleden worden ondertekend.
Dit kan tot uiterlijk 17 september 18.00 uur bij de scriba P.C. Bakker, Plompencamp 7. Wanneer meer kandidaten worden ingediend wordt op maandag 1 oktober een verkiezingsavond gehouden om 19.30 uur in de Oude Kerk. We vragen u om deze verkiezingsronde ook in uw
gebed mee te nemen.

Kringen (geloofs)opvoeding
Het kring- en verenigingswerk gaat bijna weer van start. Ook de ‘nieuwe’ kringen rondom (geloofs)opvoeding starten bijna. Alle leden van wijkgemeente Zuid, die kinderen hebben in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar, hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen, Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wel geïnteresseerd zijn, laat het dan weten. We zien er naar uit om met en van elkaar te leren en te ontdekken wat de Bijbel ons voor richtlijnen wil geven! Komen jullie (zowel vader als moeder) ook? Graag van te voren even doorgeven op welke avond jullie komen:
– 6 september leeftijdsgroep 0 – 3 jaar
– 13 september leeftijdsgroep 4 – 7 jaar
– 20 september leeftijdsgroep 8 – 11 jaar
– 27 september leeftijdsgroep 12 -16 jaar
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Arma Don (eric.arma@gmail.com)

Bijbelstudiekring
Komend seizoen verdiepen we ons in de brieven van Johannes. We doen dit aan de hand van het boek van ds. J. Belder: ‘De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies’. De brieven van Johannes combineren eenvoud en diepgang, onderwijs over geloof en het dagelijkse leven. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en ons hierin te verdiepen. De avonden worden geleid door ds. P. van de Voorde en br. H. Geluk en beginnen om 20.00 uur in De Parel. Bij deze gelijk de data: 20 september,11 oktober,15 november,13 december, 17 januari, 21 februari, 28 maart. De eerste avond behandelen we hoofdstuk 1. Zoals aangegeven door broeder Haverkamp, staan de Bijbelstudiekringen open voor alle wijken om zo het aanbod aan onderwijs te verbreden. Wees welkom!

Belijdeniscatechese
Ieder zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Romeinen10: 8). Laten zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping dan breng ik graag de belijdeniscatechese onder uw/jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op dinsdag 18 september om 20.30 uur. Graag vooraf opgeven (0184-61 18 13 of p.vd.voorde@filternet.nl). Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartelijke felicitaties naar aanleiding van mijn 43e verjaardag. Het is goed om hierin de verbondenheid te mogen ervaren. Inmiddels zijn we terug van vakantie en mogen we het werk weer oppakken. We kijken weer uit naar de ontmoetingen tijdens de catechese en het kringwerk in de gemeente. Samen met anderen mogen we zo bijdragen aan de opbouw van Gods gemeente. Van harte Gods liefde, wijsheid en kracht toegewenst in alle voorbereidingen voor het winterwerk en de dagelijkse verantwoordelijkheden. Komende zondagen hoop ik in de verkondiging stil te staan bij een aantal (onbekende) Psalmen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
Het gaat niet om de vraag of men godsdienstig is, het gaat ook niet om de vraag of men gezegend is, maar het gaat erom of men de Heere dient.

Tenslotte
Wij danken broeder André de Hek voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Zo is aan de vakantieperiode weer een einde gekomen. Voor alle kinderen, jongeren en leerkrachten is het ‘gewone’ leven weer begonnen. Gods bewaring en zegen toegewenst. Ook de vakantieperiode van onze predikant zit er op. We danken broeder R. Verkaik voor het waarnemen in deze tijd. Op maandag 3 september komen de kerkenraden na het zomerreces voor het eerst weer in vergadering bijeen. We beginnen gezamenlijk met alle ambtsdragers van onze gemeente, waarna we als wijkkerkenraad onze agenda afwerken. We vragen u om te bidden voor ons, zodat we op de goede manier leiding geven aan de gemeente.

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 31 augustus
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 1 september
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 2 september
na de morgendienst: koffiedrinken – De Parel

Maandag 3 september
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 6 september
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.30 uur vrouwenvereniging Ons genoegen – jeugdzaal OK

Vrijdag 7 september
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Varia

Meezingen met Praise Him in de Grote Kerk, Dordrecht
Wilt u een keer meezingen met een groot koor in de Grote Kerk te Dordrecht? Dan is dit uw kans. Praise Him nodigt niet alleen haar oud-leden, maar ook nieuwe leden uit mee te zingen tijdens haar Jubileumconcert op 20 oktober 2018 en haar jaarlijkse ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ op 22 december 2018 . Dat kan voor beide concerten ook op projectbasis. De kosten van deelname per project bedragen € 15,-. Lijkt het u leuk om een keer met ons mee te zingen dan bent u van harte welkom. De repetities vinden wekelijks plaats vanaf donderdag 30 augustus van 20.00-22.00 uur in de Andreaskerk, J. v. Heemskerckstraat 19, 3317 VL te Dordrecht. Aanmelden kan via info@praisehim.nl.

Asaf gaat weer zingen
Christelijk Streekmannenkoor Asaf hervat op vrijdag 7 september 2018, onder leiding van dirigente Nelly van den Broek, de repetities. Na de zomervakantie staat een aantal uitvoeringen op het programma, waar het koor voor gaat repeteren.
Wie van zingen houdt, is van harte welkom om mee te repeteren. Dat kan vanaf vrijdag 7 september, elke vrijdag van 19.30 tot 21.15 uur in de Kerk met de Beelden (NPB), Peulenstraat 167 te Hardinxveld-Giessendam.
Website: www.asaf-hardinxveld.nl

Vijfde Ridderkerkse orgeldag 8 september 2018
Op zaterdag 8 september 2018 is het weer Nationale Orgeldag. Deze dag wordt ook voor de vijfde keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu weer overdag drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Wilhelminakerk.
• Het eerste miniconcert wordt om 10:30 uur gehouden in de Christus is Koningkerk (Juliana van Stolbergstraat 44), waar een prachtig Van Vulpen-orgel staat. Musici zijn Edward de Bode (trompet) en Jan Peter Teeuw (orgel).
• Op het grote Van den Heuvel-orgel van de Singelkerk (Kerksingel 1) wordt om 13:00 uur het tweede miniconcert gehouden. Organisten zijn dan Coert Aschman en Jan Peter Teeuw.
• Het derde miniconcert vindt om 15:30 uur plaats op het Van den Heuvel-orgel van de Bethelkerk (Anjerstraat 2). Dit orgel is met 34 stemmen het grootste van Ridderkerk en is slechts hoogst zelden solistisch te beluisteren. Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats in de Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1). De organisten zijn Jan van Westenbrugge en Jan Peter Teeuw. Toen het orgel 30 jaar geleden gebouwd werd, was Jan van Westenbrugge de adviseur. Omdat hij dit jaar 50 jaar concertorganist is, is dat een mooie aanleiding om hem hier opnieuw te laten concerteren. Samen met Jan Peter heeft hij een afwisselend programma samengesteld met literatuur, koraalbewerkingen en transcripties.
De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Wel is er na afloop een collecte voor de onkosten van deze orgeldag.
In het programmaboekje zal meer informatie over de bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd’s van de organisten verkrijgbaar.
Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl. Iedereen van harte welkom!

Erediensten

zondag 2 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee -bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. onderhoud orgel

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Elsja Blom, Carola Klop, Anthony Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm136: 5

avonddienst:   Psalm 26: 8

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. H.J. Lam, Barneveld, HC zondag 50

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Lieke Koutstaal, Natasja Hofland

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Corrie van der Meijden, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Manon de Bruin

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld: Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld: Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.