77-37

 Wat mag het jou kosten?

Kerk is missie 1/6

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.” 

(Filippenzen 2: 5) 

____________________________________­­­________________

Hoeveel mag het dorp jou kosten? Nee, dat is geen vraag aan een politieke partij, maar ik stel die vraag gewoon aan jou als Hervormde Hardinxvelder. Een vraag die natuurlijk iets dieper wortelt dan in eerste instantie lijkt. Je kunt je druk maken over heel veel sociale voorzieningen, je kunt je druk maken over de leefbaarheid en dat doet er allemaal wel toe, maar de vraag die ik je daarvòòr zou willen stellen is de vraag: Hoe graag zou jij willen dat heel Hardinxveld voor Jezus gewonnen zou worden? Als we antwoord kunnen geven op die vraag, dan komen de andere antwoorden vanzelf wel.

Heel het dorp winnen voor Jezus, durf je dat doel te omarmen?

In een aantal meditaties in het kerkblad wil ik iets met je delen over dit thema. We hebben het er al snel over dat we als gemeente missionair moeten zijn, maar ik merk dat dit maar al te vaak het gevoel kan geven dat we dan weer iets moeten. Tegelijk zou je misschien wel moeten zeggen dat de kerk helemaal niet missionair hoeft te zijn, de kerk is missie in zichzelf. De kerk is missie, daarom zijn we in deze wereld en de kerk dat ben jij en ik. Ik hoop niet dat je nu afhaakt omdat je denkt dat je dus iets zou moeten wat je niet kunt of wilt. De missie van de kerk is dat we de boodschap van het Evangelie overal brengen, zodat we discipelen maken voor Jezus. Jezus zegt niet voor niets: “Maak alle volken tot Mijn discipelen”. Hoe makkelijk is dat als je in je eigen dorp mag beginnen?

De vraag is hoeveel je daar voor over wil hebben? En dan is er ook nog een tweede vraag: ‘Hoe zou jij hier iets in kunnen betekenen door te zijn die jij bent?’ Maar dat is een vraag voor later. Hoeveel hebben we er voor over dat we het Evangelie van Jezus overal in ons dorp laten klinken? Het antwoord op die vraag mag je zelf geven, ik wil je voor nu alleen even vragen om te kijken wat Jezus deed, zodat je daarna een keus kunt maken hoeveel het jou mag kosten.

Als je weet dat je gered bent (daar mag ik toch van iemand die elke zondag in de kerk zit, wel van uitgaan?), dan weet je wat daar voor nodig is geweest. Paulus schrijft dat in een prachtig hoofdstuk aan de gemeente in Filippi. Jezus was volmaakt God in de hemel en toch heeft Hij ervoor gekozen om Zijn gelijkheid aan God op te geven en mens te worden. Sterker nog, Jezus wilde een slaaf van ons worden. Hij kwam op aarde om jou en mij te dienen. Stel je voor wat dat is geweest. Als Gods-Zoon-in-de-hemel-zijn, in volmaakte harmonie met God, op een plaats waar geen onrecht en gebrokenheid is: die plaats verliet Jezus om jou te dienen.

Niet zomaar dienen, maar Hij diende jou, dat Hij zelfs Zijn leven opgaf, zodat jij eeuwig zou kunnen leven. Hij heeft Zichzelf vernederd, zó diep, dat Hij de meest vervloekte dood is gestorven. De reactie hierop van God is duidelijk. Omdat Jezus deze weg wilde gaan om mensen te redden, heeft God Hem beloond door Hem bovenmate te verhogen en Zijn Naam boven elke naam te zetten. Iedereen zal straks buigen voor Jezus omdat Hij de allerhoogste Koning is. Dat was alleen mogelijk omdat Jezus koos om de aller diepste weg te gaan. Hij wilde nog minder worden dan een mens. Zoveel heeft Jezus ervoor over gehad om jou te redden. Het offer dat Hij bracht kostte Hem alles. Hij wilde niet dat jij zonder Hem zou zijn.

Zonder nu antwoord te moeten geven op de vraag op welke manier jij discipelen zou kunnen maken voor Jezus, wil ik je nog een keer de vraag stellen, maar nu vanuit de context van het offer van Jezus: ‘Wat mag het jou kosten om heel het dorp (en daarna ook Nederland en de hele wereld) te winnen voor Jezus?’ Hoeveel prioriteit geef jij aan het Koninkrijk van Jezus in het dorp waar je woont? Niet omdat hier een ‘moeten’ achter zou zitten, maar omdat je beseft hoeveel Jezus over had voor jou. Wil jij dan, op jouw manier, maar met die gezindheid, ook meedoen aan de missie van de kerk: Iedereen tot een discipel van Jezus maken.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte 20 maart 2022

Deze zondag is de diaconale collecte een algemene diaconale collecte. Vanuit deze middelen worden vele, vaak kleine, stichtingen en organisaties gesteund. De diaconie ondersteunt deze organisaties dikwijls al jarenlang. Als voorbeeld willen we deze keer de Stichting Ontmoeting onder uw aandacht brengen.

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. De vrijwilligers en medewerkers leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Hierdoor krijgen de cliënten weer perspectief in hun leven.

Met en dankzij de vele vrijwilligers en professionals kan deze missie uitgevoerd worden. De medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor hun (vastgelopen) medemens.

Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Maar ook door ondersteunende taken te verrichten. Wilt u deze stichting en het vele goede werk wat door hen gedaan wordt ook opdragen in uw gebed?

Oekraïne

Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen. Er is de laatste weken veel onrust ontstaan in Oekraïne en daarmee in heel Europa. Een grote stroom van vluchtelingen is op gang gekomen. Veel mensen bedenken acties en helpen waar ze kunnen om het volk van Oekraïne een hart onder de riem te steken. Ook de diaconie ontvangt veel aanvragen voor steun en hulp.

We helpen en ondersteunen waar we kunnen, zo zijn we druk bezig een pand gereed te maken voor de opvang van 16 inwoners uit Oekraïne.

Het pand is de afgelopen week met veel inzet van vrijwilligers en jeugd uit de gemeente verbouwd en nu dit weekend de eerste bewoners zullen komen is het bijna geheel in gereedheid gebracht. Het enthousiasme van de vrijwilligers en de medewerking van diverse bedrijven is hartverwarmend.

Toch houdt het voor de diaconie hiermee niet op. Binnenkort hopen we een nieuw email-adres in gebruik te nemen waarmee wij de hulpvragen en hulpaanbiedingen willen structureren. Binnen de diaconie hebben we twee diakenen aangesteld die de hulpverlening zullen coördineren.

Zodra dit email-adres actief is zullen we u hiervan via de kerkbode / website en HGHG-app op de hoogte brengen.

ZENDING

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Uur van gebed

Zaterdag 19 maart is weer het maandelijkse uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. U en jij zijn van harte welkom. Het gebed wordt wel de kurk van de samenleving genoemd. Wij hebben een God Die hoort! Dan is er zoveel om voor te danken. Als we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zien, wat zijn wij dan bevoorrecht. Tegelijk betekent dat een enorme verantwoordelijkheid en bidden we om Gods Geest om leesbare brieven te zijn van Christus, om vruchtbaar te zijn in onze omgeving, op de plaats waar wij zijn gesteld. U kunt gebedspunten mailen naar pille.cihg@solconmail.nl.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 23 maart staat weer een kringmorgen gepland. Op deze morgen staan we stil bij het gedeelte uit Genesis 19: 15-29. Deze morgen staat de vrouw van Lot centraal. Iedereen is van harte welkom rond 09.30 uur in De Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Oostwijzer 7

Zondag 20 maart wordt er weer een nieuwe Oostwijzer uitgedeeld bij de kerk. Voor elk gezin is er één exemplaar beschikbaar. Oudere gemeenteleden die de kerkdiensten (nog) niet bezoeken krijgen een exemplaar thuis bezorgd. Als we u vergeten zijn, wilt u dan contact opnemen met Cora Westland? We wensen u en jou veel leesplezier! Reacties, tips, nieuwe ideeën kunt u doorgeven aan de redactieleden of door een mail te sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com.

Als redactie nemen we afscheid van Janneke de Keizer. We danken haar heel hartelijk voor het werk dat ze gedaan heeft voor de Oostwijzer! Willianne Vogel neemt haar plaats in de redactie over. Van harte welkom!

Het Oostwijzer notitie- en doorgeefboek gaat de gemeente weer door. Krijgt u hem in bezit, wilt u dan proberen om hem na een week door te geven aan een ander gemeentelid? Op de wijkmiddag hopen we het doorgeefboek mee te nemen, zodat iedereen er even in kan kijken.

Bijbelkring

De Bijbelkring komt weer samen op woensdag 23 maart. We bespreken met elkaar Ruth 3. Daarbij hoort hoofdstuk 6 van het boekje. Met u kijk ik uit naar een leerzame avond! We starten om 20.00 uur in De Parel.

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 24 maart komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Deze avond gaan we het met elkaar hebben over de verschillende godsdiensten en stromingen binnen het christendom. Wat zijn de verschillen? Hoe ga je om met de vragen die je kinderen hierover kunnen hebben? Het is fijn dat Jan de Heer, die in het dagelijks leven docent godsdienst is, deze avond wil leiden. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur willen we starten. Alle vaders en moeders met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!

Bevestigingsdienst

Zondagmorgen wordt br. J. van Haarlem bevestigd als diaken. We zijn de HEERE dankbaar dat daarmee onze wijkkerkenraad en het College van Diakenen weer compleet is! In deze dienst op de vierde lijdenszondag lezen we Mattheüs 26: 6-13. Het gaat in dit gedeelte over de zalving in Bethanië. We wensen in het bijzonder br. J. van Haarlem en zijn vrouw een rijk gezegende dienst toe en laten we als gemeente biddend om hen heen staan.

Gift

Voor algemene doeleinden ontving ouderling P. de Keizer € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Geloof en gehoorzaamheid leven uit de herinnering en de herhaling. Herinnering wordt tot een kracht in het heden, want het is de levende God die eens voor mij handelde en mij heden daarvan de garantie geeft.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

We zijn alweer begonnen aan de laatste weken van het winterseizoen. Ik ben er dankbaar voor dat de catechisaties dit seizoen door konden gaan. Voor de Bijbelkring zullen er nog twee avonden gepland worden. Zodoende lezen we het boek Ruth toch uit. Wat is de HEERE goed dat Hij op zoveel plaatsen Zijn Woord open laat gaan. Zo laat de HEERE zich kennen, wil Hij ons bevestigen in het geloof en wijst Hij de weg door het leven. Laten we maar luisterend door het leven gaan! U en jou hartelijk gegroet!

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Ontmoetingen na de diensten

Inmiddels hebben we alweer twee keer een onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie, thee en limonade (voor de kinderen) mogen hebben na de diensten. De eerste was na de Pareldienst van 6 maart en de tweede keer na de morgendienst van 13 maart in De Parel. Het was goed om elkaar ook weer te spreken na een periode van twee jaar dat dit niet kon. We hebben wat dit betreft nog heel wat in te halen en daarom hopen we dat de volgende keer, na de morgendienst, niet te lang op zich laat wachten. ’s Avonds was het altijd al een goed gebruik om dat na iedere Pareldienst te houden. Goede gebruiken moet je daarom ook in ere herstellen.

Gemeente na coronatijd

We hadden afgesproken dat we nog enige tijd een apart vak beschikbaar zouden houden voor gemeenteleden die nog op 1,5 meter afstand wilden zitten. De aanmelding zou dan via ‘Meevieren.nl’ gaan. Daar is slechts één keer gebruik van gemaakt en daarna niet meer. Daarom is besloten om dit met ingang van heden af te schaffen. Mocht iemand daar onverhoopt toch gebruik van willen maken, dan kan hij of zij hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente. Zijn contactgegevens staan bovenaan de wijkberichten.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 3 april in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 19 maart aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Pareldienst

Verantwoording

Ouderling-scriba Piet de Groot ontving € 50,- in de brievenbus met als bestemming de noodhulpcollecte voor Oekraïne. Hartelijk dank voor uw gift!

Bidden en danken

We zijn geschokt door de beelden, die vanuit Oekraïne tot ons komen. Niemand kon bedenken dat met zoveel geweld mensen te maken zouden krijgen met zo’n verschrikkelijke oorlog in onze Westerse wereld. Kennelijk houdt de boze daar geen rekening mee. We bidden voor al die soldaten die vechten voor hun eigen land en we bidden dat het geweld en de oorlog wordt gestopt. Dat mensen in Oekraïne in vrijheid mogen leven en dat God machtige, niets en niemand ontziende leiders een halt toe roept.

Ook bidden we voor alle vluchtelingen uit Oekraïne die deze dagen in ons land en in ons dorp worden opgenomen en voor allen die daarbij behulpzaam zijn.

Bid dat de vrede terugkeert in Myanmar. Bid dat er een goede regering komt en dat het vechten in het land stopt. (Gebedskalender Open Doors)

Over twee weken start ook in Noord-Afrika de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Er wordt al veel over gepraat, mensen leven ernaartoe en verschillende veelgebruikte producten zijn al uitverkocht. Vraag of God mensen op Zijn manier wil voorbereiden op deze maand; hen ontvankelijk wil maken voor de Waarheid als ze zich door gebed en vasten toewijden aan God. (Gebedskalender GZB)

Citaat

‘Het wordt gemakkelijk vergeten dat de gemeenschap met de broeders een genadegift is uit het Rijk van God, die ons elke dag ontnomen kan worden, en misschien zal het nog maar een korte tijd zijn die ons van de diepste eenzaamheid scheidt. Wie daarom tot op dit ogenblik een christelijk leven mag leiden tezamen met andere christenen, die moge Gods genade uit het diepst van zijn hart prijzen, God op zijn knieën danken en inzien: het is genade, niets dan genade, dat wij vandaag nog in gemeenschap met andere christenen mogen leven.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de vierde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Gift

Ouderling W. Huisman heeft € 5,- ontvangen voor de diaconie.

Aannemingsavond

Dinsdag 22 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad de belijdeniscatechisanten ontvangen, die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. De gesprekken met de predikant hebben plaatsgevonden. Het mag ons als gemeente bemoedigen dat zij het verlangen hebben om publiekelijke belijdenis van het geloof af te leggen. De kerkenraad gaat graag hierover in gesprek. We zien uit naar deze avond en bidden om Gods leiding in de gesprekken.

Nieuwe seniorenbezoekbroeder

Broeder J. Teeuw is aangesteld als nieuwe seniorenbezoekbroeder. Hij heeft de werkzaamheden overgenomen van broeder L. de Groot. Wij danken hem hartelijk voor het vele bezoekwerk wat hij met de liefde van zijn hart gedaan heeft en wensen hem de zegen van de Heere toe samen met zijn vrouw en kinderen. Broeder J. Teeuw bidden wij veel wijsheid en zegen toe bij het bezoekwerk onder onze ouderen.

Inschrijven diensten

Een paar weken geleden was gevraagd of degenen die in de kerk graag op 1,5 meter zitten zich wilden inschrijven via meevieren.nl. De laatste weken heeft bijna niemand zich ingeschreven daarvoor. Als iemand van u toch op 1,5 meter afstand wil zitten, dan kunt u dat doorgeven aan de welkomstouderling bij binnenkomst in de kerk. Dan wordt er een plaats voor u geregeld.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 21 maart zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur in De Parel.

Gelezen / gehoord

‘Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is om de aarde te verliezen voor Hem.’

Christopher Love (1618-1651)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 19 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Zondag 20 maart

14.15 uur zondagsschool – De Parel

Maandag 21 maart

geen verkoop collectebonnen

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Dinsdag 22 maart

19.15 uur Emmaüswandeling, verzamelen OK

Woensdag 23 maart

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 24 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

19.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Kring geloofsopvoeding – Nieuwe kerk

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 29 maart 2022 Tijd: welkom vanaf 9.30 uur, we starten om 9.45 uur en sluiten rond 11.30 uur. Plaats: Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80. Info: Na een lange tijd willen we weer proberen te starten met onze moederkring. Welkom zijn alle moeders van een kind met een beperking. We ontmoeten elkaar en delen de vreugden en zorgen die speciaal zijn in deze gezinnen. Ook u / jij, die nog nooit bent geweest, bent van harte welkom in onze kring. Wil je eerst meer informatie? Bel gerust: Lies van Vliet 06-12 92 79 44 of Marjan Rietveld 078-615 65 96.Tot ziens!

Zangavond met ‘Ethan’ t.b.v. Israël

Zaterdag 19 maart 2022 wordt in de Hervormde Kerk van Giessen-Oudekerk een koor- en samenzangavond gehouden t.b.v. Israël. Medewerking wordt verleend door mannenensemble Ethan o.l.v. Arie van der Vlist, violiste Rebecca Rozendaal en organist Jan Rozendaal. Ds. K. Hoefnagel verzorgt de opening en sluiting. Ethan brengt een mooi afwisselend programma met lijnen naar Pasen. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. het Steunfonds Israël. Meer informatie kunt u vinden op www.steunfondsisrael.nl of www.mannenkoorethan.nl.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 20 maart 2022 – Vierde lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Barneveld

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen 

Kinderoppas

OK: Denise Bakker, Linde van Dijk, Jacobien Koutstaal

NK: Gera Ritmeester, Rebekka Schild, Suus Muilwijk

De Parel: Ruth Vlot, Naomi Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 22: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Diaconie / H.A. collecte

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Daniëlle Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.