Kerkblad 75-39,40

Verrast door Pasen

“Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.”

Lukas 22: 61a

____________________________________________________

Wanneer ga je vroeg weg? Wanneer je vroeg weg moet omdat je op je werk wordt verwacht of omdat je graag een vroege wandeling of een grote toertocht wil maken. Maar soms ben je vroeg in de veren omdat je het op bed eenvoudigweg niet uit kunt houden. Er is iets wat je bezig houdt. Zou het zo niet zijn met die vrouwen die op weg gaan naar het graf? Vrijdagavond hebben ze gezien hoe de Heere Jezus stierf aan het kruis. Ze waren erbij toen Jozef van Arimathea het dode lichaam van de Heere Jezus van het kruis haalde en in zijn nieuwe graf neerlegde. En toen ze thuisgekomen waren, gingen ze nog vlug aan de slag. Specerijen en mirre maakten ze klaar. Heerlijk ruikende zalf om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Het werd eerst sabbat, maar als de sabbat voorbij zou zijn, dan zouden ze naar het graf van de Heere Jezus gaan om zijn lichaam te verzorgen en Hem zo hun liefde en eer te bewijzen. Deze vrouwen hadden Hem ook zo hartelijk lief. Allemaal op hun eigen manier hadden ze Hem leren kennen. De één, Maria, via haar zoons die door Hem geroepen waren en als discipel Hem hadden gevolgd. Maria uit Magdala had Hem op bijzondere wijze leren kennen toen Jezus haar verloste van de demonen. En waarschijnlijk is Jezus ook bij Johanna de vrouw van Herodes’ rentenier heel persoonlijk het leven binnen gekomen doordat ze beter werd van een ziekte (Luk. 8: 2). In ieder geval waren deze vrouwen al bij de Heere Jezus toen Hij Galilea doorkruiste. Uit liefde dienden ze Hem met hun gaven. Nu komt hun liefde opnieuw voor de dag. De Heere Jezus is weliswaar gestorven. Maar wat zij nog kunnen doen, dat zullen ze doen. Zijn lichaam balsemen en zo verzorgen. Voor hun liefde is niet veel te kostbaar. Deze vrouwen geven te denken, vindt u niet? Wat is Jezus u waard? Hoe uit u uw liefde voor Hem? Is het u uit het hart gegrepen wat de dichter van Psalm 73 zingt? ‘‘k Zal (..) U al mijn liefde waardig schatten, wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!’ (Psalm 73: 13 berijmd). Want U bent mijn heil, mijn hoogst geluk, mijn houvast!

Toch wordt het schema van de vrouwen helemaal doorbroken. Want meer dan hun liefde is wat de Heere Jezus aan de dag legt. En dat licht op als de vrouwen de graftuin binnenkomen. Die grote zware steen die vrijdag voor de ingang van het graf was geplaatst ligt aan de kant. De vrouwen zijn er vroeg bij deze morgen, maar Hij die de slaap van de dood heeft geslapen is hen voor! Hij is deze morgen de eerste, Hij is de Eersteling! Wanneer de vrouwen in de graftuin komen dan is het gebeuren voor hen een verborgenheid, maar het is al Pasen geworden. Zonder dat zij daar iets aan konden toedoen of afdoen is dit voor hen gedaan. Zodra de morgen van die derde dag aanbrak heeft de Heere Jezus het kleed van de dood van zich afgelegd en is Hij opgestaan. Niemand weet precies hoe dat gegaan is. Maar de steen die afgewenteld is vormt het stille bewijs. Als die steen kon spreken vertelde hij het feit van Pasen. Jezus heeft het graf opengebroken. Hij is niet meer in de dood, Hij leeft! Dat laat zien dat Hij die de eerste is, groter is dan de liefde van deze vrouwen. Hij is machtiger, grootser, rijker en liefelijker dan deze vrouwen voor mogelijk houden. Hij heeft aan het vloekhout zijn leven afgelegd. Hij heeft het oordeel over de zonde gedragen. Hij heeft de gevolgen van de zonde voor Zijn rekening genomen. Om op die manier eeuwig leven te geven aan ieder die het van Hem verwacht, die Hem liefheeft. Die heerlijke boodschap gaat ook aan ons vooraf, breekt onze werkelijkheid genadig open, geeft heil en hoop! Juist ook in deze tijd nu ziekte en dood rondwaart. We voelen ons zo machteloos. Wat kunnen wij eigenlijk? Voordat wij ter wereld kwamen, was Hij al opgestaan. Zijn opstanding is een beslissend keerpunt, roept een halt toe aan de macht van zonde en dood! Door Zijn opstanding is er voor u leven met Hem, volmaakt en eeuwig! Let op de steen die aan de kant ligt!

Wanneer de vrouwen het open graf zien zijn ze van slag. De Heere Jezus had er meerdere keren over gesproken met zijn discipelen: “Ik moet lijden en sterven. Maar ik zal ook weer opstaan”. Deze vrouwen die Jezus volgen moeten dat meegekregen hebben. Ze hebben dat niet doorgrond en nu de steen van het graf is gerold begint hen eveneens geen lampje te branden. Durf je het hen kwalijk te nemen? Wat hier gebeurd is, is zoiets groots, wie zou dat peilen? De Opgestane zelf zorgt door Zijn boodschapper dat ze terecht komen bij Zijn woorden. Zo valt het bij hen op zijn plaats. Ze ontdekken het: Hij leeft, Hij heeft het zelf gezegd. Door de kracht van de Heilige Geest schrijft de Opgestane het Paasevangelie in ons hart: Ik leef en u zult leven! Door het geloof ontdek ik het: Zijn liefde is sterker dan de dood! Verrast door Pasen, verrukt over de Opgestane en vervuld van het eeuwige leven, zeg ik allen dat Hij verrezen is!

ds. W.J. Westland

 

Algemene berichten

HGJB biedt materiaal voor thuis
Ineens zitten we allemaal thuis. De lessen gaan niet meer door en ook de kerk is gesloten. Hoe mooi zou het zijn, als er thuis onderwijs uit de Bijbel wordt gegeven. Om daarbij te helpen, biedt de HGJB online materialen aan voor de komende weken. Zo kunnen ouders met jonge kinderen aan de slag met bijbelverhalen dankzij de gezinsmomenten of de bijbelse werkbladen. Ook is er een speciaal paasprogramma voor hen. Voor de tieners en jongeren biedt de HGJB online catecheselessen, een speciaal voor deze weken geschreven bijbelleesrooster en extra afleveringen van de tienerpodcast Jongeren Onderweg Naar God (JONG). Bekijk ons speciaal aanbod op HGJB.nl.

Wat vind jij van onze tienerevents?
Ben jij tienerleider? Neem dan een paar minuten de tijd om onze enquête in te vullen! Vertel hierin meer over jouw clubavond en denk met ons mee over toffe evenementen. Ga naar HGJB.nl/enquete-tienerleiders en vul de enquête in. We hebben ook een enquête voor de tieners. Stuur de link HGJB.nl/tienerenquete door naar de tieners van jouw club, vereniging of catechese.

Doe jij mee met Dabarwerk, komende zomer?
Wat doe jij komende zomer? Een misplaatste vraag, midden in de coronacrisis. Wie denkt er nu aan de vakantie, terwijl we dagelijks de slachtoffers van de ramp tellen?
Toch wagen we het erop. Want als het lukt om de virus-uitbraak binnen enkele maanden te bedwingen, willen we met het evangelie present zijn op de campings in ons land.
Ieder jaar trekken honderden jongeren er op uit om als vrijwilligers van Dabar één of twee weken het evangelie van Jezus Christus te delen met campinggasten. Ze verzorgen programma’s voor kinderen, tieners en volwassenen. Een combinatie van sport en spel en missionair werk.
De zomer van 2020 zal naar verwachting sowieso een bijzonder karakter hebben, met de crisis nog op het netvlies. De ramp raakt aan alle zekerheden van het bestaan en roept levensvragen wakker. Waar leef je voor? Wat heeft werkelijk waarde, als je gezondheid wordt bedreigd?
Grijp de uitdaging aan en meld je aan om samen met leeftijdgenoten te getuigen van de hoop van het evangelie. Dit kan via de website www.izb.nl/dabar

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.
WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

Voorbede en afkondigingen
Recent is met de wijkscriba’s gesproken over de praktijk rondom de voorbede en de afkondigingen in de erediensten. Elke scriba worstelt ermee om aan het grote aantal verzoeken dat op hen afkomt zo goed mogelijk invulling te geven. Dit is verre van gemakkelijk, zeker als de informatie hen pas op het laatste moment bereikt. Dit kan soms tot teleurstellingen leiden. Om hieraan meer structuur te geven zijn er een aantal richtlijnen opgesteld:
De afkondigingen voorafgaand aan de erediensten worden tot een minimum beperkt, en zijn alleen bedoeld voor kerkordelijke berichten, zoals verkiezingen en beroepingswerk, en wijkgebonden (familie)berichten.
Berichten die in de kerkbode (kunnen) staan worden niet in de afkondigingen opgenomen.
Informatie over uitdelen van flyers e.d. of activiteiten direct na de diensten moet tijdig bij de wijkscriba bekend zijn.
Gegevens voor de afkondigingen dienen uiterlijk op donderdag voor de betreffende zondag bij de wijkscriba binnen te zijn. De wijkscriba behoudt zich het recht voor om hierin keuzes te maken.
Graag willen we een beroep doen op alle commissies en verenigingen om met bovengenoemde richtlijnen rekening te houden en communicatie zoveel mogelijk buiten de afkondigingen te houden.
Ten aanzien van het aandragen van voorbede- en dankpunten kunt u te allen tijde bij de predikant of scriba van uw wijk terecht. Commissies en verenigingen willen we attenderen op de commissie ‘Voorbede’ die in de gemeente actief is. Gebedspunten kunnen worden ingediend via voorbede@hghg.nl. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om een voorstel te doen voor de voorbeden, waarbij oog is voor zowel de kerkelijke activiteiten als ook de noden in de wereld. Onder het kopje ‘Diaconie’ van de website leest u hier meer over. Veel onderdelen van het doorlopende gemeentewerk kunnen ook daarin een plaats krijgen, zodat deze commissie hierin de scriba’s gericht kan adviseren.
De voorbede én de dankzegging in de eredienst zijn een belangrijk en wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven, waarvoor ook geldt dat het niet gaat om de veelheid van woorden… want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt (Matt. 6).
Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Uur van gebed
Zaterdag 18 april staat er Uur van gebed op het rooster. In overeenstemming met de genomen maatregelen is het niet verstandig om in de jeugdzaal samen te komen. Toch is gebed voor gemeente en maatschappij juist nu zo nodig. Daarom nodigen wij u allen uit om thuis in gebed te gaan op deze zaterdagavond, tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat kan wanneer u alleen bent of met meerderen om zo ook samen gemeente te zijn. Daarbij geven wij u de volgende aanwijzingen:
1. Lezen Hooglied 8: 8-14 en Openbaring 22: 17-21. Overdenk of bespreek het kort met elkaar of lees de overdenking uit het GZB dagboekje.
2. Ga in gebed, waarbij de volgende gebedspunten kunnen helpen:
• God is de Almachtige en Heer over ons leven en deze wereld. Hij is Overwinnaar. Onze Opgestane Heiland.
• Dank voor alle zegeningen die we dagelijks ontvangen.
• Wij erkennen onze afhankelijkheid en belijden onze zonden.
• Bidden voor de vele zieken die vrezen voor hun leven.
• Danken voor de verpleegkundigen, artsen en verzorgenden en bidden om kracht om het vol te kunnen houden.
• Bidden voor allen die leiding geven in de regering en onze kerk.
• Bidden voor zoveel andere zieken die het moeilijk hebben.
• Bidden voor een spoedige beëindiging van de verspreiding van het virus wereldwijd.
• Bidden voor de zendingswerkers, vervolgde kerk en Israël. Gebruik zo mogelijk de gebedskalender van GZB en Open Doors.
• Overige gebedspunten die u kunt aanvullen.
• We besluiten met het Onze Vader.

Kees Pille
pille.cihg@solconmail.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Omzien naar elkaar
Als diaconie zien we in deze tijd schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen in onze gemeente plaatsvinden. Terwijl de zondagse samenkomsten achterwege moeten blijven en we de gemeenschap onder elkaar niet fysiek kunnen ervaren, is er een spontane beweging op gang gekomen waarin we meer nog dan gewoonlijk aandacht hebben voor elkaar. Vooral ouderen en kwetsbare doelgroepen worden door gemeenteleden opgebeld, of hen wordt een kaartje gestuurd om daarmee aan te geven dat ze niet vergeten worden. Als diaconie zijn we daar dankbaar en verwonderd over. Steeds weer blijkt dat dit bijzonder wordt gewaardeerd. We vragen u daarom om dit de komende tijd zeker te blijven doen.
Toch wordt misschien niet iedereen gezien en zien wij nu wel gemeenteleden over het hoofd. Ervaart u dat? En heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een gesprekje? Dan horen wij dat graag van u! Daarnaast kan de tijd die voor ons ligt in financiële of materiële zin veel impact hebben. Ook als u dergelijke hulpvragen heeft (voor uzelf of voor anderen) horen we graag of we als diaconie wat voor u kunnen doen. U kunt altijd even bellen naar iemand van WegWijzer 06-12 56 89 98 / 61 72 50 of contact opnemen met een (wijk)diaken.

Diaconale collecte zondag 19 april 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Graag willen wij als diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Verjaringsfonds tweede kwartaal
Het doel van het verjaringsfonds voor het tweede kwartaal 2020 is voor het project van Red een Kind ‘Onderwijs brengt kinderen tot bloei’. Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is, en daarom niet bestemd is om in armoede te leven. Dat botst met de werkelijkheid: we zien miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede.Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is. Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs. Kinderen leren wat hun rechten zijn en worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas. Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften eerste kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen Begroting Saldo
Collecten in kerkdiensten 36.330 45.000 -8.670
Giften (excl. voor orgel) 500 1.250 -750
Overige collecten 2.864 2.750 114
Erfenissen en legaten   750 -750
Totaal 39.694 49.750 -10.056

De collecten in de kerkdiensten blijven achter bij de begroting. Dit komt voornamelijk doordat 15, 22 en 29 maart geen kerkdiensten zijn gehouden. We hopen dat u uw bijdrage aan de collecten wilt overmaken naar NL46 RABO 0373 7195 66, zoals vermeld in het kerkblad van vorige week, zodat het college van kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Ook de giften blijven achter. Dit komt voornamelijk doordat er geen huisbezoeken worden afgelegd.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2020 is € 175.912,- ontvangen. Dat is ruim 54% van het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim 50% van het toegezegde bedrag (€ 349.918,-). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het
toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.
We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,
zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.
Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Zending

Collecte Eerste paasdag ochtenddienst
De eerste collecte in de ochtenddienst op eerste paasdag is voor de IZB en dan specifiek voor het Dabarwerk.
Ieder jaar zendt Daar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je geeft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het Evangelie, geeft een boost aan je geloof.’ Een Dabar-vrijwillger woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseren ze een afwisselend recreatieprogramma en delen ze het geloof met kinderen, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die hem (nog) niet kennen.

Nieuws uit Zuid-Afrika
Wie had kunnen denken dat zo’n klein virus de hele wereld in zijn greep houdt… Ook in Zuid-Afrika ontkomen we er niet aan en zitten we sinds een week in lock-down. Met andere woorden: iedereen thuis en alleen naar de winkel om je noodzakelijke boodschappen te doen. Dat betekent dus ook dat ik helaas voorlopig geen Bijbelclubs kan houden. Gelukkig heb ik toestemming gekregen om mensen te bezoeken, deel ik eten uit en help ik waar ik kan. Er zijn namelijk heel wat mensen die geen salaris krijgen in deze drie weken van lockdown.
Eén van onze grootste zorgen is dat het coronavirus ook in de townships komt waar huisjes dicht op elkaar staan. Het is vrijwel onmogelijk om goede afstand van elkaar te houden. Helaas hebben we gehoord dat de eerste besmettingen nu ook in één van de grootste townships (Khayelitsha) geconstateerd zijn. En dan te beseffen dat hier ontzettend veel mensen zijn die al HIV en/of TBC hebben en zo ontzettend kwetsbaar zijn… We bidden dat de lockdown zal helpen en dat de verspreiding van het virus niet verder zal gaan.

Bij onze laatste Bijbelclub zongen we dit lied:
‘Moenie bang wees nie, Ek is by jou.
Moenie bang wees nie, Ek bly by jou.
Moenie bang wees nie, Ek ken jou naam.
Ek gaan orals met jou saam.’

Afgelopen kwartaal stond in het teken van Abraham, Izak en Jakob en Gods belofte dat in Abraham alle volken van de aarde gezegend zijn (met de komst van onze Messias!). We hebben het kwartaal afgesloten met een mooie objectles over: ‘hoe kun je zelf een licht in deze wereld zijn?’ Dat kan alleen als we dicht bij de Bron leven. Dat laat de plasma bowl ons zien. Een gewone lamp geeft geen licht tenzij hij in contact staat met de plasma bowl (op de foto demonsteren kinderen hoe het werkt). Zo werkt het ook in het leven van een gelovige. We kunnen pas Gods licht laten schijnen als we dicht bij Hem leven.
Wat was ik geschrokken toen ik hoorde dat er brand was in Beverly Hills, de wijk waar ik werk en waar heel veel van onze Bijbelclubkinderen wonen. Gelukkig geen gewonden, wel drie huisjes van licht tot zeer ernstig beschadigd. Gelukkig kon o.a. het Dienst-centrum van onze kerk in Zuid-Afrika helpen met nieuwe spullen. Dankbaar dat we met zoveel andere mensen elkaar kunnen helpen in tijden van nood!

Update Amy in Uganda
… Want ik ben thuis! En dat is iets eerder dan verwacht. Ik zou eigenlijk 2 mei terug naar Nederland komen, maar de coronacrisis bracht daar verandering in. De verwachting was dat het vliegverkeer compleet stil zou komen te liggen, wat zou betekenen dat ik ‘vast’ zou komen te zitten in Uganda, als ik niet besloot om snel naar Nederland te vertrekken. Na diverse gesprekken en gebed heb ik dus toch besloten om terug naar Nederland te keren, mede ook vanwege een zorgelijke situatie in onze familie. Woensdag 18 maart, boekte ik m’n ticket voor maandag 22 maart. Het werd nog wel even heel spannend of ik 22 maart wel zou kunnen vliegen, toen de president zaterdagavond afkondigde dat hij zondagavond de grenzen helemaal zou sluiten, wat dus zou betekenen dat de vlucht van maandag niet door zou gaan. Gelukkig heeft de Nederlandse ambassade er alles aan gedaan om die vlucht toch nog doorgang te laten vinden, en dat is gelukt! Wat was ik blij toen ik zondagmiddag dat bericht van de ambassade ontving!
Ik hoorde ook dat die zondag voor me is gebeden in beide kerken; Dankjulliewel daarvoor! Hoe heerlijk is het om te weten dat er een gemeente biddend achter me staat! En God heeft verhoord, want diezelfde middag kreeg ik bericht dat de vlucht van maandag toch doorging – alle eer aan God!

In deze periode ben ik me extra bewust geworden van de zegeningen, zorg en zekerheid die ons Nederland biedt. Er is hier een regering die een economie draaiende probeert te houden, die salarissen op probeert te vangen, die een goede gezondheidszorg probeert te garanderen, die gestrande landgenoten wereldwijd probeert terug naar huis te halen… Dat is niet zo vanzelfsprekend… Ik heb een Uganda achter gelaten waar dit alles niet aan de orde is. Uganda zit in een tijdelijke lockdown, wat betekent dat mensen niet mogen werken en dat het leven daar gedeeltelijk stil ligt. Familie en vrienden proberen te overleven, want in Uganda betekent geen werk = geen eten. Dat vind ik heftig.. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de beperkte gezondheidszorg, de vluchtelingenkampen, geen stromend drinkwater, geen goede hygiëne, dichtbevolkte sloppenwijken… Ik hou m’n hart vast.
Vorige week heb ik m’n hart maar laten spreken en via Social Media gevraagd of mensen iets van hun financiële zegeningen wilden delen om zo de mensen in Uganda tot zegen te kunnen en willen zijn. De giften, gebeden en reacties daarop waren overweldigend, ook vanuit de gemeente! Binnen 24 uur was er meer dan € 500,- opgehaald! Dank daarvoor. Heel, heel hartelijk dank dat u uw hart heeft laten spreken en tot zegen wil zijn!
Ik bid u van harte God’s onmisbare zegen toe in deze tijd. Weet dat God zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41: 10)
Liefdevolle, dankbare groet en in Hem verbonden,

Amy

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
In de verkondiging hoorden we over het kleed van de Heere Jezus dat verdobbeld werd (Lukas 23: 34b). ‘In het nieuw gestoken’, was het thema voor de verkondiging. De Heere Jezus liet zich ontkleden om ons te bekleden met de klederen van het heil. Zijn waardigheid werd Hem ontnomen om ons te sieren met Zijn heerlijkheid. Met het kleed van de Heere Jezus worden wij een dienaar en leren om de ander te kleden, te voeden, gastvrij te ontvangen en te bezoeken. En de Heere Jezus zegt: “Voor zover u dit aan één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan” (Matth. 25: 40).
We hebben afscheid genomen van br. J. Broer. We zijn dankbaar voor alles wat hij in die 12 ambtsjaren heeft mogen betekenen. Br. A. van der Vlies werd bevestigd en kreeg de woorden mee uit 1 Samuel 12: 24. “Vrees alleen de HEERE en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft”.
Het was een goede ervaring om twee zondagavonden achterheen eens aan de andere kant te zitten en de kerkdienst thuis vanaf de bank met vrouw en kinderen mee te beleven. Het is thuis een extra opgave om kinderen bij de dienst te betrekken. Vandaar dat ik in de komende tijd ook regelmatig wat luistervragen bij de preek zal voegen. Afgelopen zondagmorgen ben ik daarmee begonnen. De luistervragen kun je vinden op de website. Ik hoop en bid dat dit ook de gesprekken in de gezinnen zal bevorderen.

Pastoraat
Veel ouderen die in zorgcentra verblijven hebben het niet gemakkelijk. Persoonlijk contact met dierbaren is er niet. Wat kan het dan ook ontzettend stil zijn. We bidden hen de hulp en de kracht van de Heere toe. Dat geldt niet minder voor hen die besmet zijn met het virus, hun huis niet uit kunnen komen of alleen op een afdeling in het ziekenhuis verblijven. God ontferme zich over hen die op een IC liggen. Onze gedachten gaan ook uit naar hen die dierbaren moeten missen omdat ze door het coronavirus ontvallen zijn. Dat zij allen mogen ervaren: ‘Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht.’ (Psalm 145: 6 ber.)

Catechisaties
De laatste weken hadden we via de app regelmatig contact. Allerlei thema’s passeerden de revue. Het was fijn om jullie reacties te lezen. Dankbaar denk ik ook terug aan jullie betrokkenheid tijdens de reguliere catechisaties. Nu Pasen aanbreekt ronden we het catechisatieseizoen af. Na de zomer hopen we weer verder te gaan.

Goede Vrijdag en Pasen
Nu allerlei bijeenkomsten afgelast zijn is het extra belangrijk om in de gezinnen en ook persoonlijk met het sterven en opstaan van de Heere Jezus bezig te zijn. Maar hoe doe je dat dan precies? De website www.kerkengezin.online is een platform waar u en jij heel wat mogelijkheden kunt vinden om hier mee bezig te zijn. Van harte aanbevolen!

Gelezen
‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid.’

O. Noordmans (1871-1956)

Hartelijk dank
Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik veel kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties vanuit Hardinxveld-Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk danken.

ds. T.C. Guijt

Tenslotte
In de dienst op Goede Vrijdag lezen we Lukas 23: 44-56. Ik hoop u en jou het Woord te verkondigen vanuit vers 49: “En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan”. Op Paasmorgen zal het Paasevangelie klinken vanuit Lukas 24: 6 “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was”. Het wordt Pasen wanneer de woorden van de Heere Jezus tot leven komen! Fijne Paasdagen toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Door alle aandacht voor het coronavirus zouden we bijna vergeten dat er ook mensen zijn die lijden aan andere ziekten, en daarvoor behandelingen ondergaan.
Er zijn ook mensen die juist nu last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28).

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Witte Donderdag
Gisteren was het ‘Witte Donderdag’. Onze Heiland stelde op de dag voor Zijn sterven het Heilig Avondmaal in. Als gemeente zijn we nu al weer een aantal jaren gewend om op de avond, voorafgaande aan de Goede vrijdag, in de lijn van de instelling door Jezus zelf, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Dankbaar zijn we, dat we dit gisteren, ondanks alle omstandigheden, al was het vanaf afstand, maar daarom niet minder waardevol, toch live mee te maken.

Goede Vrijdag
Vandaag, op de Goede Vrijdag, mogen we ook weer vanaf afstand, maar toch als gemeente met elkaar verbonden, samen terugdenken aan het offer dat Jezus bracht op Golgotha, voor onze zonden.

Stille Zaterdag
De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen noemen we Stille Zaterdag. Meestal gaat het gewone leven door en worden we niet zo stil gezet op de zaterdag voor Pasen. Misschien toch goed, om op deze zaterdag, midden in de coronacrisis, een moment de stilte te zoeken. Terugdenkend aan Zijn lijden en vol verwachting uitzien naar de dag van morgen.

Pasen
Dan komt de zondag. Dan mogen we het Paasfeest vieren, ook dit weer onder bijzondere omstandigheden, maar in de wetenschap, dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Hij is ons allen voorgegaan. Ook hen die nu te maken hebben met ernstige ziekte, misschien zelfs corona. Hij leeft en wij mogen leven, eeuwig leven door Hem. Pasen: Jezus is Overwinnaar!
We wensen u en jullie gezegende diensten in de huiskamer!

Verkiezingen
In verband met de ontstane situatie rondom het coronavirus is besloten om nadere stappen om te komen tot de vervulling van de vacatures van één ouderling en één diaken voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2, Noord
In haar vergadering van 2 maart heeft onze wijkkerkenraad het concept van haar nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) vastgesteld. Deze nieuwe regeling was nodig vanwege diverse aanpassingen in de kerkorde en een logisch gevolg op het vaststellen van een nieuwe PR voor de Algemene Kerkenraad. Eén van de belangrijkste wijzigingen is, dat de termijn van vijf dagen om bezwaar te maken tegen de verkiezingsprocedure van een predikant, niet meer alleen afhankelijk is van de verschijningsdatum van het kerkblad. Dit wordt nu na de eerste bekendmaking, hetzij in het kerkblad, hetzij vanaf de kansel. Hierdoor wordt onnodige vertraging in het laatste deel van het beroepingsproces voorkomen. Verder zijn er een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd en is de PR geheel in lijn gebracht met de kerkorde en de PR van de Algemene Kerkenraad.
Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR. Het concept van de PR is in te zien op de website hghg.nl en staat onder Informatie, wijkgemeente 2 Noord. Tevens ligt de concept-regeling op afspraak ook ter inzage bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14 (06-20 44 40 31). Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 24 april 2020 indienen bij de scriba van onze WK (scriba.noord@hghg.nl)

Beroepingswerk
Op dit moment is het ook stil rondom het beroepingswerk. De beroepingscommissie had alweer aardig wat voorwerk gedaan en dit met de wijkkerkenraad, welke op 2 maart bij elkaar was, overlegd. Er zou gepoogd worden om met een predikant een informatief gesprek aan te gaan en toen kwamen de maatregelen rondom het coronavirus. In alle verlegenheid, die dit met zich meebracht, is er wel contact geweest met deze predikant. Vanwege de genoemde maatregelen is in goed overleg met deze predikant besloten om e.e.a. wat uit te stellen, totdat we hopelijk weer in normale omstandigheden verder kunnen gaan met dit proces.

Citaat
‘Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden?’

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

  • Heere God, geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek. Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat.En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens en bereid ben te helpen waar nodig. Irene van der Meulen (PKN)
  • Binnenkort is het Pasen. Een feest van nieuw leven. Maar voor de kerk in Sri Lanka is het ook een pijnlijk en verdrietig moment. Tijdens het paasfeest van 2019 gingen er in drie kerken bommen af. Tientallen christenen kwamen om het leven. Bidt u mee voor de christenen in Sri Lanka? (Gebedskalender Open Doors)
  • Vandaag is het Goede Vrijdag. Bid dat veel mensen in Malawi de ware betekenis van het offer van Jezus persoonlijk mogen kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de diensten op Goede Vrijdag en de Paasdagen. De Heer is waarlijk opgestaan!
‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.’

(OTH 127)

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Bij ziekenhuisopnames is het extra pijnlijk dat dierbaren geen fysiek contact mogen hebben i.v.m. besmettingsgevaar. Geen hand kan er vastgehouden worden van hem of haar waar je al zolang mee bent verbonden. Je wordt van elkaar losgemaakt en kunt alleen op afstand meeleven. We denken ook aan hen voor wie bezoek brengen en/of ontvangen niet mogelijk is. Er is veel eenzaamheid. We bidden om de kracht om op Christus te blijven zien, zoals Psalm 16: 8: ”Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.” Schuilend bij Christus is mijn leven geborgen in Hem, hoe het het leven ook loopt.

Openbare geloofsbelijdenis
De gesprekken van onze belijdeniscatechisanten met onze predikant hebben plaats gevonden. Helaas moest de aannemingsavond geannuleerd worden en zodoende ook de belijdenisdienst die aanstaande zondagavond gepland stond. Beide data zijn nu wel afgesproken voor na de zomervakantie. Maar iets belangrijks waar je naar uit hebt gezien en wat dan niet door kan gaan, is teleurstellend. De Heere zij onze belijdeniscatechisanten nabij.

Gelezen/gehoord
‘Wij zijn verlost, maar ‘t heeft Zijn bloed gekost.’

Tenslotte
Normaal gesproken zijn de kerkbodeberichten van de hand van de scriba, maar voor deze Paaseditie neem ik het Ziekenbericht en het Tenslotte over. Met elkaar mogen we Pasen vieren. We gedenken de kruisiging, de dood en de opstanding van onze Heere, Jezus Christus. Gedenken vraagt om een aandachtig hart, zodat Zijn lijden, sterven en opstaan mijn hart en leven zal doordringen. Aandacht is lastig in een tijd die beheerst wordt door onrust en zorgen. Dat onrustige hart leggen we maar in de handen van de Heilige Geest, de Trooster. Hij stilt de innerlijke verwarring en vrees. Hij richt ons harten op de liefde van de Gekruisigde en de kracht en de hoop van de Opgestane Christus, Zoon van God. Jezus Christus heeft de zonde, wereld en duivel overwonnen en zijn Koninkrijk komt. Het geloof in Hem maakt ons tot pelgrims. Juist in deze verontrustende crisis en alles wat er nog volgt, mogen we weten dat we onderweg zijn naar Zijn (toe)komst. Wie zich aandachtig en gelovig wendt tot deze Heiland, mag het horen bij een open graf: ‘U is een beter lot bereid, uw Heilzon is aan ’t dagen.’ (Ps. 68: 6 ber.) Alleen met Hem, gaan we de goede kant op! We bidden voor hen die tijdens de Paasdagen werken, in het bijzonder in de zorg of andere vormen van dienstverlening. We bidden dagelijks voor u en jullie, nu we in deze moeilijke tijden elkaar minder zien en Gods Geest en ontferming zo nodig hebben. Dank voor uw gebeden voor ons en voor elkaar als broeders en zusters.
Allen gezegende Paasdagen toegewenst! In Christus verbonden,

ds. P. van de Voorde

____________________________________________________

* Hij leeft! *

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81 adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 10 april is een dubbelnummer, dus voor twee weken.

 

Erediensten

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 68: 17
avonddienst: Psalm 69: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Eredienst – Groot onderhoud 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. HGJB

 


Zondag 12 april – Eerste paasdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Draagt elkanders lasten
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 21: 4
avonddienst: Psalm 42: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord,ds. J. Holtslag,
Giessen-Nieuwkerk
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W. J. Westland
18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten
Morgendienst:
1. Diaconie – IZB Dabarwerk
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst:
1. Eigen gemeente – eredienst
2. Pastoraal werk

 


Maandag 13 april – Tweede paasdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten
1. Eredienst
2. Evangelisatiecommissie
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 118: 14

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt,
Woudenberg

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds algemene kerkenraad 2. Eigen gemeente – eredienst

 


Zondag 19 april
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Kerkcentrum
3. Plaatselijke diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 9: 11
avonddienst: Psalm 84: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 3 Noord, ds. W.G. Teeuwissen,
Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.W. Hooydonk, Kockengen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Pastoraal werk