77-30

Bidden met zieken (kracht van gebed 7/7)

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem èn door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

 (Jesaja 53: 5)

____________________________________­­­________________

Het zou wel eens kunnen zijn dat het laatste thema in deze serie over de kracht van gebed, ook het lastigste is: Bidden met zieken. Wat het lastig maakt is natuurlijk de vraag of er wel iets gebeurt als je met een zieke bidt. Tenminste, dat is ook altijd mijn worsteling, ondanks dat ik echt al veel wonderen heb gezien. De andere kant is namelijk ook waar, ik heb ook heel veel wonderen waar we op hoopten niet zien gebeuren. De vraag is dan of God die gebeden niet heeft verhoord. Iedereen die regelmatig met zieken bidt, zal deze spanning herkennen.

Als we kijken naar wat Jezus ervan zegt, dan valt het op dat Jezus in ieder geval twee keer zegt, dat zieken zullen genezen. Je leest dat aan het einde van het evangelie dat Markus schreef bij de tekenen die het geloof zullen volgen, dat als we op zieken de handen leggen ze zullen genezen. Daarnaast stuurt Jezus de discipelen het land in met de opdracht om de zieken te genezen. Dus kennelijk was dit voor Jezus ook een verwachting, dat de discipelen toen en wij nu, door zouden gaan met Zijn werk. En toch blijft het overlaten aan God Zelf.

Op het moment dat vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen en ze hem door het dak hebben laten zakken voor de voeten van Jezus, hebben zij er alles aan gedaan wat ze konden. Ze hebben hem meegesleept op zijn matras, ze hebben hem het dak opgesleept, het dak opengebroken en daarna hem door het dak naar beneden laten zakken. En dan komt het moment dat ze niets meer kunnen doen en dat het afwachten is, wat Jezus zal doen. Dan zou het zo maar eens heel frustrerend geweest kunnen zijn dat Jezus die vriend niet gelijk geneest, maar dat Hij zegt: “Je zonden zijn je vergeven”. Dat is het mooiste wat er is, maar dáár hadden ze die moeite niet voor gedaan. Toch is dit precies wat bidden met zieken is. De genezing hebben wij namelijk nooit in de hand. Dat is en blijft Gods werk op Zijn tijd.

Toch is ook dit waar: Als we niet bidden, zullen er ook minder mensen genezen. Het heeft dus alles te maken met onze gehoorzaamheid en trouw op dit punt. Je kunt zeggen dat genezing niet zo belangrijk is, want daar moet het toch niet over gaan? Vergeving is toch belangrijker? Dat is in ons denken misschien wel waar geworden, maar in het Joodse denken horen lichaam, ziel en geest helemaal bij elkaar. Wij zijn heel erg Grieks in ons denken en hebben alles uit elkaar getrokken. Daarnaast is het ook zo dat als we genezing van het lichaam of de psyche minder belangrijk zouden vinden dan ons geestelijk welzijn, we ook een deel van het offer van Jezus aan de kant zouden zetten.

Het is niet voor niets dat bij de instellingswoorden van het Avondmaal in de Bijbel nergens staat dat bij het breken van het brood het zou gaan over vergeving van zonden. Dat is in het formulier wel toegevoegd, maar dat staat nergens in de Bijbel. De beker tijdens het Avondmaal is het bloed van Jezus dat vergoten is tot verzoening van onze zonden, maar dat staat er niet over het breken van het brood. Jezus zegt dan: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt”. Jezus’ lichaam wordt voor ons gegeven. Waarom dan? Als je leest wat Jesaja daarover schrijft in hoofdstuk 53, wordt dat duidelijk: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”. De zweepslagen die Jezus kreeg, waren geen onderdeel van het proces, maar die waren er vanwege de machteloosheid van Pilatus. Ze waren wel nodig, want door die zweepslagen, verdiende Jezus onze genezing. Daarmee is de grond gelegd voor de opdrachten van Jezus om zieken te genezen.

Er zit alleen nog wel de kant aan dat wij nu in een gebroken en niet maakbare wereld leven. Daardoor zullen we ook nu blijven dealen met die gebrokenheid, ondanks dat de vergeving wel is verdiend. Het is net als met de verzoening: Er is betaald voor de zonde, maar we hebben nog wel met zonde te maken. Zo is er ook betaald voor onze genezing, maar we hebben nog wel met ziekte te maken. Het wonder zal òf nu direct gebeuren als we met een zieke bidden en hem de handen opleggen, òf door een proces van genezing heen, waarbij ook artsen betrokken kunnen zijn, of ánders zal het wonder voor de gelovige gebeuren bij de hemelpoort. Het feit is dat de genezing voor iedere gelovige is verdiend. En wij worden opgeroepen om onder handoplegging voor zieken te bidden, zodat er nu soms al iets van de hemel op aarde zichtbaar zal worden en Jezus meer eer zal krijgen. En neem dat dan altijd opnieuw serieus, doe wat Jezus van je vraagt.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Open Kerk

De Oude Kerk is op zaterdagmorgen en woensdagavond open. We mochten in de afgelopen maand heel diverse mensen begroeten. Rustzoekers, bidders en andere belangstellenden. Daar zijn we dankbaar voor. Er blijkt behoefte aan te zijn. Graag willen we de kerkdeuren ook op dinsdagmiddag open doen. Daar hebben we nog gastheren en gastvrouwen voor nodig. Is het iets voor u? Alleen uw aanwezigheid is voldoende. Wilt u zich aanmelden voor de woensdagavond of zaterdagmorgen dan kan dat ook. Voor meer informatie bel gerust, 61 18 52 of 06.25 59 49 03.

Kerk is open: Woensdag 18.45-20.15 uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 30 januari

Zondag 30 januari zullen de morgendiensten in het teken van Kerk, School en Gezin staan. Als collectedoel voor de diaconale collecte is door de scholen de Stichting Chris aangedragen. Graag wil de diaconie dit doel bij u onder de aandacht brengen en tegelijk ook in uw milddadigheid aanbevelen.

Vanuit de scholen werd er bij dit doel het volgende geschreven:

Dit doel kiezen we, omdat Stichting Chris er voor iedereen is, hoe je ook bent. Niemand is als jij, je mag er zijn en altijd welkom voor een luisterend oor bij Stichting Chris. Bij ‘Chris, wat er ook is!’, zo bieden zij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Ze bieden sociaal emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. Daarnaast zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Voor meer informatie, zie de website Chris – Wat er ook is en Stichting Chris en Voorkom! www.chrisvoorkom.nl

Namens de diaconie van harte aanbevolen.

Wilt u deze collecte, de Stichting Chris en al het werk wat op de christelijke scholen wordt gedaan ook meenemen in uw voorbede?

Sociaal Diaconaal Noodfonds

De diaconie wil graag het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) weer een keer onder uw aandacht brengen. Het fonds is al enkele jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en is een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke keken. Wat houdt het in?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak of werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls ook is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat, als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep mensen is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Wat hebt u, als kerklid, daar dan mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei openbare plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers en dergelijke.

Via het telefoonnummer 06.38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Vacature diaken

Alle belijdende leden van onze wijkgemeente worden er aan herinnerd om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend. Uiterlijk tot maandag 7 februari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk. We bevelen deze vacature aan in uw voorbede.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk, € 15,50 voor de diaconie, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt! 

Bijbelkring

Woensdagavond 2 februari is er weer Bijbelkring. Het is fijn dat we dan weer samen kunnen komen. We bespreken deze avond Ruth 2: 1-13. Daarbij hoort hoofdstuk 4 van het boekje. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Hartelijk welkom!

Gelezen

‘God is dàn het allermeest nabij, wanneer Hij het verst schijnt verwijderd te zijn.’

Maarten Luther

Tenslotte

Komende zondagmorgen is er de jaarlijkse dienst van Kerk, School en Gezin. ‘Niemand is als jij’, is het thema. Op school wordt verteld over de schepping, David die tot koning wordt gezalfd en de gelijkenis over de verloren zoon. Ik heb het voornemen om in de dienst te preken over David die tot koning wordt gezalfd (1 Samuel 16: 1-13). Een geschiedenis waarin duidelijk wordt dat God met andere ogen kijkt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. In de avonddienst gaat ds. J.A.C. Olie uit Delft voor. U en jij een gezegende zondag toegewenst! Laten we er met verwachting naar toeleven! Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Kerk-school-gezinsdienst

De afgelopen week is er op de verschillende christelijke basisscholen aandacht geweest voor het thema van dit jaar: ‘Niemand is als jij’. Er is verteld over de schepping, de zalving van koning David en de verloren zoon (Lucas 15) en er is geprobeerd om de kinderen mee te geven dat God, hun Hemelse Vader, hen mooi heeft gemaakt. Komende zondagmorgen is de kerkdienst gericht op de kinderen en dit thema. We zingen de liederen die geleerd zijn op de scholen en er is muzikale medewerking van een kinderkoor van ongeveer 25 kinderen o.l.v. Marjolein en Brenda. De schriftlezing is 1 Samuel 16: 1-13 waarin David gezalfd wordt tot koning. We hopen dat er veel kinderen (en hun ouders) aanwezig zullen en kunnen zijn.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zullen er broeders in het ambt worden (her)bevestigd en nemen we ook afscheid van drie broeders.

Nieuw bevestigd zullen worden: Floris Batenburg als jeugdouderling,

Ad Lakerveld en Arie Slob als ouderling en Arie van de Minkelis als diaken.

Herbevestigd worden de broeders: Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop en Robert Kraaijeveld als ouderling.

Wim Hoogendoorn als ouderling-preses.

Fred de Rover als ouderling-kerkrentmeester.

Philip de Rover als ouderling-gemeenteopbouw.

Kees Broekhuizen en Bas de Jong als diaken.

Tijdens dezelfde dienst nemen we afscheid van ouderling Cees van Andel, jeugdouderling Erik van de Wetering en diaken Dick Klein.

In de dienst is de schriftlezing Jesaja 40: 1-11 en denken we na over de boodschap en de boodschappers van het evangelie.

Gemeente in coronatijd

De persconferentie van vrijdag 14 januari jl. was voor het moderamen van onze synode aanleiding om te adviseren dat het opstarten van het gemeentewerk weer zoveel mogelijk, binnen de basisregels, vormgegeven kan worden. Het aantal bezoekers aan kerkdiensten bleef echter op maximaal 50 staan.

Het moderamen van de PKN wees nadrukkelijk op de waarde van het fysiek samenkomen en erkent daarmee de worstelingen van de gemeenten. Daarnaast was zij optimistisch over verdere versoepelingen na het geplande weegmoment van 25 januari.

Afhankelijk van het daaropvolgende advies kunnen we dan mogelijk qua aantallen weer terug naar vóór de lockdown. (Aantallen die veilig zijn met de 1,5 metermaatregel.) Als dat zo is, willen we voor komende zondag al gaan opschalen, zodat we voor beide bovengenoemde diensten ook weer meer mensen kunnen ontvangen. Houd daarom de berichten op onze website en de HGHG-app, die mogelijk bij het verschijnen van dit blad al geplaatst zijn, in de gaten m.b.t. tot het inschrijven voor deze diensten.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 3 februari a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, fysiek in De Parel of digitaal. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verantwoording

Ds. Dubbelman ontving tijdens bezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Pareldienst 

Citaat

‘Wat overeenstemt met de beden uit het Onze Vader is juist gebeden. Wat niet met die beden overeenstemt, is geen gebed.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de overheid die in deze tijd verantwoordelijk is om moeilijke beslissingen te nemen. Om kracht voor christelijke politici die landelijk, provinciaal en plaatselijk voor Gods naam uitkomen.

Wilt u bidden voor alle medewerkers van Open Doors die in landen werken waar vervolging is? Zij hebben de mooie maar ook zware taak om broers en zussen te bezoeken en te bemoedigen. Bid dat zij zelf telkens gevuld worden met nieuwe moed en wijsheid om hun werk te blijven doen. (Gebedskalender Open Doors)

We bidden voor onze partnerkerken in Frankijk en het werk dat Harriëtte Smit daar doet met en voor Franse jongeren. Ze bemoedigt en stimuleert hen in het geloof. Dank God voor haar enthousiasme. Bid voor verdere zegen op haar werk, ook in dit nieuwe jaar. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- voor het werk van Lea van der Riet in Zuid-Afrika en € 20,- voor de zending. Onze pastoraal werker R. Verkaik ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling  L.J. van Gelder ontving € 20,- voor de kerk ter vrije bestemming.

Dienst zondagavond

Voor de kerkdienst op zondagavond in de Parel willen we in het bijzonder de jongeren 17+ uitnodigen.

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een genade, die beproefd wordt’.

Tenslotte

Laten we als gemeente bidden voor onze predikant(en), dat de prediking rijke vruchten mag dragen tot bekering, vermaning en vertroosting. Laten we ook bidden voor alle ambtsdragers en vrijwilligers in de gemeente. Dat van de gemeente wervingskracht mag uitgaan voor de ongelovigen buiten de gemeente! Het mag ons vertrouwen geven voor de toekomst en ons troosten dat Christus onze Voorbidder is aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader.

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 29 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 30 januari

14.00 uur Zondagsschool

Maandag 31 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weekopening Tiendwaert

20.00 uur
Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 1 februari

09.15-11.15 uur Vrouwenvereniging Dorcas – De Parel

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling – verzamelen achter OK

Woensdag 2 februari

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 3 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk 2 Noord – De Parel

Vrijdag 4 februari

19.30-22.00 uur Broodhuis – De Parel

Algemene berichten

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 30 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Kerk, School, Gezin

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, Kerk, School, Gezin

18.00 uur ds. J.A.C. Olie, Delft

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman- Kerk, School, Gezin

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Julia Veldman, A2 Sanna de Jong, A3 Jamarka de Jong

De Parel: A1 Hester Klop, A2 Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Britt de Bruin, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 84: 6

avonddienst: Psalm 95:1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Kerk, School Gezin

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude Tonge

Collecten

1. Kerk en school – Stichting Chris

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Marlene Groeneveld, Lieke Klop

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.