Leer ons zó tellen

“Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”.

(Psalm 90: 12)

____________________________________­­­________________

Wie jong is telt vaak af. Een kind streept op de kalender de dagen tot zijn verjaardag af. Hij weet precies hoeveel nachtjes het duurt voor hij jarig is. Wie ouder is gaat meer optellen. Je kijkt achterom en je verbaast je over het aantal jaren dat je getrouwd bent. Het is voorbij gevlogen. Aan de ene kant is er ontzettend veel gebeurd in al die jaren en aan de andere kant kun je je niet voorstellen dat het al zoveel jaren geleden is.

Mozes is ook met tellen en tijd bezig. In Psalm 90 horen we hem bidden namens het volk: Leer ons zó onze dagen tellen. Het woordje valt op. Waar moeten we in ons tellen mee rekenen? Hij noemt een aantal dingen. Zo maakt hij duidelijk dat wij kwetsbare en vergankelijke mensen zijn. Ons leven hier en nu gaat voorbij. Als we sterk zijn worden we 70 jaar en als we zeer sterk zijn 80 jaar. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat de doodsklok luidt voor iemand die nog (lang) geen 70 jaar is. Staan wij daarbij stil? Tellen we onze dagen in de wetenschap dat wij vergankelijk zijn? Als Jezus niet teruggekomen is, dan zijn de mensen op een dag aanwezig op mijn begrafenis. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Kunt u sterven? Ben jij klaar om God te ontmoeten? Weet jij dat je paspoort getekend is door het bloed van het Lam? Want alleen dàt geeft een toekomst van heerlijkheid en zaligheid. Zo kan ik zeggen en zingen: ” ‘k Zal dan gedurig bij U zijn” (Psalm 73: 12).

De schrijver van de 90e Psalm noemt nog iets ander. De dood is er niet zomaar. Dat onze dagen voorbij gaan, heeft te maken met Gods verbolgenheid, met Zijn woede over de zonde. De dood hoort niet bij het goede leven. Het was er niet voor de val in het Paradijs. De dood heeft zijn intrede gedaan door onze overmoed en hoogmoed, door onze ongehoorzaamheid en opstandigheid. Het loon op de zonde is de dood. Maakt dat ons niet heel klein? Als je terugkijkt naar de jaren die achter je liggen, of dat nu huwelijksjaren, levensjaren of werkzame jaren zijn, dan zit daar zoveel zonde in. Op zoveel dagen deed je niet wat God van je vroeg. Je was gericht op jezelf en deed je kinderen en collega’s, je vrienden en bekenden geen recht. Als de Heere op mijn zonde let, dan kan ik niet bestaan. Iedere dag die ik erbij krijg is echt een wonder!

Je dagen tellen is ook rekenen met God. Mozes daalt in dit gebed diep af. Wij zijn vergankelijke en zondige mensen. Maar hij is hoog begonnen. “Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie”. De eeuwige God die de tijden omspant, is in de tijd gekomen. Hij heeft zicht ontfermd over Israël als een veilig huis. Zie jij die goede hand van God ook als je de dagen telt? Dat je in dankbaarheid je dagen telt omdat de Heere er steeds is met Zijn genade en goedheid. Ga jij zo het nieuwe jaar in? Om telkens weer te merken dat de Heere je opvangt, dat Hij zorgt en leidt, dat Hij uitkomst geeft waar jij zelf geen uitkomst ziet, dat Hij kracht geeft om te dragen waar de last zo zwaar drukt en dat je op Hem aan kunt omdat Hij de betrouwbare is. Je dagen tellen in stille verwondering omdat de Heere er is met Zijn genade en goedheid, met Zijn troost en zegen, met Zijn Woord en nabijheid.

Zo je dagen tellen gaat niet vanzelf. Niet voor niets bidt Mozes om zo te leren tellen. Het is de Heere Zelf die onze ogen opent voor onze kleinheid en Zijn grootheid. Wie zo leert tellen krijgt een wijs hart. Wat is een wijs hart? De spreukendichter zegt: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN” (Spreuken 9: 10). Iemand met een wijs hart dat is iemand die diep ontzag heeft voor God, Hem God laat zijn en zijn denken laat bepalen door de Heere Zelf. Een wijs hart is een uitgestoken en open hand naar de hemel. Die hand maakt duidelijk: U heb ik nodig. Het valt op dat in de Bijbel over wijsheid nogal eens gesproken wordt als over een persoon, bijvoorbeeld in Spreuken 8. “Toen Hij de hemel gereedmaakte (..), was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht” (Spreuk. 8: 37). Als je dat leest, aan Wie moet je dan anders denken dan aan de Messias? Jezus is de wijsheid. Paulus onderstreept dat: “Ik had mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Kor.2: 2). En dan zegt hij er ook dit van: “Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid” (1 Kor.2: 7). Kortom, een hart vol wijsheid, is een hart vol van de Heere Jezus. En dan begint onze tekst echt te stralen. Ondanks mijn vergankelijkheid en zondigheid heeft God de hemel geopend en Zijn Zoon gegeven. Hij is door oordeel en dood heen gegaan. Hij is de Opstanding en het Leven. Hij werkt toe naar een grote en heerlijke toekomst met Hem. Met deze Christus in het hart kan ik vrijmoedig tellen in 2021. Optellen en aftellen. Nog even en Hij komt. En Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Op de grens van een veel bewogen jaar

‘Wat de toekomst brengen moge,

ons geleidt des Heeren hand.

Moedig slaan we dus de ogen

naar het onbekende land.’

Aan het begin van 2020 konden we ons onmogelijk indenken wat dit ‘onbekende land’ voor kerk en maatschappij zou kunnen inhouden. Inmiddels weten we van de bijzondere omstandigheden en veel beperkende maatregelen die een grote stempel op ons leven en gemeente-zijn drukken. Ondanks dit alles mocht en kon veel gemeentewerk doorgaan en hoefde er geen enkele kerkdienst te worden geannuleerd. We zeggen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben hartelijk dank! Er is werkelijk onvoorstelbaar veel werk verzet. In onbekende omstandigheden worden onbekende talenten en mogelijkheden zichtbaar. De onderlinge verbondenheid mag hierin steeds weer worden ervaren, waarbij de techniek een belangrijke schakel is geworden. We danken bovenal God dat Hij daarvoor het achterliggende jaar kracht en liefde heeft gegeven.

Op de Algemene Kerkenraad worden ieder jaar ook de verslagen van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente besproken. Ook wordt verantwoording gegeven van het financiële beleid. Hoewel dit grotendeels zakelijke aspecten van de gemeente betreffen, blijkt ook hierin de grote betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

Daarnaast mogen we weten dat al dit werk wordt gedragen door de gebeden van velen in de gemeente. Laten we hierin onophoudelijk volharden, want op dit gebed doet God grote wonderen, ook 2021.

Het is ons verlangen en vertrouwen dat de gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in het Woord van God tot zegen voor haarzelf en voor allen met wie zij in aanraking komt. Tot lof en eer van Gods grote Naam; Zijn werk gaat door.

‘Waar de weg ons brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand

lopen we met gesloten ogen

naar het onbekende land!’

Een gezegend 2021 toegewenst!

Preses en scriba AK

Bibliotheek gesloten

In verband met de strenge coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 16 januari gesloten.

We hopen op betere tijden.

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

De hulp wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven

Steun nodig?

Ken je het psychopastoraal team Kruispunt al?

Het psychopastoraat is een aanvullende vorm van begeleiding naast het reguliere pastoraat en hulpverlening en is er voor jongeren en volwassenen. Het psychopastoraal team bestaat uit vrijwilligers die toegerust zijn om psychopastorale begeleiding te bieden.

Vanuit liefde en oprechte belangstelling zien wij graag naar u en jou om. Je kunt je verhaal in vertrouwen bij ons kwijt.

Mogelijk iets voor u/jou? Neem contact op met Emelia van de Voorde, coördinator van Kruispunt via 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

Meer informatie? www.hghg.nl/kruispunt

Bedankt!

De actie ‘een kilo liefde’ is inmiddels al weer even geleden. Heel veel dank voor al uw giften. Mede daardoor konden we weer veel kilo’s liefde uitdelen en zo iets van God’s liefde laten zien.

Werkgroep ‘een kilo liefde’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 10 januari 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we het diaconale werk in onze eigen gemeente. Ook in onze gemeente zijn er broeders en zusters (ouderen en jongeren) die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeenteleden te ondersteunen door middel van financiële ondersteuning of andere vormen van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2 vers 44 en 45). Keer op keer zijn wij verwonderd en dankbaar voor uw gulle gaven en het vertrouwen dat u als gemeente in ons heeft. Het is ons voortdurend gebed, dat God het diaconale werk in onze eigen gemeente blijft zegenen. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de gemeente.

Verjaringsfonds Eerste kwartaal 2021

De opbrengst voor het Eerste kwartaal 2021 is bestemd voor Stichting Verpleegkundigen Voor Israël. Deze stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van verpleegkundige hulp en -voorzieningen in zorgcentra in Israël. Door middel van financiële hulp is het mogelijk om ziekenhuizen en zorginstellingen te ondersteunen, en hiermee ook goede contacten te onderhouden. Ook bemiddelt de stichting om verpleegkundigen vanuit ons land in Israël te laten werken. Doordat er in Israël sinds december 2018 een demissionaire regering is, wankelt het gezondheidssysteem, omdat daardoor geen extra geld beschikbaar komt om meer verplegend personeel aan te nemen, betere salarissen te betalen en de bedden capaciteit in de ziekenhuizen uit te breiden.

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Overlijden

Donderdag 24 december is op de leeftijd van 72 jaar overleden ds. W. Westland. Van oktober 2015 t/m april 2018 heeft ds. Westland met liefde en toewijding als tijdelijke pastorale beroepskracht en consulent de gemeente met veel vreugde mogen dienen. Wij denken met grote dankbaarheid terug aan deze periode, waarin hij velen heeft mogen troosten, bemoedigen en sterken door hen op Christus te wijzen, Die naar deze wereld kwam om zondaren met God te verzoenen. Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor alles wat Hij ons heeft willen geven in ds.Westland. Het was de Heere Die hem kracht gaf en gebruikte in Zijn dienst. In de betrokkenheid op onze gemeente mocht Gods liefde worden doorgegeven. Ds. Westland heeft zijn aardse huis moeten verlaten. Zijn leven is afgesneden. Zoals een bloem in het veld, broos en vergankelijk. Dat aardse huis is ingewisseld voor een andere woning: “Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.” (2 Korinthe 5:1). Naar deze woning mocht worden uitgezien. Dan is er rouw en verdriet, maar mag er ook troost zijn. We willen onze predikant, ds. W.J.Westland en zijn gezin samen met zijn moeder en verdere familie van harte Gods nabijheid toewensen in het verdriet, opdat de Heere u zal sterken en ondersteunen. We denken ook aan de andere kinderen en kleinkinderen. Dit sterven is tevens een roepstem aan ons allen. Wij leven nog in onze ‘aardse huizen’ en hebben te strijden tegen de zonde, de duivel en ons eigen vlees. Allen die in Christus ontslapen zijn, zijn deze strijd te boven en mogen juichen tot Zijn eer. Dat mag ook het verlangen van ons hart zijn.

De kerkenraad

Pastoraat

Verschillende gemeenteleden hebben inmiddels te maken met het coronavirus. Bij de één is het heftiger dan bij de ander. Zeker voor kwetsbare mensen is het niet niks. We bidden dat de Heere genezing geeft en geduld om de quarantaine uit te zitten. Toen ik zelf in quarantaine zat

moest ik nog wel eens denken aan de melaatsen in de Bijbel die ook in afzondering moesten leven. In Markus 1 lezen we hoe een melaatse voor de Heere Jezus op zijn knieën valt en zegt: “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. Wanneer de Heere Jezus het hoort dan is Hij allereerst met innerlijke ontferming bewogen. (Mark. 1: 40-41)

Bijbelkring

Voor woensdag 13 januari stond er een Bijbelkring gepland. Deze Bijbelkring wil ik digitaal door laten gaan. U kunt dus thuis meedoen. De uitzending begint om 20.00 uur en het gaat over hoofdstuk 4 van het boekje. Daarbij hoort Exodus 12: 1-28. Wilt u de antwoorden op de vragen naar mij toesturen via de mail? U kunt de uitwerking ook door de brievenbus van de pastorie doen. In de uitzending wil ik dan de verschillende antwoorden delen met u. Het is mooi om zo toch samen met de Schrift bezig te zijn.

Giften

Br. J. Poortvliet ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de goede wensen die ik heb ontvangen middels een kaartje rondom de feestdagen en het nieuwe jaar. Wederkerig wil ik graag ieder van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar.

ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Gelezen

‘Gisteren is een herinnering, vandaag is een geschenk en morgen is in Gods hand.’

Onbekend

Tenslotte

Bewogen dagen hebben we als gezin achter ons liggen. In alle vroegte werden we de dag voor Kerst gebeld dat onze (schoon)vader was overleden. Het is geweldig aangrijpend om een vader te verliezen. Allerlei herinneringen komen boven. Vooral denken we aan het rotsvaste vertrouwen op de Heere dat hij kende. Niet alleen vanaf de preekstoel, maar ook thuis in het gezin leerde hij ons hoe belangrijk het is om de Heere Jezus te dienen en dat het een vreugde is om Hem te volgen. Terugkijkend is er veel dankbaarheid voor wat ons in hem geschonken is. Overweldigend was het meeleven rondom het overlijden van onze (schoon)vader. Daar willen wij u, ook namens onze moeder, heel hartelijk voor danken!

U en jou wens ik een rijkgezegende zondag! Een hartelijke groet van de vijf pastoriebewoners aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
sriba.noord@hghg.nl

Bij de wisseling van de jaren

Vorige week sloten we het jaar 2020 af. Een jaar, dat we niet snel zullen vergeten. Dit jaar werd beheerst door Covid-19, dat half maart ons land op zijn kop zette. Ook in de kerk en onze gemeente leek Covid-19 alles te bepalen. Kerkdiensten die online gingen, later met een redelijke groep kerkgangers, dat in oktober weer teruggebracht werd naar 30 personen. Ook bezoekwerk ging anders. Veel contacten op afstand en slechts enkelen aan huis. Binnen de gemeente werden veel initiatieven getoond. Plotseling waren er, veelal jongeren, die de videoteams bemanden en omdat zingen door de gehele gemeente niet meer mocht, ontstonden er mogelijkheden voor gemeenteleden om hun muzikale talenten tijdens de kerkdiensten ten gehore te brengen. Beide initiatieven zijn mooi en zeker ook om te gebruiken, als de tijd weer daar is, dat we als gemeente weer mogen zingen en weer als geheel naar de kerk kunnen komen. Tot in de huiskamers werd iedere zondag het Woord gebracht en er waren predikanten, die de mogelijkheden optimaal gebruikten en het Woord ook meer visueel maakten. Een mogelijkheid, die naar we hopen in het nieuwe jaar verder uitgebouwd kan worden.

We sloten het jaar af met de woorden uit Psalm 4 “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, Heere, doet mij veilig wonen” en er werd o.a. dat mooie lied ‘It is well with my soul’ gezongen, waarvan het eerste vers vertaald luidt: ‘Als vrede, zoals een rivier, mijn weg vergezelt, of verdriet rolt als golven van de zee; wat mijn lot ook is, U leerde me te zeggen: ‘Het is goed, het is goed, met mijn ziel.’

Zo gingen we over naar het nieuwe jaar Anno Domini 2021. Deze Latijnse woorden betekenen dat dit een jaar van de Heer is. Hem willen we ook dit jaar weer in het middelpunt

van ons leven plaatsen, dan zal het een goed jaar worden. We mogen het dan ook in dit jaar van Hem verwachten, dat Hij de middelen die worden aangewend om Covid-19 te bestrijden, ook wil zegenen, dat we elkaar als gemeente ook weer echt mogen ontmoeten, omdat we niet zonder elkaar kunnen. Dit jaar zien we ook uit naar een nieuwe predikant. Dat verwachten we ook van onze Hemelse Vader, zodat die herdersstaf in ons midden ook weer opgenomen mag worden. Daar mogen we ook dringend om bidden!

Dit jaar brengt ons zeker weer dichter bij Zijn wederkomst. Daar mogen we als Zijn gemeente naar uitzien om in de tussentijd ook als Zijn gemeente met woorden en daden het geloof in Hem te belijden.

Namens de gehele wijkkerkenraad een zegenrijk jaar toegewenst.

Piet de Groot, scriba

Onze zieken

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31: 15 en 16a)

Bevestiging ambtsdragers

Met dankbaarheid denken we terug aan de bevestigingsdienst van zondag 27 december j.l. waarin de broeders Erik Kraaijeveld en Arie de Wit werden bevestigd in het ambt van resp. ouderling en diaken. De kerkenraad is weer voltallig.
We vragen uw voorbede voor alle broeders en hun gezinnen.

Reserveringen

Voor zondagmorgen 17 januari willen we ook weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid bieden om t/m vrijdag 15 januari te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Pareldiensten

De volgende Pareldienst is a.s. zondag 10 januari 2021. Ds. Albert van Blijderveen gaat hierin voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgt de muzikale invulling.

De commissie Pareldiensten

Citaat

‘Zolang wij sterfelijke mensen zijn, is iedere genezing tijdelijk. Ik blijf vergankelijk.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken

We bidden voor de vluchtelingen in Ethiopië. Dat mensen die op de vlucht zijn worden geholpen om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Dat er rust en vrede mag komen en dat christenen de vrijheid mogen krijgen om voor hun geloof uit te komen.

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, kansen maar ook ongetwijfeld genoeg uitdagingen. Bid voor voorgangers en kerkelijk werkers in de vervolgde kerk. Bid om hernieuwde energie, plezier en enthousiasme om ook dit jaar weer veel gelovigen toe te rusten in hun geloof.

(Gebedskalender Open Doors)

Noord-Samar is één van de armste provincies van de Filipijnen. De bevolking wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld. ABCCOP, partner van de GZB, wil in deze regio missionaire en diaconaal actieve gemeenten stichten. Bid voor de Filipijnse voorgangers in deze afgelegen regio. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Gebed

Er was in de achterliggende periode met verlies en rouw een muur van gebed. Velen hebben (wijk-overstijgend!) met anderen, maar ook alleen – soms in eenzaamheid! – de Heere aangeroepen om kracht, troost, inspiratie en hulp, ook in het vele dat gedaan moest worden. En de Heere God heeft genadig gedragen en geholpen. Té duidelijk om het hier ongenoemd te laten! Waarom schrijf ik dit? Ter bemoediging om te volharden in de gebeden. (Matth.6: 5-13; 26: 41) Laat de muur van gebed hoog opgetrokken blijven! Rond blijden en bedroefden, jong en oud, gezond of ziek, al het werk in en om de gemeente en dat de ‘deur van het Woord’ wijd geopend zal blijven. (Kol.4: 2-6)

P. van de Voorde

Onze zieken

In het aanmelden en later in de week afmelden voor het aanwezig willen zijn bij de erediensten zien we dat velen in de gemeente positief bevonden worden bij het testen op Corona. In heel het boek Psalmen vinden we troostrijke spreuken in alle vragen, vertwijfelingen, zorgen, verdriet en pijn die een mens kan overkomen. Neem en lees!

Gelezen/gehoord

‘Alleen het geloof ontsluit de Schrift en daarom is het Koninkrijk van God niet te vatten in wereldse denkvormen. We hebben niet van de wereld naar de openbaring of van de tijd naar de eeuwigheid toe te denken, maar precies andersom.’

Tenslotte

Het jaar Anno Domini 2021 zijn we ingegaan. Een jaar waarvan we niet weten wat het ons brengen zal. We weten wel wat het achterliggende jaar ons heeft gebracht. De zorgen van het oude jaar nemen we mee het nieuwe jaar in. Dan kun je tegen het jaar 2021 opzien. Sommige gemeenteleden vragen zich af of dit hun laatste levensjaar zal zijn. Ook 2021 zal een jaar van oordeel zijn, omdat we in een gebroken wereld leven waarin leed, verdriet, wreedheid, kerkverlating, zonde en ongerechtigheid niet verdwenen zijn. Maar we mogen 2021 ingaan met hoop en verwachting omdat Jezus Christus in ons oordeel gekomen is. Hij is een Held die verlossen zal. Namens de kerkenraad de wens en bede voor u en jou dat Gods genade in Jezus Christus met ons allen zij.

P.C. Bakker

Bijbelstudiekring

Donderdag 14 januari stond de volgende Bijbelstudiekring gepland. Vanwege de huidige maatregelen kan de bijeenkomst helaas niet doorgaan. Niettemin kunnen we voor onszelf lezen hoofdstuk 6: Gods liefde. (n.a.v. Rom. 5: 1-21) Alleen vs.8 geeft al zoveel stof tot nadenken: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” We hopen elkaar de volgende keer weer te kunnen ontmoeten in De Parel.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 december 2020

20.00 uur Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 januari

GEEN bibliotheek

Zondag 10 januari

Start zondagsschool

Kerngroepen WG1

Maandag 11 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20:00 uur Moderamen WK1 Vinkeweer 3

Woensdag 13 januari

20:00 uur WG1 Bijbelkring (digitaal)

Zaterdag 16 januari

GEEN bibliotheek

_______________________________________________

Varia

Blik op Maat

Hartelijk dank voor het inleveren van de vele metalen. In 2020 was dat 63.630 kg., hetgeen een bedrag van € 16.645,- heeft opgeleverd. Er werden giften gegeven aan o.a. Woord en Daad, Mercy Ships, Stichting Buitenhof, MAF, de Herberg, de Parel, Open Doors, GZB, Geloven in Spangen, Stichting Moj Blizznji, Interlakes school Ethiopië, Dorkas Voedselactie, Commissie Oost Europa en Lea van der Riet-Luijten. Wilt u via Blik op Maat de goede doelen steunen? Heeft u materialen die weg kunnen? Gooi het in de kruiwagens die klaar staan op Spoorweg 42. Hoe meer er gebracht wordt, des te meer giften uitgedeeld kunnen worden. U kunt bij ons brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels/snoeren, afgedankte computers en laptops, fietsen enz. Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt,

Erik en Bertha Koppelaar

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 december 2020, vierde adventszondag

Zondag 10 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. v.d. Voorde, HC Zondag 29 / 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. v.d.Voorde, HC Zondag 30, (groep A1)

18.00 uur ds. A. de Lange, Nieuw Lekkerland, (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

18.00 uur wijk 2 Noord ds. A. van Blijderveen, Veenendaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Werk in eigen gemeente

2. Eigen gemeente –

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk:

09:30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser

De Parel:

10.45 uur: Denise de Bruin, Julia Veldman

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.