Datum/Tijd Activiteit
08-11-2018
19:30
Moderamen A.K.
Oude Kerk, Kerkenraadskamer, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
19-11-2018
19:30
A.K.vergadering
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-11-2018
19:30
College van diakenen
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
22-11-2018
19:30
Informatieavond Jeugdwerk 12-18 jaar
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-11-2018 - 01-12-2018
00:00
Geen andere activiteiten AK/WK
18-12-2018
19:30
College van diakenen
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
14-01-2019
19:30
Gezamenlijke opening WK's door de AK
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-01-2019
19:30
Moderamen A.K.
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-01-2019
19:30
Moderamen AK
Oude Kerk, Kerkenraadskamer, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
28-01-2019
19:30
A.K.vergadering
Oude Kerk, Kerkenraadskamer, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland