76-30

Bid jij echt?

Kracht van gebed 1 van 7

“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”.

(Lukas 11: 1)

____________________________________­­­________________

Bidden, dat doen we allemaal. Tenminste dat hoop ik wel. Maar bidden en bidden is ook twee. Er is nogal een verschil tussen ‘Here, zegen dit eten, amen’ en een gebed waarbij je tijd apart zet om echt met God in contact te zijn. En wie herkent niet het verlangen dat je gebed meer impact zou hebben of dat je gebed echt een gesprek is met God. Misschien geef jij aan dat verlangen net iets andere woorden, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.

Hoe komt het dat bidden zo vaak heel veel moeite kost? Zou het kunnen zijn dat het moeite kost omdat we soms zo weinig uitwerking op ons gebed zien? En hoe komt dat dan? Hoort God ons niet? God hoort ons zeker wel. We zullen de oorzaak dat ons gebed lang niet altijd uitwerking lijkt te hebben vooral bij ons zelf moeten zoeken.

Gebed, wat verwacht je van je gebed, of wat geloof je van gebed? En wat is eigenlijk gebed? Genoeg vragen om rond dit thema een serie meditaties te schrijven in het kerkblad. En laten we dan beginnen met de vraag wat nu eigenlijk gebed is. Je kunt om op die vraag antwoord te geven op zoek gaan in de Psalmen. Dat zijn eigenlijk allemaal gebeden van gelovigen. Toch geloof ik steeds meer dat als je echt wilt weten wat bidden is, je aan het begin van het Nieuwe Testament moet beginnen. Als je echt wilt weten wat bidden is, dan zou je moeten beginnen bij de vraag van de discipelen: “Heere, leer ons bidden.”

Die vraag is nogal vreemd en daarom belangrijk. Die vraag is ongeveer hetzelfde als dat een kind dat altijd zijn gebed bidt voor het eten en het slapen en dan vraagt aan zijn ouders om hem te leren bidden. Dat heb je je kinderen toch geleerd? Je leert ze bidden, door ze hun gebed voor het eten op te laten zeggen, door een avondgebed te leren. Ze hoeven eigenlijk niet meer te leren bidden, want dat heb je ze geleerd van kinds af aan. Dat was bij de discipelen niet anders. Ook de discipelen van Jezus hadden leren bidden. De hele Joodse cultuur was vol van gebeden. En toch vragen zij aan Jezus om hen te leren bidden.

Die vraag lijkt nogal overbodig, maar toch is hij dat niet. Daar kom je achter als je even meekijkt naar de omstandigheden waarin de discipelen dat vragen. Dat lees je vooral in het Lukasevangelie. Daar lees je ook de omstandigheden waarin die vraag gesteld werd. Bij de andere evangelisten begint Jezus gewoon het ‘Onze Vader’ te onderwijzen, maar Lukas laat ons nog iets anders zien. In hoofdstuk 11 schrijft hij: “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”

De discipelen vragen hier niet om hetzelfde gebed te leren dat Johannes zijn discipelen leerde. Ze vragen eigenlijk
als discipelen aan hun Rabbi om op dezelfde manier te bidden zoals Jezus Zelf deed. Zoals Johannes de Doper als rabbi zijn discipelen leerde na te doen wat hij deed, op diezelfde manier vragen de discipelen van Jezus dat aan hùn Rabbi. En op welk moment deden ze dat? Na het moment dat ze Jezus hadden zien bidden. Ze laten Hem ook eerst uitbidden en pas als Hij klaar is, komen ze met hun vraag. Ze vragen niet om een gebed uit hun hoofd te mogen leren, maar ze vragen om te leren bidden zoals Jezus dat deed. Ze hadden gezien, wat in de hele wereldgeschiedenis nog niet te zien was geweest: De Zoon van God sprak met Zijn Vader. Zo was er nog nooit gebeden en wat de discipelen zagen heeft hen geraakt. Ze zien hoe de Zoon met de Vader in gesprek is.

Wat de discipelen deden aan gebed was een vorm en was God aanspreken op afstand en met heilig ontzag, maar wat Jezus deed, dat was totaal nieuw voor hen. En dan willen ze als discipelen ook dat van hun Rabbi leren. Ze vragen niet om een voorbeeld gebed, maar om de manier van bidden als Kind met Zijn Vader. Weet je wat de discipelen hebben gezien toen Jezus bad? Intimiteit! Ze vragen niet om woorden te leren, maar ze vragen om die intimiteit met de Vader te leren. Ineens zagen ze wat echt bidden was. Bidden is komen in de intimiteit met de Vader en daar je hart delen en de Vader Zijn hart met jou laten delen. En Jezus onderstreept dat met de eerste woorden van het gebed dat volgt: “Onze Vader…”. Hij zegt niet Mijn Vader, maar onze Vader. Hij leert Zijn discipelen kind te zijn in de intimiteit met de Vader. Daar begint gebed.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Kind-School-Gezin

Aanstaande zondag staan de ochtenddiensten in het teken van kind, school en gezin. Ondanks alle beperkingen willen we er met de scholen toch aandacht aan geven. Het thema is dit jaar: ‘Petrus’. Wat kunnen we veel leren van Petrus, zijn ontmoetingen met de Heere Jezus, zijn fouten en herstel, zijn woorden en brieven. We zien er naar uit om hier met de kinderen bij stil te staan.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor International Justice Mission, een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. In delen van de wereld worden kinderen helaas nog steeds mishandeld, misbruikt en uitgebuit, bijvoorbeeld in steenfabrieken of in de visserij (zie website https://www.ijmnl.org voor beeldmateriaal). Deze kinderen gaan niet naar school, spelen niet buiten met vriendjes en hebben geen veilige plek om te wonen. Met onze gaven mogen we hen helpen. Goede diensten toegewenst!

Start nieuwe kerngroepen

Elk jaar in januari starten we met de tieners uit groep 8 met nieuwe kerngroepen. Als start hebben we altijd een startmiddag op een zondag in januari. Binnen de huidige maatregelen is deze start niet mogelijk. Het is nog onduidelijk wanneer we deze middag wel kunnen organiseren. We houden de ontwikkelingen in de gaten en wanneer er meer duidelijk is zullen we een middag plannen en hier alle tieners uit groep 8 voor uitnodigen.

We zijn nog op zoek naar een mannelijke kerngroepleider voor dit jaar, heb jij hier interesse in? Neem dan contact op met Erik van de Wetering: jeugdouderling.noord@hghg.nl

Commissie Kerk en Israël

Op de website HGHG heeft de commissie een nieuw artikel geplaatst met als titel ‘Samen met Israël blij zijn’. Van harte aanbevolen om daar kennis van te nemen. Zoals reeds eerder geschreven bevelen we het boek met als titel ‘Zegen door Israël’ van ds. Lohuis aan om te lezen. Op eenvoudige wijze zet de schrijver de plaats van Israël in de Bijbel en in Gods heilsplan uiteen.

Het boek is te koop bij boeksjop Rinnah.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 31 januari 2021

De diaconale collecte voor deze Kerk-School-Gezin-zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu méér slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Zondagmiddag werd de Heilige Doop bediend aan Naomi Cornelia Egas. Zij kreeg als persoonlijke tekst Psalm 147: 1 en 3 mee. In de verkondiging hoorden we over Naomi. Het tekstgedeelte voor de preek was Ruth 3: 17 en 18. Naomi kreeg van Boaz zes maten gerst, een belofte op zich. We hoorden van haar vertrouwen. Ze was er vast van overtuigd: “Die man zal niet rusten tot hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht.” Het thema van de dienst was: Veel beloofd, veel vertrouwen!

Pastoraat

Laten we ook meeleven met gemeenteleden die, nog meer dan anders, in deze tijd van lockdown alleen zijn. Laten we als gemeente ons houvast zoeken in de Heere zelf en onze zorgen op Hem werpen. De Heere Jezus roept ons toe: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. (Mattheus 11: 28)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 februari is er weer een Bijbelkringavond. Ook deze keer is het een uitzending vanuit de Nieuwe Kerk. Aan de beurt is hoofdstuk vijf van het boekje. Daarbij hoort Exodus 15: 1-18. Het is de moeite waard om hierbij ook het doopgebed te lezen dat u vindt in het doopformulier.

Het was mooi dat de vorige keer een heel aantal kringleden de antwoorden van hun vragen hebben ingestuurd. Wilt u dat ook deze keer weer doen tot uiterlijk maandagavond 1 februari? U kunt ze mailen of uitgeschreven door de brievenbus van de pastorie doen. Vanwege de avondklok beginnen we iets eerder en wel om 19.30 uur.

Gelezen

‘Discipelen worden gesmaad, maar getroffen wordt Jezus zelf. Op Hem komt alles neer, want om Zijnentwil worden zij gesmaad, Hij draagt de schuld. Het scheldwoord, de dodelijke vervolging en de laster bezegelen de zaligheid van de discipelen in hun gemeenschap met Jezus’.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

De morgendienst van aanstaande zondag staat in het teken van Kerk, Gezin en School. Dit jaar staat in de themaweek Petrus centraal. In de dienst lezen we Matthéüs 14: 22-33. De Heere Jezus wandelt over het water en Petrus gaat over het water naar Jezus toe. Het is fijn als deze geschiedenis alvast thuis in de gezinnen is gelezen met elkaar. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij.” (Psalm 86: 6-7)

Kerk-school-gezinsdienst

Deze week is het de kerk-school-gezinsweek met het thema ‘Petrus’. Via je juf of meester heb je gehoord welke Bijbelverhalen en liederen centraal staan. Toch is het een andere week dan we gewend zijn door de gevolgen van corona. Nu we de creatieve knutselwerken van jullie niet in de kerk kunnen zien, hebben we daarom het volgende bedacht: We willen jullie vragen thuis een verwerking over Petrus te maken. Dit kan een knutselwerk of tekening zijn, een gedicht of gesproken bericht, een gezongen lied over het thema, of misschien heb je wel een ander idee. Willen jullie van je verwerking een foto of een filmpje maken en deze digitaal opsturen naar: jeugdouderling.noord@hghg.nl? De sluitingsdatum hiervoor is zaterdag 30 januari, om 12.00 uur. Het zou heel leuk zijn als jullie op deze manier de dienst mee invulling kunnen geven. Doen jullie mee? We kijken uit naar jullie inzendingen! Deze dienst wordt geleid door ds. C.D. Zonnenberg in De Parel.

Pareldienst

Zondagavond 7 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden.

Voorganger is ds. Bart Ouwehand uit Andel. Het thema is ‘Beschermd voor het Koninkrijk’. Vanuit Handelingen 12, waar het gaat over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis, worden we bemoedigd.

De band Kingdom verzorgt de muzikale invulling met eerdere opnames van diensten en uit eigen repertoire.

Via ministry@hghg.nl kun je vragen om contact met het ministryteam en dat is niet beperkt voor tijdens de dienst alleen, maar ook bedoeld daarbuiten.

De eerstvolgende Pareldienst is op 21 februari met ds. L.J. van Lingen uit Beusichem – Zoelmond.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Degenen die publieke zaken hebben te behandelen, en vooral die overheden aanstellen of benoemen, behoren God om raad te vragen, en van Hem wijsheid te begeren, opdat hun keuze Hem tot eer strekke.’

Matthew Henry (1662 – 1714)

Ontvangen gift

Ds. E. van Rooijen mocht een gift van € 20,- voor de kerk ontvangen, waarvoor hartelijk dank.

Bidden en danken

We bidden voor de overheid die in deze moeilijke tijd beslissingen moet nemen, dat God kracht wil geven aan politici die landelijk, provinciaal en plaatselijk voor Zijn naam uitkomen.

In 2020 stond Niger op de laatste plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of dit land in 2021 ook op de ranglijst staat. Wilt u bidden voor christenen in dit land? (Gebedskalender Open Doors)

De coronabesmettingen nemen in Latijns-Amerika helaas ook weer toe. Voor de kerken is het moeilijk om samen te komen. Ondanks alle beperkingen ondersteunen ze in heel het land gezinnen die het moeilijk hebben. Wilt u bidden om volharding in deze moeilijke tijd en om een leven in afhankelijkheid van God? Bid dat juist nu mensen ook de kerk mogen vinden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, en online met elkaar verbonden via de techniek en bovenal door Zijn Geest.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

In verband met besmetting (corona) van het gezin moesten we helaas in quarantaine. Jammer dat ik niet in de Kerk-School-Gezinsdienst kan voorgaan. Inmiddels heb ik de eerste online belijdeniscatechese en gewone catechese beleefd met een klein groepje. Hoewel niets boven fysieke aanwezigheid gaat, is het een goed alternatief. Ik hoop dat er steeds meer aanhaken! Zo kunnen we toch verbonden blijven. Velen ervaren dit als een zware periode, niet alleen ouderen, maar ook jongeren en ouders. Contact onderhouden en elkaar blijven bemoedigen is belangrijk. Gebruik ook tijd voor stilte en gebed om je innerlijke leven te delen met de Heere. Daarin deelt Hij rust en kracht. Gods nabijheid in alles toegewenst!

ds. P. van de Voorde

Elkaar zien

Zoals een ieder wel weet, zijn er aanvullende, verscherpte maatregelen getroffen de afgelopen weken. Het is best moeilijk om elkaar als gemeenteleden in het oog te houden, en er voor elkaar te zijn nu allerlei samenkomsten en bezoeken niet door kunnen gaan. Een bemoediging sturen via een kaartje of appje is natuurlijk wel mogelijk. En bel ook gerust met de wijkouderling voor een gesprek. Daarnaast is het gelukkig wel mogelijk om met 30 gemeenteleden de diensten te bezoeken. En zowel in de Oude Kerk als in De Parel is er voor onze wijk wekelijks een dienst, en dat is toch bijzonder als we kijken naar de omstandigheden. Velen van ons maken daar gebruik van, dat is fijn. Zo volgen we de richtlijnen en kan er tegelijkertijd toch nog sprake zijn van een fysieke ontmoeting. We merken dat er eerder gekozen wordt voor de Oude Kerk, maar we attenderen u graag ook nog eens op de mogelijkheid een dienst in De Parel te bezoeken en u daar in te schrijven! Ja, we mogen gelukkig weten dat we onder alle omstandigheden, ook in deze tijd waarin velen meer op zichzelf worden teruggeworpen, in geloof mogen zien en uitzien naar Hem, Die ons vasthoudt; van harte Zijn zegen.

L.H.Y. Eskes/L.T. Veldman

Gelezen/gehoord

‘Gods volk (Israël in de eerste plaats en daarna de kerk) is vandaag de dag zo bijzonder om Zijns Naams wil.’

(2 Samuel 7: 23)

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek Kerk-Gezin-School naar voren zal komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Op de scholen is het leven van Petrus, één van de eerste leerlingen die door de Heere wordt geroepen, behandeld. Hij is ook de leerling die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel. Ook in de kerk zal het zondagmorgen over hem gaan. We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn een voorganger konden vinden die bereid was hierover een preek voor te bereiden. Gedenk hem ook in uw voorbede.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 7 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 31 januari 2021, Kerk-School-Gezin

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. C.J. Overeem, Woerden (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM

                            2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk:

09:30 uur: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 145: 3

avonddienst: Psalm 119: 17

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten

18.00 uur ds. J.C. Breugem – themadienst Kerk, School, Gezin

Kinderoppas

Renske de Knegt, Anke Vogel, Jolanda de Bruin (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.