77-17

Hervormingsdag: Geloof en genade

“En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 

Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende.”

Johannes 2: 23 en 24

____________________________________­­­________________

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Dan wordt er nagedacht over de centrale thema’s van de Reformatie van de Kerk zoals ‘alleen door het geloof’ en ‘alleen door genade’. Maar wat is nu geloof en wat is nu genade? Hoe zou je het in onze tijd in je eigen woorden kunnen uitleggen? De twee verzen uit het evangelie van Johannes, die hierboven staan, kunnen mogelijk hierbij helpen.

Allereerst het woord geloof. Het woord geloof komt in de Griekse tekst zowel in vers 23 als in vers 24 voor, maar het wordt in het Nederlands verschillend vertaald. Daardoor valt het niet op dat er eigenlijk hetzelfde woord staat. Ik heb het daarom onderstreept. In vers 23 staat dat velen geloofden in Jezus toen zij de tekenen zagen die Hij deed (in iemands naam geloven betekent eigenlijk in de persoon van iemand geloven). Nu staat er in het volgende vers dat Jezus, op Zijn beurt, Zichzelf niet aan de mensen toevertrouwt. Letterlijk staat er echter precies hetzelfde woord als in vers 23. Je zou het dus ook kunnen vertalen door: Maar Jezus geloofde hen niet. Dat klinkt nogal merkwaardig. Als we beide woorden op dezelfde manier willen vertalen, is het beter om vers 23 niet te vertalen als dat de mensen in Jezus geloofden, maar dat de mensen zich aan Jezus toevertrouwden.

De bovenstaande tekst maakt in ieder geval duidelijk dat geloven hetzelfde is als: vertrouwen op, of jezelf toevertrouwen aan. Dit was een belangrijk inzicht van Luther tijdens de hervorming van de kerk. We worden niet gered door iets te doen, of te presteren, maar door onszelf toe te vertrouwen aan Jezus. Onze relatie met God wordt hersteld door te vertrouwen op wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Geloven is dus niet alleen maar geloven dat iemand bestaat, of dat Jezus heeft geleefd, maar het is iets persoonlijks: jezelf toe vertrouwen aan Jezus. Erop vertrouwen dat Hij doet wat wij niet kunnen. Vandaar de uitspraak: “door het geloof alleen” (in het Latijn: sola fide). Het betekent dat je vertrouwen stellen op Jezus (=geloven in Hem) genoeg is om gered te worden.

De twee verzen maken ons ook iets duidelijk over genade. In vers 23 zien de mensen Jezus en de tekenen die Hij doet en ze geloven in Hem (vertrouwen zichzelf toe aan Hem). Het is opvallend dat Jezus dat andersom niet doet. Hij vertrouwt Zichzelf niet aan hen toe. Of anders vertaald: Hij gelooft / vertrouwt niemand. Waarom niet? De reden wordt genoemd: omdat Hij hen allen kende. En in vers 25 dat daarna volgt, maar hierboven niet staat afgedrukt, staat er nog een verdere uitleg: want Hij wist Zelf wat in de mens was. 

Jezus kent, doorgrondt, de mensen om Hem heen en daarom vertrouwt Hij hen niet. Toch heeft dit geen invloed op Zijn liefde voor hen. Hij geneest de zieken. Hij heeft aandacht voor schriftgeleerden, maar ook voor vrouwen, kinderen, tollenaars en zondaren. Zijn aanwezigheid heeft een magnetische aantrekkingskracht op iedereen. Hij geeft mensen het besef dat ze kostbaar en van waarde zijn in de ogen van God. Hij geeft Zijn leven voor u, voor jou en mij. 

Maar Jezus vertrouwt niemand. Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Niemand hoeft Hem dat te vertellen. Hij weet dat precies en daarom zien we hier heel duidelijk wat genade is. Hier is Iemand, Die ons alles geeft en zelfs bereid is te sterven in onze plaats, maar dit allemaal niet doet omdat wij zelf te vertrouwen zijn, of dat er iets in ons is waardoor wij Zijn liefde verdienen. Jezus weet wat er in de mens is.

Luther kende zichzelf heel goed. Hij wist dat hij tekortschoot op verschillende punten en deed er alles aan om zijn leven te beteren en Gods genade te verdienen. Toen ging hij beseffen wat genade is. Dat er Iemand is Die ons door en door kent en weet dat we niet te vertrouwen zijn, maar tegelijkertijd ons liefheeft. Dit is de God Die we allemaal nodig hebben en waarmee we, door het geloof, een relatie kunnen krijgen. Een God die ons door en door kent en waar we ons niet beter vòòr hoeven doen en die tegelijkertijd een God is Die ons liefheeft met een oneindige liefde.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Diensten op Dankdag

De morgendienst op Dankdag 3 november is een gezamenlijke dienst van alle wijken in de Oude Kerk. In deze dienst staat het thema ‘Dankend doorgaan!’ centraal. Dit thema is ook aan de orde geweest op de scholen, en de kinderen van de Rehobothschool zullen deze dienst bijwonen. De avonddiensten zijn zoals gebruikelijk in de Oude en de Nieuwe Kerk.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

In deze week van de dankdag willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Dankend doorgaan’. Tijdens deze week staat het verhaal van Noach centraal. De vorige dankdag leerden we hoe we de Heere kunnen danken in alle omstandigheden, daarna volgende een jaar waarin veel onzeker was. Iemand die ook te maken had met onzekerheid was Noach. Deze week volgen we Noach en zien hoe hij met deze onzekerheid omgaat: voor, tijdens en na de zondvloed.

In de ochtenddienst op 3 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij het thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 uur in de Oude Kerk.

Ook is er dit jaar weer een gezinsdagboekje beschikbaar om deze week in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te vinden op de site. Verder zullen er 31 oktober enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude Kerk, Nieuwe kerk en De Parel liggen.

Het HGJB-thema voor deze Dankdag is ‘Dankend doorgaan’ en zal in de ochtenddienst worden uitgewerkt. De diaconale collecte voor deze dienst zal bestemd zijn voor de kerk in Syrië (via Kerk in Actie). De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! Daarom mogen we uit dankbaarheid geven, zodat de bouw van Zijn Koninkrijk door mag gaan.

Gastvrouwen/-heren en bidders gezocht

Namens de drie wijkkerkenraden zijn wij op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen om:

1.de Oude Kerk vaker open te stellen voor het publiek op een doordeweekse dag of avond dan alleen met Open monumentendag. Gedacht wordt aan de woensdagavond en zaterdagmorgen met als doel om stil in de kerk te kunnen komen, te bidden of eventueel iemand aan te spreken. Om dit mogelijk te maken is een grote groep gastvrouwen en gastheren nodig die een dagdeel van hun tijd hiervoor beschikbaar willen stellen om zo de gemeente van Christus te dienen. Aanmelden hiervoor kan via e-mailadres evangelisatie3@hghg.nl of tel.61 40 67

2.te bidden in groepjes tijdens kerkelijke bijeenkomsten om de werking van Gods Geest af te smeken en ook de actualiteit van de dag voor de Heere neer te leggen. In de Bijbel lezen we dat de eerste christenen dagelijks bijeen kwamen om te bidden. Dat was niet voor niets. Daarvan kan onze verwachting niet hoog genoeg zijn. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld woensdagmorgen 7.00 uur en diverse avonden zoals tijdens catechisatie en kerngroep bijeenkomsten of erediensten.

Aanmelden hiervoor kan via mail adres ouderling306@hghg.nl of tel.61 75 31

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten inleveren in de daarvoor bestemde dozen in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer.

Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

Bij de tijd

De wintertijd gaat in op 31 oktober. De klok wordt dan een uur achteruit gezet. Om 03.00 uur gaat de klok een uur terug, naar 02.00 uur. Graag bij tijds in Gods huis of bij de livestream.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

De diaconie verheugt zich in de vrijgevigheid van onze gemeenteleden ten behoeve van het diaconale werk dat ons is opgedragen. Terwijl velen voor hun giften inmiddels van de QR-code of de Kerk-app gebruik maken worden er ook op de ‘klassieke’ manier bijdragen overgemaakt. In een aantal gevallen wordt daarbij niet het juiste bankrekeningnummer gebruikt. Daarom wijzen we u er nogmaals op dat voor reguliere giften en collectebijdragen aan de diaconie het volgende bankrekeningnummer moet worden gebruikt: NL16RABO 0325 0034 08.

Dorcas Voedselactie 2021

In de week van Dankdag zal evenals vorig jaar de Dorcas Voedselactie weer (voornamelijk digitaal) worden gehouden. In 2020 is deze actie heel goed verlopen. De mensen die toen de voedselpakketten hebben ontvangen waardeerden het zeer dat zij lokale, verse producten kregen. Die waren voor hen herkenbaar en de gebruiksaanwijzing was voor hen beter te begrijpen omdat die in hun eigen taal te lezen was. Ook nu gaan de allerarmsten in Oost-Europa een zware winter tegemoet en voedselpakketten zijn dan ook heel belangrijk voor de meest kwetsbaren. Dorcas zamelt ook dit jaar geld in om de producten in Oost-Europa in te kopen. Voor € 15,- kan er een voedzaam pakket worden samengesteld. Omdat pakketten niet vervoerd hoeven te worden, kunnen ze sneller bij de allerarmsten worden gebracht. Helpt u ook mee? U kunt meedoen door bij te dragen aan een voedselpakket. Dat kan door een van de onderstaande QR-codes te scannen of een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten name van Dorcas Voedselactie. Op de website dorcas.nl/voedselactie kunt u meer informatie vinden en kunt u ook online doneren. We hopen dat er genoeg geld binnenkomt zodat degenen die deze ondersteuning het meest nodig hebben ook de komende winter geholpen kunnen worden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Solidariteitskas 2021

Een dezer dagen ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt -net als andere jaren- een beroep op onze solidariteit gedaan, voor wat betreft pastoraat dat niet door plaatselijke gemeenten wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat daarna overblijft wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 5 november deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via het Kerkelijk Bureau, tel. 61 10 36 (maandag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen) of per mail via kerkelijkbureau@hghg.nl zodat u toch mee kunt doen met deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas.

U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of u kunt gebruik maken van de hier bijgevoegde QR-code. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

ZENDING

Verantwoording giften

Graag willen we u weer informeren over de besteding van de giften die de zendingscommissie heeft ontvangen. In de afgelopen maanden werden de volgende bedragen gegeven via de ‘digitale zendingsbus’:

April – € 3.525 Juli – € 3.137

Mei – € 3.325 Augustus – € 3.13

Juni – € 3.066 September – € 3.236

Hieruit zijn giften gegeven aan o.a. de IZB die in ons eigen land het Evangelie verspreidt, aan de GZB voor de drie zendingswerkers in Centraal-Azië waar het hospice onlangs geopend is en voor een missionaire plek bij de Bethlehemkerk in Den Haag. Naast deze bedragen zijn er ook twee zondagen geweest waarop de opbrengst van de bussen specifiek voor Amy de Jong en Henk Hazendonk bestemd werd. Inclusief de overige specifieke giften konden we hen met een totaalbedrag van ruim € 4500 steunen.

Door het jaar heen wordt er ook een aantal keer voor een zendingsdoel gecollecteerd. Met Pasen is het doel altijd het Dabarwerk van de IZB. De opbrengst hiervan was

€ 1.968. Op 23 en 24 mei werd er gecollecteerd voor Costa Rica via de Pinkstercollecte van de GZB. Hiervoor werd € 3.728 gegeven. In augustus werd de medische collecte gehouden voor het ziekenhuis waar Willem en Joanne Folmer werkzaam zijn in Itendey, Congo. Onze bijdrage van € 2.395 zal een welkome bijdrage zijn na de verwoesting van (een deel van) het ziekenhuis.

Wanneer we de nieuwsbrieven van de verschillende zendingswerkers lezen, hun filmpjes zien en hun -soms schrijnende- verhalen horen dan is het prachtig om te zien wat onze giften en gebed mogen betekenen voor mensen ver weg. Een financiële bijdrage leveren kan soms lijken op een makkelijke weg of een druppel op een gloeiende plaat, maar bij dit werk kan elke druppel het verschil maken. Wanneer iemand Jezus leert kennen, doordat hij een waardig einde krijgt in een hospice, of doordat er iemand langskomt op de heuvels rond Lima of in de achterbuurten van Kampala, dan veranderen er levens! Mede namens de zendingswerkers hartelijk dank voor uw medeleven, gebed en giften.

Yesu Yebazibwe! (‘Prijs Jezus’ in Luganda)

Ik ben terug in Uganda en bij deze weer een update. De taalstudie gaat goed. Ik ben geslaagd voor de cursus ‘Luganda 1’, ik hoop binnenkort met ‘Luganda 2’ te beginnen.

Het gaat goed met mijn gezondheid, ik ben weer helemaal hersteld. Dank voor jullie gebeden!

17 december gaan Derrick & ik trouwen in Uganda. Deze periode zit vol met voorbereidingen. Een culturele ervaring, het gaat hier heel anders dan in Nederland!

Tijdens de voedselactie gingen we op bezoek bij diverse gezinnen met een gehandicapt kind. Hun verhalen zijn heftig en verdrietig en er is veel lijden.

Op het youtube kanaal van HGHG staat een video die het verhaal van Daniël en zijn familie vertelt. Het bezoek aan Daniël’s familie heeft me diep geraakt. De liefde van z’n moeder, de zorg, haar geloof in God ontroeren en bemoedigen me! Tegelijkertijd zien we hoe ze leven, met welke struggels ze te maken hebben, de onkunde en onmacht, en de effecten van armoede en slechte gezondheidszorg.

Op moment van schrijven las ik ’s ochtends 1 Johannes 1 waar Johannes schrijft over ‘uw blijdschap die volkomen wordt’ (:4). Die blijdschap heeft te maken met het eeuwige leven en met de gemeenschap met de Vader en Jezus (:2, 3). Ik bid dat Special Joy een schakel mag zijn, zodat die volkomen blijdschap (joy) in families aanwezig zal zijn! Dank dat jullie daar onderdeel van zijn!

Hartelijke groet, Amy

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Op 5 oktober hebben we Bijbelstudie 2 ‘Niet de mens maar satan koning’ aan de hand van Genesis 3 doorgenomen. We zagen hier dat de mens die als onderkoning is geschapen zijn koningschap kwijtraakt. De duivel wordt ‘koning’ over de gevallen schepping. Tegelijk blijft God daarachter de grote Koning, Die een nieuwe Overwinnaar belooft. Wat een troost en genade!

Bij dezen willen wij jullie uitnodigen voor de volgende vrouwenbijbelstudieochtend op dinsdag 2 november. We zullen dan stil staan bij Bijbelstudie 3 ‘Weer dromen van nieuw koningschap?’

Van harte welkom en een gezegende voorbereiding gewenst.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad herinnert alle belijdende leden van onze wijkgemeente er aan om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van ouderling. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Deze voordracht dient ondertekend te worden door lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 8 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk.

Gemeentezang

De kerkenraad heeft onlangs met de organisten gesproken over de gemeentezang. De organisten zijn blij dat zij de gemeentezang -met meer mensen in de kerk- kunnen begeleiden. In de achterliggende periode is dit niet mogelijk geweest. We zijn dankbaar voor de inzet die onze organisten in deze periode hebben gegeven. Het was niet altijd makkelijk om invulling te geven aan de begeleiding van de gemeentezang met weinig tot geen gemeenteleden in de kerk. Tijdens het overleg hebben de organisten aangegeven dat de gemeentezang goed wordt opgepakt. Punt van aandacht blijft alleen de inzet van de gemeente bij het zingen van de psalmregels. Deze inzet zou gelijk moeten zijn met de inzet van het orgel. De kerkenraad heeft tijdens het overleg enkele psalmen gezongen waarbij gelet werd op de inzet bij de psalmregels. Dit vraagt even extra aandacht, maar het resultaat is dat de begeleiding door de organisten beter tot zijn recht komt. Als kerkenraad hechten we sterk aan een waardig gedragen gemeentezang, waarbij het inzetten van de gemeente niet achterblijft. Daarom doet de kerkenraad het vriendelijke verzoek om hier de komende tijd extra aandacht aan te besteden. Dat betekent dat na het eindigen van de psalmregel er één tel rust volgt, waarna ieder gelijk met het orgel de volgende regel inzet. Dit kan in het begin even ongemakkelijk aanvoelen, maar het zal zeker leiden tot een betere samenwerking tussen organist en gemeente. Mede namens de organisten, hartelijk dank voor uw medewerking in dezen.

De kerkenraad

Rondom de diensten

In de morgendienst hoopt onze plaatsgenoot ds. W. Arkeraats voor te gaan. Op deze 31e oktober zal hij in de dienst aandacht geven aan de Reformatie. Hij hoopt te preken over Nehemia 8. De avonddienst is een leerdienst waarin zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde komt. Daarin wordt het zesde gebod behandeld: U zult niet doodslaan. We zullen ontdekken dat dit gebod verder gaat dan het verbod om iemand te vermoorden.

Woensdag 3 november is de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Nieuwe Kerk is er deze woensdag één dienst. Zelf hoop ik in deze avonddienst voor te gaan en ik heb het voornemen om te preken uit Nehemia 12: 27-43. Het gaat daar over de feestelijke inwijding van de muur die gepaard gaat met grote dankbaarheid. Laten we biddend toeleven naar de diensten.

Uw Geest koôm bij ons wonen;

Ontsluit des dienaars hart en mond;

Wil hem en ons verlichten;

Opdat hij uit uw heilverbond

Zichzelf en ons moôg stichten

En wij, op Uwe leer gegrond,

Ons leven daar naar richten.

(Gezang 8)

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor de kerk. Tijdens een huisbezoek dat hij aflegde met br. G. Boer ontving hij eveneens € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Kennismakingsavond voor nieuwe leden

In de achterliggende tijd mocht onze wijkgemeente verschillende nieuwe leden verwelkomen. Daar zijn we dankbaar voor. Vrijdagavond 29 oktober is er voor hen een kennismakingsavond. Op deze avond wordt het één en ander verteld over onze (wijk)gemeente. Daarnaast staat de avond in het teken van ontmoeting. De avond begint om 20.00 uur. Alle nieuwe leden zijn van harte welkom in De Parel!

Catechisatie

Vanwege Dankdag vervallen de gewone catechisaties. Alleen de belijdeniscatechisatie wordt wel gehouden.

Gelezen

De ware schat der Kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.

Maarten Luther (De 95 stellingen, stelling 62)

Tenslotte

We hebben genoten van een heerlijke herfstvakantie in de buurt van Amsterdam. Driftig werden door onze kinderen, vanuit het vakantiehuis, de vliegtuigen geteld. Ze hadden nog nooit van zo dichtbij vliegtuigen zien landen. Het was mooi om ook eens binnen te kijken in het Paleis op de Dam. 

Zondagmorgen ga ik voor in Lelystad. De vorige keer dat ik er preekte was ’t Lichtschip vanwege de coronamaatregelen bijna leeg. Ik zie er naar uit om de gemeente weer te ontmoeten rondom het Woord van God.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden” (Psalm 55: 23a).

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag werd in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend aan vijf kinderen van de gemeente.

Deze doopdienst werd geleid door ds. M. Dubbelman en het Woord werd bediend n.a.v. Filippenzen 1: 12-18. Komende zondagmorgen, 31 oktober, lezen we verder in deze brief en gaat de preek over: Filippenzen 1: 19-24. In de dienst op Dankdag zal het gaan over Psalm 103.

Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9:30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat.

Verkiezing ambtsdragers

In de vergadering van 25 oktober jl. heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing van ambtsdragers. 

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

J.J. (Johan) de Jong

P. (Pieter) Stip

M. (Maarten) den Toom

L. (Leo) Vogel

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 8 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in De Parel en zal beginnen om 19:30 uur precies. Via de website HGHG kunt u ook een machtigingsformulier vinden. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, Piet de Groot, scriba

Beleidskader

In het kerkblad van 2 juli jl. hebben wij u laten weten hoe het nieuwe beleidskader van onze wijkgemeente, voor de periode van 2021 – 2025 tot stand is gekomen. Dit beleidskader is op 28 juni jl. door de kerkenraad in concept vastgesteld en op de website hghg.nl onder Informatie/wijkgemeente 2 Noord geplaatst, zodat de gemeenteleden t/m 31 juli de gelegenheid kregen om hun mening hierover kenbaar te maken. Er zijn hierop enkele reacties binnengekomen. Dit heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen, waarna de wijkkerkenraad in haar vergadering van 25 oktober jl. het beleidskader definitief heeft vastgesteld. Dit is inmiddels op dezelfde plaats als eerder vermeld op de website geplaatst. Mocht u willen weten welke aanpassingen er hebben plaatsgevonden, dan kunt u dit, het liefst per email, opvragen bij de scriba van de wijkkerkenraad.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en/of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt ook iemand bij je thuis uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Hiervoor kun je bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op Eeuwigheidzondag, zondagavond 21 november met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘De seculiere mens gelooft niet dat God bestaat, laat staan dat hij zich afvraagt hoe hij voor God kan bestaan.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken

  • We bidden voor alle gemeenteleden die vanwege hun beroep de erediensten moeten missen, zoals defensiemedewerkers, mensen in de zorg en degenen die voor onze veiligheid op zondag moeten werken.
  • Bidt u mee om een gezegende Open Doors-dag aanstaande zaterdag? Bid dat de dag tot zegen en tot opbouw van de (vervolgde) kerk is. (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid dat de Hervormde Kerk van Zimbabwe een baken van hoop mag zijn in de crisis waarin het land verkeert. Bid dat er creativiteit zal zijn om als gemeenten door te gaan met de erediensten en andere activiteiten, zodat gemeenteleden mogen groeien in het geloof. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag (Hervormingsdag) en woensdag (Dankdag) gezegende diensten in Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met allen die worstelen met ziekte, zorg en rouw. “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” Het toevlucht nemen, al is het in een weg van tranen, zuchten en gehuil, betekent geborgenheid te zoeken bij Hem die ons kent en opgenomen te worden in Zijn erbarmen. De Heere doe genade ervaren aan het bevende hart.

Giften

Ds. Van de. Voorde ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. De kerkelijk werker ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 15,- ter vrije bestemming en een zakje voor het verjaringsfonds.

Hervormingsdag

Het is al 504 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg timmerde. Hij deed dit nadat hij las: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Zo kwam Luther uitgewerkt bij het kruis terecht. Dat is ook het enige perspectief in onze tijd. Uitgewerkt en van genade leren leven, elke dag! U mijn zonde Heere, en ik Uw genade. Dan wordt het Hervormingsdag in ons leven. Dan wordt de klop niet alleen in Wittenberg gehoord, maar elke zondag, elke Woordverkondiging. De hamerslag op de deur van uw / jouw hart: Mag Ik uw / jouw zonde? Dan ontvangt u / ontvang jij Mijn genade. Dat is een heerlijke ruil.

Gelezen/gehoord

‘De ware schat van de Kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook aanstaande woensdag als het Dankdag voor gewas en arbeid is. We erkennen als gemeente op deze dag dat we afhankelijk zijn van God en bedanken Hem voor de ontvangen zegeningen in het afgelopen jaar. We wensen jong en oud gezegende diensten toe.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 31 oktober

14.15-15.00 uur zondagsschool – De Parel

Maandag 1 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 2 november

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

19.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 3 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Vrijdag 5 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.L. Schreuders

18.30-19.15 weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

20.30 uur Avond voor 18-30 jarigen – De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

5 november Inspiratiebijeenkomst 

‘Daarom zijn we kerk’

Hoe staat het ervoor met de kerk na een ingrijpende coronacrisis? Vinden mensen de weg weer terug? Welke nieuwe uitdagingen zijn er op onze weg gekomen? 

Een jaar na de lancering van het initiatief #daaromzijnwekerk, organiseren de GZB, HGJB en IZB op vrijdag 5 november in Nijkerk een inspiratiebijeenkomst om het eerlijke gesprek met elkaar aan te gaan. Hoofdsprekers zijn Tijs van den Brink (EO), ds. Marco Batenburg (PKN) en ds. Bert Karel Foppen (gemeentepredikant, Den Haag). De bijdragen zullen afgewisseld worden met bijdragen van jongeren en vanuit de wereldkerk. De bijeenkomst wordt gehouden in De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2 in Nijkerk en start om 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een borrel. Deelname is gratis; aanmelden: zie www.daaromzijnwekerk.nl/inspiratiebijeenkomst

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 31 oktober 2021

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. J.J. van Holten, IJsselstein

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Arkeraats, Hardinxveld

18.00 uur ds. W.J. Westland (HC 40)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M.A. van een Berg,

Groot-Ammers

Collecten

Morgendienst: 1. Energiekosten

2. Eigen gebruik De Parel 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente Eredienst 

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Loïs Veldman, A2 Wietse de Jong

B1 Ellen Leenman, B2 Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe kerk:. Marianne van Milligen, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: Gerrie de Ruiter, Hanna van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 111: 3

avonddienst: Psalm 111: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 11 

Collecten

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Anke Vogel, Meta Klop

 


Woensdag 3 november 2021 – Dankdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Janine de Bruin, A2 Jeanine Koesveld, Corrie de Wit

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32: 6

avonddienst: Psalm 89: 19

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

19.30 uur ds. J.C. Breugem 

Collecten

1. Stichting Volharding

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Janieke Alblas, Sijgrid Klop

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.