Kerkblad 75-31

Bestemming vrijheid (1/7): Slavernij raakt Gods hart

“De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.”

(Exodus 3: 7)

____________________________________________________

De slavernij is afgeschaft, maar mag ik je eerlijk de vraag stellen of dat echt zo is? Is er echt geen slavernij meer? Nee, ik bedoel niet iemand met een zweep die een slaaf zover probeert te krijgen om extreem veel werk te verzetten, maar ik bedoel het meer geestelijk. Met andere woorden: Ben jij echt vrij? Of nog anders gezegd: Het bepaalt jouw leven? Is dat het verleden, of wordt je leven op een andere manier bepaald?
Een vraag die daarbij kan helpen is de vraag: Wie ben jij eigenlijk? Velen reageren bij die vraag al snel met iets van wat ze doen. Als je even deze vraag op je laat doorwerken kom je wellicht ook een laagje dieper. Wie ben jij als gelovige? Als je in Jezus gelooft, ontvang jij de identiteit van Jezus. Wat Jezus is, ben jij, door Zijn genade. Hoe leef je als je echt weet dat je Gods geliefde kind bent in wie Hij Zijn vreugde vindt? Mag er dan nog slavernij in je leven zijn? Dat zou toch onbestaanbaar moeten zijn?
Wat beheerst jouw leven? Zijn dat nog patronen van zonde? Is er emotionele pijn door wat je is aangedaan en waardoor je nu nog steeds uit die pijn reageert? Word je ergens nog beheerst door leugens in je denken? De gedachte dat je niet goed genoeg bent of dat je het nooit goed zult doen? Je merkt wel, slavernij kan wel afgeschaft zijn, maar dat wil niet zeggen dat wij er geestelijk vrij van zijn. En ja, slavernij daar hoort het woord ‘verslaafd’ bij. Dat hoeven dus helemaal geen verslavende middelen te zijn, dat kan ook in je denken of je emoties zitten, of in zondige patronen in je leven waar je maar niet uitkomt.
Er is een verhaal in de Bijbel die ons daar heel veel over leert. De geschiedenis van Israël in Egypte. Israël zit al meer dan 400 jaar in Egypte. Daar zijn ze gekomen nadat Jozef verkocht was en daardoor zijn familie heeft gered van de hongerdood. De farao van dat moment wat helemaal onder de indruk van Jozef en had hem onderkoning gemaakt. Maar jaren later, waren zowel Jozef en die farao gestorven en was er een nieuwe farao aan de macht gekomen. Die farao zag hoe het volk Israël steeds groter werd en hij zag het al gebeuren dat Israël zou gaan samenwerken met de buurvolken en dan Egypte zou innemen. Hij bedacht een plan en liet de Israëlieten slavenwerk doen.
Deze tactiek is een tactiek die rechtstreek voorkomt uit het kamp van de duisternis. Als je iemand hard laat werken, blijft hij klein. Je hebt namelijk geen tijd om te groeien op het moment dat je alleen maar kunt denken aan werken. Farao wilde op deze manier voorkomen dat Israël zou groeien en satan doet bij ons niet anders. Hoe voorkom je dat iemand sterk wordt in zijn geloof en een gevaar wordt voor het rijk van de duisternis? Precies, laat hem hard werken, vertel hem dingen die niet kloppen en waar hij doorlopend mee bezig moet zijn, bindt hem van aan pijn uit het verleden en iemand komt niet tot zijn geestelijke bestemming.
Een slaaf is iemand die van zijn identiteit is beroofd. Israël was het uitverkoren volk van God, bedoeld om de Messias voort te brengen en deze farao had het volk beroofd van die identiteit en had hen tot slaven gemaakt. Precies zoals satan doet als hij je laat geloven dat je iets voor Gods genade moet doen en hij je identiteit rooft die je van Jezus hebt ontvangen. Een slaaf komt niet tot zijn bestemming, omdat hij vast zit en niet meer weg kan.
Maar lees dan eens wat God daarvan vindt. Het raakt God namelijk tot in het diepst van Zijn hart dat Israël een slavenvolk is geworden, want daar had Hij het niet voor bedoeld. Als God Mozes roept in de woestijn om Zijn volk te gaan bevrijden, zegt God tegen Mozes: “Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp gehoord, Ik ken hun leed. Daarom en Ik neergekomen om het volk te redden”.
Het raakt God tot in het diepst van Zijn hart dat Israël lijdt, net zo goed als het God tot in het diepst van Zijn hart raakt, als jij niet vrij bent. Je bent niet bedoeld om een slaaf te zijn, maar je bent bedoeld om vrij te zijn en in vreugde met God te leven. Daarom zegt Paulus later in Galaten 5 dat we ons niet nogmaals met een juk van slavernij moeten belasten, maar dat we tot vrijheid geroepen zijn waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt.

Theo de Koning

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Kosten nieuw jeugdwerk
Bij de opzet van het nieuwe jeugdwerk was één van de uitgangspunten dat alle tieners mee zouden doen en dat financiën daarbij geen belemmering zouden zijn. Inmiddels draaien er 16 groepen van 12- t/m 15-jarigen op volle toeren en stemt de opkomst ons tot dankbaarheid! Vele tieners weten de weg naar de diverse activiteiten en mogelijkheden te vinden. Om dit te bekostigen zonder contributie te vragen was er de oproep (aan de ouders) om een vrijwillige bijdrage te geven of donateur te worden van de jeugdcommissie. Dankzij de grote opkomst wordt er meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast blijven de beoogde inkomsten nog achter op de begroting. Daarom een oproep aan iedereen die het jeugdwerk een warm hart toedraagt: Wilt u een bijdrage overmaken voor het jeugdwerk? Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN nummer NL90RABO0373719744 t.n.v. Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Bijdrage jeugdwerk. Laten we met elkaar zorgen dat financiën in het jeugdwerk geen belemmering zijn!

de jeugdambtsdragers

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 februari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Financiële steun vanuit elders is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 20 februari
De zesde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 20 februari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door kerkelijk werker door Theo de Koning, waarna we een korte pauze hebben. Na de pauze zal er een dia lezing zijn over molens door dhr. Teus Stam uit Alblasserdam van stichting SIMAV. Zijn bijdrage gaat voor een groot deel over molens, specifiek ook de molens in Kinderdijk. Daarnaast komt ook het weer ter sprake en wat je met een molen moet doen bij dreigende weersituaties. Verder: leven op een molen in vroeger tijd, nu, en nog iets over moderne windmolens en de toekomst van monumenten. Tenslotte zal hij ook een aantal voorbeelden geven hoe het weer invloed heeft gehad op de loop van de geschiedenis.
We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!
Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).
De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen zal zijn 19 maart met als thema: De geschiedenis van het onderwijs.

Werkvakantie Roemenië
Project
De in januari aangekondigde plannen voor een werkvakantie krijgen al wat meer vorm. Het perceel is aangekocht en er worden ideeën ontwikkeld hoe de grond (mede door ons) geschikt gemaakt kan worden voor de bouw van het Sociaal Diaconaal Centrum ten behoeve van het Samuelhuis en andere sociale noden in de regio. Er kunnen zich nog jongeren aanmelden voor de deelname aan dit avontuur in de periode 4 tot 15 augustus (06-13 25 31 10). Ook het werk in een (Oost-Europese) boerderij behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie over het project vind je op de Facebookpagina ‘Werkvakantie Misca 2020’.

Acties
Wat betreft de acties voor de geldwerving voor het project kunnen we melden dat de deelname aan de spinning marathon op 6 maart voor ruim de helft vol zit. Doe lekker mee en meld je nog aan via spinnenvoorroemenie@gmail.com.
Ook zal een heren- (7 maart) en een damesontbijt (14 maart) worden georganiseerd in De Parel ten behoeve van het project.
Hiervoor kunt u zich aanmelden per mail (roemenie.johandenboer@outlook.com) of op bovengenoemd telefoonnummer. Tijdens het ontbijt wordt u meegenomen in presentaties die worden verzorgd door Maarten de Bruin en Jannie van Rijn. Laatstgenoemde gaat de dames vertellen over het werk en leven van Corrie ten Boom. Deelname kost u € 12,50 en u bent van harte uitgenodigd!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie vindt op maandag 24 februari geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.
De verkoop op vrijdag 28 februari gaat wel door.

Groot onderhoud Noordgevel en Noorddakvlak Oude Kerk
Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om de Noordgevel en het Noorddakvlak van de Oude Kerk een groot onderhoudsbeurt te geven. Eén en ander vloeit voort uit een bouwkundige inspectie die we in 2018 door Bureau Lakerveld hebben laten doen voor beide kerkgebouwen en de toren. Uit deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting samengesteld voor de komende tien jaar. De afgelopen maanden zijn er plannen gemaakt en de kosten in kaart gebracht. Inmiddels hebben we aan een aantal partijen opdracht verstrekt om het groot onderhoud uit te voeren. Om de kosten te beperken willen we ook wat dingen in eigen beheer uitvoeren met vrijwilligers.

Wat is in hoofdlijnen de bedoeling?

Aan de gehele Noordzijde (de gevel tussen de kerk en de pastorie) wordt een steiger aangebracht

 • Alle dakpannen worden vervangen door nieuwe pannen (op het Noorddakvlak)
 • De achtergevel van de kerk wordt voorzien van een zinken afdeklijst
 • Er komen nieuwe zinken goten en hemelwaterafvoeren aan het gebouw
 • De dakbedekking van het dak van de orgelgalerij wordt voorzien van afschotisolatie en nieuwe dakbedekking
 • De gootbetimmeringen wordt vervangen
 • De boeiboorden rondom het dak van de orgelgalerij worden vervangen
 • Het metsel- en voegwerk wordt, daar waar noodzakelijk, vervangen
 • Alles wordt opnieuw geschilderd

Dit is in een notendop, wat we van plan zijn.

Wat is de planning?

 • Begin april zal de steiger worden geplaatst
 • Medio april worden er een aantal zaken ingemeten en doen we de werkvoorbereiding
 • Eind april start dan de uitvoering
 • Half juni hopen we alle geplande werkzaamheden gereed te hebben

Het is de bedoeling dat de erediensten in ons kerkgebouw ongehinderd doorgang kunnen vinden. Moeten er tijdelijke maatregelen getroffen worden, dan zullen we dat doen.
Het College is dankbaar dat Henk Leenman de dagelijkse leiding van de werkzaamheden op zich wil nemen. Hij zal alle betrokken partijen aansturen.

Na afloop van deze werkzaamheden zal ons kerkgebouw weer een stukje toekomstbestendig zijn en zal groot onderhoud aan deze kant van de kerk (behoudens periodiek terugkerend schilderwerk) de komende decennia niet nodig zijn, is de verwachting. Onze doelstelling is: een sober maar doelmatig kerkgebouw, wat we kunnen doorgeven aan volgende generaties. Verfraaiingen zijn dus niet aan de orde.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
De achtste Bijbelstudie van dit seizoen gaat over 2 Tim. 2: 1-26: ‘Jagen naar waarheid en reinheid’ (Januarinummer Vrouw). Liesbeth Leenman zal dit gedeelte inleiden. Alle vrouwen worden hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn dinsdagmorgen 18 februari om 09.15 uur in De Parel!
Dineke de Heer en een stuurgroeplid passen op de kinderen.
Een hartelijke groet,
de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 19 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal denken we na over Johannes 18: 28-40. Weet je welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Het was de bedoeling om op 17 februari weer bij elkaar te komen, maar deze avond gaat niet door. De eerstvolgende kringavond is nu een week later, op 24 februari om 20.00 uur in De Parel.
Bijbelgesprekskring
Donderdag 20 februari is de Bijbelgesprekskring welkom bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Wim van der Giessen zal de inleiding houden over 1 Samuel 7 en 8. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
We mochten zondag een hoogtepunt beleven in het kerkelijk leven. Het heilig avondmaal werd gevierd. Brood en beker hebben ons gewezen op de hartelijke liefde van de Heere. Hij is het die het verlorene terugbrengt aan het Vaderhart van God. In de verkondiging luisterden wij naar de gelijkenis van de verloren penning (Lukas 15: 8-10). Aan de avondmaalstafel lazen en zongen wij Psalm 116. In de avonddienst hoorden we de gelijkenis van de verloren zoon. Het uitgangspunt werd gevormd door de woorden van vers 24: “En zij begonnen vrolijk te zijn”. Het thema was: Leven van de vreugde. Vreugde breekt aan als de Heere straks terugkomt. Maar het is niet alleen iets voor straks, ook nu in het leven met de Heere wordt de vreugde beleefd. Die vreugde wordt gevoed door te letten op wat God doet, door te leven uit Zijn beloften. Vreugde ontstaat wanneer ons leven gedompeld is in de liefde van God en wij door de kracht van de Geest daaruit, daardoor en daarvoor leven.

Wijkavond
Woensdag 19 februari is om 20.00 uur de tweede wijkavond van dit seizoen. De inloop is vanaf 19.30 uur. We hebben ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen a/d IJssel) uitgenodigd om het thema in te leiden. Het thema is: Heilig Evangelie, heilig gebod. De nadruk valt deze avond op het laatste aspect: hoe kunnen we gestalte geven aan het houden van Gods geboden? Is dat trouwens wel zo belangrijk? Gaat het in het christelijk leven niet veel meer om de liefde? Maar Jezus zegt: Wie Mij liefheeft, houdt Mijn geboden. Hoe voorkomen we de valkuil van krampachtigheid en wetticisme? Het is goed om over deze thema’s samen in gesprek te gaan. U en jij: hartelijk welkom!

Koffiedrinken na de morgendienst
Het is weer zover, na de morgendienst van 16 februari staan koffie en thee weer klaar in De Parel. Voor de kinderen is er limonade en uiteraard is er altijd wel wat lekkers bij de koffie. Het is ook een moment van onderlinge bezinning over de preek en we mogen uiteraard in gezelligheid met elkaar tot een gesprek komen. Zo leren we elkaar in onze wijkgemeente steeds beter kennen. De kerkenraad kijkt uit naar uw komst, iedereen van harte welkom!

Gelezen
‘De verlossing is niet het laatste wat de Heere met een mens voor heeft, maar die verlossing moet dienen tot de dankbaarheid. En zo is de genade evenmin het laatste, maar die genade moet het middel zijn tot blijdschap, tot vrolijkheid. Dat is het laatste wat wij van de jongste zoon vernemen in deze gelijkenis: dat hij vrolijk was, te midden van en samen met zijn Vader en de knechten. Het laatste en het beste.’

ds. J. J. Poort (1928-1997)

…tot zondag
De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Deze keer geen leerdienst maar een ‘gewone’ dienst. In de dienst lezen we Lukas 15: 1-7, de gelijkenis van het verloren schaap. U en jij een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 8 maart. In deze dienst gaat voor ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 29 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen
Broeder Bert Huisman heeft helaas voor zijn verkiezing tot ouderling moeten bedanken een beslissing, die voor hem niet eenvoudig was. We wensen deze broeder de rust van onze God toe op deze beslissing en mogelijk komen er andere taken binnen de gemeente op zijn weg, die hij wel op zich kan en mag nemen.
In de verkiezingsvergadering van maandag 10 februari j.l. is Henry de Ruiter, Binnendams 50, 3373 AD, verkozen tot het ambt van diaken.
Aan hem is gevraagd uiterlijk donderdag 20 februari a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissing mag worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder en ook de niet verkozen broeder dragen in uw gebed?

Kinderlied
In de bijbelklas is het onderwerp zondag 16 februari ‘Vijf broden en twee vissen’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 291: ‘’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’.
Citaat
‘Het christendom verkondigt de oneindige waarde van wat waardeloos lijkt en de oneindige waardeloosheid van wat waardevol lijkt.’
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden en om een zegen over het beroepingswerk.
 • Ongeveer 99 procent van de Somalische bevolking is moslim. De islam is de staatsgodsdienst en de regering verwacht dat alle Somaliërs moslim zijn. Imams in moskeeën verklaren openlijk dat er geen plaats is voor kerken en christenen. De Somalische kerk en de christenen hebben dagelijks met verdrukking te maken. (Gebedskalender Open Doors)
 • Wilt u bidden voor de Joden die terugkeren naar Israël? Voor een goede integratie en hoopvolle toekomst. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Afgelopen zondag mocht ons geloof versterkt worden aan Zijn tafel en herdachten we het lijden en sterven van Jezus Christus. De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Doopdienst
Aanstaande zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen van de gemeente. Ook door dit sacrament geeft God des te beter te verstaan wat Zijn Woord inhoudt en bekrachtigt Hij Zijn Woord als met een eed. Er is geen sterk geloof nodig om er aan deel te nemen, maar wel een waar geloof.

Gelezen/gehoord
‘Als iets katholiek (aanduiding van de ongedeelde christelijke kerk) is, dan wel het dopen van kinderen.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds.A.Spies
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 15 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 16 januari
11.00 uur Koffiedrinken na dienst Wijk Oost – De Parel
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 17 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 18 februari
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
19.30 uur Uitzwermavond – Oude kerk
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel
20.00 uur Thuiskring II – thuislocatie

Woensdag 19 februari
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring – De Parel
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 20 feburari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond Diaconie – De Parel
20.00 uur Bijbelgesprekskring – Neptunusstraat 9
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3

Vrijdag 21 febuari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Thema HGJB-Scholierenweekend: Veelkeurig!
Veelkleurig gaat over Jozef die veelkleurige kleding kreeg, maar ook over de manieren waarop God werkt. Tijdens het Scholierenweekend ontmoeten tieners van 13-17 jaar andere christelijke jongeren en komen ze samen om het met elkaar te hebben over het geloof. Daarnaast leren ze God beter kennen tijdens de samenkomsten en de Bijbelstudies. Het HGJB-Scholierenweekend is van 21-24 februari in het jongerenklooster Nieuw Sion, Diepenveen. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op HGJB.nl/SW.

Vrijwilligers gezocht HGJB-Houvastavonden
Help jij mee? Voor de Houvastavonden in ’t Harde (12 maart), Barneveld (13 maart) en Papendrecht (20 maart) zoeken we nog vrijwilligers. Schenk bijvoorbeeld het drinken in, heet de jongeren welkom of bedien de beamer. De Houvastavonden zijn voor jongeren die verdieping zoeken in hun geloof. Tijdens deze avonden staan we stil bij het thema gebed. Als vrijwilliger kun je het programma gratis meemaken. Is dit wat voor jou? Stuur dan een mailtje naar jpotkamp@HGJB.nl. Wil je meer informatie over de Houvastavonden? Kijk dan op HGJB.nl/Houvastavonden.

GZB-dagboek 2020 bijna uitverkocht!
Het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 – waarvan er ruim 39.000 exemplaren zijn gedrukt – is
bijna uitverkocht! Maar… er is nog een kleine voorraad beschikbaar. Nu voor € 7,- in plaats van € 12,50. Interesse? Bestellen kan via www.gzb.nl/dagboek2020.

Geweldige afsluiting van de tienerclub en -catechese
Kom met de tieners naar de TOV-Tour; de geweldige tieneravond in de buurt! Dit jaar is het programma helemaal vernieuwd en denken we samen na over het thema Kruispunt. Een symbool waar je verschillende kanten mee op kunt, maar waarbij we vooral stilstaan bij het kruis. We ontmoeten op de avond verschillende personen die een rol speelden in de dagen rond Jezus’ sterven en opstanding. We dagen de tieners uit om zichzelf een positie te geven in dit verhaal. Blijf je op een afstand of kom je dichtbij Jezus?

Op de agenda: cursus ‘Geloofsgesprekken’
Kinderen en jongeren houden je vaak een spiegel voor… Ze stellen vragen over het geloof of de Bijbel waar je niet zomaar een antwoord op weet. Tegelijk is het prachtig als de club een plek is waar ze die vragen mogen en durven stellen. Hoe help je hen een stap verder? In deze cursus leer je wat belangrijk is in de geloofscommunicatie en hoe je kinderen, tieners en jongeren kunt laten ontdekken wat de Bijbel hen te zeggen heeft. Een waardevolle investering in het jeugdwerk! Deze cursus duurt twee avonden en vindt plaats op 2 en 23 maart in Bruchem. Meer informatie en aanmelden op HGJB.nl/geloofsgesprekken.

 

Varia

Benefiet worshipavond
Op 9 maart vertrekken wij, Quinten en Marieke de Jong, met de stichting Cristian Refugee Reliëf voor een week naar Lesbos om daar vluchtelingen te helpen.
Daarom organiseren wij een benefiet worship avond om daarmee geld op te halen voor onze missie. De avond zal zijn op 22 februari, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Toegang is gratis! Adres: Rivierdijk 31 in Boven-Hardinxveld.
‘Ons hart gaat harder kloppen om gerechtigheid te brengen op deze wereld, op de plaats waar God dat wil!’

Dorpskerkentour mei 2020
De eerste dorpskerkentour komt eraan: drie regionale dorpskerkendagen, op 9 mei, 6 en 13 juni, voor mensen die betrokken zijn bij hun dorpskerk en hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.
De dagen bieden een plek voor onderlinge ontmoeting om verhalen te delen, vragen te bespreken, nieuwe ideeën op te doen en contacten te leggen met mensen uit andere dorpskerken.
Het thema van de eerste dorpskerkentour is: ‘Geloven in de dorpskerk’.
Er zijn verdiepende lezingen, inspirerende workshops en reflecties op betekenis van kerk-zijn in het dorp. Waarom wil je kerk-zijn in het dorp? Hoe geef je vorm aan kerkelijke presentie in een veranderende samenleving, en vaak met minder mensen? Hoe kun je als kerk present zijn in meerdere dorpen? Kerken in de regio laten tijdens de dorpskerkentour zien hoe zij geloven in de dorpskerk: met muziek en kunst, in diaconale initiatieven, in hun contacten met dorpsgemeenschap en burgerlijke gemeente. Wat drijft hen, wat inspireert hen, en waar zien zij sporen van God in het dorp?

De informatiemarkt op de dorpskerkendagen biedt informatie over onderwerpen die voor kerk-zijn in het dorp van belang zijn, waaronder Kliederkerk, contextueel bijbellezen en subsidiemogelijkheden.

Waar en wanneer: Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
9 mei 2020 Flevoland
6 juni 2020 Noord-Brabant
13 juni 2020 Drenthe
Programma en locaties worden nader bekend gemaakt.
Kosten: € 25,- toegang
(inclusief goed verzorgde lunch, koffie en thee)

Aanmelden kan via het aanmeldformulier:
https://www.aanmelder.nl/114968

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

 

Zondag 16 februari 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Eredienst
2. Diaconie
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Bertine van Kralingen, Hilde Breugem, Janieke Alblas

Kerkauto
beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 64: 10
avonddienst: Psalm 72: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige Doop
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk
18.00 uur ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst

DE PAREL
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Hanna van de Wetering, Groep B: Sjoerd Spruyt
10.45 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Bastiaan Teeuw
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.