Kerkblad 75-52/76-1

In de gezegende leeftijd van…

“Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd.”
(Genesis 25: 8)

_______________________________________________

“In goede ouderdom”. Dat is waar. Als er in die tijd advertenties waren, zou Izaäk kunnen schrijven: ‘In de gezegende leeftijd van 175 jaar’. Maar we kunnen óók zeggen: ‘Na een veelbewogen leven’. Een leven vol verdriet, vol onbegrepen wegen en vooral ook: vol zónde. Maar daar blijft het niet bij. Abraham was ook een pelgrim, op weg naar de stad, die fundamenten heeft.
En nu is Abraham ook gestorven. Jaren tevoren had hij Sara al aan de dood moeten afstaan. Hij maakte mee, wat zovelen ook moeten doorleven: alleen verder te moeten op de levensweg. Dat hebt u misschien ook wel meegemaakt.

Eigenlijk wordt het maar heel sober beschreven: “Abraham gaf de geest en stierf”. Nieuwsgierige blikken worden geweerd rond dit sterfbed. Was het een ruim sterven? Waren er aanvechtingen in de schaduwen van de dood? In de Schrift wordt er een kleed over gelegd, zoals een gestorven mens toegedekt wordt.
Intussen bedenken we: ‘Van Jacob weten we heel wat méér’. Dat is waar. Maar de Heere gaat daarin Zijn eigen weg. Kennelijk hangt de vraag naar de eeuwige bestemming niet af van de ruimte of ook wel de donkerheid, waarin iemand heengaat. En het is ook maar goed, dat er zo over gesproken wordt in ’s Heeren Woord. Dat mag tot bemoediging zijn voor hen, die soms tóch al zo’n vrees hebben voor de dag van het sterven.
Daarbij komt: het is uiteindelijk de vraag, hoe wij gelééfd hebben. Hebben wij -misschien wel met veel strijd en donkerheid- geleefd in het uitzien naar de genade van de Heere? Hebben we Christus als onze Zaligmaker leren nodig krijgen? Hebben we geleefd bij Zijn belofte, dat Hij zalig zal maken, die Hem aanroepen?
De enige troost ligt immers daarin, het eigendom van Christus te Zijn, gekocht door Zijn bloed. En hoe het sterven zélf dan zal zijn, dat ligt in ’s Heeren hand. Zeker: soms mag er een rijk getuigenis uitgaan van een sterfbed. Maar zo is het niet altijd. Zo mogen we de eenvoud rond het heengaan van Abraham ook ervaren.

Eén ding is zeker: de oude aartsvader is ingegaan in de eeuwige rust. Maar intussen wordt niet voorbijgezien aan zijn levensweg. Abraham stierf “in goede ouderdom”. ‘Hij bereikte een gezegende leeftijd’, zeggen wij doorgaans.
Oud worden werd in de Bijbelse tijd als een zegen ervaren. Zo kijken wij er ook tegen aan, tenminste: als dat oud worden niet te veel problemen met zich meebrengt. Maar dikwijls is het anders. De ouderdom brengt veel gebreken met zich mee. Het lichaam wil niet meer en de geestelijke vermogens worden steeds minder. En hoe velen slijten hun dagen niet in een verpleegtehuis? Is dat een goede ouderdom? Oók als velen van je bekenden wegvallen en je eenzaam achterblijft?
Om die vraag te beantwoorden, lezen we éérst maar verder: ‘Abraham stierf, oud en van het leven verzadigd’. De Statenvertaling zegt: ‘oud en des levens zat’. Dat laatste woord had in de tijd, waarin de Bijbel vertaald werd, een heel gewone betekenis, maar later kreeg het woord ‘zat’ een heel nare klank. Als iemand zegt: ‘Ik ben het zat’, dan bedoelt hij, dat hij er schoon genoeg van heeft, dat hij er een afkeer van heeft. Daarom is het goed, dat we nu lezen: ‘van het leven verzadigd’.
Dat is overigens heel wat anders dan wat we in onze tijd horen over ‘het voltooide leven’. Deze woorden zijn gelóófstaal! ‘Van het leven verzadigd’ zijn, betekent dat de levensweg gezien mag worden in het licht van Gods genade. Oude mensen denken veel aan vroeger, soms ook met heimwee in het hart. Ouderen onder ons zullen dat wel herkennen. Veel valt te overdenken: die blijde gebeurtenissen, die droevige omstandigheden, maar ook al dat verkeerde, dat zondige. Wat zouden we veel dingen willen overdoen en ook béter willen doen. Zouden we dat voor elkaar krijgen, denkt u?
Maar zo kun je nooit van het leven ‘verzadigd’ zijn. Want ‘verzadigd’ heeft een rijke betekenis: dat je voldaan, tevreden bent. Dat kan alleen, als we ons leven mogen zien in het licht van Gods genade. Zo kunnen we alle zonden van onszelf, misschien ook wel de zonden van anderen, die ons onrecht aandeden, leggen in de doorboorde handen van Christus. Dan vinden we het ‘goed’, ook al zijn er vele kronkelwegen, hoogten en diepen geweest. Dat geeft vrede. Wat vreselijk is het, als sommigen cynisch of zelfs verbitterd op hun leven terugzien. Daarom de vraag: ‘Zullen we ook zo ‘verzadigd’ zijn, als de dag van het sterven aanbreekt?’ Zo kan het leven vol zijn van Gods goedertierenheid, het sterven vol vertroosting en de eeuwigheid vol blijdschap!

ds. W. Arkeraats

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Herinnering betaling Abonnementsgeld
Bij de kerkbode van 15 mei jl. hebben de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels al betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 15,- per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574 t.n.v. ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’. Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 631199 of via abonnementen@hghg.nl.

Reservering diensten Oude Kerk
In het reserveringsysteem voor het bijwonen van kerkdiensten in de Oude Kerk zijn enkele aanpassingen gedaan. Het is nu mogelijk om voor alle diensten van uw wijk te reserveren. In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven, is er dus geen beperking meer tot één dienst per vier weken.
Houdt gerust de reserveringen op de website in de gaten, en voelt u zich vrij om tot het laatst te reserveren als u ziet dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de oude kerk ziet de commissie binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de PKN voorlopig nog geen ruimte om met elkaar te zingen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Verder blijven uiteraard de geldende maatregelen van kracht.
Weet u van harte welkom in het Huis van God.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 juli 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

Diaconale collecte zondag 26 juli 2020
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Geloven in Spangen, het missionaire project van de IZB in Rotterdam. ‘Geloven in Spangen’ wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Het werk kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden en de onderlinge relaties centraal staan. Recent is er een zogenaamde ‘coronawinkel’ geopend, waarbij voedselpakketten worden verzameld en uitgedeeld aan de allerarmsten in de wijk. De diaconie wil het missionaire project en dit diaconale werk graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Collecteverantwoording
Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden vanaf het begin van de coronacrisis mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg allen via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvind.
15/03: € 690,90 voor algemene diaconale doelen
29/03: € 3.215,15 voor de Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika via ZOA
05/04: € 1.964,40 voor algemene diaconale doelen
09/04: € 671,40 (HA op Witte Donderdag) voor algemene diaconale doelen
19/04: € 2.031,50 voor algemene diaconale doelen
26/04: € 1.837,60 voor International Justice Mission
03/05: € 3.418,15 voor noodhulp ivm coronacrisis wereldwijd, via Chr. Noodhulpcluster
10/05: € 1.247,55 voor stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)
17/05 € 2.042,95 voor algemene diaconale doelen
21/05 € 635,20 (Hemelvaartsdag) voor Stichting Gave
24/05 € 2.705,50 voor algemene diaconale doelen
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Zending

Update Amy in Uganda
Lieve gemeenteleden,
‘Let’s go! Klaar om te gaan!’ was mijn antwoord op de vraag of ik klaar ben om voor lange termijn te vertrekken naar Uganda. Deze vraag werd me gesteld door de zendingsorganisatie ‘International Teams NL’ waarmee ik naar Uganda hoop te gaan.
God weet wat er in m’n hart leeft, Hij toetst het, en Hij weet van mijn zoektocht om Zijn wil te doen en in afhankelijkheid met Hem te leven. Het is m’n verlangen om recht te doen, vanuit Hem, onder deze speciale kinderen en mensen in Uganda. ‘Er zijn voor kinderen met een beperking in Uganda, en het ondersteunen van families en communities, door Jezus’ voorbeeld te volgen.’
Nu, bijna 4,5 jaar later sinds m’n eerste reis naar Uganda, ben ik klaar om te gaan!

Er zijn heel wat puntjes afgewerkt de laatste maanden. Zo fijn om deze positieve vooruitgang te zien!
Plan ‘Amy in Uganda’ geschreven
Positieve gesprekken met de kerk rondom uitzending
De samenwerking met zendingsorganisatie iTeams NL aangegaan
Rekeningnummer bij iTeams aangevraagd
Een start met het fondswervingsplan gemaakt
April 2021 vastgesteld als vertrekmaand naar Uganda
Concrete werkplekken/projecten in Uganda vastgesteld
De voorbereidingen voor vertrek naar Uganda gaan intussen nog steeds door, want er is nog genoeg te doen. Ze zeggen weleens dat ‘voorbereiden voor uitzending’ een parttime job is, en daar geef ik ze helemaal gelijk in. Het is best wat werk en het kost tijd, maar er gebeuren mooie dingen! Ik geniet van de gesprekken, van het zoeken en stappen zetten, van de samenwerking met het ThuisFrontTeam, van de betrokkenheid en zorg vanuit de gemeente, en van de aanmoedigingen en het meedenken van iTeams NL. Het is een bijzondere periode!
Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy de Jong

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenisdienst
In de dienst van afgelopen zondagmorgen stond het woord uit Judas 21 centraal: “Bewaar uzelf in de liefde van God”. Daarmee sloten we ook de serie preken uit de brief van Judas af. De belijdeniscatechisanten kregen de volgende teksten mee:
Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
“Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” (2 Korinthe 1: 20)
Sandra Kraaijeveld-de Jong
“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” (Psalm 62: 2 en 3)
Thomas Kraaijeveld
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15: 5)

Belijdeniscatechisatie
Afgelopen zondag hadden we een mooie dienst waarin drie jonge gemeenteleden belijdenis van het geloof mochten afleggen. In september start opnieuw een belijdeniscatechisatie. Nu we de vakantie ingaan wil ik oproepen om eens na te denken over deze catechisatie. Dat geldt niet alleen jongeren, er zijn ook een heel aantal ouderen die geen belijdenis hebben gedaan. Het is niet te laat om je jawoord aan de Heere te geven. Bovendien, is Hij het niet meer dan waard? En als Hij de liefde van je hart is, dan hoef je dat toch niet voor jezelf te houden maar dan mag de gemeente van de Heere het toch ook horen? Wanneer u/jij er over door wil praten, neem dan rustig contact op met mij.

Kerkdiensten
M.b.t. de kerkdiensten willen we graag onderstaande doorgeven/afstemmen:
Gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor een vaste plaats/reservering kunnen dit nog steeds doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. Nadat u zich heeft opgegeven wordt u ingedeeld in een vaste groep en krijgt u een vaste plaats in de kerk toegewezen. In de kerkbode wordt steeds aangegeven wanneer uw groep wordt uitgenodigd in de dienst. Dit betreft een morgen of avonddienst.
Gemeenteleden die een vaste plaats hebben ontvangen en niet in de gelegenheid zijn om de dienst(en) in hun groep te volgen i.v.m. vakantie o.i.d. kunnen hun gereserveerde plaats onderling ruilen met mensen uit een andere groep, zodat zij extra diensten kunnen bijwonen. Dit hoeft niet doorgegeven te worden.
Er zijn nog verschillende plaatsen vrij in de diensten van groep A, B en C. Gemeenteleden kunnen aangeven dat zij een extra dienst willen bijwonen naast de groep waarin zij zijn ingeroosterd. Als zij geplaatst kunnen worden op een vrije plaats in een andere groep, krijgen ze via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer (en welke dienst dit betreft).
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen meezingen tijdens de dienst.
De gemeenteleden kunnen aangeven of zij willen meezingen met de kerkenraad. De coördinatoren zitten voor in de kerk en zingen in elke dienst mee. Gemeenteleden die willen meezingen worden op de eerste bank van het middenschip geplaatst zodat zij met de kerkenraad kunnen meezingen. Per dienst is er een beperkte mogelijkheid om mee te zingen. Zij die mogen meezingen krijgen via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer.
Opgeven voor een extra dienst of het meezingen met de kerkenraad moet voor donderdag gebeuren via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl, zodat er voldoende tijd is om e.e.a. om te roosteren af te stemmen.
Het plaatsen in een extra dienst of het omrooster naar de eerste bank gebeurt zoveel als mogelijk op volgorde van binnenkomst van de e-mail.
I.v.m. de vakantie is het niet mogelijk om in de maand augustus mutaties/wijzigingen door te geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanwege praktische redenen is het vooralsnog niet mogelijk om tijdens de dienst te collecteren. Het geven van uw gaven kan momenteel op de gebruikelijke wijze middels een overschrijving of het afgeven van collectebonnen bij het kerkelijk bureau.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

de kerkenraad

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de zending. Hij ontving eveneens € 50,- voor de diaconie en € 50- met als bestemming eredienst. Zelf ontving ik € 50,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Vanuit de Geest komt de zorgvuldigheid, de fierheid en dapperheid, ook de blijmoedigheid en het vertrouwen dat verkregen zal worden. Zo leert dan Judas niet tevergeefs, dat niemand bidden kan zo het behoort, of de Geest moet hem leiden’.
Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte
Bijzonder om weer diensten te hebben met meerdere kerkgangers. Het is mooi dat een haal aantal gemeenteleden zich opgegeven heeft voor de diensten. Er kunnen er nog meer bij. Mag ik u hierin meegeven dat de kerkgang niet alleen iets is wat we doen voor onszelf, maar vooral ook voor God en de andere gemeenteleden? De gang naar de kerk is ook God en de ander dienen. Je kunt het vergelijken met gezinsleden die gemist worden aan de maaltijd thuis. Wat is het fijn als u er bij bent, al moet de gezondheid het natuurlijk wel toelaten!
U en jou een goede vakantie gewenst, of dat nu thuis is of op het vakantieadres: Ga met God!
Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop
Er zal na lange tijd weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. D. Verboom uit Rijnsburg.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk
Afgelopen woensdag heeft er een informatief gesprek plaatsgevonden met een predikant. Of dit gaat leiden tot het ook daadwerkelijk kunnen uitbrengen van een beroep is op dit moment nog niet geheel zeker. Daarvoor moet er in de komende periode meer duidelijkheid over komen. De komende vakantieperiode zal er ongetwijfeld ook nog eens de oorzaak van zijn, dat er nog wel een paar weken extra overheen zullen gaan, voordat we hier ook definitief iets over kunnen zeggen/schrijven. Maar het leek ons toch goed om de gemeente voorzichtig op de hoogte te stellen dat er hierin toch weer wat voortgang is. Bid u mee om een spoedige vervulling van deze vacature, waar we nu al zo lang naar uit zien.

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese
Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18 -groepen. Meld u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.
We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat
‘Het is niet mogelijk uit Christus te leven, dan door aan onze liefdeloosheid en hoogmoed af te sterven en onszelf te verloochenen.’
Dr. W. Aalders (1909-2005)

Bidden en danken
We bidden voor alle jongeren die door middel van diverse activiteiten hun geloof gaan delen met campinggasten in Nederland. Bidden voor de Dabar-teams, campingpastors en de plaatselijke gemeentes die deze vrijwilligers ondersteunen.
Bid voor de kerk in Brunei. Bid dat de Heere God christenen zegent met wijsheid en moed. Bid in het bijzonder voor de jonge gelovigen, dat de Vader hen omringt met mensen die hen inspireren. (Gebedskalender Open Doors)
In bepaalde landen van Centraal-Azië is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken flink toegenomen. Ziekenhuizen zijn overvol en er is weinig beademingsapparatuur voorhanden. Bid dat de juiste maatregelen worden genomen en dat er meer middelen beschikbaar komen. Bid ook voor de lokale bevolking, voor onze partners en onze werkers. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten. De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen. Wij wensen u allen een goede vakantie in eigen omgeving of elders.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Alle zieken en zij die zorgen kennen bemoedigen we met de woorden uit Ps 138: 7: “Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.” David wil bemoedigen met de hoop en het geloof dat in hem is. Wie in die hoop en in dat geloof op Christus ziet, zal leven. Alles hoeft dan niet beter te gaan. Maar alles komt dan in een ander perspectief te staan.

Kerkdiensten
De afgelopen twee zondagen mocht een gedeelte van de gemeente elkaar weer in de erediensten ontmoeten. Daar zijn we dankbaar voor. Al beseffen we ook dat het niet is, zoals we gewend zijn. Het blijft zowel thuis als in de kerk een noodoplossing. We zijn afhankelijk van allerlei voorschriften en van de techniek. Net als in de maatschappij hebben we ook in de kerk allemaal onze gedachten daarover en vormen we onze mening. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Als commissie, die handelt in opdracht van de Algemene Kerkenraad, proberen we al het mogelijke te doen wat verantwoord is. Maar wat de een verantwoord vindt naar aanleiding van de maatregelen waaraan we gebonden zijn, vindt de ander van niet. We zoeken en beslissen daarom vanuit het begrip: Grootste gemeenschappelijke deler. In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 15:13 wordt daar helder over geschreven. Nuttig om deze in dit verband te lezen!

Reserveren kerkdiensten
Over het algemeen gaat het reserveren van de kerkdiensten zonder problemen. Meestal krijgt u een bevestiging dat u zich heeft aangemeld. Som lukt, om onverklaarbare redenen, het reserveren niet of wordt de bevestigingsmail niet ontvangen. Wanneer u twijfelt, kunt u altijd, via de mail, aan de scriba een bericht sturen. Hij probeert dan uw probleem op te lossen.

Aannemingsavond
Woensdag 2 september zal een afvaardiging van de kerkenraad acht personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. De gesprekken met de catecheet/predikant hebben plaatsgevonden. Het mag ons als gemeente bemoedigen dat zij het verlangen hebben om publiekelijke belijdenis van het geloof af te leggen. De taak van de kerkenraad om de verlangen te toetsen en de levenswandel te onderzoeken. We hebben, zowel belijdeniscatechisanten als kerkenraad, lang uitgezien naar deze avond. We bidden om een goede en gezegende avond te zijner tijd.

Gelezen/gehoord
‘De Bijbel is een stroom, waarin de olifant zich kan baden, terwijl de mug daarin niet verdrinkt.’

Tenslotte
De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. Voor velen een vakantie die heel anders zal verlopen dan voorgaande jaren. Vakantieplannen moesten worden aangepast of vanwege financiën worden afgelast. Hoe het ook zij, toch wensen we u en jullie een goede rustperiode toe.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 19 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Morgendienst: groep 4 straatnaam R t/m Z
(incl. Rivierdijk 111-515)
Avonddienst: groep 1 straatnaam A t/m G

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Diaconaal Maatschappelijk Werk
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Aleida Groeneveld, Marlene Groeneveld

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 26: 7
avonddienst: Psalm 19: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L. W. Smelt,
Voorthuizen
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 26

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H. Liefting, Gouda
18.00 uur ds. E. K. Foppen, Den Haag

Morgendienst: Groep A
Avonddienst: Groep B

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eredienst – energiekosten
Zondag 26 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur prop. H. Boele, Gouda

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Marijke Vogel, Anke/Jasmijn Vogel

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 105: 1
avonddienst: Psalm 67: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk
18.00 uur ds. D. Breure, Waarder

Morgendienst: Groep C
Avonddienst: Groep A

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Plaatselijk kerkelijk werk
Avonddienst: 1. Plaatselijk kerkelijk werk
2. Eigen gemeente – eredienst