76-31

Zó is Hij!

“Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”

(Markus 6: 32)

____________________________________­­­________________

Elke dag komt het over ons heen: die niet aflatende stroom van berichten over nood, ziekte en eenzaamheid. De nood ver weg: verwoeste steden, stromen vluchtelingen. Of dichterbij: verdriet om een overlijden, een ernstige ziekte, verbroken verhoudingen. We noemen deze aarde soms ‘een tranendal’ en daarmee is niets te veel gezegd. Bij tijden is het zoveel, dat je het niet in je op kunt nemen – en dan is er ineens die foto van dat bange kind – met grote schrikogen.
Ja, we weten wel, waar al die ellende zijn oorzaak vindt. Het was zo goed op deze aarde, toen God alles had geschapen. Geen ziekte, geen nood, geen dood en geen verdriet. Maar de vijand, die geen enkel gevoel van medelijden had, sleepte met duivelse vreugde de mens mee de afgrond in.

Wat horen we te midden van die ellende? Ontroerende woorden: “Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”. Woorden van de Heiland, als Hij een grote groep mensen voor zich ziet, die er ellendig aan toe zijn. Ze hebben geen eten, ze hebben met allerlei ziektes te maken en komen daarmee tot Hem. Dit alles raakt Hem diep in het hart. Het roept gevoelens van ontferming op.
Intussen moeten we niet denken, dat we bij de Heiland alleen zoetige taal zouden vinden. Hij kon ook uiterst scherpe taal bezigen. Hij ontmoette mensen, ook vrome mensen, die in hun oude leven wilden volharden, die niet van genade wilden leven. Dan sprak de Heere over de eeuwige verlorenheid, de poel, die brandt van vuur en sulfer. Ernstig en scherp. Ontdekkend, zouden wij zeggen.

Deze zelfde Heiland is intussen vol ontferming, als Hij mensen ziet, die in nood zijn. Ze komen naar Hem toe, zoals schapen naar de herder toe komen hollen. Hij ziet hen en zegt als het ware tegen Zijn discipelen: ‘Kijk eens!’ Ja, daar kwamen ze. Ze waren allemaal ziek. Of ze brachten een zieke mee. Ze waren blind. Of kreupel. Of….
Een aangrijpend gezicht. Blinden, die tastend rondliepen. Stommen, die niet eens konden vrágen. Verlamde en kreupele mensen, die wat voortstrompelden of zelfs gedragen moesten worden. Mensen, die door demonische machten opgejaagd werden en die angstig en soms agressief rondliepen. Ze krioelden door elkaar heen.

Wij hebben weer ándere ziekten. Ziekten ‘van de moderne tijd’, zouden we kunnen zeggen. Maar ten diepste is het dezelfde nood. En dit alles gaat gepaard met een ontzaglijke eenzaamheid, omdat tallozen ‘schapen zonder herder’ zijn, geen weet hebbend van de grote Herder der schapen.

Toch kan er een vraag in ons hart opkomen. Lijkt het niet, dat al die mensen alleen met hun uiterlijke nood tot de Heere komen? Je leest er eigenlijk niets van, dat ze met hun zóndenood tot Jezus vluchten. Dat lijkt maar oppervlakkig. Het gaat toch om het voornaamste: dat je in Christus geborgen bent? Als je van een verlamming of een andere ziekte genezen wordt, maar je komt niet tot geloof, dan sta je uiteindelijk tóch voor eeuwig alleen!

Daar is heel wat over te zeggen. Laten we toch maar eerst de troostrijke kant ervan zien. Misschien kampt u met een weg van grote zorg. Dan zien we, dat er niets op tegen is, om daarmee tot de Heere te vluchten. Daar komt bij, dat een weg van beproeving zóveel kan vergen, dat je bijna of helemaal geen oog hebt voor de Heere.
Maar dan lezen we niet, dat de Heere Jezus zegt: ‘Ze willen alleen maar gezond worden. Láát maar!’ Nee, Zijn hart is vol ontferming. Hij geneest hen.
Maar daar laat de Heere het niet bij. Na Zijn genezend handelen gaat Hij onderwijs geven. ‘Hij leerde hun veel dingen’. Hij wees de mensen de weg naar de vrede, naar de enige troost in leven en sterven. Daarbij bedenken we, dat de Zaligmaker straks alleen maar bittere vijandschap zou tegenkomen en elke vorm van ontferming zou gaan missen. Maar daardoor zou Hij ook echt Záligmaker kunnen zijn.
Bij de Heiland vinden we geen valse tegenstelling, maar in Hem zien we, wat ons leer- en liedboek zo prachtig en diepgaand samenvat: ‘Wat is uw enige troost in leven en sterven? Deze, dat ik naar lichaam en ziel het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker’ ben. Hebben we deze vraag leren beantwoorden? Dan kan het gezongen worden:

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
uw ziekten kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in de nood uw redder is geweest.

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsavond Heilig Avondmaal
De bezinningsavond van donderdag 11 februari a.s. kunt u uitsluitend online volgen via de livestream van De Parel, kanaal 3. De aanvang is 20.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 7 februari 2021
Deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie ‘Beter bestand tegen het water’ in Bangladesh. In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Collecteverantwoording
Onderstaand de diaconale collecteopbrengsten die we als college in het 4e kwartaal van 2020 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten momenteel niet plaatsvindt.
04/10: € 2.262,25 voor Christenen voor Israël
11/10: € 4.708,96 voor Voedselhulp Namibië (via Project 1027)
25/10: € 3.154,71 voor algemene diaconale doelen
04/11: € 2.057,35 (dankdag) voor Gevangenenzorg NL
08/11: € 3.204,55 voor transportkosten Dorcas Voedselactie
15/11: € 2.092,15 voor de GZB project Nepal: geloof tussen tempels
22/11: € 2.179,35 voor Stichting De Hoop
29/11: € 3.138,35 voor Gevangenenzorg Nederland
06/12: € 2.919,80 (Heilig Avondmaal) bestemd voor Christenen in Pakistan (via de SDOK)
20/12: € 3.762,39 voor algemene diaconale doelen
27/12: € 3.666,45 voor een project van Tear in Kenia
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
Ruim dertig jaar heeft u postzegels en kaarten voor de GZB in kunnen leveren bij. Wijnja. We willen hen hiervoor heel hartelijk danken. Per 1 januari 2021 heeft Marianne van Milligen deze taak van dhr. en mw Wijnja overgenomen. U kunt voortaan de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen (Nieuweweg 158).
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000 op door het te verkopen aan handelaren. De moeite waard dus!
Onze gemeente werkt hier ook aan mee.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

Update Centraal Azië
De afgelopen tijd was Centraal-Azië regelmatig in het nieuws. Oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië, politieke onrust en rellen elders*, een president die een gigantisch gouden beeld van zijn hond liet maken. Het lijkt bijna alsof het coronavirus weinig invloed heeft in deze regio. Het tegendeel is waar; de pandemie heeft een domino-effect op veel mensen en kerken. Centraal-Azië heeft uw gebed hard nodig!

Wij zijn deelgenoot
Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio. Hier zetten Peter en Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele updates ontvangen van de werkers ter plaatste. Hier volgt een kleine impressie van wat daar gebeurt.
Ondanks dat er veel geduld wordt opgeëist door CoVid-19, vordert de aankleding van dit huis gestaag maar zeker. Met geld en goederen is qua inrichting bijna alles aanwezig om begin dit jaar open te gaan. Daarnaast zijn eind vorig jaar de eerste trainingen van het personeel van start gegaan, hiervoor zijn vier verpleegkundigen aangenomen uit de regio. Tijdens deze trainingen was het mooi om van gedachten te wisselen hoe er wordt aangekeken tegen palliatieve zorg en hoe er kan worden omgegaan met een eerlijk gesprek omtrent de laatste fase van het leven. Gemerkt werd dat dit cultureel gezien heel anders ligt dan in Nederland.
Naast het opstarten van dit Huis, blijft omkijken naar de naaste in de buurt een belangrijk iets. Zo vertelt Peter dat hij vaak een dakloze man tegen komt die op zijn vaste plek zit te bedelen. Nu is geld geven soms een slecht idee omdat er net zo makkelijk drank van wordt gekocht in plaats van iets voedzaams. Daarom is voorzichtigheid geboden. Aangezien de dakloze ‘bananen man’ niet de indruk wekt altijd helder te zijn, wordt geld niet gegeven. Om toch iets te doen wordt altijd iets van een gepelde banaan gegeven die hij dan direct kan opeten. De banaan wordt gepeld gegeven zodat deze niet meer omgeruild kan worden voor drank.
Een ander voorbeeld is een recente gift vanuit Nederland om schoenen en warme kleding te kopen voor de daklozen. Dit is in de winter erg noodzakelijk want er zijn genoeg koude voeten te kleden. Ook hier is echter wijsheid geboden om schoenen en kleding te kiezen die geschikt zijn en niet direct worden doorverkocht voor een habbekrats om de drankvoorraad aan te vullen. Dit soort giften zijn zeer welkom en in samenspraak met de maatschappelijk werkers ter plaatse wordt naar passende manieren gezocht om deze giften tot het juiste doel te laten komen.
Dit is maar een greep uit de verhalen uit de nieuwsbrieven. Hopelijk geeft het wat inzicht in het leven in centraal Azië en het mooie werk dat wordt gedaan. Het blijft onverminderd gelden dat gebed nodig is.

Gebed is nodig
Bid voor de mensen in Centraal-Azië die lijden onder armoede, werkloosheid en huiselijk geweld. Dank ook voor de hulp die kerken kunnen bieden en dat er steeds meer mensen open staan voor het christelijk geloof.
Bid voor alle voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie.
Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor het opzetten van een huis voor daklozen. Bid dat de laatste voorbereidingen voorspoedig verlopen en dat het begin 2021 geopend kan worden.
Dank voor verlenging van 6de werkververgunningen voor Peter, Riek en Gerlinde.
Dank dat de dagbesteding weer open is voor maaltijden en medische zorg.
* Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen, datums en specifieke beschrijvingen.

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Pastoraat
We leven mee met gemeenteleden die met een langdurig ziekteproces te maken hebben. Juist als mensen zelf niet meer bidden kunnen, is het een zegen als er een biddende gemeente is. Zoals ook Petrus in de gevangenis omringd werd door de gebeden van de gemeente. “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” (Handelingen 12: 5)

Belijdenisdienst
Komende zondagmorgen hoopt een gemeentelid belijdenis van het geloof af te leggen. Dankbaar zijn we dat in dit seizoen de belijdeniscatechisatie door mocht gaan en dat de Heere nog weer een belijdend lid aan Zijn gemeente toevoegt.

Heilig Avondmaal
In de dienst van zondagavond lezen we het eerste gedeelte van het formulier van het Heilig Avondmaal. Daarmee bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Zo God het geeft, staat op zondag 14 februari de tafel aangericht. Opnieuw zijn er dan drie diensten. We hopen het avondmaal te vieren op gelijke wijze als de vorige keer. ’s Morgens om 09.30 uur worden de avondmaalgangers van groep B verwacht. In de middagdienst zijn de avondmaalgangers van groep C welkom. Voor de avonddienst nodigen we de avondmaalgangers van groep A uit. Wanneer u aarzelt om aan te gaan, schroom niet om naar de kerk te komen. Juist door het Woord trekt de Heere naar Zijn tafel. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat Petrus over het water kon wandelen toen hij gefocust was op het Woord van de Heere Jezus. Wanneer we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal moeten we maar letten op de stem van de Heere Jezus. Hij roept: ‘Kom!’ Hij is de grote Koning die bij machte is om onze blokkades uit de weg te ruimen. In Zijn goedheid wil hij zondige en kleine mensen voeden met Zichzelf. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam.

Gift
Voor de Nieuwe Kerk ontving ik € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Ware liefde zal door vuur en water heengaan om tot Christus te komen. Zij die het voordeel willen hebben van Christus als Zaligmaker, moeten door het geloof tot Hem komen.’

Mattew Henry (1662-1714)

Tenslotte
In de morgendienst hoop ik te preken uit Mattheus 12: 46-50. Maria komt naar de Heere Jezus. En de menigte wijst Hem er op. Niet de familieband maar de geestelijke band stelt de Heere Jezus dan centraal. Hoe komt die geestelijke band tot uiting? We hopen het te ontdekken. De avonddienst is de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal. Ik ben voornemens om rond het Heilig Avondmaal te preken uit Johannes 4. We horen dan dat de Heere Jezus door Samaria moet gaan. Wat is de reden daarvan en wat heeft dat ons te zeggen? Laten we met verwachting toeleven naar de zondag en met het oog op de diensten elkaar ook opdragen in de gebeden. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Ik roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.” (Psalm 17: 6)

Ben je een Petrus…
… dat was de oplossing van de puzzel, die zondagmorgen in de preek in de Parel verstopt zat. Ik had één fout gemaakt. Een keer een ‘g’ gezegd, en dat moest een ‘e’ zijn. Hopelijk ben je er toch uit gekomen, uit de oplossing. Maareh… ook uit het antwoord op die vraag: Ben je een Petrus?
Daar kun je namelijk ‘ja’ op antwoorden, en dan denk je aan alle mooie dingen uit het leven van Petrus. Bijvoorbeeld dat hij steeds zo dicht bij Jezus mocht zijn, zelfs een paar keer samen met Johannes en Jacobus met de Heere Jezus mee, en de rest van de discipelen moest thuis blijven. Of toen hij belijdenis deed: ‘U bent de Christus!’ Maar Petrus twijfelde ook, toen hij op het water liep; Petrus heeft ook gezegd: ‘Ik ken Hem niet’; Petrus wist het wel eens beter dan Jezus, dacht hij. Petrus, ach, net een mens als jij en ik.
De les? Stel je steeds weer die vraag: Ben je een Petrus? En blijf heel dicht bij de Heiland!

ds. C.D. Zonnenberg

Voorbereiding Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal, voor zover we dat nu kunnen voorzien, plaatsvinden op zondag 14 februari in de kerk uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Heilig Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. We nodigen u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 11 februari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat
‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We danken voor het christelijk onderwijs in ons dorp. We bidden om wijsheid voor het onderwijzend personeel dat door Covid-19 een zware tijd doormaakt. Gelijktijdig danken we dat maandag de kinderen van de basisschool weer naar school mogen. Zowel voor de kinderen als de ouders betekent dit, dat er een gedeelte van het normale schoolleven weer terugkomt.
Bid voor onze broers en zussen in Oezbekistan, met name voor christenen met een moslimachtergrond. Zij komen bijeen in illegale huiskerken. Bid om bescherming en moed. (Gebedskalender Open Doors)
De economische situatie in Zimbabwe was toch al dramatisch, maar nu is het land ook nog in lockdown. Het gezondheidssysteem is zeer zwak. Bid voor de bevolking van Zimbabwe en om wijsheid voor de regering. Bid dat de Geest partnerkerken van de GZB creativiteit geeft om hun werk – ondanks alle beperkingen – voort te zetten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek en een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Avondmaalsdiensten
Aanstaande maandag zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 14 februari op de website verschijnen. In beide diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Net als de vorige keer zullen, wanneer zowel de morgen- als avonddienst is volgeboekt, nieuwe korte dienst(en) worden opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Alle diensten vinden plaats in De Parel. De morgendienst zal niet om 10.45 uur beginnen maar om 09.30 uur.

Gelezen/gehoord
‘In het gebed is het beter een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder een hart.’

Tenslotte
Aanstaande zondagavond zal de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal worden gehouden. Op het preekrooster stond dat zowel in de morgen- als de avonddienst onze predikant zou voorgaan. Omdat onze predikant ten gevolge van de besmetting weer krachten op moet doen, was het niet verstandig om twee keer op deze zondag voor te gaan. Voor de morgendienst is vervanging geregeld. De voorbereidingspreek wordt daarom verschoven naar de avonddienst. Namens de kerkenraad een goede voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 8 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 10 februari
20.00 uur Wijkavond Oost – De Parel

Donderdag 11 februari
20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal via livestream

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 februari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde voorbereiding Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1) – openbare belijdenis van het geloof
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2) – voorbereiding Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in Actie: Bangladesh
2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
De Parel – 10.45 uur: Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 81: 12
avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.P. Kromhout van der Meer, Groot-Ammers

Kinderoppas
Manuela de Koning, Janieke Alblas, Janette Egas (reserve)

Collecten
1. Kerkenraadswerk
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.