Kerkblad 773-32

Wandelcoaching

“Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen.”

(Lukas 8:10a)

____________________________________________________

Zou het kunnen dat God u op een andere manier dan alleen door het lezen van de Bijbel onderwijs zou kunnen geven? Als we stellen dat God ons alleen door de Bijbel onderwijs geeft, zouden we weleens dingen kunnen missen die Hij ons op een andere manier wil leren. Ik besef dat ik mij met deze woorden op wat glad ijs begeef, maar ik wil u wat dingen meegeven om daar de komende tijd mee bezig te zijn.

Al aan het begin van de Bijbel lezen we van drie mensen dat zij wandelden met God. Dat was meer dan alleen een geestelijke uitspraak, want dit wandelen was echt wandelen. Adam deed het in de hof, Henoch deed het terwijl hij buiten het paradijs leefde en Noach ook. En nu zou je kunnen zeggen dat wandelen met God hetzelfde is dat je leven delen met God. Dat is het zeker ook en toch blijven er dan nog wat vragen over.
Zou het ook nog kunnen dat het wandelen met God het niet alleen iets is dat deze drie mannen deden omdat ze met God wilden optrekken in hun leven, maar dat het ook nog iets is waardoor God deze mannen coachte in hun leven? Dus tijdens het wandelen met God, maakte Hij hen bekend wat Hij belangrijk vond. En dat terwijl ze letterlijk wandelden. Er staat in het Hebreeuws zelfs dat ze samen met God wandelden.
Waarover zou Noach met God hebben gesproken? Het lijkt erop dat Noach, tijdens die wandelingen met God, de opdracht kreeg om een boot te bouwen. Eén op één sprak God met hem en maakte hem dingen duidelijk.

Als we nu overstappen naar het Nieuwe Testament, dan zien we wat Jezus daar doet. Hoe hebben Zijn discipelen geleerd te doen wat ze moesten doen? Door te wandelen met Hem! Deels kregen zij voorbeelden hoe Jezus mensen genas en bevrijdde. Voorbeelden die voor ons nu lastiger zijn, omdat wij niet letterlijk voor ogen zien hoe Hij dat precies deed.

Maar er is nog een aspect en daar wil ik u graag in uitdagen. Jezus deed namelijk nog iets, tijdens het wandelen. Hij coachte Zijn discipelen op een manier die ons nog iets te zeggen heeft en die ook nog steeds, naar mijn ervaring, een manier is die God maar al te vaak gebruikt. Misschien dat de beelddenkers onder ons hier meer mee uit de voeten kunnen dan iemand die geen beelddenker is. Jezus wandelde met Zijn discipelen, terwijl Hij doorlopend beelden gebruikte die Hij onderweg zag.
Jezus nam beelden uit de natuur en koppelde die aan de concrete werkelijkheid van Zijn discipelen. En beelden blijven beter hangen dan woorden. Wandelen met God, of wandelen met Jezus is dan ineens niet alleen maar een soort van biddend wandelen, maar ook zien wat je ziet. En als u dit nog nooit hebt gedaan, denk u misschien: wat is dit voor iets? Het is zoals Jezus het deed met Zijn discipelen. En Zijn discipelen kregen een voorrecht, ten opzichte van de anderen die ook hoorden wat Jezus deed met Zijn woorden.
Jezus maakt namelijk duidelijk dat het Zijn discipelen gegeven is om door de gelijkenissen de geheimen van het Koninkrijk te leren kennen. Velen hoorden de gelijkenissen en begrepen uiteindelijk niet de diepte van deze gelijkenissen. Die diepte te zien was alleen gegeven aan de discipelen. Jezus had een bijzondere praktijk van wandelcoaching in de natuur. Jezus gebruikte gewoon beelden die Hij onderweg tegenkwam en vanuit die beelden legde Hij het Koninkrijk uit. De link tussen de diepte achter het verhaal en het beeld, zorgde dat het bleef hangen om nooit meer te vergeten.
Jezus moet ergens roest hebben gezien en iets dat door de motten was opgevreten en Hij zegt dat de dingen van deze wereld zullen verroesten tot het vergaan is tot niets, maar de dingen van het Koninkrijk kunnen niet roesten en dus niet vergaan. Wandelend kwam Hij een zaaier tegen, zag het zaad overal vallen en trekt te lijn naar dat wat Zijn woorden doen. Hij haalt Zijn discipelen uit het visbedrijf van hun vader en trekt de lijn naar het vissen van mensen. En dat maakte het zichtbaar hoe het ‘werkte’.

Mag ik u vragen om de komende tijd eens serieus aan God te vragen of Hij u beelden wil laten zien, gewoon in het alledaagse leven, waarmee Hij u de dingen zichtbaar kan uitleggen? En waar Hij dit soort lijntjes trekt en u gelijkenissen geeft, mag het nooit strijdig zijn met Zijn Woord, maar laat God u door Zijn Geest dingen zien die u helpen om Zijn perspectief dieper te begrijpen.

Theo de Koning

____________________________________________________

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

www.hghg.nl

Centralke berichten

Fotokaarten
Er zit weer € 1000,- in het potje van de fotokaarten. Dit keer bestemd voor Willem en Joanne Folmer. Willem is door de GZB als arts uitgezonden naar Congo, waar hij onder soms heel moeilijke omstandigheden zijn werk doet. Er is dikwijls gebrek aan medicijnen en andere hulpmiddelen. Fijn dat we een klein beetje mogen helpen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage door het kopen van de kaarten.
mw. Alblas en mw. Arkeraats

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 februari 2018
De diaconale collecte van deze Avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze algemene diaconale collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte
De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is voor Project 10-27 het diaconale programma van de GZB. Met de opbrengst willen we het project in Zimbabwe ondersteunen waarbij hulp wordt gegeven aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In Zimbabwe hebben vrouwen en kinderen vaak minder rechten dan mannen. Ze mogen soms geen eigen inkomen verdienen of meebeslissen over gezinszaken. Maar er komt ook veel mishandeling en huiselijk geweld voor. Meisjes hebben minder kans op een goede schoolopleiding en worden soms ‘uitgeleend’ om elders zwaar huishoudelijk werk te verrichten. De regering van Zimbabwe heeft wel aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen, maar dan gaat het vaak om regelgeving. De Hervormde Kerk in Zimbabwe wil graag aandacht voor deze problematiek op grondvlakniveau, in de dorpen en in de kerkelijke gemeenschappen. Ze wil mannen en vrouwen bewust maken van de Bijbelse visie op huwelijk en gezin en ze wil de vrouwen helpen om zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Ook worden mensen getraind die pastorale zorg kunnen verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld of misbruikt zijn. In het project dat in 2016 is gestart, worden 450 mensen getraind. Het gaat om dorpsoudsten, om predikanten en om gewone gemeenteleden. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met mensen en instanties die bekend zijn met deze thematiek. Zo hoopt de kerk dat er wezenlijk iets gaat veranderen in de levens van veel vrouwen, kinderen en gezinnen. Graag wil de diaconie dit project onder-steunen. Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

Collecteverantwoording
Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden november en december van 2017 mocht ontvangen.
01/11 € 1.046,34 Wycliffe Bijbelvertalers (Dankdag)
05/11 € 2.976,04 St. Dorcas; transportkosten tbv Dorcas voedselactie 2017
12/11 € 1.685,95 Project 10 27 -Geloven in Spangen
19/11 € 1.581,91 Algemene Doelen
26/11 €1.634,37 St. De Hoop
03/12 € 1.417,16
€ 3.162,95 Algemene Doelen
Heilig Avondmaal; Project 10-27; vluchtelingen Libanon
10/12 € 1.417,16 Algemene Doelen
24/12 € 1.617,35 Gevangenenzorg Nederland
31/12 € 2.705,90 Tear; Noodhulp Rohingya vluchtelingen in Bangladesh
Deze bedragen zijn inclusief de nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Kerstattenties
Tijdens en na het rondbrengen van de kerstattenties in december 2017 hebben we in totaal € 294,- aan giften ontvangen.
Hartelijk dank voor deze ontvangen giften.

College van kerkrantmeesters

Actie Kerkbalans 2018
Afgelopen zondag hebt u via de afkondigingen vernomen, dat het College van Kerkrentmeesters dankbaar is dat aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2018 een bedrag van circa € 317.000 is ontvangen.
Hiermee is € 3.000 meer toegezegd dan is begroot.
Groot is Zijn trouw, zeker als we ook nog eens mochten constateren dat over 2017 € 8.000 meer is ontvangen dan toegezegd .Wij danken u voor de gedane toezeggingen en danken ook onze God dat Hij ons dit schenkt.

Dankbaar mogen we vast stellen dat we de middelen (hebben) ontvangen om het werk in Zijn Koninkrijk voort te zetten. Naast de twee predikanten en de kerkelijk werker, mag vanaf april ook de nieuwe predikant wijkgemeente 1 (Oost) hieraan bijdragen.

In de begroting is goed gelet op kosten, om de ontvangen gelden ook verantwoord en efficiënt te besteden. Het college is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in dezen en realiseert zich, dat er nog steeds sprake is van een tekort in de totale begroting. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat de komende jaren het tekort – mede ontstaan door het exploitatietekort van De Parel – kan worden weg gewerkt.

Van medewerkers die de enveloppen bezorgen en ook weer ophalen hebben we vernomen dat een aantal gemeenteleden niet thuis was en dus ook nog geen bedrag hebben toegezegd.
Ook op deze gemeenteleden doen we een beroep om de toezegging in te vullen en in te leveren bij één van de kerkrentmeesters of op het kerkelijk bureau.

Tot slot willen we ook onze dank en waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen weken hebben ingespannen voor de Actie Kerkbalans en die daarvoor meerdere avonden op pad zijn geweest. Ook de coördinatoren van de drie wijkgemeenten, die er ieder jaar weer voor zorgen dat alle verzoeken worden verspreid, opgehaald, verzameld en geteld willen we heel hartelijk danken.
het college van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 15 februari komt de kring weer bij elkaar bij de familie Van de Waal-van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. Wim van der Giessen zal de inleiding verzorgen over Jozua 6: 3 t/m 27. Inloop is vanaf 19.45 uur, we beginnen rond 20.00 uur.
Iedereen van harte welkom! Bent u nog geen bezoeker?
U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken.
Vrouwenbijbelkring
Woensdag 14 februari is er kringmorgen. Van 9.30 tot 11.30 uur in De Parel. We gaan verder met het derde hoofdstuk uit het boekje. Het thema is welkom in de strijd en de Bijbelgedeelten die we hierbij gebruiken zijn Gen 3: 15, Mattheus 4: 1-11 en 1 Petrus 5: 8-11.
Iedereen van harte welkom!

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 11 februari geen zondagsschool. De week daarop, zondag 18 februari hopen we elkaar weer te ontmoeten op beide locaties.

de juffen en meesters

Evangelisatie

Uitzwermavond
Op13 februari zal er weer een uitzwermavond zal worden gehouden. Alle commissie leden en uiteraard ook nieuwe mensen zijn hartelijk welkom om met ons op pad te gaan.
We bellen aan bij mensen die niet zoveel meer doen met hun geloof.
Je kunt van alles tegen komen. Elk mens heeft zijn verhaal, soms een bijzondere levensgeschiedenis. Soms proef je daar een geestelijke nood in. Wat is het dan mooi om vanuit de liefde van Christus iets te mogen vertellen van de Zaligmaker.
Evangeliseren is voor negentig procent luisteren, maar we mogen ook getuigen. Bidt u mee, als gemeente, dinsdag avond?
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. We bezinnen ons met een stukje uit de bijbel en vervolgens vragen we om steun, moed, geloof en vertrouwen dat de Almachtige God met ons mee wil gaan. Durft u nog niet mee te gaan, maar u wilt er wel meer van weten kom dan gewoon om 19.30 uur en luister naar de bezinning. Nogmaals vragen wij u om u voorbede.
Namens de evangelisatie commissie een hartelijke groet.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Consulent: Ds. W. Westland
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen, ook zij die thuis verblijven met ziekte en zorgen, Gods vertroostende nabijheid toe:
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam” (Jesaja 51: 15)

Wijkavond – Gods leiding in je leven
We zien terug op een gezegende wijkavond. Ds. E.K. Foppen is in zijn inleiding ingegaan op de verschillende vragen die vooraf met hem waren gedeeld. God heeft alles in Zijn hand, maar wat er in de wereld gebeurt, is niet altijd Gods wil. Zijn wij wel opzoek naar de wil van God, of trekken we graag ons eigen spoor? Om Gods wil te doen is steeds weer een ‘hoop’ bekering nodig. Is er een verlangen in je hart om niet voor jezelf te leven? De Heilige Geest wil dit werken en schenken. Het is ook niet zo eenvoudig om Gods wil te doen. Als we Zijn stem willen gehoorzamen, dan komen we tegelijkertijd onze onwil tegen. En er is ook zoveel te kiezen. De Heere volgen geeft vaak eenzaamheid en hoe ontdek je steeds de wil van God in je leven? Ds. Foppen gaf aan dat ieder mens uniek is en door God gekend wordt. Hij heeft een plan voor ons leven. We mogen onze vragen in het gebed voor de Heere neerleggen. Door het lezen van de Bijbel worden we soms ook bemoedigd en versterkt. Daarnaast mogen/moeten we in concrete situaties ook ons nuchtere verstand gebruiken, terwijl je gevoel en emoties vaak onbetrouwbaar zijn. Dit geld persoonlijk, maar ook als gemeente. Ds. Foppen was geraakt door het artikel in de Waarheidsvriend. Daarin wordt een stukje aangehaald van prof. dr. ir. Aart Nederveen, waarin hij kernachtig aangeeft hoe we de Heere volgen en Zijn leiding ervaren, n.a.v. zijn rubriek ‘Uit de kerkbank’ in Protestants Nederland over ‘overwinningsleven’:
God dienen in het gewone leven.
Het is een oercalvinistische gedachte, die blijkbaar niet in alle delen van de wereldkerk evenveel gewicht krijgt. Sinds ik als student de Institutie van Calvijn las, is me de passage waarin hij spreekt over ons leven als een wachtpost altijd bijgebleven. De calvinist is niet ongedurig op zoek naar Gods plan in zijn leven. Hij wordt niet ‘de ganse loop van zijn leven onbestemd rondgedreven.’ Hij overschrijdt zijn grenzen niet, maar blijft trouw op zijn wachtpost. Die wachtpost is gewoon het werk dat we overdag doen (…) Als ik me niet vergis zijn het vooral de navolgers van Kuyper en Kersten geweest die een wat meer activistische houding hebben uitgedragen. Als God aan Zijn eer moet komen op alle terreinen van het leven, moeten wij daar immers wel ons steentje aan bijdragen. Maar wie veel zaken tegelijk wil aangrijpen, wordt gemakkelijk gedreven door eerzucht, zo merkt Calvijn fijntjes op. Ik herinner me meerdere preekbesprekingen en Bijbelstudies die uitliepen op collectieve machteloosheid. Waarom gaat er niet veel meer van ons uit? Waar het hart vol van is, loopt de mond immers van over? Waarom is er zo weinig animo voor de evangelisatiecommissie? Toen we weer eens in zak en as bij elkaar zaten, stond er een broeder op. Hij vertelde ons dat hij de volgende dag gewoon naar zijn werk zou gaan en zich niet schuldig voelde dat hij niet al jubelend en evangeliserend door de winkelstraat van onze stad liep. Er was gelukkig nog één calvinist overgebleven. Als reactie op de om zich heen grijpende secularisatie, zie je regelmatig een enorme doenerigheid in de christelijke gemeente. Aan de hand van heuse sociologische analyses wordt bepaald hoe jongeren het best bij de kerk kunnen worden gehouden. Gemeenteleden die eenvoudig hun werk doen, dag in, dag uit, moeten er een schepje bovenop doen: nog meer praten met jongeren, nog meer kerkelijke activiteiten ontplooien voor jongeren. Het gebeurt allemaal met de beste bedoelingen, geen twijfel daarover. Maar hier verschijnt een ander menstype dan die op de wachtpost van Calvijn staat. Die doet zijn werk, zingt een psalm en wacht af wat God zal doen.
De Waarheidsvriend – 1 febr. 2008

Bijbelkring
Woensdag 14 februari zal er weer Bijbelkring worden gehouden. Ds. Westland zal verder gaan met de bespre-king van de Openbaring van Johannes. hoofdstuk 1. Ieder van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur in De Parel.

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad hoopt op maandag 12 februari een reguliere vergadering te houden om het werk in de gemeente te bespreken. De broeders worden van harte uitgenodigd om 19.30 uur in De Parel.
Wilt u bidden voor uw kerkenraad?

Gift
Ds. W. Westland ontving € 50,- voor de kerk.
Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor deze gaven.

Pastoraat en wijkberichten
Graag alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis, jubilea, geboorte en alle andere pastorale zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks te doen aan de scriba (tel. 61 15 03).

Tenslotte
Zondag mag in het teken staan van de bediening van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens zal de nodiging uitgaan om aan te zitten aan Zijn tafel. Hij roept de ‘vermoeiden en beladenen’ om ze rust te geven. Hij vraagt niet, Hij geeft! “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” Mattheus 11: 28-30 Dit is het welbehagen van de Vader. Zijn liefde wil u brengen aan Zijn tafel.
Allen een goede en gezegende zondag toegewenst.
de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Geboorte
Ad en Tanja van Aken, Binnendams 1, 3373 AB zijn verblijd met de geboorte van een zoon. Maarten Korstiaan is geboren op 30 januari jl. We bidden Ad en Tanja God zegen toe bij de opvoeding van de kleine.

Rondom de eredienst
Aanstaande zondag vieren we de Maaltijd van de Heere. We lezen dan verder in Filippenzen 2: 5-11. We kijken naar de gezindheid van Christus, wanneer we aan Zijn tafel deelnemen en ook wanneer we kijken naar wat Hij voor ons deed, wie Hij voor ons is.

Bijbelkring Noord
Donderdag 15 februari komen we weer samen, om 20 uur in de Parel. We bespreken hoofdstuk 9 en 10 van ons boek: ‘Identiteit in Christus’ en ‘Vernieuwing van denken’. Hoe staan we sterk in de strijd.

Israëlreis met de Driestar
Donderdag 22 februari t/m. donderdag 1 maart hopen Tanja en ik met een groep van 50 studenten van PABO ‘De Driestar’ in Gouda naar Israël te gaan om hen meer bewust te maken van de weg die de Heere gaat met Zijn volk. Voor pastorale zaken kunt u in die tijd terecht bij uw wijkouderling en bij de scriba.

Ontvangen
Uw predikant heeft € 10,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gave.

Citaat
Nu binnenkort de veertig-dagentijd, de lijdenstijd, begint, een citaat van John Piper over vasten:
‘De geboorteplaats van vasten is de heimwee naar God’.
‘Vasten dwingt ons om onszelf steeds opnieuw af te vragen: honger ik echt naar God? Mis ik Hem? Verlang ik naar Hem? Of ben ik tevreden met alleen zijn gaven?’

Catechese
Alle catechisanten hebben een kalender van Tear ontvangen voor de 40-dagentijd. Er staan stukjes uit de Bijbel in, met opdrachten om uit te voeren, op te zoeken, te overdenken. Thema van de kalender is: ‘wortel schieten’. Er zit een gezinsdagboekje bij. U kunt als gezin momenten inplannen om samen door te praten naar aanleiding van de genoemde stukjes. De tijd voor Pasen is traditioneel een tijd van bezinning en inkeer.
Volgende week woensdag, 14 februari, start het project Met Mattheüs 24: 42-44, het is ‘code oranje’, een tijd om op te letten en alert te zijn op de wereldklok van God.

Danken en bidden
We danken voor een missionaire zondag. We mogen vooral ‘zijn’ en vanuit het “zijn In Christus” wervende gemeente zijn.
1. Christus erbij roepen
2. Elkaar vertellen van de grote daden van God
3. Met de Heilige Geest tafelgemeenschap beoefenen
4. Leven met de buikpijn over onrecht en zonde
En bij dat alles: gefocust zijn op de Heere Jezus.
Dat maakt éénheid in Hem.

We bidden voor het Youth Alpha weekend van vrijdag 9 en zaterdag 10 februari. Bid om open harten en aanraking door de Heilige Geest van God.

We bidden voor onze zendelingen, voor onze zendings- en evangelisatiecommissie en voor mogelijkheden om, ieder op onze eigen manier, het Evangelie te delen.

Tenslotte
We wensen u een goede tijd toe richting Pasen. Sjaloom!
Berry Haverkamp vdm

Beslissingen op benoeming
We zijn dankbaar dat Fred de Rover, Oranjestraat 40, het ambt van ouderling-kerkrentmeester kon aanvaarden. Het was voor hem geen gemakkelijke beslissing, maar als God laat soms zijn wijze zien, wat de weg is die we moeten gaan. Als er geen bezwaren zijn ontvangen tegen zijn bevestiging, zal deze plaatsvinden op zondag a.s. tijdens de avonddienst.
De broeders Bert van Ballegooijen, Leen van der Giessen, Milan Maurer en Arie van de Minkelis konden hun benoeming tot ouderling niet aanvaarden. Ieder van deze broeders is, om tot deze beslissing te komen, niet lichtvaardig met deze overweging omgegaan. Helaas kwamen zij toch tot dit besluit. Voor de kerkenraad, maar ook voor de gehele wijkgemeente, is het teleurstellend, dat er na drie verkiezingsrondes nog vier vacatures voor ouderling blijven bestaan. We hopen u zo spoedig mogelijk te informeren, wanneer de volgende verkiezingsronde zal worden opgestart.
We vragen u om alle bovengenoemde broeders, maar ook de voortgang van het pastorale werk in de wijkgemeente, in uw voorbede te gedenken.

Piet de Groot

Pareldienst 18 februari
Zondagavond 18 februari om 18.30 uur zal weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. Het thema van deze avond is ‘Dorst’, n.a.v. Johannes 4 en het kruiswoord van Jezus ‘Mij dorst’. Voorganger is onze wijkpredikant ds. Berry Haverkamp.
Deze dienst zal de nieuwe band de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook is er weer een ministry team aanwezig om mee door te praten of mee te bidden.

Er is een digitale flyer gemaakt die op de website is gezet en afgelopen week door de wijkouderlingen van onze wijk aan alle gemeenteleden is gestuurd waarvan een mailadres bekend is. Het is de bedoeling om met hulp van deze flyer iemand uit uw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt, of daar nooit geweest is, uit te nodigen en/of mee te nemen.
De deuren gaan om 18.00 uur open. Iedereen is weer van harte welkom om samen met uw gast(en) van God te leren en Hem groot te maken!
De overige data van de Pareldiensten voor dit seizoen zijn: 18-3 en 15-4 en 27-5 en 24-6.

commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn veel zorgen naar lichaam en geest – ook onder hen die hier niet bij name genoemd zijn. “Geen vader sloeg, met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen, dan Isrels Heer’ op ieder, die Hem vreest.” (Ps. 103: 7, berijmd)

Giften
Kerkelijk werker br. R. Verkaik ontving op bezoeken tweemaal een gift van € 10,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Benoeming
Met verwondering ontvingen we het bericht dat broeder
D. Boers, Buitendams 86, 3371 BM zijn benoeming aanvaardde. Voordat de benoemingsbrief werd afgegeven had de Heere hem al bewerkt om de roep vanuit de gemeente om te dienen in het ambt van ouderling positief te beantwoorden.

Gelezen/gehoord
Waar aan de kant van de zondaar nooit de vrijmoedigheid zou zijn om met de Vadernaam tot God te naderen, daar komt de Heere Jezus nu de kinderlijke vreze en het toevoorzicht te verwekken tot God, zodat zo’n arme zondaar toch nadert met de Vadernaam.

Tenslotte
Aanstaande zondag is de eerste lijdenszondag. Deze valt samen met de viering van het Heilig Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn wil God ons verzekeren dat Hij ons deel wil zijn. De Heere laat Zich niet onbetuigd, maar willen wij wel overtuigd worden? Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Namens de kerkenraad een goede en gezegende zondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 10 februari
Workshop dag – De Parel
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Gebedskring – OK
19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 11 februari
Geen Zondagsschool

Maandag 12 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

Dinsdag 13 februari
19.45-21.45 uur zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 14 februari
0930.-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel
20.00 uur Bijbelkring wijk oost – De Parel

Donderdag 15 februari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. W. Smit
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.30-21.30 uur vrouwenvereniging Ons Genoegen – jeugdzaal O.K.
19.45 uur Bijbelgesprekskring – Prins Hendrikstr. 11
20.00 uur Bijbelkring wijk 2 Noord – De Parel

Vrijdag 16 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Herv. Kerk Boven-Hardinxveld
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Varia

Studiedag ‘Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen’
Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert zaterdag 7 april 2018 een studiedag over autisme bij vrouwen.
Wat weten we over autisme bij vrouwen? Is dat anders dan autisme bij mannen? En hoe heeft autisme invloed op het leven? Welke bemoedigingen en zorgen kunnen er zijn? Platform ‘Autisme in de kerk’ organiseert deze studiedag voor vrouwen met autisme, hun naaste familieleden en vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers.
Studiedag
Tijdens de studiedag zal verpleegkundig specialist mevr. Gerda Bastiaan (MaNP) een presentatie verzorgen. Daarin besteedt zij aandacht aan het ogenschijnlijk normale leven van vrouwen met autisme in studie, werk, kerk, gezin en huishouden. Aansluitend zal een interview worden gehouden met twee ervaringsdeskundigen. De ochtend wordt afgesloten met een forumbespreking, waaraan de sprekers, de ervaringsdeskundigen en een predikant deelnemen. In de middag zijn er diverse workshops waarin het thema verder wordt uitgewerkt.
Organisatie
In Platform ‘Autisme in de kerk’ participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.
Praktische informatie
9.30 uur: Opening
Presentatie door Gerda Bastiaan (MaNP)
Interview met ervaringsdeskundigen
Forumbespreking met spreker, ervaringsdeskundigen en predikant
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshops
15.45 uur Afsluiting
Locatie
GSG Guido de Brès, Paladijnenweg 251, Amersfoort
Kosten: € 25 per persoon (inclusief lunch)
Meer (inhoudelijke) informatie en aanmelden:
www.helpendehanden.nl/autismebijvrouwen

Jubileum De Herberg, Oosterbeek
In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is ‘Zielzorg aan hedendaagse gelovigen.’
Sprekers zijn deze dag dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar.

Symposium `De moed om volwassen te zijn’
Voor veel jongeren is het beeld van `volwassen zijn’ geen aantrekkelijke fase in het leven. Het verlangen naar een `groots en meeslepend leven’ lijkt in de huidige cultuur niet meer zo manifest aanwezig te zijn. Hoe komt dat toch? En wat kan er aan gedaan worden?

Vrijdag 6 april organiseert de Evangelische Hogeschool het symposium `De moed om volwassen te zijn’. Tijdens deze bijeenkomst wordt er ingegaan op de vraag welke uitdaging er ligt voor onderwijs en kerk om jongeren te begeleiden richting volwassenheid.

Sprekers zijn Steven Middelkoop (over de huidige jongerencultuur), Els van Dijk (over de secularisatie van verlangen), Gerdien Bertram-Troost (over de kansen voor het onderwijs) en Gert Jan Roest (over de opdracht voor de kerk). Dagvoorzitter is André Zwartbol.
Tijdens het symposium worden ook de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder ca. 1.000 christelijke jongeren (havo5/vwo6/hbo/universiteit) omtrent echtheid, weerbaarheid en vrijheid.

Nadere (praktische) info en aanmelding via www.eh.nl/symposium.

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

 Zondag 11 februari 2018 – Eerste lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

18.00 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Ariena Roza, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst:   Psalm 48: 6

Avonddienst:    Psalm 17: 3

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur  Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur  Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp – Dankzegging Heilig Avondmaal,                  Bevestiging ambtsdrager

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W. Westland, Sliedrecht – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W. Westland, Sliedrecht – Dankzegging Heilig Avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemeen

                        2. Eigen gemeente – Eredienst

collecte H.A.: project 10-27, Zimbabwe

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

                        2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk:

08.30 uur: Groep A: Anja Buijk, Mirthe van Schoonhoven

Groep B: Nellie Prins

11.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Thirza de Kock

Groep B: Alida Blokland, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Juliëtte Poortvliet

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07

predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw.  M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl