Kerkblad 74-50,51

Simon wordt Petrus

“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.”

(Mattheüs 16: 18a)

____________________________________________________

Kort geleden was het Pinksteren en we herdachten het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in mensen teweegbrengt, lezen we in Handelingen 2. De toespraak van Petrus is één van die opvallende dingen. Opmerkelijk dat juist Petrus degene is die voor een grote menigte zo’n gloedvol betoog houdt, of juist niet..?

In de evangeliën vinden we verschillende uitspraken van Simon Petrus, zodat we wat meer weten van hem. Het eerste wat we lezen is de vraag van Jezus om Hem te volgen. Samen met zijn broer Andreas geeft hij gehoor aan dit verzoek. Hierop krijgen ze de toezegging van Jezus, dat Hij hen vissers van mensen zal maken. Enige tijd later gebruikt Jezus de vissersboot van Simon om de mensen op de oever toe te spreken. Daarna geeft Hij hem opdracht om te gaan vissen. Simon wil eigenlijk niet omdat het ongebruikelijk is om overdag te vissen, maar omdat Jezus het vraagt doet hij het wel. Het wordt zo’n overvloedige vangst dat Simon hierdoor de macht van Jezus erkent. Door dit onverwachte resultaat voelt hij zich waarschijnlijk zo schuldig over zijn aanvankelijke weigering, dat hij spontaan erkent dat hij een zondig mens is. Zo kan hij toch geen goede volgeling van Jezus worden. Vandaar zijn vreemde verzoek, om niet langer met Jezus samen te zijn (Lukas 5: 8). Ondanks deze uitspraak blijft hij toch een trouwe volgeling van Jezus, misschien wel vanwege de belofte van Jezus dat hij hen vissers van mensen zal maken.

Op een later moment vraagt Jezus aan zijn discipelen: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Waarop  Simon antwoordt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16: 16).

Dat heeft hij niet zelf bedacht, want Jezus zegt dat hij dit inzicht van God heeft ontvangen. Dit is het moment waarop Jezus zijn naam verandert van Simon in Petrus. Hij zal de rots zijn waarop Jezus Zijn gemeente zal bouwen.

Hoe zou Petrus dit ervaren hebben? Heeft hij het opgevat als een geweldig compliment of als een soort promotie?  De Bijbel zegt ons daarover niets, maar als dat al het geval zou zijn, is dat van korte duur geweest. Want als Jezus kort hierna zijn discipelen confronteert met zijn aanstaande lijden en sterven, heeft Petrus zijn reactie meteen klaar. Hij neemt Jezus apart en bestraft Hem. Volgens hem slaat Jezus de plank volkomen mis. Dit kan toch helemaal niet, als Jezus de Christus (de Messias) is, zoals Petrus zelf heeft beleden, betekent dat juist glorie en overwinning, geen lijden en sterven. Deze keer blijkt Petrus zijn inzicht niet van God de Vader te hebben ontvangen, in tegendeel. “Ga weg achter Mij, satan”, is de reactie van Jezus. Door dit woord van Jezus worden alle hoogmoedige gedachten, die Petrus gehad zou kunnen hebben, definitief de bodem in geslagen. Hij de rots van de gemeente van Jezus? Vergeet het maar Petrus, deze gedachte komt van Jezus’ tegenstander, die niet wil dat er een gemeente van Jezus zal komen. Hoe kan Petrus toch zulke tegenstrijdige dingen zeggen? Jezus zelf geeft er een verklaring voor “Gij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen” (Mattheüs 16: 23b). Zouden wij ons daaraan soms ook niet schuldig maken….?

Betekent deze foute uitspraak van Petrus dat hij nu niet de rots van Jezus gemeente zal worden? Dat zouden we ons wel kunnen indenken, zeker als we ons realiseren dat hij straks Jezus driemaal zal verloochenen. Nu is hij zijn erenaam Petrus toch wel definitief kwijt, denken we dan, hij is weer gewoon Simon de zoon van Jona. Met die oude naam spreekt Jezus hem, na Zijn opstanding, opnieuw aan.  Op het strand van de zee van Tiberias, na een tweede wonderlijke visvangst, vraagt Jezus of Simon Hem lief heeft? Petrus antwoordt driemaal bevestigend. Na iedere bevestiging ontvangt hij van Jezus driemaal de opdracht, om als een herder Jezus’ aanstaande gemeente te leiden. Petrus is in ere hersteld!

De oorspronkelijk belofte van Jezus dat hij Simon, en de anderen, tot vissers van mensen zou maken, wordt definitief bevestigd op de eerste Pinksterdag. Vervult van de Heilige Geest houdt Petrus een vurig betoog, waarin hij Jezus aanwijst als de beloofde Messias van Israël. En evenals bij de twee wonderbare visvangsten, is ook nu de opbrengst overvloedig! Drieduizend zielen op één dag, opnieuw een derde wondervolle vangst, maar nu van mensen. Halleluja!

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Mannenweekend 2019

Het weekend van 28 juni t/m 1 juli gaan 56 Hardinxveldse mannen met elkaar op stap. Mannen uit onze kerkelijke gemeente, maar ook mannen van daarbuiten.

Enkele dagen er helemaal tussen uit. In stilte, gesprek, gebed en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Weg uit de hectiek en bewust tijd vrij maken om God en elkaar te ontmoeten. Ontspanning en inspanning met elkaar, rondom het thema ‘D-day’. Door met elkaar op te trekken hopen we een onderlinge band te scheppen, elkaar te bemoedigen en te luisteren naar elkaar en naar wat God tot ons te zeggen heeft!

Net als bij D-day wordt de ‘landingsplaats’ tot op de dag van vertrek geheim gehouden…

Wij gaan voor een onvergetelijke reis, waarin God centraal staat en deelnemers mogen genieten van de ontmoetingen met elkaar en van Gods wonderschone schepping! Wilt u bidden voor een gezegend weekend van deze mannen?

Jan Putters
(namens het organiserend comité)

Aankondiging openingsweekend 2019

Op de achtergrond zijn wij alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het komende openingsweekend. Heeft u / heb jij de datums al in de agenda staan? Het openingsweekend staat gepland van 20 t/m 22 september 2019 (vrijdagavond t/m zondagochtend). Het programma zit weer vol met leuke activiteiten, hieronder een kort overzichtje.

Vrijdagavond
Paintballen, zeskamp (met nieuwe spellen) en kampvuur > in 2 groepen: 12 t/m 15 jaar en 16+.

Zaterdagmiddag
Kinderbootcamp > 6 t/m 12 jaar.
Fietspuzzeltocht (nu mét puzzel:-)) > alle leeftijden.
Volleyballen > alle leeftijden.

Zaterdagavond
Gezamenlijk diner in De Parel > alle leeftijden.

Zondagochtend
Koffiedrinken XL in De Parel met behulp van ‘Heel HGHG bakt’ > alle leeftijden.

Staat er iets leuks voor u en jou tussen? Wij hopen van wel. Houd de kerkbode en/of Facebook (HGHG openingsweekend 2019) in de gaten, want wij zullen tot aan het openingsweekend steeds een activiteit uit het programma verder toelichten.

Gezocht: mannen/vrouwen

Breng je je kind(eren) bij de B-oppas of lijkt het je gewoon leuk om de kinderen een bijbelverhaal te vertellen of voor te lezen? Hopelijk wil je dan mee doen met het volgende rooster. Vooral voor wijk Noord zijn we dringend op zoek naar mensen.

De bijbelklas is bedoeld voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Naast het bijbelverhaal zingen we een lied en maken een werkje.

Ook tieners zijn zeer welkom! Je kunt de uren eventueel gebruiken voor stage. Wil je meer informatie, een keer meekijken of je direct aanmelden? Stuur een mailtje naar oppasoudekerk@hghg.nl.

Willemijn van Hof

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land en/of een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld-Giessendam in De Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-02.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Tussenstand Blik op Maat

Fijn dat veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste 5 maanden van dit jaar 30.450 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 8396,- opleverde. Daarmee konden weer vele goede doelen gesteund worden. Het geld is o.a. geschonken aan stichting Moj blizznji, Open Doors, PDC de Herberg, de MAF, Mercy ships, stichting Kimon voor Lea van der Riet-Luiten en Comité Oost Europa. U kunt bij ons inleveren: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.

Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 juni 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Graag willen wij vanuit de opbrengsten het diaconale werk van Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam ondersteunen. Deze stichting is opgericht om het welzijn van zeevarenden, die vanuit alle werelddelen de Rotterdamse haven aandoen, met een diaconale visie inhoud te geven. Al vele jaren is voor deze stichting een diaconaal werker actief. In samenwerking met pastores van diverse zeemanskerken verricht hij diaconaal werk onder zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar hen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en werken.

Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 30 juni 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Het Pinksterevangelie werd in de morgendienst van eerste Pinksterdag verkondigd uit Handelingen 2: 11b. De Heilige Geest zorgde ervoor dat de discipelen in andere talen de grote werken van God spraken, zodat ieder daarover kon horen. Was er in Babel versplintering van de taal en gingen de mensen uiteen, op Pinksteren maakt de Heilige Geest van taal Zijn voertuig en verbindt Hij mensen aan de Heere en aan elkaar. Zo is dat nog in de gemeente. 

Zondagmorgen 16 juni werd de Heilige Doop bediend. Uit genade ontfermt de Heere zich over zondige mensen. Hij wil ons om Jezus’ wil aannemen tot Zijn kind. Dat belooft Hij in de doop. In Zijn zorg en liefde stijgt Hij boven elke aardse vader uit. Bij deze Vader mogen wij schuilen als het moeilijk is. ‘Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind’.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘Beschouw het lijden van Christus ook tot navolging om u zo in het lijden te gedragen als Christus zich gedragen heeft. Stel Christus’ lijden tot een voorbeeld om met uw oude mens zo te handelen als met Christus om uw zonden gehandeld is.’

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

Vooruitblik

Zondagavond 23 juni is de leerdienst over Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. Er komt in deze Zondag het nodige aan de orde. Een aantal elementen heb ik bepreekt in de lijdensweken. Vandaar dat ik me richt op vraag en antwoord 37. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn hele leven geleden. Wat heeft dat ons te zeggen? We lezen in de dienst uit Jesaja 53.

Zondag 30 juni wil ik een start maken met het bepreken van een aantal korte brieven uit het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar in de morgendienst de tweede Johannesbrief. Het is een korte brief die Johannes schrijft aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Hij roept haar op om lief te hebben en te wandelen naar Zijn geboden. Waarom zegt Johannes dat? En komen we nog meer te weten over wie die vrouw precies is? We hopen het te ontdekken! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken uit onze gemeente van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, overspannenheid, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Doopdienst

In de late morgendienst van zondag 23 juni zal de heilige doop worden bediend aan twee kleine kinderen uit onze gemeente.

Beroepingswerk

Zaterdag 15 juni is het beroep dat onze wijkgemeente op ds. M. Dubbelman heeft uitgebracht, bij hem bezorgd. Wilt u meeleven en hem een kaartje sturen? Zijn adres is: Heul 34, 3381 DC Giessenburg. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: m.dubbelman@filternet.nl. We bidden dat de Heere ds. Dubbelman de komende periode wijsheid geeft bij het overwegen van het beroep en dat hij de vrijheid mag ontvangen om de vacature die bij ons is ontstaan mag gaan vervullen.

Ontmoeting na de dienst

Na de vroege morgendienst van zondag 30 juni is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of fris elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor beschikbaar en voor de jongeren is De Wagon geopend. U (jij) bent van harte welkom!

Kinderlied

Het lied voor zondag 23 juni is Op Toonhoogte (OTH) 488 ‘Diep, diep, diep als de zee’ en voor zondag 30 juni OTH 472 ‘A van almachtig (Van A tot Z)’.

Citaat

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden om de leiding van Gods Geest voor ds. M. Dubbelman en zijn gezin nu hij het beroep naar onze gemeente heeft ontvangen.

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tientallen jonge, nieuwe gelovigen in Sri Lanka kwamen onlangs bij elkaar voor een jeugdkamp waar ze meer leerden over de Here Jezus en hun nieuwe geloof. Bid dat de Heilige Geest nawerkt in de harten van de jongeren. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor zegen over het introduceren van de Ellomwe-bijbel onder de Lomwe-bevolking en de programma’s om hen te helpen de Bijbel te lezen of te horen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan alle zieken onder ons, maar ook leven we mee met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. ‘d’ Algoede God zij hen allen genadig.’

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 50,- en van € 10,-, bestemd voor de diaconie. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- en tijdens bezoekwerk € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker Verkaik ontving € 5,- en € 15,- voor de kerk. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bediening Heilige Doop

Omdat de kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst van 30 juni.

Examens

We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken van deze teleurstelling

Gelezen/gehoord

‘Een kind van God overkomt niets wat niet tevoren door het filter van Gods grenzeloze liefde is gegaan.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in de regio Rijnmond Rotterdam in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op 10 juli 2019 in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht.

Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.

DE CSFR

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden bij de CSFR!

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen, in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op www.csfr.nl of mailen naar de Publiciteitscommissie der CSFR (PCC): pcc@csfr.nl. Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student-for-one-day. Aanmelden hiervoor kan ook via pcc@csfr.nl Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

Dabarwerk zomer 2019

IZB Dabar, de landelijke jongerenorganisatie voor missionair werk op campings, schrijft je nog graag in als vrijwilliger voor één of twee weken, komende zomer.

Laat Pinksteren je inspireren tot een concrete stap. ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’, is geen zware last, maar een belofte, die verbonden is aan de Heilige Geest. Het doen van recreatiewerk met een tof team op een camping bied je een mooie gelegenheid om ervaring op te doen!

Kijk op www.izb.nl/dabar en meld je aan!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 13 juli 2019 wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de  Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Aan het concert werken mee Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud (trompet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma voor de avond is weer zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een vrolijke en muzikale avond voor het hele gezin!

Pascal van der Velde studeerde trompet aan de conservatoria van Utrecht en Barcelona. Hij speelde trompet bij diverse musicalproducties en als solist bij gerenommeerde orkesten. Daarnaast werkte hij mee aan vele cd-opnamen. Pascal heeft een lespraktijk in Amerongen en Rotterdam.

Matthijs Valkenwoud studeerde trompet aan het conservatorium van Den Haag. Evenals Pascal speelde hij in vele musicals en met diverse orkesten. Als solist gaf hij in 2015 concerten in India en Zwitserland. Pascal geeft trompetles en dirigeert diverse muziekverenigingen. Veel concerten geeft hij samen met Pascal.

Marien Stouten studeerde aan het conservatorium in Gent bij Ignace Michiels. Hij is kerkorganist in Brouwershaven en Burgh-Haamstede. Daarnaast is hij dirigent van vijf koren. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen. Ook heeft hij een eigen opnamebedrijf, Animato Music Productions, en produceert hij met zijn bedrijf Voxus Organs digitale samplesets.

Jan Peter Teeuw is organist in Ridderkerk en studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Van zijn hand verschenen vele bundels met bladmuziek. Jan Peter werkte mee aan diverse cd-opnamen, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes, Leeuwarden en Purmerend. Samen met Marien Stouten maakte hij twee cd’s met vierhandige orgelwerken, opgenomen in Recklinghausen (D) en Dudelange (Lux), en een cd met koraalbewerkingen voor orgel en vleugel.

Het concert begint om 19.30 uur. De kerkdeuren gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang. Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen er dan, evenals na afloop van het concert, cd’s en bladmuziek te koop zijn.

Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert!

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 23 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. A. T. van Blijderveen,

Veenendaal – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

18.00 uur ds. W. J. Westland – HC Zondag 15

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Sanna de Jong

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Emma Brieffies Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 100: 1

avonddienst: Psalm 26: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Ariena Roza, Nienke de Groot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 30 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde – HC Zondag16

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Centrum De Herberg

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: nog niet bekend

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Thjis Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 72: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Heleen Verschoor, Geert Vogel

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.