Kerkblad 76-29

 

“Zalig zijn de vredestichters”

(n.a.v. Mattheüs 5: 9 en Psalm 34: 12 – 15)

____________________________________­­­________________

Vrede. Als we dat woord even op ons in laten werken, dan begrijpen we hoe mooi deze zaligspreking is. Vrede betekent: heelheid. Hier heeft dat met name te maken met onze relaties. Heelheid laat zich herkennen in een sfeer van onderlinge liefde en harmonie zowel in het leven met de Heere, als in het leven met onze naaste. Vrede en liefde hebben alles met elkaar te maken. “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Rom.13: 10). Het gevolg is vrede.

Vrede is een kostbaar, maar ook kwetsbaar goed. De vrede raakt snel verstoord. In gezinnen, in de kerk en in de samenleving blijkt dat er niet zoveel nodig is of het is gedaan met de vrede. Het hoeft niet, maar vaak leidt verschil van mening tot onvrede of zelfs tot conflict. Nog erger is, als die meningen ongefundeerd zijn. Dat maakt ons kwetsbaar, ook als samenleving waarin de sociale media een grote rol spelen als het gaat om het verspreiden van meningen.

We leven in een bijzonder ingrijpende periode. Met de huidige pandemie, de gevolgen en de aanpak daarvan, ligt het voor de hand dat we daar wat van vinden. En dat is goed, als het constructief meedenken betreft. Maar het wordt levensgevaarlijk als we verstrikt raken in algoritmes van het internet, die ons binnenleiden in de fictieve wereld van complottheorieën, die het gezag van de overheid ondermijnen. Blijkbaar zijn velen er vatbaar voor in tijden van verwarring waarin juist behoefte is aan houvast. 

In Psalm 34 horen we andere taal. “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (vers12 – 15).

Vrede moet je najagen. Dat begint bij het behoeden van je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg van de gevolgen van het spreken van bedrog. Het brengt boze mensenmassa’s op de been, die op het verkeerde been zijn gezet door bedrog of de halve waarheid. Zwijgzaamheid is een betere optie.

Als we spreken vanuit frustratie of onvrede, dan zijn er maar een paar woorden nodig om vrede en harmonie in de relatie te verstoren. Dat geldt ook in de kerk en aan de keukentafel. In dat opzicht wordt er in deze tijd veel van ons gevraagd, gezien de beperkingen in het gemeenteleven en de eredienst. En niet minder in de gezinnen waar dagelijks thuisonderwijs wordt gegeven en veel van ouders en kinderen wordt gevergd. Zwijgzaamheid – hoe lastig soms – voorkomt veel irritatie en onvrede. Wie dagen liefheeft om het goede te zien, moet de vrede najagen. Juist in een sterke band van vrede ligt veel houvast. En dat is méér dan welkom in onze tijd. Wie zijn tong en lippen behoedt, bewaart en bewaakt veel vrede.

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. Waarom dat laatste? Omdat God de Eerste is Die vrede maakte met ons! Dat mocht alles kosten. Gods weg van vrede met ons was ‘door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1: 20). God gaf Zijn eigen Zoon om ons met Zichzelf te verzoenen en vrede te maken. Aan het kruis zweeg Hij in Zijn liefde (Zef.3:17). En in liefde spreekt Hij van vrede (Ef.2:14; Rom.5:1). Wie dat gelooft en steeds dieper tot zich laat doordringen, zal de vrede koesteren. Die vrede is ook een vrucht van de Geest (Gal. 5: 22). Een vrede als voorbode van de eeuwige vrede van Gods Koninkrijk. Een vrede als een weerspiegeling van de vrede van God in onze harten. Daarom zegt Jezus: “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. 

P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot en met 9 februari 2021, betekent dit dat ook de gemaakte afspraken van half december 2020 in de gemeente van kracht blijven. Daarnaast is er grote onzekerheid en zorg over de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten, die zich aanzienlijk sneller kunnen verspreiden. Alles bij elkaar een dringende oproep aan ons allen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken, waarbij de ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen:

Kerkdiensten

Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen en mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal 2 personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierbij ook van toepassing. Indien de situatie, ondanks alle maatregelen, ernstiger wordt, is het voorstelbaar dat de kerkdiensten verder moeten worden afgeschaald.

Zingen in de kerk

Ten aanzien van het zingen in de kerk is er recent door de PKN een zeer dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. Ook het zingen door enkele personen of zanggroepen wordt geheel ontraden. De wijkkerkenraden hebben besloten dit advies op te volgen en zullen de praktische invulling nader uitwerken.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode, tot en met tenminste 9 februari 2021, alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. 

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wijkgroepen in alle wijkgemeenten?

Gemeentebinding in coronatijd

Het is een lastige tijd om de binding binnen de gemeente vorm te geven. Ook het samenkomen in wijk- of buurtgroepen is nu niet mogelijk. Toch kunnen we wel een aantal dingen doen die de binding bevorderen zoals: je buren uitnodigen voor de koffie, een kaartje sturen of telefoontje plegen, gebed voor je buren. Adopteer bijvoorbeeld drie buren om voor te bidden of ga eens samen een kerkdienst mee kijken / beleven. Ook kunnen we in deze tijd proberen om wijkgroepen nog wat verder op te zetten waar dat nog niet gebeurd is. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat is een wijk- of buurtgroep?

Onze gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten: Oost, Noord en Zuid. Deze zijn weer onderverdeeld in wijken met elk een wijkouderling. Het idee is dat iedere wijk beschikt over één of meerdere wijkgroepen bestaande uit 10 – 15 gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij maakt het niet uit van welke wijkgemeente je lid bent. Zo’n wijkgroep komt zo mogelijk 2x per jaar (of vaker) bijeen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Daardoor weet je elkaar misschien wat makkelijker te vinden en kun je omzien naar elk ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden maar vooral ook voor onze buren met wie we misschien wat minder gemakkelijk contact hebben. We willen elkaar stimuleren om onze (niet kerkelijke) buren hierbij te betrekken.

Er klinkt nogal eens de opmerking dat zo’n wijkgroep een extra is naast verenigingen of Bijbelkringen. Dat is niet het geval. Een wijkgroep is geen Bijbelkring. Natuurlijk is het mooi om met je wijkgroep Bijbelstudie te doen, maar zoek dan ook naar drempelverlagende mogelijkheden om je buren bij de groep te betrekken.

Iedere wijkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de geografische wijkouderling. En wanneer u lid bent van een andere wijk dan is uw wijkouderling hier ook bij betrokken. Nu vindt niet iedereen het nodig om aan een wijkgroep deel te nemen. Dat kan o.a. zijn omdat u al vaak met buren (nu helaas wat minder) samenkomt. Dat is prima natuurlijk, maar wilt u ook dan om u heen kijken hoe u uw buren tot steun zou kunnen zijn?

Coördinatoren en Evangelisatie medewerkers gevraagd

Er zijn al vele wijkgroepen gevormd binnen de drie wijkgemeenten. Heeft u er nog weinig of niets van gemerkt? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Bent u / jij bereid om mee te helpen een groepje in uw wijk op te zetten? Neem dan contact op met onderstaande ouderlingen die coördinatoren en wijkouderlingen hierin willen ondersteunen. Een coördinator is een oog en oor in de buurt, die samen met een andere wijkbewoner bedenkt hoe je aan binding invulling kunt geven. Zonder coördinator kan een wijkouderling niet starten.

Tevens zijn we op zoek naar Evangelisatie-medewerkers die aan een wijkouderling kunnen worden gekoppeld.

Wij horen graag van u en jou zodat we hier hopelijk spoedig mee verder kunnen.

Wijkgemeente 1 Oost: Leen Klop, tel. 613517; e-mail: evangelisatie1@hghg.nl

Wijkgemeente 2 Noord: Philip de Rover, tel. 611123; e-mail: gemeenteopbouw.noord@hghg.nl

Wijkgemeente 3 Zuid: Kees Pille, tel. 614067; e-mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. 

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod is er voor iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven.

Sluiting bibliotheek verlengd

In verband met de verlenging van de coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 6 februari gesloten. 

Helaas! We zien uit naar betere tijden.

Update uit Uganda

Lieve gemeenteleden,

Allereerst willen we u alsnog van harte Gods zegen toewensen voor 2021! We zien uit naar een nieuw jaar, samen met God.  2021 zal een bijzonder jaar worden voor mij persoonlijk, nu ik toewerk naar mijn definitieve uitzending in april, Deo Volente. Bijzonder om eindelijk de definitieve stap te mogen zetten, na jaren van voorbereiding. Er moeten best nog wat dingen geregeld worden, maar de grootste voorwaarde om te gaan zijn de financiën. Er moet 80% van de maandelijkse giften toegezegd zijn en op dit moment staat de teller op 13%. U begrijpt vast dat dit een gebedspunt is. Bid u mee en wilt u misschien een maandelijkse donatie overwegen? Tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit onze gemeente! Heel hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes en giften, ook rondom de verloving van Derrick en mij! Dat doet ons erg goed! We voelen ons gedragen en geliefd, en zijn dankbaar voor onze verbondenheid met jullie in onze Heere Jezus Christus! 

Hartelijke groet van ons,

Derrick Ainomugisha (Vucci) en Amy de Jong

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verlenging lockdown

De lockdown is verlengd t / m 9 februari. Zie hierover de centrale berichten. Wat betreft de kerkdiensten verandert het beleid dus niet. Wel doet de kerkenraad het dringende verzoek om bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Ten aanzien van het zingen in de kerk is door de PKN het dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Als alternatief voor de gemeentezang worden de psalmen via de geluidsinstallatie afgespeeld. De psalmen zijn ook te horen in de huiskamers (live en via de kerkradio), zodat deze thuis door iedereen meegezongen kunnen worden. We willen u als kerkenraad ook van harte aanmoedigen om dit te doen, zodat de lofzang gaande gehouden wordt. De maatregelen vragen steeds weer om organisatorische aanpassingen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat we de hoofdzaak uit het oog verliezen. Dat is uiteindelijk Gods woord alleen en Zijn dienst. Het gaat om Hem Die naar de wereld gekomen is en in alles de wil van Zijn Vader deed, onze Heere Jezus Christus. “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1: 17 – 19)

De kerkenraad

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- voor de kerk en eveneens € 50,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“God was voordat wij waren. God zal zijn, als wij ons niet meer op aarde bevinden en Zijn Woord is evenals Hij, het blijft en is machtig om te doen, wat het belooft. En Zijn verbond staat vast en wat Hij belooft, kan Hij doen en zal Hij doen. Hij is almachtig, de Eerste en de Laatste in het strijdperk. Zo wordt onze zaligheid niet afhankelijk van ons, maar alleen van Hem.”

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

De lockdown is verlengd en ook in de kerk hebben we nog weer moeten inleveren als het gaat om het zingen. Je kunt er zomaar wat mismoedig van zijn: wat moet het allemaal worden? Laten wij onze ogen richten op de levende Heere Die Zijn Woord laat klinken. Ik moet daarbij denken aan Psalm 119: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen’ (Psalm 119: 84 berijmd). Het is een prachtige psalm om te zingen. Vooral nu komt het er op aan, om deze woorden te leven.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Aankondiging bij overlijden

Eind november j.l. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente verzocht wordt, om bij aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, te gaan staan. Hierop hebben we een aantal reacties ontvangen. Ook blijkt vaak, dat als iemand uit een andere wijk is overleden, er nabestaanden in onze wijk wonen, of we de overledene goed kennen. Daarom hebben we besloten om in het vervolg te gaan staan bij iedere aankondiging van een overlijden, ongeacht uit welke wijk de overledene komt en alleen de voorzang aan te passen bij een overledene uit de eigen wijkgemeente.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de berichtgeving van de overheid is besloten om ons beleid dat we sinds half december voeren, ongewijzigd voort te zetten. Daarna kregen we het dringende advies van het moderamen van de PKN, om gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige datum van de lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten om dit advies op te volgen. Gelukkig hebben we inmiddels behoorlijk wat liederen, die tijdens eerdere diensten zijn opgenomen. We zullen tijdens de diensten dan ook, zoveel als mogelijk is, hier naar kijken en luisteren. Het moderamen van de PKN noemt als één van de redenen als basis voor haar advies: “De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus”. Daarnaast ervaren we, dat er in ons dorp veel besmettingen zijn. Daarom hebben we voor afgelopen zondag een actief ontmoedigingsbeleid gehanteerd voor het fysiek bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege dezelfde redenen zullen vanaf zondag 24 januari de diensten van onze wijk uitsluitend nog online te bezoeken zijn. We vinden dit een pijnlijke beslissing, maar vinden dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen t.o.v. onze gemeenteleden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur zal zijn.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 28 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat

Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor alle ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, die (ernstig) in de problemen zijn gekomen door de lockdown en zich zorgen maken over de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van hun personeel.

In 2020 deelden we weinig nieuws uit Kazachstan. Toch staan de bijna vijf miljoen christenen in dit land onder druk. Als ze bijvoorbeeld een kerk willen registreren, moeten ze vijftig handtekeningen van inwoners verzamelen. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om samen te komen. (Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte 

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 5,- voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 11 januari konden we als kerkenraad niet vergaderen in verband met de geldende beperkingen. Als moderamen zijn we wel bij elkaar geweest om de meest noodzakelijke dingen te bespreken. Woensdag 13 januari was er een overleg van de scriba’s van de wijkkerkenraden met de scriba en preses van de AK om het een en ander af te stemmen met betrekking tot het gemeente-zijn in coronatijd. De volgende dag kwam het dringende advies binnen over het zingen in de kerk. Daar moet dan ook binnen (te) korte tijd een beslissing over worden genomen. Nu kan er veel besproken worden via de mail binnen kerkenraad en / of moderamen, maar soms is dat ook niet meer mogelijk en gewenst. Dan besluit het Dagelijks Bestuur van een kerkenraad wat te doen. Zo ook met betrekking tot het zingen in de kerk. Allerlei oplossingen zijn mogelijk en kunnen uitgevoerd worden. De vraag is dan om alle aspecten van de oplossingen te bekijken en te bezien of dat wenselijk is. Zo is het besluit gevallen om het zingen in de kerk niet te doen en vervangende oplossingen achterwege te laten. Het is ingrijpend dat we ons als gemeente in stilte moeten hullen. We voelen met elkaar de pijn hiervan, maar laat de lofzang, in alle stilte en onder begeleiding van het orgel, tot God zijn. 

Gelezen / gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters 

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08 

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 24 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G.Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland 

H.C.Zondag 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.Maas, Dordrecht (groep C1 )

18.00 uur ds. P. v.d. Voorde,

H.C. Zondag 31 (groep C2 )

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid  rb / ds. M.C.Stehouwer,

Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. A. de Rover,

Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Nieuwe Kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet

Oude Kerk 09.30 uur: Willemijn van Hof, Anne-Lynn de Jong

De Parel 10.45 uur: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66:10

avonddienst: Psalm 27:7

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Daniëlle Terlouw, Hilde Breugem (reserve)

Collecten

1. Project kerk en school – International Justice Mission (IJM)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.