Kerkblad 75-11

‘Zwak of sterk?’

“David sterkte zich echter in de Heere, zijn God.”

(1 Samuel 30: 6)

___________________________________________________

Van het ene ogenblik op het andere kan het leven zomaar een totaal andere wending nemen. Een ernstig ongeluk, een ongeneeslijke ziekte, die het leven bedreigt: door alle plannen wordt een streep gehaald. Dat maakt David óók mee. Hij staat daar bij de puinhopen van Ziklag, het dorp, waar hij woonde.

Er was heel wat aan voorafgegaan. Op de vlucht voor Saul was David naar de koning van de Filistijnen gegaan. Daar kon hij zich wel een tijd op de been houden. Hij wekte de indruk, dat hij telkens een inval deed in Israël. Dat was een leugen, maar Achis vertrouwde hem. Op een gegeven ogenblik liep David vast: hij moest mee ten oorlog tegen Israël. Een vreselijk dilemma.

Maar de Filistijnse vorsten vertrouwen hem niet. Ze dragen Achis op, David weg te sturen. En als deze dat doet, zet David nog een grote mond op óók! Dan maar terug naar huis, naar Ziklag. Daar doen ze hun vreselijke ontdekking. Alle huizen in  brand gestoken – de vrouwen, de kinderen, de bezittingen, alles weggevoerd.

Ze staan er bitter bij te huilen, die grote mannen. Maar dan verstrakt hun gezicht. Wie is eigenlijk de oorzaak van al die ellende? David natuurlijk! Hun aanvoerder. Hun woede zoekt een uitweg. Op de grond liggen stenen. Die pakken ze op en ze maken een gebaar van: ‘zullen we??’

En báng, dat David dan wordt! Begrijpelijk toch? Als je de dood voor ogen ziet! Hij ziet die stenen als het ware al door de lucht vliegen! Ja maar: David is toch een kind van God? Zeker: het zou vreselijk zijn, als hij door zijn eigen mannen vermoord werd, maar dan zou hij toch voor eeuwig bij de Heere zijn?

Maar zo eenvoudig blijkt het niet te liggen. Het is namelijk niet Davids diepste nood; die dreigende gezichten, die stenen… Zijn diepste nood is, dat hij het zicht op de Heere kwijt is. Er staat zoveel zonde tussen hem en de Heere in.

Hoe was het in de voorafgaande tijd? David had te maken met kleingeloof. De Heere had hem opgedragen, in Juda te blijven, ondanks de dreiging van Saul. Maar het leek hem een veiliger weg, om naar Achis te gaan. Maar toen kwam er een tijd van leugens, van rooftochten. En dat alles werd verdonkerd door de angst, dat zijn bedrog vroeg of laat ontdekt zou worden.

En wij? Met een zekere opluchting kunnen we denken: ‘Zo erg is het bij mij niet. Stel je vóór: op rooftocht gaan. Onschuldige mensen vermoorden’. Maar we kijken nog eens naar David. Wat is zijn nood? Deze, dat hij een tijd lang zover bij de Heere vandaan leefde. Want hoe kun je nu een hartelijk gebedsleven hebben, als je zo zondig leeft?

Of kunnen er méér oorzaken zijn? De drukte van het dagelijks leven? Grote zorgen om je gezondheid of in het gezin? Of omdat je ‘zó maar’ in een tijd van geestelijke armoede terecht komt? Zo anders dan vroeger?

En als er dan een storm over het leven komt? Dan is het zicht op de Heere weg. David had natuurlijk kunnen zeggen: ‘Ik draag Gods belofte mee, dat ik koning zal worden; dús zal ik niet sterven!’ Maar er kan een tijd zijn, waarin Gods beloften té ver weg zijn, om er troost en houvast in te vinden. Zo hebt u het wellicht wel eens ervaren?

‘Máár David……’ Vanwaar die omslag? Gaat hij nu zijn rug rechten? Neemt hij zichzelf onder handen, zo van: en nu moed vatten? Ach nee. Daar red je het niet mee. Het heeft geen zin, om tegen iemand, die psychisch in een diepe put zit, te zeggen: ‘Vooruit! Kom áán!’

Wat héérlijk, om te lezen: ‘David sterkte zich in de Heere, zijn God!’ Dat is een diep woord. Dat wijst in de eerste plaats op een schuldbelijdenis. We mogen geloven, dat David in die bange uren zijn schuld en zonde aan de Heere beleed. Dat is een gezegende weg. En dan wordt de weg geopend, om de Heere aan te roepen in het gebed om kracht, om troost.

Nee: de Heere zegt niet: ‘David, ben Ik nu goed? Nu je in de nood zit?’ Waarom niet? Omdat David hier verder mag in de voetsporen van Christus. Deze werd -hoewel onschuldig- belaagd door wrede en verbitterde mensen. En aan Hem ging de dood niet voorbij.

Zo wordt de Heiland ons voorgesteld; het wordt ons op het hart gebonden, kracht en genade in Hem te zoeken, in tijden van zorg en zonde. Doen we dat ook?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Dringende oproep

We zijn dankbaar dat in Hardinxveld-Giessendam wekelijks een kerkblad kan verschijnen met informatie van en voor onze gemeente. Alle berichten moeten een plaatsje krijgen in het kerkblad. Als er meer berichten binnen komen dan er ruimte is, moet de redactie allerlei toeren uithalen om toch alles geplaatst te krijgen.

Daarom de dringende oproep: houd berichten kort en zakelijk. Bedenk dat bij lange stukken tekst de lezer al snel afhaakt.

de redactie

Benoeming ambtsdragers met bepaalde opdracht

In de AK-vergadering van maandag 23 september zijn in de komende vacatures ingaande begin 2020 de volgende broeders (her-) benoemd/verkozen:
Als kerkrentmeester broeder A. de Jong voor wijkgemeente 1 Oost (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van de Wetering voor wijkgemeente 2 Noord (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van Hoeven voor wijkgemeente 3 Zuid (herbenoeming voor vier jaar)
Als evangelisatie ouderling broeder L. van der Giessen (voor de periode van vier jaar).
Als ouderling scriba voor de Algemene Kerkenraad broeder J.P. Teeuw (voor de periode van vier jaar)
Afgesproken is dat de broeders uiterlijk donderdag 3 oktober a.s. hun beslissing kenbaar dienen te maken via ondergetekende. Wij wensen hen allen Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook hun familie. We roepen de gemeente ertoe op om voor deze broeders en hun gezin te bidden.

J.T. Nederveen, scriba AK

Gebed voor jongeren en nieuwe opzet van het jeugdwerk

Al jaren komen we op de laatste zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met jeugdambtsdragers, jeugdleiding en anderen bidden we voor onze jeugd, voor het jeugdwerk maar ook voor de leidinggevenden, catecheten en predikanten. Maar met name voor de jongeren. We weten dat deze periode in het leven van jongeren heel bepalend is voor de toekomst. Zeker met alle onrust en veranderingen waar ze mee te maken hebben en het zoeken naar hun eigen weg en identiteit. Meestal ronden we rond 20.00 uur af, zodat er nog tijd is voor andere afspraken of om thuis samen te zijn.

Komend seizoen starten weer nieuwe kerngroepen in het jeugdwerk. (http://www.hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk/)

Zondagavond 29 september willen we in het bijzonder bidden voor deze kerngroepen, voor de tieners en de kerngroepleiders.

Kom gerust komende zondagavond naar de jeugdzaal van de Oude Kerk om met elkaar te bidden. Groeten,

de Jeugdambtsdragers

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 2 oktober. Ds. D. Zadok uit Israël zal spreken over het onderwerp: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem iemand mee.

Israëlzondag

Dit jaar is op 6 oktober de inmiddels bekende Israëlzondag. Fundamenteel voor de kerk is haar verbondenheid (wortels) met Israël. Voor Gods volk wordt het beeld van de olijfboom gebruikt met de leden als takken. (Jer. 11: 16)

De apostel Paulus gebruikt dit beeld van de olijfboom om duidelijk te maken dat het volk Israël een beslissende plaats in Gods plan blijft innemen, ook al hebben velen van hen Jezus als Messias verworpen. ( Rom. 11: 17-24). Met verdriet stelt Paulus vast dat er enige takken zijn afgebroken van de olijfboom. En tussen de stompjes zijn wilde loten (gelovigen uit de volken die in Jezus geloven) geënt. Wij krijgen dan ook onze voeding van de olijfboom. (de beloften). Theoloog Barth schreef in 1938: ‘Wat zouden wij (christenen) zijn zonder Israël? Wie de Joden verwerpt en vervolgt, verwerpt Degene die voor de zonden van de Joden en ook voor onze zonden gestorven is. Wie principieel vijand van de Joden is, toont daarmee principieel vijand van Jezus Christus te zijn.’

Moeten we dan alles goedvinden wat Israël doet? Nee, zeker niet. Ook in het Oude Testament komen we dit tegen. Mozes leerde het volk de leefregels. Het volk gehoorzaamde niet. De profeten waarschuwde keer op keer om de afgoden weg te doen en God te gehoorzamen. Hoe vaak werd het volk gestraft door oorlog, hongersnood en zelfs wegvoering uit hun land? Maar God bleef en blijft trouw aan Zijn beloften voor Zijn volk, Zijn oogappel. Het is Zijn land en heeft het bestemd voor Zijn volk. Het volk keert nu terug naar het enige land dat God aan hen gegeven heeft. De profeten hebben dit al voorzegt.

Laten wij als christenen niet onze schouders ophalen over Israël en niets doen. De profeet Obadja spreekt over Edom. Edom bleef ook aan de kant staan bij de verwoesting van Jeruzalem en steunde het volk niet. (Obadja 1: 11-13) God zegt: “Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden”. (15)

Wij zijn geroepen om het volk te steunen omdat wij aan de geestelijke weldaden van het volk deel hebben gekregen. (Rom. 11: 27). Ook in ons dagelijks gebed mag Israël niet ontbreken. We worden opgeroepen te bidden voor Zijn volk om bescherming, bewaring tegen de volken van rondom die gevoed worden door de satan.

We mogen pleiten op Gods beloften die nu nog open staan voor Zijn volk. In onze tijd zien wij profetieën in vervulling gaan die van lang geleden voorzegd zijn in het Woord. Israël is een zegen voor de wereld, alleen al door wat door hen ontdekt is en gemaakt wordt, wat zij ook delen met andere volken.

Om al deze redenen en nog veel meer mogen we zondag stilstaan wat de Heere ons door Israël geeft. Hopelijk beweegt het u, om het niet bij één zondag te laten.

Op de Israëlzondag ligt er een blad bij de uitgang van de kerk van Christenen voor Israël. Neem het mee en lees thuis wat er geschreven staat over Israël nu en over Israël in de Bijbel. (U kunt een gratis abonnement aanvragen). Een goede Israëlzondag toegewenst.

de commissie Kerk en Israël

Reformatieherdenking – Evangelie; Kracht van God

Op woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk (aanvang 19.30 uur) een Reformatieherdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Mannenkoor Asaf is ook aanwezig, zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat’.

Gemeentediner: Save the date!

Vorig weekend was het openingsweekend, was u daar ook bij? Het is goed en gezellig om als gemeente bij elkaar te zijn. Daar hoort ook het gezamenlijk eten bij. Dit kan op 22 november a.s. nog een keer, want dan zal het Gemeentediner (voorheen het Restaurant) plaatsvinden. Zoals u gewend bent koken we voor het HGJB jaarproject. Meer informatie volgt nog. Zet 22 november vast in uw agenda! Fijn als u/jij erbij bent!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 29 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Allereerst richten zij zich op de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Daarna volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekt ZOA bij dit werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit, en wordt een stabiele basis voor de toekomst gecreëerd. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelt ZOA naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we gezamenlijk antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben. De diaconale collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden mei t/m augustus van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

05/05

€ 2.321,19

Syrië: kerk zijn in oorlogstijd (Kerk in Actie)

12/05

€ 1.609,51

Diaconaal Maatschappelijk Werk

19/05

€ 1.173,60

€ 3.071,95

Algemeen

Project 10 27 – Rwanda onderwijs aan kansarmen

26/05

€ 1.549,17

Stichting Gave

30/05

€ 1.192,62

Hemelvaartsdag: Stichting Chris/Timon

02/06

€ 1.482,50

Algemeen

16/06

€ 1.932,87

Open Doors

23/06

  1.603,94

Algemeen

30/06

€ 1.497,65

De Herberg

07/07

€ 1.680,69

Project Bolivia via Tear

14/07

€ 1.541,01

Voor Elkaar Vakantieweken – Herv. vrouwenbond

21/07

€ 1.396,25

Algemeen

28/07

€ 1.319,20

Christenen voor Israël

04/08

€ 1.121,66

Algemeen

11/08

€ 1.112,47

Leefgemeenschap Zilt

18/08

€ 1.184,10

Gevangenenzorg Nederland

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal € 1.022,85. Dit is bestemd voor het Leger des Heils. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 25,60. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 2 oktober komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur voor het eerst bijeen. Na jarenlang onderdak te hebben gevonden in de jeugdzaal van de Oude kerk komen we nu bijeen in De Parel. We gaan verder met de overdenking van het evangelie van Johannes; ditmaal Joh. 11: 46 t/m 12: 19. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom en eigenlijk ook wel dringend nodig. De laatste jaren zijn een aantal trouwe leden afgehaakt wegens hoge leeftijd. Leeftijd is niet belangrijk, als u op woensdagmorgen een zinvolle tijdsbesteding zoekt bent u van harte welkom. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op de eerste kringavond van het nieuwe seizoen zijn we welkom bij de familie Van Schoonhoven,  Kerkweg 84. Rook Verkaik zal met ons Psalm 82 behandelen.

De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u eens een keer wilt kennismaken met deze Bijbelkring.

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Klinkt de naam van deze kring te eenvoudig, waardoor u denkt: Dat past niet bij mij? De naam dekt eigenlijk de lading niet. Het niveau van de kring is hetzelfde als de andere kringen, alleen de manier waarop we het invullen is anders. Zeker voor dit seizoen. De nadruk ligt namelijk op ‘doen’. Dat is niet iets spannends waarbij je over je grens wordt gejaagd, maar ‘doen’ is dat we op de avonden echt tot de kern van het Bijbelgedeelte willen komen. In de eerste plaats door echt met elkaar Bijbelstudie te doen en vervolgens door nog wat achtergrondinformatie met elkaar te delen. We beginnen dit seizoen met een ogenschijnlijk gemakkelijk Bijbelboek: Ruth en daarna Markus. De eerste avond is op maandagavond (we gaan dus niet naar de dinsdag) 30 september om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. En voor uw agenda, de andere avonden zijn op: 14-10, 4-11, 24-11, 16-12, 6-1, 27-1, 17-2, 9-3, 30-3.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Na een geslaagde high tea, waarbij ontmoeting centraal stond nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de eerste Bijbelstudie van dit seizoen. Erika de Jong zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 1: 1-3: Strijden voor de gezonde leer (Vrouw, juni nummer). Lenny Egas en Cora Westland passen op de kinderen. Van harte welkom dinsdagmorgen 1 oktober om 09.15 uur in De Parel. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Jeugdrubriek

Basiscatechese

Aanstaande zondag 29 september begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de consistorie (groep 7) of jeugdzaal (groep 8). Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Bij vragen, bel 06-52160162 of mail anneliederover@hotmail.com. We hopen jullie zondag 17.50 uur te zien!

Kinderclub Ithaï

Het openingsweekend is geweest. Een prachtig startsein voor een nieuw clubseizoen. Op woensdag 2 oktober is de eerste clubavond van de kinderclub Ithaï. Ben jij 10 of 11 jaar of ben jij net gestart in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom. Vorig jaar vonden wij het erg leuk en leerzaam, jij ook? We mogen toch wel zeggen dat we elkaar en God beter hebben leren kennen. Misschien ben je vorig seizoen niet geweest. Het zou zo maar kunnen. Ook jij bent dan van harte welkom. Op de eerste clubavond wordt een brief meegegeven met de nodige informatie, waarop ook de data van de clubavonden tot december staan vermeld.   

In december neemt de oudste groep (8) afscheid waarna we vervolgens in januari een nieuwe groep (6) gaan starten. Deze kinderen krijgen t.z.t. een uitnodiging thuis bezorgd.

Plaats: De Parel (in de kelder)  |  Tijd: 18.45-20.00 uur

Groet en tot dan, de leiding

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Onder het thema ‘Samen sterk’ stonden we in de dienst van zondagmorgen stil bij de opening van het winterwerk. We hoorden over Amalek die Israël aanviel in de rug (Exodus 17: 8-16). God nam het voor Zijn volk op. Daarbij speelde de staf die Mozes naar de hemel gericht hield wel een belangrijke rol. In de prediking ontdekten we dat het leven van de gemeente zich ook afspeelt op het strijdtoneel. Wat is het belangrijk om afhankelijk van God te leven, ook samen als gemeente. Zo staan we sterk! Laten we een biddende gemeente zijn, ziende ook op Hem die de strijd beslissend heeft gestreden op Golgotha. Deze Koning zit op de troon en bidt voor allen die bij Hem horen, tot de jongste dag!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden met een handicap en zij die chronisch ziek zijn. Wat een moeite, verdriet en pijn is er bij menigeen. Met de morgenzang is ons gebed:

‘Troost allen, die in nood en smart, tot U verheffen het angstig hart.’

Kerngroepen

Na de avonddienst op zondag 29 september komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De jongeren van 17-20 jaar worden deze keer verwacht bij de fam. Westland. We wensen alle jongeren met de kerngroepleiders een fijne en opbouwende avond toe!

20+

De vakantie is voorbij en we willen weer beginnen met de 20+. Arjen en ik zien er weer naar uit om jullie te ontmoeten en samen te ontdekken wat God in Zijn Woord tot ons zegt.

Afgelopen seizoen hebben we met elkaar wat gedachten gedeeld over hoe we verder gaan. We hebben afgesproken dat we de avonden op dezelfde manier invullen als in het vorige seizoen. Er is ruimte voor ontmoeten, het gesprek over de gehouden preek en verdieping in Bijbel en geloofsleer. Voor verdieping in Bijbel en geloofsleer hebben Arjen en ik gekozen voor ‘Orde op zaken stellen’ van ds. G. Wassinkmaat. Dit boek is bedoeld als back-up en niet persé verplichte kost.

Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in je hart? Kun je weten dat je uitverkoren bent? Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn? En wat houdt een heilig leven in? Juist in onze belevingscultuur is het belangrijk om een bijbels antwoord op deze geloofsvragen te vinden. Ds. G. Wassinkmaat gaat in ‘Orde op zaken stellen’ bij de bespreking van de heilsorde dieper op deze vragen in. De hoofdmomenten van de heilsorde – verkiezing, roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking – komen in de verschillende hoofdstukken aan de orde. De Bijbel is de grote leidraad bij de doordenking van de orde van het heil. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen, zodat de uitgave zowel geschikt is voor persoonlijk gebruik als voor behandeling in groepsverband. Dit boek is bedoeld voor geestelijke opbouw, opdat wij groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3:18). Het boekje  is verkrijgbaar in de boekhandel en op internet.  Het is nuttig om te hebben en handig om het bij je te hebben op de 20+ avonden.

De eerste avond is op zondag 29 september na de avonddienst. Jullie zijn dan allen van harte welkom bij de fam. Egas op Schapedrift 61. Hartelijke groet,

Arjen Versluis en Jan Egas

Verkiezing ambtsdragers

Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 30 september. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De aanvang is 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet,  Zijlweer 1. U kunt door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

Catechisatie

Dinsdag 1 oktober beginnen de catechisaties. De jongeren die in de eerste klas zitten worden om 18.45 uur verwacht. Om 19.30 uur hoop ik de jongeren uit de tweede en derde klas te ontmoeten. Vanaf 20.30 uur zijn de jongeren welkom die in de vierde klas of hoger zitten en de jongeren die in het eerste jaar van het vervolg onderwijs zitten. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 3 oktober komt de Kring Geloofsopvoeding voor het eerst dit seizoen bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle ouders uit wijk Oost met kinderen tussen de 0 en 12 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ouders uit andere wijken zijn ook van harte welkom! Het thema deze avond is: ‘Schermpjes’. Deze wereld is vol met schermen. Onze kinderen groeien er mee op. Wat betekent dit voor de christelijke opvoeding? Welk voorbeeld geef je als ouder? Wat zien ze allemaal? Kunnen we de schermpjes ook positief benutten? Hoe leer je je kinderen er zelf goed mee om te gaan? Over deze en andere vragen hopen we met elkaar na te denken. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Hartelijk welkom!

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 50,- en een gift van € 30,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Heere mijn God zeg mij in Uw barmhartigheid wat U voor mij betekent. Zeg tegen mij: ‘Ik ben je redding’. Zeg het zo dat ik het horen kan. Ik richt de oren van mijn hart op U. Open ze en zeg mij: ‘Ik ben je redding.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tot zondag…

In de diensten rondom het avondmaal lazen we de eerste drie hoofdstukken uit Ruth. Graag wil ik deze prekenserie afmaken. Daarom lees ik zondagmorgen Ruth 4 met u. Een bijzonder perspectief wordt geboden. Boaz trouwt met Ruth en vervuld daarmee zijn belofte aan haar. Er wordt een kindje geboren. De mensen in Bethlehem zeggen: bij Naomi is een zoon geboren. En dan blijkt Obed ook nog de opa te zijn van David. Met u kijk ik uit naar een rijk gezegende zondag onder de bediening van het Woord. Laten we er biddend naar toe leven. Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden, soms al heel lang, ziek. Voor hen en anderen is het soms moeilijk om nog geregeld buiten te komen. Hier en daar zijn mantelzorgers ook zwaar belast. Laten we de kwaliteit van gemeentezijn gestalte geven door opmerkzaam te zijn op de vreugden en de noden van hen, die de Heere ons als naasten heeft geschonken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober.

In deze dienst gaat ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 20,- bestemd voor pastoraal werk in de gemeente. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Van broeder Arjan Kraaijeveld ontvingen wij bericht dat hij moest bedanken voor zijn verkiezing tot diaken. Bij het verschijnen van dit kerkblad zal broeder Milan Maurer zijn beslissing reeds kenbaar hebben gemaakt. We hopen en bidden dat we zondag a.s. mogen afkondigen dat het een positieve beslissing mag zijn. Voor broeder Wout van Aken zal bij het verschijnen van dit blad de bedenktijd zo ongeveer ingaan om te beslissen voor zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester. Ook voor hem bidden we dat God aan hem de weg laat zien die hij hierin mag gaan en dat dit ook uiteindelijk mag leiden tot een positieve beslissing.

Belijdeniscatechese

Het heeft even geduurd, voordat we u konden laten weten wanneer we hiermee gaan starten. De reden was, dat we nog niet wisten wie dit zou gaan leiden. Inmiddels heeft onze consulent ds. E. van Rooijen laten weten dit op zich te willen nemen. Omdat bekend is dat er een aantal gemeenteleden zijn, die door de week niet thuis zijn, willen we dit jaar graag de mogelijkheid bieden om de catechese avonden in het weekend te houden. De eerste avond zal op een vrijdag, namelijk 11 oktober a.s. gehouden worden en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. Aanvangstijd en plaats zullen we in het volgende kerkblad vermelden. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20444031) of Erik v.d. Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te draaien. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus, auteur Bernhard Reitsma, uitgegeven door Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6.

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Pareldienst

Op zondagavond 6 oktober zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is ‘Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!’ en dit wordt behandelt vanuit Lukas 7. Kerntekst is de vraag van Johannes de Doper: “Bent U het die komen zou of verwachten wij een ander?” Dit thema staat ook in het teken van Israëlzondag.

Deze dienst is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Noach die een ark bouwt. Het lied voor zondag 29 september is Op Toonhoogte (OTH) 452 ‘Klop, klop, klop’.

Citaat

‘Werkelijk Bijbels nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf liefheeft, maar zichzelf vergeet.’

Tim Keller (1950)

Bidden en danken

  • We danken voor het openingsweekend met de vele activiteiten en bidden om een zegen over al het werk in de gemeente.
  • Vijf jaar geleden ontvoerde Boko Haram 230 christelijke meisjes uit de stad Chibok in Nigeria. De terreurgroep liet de afgelopen jaren 103 meisjes vrij. Toch zitten er nog steeds ruim honderd meisjes vast. Niemand weet waar zij zich bevinden en of zij nog in leven zijn. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • Gemeenteleden van een kerk in Colombia gaan op bezoek bij verslaafden. Dat is moeilijk werk, want deze mensen kunnen agressief zijn of willen geen contact. Bid dat de gemeenteleden ook hun geloof zullen delen met deze mensen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

 ‘Zo is het leven als een schip onderweg op een onstuimige zee. ‘Maar hoe zwaar ook de reis, Heer’, U gaat met mij mee. En in iedere storm, ja, hoe sterk ook de wind, als een anker bent U, waaraan ik houvast vind.’ De Heere zij met alle zieken.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bijbelstudiekring

Donderdag 3 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het zevende hoofdstuk van het boek ds. J. Belder, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies. In hoofdstuk zeven staat 1Joh.4: 1-6 centraal. Het thema is: ‘Slik niet alles voor zoete koek’. Ook de leden van de huisbijbelstudiekringen zijn van harte welkom voor een gezamenlijke ontmoeting en start van het seizoen! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Benoeming

Ondanks het beroep vanuit de gemeente om als ouderling te dienen, heeft broeder  A.D. Nugteren gemeend hiervoor te bedanken. De overweging om te bedanken was niet eenvoudig, maar wel helder. De roep vanuit de gemeente werd niet beantwoord door de Heere. Dat is teleurstellend, maar de Heere regeert en zal verder zorgen. We wachten de beslissingen van de andere broeders geduldig af.

Gelezen/gehoord

‘Ons bidden en Bijbellezen is niet onze dienst aan God, maar Gods dienst aan ons.’

Tenslotte

De start voor het komende seizoen is gedaan. We kunnen door de weeks aan allerlei kerkelijke activiteiten deelnemen. Prioriteiten stellen is wel vereist. In de eerste plaats het gezin, daarna het werk en dan de kerk is volgens mij de juiste verhouding in alle planningen.

En dan vanuit de rustdag, waar we elke week mee mogen beginnen, de kracht te ontvangen en vanuit de zegen die elke dienst op ons wordt gelegd onze weg te gaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur tussenclub De Brug -De Parel

Zaterdag 28 september

13.00-20.30 uur reisje ‘t Lichtpunt – vertrek vanaf De Parel

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 september

14.15 uur  zondagschool ‘Leer mij Uw weg’ – De Parel

na avonddienst Kerngroep WG1 17-20 jr – Fam. Westland

na avonddienst Kerngroep WG1 20+ – Schapendrift 61

Maandag 30 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 1 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 2 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Israël-avond – De Parel

Donderdag 3 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. P. van der Laan

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Kring geloofsopvoeding WG1 – NK

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente’.

Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops. Meer informatie hiervoor staat op de website: https://www.izb.nl/evenement/lichtspoorochtend-2018-toerusting-voor-ouderenbezoekwerk/.

De bijeenkomst is van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort.

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan? Neem dan contact op met Lian de Wit. Dit om evt. gezamenlijk te gaan.

Tel. 61 74 42 of 06-40 39 48 04. | Mail: liandewit4@gmail.com

____________________________________________________

Varia

HGJB-Scholierenweekend

Van 18 – 21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Het thema dit jaar is: I Believe?! Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Cursus voor startende jeugdleiders

Start je als jeugdleider komend seizoen? Of ben je pas begonnen? Dan is deze cursus voor jou! In 3 avonden bespreken we onderwerpen als: Hoe geef ik leiding aan een groep kinderen, tieners en jongeren? Hoe bouw ik een relatie met hen op? Hoe sluit ik met mijn programma’s bij hen aan? Hoe praat ik over geloof en andere belangrijke dingen in het leven? En waar liggen mijn eigen talenten? Samen met andere jeugdleiders uit jouw regio gaan we in gesprek en helpen we je op weg! Wil je meer weten? Kijk dan op www.hgjb.nl/starterscursus.

Nieuw diaconaal project ‘Geef hoop!’

Het nieuwe diaconale project is opgestart! Dit keer voor Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop en dat is ook het doel van de organisatie. Ze geven hoop door ziekenbezoeken, door te vertellen over het Evangelie en door het geven van life skills lessen aan jongeren. Ook dit jaar worden er diverse materialen ontwikkeld om mee aan de slag te gaan in de gemeente. Daarnaast komen er projectavonden door het hele land! Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.diaconaalproject.nl! Je kunt je daar ook aanmelden voor de digitale update en zo op de hoogte blijven!

Klei, tegels, keramiek en prachtige muziek

Zaterdag 16 november kun je weer genieten van het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek.

Na ontvangst met koffie vertrekken we naar het Tegelmuseum in Otterlo. Dit museum herbergt een unieke en historisch belangrijke verzameling van tegels en keramiek. Er zijn veel tegels met Bijbelse voorstellingen. Een gids zal ons rondleiden. Er is ook tijd voor een wandeling in de prachtige omgeving van Otterlo. De lunch nemen we mee. ’s Middags is er een concert met de bekende pianist Wouter Harbers. Hij zal een professioneel concert geven op de vleugel.
Kosten volledig arrangement: € 30,-.
Kosten voor alleen het concert: € 15,-
Tijd: 10.00 uur koffie, 10.30 uur welkom. Concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.
Informatie en opgave bij voorkeur per mail: concerten@pdcdeherberg.nl. Eventueel: 026-3342225 (werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)
De netto-opbrengsten van dit arrangement komt volledig ten goede van het werk van PDC de Herberg.

Revoke bijeenkomst 2 november 2019

Thema: Een kind, geen kind – mijn kinderen kinderloos
Alle kinderloze echtparen, maar ook hun familieleden, vrienden, belangstellenden en ambtsdragers, nodigen wij hierbij van harte uit voor onze open bijeenkomst op D.V. zaterdag 2 november 2019 in het schoolgebouw van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Programma
14.15 uur inloop en ontvangst
14.45 uur opening door Wim van de Biezen, voorzitter
15.10 uur een moeder over kinderloze kinderen
15.30 uur inleiding door ds. W.M. Mulder
16.00 uur pauze
16.30 uur nabespreking met vragenbeantwoording
17.15 uur sluiting

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318 – 45 65 87 tot uiterlijk 18 oktober 2019.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 28 maart 2020 te Lunteren. Het thema is ‘Geen kinderen. En dan?’

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 29 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon, Papendrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W. J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Marit Bom

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 6: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – opening winterwerk

18.00 uur ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB/Project 1027 – noodhulp Nepal

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Anne Breugem, Janieke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43