Kerkblad 75-47

Leidt de Heilige Geest ons leven?

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”
 (Spreuken 3: 5,6)

_______________________________________________

Heb je je wel eens afgevraagd hoe je op bepaalde gedachten komt…? Soms zijn er omstandigheden die nieuwe ideeën in je oproepen. Je hoort of leest iets wat je niet loslaat, in gedachten blijf je ermee bezig. Anderzijds zijn er volop zaken waarover je nauwelijks nadenkt, je doet gewoon wat je van plan was. Het grootse deel van ons dagelijks leven verloopt daardoor volgens min of meer vaste patronen. Maar op sommige momenten in ons leven zijn er situaties, waarbij we het gevoel hebben op een te kruispunt staan. Welke keuze maak je dan die verantwoord zal zijn?
Als je gewend bent om je leven in te richten vanuit je christelijke geloofsovertuiging, dan zal o.a. bovenstaande bijbeltekst richtinggevend kunnen zijn. Bovendien ken je de tien geboden en zijn er brieven in het Nieuwe Testament met allerlei aanwijzingen, die richtinggevend zijn voor je gedrag als gelovige. Maar die geven niet altijd duidelijkheid in zulke twijfelmomenten.
Dan kan de vraag boven komen of dat, wat je van plan bent, een idee is van jezelf of heeft God je die gedachte ingegeven? Natuurlijk mogen we in ons persoonlijk gebed zulke vragen aan God voorleggen, maar ook dat leidt niet altijd tot gewenste duidelijkheid.
Vooral bij beslissingen, die misschien wel van belang zijn voor de richting in je leven, zou je graag een bevestiging hebben van ‘hoger Hand’. Denk bv. aan partnerkeuze, keuze voor een bepaalde studierichting of een nieuwe functie, een andere woonplaats ed.
We hebben pas weer het Pinksterfeest herdacht, de komst van de Heilige Geest. Als het goed is, weten we dat de Heilige Geest vooral belangrijk is voor ons geloofsleven. Dit wordt op allerlei manieren onder woorden gebracht in de Bijbel en de verschillende belijdenisgeschriften.
De omschrijving in het doopformulier geeft hiervan een goede samenvatting:
‘Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijks vernieuwing van ons leven.’
Op grond hiervan mogen we overtuigd zijn van de zekerheid van de genade die de Heere Jezus voor ons verwierf. Ook met het oog op onze levensheiliging mogen we alles van de Heilige Geest verwachten.
Maar, ondanks deze beloofde aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven, zitten we soms toch met de hierboven beschreven twijfels. Maar waarom dan?
Is het misschien een gebrek aan vertrouwen, dat Hij je paden recht zal maken? Dat wordt in bovenstaande tekst toch beloofd! Of steunen we nog te veel op eigen inzicht? Misschien wachten we in zulke situaties wel te veel op een bijzondere ervaring?
Wat ook de oorzaak is van onze twijfels, meestal realiseren we ons niet dat we ook in de tijd, die achter ons ligt, geleid werden door de Heilige Geest, vaak onopvallend. Deze heeft allerlei mogelijkheden om gelovigen tot goede beslissingen te brengen. Hij kent ons door en door, ook de twijfels over onze keuzes. Hij weet hoe we daarmee kunnen worstelen en vaak wijst Hij wegen op ongedachte manieren. Bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere gelovigen, die je goede raad geven. Soms leveren bepaalde gebeurtenissen een bijdrage aan je inzicht, soms krijg je de weg gewezen door iets wat je hoort in een preek of gaan je ogen open voor een aansprekende bijbeltekst. Het kan echter ook iets alledaags zijn, gewoon door wat je las of hoorde via de media. Dit soort dingen schrijven we niet zo snel toe aan de Heilige Geest, maar zo zet Hij je wel op het goede spoor. Hoe we ook geleid worden, het gaat niet buiten ons om, we behouden daarbij onze eigen verantwoordelijkheid. Terugkijkend op beslissingen die je indertijd nam (na de nodige twijfel), maken soms duidelijk hoe Hij je paden recht heeft gemaakt, zoals beloofd is in bovenstaande tekst. Dat leidt tot blijde verwondering en dankbaarheid.

‘Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.’ (UAM 210: 3)

Piet den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Alle volken GZB
Alle Volken is een magazine van de GZB dat vier keer per jaar wordt uitgegeven.Via het magazine Alle Volken deelt de GZB verhalen van mensen, die ieder in hun eigen omgeving, in woorden en daden het Evangelie delen. Verhalen die inspireren en bemoedigen. Zo krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
Normaal gesproken kunt u dit magazine uit de kerk meenemen, maar tijdens deze periode kunt u de nieuwe editie ophalen op één van de volgende adressen:
Marianne van Milligen, Nieuweweg 158
Kees Pille, Peulenstraat 192
Anja Hoek, Schapedrift 32

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Door de kerkenraden worden voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan kerkdiensten met meerdere aanwezigen nu de versoepelingen van de coronamaatregelen verder worden doorgevoerd. Door de algemene kerkenraad is hiervoor een kader opgesteld waarmee de wijkkerkenraden de verdere plannen uitwerken en samen met het College van Kerkrentmeesters protocollen opstellen voor het gebruik en de inrichting van de kerkelijke gebouwen.
Er zijn hiervoor twee commissies ingesteld. Eén voor wijkgemeente 1-oost, voor het uitwerken van de diensten in de Nieuwe Kerk en het vormgeven van het ‘uitnodigingsbeleid’.
De andere is een gezamenlijke commissie van wijkgemeente 2-noord en 3-zuid, voor het uitwerken van de diensten in de Oude Kerk en De Parel. Het streven is om na de zomervakantie voor elke wijk twee diensten per zondag te kunnen beleggen, waarbij de wijken 2-noord en 3-zuid roulerend van de Oude Kerk en De Parel gebruik zouden kunnen maken. Dit om zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.
Om dit mogelijk te maken vraagt de overheid van ons om zeer gedetailleerde plannen en protocollen op te stellen en volledig transparant te maken wie op welk moment een dienst bijwoont.

Periode juni 2020
diensten met maximaal 30 personen
Voor deze periode is besloten dat er geen diensten met meerdere aanwezigen worden gehouden. Deze periode wordt mogelijk wel gebruikt om kleinschalig de op te stellen plannen en protocollen in de praktijk te toetsen.

Periode juli en augustus 2020
diensten met maximaal 100 personen
Voor deze periode is besloten kerkdiensten te gaan houden die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN. Hierbij de nadrukkelijke opgave om niet de grenzen op te zoeken van wat mag, maar na te denken over wat veilig kan. Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid wordt hierbij een beroep gedaan.

Periode vanaf september 2020
Hoewel voor deze periode nog geen concrete maatregelen bekend zijn, moeten we er sterk rekening mee houden dat we voor langere tijd de ‘1,5 meter maatregel’ in acht moeten nemen. Dit betekent dat we mogelijk zelfs tot medio 2021 met zeer beperkte aantallen gebruik kunnen maken van de kerkelijke gebouwen. Daarom moeten de nu te maken plannen en protocollen ook toekomstgericht zijn. De precieze aantallen die in deze periode in de kerkgebouwen kunnen, worden nader onderzocht.

Samenzang in de diensten
Op het punt van het wel of niet samen mogen zingen in de diensten lopen de adviezen en meningen sterk uiteen en wordt dit voorlopig nog sterk ontraden door de PKN. Op dit punt zal de actuele stand van zaken per zondag worden bekeken.

Uitnodigingsbeleid
Omdat het aantal aanwezigen in de kerk beperkt is, wordt door de wijkkerkenraden een systeem uitgewerkt waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden voor het bijwonen van diensten. Op basis hiervan wordt dan een indeling gemaakt. Om dit nog enigszins overzichtelijk te houden kan alleen voor diensten van de wijkgemeente waarvan u/jij lid bent worden aangemeld.

Communicatie
Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zullen we naast de kerkbode ook actuele informatie rondom de diensten gaan publiceren op de website. Houdt deze berichtgeving goed in de gaten. Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, laat u zich dan informeren door een gemeentelid, uw wijkouderling of wijkscriba.

Tenslotte
Het is onmogelijk om in het bestek van dit artikel alle overwegingen en achtergronden van de gemaakte keuzes weer te geven. In vervolgberichten zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. We willen u erop wijzen dat de genoemde voornemens kunnen wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
We zijn dankbaar dat er op deze, hoewel beperkte, wijze nu invulling kan worden gegeven aan dit deel van het gemeente-zijn. Het uitzenden van de diensten met beeld en geluid blijft via de bestaande kanalen gewoon doorgaan, en mag een aanmoediging zijn om met elkaar verbonden te blijven. Inmiddels is besloten om deze uitzendingen te continueren en daar een blijvend karakter aan te geven. Dat betekent dat in de kerkelijke gebouwen voorzieningen worden getroffen met een vaste opstelling en een permanent camerasysteem , zodat alle kerkdiensten voortaan live zijn te volgen. Ook vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich hiervoor, en alles hieromheen, inzetten heel hartelijk danken. Daarnaast danken wij u als gehele gemeente voor uw betrokkenheid en omzien naar elkaar. In Christus verbonden.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 juni 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn gemiddeld vier op de tien inwoners analfabeet. Radio en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Kroonjaarbezoeken
Vanuit de diaconie is het de goede gewoonte om een kroonjaarbezoek af te leggen, wanneer gemeenteleden van 75 jaar en ouder een kroonjaar mogen vieren. Helaas is op dit moment vanwege alle maatregelen een fysiek bezoek nog niet mogelijk. Ondanks dat er nu sprake is van enige versoepeling hebben we als diaconie besloten om fysieke bezoeken uit te stellen tot na 1 september. Hierbij volgen we het advies en de richtlijnen van de verschillende verzorgingshuizen. Mocht u desondanks contact willen hebben met de diaconie om welke reden dan ook, neem dan contact op met uw wijkdiaken of met WegWijzer (telefoonnummer 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98).

Woonruimte gezocht
Geachte heer/mevrouw. Met enige spoed, vanaf 14 juli (mag ook eerder) ben ik op zoek naar (zelfstandige) woonruimte (huur) in (regio) Dordrecht. Er speelt het een en ander op medisch gebied (geen corona), daarom is alle hulp erg welkom. Ik ben begeleider bij De Hoop, sport normaal gesproken veel, studeer in deeltijd HBO Sociaal Werk en ik ben een netjes en rustig persoon. Met vriendelijke groet, Anne (contactgegevens zijn bekend bij de diaconie).

Werkvakantie uitgesteld
Vanwege de coronacrisis is de werkvakantie naar Roemenië – bij leven en welzijn – een jaar opgeschoven. Naast de gezondheidsrisico’s werd ook de verstrekking van bouwvergunningen voor het Sociaal Diaconaal Centrum zodanig vertraagd dat aanstaande augustus niet kan worden gestart. De financiële middelen die binnen onze gemeente met acties reeds werden verzameld blijven beschikbaar voor dit mooie project.

Zending

Bericht van Lea van der Riet-Luiten
Een aantal weken terug hebben we een oproep gedaan om mensen in Zuid-Afrika te helpen die tijdens de lockdown geen inkomsten hebben. Ik dacht: ‘wat zou het mooi zijn als we € 4000,- bij elkaar zouden kunnen krijgen om ze te helpen’. Later kreeg ik twijfels en vroeg ik me af of dat niet een te groot bedrag was. God overtrof mijn verwachtingen. Mensen reageerden spontaan op deze oproep, deelden het bericht met andere mensen en wat blijkt… er is nu al meer dan € 17.000,- binnengekomen! Zo bijzonder en ik wil iedereen heel hartelijk dank zeggen die hieraan bijgedragen heeft. Intussen hebben we al ongeveer 680 grote voedselpakketten en maaltijden uitgedeeld. Mensen reageren verrast en blij en zijn enorm dankbaar. Niet alleen Macassar, maar ook andere gemeenschappen zoals Chris Nissenpark, Nomzamo en Strand worden voorzien van eten. De komende maand/twee maanden gaan we door met het uitdelen van voedselpakketten. Gelukkig is er goed nieuws dat de lockdownregels iets versoepeld worden. De grote meerderheid mag weer beginnen met werken. De oudere mensen en de mensen met een onderliggende ziekte (zoals diabetes, HIV) worden afgeraden om te werken. Ondanks de versoepeling van de maatregels stijgt het aantal mensen, die besmet zijn met het virus, gestaag. We hopen en bidden dat het aantal besmettingen (vooral in de townships) beperkt blijft!
Bij deze wil ik iedereen ook heel hartelijk bedanken die de actie met de gerbera’s ondersteund hebben. Wat een prachtig bedrag is er opgehaald! Hometeam en iedereen die er aan bijgedragen heeft: heel hartelijk dank! Daardoor kunnen we o.a. ook weer boekjes en traktaatjes samen met voedselpakketten meegeven. Helaas zal het nog even duren voordat we met Bijbelclubs kunnen beginnen maar we proberen de kinderen te bereiken via een wekelijkse video met een Bijbelse boodschap en hebben we al aan een aantal kinderen Bijbelstudieboekjes gegeven die ze zelf kunnen doorwerken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Komende zondagmorgen hoop ik in de dienst voor te gaan. Ik wil dan starten met een nieuwe prekenserie. Tot aan mijn vakantie wil ik in drie of vier diensten met u uit de brief van Judas lezen. Dat is een scherpe brief. Tegelijkertijd ook een brief vol bemoediging. We lezen in de morgendienst Judas 1:1-7.

Pastoraat
In onze gebeden denken we ook aan weduwen en weduwnaars. Dat u op momenten van stilte, herinnering en gemis uw toevlucht mag zoeken bij de Heere. De dichter van Psalm 56 zegt: “U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?” (Psalm 56: 9)

Diploma
Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor de jongeren die hun diploma zullen ontvangen! “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden!” (Psalm 103: 2) Voor na de zomer een goede start op je nieuwe opleiding toegewenst!

Kerkdiensten vanaf 5 juli
Zoals bekend, is het mogelijk om vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten te beleggen met 100 personen – zie ook het artikel van de Algemene Kerkenraad bij de centrale berichten.

Door de wijkkerkenraad is een protocol opgesteld en wordt nagedacht over de wijze waarop we de gemeenteleden uitnodigen in de dienst. Het is mogelijk om de Nieuwe Kerk te vullen met 100 personen, met inachtneming van de 1,5 meter-richtlijn. Dat betekent dat de zitplaatsen waar één, twee en meerdere leden uit hetzelfde gezin kunnen zitten aangegeven wordt middels stikkers.
Hierin volgt de kerkenraad de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld.

De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is leidend in de keuze van uitnodigen. Zo zijn er verschillende beperkingen in de Nieuwe Kerk, waardoor vooraf een keuze gemaakt moet worden om ieder op de juiste plaats in te delen. De mogelijkheid van variëren is zeer beperkt. Om te komen tot een effectieve invulling van 100 personen heeft de kerkenraad gekozen voor onderstaand uitnodigingsbeleid:
‘Ieder die de kerkdiensten vanaf 5 juli wil volgen, geeft zich op bij de kerkenraad. Op grond van deze opgave worden de plaatsen in de Nieuwe Kerk zo effectief mogelijk ingedeeld. Zo ontstaan er enkele (2 of 3) vaste groepen. Ieder die zich heeft opgegeven, wordt ingedeeld in een vaste groep en krijgt een vaste gereserveerde plaats. Per dienst wordt in de kerkbode (en op de website) aangegeven welke groep uitgenodigd wordt voor de dienst. Dit kan een morgen- of avonddienst zijn.’

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, willen we vragen om zelf een weloverwogen besluit te nemen of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.

Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 19 juni van elke pastorale eenheid (echtpaar/gezin/alleen wonende) een opgave of u met ingang van 5 juli de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk wilt volgen en met hoeveel personen dit zal zijn. De mogelijkheden voor gezinnen zijn beperkt. Als uw gezin gesplitst kan worden in bijvoorbeeld twee groepjes, dan kan dit soms beter uitpakken bij het indelen in de kerk. Er zijn namelijk meer 2-persoons plaatsen beschikbaar, dan plaatsen waar hele gezinnen kunnen zitten. Als voorbeeld: enkele gezinnen met 6 personen kunnen in het middenschip een plaats krijgen, terwijl een gezin met 4 personen beter in tweeën gesplitst kan worden. Kunt u bij uw opgave aangeven of uw gezin gesplitst kan worden? Op grond van de opgave wordt ieder ingedeeld in een vaste groep en wordt een vaste plaats gereserveerd. Vervolgens wordt u hierover geïnformeerd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.
U kunt uw opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling. Vermeld duidelijk bij uw opgave wie u aanmeldt (graag alle namen van de gezinsleden vermelden) en uw huisadres. Na inventarisatie van de opgaven zullen we de indeling maken. Hierover zal de kerkenraad u informeren, zodat bekend is in welke groep u bent ingedeeld en welke zitplaats u hebt gekregen.

Bent u ingedeeld in een groep en op de bewuste zondag heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis, kom niet naar de kerk.

We zien uit naar het moment om weer met de gehele gemeente samen te komen. Dit is helaas nog niet mogelijk. We hopen vanaf 5 juli op bovenstaande wijze toch een start te kunnen maken. Daaraan zijn allerhande beperkingen verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het zingen tijdens de dienst. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken. We wachten de uitslag van deze onderzoeken af voordat er een definitief besluit genomen zal worden over het al dan niet zingen in de kerkdienst vanaf 5 juli.
de kerkenraad

Gelezen
Ds. L. Kievit (1918-1990) die in de naoorlogse jaren in Putten heeft gestaan, vertelt over een ontmoeting die hij had met een vrouw die de bediening van het Woord van jongs af in haar voorbede gedragen had en daar ook rijk door gezegend is geworden. Ze zei: ‘dominee, ‘k heb een dochter, die was getrouwd en haar man is weggevoerd. Mijn huis kwam onder het geschutsvuur te liggen en ik heb vier dagen in de kelder doorgebracht. Ik heb gebeden en gezegd: Heere, ik hoop dat die jongen terugkomt, maar als ’t niet zo mocht zijn… Ik hoop dat we er levend uitkomen, maar als ’t niet zo mocht zijn… Maar één ding, Heere God, neem de levende bediening van Uw Woord niet weg uit onze gemeente!’ Toen zei die vrouw: ‘M’n schoonzoon is niet teruggekomen. M’n huis is verwoest, maar God heeft mijn gebed verhoord. Hij heeft de bediening niet weggenomen uit onze gemeente!’.

Tenslotte
Het doet ons erg goed dat er zoveel gemeenteleden met ons meeleven bij alle zorgen die er zijn rond onze (schoon)vader. Dank voor uw warmte en betrokkenheid, vooral voor uw gebed! Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Kerkdiensten in coronatijd
De kerkenraden bereiden zich voor op het houden van kerkdiensten met meerdere aanwezigen in juli. Hierover leest u meer onder de centrale berichten.

Wijkgroepen
Onderling contact in de gemeente
Door de richtlijnen van de overheid om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan zijn bijna alle gezamenlijke activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente tot stilstand gekomen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om contact te hebben met andere gemeenteleden sterk verminderd. We merken dat iedereen dit steeds meer begint te missen, omdat je met de activiteiten elkaar kon zien en spreken. In een aantal wijkgroepen is het onderlinge contact behouden gebleven of opgepakt met een groepsapp of mailgroep. Dat is nog niet overal het geval geweest.
Nu we als maatschappij en dus ook als kerken weer meer mogelijkheden krijgen, is het goed om na te denken wat de kleinere verbanden van wijkgroepen hierin kunnen betekenen. Het ziet er immers naar uit, dat het nog wel even zal duren voordat we weer als gehele gemeente mogen samenkomen.

Hoe zijn de wijkgroepen georganiseerd?
Onze wijkgemeente is opgedeeld in tien delen (wijken) met elk ca. 50 adressen. Bij elk deel hoort een wijkouderling. Iedere wijk is opgedeeld in ongeveer drie wijkgroepen en bij iedere wijkgroep hoort een wijkgroepcoördinator. De omvang van iedere wijkgroep verschilt, maar gemiddeld zijn dit 50 gemeenteleden.
De beperkte omvang van een wijkgroep maakt het mogelijk om op bescheiden manier en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid weer activiteiten op te pakken. We denken hierbij eerst aan dingen die het onderlinge contact versterken, bijvoorbeeld een keer samen buiten koffiedrinken, of een eenvoudige maaltijd gebruiken waar iedereen iets voor meeneemt. Ook kan een keer samen worden doorgesproken over de preek in de kerkdienst die werd uitgezonden. Er zijn vast nog meer goede ideeën, die willen we graag ophalen!
Wat we vragen:
Als jij een goed idee hebt om iets met de wijkgroep te organiseren, geef dit dan door aan de wijkouderling of je wijkgroepcoördinator. We vormen sámen een gemeente. Met elkaar kunnen we kijken wat mogelijk is. Voor een aantal wijkgroepen is er nog geen wijkgroepcoördinator. De wijkouderling vertelt graag meer over deze taak, die in de meeste wijkgroepen vaak door mensen samen wordt verricht.

namens de Commissie Wijkgroepen,
Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat
‘Het is de gewone weg dat de Heilige Geest gegeven en ontvangen wordt door de bediening van het Woord en van de sacramenten, en door het ijverig onderzoeken en overdenken van de hemelse leer.’

Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

  • We danken voor de scholieren van onze gemeente, die vorige week het bericht mochten ontvangen, dat zij geslaagd zijn en we bidden voor die scholieren die een herexamen moeten doen, alsmede voor die scholieren die de teleurstelling moesten verwerken, dat ze gezakt zijn.
  • Twee jaar. Zo lang zaten veertig christenen in Pakistan onschuldig vast. Ze werden beschuldigd van betrokkenheid bij het lynchen van twee moslims. Nu zijn ze toch eindelijk vrijgelaten, maar het herstel van de emotionele en fysieke schade kost tijd. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Ethiopië is de GZB betrokken bij medische zorg in een van de armste regio’s van het land. Bid voor de kliniek die openblijft voor noodgevallen en die voorlichting geeft over Covid-19. Bid voor bescherming voor de staf en de bevolking. Bid dat Ethiopië gespaard mag blijven voor een grote uitbraak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie a.s. zondag, thuis gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We leven mee met allen die gezondheidsklachten hebben, die met eenzaamheid kampen, tobben met vermoeidheid of zwakte. Al die zorgen en pijn mogen we bij onszelf onder ogen zien. We hoeven haar niet weg te duwen door te zeggen dat anderen het erger hebben dan wijzelf. Augustinus heeft zich veel met het lijden beziggehouden. In zijn boek ‘Belijdenissen’ schrijft hij geregeld over het lijden dat hemzelf trof. Volgens Augustinus gaat het erom dat wij bij alle lijden in het leven van anderen en onszelf ertoe komen om onszelf niet af te vragen ‘Waarom treft het mij?’, maar om te leven bij de vraag: ‘Waarom treft het mij niet?’ Dat is een diepzinnige gedachte. Het is door het geloof in Christus dat we deze vraag oprecht en ongedwongen kunnen stellen. Hebben we Hem in het oog dan gaan we in het lijden niet ten onder. Dan beseffen we dat Christus ons uit onze grootste nood heeft verlost: die nood is de nood van zonden en schuld. Als we dat mogen geloven, kunnen we ons verwonderen over de uitnemende goedheid van de Heere. Dat zien op Jezus wensen we allen toe!

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 20,- voor de GZB en een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de kerk en online uitzendkosten. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het orgelfonds.

Examens
We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.
Gelezen/gehoord
‘Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.’

Tenslotte
Achter de schermen wordt hard gewerkt een plan op te zetten om bij de kerkdiensten fysiek aanwezig te kunnen zijn. Hoe we dit het beste kunnen doen, is nog niet bekend. Aan alle plannen zitten voor- en nadelen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest ook in deze dingen. Namens de kerkenraad wensen we u voor komende zondag gezegende kijk- en/of luisterdiensten toe.

 

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 26 juni, 10 en, 24 juli, 7 en 21 augustus

Raamposter Pinksteren

 

 

Erediensten

Zondag 14 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Op weg met de ander & Dovenpastoraat
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 71: 17
avonddienst: Psalm 119: 69

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten
Morgendienst:
1. Diaconie – Algemene collecte
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk