77-08

 Waar ben je?

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem:
Waar bent u?”             

(n.a.v. Genesis 3: 9)

____________________________________­­­________________

In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen.

Als je dat op je laat inwerken is dat heel bijzonder. Echt een wonder. De HEERE zoekt contact… Wat erg en verdrietig dat Híj contact moet zoeken. Er was geen verbinding meer! 

Adam en Eva waren weggelopen. Weggekropen in de bosjes om zich uit pure schaamte en ellende voor God te verstoppen.

Het lijkt erop dat wij vandaag die schaamte voorbij zijn. Zitten we er nog wel mee, dat we geen verbinding hebben? Of missen we die niet eens?

Of we er nu wel of niet mee zitten… Gòd zoekt contact. Zo is Hij. Hij kan en wil niet zonder de mens die Hij geschapen heeft. Wat een onvoorstelbare liefde. Wat bijzonder dat de Heilige Geest hier al de Bijbelschrijver inspireerde om de Naam van God te noemen: en de HEERE God riep Adam… Terwijl de mens ontrouw werd en vreemd ging, blijft de HEERE trouw aan Zichzelf en aan de mens Die Hij geschapen had.

Onze belijdenis drukt dat op een ongeëvenaarde manier uit: ‘Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven…’(NGB17)

Ja, zo is onze God. Hij laat het er niet bij. De HEERE wil niet dat Adam en Eva sterven door de noodlottige gevolgen van hun eigen keuze.

Zo is het nog. De vraag van toen, echoot ook vandaag door. In de verkondiging, dé roepstem van de levende God… maar ook onderstreept en ondersteund door zoveel andere roepstemmen. Tot en met de microfoon van het lijden als we onbereikbaar blijven, zoals C.S. Lewis het uitdrukte.

En eerlijk is eerlijk. Dat is wel aan de orde. We zijn niet anders of beter dan Israël: ‘Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest (Psalm 81:12). Dát het wel tot een antwoord komt, heeft alles te maken met de volhardende liefde van God. De kracht van Zijn stem. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)

Dan ga je luisteren. Zelfs als je niet wilde, want je kan niet anders. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding. Hij leert ons luisteren en Gods stem verstaan. Hij legt het antwoord ons in mond en hart: ‘Abba, Vader U behoor ik toe.’ Dat is echt Thuiskomen.

Ja, nu valt de verbinding nog al eens weg. Zijn we door onze zonden ‘onbereikbaar’ zodat Gods signalen niet doorkomen. Maar de HEERE gaat door. Hij roept onvermoeibaar de mens naar Zich toe.

De vraag van toen, ‘Adam waar bent u?’ is echt zo’n vraag die ook vandaag aan het denken zet. Je kunt hem op allerlei manieren lezen.

Waar ben je? De HEERE God is de mens kwijt. Waar ben je nou? Hallo, contact?! Maar ook wáár ben je? Waar heb je je verborgen voor de Alwetende? Hij, Die Adam en Eva in hun angst en schaamte wel ziet, ook al hebben ze zich verstopt in de bosjes. De HEERE kijkt er dwars doorheen en roept ze toch bij Zich.

Voert het te ver, als we voorzichtig de vraag verder invullen? Mens, waar ben je nu mee bezig? Je bent door je ongehoorzaamheid een weg ingeslagen die alleen maar leidt tot angst, schaamte, dood en verderf. Het opent een wereld vol ellende, waar distels en dorens welig tieren en je openkrassen. Een wereld vol moeite en pijn.

Ja, de HEERE God stelt de vragen. Vragen die er toe doen en de schuldvraag van het vele lijden en alle ellende op de juiste plek neerleggen. Mens, waar ben je mee bezig? Welke gevolgen hebben onze keuzes en ons gedrag voor Gods schepping? Wat doen we Hem en elkaar aan?

Dan is het ook een genadige vraag, die een doodschuldige mens terecht brengt! Hallo, contact?! Want de HEERE God roept Adam tot Zich. Hij laat de mens niet aan zijn zelfgekozen lot over. Waar de HEERE God spreekt en ons tot Zich roept, wordt de verbinding hersteld en de mens gevonden. Jezus zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).

ds. J.C. Breugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Planning voor het nieuwe seizoen – !! nog altijd niet compleet

Intussen hebben we een aardige lijst van geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Toch ontbreekt er nog veel. Daarom vragen we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. na te gaan of ze hun planning voor het nieuwe seizoen al hebben doorgegeven. Zo niet: graag zo spoedig mogelijk doorgeven naar e-mailadres: activiteiten@hghg.nl  !

Geef daarbij op wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld de contactgegevens voor bijzondere activiteiten.

Controleer ook of de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel klopt en geef bij wijzigingen de gewenste tekst door.

NB: Ieder blijft zèlf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Openingsweekend zondag 19 september

Themadienst in de kerken

Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in en rondom De Parel. Tot dan!

Openluchtbijeenkomst

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.

Begeleiders gezocht: Nerflanderpad

Voor de (onderbouw) kinderactiviteit tijdens het openingsweekend (zaterdagmiddag 18 september a.s.) worden nog begeleiders gezocht voor het avontuur van het Nerflanderpad! Lijkt het u of jou leuk om te helpen? Meld je dan aan via kinderprogramma@hghg.nl 

College van kerkrentmeesters

Stand van zaken groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk

In het kerkbodebericht van 2 juli hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de stand-van-zaken van het onderhoud aan de Oude Kerk. Toen waren het dak en de goten al vervangen. Inmiddels zijn ook de hardhouten louvre-roosters in de dakkapellen weer up-to-date. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de gevel hebben we de afgelopen weken grote stappen gemaakt. Tijdens de bouwvakvakantie is er vanaf de bovenste twee steigerslagen nieuw voegwerk aangebracht in de gemetselde gevel. Voorafgaand hieraan zijn er vele kapotte en gescheurde stenen uitgehakt en vervangen. Ook zijn er hardstenen waterslagen in de steunberen aangebracht op diverse niveaus.

De komende twee weken wordt er vanaf de onderste twee steigerslagen gevoegd. Daarna gaan we de stalen raamkozijnen aanpakken: gescheurde beglazing wordt vervangen; achter de preekstoel komt gekleurd glas.

Het is de bedoeling dat we in de laatste twee weken van september de raamkozijnen schilderen, de hemelwaterafvoeren vervangen en de gevel impregneren.

Daarna kan de steiger worden gedemonteerd. We zijn dan echter nog niet klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten richten we ons -na het verwijderen van de steiger- op reparatie en schilderwerk van de gestukadoorde gevelplint.

Al-met-al is het weer een hele klus, echter: we hebben de afgelopen maanden opnieuw de betrokkenheid van de gemeente gemerkt; daar zijn we dankbaar voor!

Monitoren

Door de AK is al enige jaren geleden besloten om het tonen van beeld mogelijk te maken in de Oude Kerk. Afgelopen tijd heeft het College van Kerkrentmeesters besloten op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. De komende weken zal gewerkt worden aan het plaatsen van vier monitoren, twee op de galerijfronten en twee op de grote ramen naast de preekstoel.

de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komt men regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken onze mensen met een beperking dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar hebben ze allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het meehelpen met het klaarmaken van het eten. Ook voor hun ouders / verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark kunnen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk èn de zorg die verleend wordt aan mensen met een beperking, meenemen in uw gebed?

Ontmoetingsavonden 2021-2022

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud en Deo volente:

Donderdag 16 september: een diaserie over Onze Waddeneilanden

Donderdag 21 oktober: een dialezing over Stichting Kom Over en Help

Donderdag 18 november: een diaserie ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’

Donderdag 16 december: Kerstviering met broodmaaltijd

Donderdag 20 januari: een diaserie over Pakistan

Donderdag 17 februari: een dialezing over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst

Donderdag 24 maart: een diapresentatie over Natuurparken in Amerika

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

ZENDING

Lea van der Riet-Luiten bericht:

Het is winter in Zuid-Afrika en dat is hier in huis goed te merken. We hadden allemaal een flinke griep te pakken. Yochanan, ons zoontje van bijna 2 jaar, had een week terug ook nog eens de mond-, hand- en voetziekte opgelopen. Dat zorgde voor heel wat ongemak en pijn. Gelukkig is hij dit weer bijna te boven en hopelijk blijft hij nu ook gezond. Verder gaat het hier goed met ons! We mogen weer Bijbelclubs geven nadat de ergste piek van de derde golf voorbij is. Twee weken terug kon ik weer met de eerste Bijbelclub in Strand beginnen (zie foto). Erg fijn dat er gelijk zoveel kinderen waren. Bij zo’n eerste keer beginnen we weer met een basisles en vertellen we wat het Evangelie inhoudt en hoe kinderen tot geloof kunnen komen. In de loop van het kwartaal zullen we vooral over ‘gebed’ praten en behandelen we de lessenreeks over ‘Jozef’. Mooie en leerzame verhalen! Door corona kunnen we heel wat minder kinderen bereiken dan we gewend waren. Zo zijn scholen er nog niet klaar voor om ons te ontvangen vanwege beperkte lesuren. Gebed voor meer Bijbelclubs (ook op scholen) zou heel fijn zijn!

Amy bericht:

Beste gemeenteleden,

Inmiddels voelt het alsof ik al langere tijd in Oeganda ben; er is alweer zoveel gebeurd.

In een notendop zal ik jullie de belangrijkste zaken vertellen, maar hou ook zeker de nieuwsbrief in de gaten die begin september komt. Daarin staat alles veel uitgebreider!

Mijn reis en aankomst verliepen goed en voorspoedig, hier zijn we erg dankbaar voor. Zeker omdat het door Covid natuurlijk best nog even spannend was, zo last-minute.

Eigelijk ben ik direct begonnen met het inrichten van mijn appartementje, wat een zegen om zo’n mooi plekje voor jezelf te hebben op een beveiligd terrein. Alles was netjes geverfd, natuurlijk niet helemaal zoals ik het zelf zou doen, maar goed genoeg! Meubels zoeken en dergelijke gaat allemaal niet zo gemakkelijk als in Nederland, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat het meeste van mijn huisraad compleet is. Dit voelt als een enorme rust.

Het was erg fijn om het land, de cultuur en mensen weer te ervaren. Het voelt toch wel echt als thuiskomen.

Inmiddels zijn de Ugandese lessen ook gestart. Dit is leuk, maar ook pittig. Zo’n andere taal leren, ik ben nog op zoek om dit echt goed gestructureerd aan te pakken met het leren & tijd hiervoor inplannen, maar met veel oefenen met de mensen hier en gewoon doen, kom ik al een heel eind.

De lockdown in Uganda was net na mijn aankomst weer enorm streng geworden. Hierdoor zaten heel veel mensen voor meer dan 6 weken thuis: zonder werk en in grote armoede. De kleine reserves die mensen hadden zijn al tijdens de eerste lockdown opgemaakt en veel mensen zaten zonder eten. Schrijnend om te zien. Gelukkig konden wij, samen met mensen uit de kerk hier, een goede vriend, Derrick & veel mensen uit Nederland redelijk snel een voedselactie op touw zetten. En wat was de zegen ruim! Bijzonder om te zien en zo goed om te kunnen delen aan de mensen die het zo hard nodig hadden.

Op alle voedselpakketten hadden we een sticker geplakt met de logo’s van de organisaties die meehielpen en de Bijbeltekst uit 1 Joh. 4;19 ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst lief had’.

De afgelopen twee weken waren helaas erg zwaar. Ik kreeg een bacteriële infectie, die met medicatie maar moeilijk te bestrijden was. Na veel ziekenhuisbezoeken en moeilijke dagen lijkt het inmiddels wat beter te gaan.

-Willen jullie mee bidden voor een voorspoedig en volledig herstel voor Amy?-

En alvast een save the date! Op 25 september zal er een samenzangavond worden gehouden t.b.v. Special Joy! Verdere informatie volgt via de kerkbode, maar houdt hem alvast vrij in jullie agenda.

Een ieder Gods zegen toegewenst. Met vriendelijke groet,

Amy & haar ThuisFrontTeam

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 29 augustus is er weer een leerdienst. Door een wijziging in het rooster van de leerdiensten heeft ds. P. van de Voorde het vierde gebod al bepreekt. Zondagavond hoop ik het derde gebod aan de orde te stellen. Daarbij horen de zondagen 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus. De focus ligt daarbij op zondag 36.

Laten wij bidden om gezegende diensten voor elkaar en voor ons persoonlijk. “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken” (Ef. 5:1 9).

Pastoraat

In onze gebeden dragen we al onze zieken aan de HEERE op. Sommigen zijn al lange tijd ziek en worden soms steeds weer geconfronteerd met teleurstellingen, lichamelijke gebreken die zich aandienen. Wat is de weg vaak zwaar, ook voor degenen die naast hen staan. Juist in het geloofsleven kunnen de omstandigheden zoveel strijd met zich meebrengen. In Klaagliederen bidt Jeremia: Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding (…) Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; groot is Uw trouw.” (Klaagl. 3:19-22)

Ambtsjubileum

Onze oud-predikant en gemeentelid ds. W. Arkeraats werd op 1 september 1971 bevestigd in zijn eerste gemeente Zegveld. Dat betekent dat hij binnenkort 50 jaar predikant hoopt te zijn. We feliciteren hem en zijn vrouw daar van harte mee. Van 1981 tot en met 1993 heeft hij onze gemeente mogen dienen als gemeentepredikant. En sinds zijn emeritaat in 2008 heeft hij onze gemeente ook op allerlei manieren mogen dienen. In onze wijk ging hij voor in de diensten en was hij in vakantietijd verschillende jaren achterwacht en deed begrafenissen. In getrouwheid en met de liefde van zijn hart mocht hij al die jaren bezig zijn in de wijngaard. We zijn de Heere dankbaar voor wat Hij al die jaren aan hem heeft geschonken en in hem ook aan ons. De Heere zij hem en zijn vrouw nabij en goed, ook bij het ouder worden. Dat zij mogen leven van de belofte: “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is” (Psalm 92:15)

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn onderstaande broeders aftredend:

• Diaken J. Lemson, Poolster 18

• Ouderling P. de Keizer, Groot Veldsweer 141

• Ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, Heijmansweer 7

Broeder J. Lemson heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. De broeders P. de Keizer en

A.J. Versluis hebben zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Naast bovenstaande doet zich de situatie voor dat over  twee jaar, meerdere broeders hun periode hebben uitgediend en niet meer herkiesbaar zijn. Daardoor kan de situatie ontstaan dat meer dan de helft van de kerkenraad aftredend zal zijn. De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling en continuering van onze wijkgemeente. Dat betekent dat de kerkenraad twee extra vacatures voor ouderling openstelt. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitbreiding van de kerkenraad. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken, is het de wens van de kerkenraad dat in bovenstaande vacatures voorzien zal worden. Daarom organiseert de kerkenraad verkiezingen voor ambtsdragers in onze wijkgemeente. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken. Kandidaten voor deze vacatures dienen belijdend lid te zijn van de wijkgemeente. Aangezien ouderling P. de Keizer en ouderling kerkrentmeester A.J. Versluis zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen voor deze vacatures wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 20 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

We bidden of de Heere broeders wil roepen in Zijn dienst. Ambtsbroeders die de roepstem van de Heere volgen en in gehoorzaamheid de weg willen gaan die de Heere hen wijst. Het werk in de gemeente vraagt tijd en inspanning. Als de Heere daarvoor de kracht en genade schenkt, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

Koffiedrinken

Door een misverstand kan het koffiedrinken op zondagmorgen 29 augustus niet doorgaan. Dat is jammer. Het is fijn en goed om elkaar na de diensten ook te ontmoeten. We hopen daarom dat het koffiedrinken verderop in het najaar wel mogelijk is.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk. Zelf ontving ik € 15,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen (bij de preek van zondagmorgen)

“Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige, want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars; maar Christus brengt ons een andere naam, die heet vergeving der zonden, dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Zo is het dan beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven, en er is geen zonde, want

God wil ze om Christus’ wil niet zien”.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie in Noordwolde, een plaats op het grensvlak van Friesland en Drenthe en waar de provinciegrens met Overijssel ook niet ver is. Het was een goede tijd van rust in een prachtige omgeving en op een mooi park waar onze kinderen het met elkaar ook goed naar hun zin hadden.

Volgende week gaan de schooldeuren weer open. Dat betekent in de gezinnen weer even schakelen.

We hopen dat kinderen en jongeren er zin in hebben om naar school te gaan. Allen die werkzaam zijn in het onderwijs wensen wij wijsheid en vreugde toe.

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

In de gezinsdienst van zondag 29 augustus zal in De Parel de heilige doop worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude Kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer. We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek willen over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Reserveringen

Afgelopen zondagmorgen waren er meer aanmeldingen, dan dat er plaats was. Achteraf bleek, dat ca. 20 personen hun gereserveerde plaats niet innamen, zonder dat dit tevoren was gemeld. Dat is jammer! Als u onverhoeds niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Dat kan t/m zaterdag 18.00 uur via de mail die u bij aanmelding van info@meevieren.nl hebt ontvangen door op de link te klikken. Na zaterdag 18.00 uur kunt u een mail sturen aan scriba.noord@hghg.nl

Zondagmorgen 29 augustus is er een doopdienst. Dan zijn plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Ook zien we weer graag de gezinnen met kinderen, maar uiteraard ook de oudere gemeenteleden tijdens deze doopdienst.

Zondagavond komt de hele groep, die op kamp is geweest, gezamenlijk naar de kerk. Voor hen is dan de hele galerij aan de Kerkwegkant gereserveerd.

Verkiezing van ambtsdragers najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen en Gert-Jan Klop, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk, die start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt voor onze wijkgemeente wat beter uit.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Gastvrouwen / gastheren gezocht

Het is zondag, de klok in de kerktoren luidt. We zijn welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is volop ruimte voor! We hopen als kerkenraad dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom heten en bij eventuele vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u / jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. (In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk driemaal een gift van € 20,- voor de kerk. Ouderling Milan Maurer kreeg tijdens een verjaardagsbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Op zondagavond 5 september is er een Pareldienst met als thema ‘Voel je vrij’. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl!

Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God was en is wat Zijn Naam betekent, en dat zal Hij voor altijd blijven.’

John Owen (1616 – 1683)

Bidden en danken

  • We bidden voor de gezinnen met gezinsleden die anders begaafd zijn en die soms veel zorg nodig hebben wat ook heel zwaar kan zijn voor de overige leden.
  • Door het sluimerende gevaar kwamen veel Kameroense christenen niet toe aan het bewerken en inzaaien van hun land. In het laatste kwartaal van 2020 konden partners van Open Doors meer dan driehonderd gezinnen helpen met noodhulppakketten. Bid dat er een einde komt aan het geweld. (Gebedskalender Open Doors)
  • Veel vakantiegangers gaan op zondag naar een plaatselijke kerkdienst. Zeker voor kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië is het leuk en bemoedigend om bezoek te ontvangen. Dank God dat we ons binnen Gods wereldwijde kerk met elkaar verbonden mogen weten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar
dan heb ik geen vrees in het bangste gevaar
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
dan zing ik mijn psalmen in de duistere nacht.

Verkiezingen najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: P.C. Bakker, A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman. Broeder P.C. Bakker is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. De andere broeders stellen zich herkiesbaar. Van de diakenen zijn aftredend: C.M. Don en J. de Jong. Broeder C.M. Don stelt zich niet herkiesbaar. Van de ouderling – kerkrentmeesters is broeder R. Vlot aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn kerkelijke termijn er op zit. Leden van onze wijkgemeente worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Vanwege een vacature die er nog is voor het ambt van ouderling zijn er minimaal 2 namen voor ouderling, 1 naam voor diaken en 1 naam voor ouderling – kerkrentmeester nodig. Uw schriftelijke voordracht (uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3 Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 13 september om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen van de namen duidelijk voor welk ambt u de naam indient. Als u graag een naam  of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uw voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering worden gehouden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet-belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we in januari 2022 weer met een voltallige broederkring het werk kunnen voortzetten.

Opvoedkringen seizoen 2021-2022

De opvoedkringen van wijk Zuid nodigen jullie weer van harte uit om mee te gaan draaien! Hebben jullie kinderen en is het oudste kind in de leeftijd 0-3 dan kun je op 7 september 2021 voor het eerst of opnieuw bijeenkomen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Valt jullie oudste kind in een van de  andere leeftijdscategorieën en willen jullie ook graag aanhaken? Stuur dan een appje of een mailtje naar Arma Don: eric.arma@gmail.com of 06-40 05 82 90. Dan zorgen we dat je betrokken wordt bij de datumprikker voor de data van dit nieuwe seizoen. De avonden zijn weer van 20.00 (inloop vanaf 19.45)-22.00 uur in De Parel. Per avond behandelen we een thema passend bij de leeftijdscategorie. Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Gelezen / gehoord

‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’

Tenslotte

Aan de vakantieperiode is weer een eind gekomen. Op maandag 30 augustus is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden de nodige voorbereidingen getroffen. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek- 

Maandag 30 augustus 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 2 september 2021

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja: br. T.J.D.de Koning

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 29 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Papendrecht

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. J.J. ten Brinke, Oud Beijerland (groep 1)

18.00 uur
ds.W.J.Westland, Heid.Cat. Zondag 36, (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord ds. M.C. Batenburg, Gouda – bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting De Ark

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jeanine Koesveld; Sanna de Jong

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk; Rebekka Schild; Heidi Verdoold

De Parel: Thirza de Kock; Julia van Herwaarden

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 1

avonddienst: Avondzang: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst

18.00 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken (groep B)

Collecten

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Renske de Knegt, Esther Groeneveld, Renske Egas (reserve) 

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.