Zangavond 13 mei Nieuwe Kerk

Jullie worden hartelijk uitgenodigd voor de zangavond op 13 mei! Deze avond staat in het teken van zang en muziek. Ik zal een presentatie over mijn werk van de afgelopen twee jaar geven en er zullen weer typisch Afrikaanse souvenirs verkocht worden. De zangavond begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk in Hardinxveld-Giessendam. Toegang is gratis; er zal een collecte worden gehouden voor het kinderwerk.

Met vriendelijke groet,

Lea Luiten

Avond vervolgde Christenen AFGELAST…

Orde van dienst, donderdag 13 april 2017, Oude kerk

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld,

Wijkgemeente Noord in Oude Kerk op 13 april 2017

  KONING VAN DE JODEN

 Zijn troonsbestijging

 Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) vindt je de letters INRI. Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus.

 I – Iesus = Jezus

N – Nazarenus = uit Nazaret

R – Rex = Koning

I – Iudaeorum = van de Joden

Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven.

In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden.

In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied.

In het Latijn – de taal van de politiek en het recht.

Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt daarvandaan. Jezus’ titel is: ‘Koning van de Joden’.

In het evangelie naar de beschrijving van Marcus komt deze titel ‘Koning van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil Marcus duidelijk laten uitkomen wat Jezus aan het kruis heeft gebracht: zijn aanspraak op zijn koninklijke waardigheid.

Kaarsen doven

Elke dag in deze Stille Week doven we één van de adventskaarsen die we in de weken voor de viering van het Kerstfeest hebben aangestoken. De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar deze aarde. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld.

Nu, in deze Stille Week, lijkt de duisternis het weer te gaan winnen van het licht. Op Goede Vrijdag werd het helemaal donker en daarom doven we op deze laatste avond voor Goede Vrijdag de 4e kaars,

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw Zijn licht.

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij

Orgel: Wouter de Haas

In stilte komen we binnen

Gedicht ‘Bijna Pasen’ van Jannie de Paauw

Op die dag,

die verschrikkelijke vrijdag,

nam de wereld een hand vol spijkers,

een balk en een hamer

en verwijderde Hem,

de Verlosser, van de aarde.

‘Wij willen niet dat Deze koning over ons wordt!’

Hij hing aan het kruis in diepe duisternis.

Weg van de hemel, weg van de aarde.

‘Mijn God!’

Van God en mensen verlaten.

Op die dag, die Goede Vrijdag,

aanvaardde God het offer van Zijn Zoon.

Zodat ik nooit meer van God verlaten zou zijn.

Mijn God werd mijn Vader.

Welkom

Zingen: Psalm 72: 1 (NB)

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan ‘s konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuv’len top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Evangelielezing: Marcus 15: 20b-27

20b Zij leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen.

21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

22 En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats.

23 En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.

24 En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou.

25 En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.

26 En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.

27 En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde.

Zingen: Lied 154: 1 (UAM)

‘k Heb geloofd en daarom zing ik,

daarom zing ik van gena,

van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha.

Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht;

Lam Gods dat de zonde wegneemt,

Lam van God voor ons geslacht.

Korte overdenking over Koning van de Joden ‘Zijn troonsbestijging’

Muzikaal moment ‘Blijf mij nabij’ (bewerking Gezang 392 LvK)

Viering Heilig Avondmaal

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Instelling

Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. De apostel Paulus getuigt immers in 1 Korintiërs 11: 23-26: Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here, totdat Hij komt.

Gedachtenis

In gehoorzaamheid aan het woord van Christus – Doet dit tot mijn gedachtenis – gedenken wij dat onze Here Jezus Christus overeenkomstig Gods beloften door de Vader in deze wereld gezonden is. Aan het avondmaal vieren wij de heerlijke gedachtenis aan de zelfovergave van onze Here Jezus voor ons, zondaren. Met blijdschap verkondigen wij dat in zijn dood ons leven ligt. Wij aanbidden de barmhartigheid van onze hemelse Vader, die zijn lieve Zoon voor ons allen overgaf. Wij danken onze getrouwe Heiland, die als Goede Herder zijn leven stelde voor de schapen. Wij roemen in het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1 Tim. 3: 16)

Gezindheid en verzekering

Om blij en dankbaar Christus aan zijn tafel te kunnen gedenken, moeten wij vanwege onze zonden een afkeer hebben van onszelf en ons voor God verootmoedigen. Wij moeten ons vastklampen aan de belofte dat ons alle zonden vergeven zijn om het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Zijn volkomen gerechtigheid is ons toegerekend en geschonken. Zo komen wij niet tot het avondmaal op grond van enige waardigheid in onszelf. Wij komen als armen tot de milde Gever, als zieken tot de Geneesheer, als zondaren tot de Werker van gerechtigheid, als doden tot Hem, die levend maakt. Wij komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer wij in deze gezindheid het brood eten en uit de beker drinken, worden wij als door een onmiskenbaar teken en zegel verzekerd van Christus’ hartelijke liefde en trouw. Wij mogen weten dat Hij in ons werkt alles wat Hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt, en dat Hij in waarheid voor ons het Brood des levens is. Hij geeft ons dit geestelijke feestmaal en doet ons genieten de verdiensten van zijn lijden en sterven.

Gemeenschap

Door zijn dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven. Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven, zodat wij met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2 : 20). Hij maakt ons tot ranken aan de hemelse Wijnstok, en zo dragen wij door Hem vrucht. Door deze zelfde Geest verbindt Hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel  zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor. 10: 17). Daarom zullen wij ons beijveren dat wij samen één lichaam zijn door elkaar in liefde te dienen. Juist aan de tafel van Christus’ liefde komt zijn woord tot ons: Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad (Joh. 15:12).

Verwachting

De apostel Paulus plaatst het avondmaal ook in het perspectief van Christus’ wederkomst, wanneer hij zegt: Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here totdat Hij komt (1 Kor. 11: 26). Bij brood en beker verheugen wij ons erover dat wij deelhebben aan het nieuwe verbond, dat rust in Christus bloed. Wij danken de Vader dat wij mogen kennen het heil waarvan door de profeten gesproken is. Wij vieren de vrede die door onze Heer is aangebracht. Tegelijk zien wij aan het avondmaal uit naar de verschijning van onze Verlosser in heerlijkheid, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft toegezegd, naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren wij het avondmaal met grote blijdschap en bidden met Gods kerk: Amen, kom, Here Jezus! (Op. 22: 20).

Gebed

Barmhartige God en Vader, nu wij in dit avondmaal de heerlijke gedachtenis vieren aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, bidden wij U: zend ons uw levendmakende Geest, zodat wij gevoed worden met het ware brood uit de hemel tot het eeuwige leven. Amen.

Zingen: Lied 206: 1, 2 (OTH)

O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in ‘t oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

 

uw naam die onze wonden heelt

en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft

 Nodiging

Blijf niet alleen op de tekenen van brood en wijn zien. Hef uw harten omhoog, zoek de dingen die boven zijn, waar Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Kom allen met blijdschap en broederlijke eensgezindheid tot de tafel van uw Heer. Dank Hem voor de grote liefde die Hij ons betoond heeft, en bewaar de gedachtenis aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u met de liefde tot God vervuld worden en ook anderen tot die liefde bewegen.

Viering

          Delen van het brood en we wachten tot iedereen heeft.

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neem en eet.

Zingen (na eten van het brood): Lied 250: 1 (OTH)

Vaste rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,

laat mij rusten in uw schaûw,

waar het bloed door u gestort,

mij de bron des levens wordt.

          Delen van de wijn.

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Dankzegging (na drinken van de wijn)

Laten wij met mond en hart de lof van de Here verkondigen door te zingen: Psalm 103: 1, 2 (OB)

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem prees’!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

Die in den nood uw Redder is geweest.

Gebed

Zingen Lied 79 (UAM) (melodie Psalm 54)

U, heilig Godslam, loven wij,

Gij hebt voor ons aan ‘t kruis geleden,

Gij doet ons tot den Vader treden

Als koningen en priesters, Gij,

Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed,

Dies brengen wij U dank en ere,

En werpen w’ in aanbidding, Here!

Al onze kronen aan uw voet.

Ja, amen, ja,

Halleluja!

Zegen (allen gaan staan)

Doven van de 4e kaars

In stilte verlaten we de kerk

Collecte aan de uitgang voor instandhouding eredienst

Liturgieen belijdenisdiensten zondag 9 april

De liturgie van de belijdenisdiensten in de gemeente a.s. zondag 9 april zijn hier te downloaden:

belijdenisdienst Nieuwe kerk 09.30uur

Belijdenisdienst Oude Kerk 18.00uur

Liturgie van de vieringen in de Stille week

Stille week 2017

Koning van de Joden

Vieringen in de Stille week op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  in de Hervormde Gemeente (10 -13 april 2017)

Plaats: Oude Kerk, Peulenstraat 236, Hardinxveld-Giessendam

Aanvang: 19.30 uur

Deur open: 19.15 uur (ingang aan Peulenstraat-zijde)

Voorwoord

In deze Stille Week, voorafgaand aan het Paasfeest, willen we samen met u het lijden van Jezus Christus gedenken. Dit jaar staan we stil bij ‘Jezus, Koning van de Joden’.

Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) vind je de letters INRI.

Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus.

          I – Iesus = Jezus

          N – Nazarenus = uit Nazaret

          R – Rex = Koning

           I – Iudaeorum = van de Joden

Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven.

In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden.

In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied.

In het Latijn – de taal van de politiek en het recht.

Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt daar vandaan. Jezus’ titel is: ‘Koning van de Joden’.

In het evangelie naar de beschrijving van Marcus komt deze titel  ‘Koning van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil Marcus duidelijk laten uitkomen dat Jezus in alles verbonden is met het volk van de Joden. Zijn aanspraak op zijn

Koninklijke waardigheid heeft Hem uiteindelijk aan het kruis gebracht.

 

De vieringen hebben een eenvoudige opzet: we zingen, we bidden, we luisteren naar de bijbel en naar muziek en er zijn momenten van stilte. We willen u daarom ook vragen de viering in stilte door te brengen, zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de kerk.

Ook willen we in deze stille week elke avond een kaars doven.

De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de komst van de Zoon van God naar deze aarde. Deze adventskaarsen hebben we in de weken voor de viering van het Kerstfeest aangestoken. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. Nu, in deze Stille Week, wordt het steeds donkerder rondom Hem. De duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. Daarom zal er elke avond een kaars worden gedoofd.

Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker geworden.

Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor ons opnieuw Zijn licht.

Wij wensen u gezegende momenten in de richting van een vreugdevol Opstandingsfeest.

medewerkenden:

Orgel:      Ieta Verhoeff

Viool:       Annerieke Kraaijeveld

Piano:      Frans de Bruin/Alida Blokland

Koor:

Sopraan:  Alida Blokland, Jeanet van Schoonhoven, Annerieke Kraaijeveld

Alt:           Aja Houtman,  Uzonka Sólyom, Annette Teeuw

Tenor:      Frans de Bruin, Dirk van Wingerden, Coen Boer

Bas:         Johan van der Giessen,  Guido de Hek, Maurits de Hek

Gesproken woord: Jan-Willem Arkeraats, Leen Klop, Ger Koekkoek en Tine Hogewoning

Bloemstuk gemaakt door Marcel Hofman

In stilte komen we binnen

Maandag 10 april 2017

‘De Koning van de Joden – Zijn intocht’

Aanvangstekst: Zacharia 9: 9

Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning zal tot u komen.

Muzikaal moment: ‘ Via Dolorosa’ – piano en viool

Het bloemstuk voor in de kerk, laat iets zien van dit lied:

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,

verdrongen zich de mensen in de straat.

Daar staarden ze Hem na:

de man die sterven moest op Golgotha.

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning, als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield

met heel zijn hart, is Hij gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg op Golgotha.

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden,

uit de striemen op zijn rug,

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap

de hoon van hen die schreeuwden: ‘Kruisigt Hem!’

 

Zijn kruis werd een troon,

Zijn bloed wast ons schoon

En het stroomt door het hart van Jeruzalem.

 Welkom

 Zingen: Psalm 118: 1 en 9 (NB)

Laat ieder ‘s HEEREN goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

 

Dit is de dag, die God deed rijzen,

juicht nu met ons en weest verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,

geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in ‘s HEEREN naam.

Wij zeeg’nen u uit ‘s HEEREN woning,

wij zegenen u al tezaam.

Gebed

 Zingen: Lied 66 (UAM)

Koor: 1, gemeente: 3, 5 en 7

1. O hoofd vol bloed en wonden,

bedekt met smaad en hoon,

o hoofd zo wreed geschonden,

uw kroon een doornenkroon.

o hoofd eens schoon en heerlijk

en stralend als de dag,

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk.

Ik groet U vol ontzag.

3. O Heer uw smaad en wonden,

ja alles wat Gij duldt.

om mij is het, mijn zonden,

mijn schuld, mijn grote schuld.

O God ik ga verloren

om wat ik heb gedaan,

Als Gij mij niet wilt horen.

Zie mij in liefde aan.

5. Ik dank U o mijn vrede,

mijn God die met mij gaat.

Voor wat Gij hebt geleden

aan bitterheid en smaad.

Geef dat ik trouw mag wezen,

want Gij zijt trouw en goed.

Ik volg U zonder vrezen

wanneer ik sterven moet.

7. Wees Gij om mij bewogen

en troost mijn angstig hart.

Voer mij uw beeld voor ogen,

gekruisigde , uw smart.

Dan zal ik vol vertrouwen,

gelovig en bewust.

uw aangezicht aanschouwen.

Wie zo sterft, sterkt gerust.

Evangeliezing: Marcus 11: 1-11

Korte overdenking

 Koor: Cantique de Jean Racine (G. Fauré)

Vleesgeworden Woord van de Allerhoogste! Onze enige hoop.

Eeuwig licht van hemel en aarde,

Wij verbreken de vredige stilte van de nacht,

Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.

Spreid het vuur van Uw alomvattende genade over ons uit,

Zodat de helse nachten vluchten op het horen van Uw stem,

Verstoor de slaap van de sluimerende zielen,

want hij voert hen weg van Uw wetten!

O Christus, ontferm U over dit volk,

nu bijeen om U te loven,

Ontvang de lofprijzing van Uw eeuwige Naam,

Moge Uw volk heengaan, vervuld van Uw genade.

 Gedicht: ‘Hosanna’  van Jelly Verwaal

Men komt Hem juichend tegemoet.

Men zwaait Hem toe met twijgen.

Maar Hij …, Hij weet maar al te goed

dat straks hun tong zal zwijgen.

 

Gezegend is de man die komt!

Hosanna in de hoge!

De mensenmassa, saamgedromd,

begroet Hem opgetogen.

 

De weg is voor Hem geplaveid.

Nóg is Hij Heer der Heren.

Maar wie nú mantels voor Hem spreidt

zal straks zich ván Hem keren.

 

Men rukt de takken van de boom.

Men spant Hem erebogen.

Maar ’t volk, nú juichend saamgestroomd,

kent straks geen mededogen.

 

Hun vreugde kent geen grenzen meer.

Intens, met ied’re vezel,

bejubelen zij Hem als Heer:

’t Lam, rijdend op een ezel.

 

Zingen: Lied 62

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

 

‘k zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,

in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

 

Dit breekt mijn trots, slaat mijn verdienste neder.

Verlaagt mij diep, maar het verhoogt mij weder.

Het meldt mij heil, die van Gods tegenstander

in vriend verander.

 

Gij hebt voor mij U in de dood gegeven:

hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?

Zou ik aan U, die voor mij wilde lijden,

mijn hart niet wijden?

 Stil gebed

 Zingen: Zegen ons Algoede

Zegen ons, Algoede,

neem ons in Uw hoede

en verhef Uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

 

Stort, op onze bede

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met uw kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

 

Amen, amen, amen

dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

Amen, God, uw naam ter eer!

Er wordt een kaars gedoofd

 In stilte verlaten we de kerk

_____________________________________________________________

In stilte komen we binnen

Dinsdag 11 april 2017

‘De Koning van de Joden – Zijn titel’

Aanvangstekst: Marcus 15: 2

En Pilatus vroeg Hem: U bent de koning van de Joden? En Hij antwoordde hem en zei: u zegt het.

Koor: Ave Verum, W. Byrd

Gegroet waarachtig lichaam

geboren uit de Maagd Maria

dat werkelijk heeft geleden

en voor de mens geofferd is aan het kruis.

Uit wiens doorboorde zijde

water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak

tijdens de beproeving van de dood.

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria

Welkom

Zingen: Psalm 31: 11 en 12

Terwijl zij samen zich verbinden

Besluiten zij mijn dood.

Maar, HEER, ‘k vertrouw in nood

Op U; dit doet mij sterkte vinden;

‘k Mag, met gelovig roemen,

U mijn Verbondsgod noemen.

 

In Uwe hand zijn mijne tijden;

‘k Verlaat mij in mijn leed

Op U alleen, Die weet

De maat en ‘t einde van mijn lijden;

Red mij van wie verbolgen,

Ter dood toe mij vervolgen.

Gebed

Zingen: Lied 562

Koor: 1, gemeente: 2 en 3

1. Ik wil mij gaan vertroosten

In ’t lijden van mijn Heer,

Die zelf bedroefd ten dode

Terneer boog keer op keer

En zocht in zijn ellende

Naar troost om voort te gaan,

Tot Hem wil ik mij wenden,

O Jesu, zie mij aan

 

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden

Weerspannig in de wind,

Wilde niet zien of horen

Hoezeer ik werd bemind,

Mijn leven liep verloren,

Uw stem bracht mij tot staan,

U bidt voor wie U hoonden

O Jesu, zie mij aan.

 

3. Mijn Heer die om mijn zonden

In doem en duisternis

Ontluisterd en geschonden

Aan ’t kruis gehangen is,

Al ben ik U onwaardig,

Mijn toevlucht is Uw naam,

Mijn redder, mijn genade

O Jesu, zie mij aan.

Evangelielezing: Marcus 15 : 1-15

Korte overdenking

Muzikaal moment: Orgelsolo ‘O Lamm Gottes, unschuldig’,

J.S. Bach

O Lamm Gottes,unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet,

allzeit funden geduldig, wiewohl du wares verachtet;

all Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen.

Erbarm dich unser, o Jesu.

 Dit werk van Bach wordt voorafgegaan door het bovenstaande koraal.

Het is opgebouwd uit vier stemmen: sopraan, alt, tenor en bas waarbij de melodie van het koraal in de bas begint in lange noten en in canon wordt gevolgd door de alt.

De sopraan en tenor omlijsten het geheel met zg. Seufzerfiguren die een zuchtend/klagend effect geven.

Stil moment

Zingen: Lied 146: 2, 3 en 4

De hele wereld klaagt U aan,

Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,

geboeid komt Gij naast mensen staan

die schuldig zijn aan broedermoord.

 

‘Verdwijnen moet die zachte stem,

laat vrij de man die bloed vergiet,

maar kruisig, kruisig, kruisig Hem!

wij gunnen Hem de vrijheid niet!’

 

O Zoon des Vaders, Bar-Abbas,

o lam volkomen gaaf en goed,

o arts die onze wond genas,

vergiet Gij nu uw eigen bloed?

Stil gebed

Gezamenlijk bidden: Onze Vader

 Zingen: Lied 590

Koor: 1, gemeente: 3 en 4

1. Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

De Heer heeft heel zijn leven

Voor het menselijk geslacht

In Gods hand gegeven.

 

2. Hoe slaapt Gij nu,

Die men zo ruw

Aan ‘t kruishout heeft gehangen

Starre rotsen houden U

Rots des Heils, gevangen.

 

3. ’t Is goed,o Heer,

Gij hoeft de eer

Van God niet meer te staven

Leggen wij ons bij U neer

In uw dood begraven.

Er wordt een kaars gedoofd

 In stilte verlaten we de kerk

__________________________________________________________________

In stilte komen we binnen

Woensdag 12 april 2017

‘De Koning van de Joden – Zijn inhuldiging’

Aanvangstekst: Marcus 15: 18

En zij begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de Joden.

Koor: Koraal Johannes Passion; ‘Ach großer König’, J.S. Bach

O grote Koning, groot te allen tijde,

hoe kan ik deze trouw voldoende verspreiden?

Geen mensenhart kan toch bedenken,

wat U te schenken.

Ik kan er met mijn verstand niet bij

waarmee Uw ontferming toch te vergelijken is.

Hoe kan ik U dan uw liefdesdaden

in mijn werken terugbetalen?

Welkom

Zingen: psalm 22: 4 en 7

Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moê;

Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe.

Daar ik ‘t gebed tot God vertrouwend doe,

Moet ik nog horen:

“Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig’ oren

Verleen’, hem redd’;

Dat die nu hulp doe komen,

En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen,

In ruimte zett’”.

Zij rukken aan, met opgesperden mond,

Gelijk een leeuw, al brullend in het rond.

Ik vloei daarheen als waat’ren op den grond,

Die zich verspreiden;

Mijn beend’ren zijn in mij vaneen gescheiden.

O doodlijk uur!

Wat hitte doet mij branden!

Mijn hart is week, en smelt in d’ ingewanden,

Als was voor ‘t vuur.

Gebed

Zingen: Lied 587

Koor: 1, gemeente: 4 en 7

1 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen

In deze nacht van duistere belangen

Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren

Heel om te horen.

 

4 Hemelse koning, door God uitgekozen,

Waarom staat U terecht als rechteloze?

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.

U draagt mijn zonden

 

7 Rijke geschenken zou ik willen geven,

Eerbied en dank, de mirre van mijn leven.

Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,

Licht voor de wereld

Evangelielezing: Marcus 15 : 16-20

Korte overdenking

Muzikaal moment: ‘Erbarme dich’ , Matteus Passion, J.S Bach – viool en piano

En terstond kraaide de haan. Toen dacht Petrus aan de woorden van Jezus toen hij tegen hem had gezegd: “Nog voor de haan kraait zal je mij driemaal verloochenen”. En hij ging naar buiten en weende bitter.

 Erbarme dich, Mein Gott. Um meiner Zähren willen!

Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich.

Heb medelijden mijn God, omwille van mijn tranen.

Zie toch, hart en ogen wenen bitter om U.

Stil moment

Zingen: Lied 175

intro viool, koor twee keer, gemeente herhaalt lied vier keer, afsluitend koor

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Stil gebed/ Luthers avondgebed

Zingen: Lied 116: Is dat, is dat mijn Koning?

Is dat, is dat mijn Koning,

dat aller vaad’ren wens,

is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie aanschouw de mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen,

dat riet die doornenkroon,

lijdt Hij die smaad, die slagen,

Hij, God, uw eigen Zoon?

Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en die hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet die doornenkroon;

ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staat;

ik deed door mijn zonden,

Hem al die jamm’ren aan.

 

O Jezus, man van smarten,

Gij aller vaad’ren wens,

herinner alle harten

’t aandoenlijk: Zie de mens!

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet!

Dit troost mijn geweten:

’t is al voor mij geschied.

 Er wordt een kaars gedoofd

In stilte verlaten we de kerk

Leest u graag? Vergeet onze bibliotheek niet!

Zijn er zo weinig mensen in onze gemeente die graag een goed boek lezen? Je zou het haast zeggen!

In De Parel huist al vanaf de opening in 1971 de CVB, de Christelijke Volksbibliotheek die valt onder de verantwoording van de Jeugdcommissie en door een flinke groep vrijwilligers draaiend wordt gehouden. Die bibliotheek is trouwens al veel ouder, maar daarover een andere keer.

Er is keus uit ca. 5.800 titels; daar zal vast wel iets voor u bij zijn! Romans, jeugdboeken, gedichten, bezinnende lectuur… kom maar eens kijken en neus eens rond; leen eens een boek (of meer: geen probleem!).

Elke uitlening draagt weer een stukje bij aan de aankoop van nieuwe boeken; weinig uitleningen betekent ook dat we minder boeken aan de collectie kunnen toevoegen.

Dus: Lezers, waar blijven jullie? Welkom in De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af) op zaterdagmiddag van 2 tot half 4 – kosten: 25 cent per boek per week!