Datum/Tijd Activiteit
21-07-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
21-07-2018
19:00
Gebedskring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
28-07-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
29-07-2018
19:30
Gebed voor jongeren
Oude Kerk, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
04-08-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
11-08-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-08-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-08-2018
19:00
Gebedskring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
25-08-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-08-2018
19:30
Gebed voor jongeren - na avonddienst Oude Kerk
Oude Kerk, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
01-09-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
06-09-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
08-09-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
13-09-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
15-09-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
19-09-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
19-09-2018
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-09-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-09-2018
19:00
Ontmoetingsavond
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-09-2018
20:00
Israëlavond
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
22-09-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
26-09-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
27-09-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
29-09-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
29-09-2018
19:00
Gebedskring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
30-09-2018
19:30
Gebed voor jongeren - na avonddienst Oude Kerk
Oude Kerk, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
02-10-2018
20:00
Israël avond met Henk Binnendijk
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-10-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-10-2018
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
04-10-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
06-10-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
10-10-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
11-10-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
13-10-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-10-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-10-2018
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
18-10-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-10-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
20-10-2018
19:00
Gebedskring
Oude Kerk, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
24-10-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
25-10-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
27-10-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
28-10-2018
19:30
Gebed voor jongeren
Oude Kerk, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
30-10-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
31-10-2018
19:30 - 21:30
Mannenvereniging
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
01-11-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
03-11-2018
13:30 - 20:30
't Lichtpunt - reisje
03-11-2018
14:00 - 15:30
Chr. Volksbibliotheek - ingang Kerk.bureau, trap af
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
06-11-2018
09:30 - 11:00
Woensdagmorgen Bijbelkring
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
08-11-2018
19:00 - 20:30
't Lichtpunt
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland