Actie Kerkbalans / Vrijwillige bijdrage 2018

Kerk zijn we samen.

(Klik hier voor de online folder)

Kerkbalans 2018: Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen meer dan 100 vrij- willigers geld voor onze kerk op. Veel geld, dat hard nodig is. Om kerken ac eve geloofs- gemeenschappen te laten zijn. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse erediensten en bemoediging en inspira e ontvangen door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramen- ten worden bediend en waar iedereen al jd – of je nu lid bent of niet- terecht kan voor prak sche steun of een luisterend oor.

Veel werk wordt er verzet. Er vindt een grote verscheidenheid aan ac viteiten plaats. De kerk, wij als gemeenteleden geven hier invulling aan.
Door een basis te hebben met elkaar kunnen we delen met anderen, in woorden en daden. Om die basis in stand te houden en het werk mogelijk te maken vragen we u en jou om een bijdrage voor de ac e kerkbalans.

Samen met de diaconie staan we voor een evenwich ge verdeling in de verkondiging van het Woord, de mogelijkheid om samen te komen en het uitdelen aan de hulpbehoevenden.

Geef voor een kerk in balans

In maart van het komende jaar zullen we de geluidsinstalla e in de Oude kerk vernieuwen en aanpassen aan de huidige eisen. We willen ook geld reserveren voor het groot onder- houd aan het orgel. Daarnaast vraagt het eigen gebruik van De Parel onze aandacht.

 
Terugblik op 2017

We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeente die verbindt, die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om dit mogelijk te maken, zijn we a ankelijk van uw bijdrage. In 2017 gaf u € 317.340,- aan de ac e Kerkbalans. Nogmaals, hartelijk dank daar- voor!

We mochten met uw bijdrage een nieuwe pastorie aankopen in de Kemphaan en de pas- torie aan de Vinkeweer is nagenoeg geheel gerenoveerd. De erediensten mogen doorgang hebben en De Parel is beschikbaar voor allerlei kerkelijke ac viteiten. Door uw bijdrage aan kerkbalans en de collecten hebben we het voorrecht dat we drie predikantsplaatsen mogen invullen.

In 2017 hebben we de kosten laag gehouden door de inzet van vele vrijwilligers. De over- gang naar de S ch ng Kerkelijk Geldbeheer vraagt meer inzet van de vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau, maar levert ook een besparing op voor onze gemeente. U kunt meehel- pen om het werk te beperken en de kosten te verlagen door gebruik te maken van collec- tebonnen (in plaats van contant geld). Op deze manier zorgen we met elkaar dat het werk in de gemeente doorgang vindt.

Wilt u het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed gedenken?

Richtlijn ter overweging

We hebben dit jaar het begrote bedrag voor de ac e kerkbalans gelijk gehouden aan de toezegging van vorig jaar. De inkomsten uit collecten en gi en blijven echter wel dalen en wij willen u toch vragen om te overwegen, indien dit binnen uw persoonlijke omstan- digheden passend is, uw bijdrage te verhogen. Even als voorgaande jaren bieden we u hiervoor een richtlijn:

uw bijdrage in 2017

uw bijdrage in 2018

minder dan € 50 tenminste € 50
€ 75 € 80
€ 100 € 110
€ 200 € 210
€ 300 € 325
€ 400 € 440
€ 500 € 550
€ 750 € 850
€ 1000 en hoger € 1100 en hoger
Wijze van toezeggen

Op bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven welk bedrag u voor 2018 wilt toezeggen. Automa sche overschrijving, in één of meerdere termijnen, kunt u via uw eigen bank regelen.
Contant geld of collectebonnen evenals de antwoordkaart kunt u in de antwoordenvelop doen. Deze envelop met antwoordkaart wordt binnenkort bij u thuis opgehaald.

 

Betalingen per bank kunt u overmaken aan:
NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v.: vrijwillige bijdrage 2018

Israel Avond

Israël avond op 25 januari in de Parel, aanvang 20.00 uur.

Spreekster is Cookie Schwaeber-Issan uit Jeruzalem. Zij is directeur van de school Makor HaTikvah in Jeruzalem.

Zij getuigt van Gods werk in haar leven en in het bestaan van de unieke school voor Messiasbelijdende Joden.

 

 

 

Cookie-Schwaeber

Aanwinsten bibliotheek

Christelijke Volksbibliotheek

Via de link vindt u een overzicht van een deel van de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek in 2017. NB: Soms staan er een letter en getal voor een titel; het gaat dan om een deel uit een serie.

CVB Selectie Aanwinsten 2017 01

Het overzicht laat een klein deel zien van onze collectie van meer dan 5.500 titels. Dat zijn vooral romans; er is ook een aantal andere boeken, o.a. (wat oudere) kinderboeken.

Hartelijk welkom tijdens onze openstelling in De Parel, op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Ga via het plein door de deur bij het kerkelijk bureau naar binnen, dan de trap af. Onze vrijwilligers zijn u graag van dienst!

Kosten: 25 cent per boek per week. De zaterdag van de rommelmarkt (in 2018: 14 april) zijn we gesloten!

 

Pareldienst 21-1-18

Fotoboek Winterfair