Bericht Lea Luijten

Zoals u al in de kerkbode misschien gelezen heeft, ben ik op dit moment in Nederland. Dit keer niet op verlof, maar om een heel andere reden. 29 juni hopen Werner en ik te trouwen. We willen u graag als gebeds- en financiële ondersteuner graag van harte uitnodigen voor de kerkdienst in de Oude Kerk (18.45) en om daarna gezellig een kopje koffie te komen drinken in de Parel. Welkom!

12 juli gaan we weer terug naar Zuid-Afrika en hoop ik mijn werk onder kinderen weer op te pakken. Er verandert niks aan mijn werkzaamheden. Het is fijn om door te gaan met het vertellen van Gods Woord aan de kinderen via de 9 Bijbelclubs die ik nu heb. Ook willen we graag via het schooltje met nieuwe kinderen starten die nog geen plek bij de school hebben gekregen. Hopelijk kan ik daar in augustus mee beginnen!

Behalve de Bijbelclubs liggen de tieners mij na aan het hart. Velen van hen gaan niet meer naar school als ze in graad 10 komen (3e/4e jaar VO). Het niveau is vaak te moeilijk en dan geven de tieners te snel op (elk kind werkt op hetzelfde niveau in Zuid-Afrika). Als ze eenmaal niet meer naar school gaan, komen ze op de straat waar ze maar wat rondhangen en dan beginnen met roken en drinken. Ik ben dan ook enorm blij dat Herman en Henrien Lindhout in oktober naar Zuid-Afrika komen om hier met tieners te gaan werken. Herman gaat zich vooral richten op de werkeloze jongeren om hen vaardigheden aan te leren, zoals timmeren, tuinieren enz. Henrien is erg creatief en gaat met de vrouwen van de community aan de slag. Beiden hebben een verlangen om de Heere te dienen en om niet alleen mensen in hun materiële nood te helpen maar ook mensen de weg te wijzen naar onze Verlosser. Bid alstublieft voor hun voorbereidingen en voor ons werk in Zuid-Afrika.

Pareldienst 24 juni

Jaarrekening ter inzage

Vanuit het college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 18 juni 2018 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 41.070. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2016 en ook ruim € 8.000 hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 14.290. Dit is iets hoger dan begroot. In de begroting is echter het bedrag voor afschrijvingen te laag. Hiermee rekening houdend is het resultaat iets beter dan was begroot.

Algemene kerkenraad
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2017 en van de exploitatie over 2017 met vergelijkende cijfers van 2016.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken. Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters,  W. IJzerman (tel. 618224) en op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11 (tel. 611036). Inzage in de jaarrekening is mogelijk in periode van 11 t/m 15 juni, na het maken van een telefonische afspraak. Bezwaren kunnen tot uiterlijk 15 juni 2018 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, J.T. Nederveen.

Dank aan u voor geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Jaarrekening 2017 

Gemeente

Balans per 31 december 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Activa

 

 

Materiële vaste activa

798

422

Financiële vaste activa

1.092

1.142

Vorderingen op lange termijn

106

105

Vorderingen op korte termijn

43

40

Liquide middelen

   231

   547

 

2.270

2.256

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen

1.799

1.801

Reservefondsen

130

 100

Schulden op lange termijn

250

265

Schulden op korte termijn

    91

     90

 

2.270

2.256

 

Exploitatierekening over 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Baten

 

 

Collecten en giften

188

186

Vrijwillige bijdragen

323

317

Subsidies en bijdragen

0

17

Huuropbrengsten

20

12

Rentebaten

6

6

Kerkradio

1

3

Solidariteitskas

4

4

Overige baten

   -1

   1

 

541

546

 

                                                                                                  

 

2017

2016

Lasten

 

 

Traktementen en vergoedingen

207

196

Salarissen en vergoedingen

85

85

Kerkgebouwen

25

71

Pastorieën

30

13

Afschrijvingen

43

41

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie

18

25

Kerkdiensten, catechese, evangelisatie, verenigingswerk en overige kosten pastoraat                        

27

28

Bijdragen in kerkverband

25

22

Rentelasten

4

2

Kosten eigen gebruik Parel

35

30

Dotatie voorzieningen

1

-5

Voordelig saldo

  41

  38

 

541

546

 

De Parel

Balans per 31 december 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Activa

 

 

Materiële vaste activa

1.106

1.134

Voorraden

7

6

Vorderingen op korte termijn

29

102

Liquide middelen

     28

     21

 

1.170

1.263

 

 

2017

2016

Passiva

 

 

Eigen vermogen

842

891

Voorzieningen

15

12

Schulden op lange termijn

224

252

Schulden op korte termijn

   89

  108

 

1.170

1.263

 

Exploitatierekening over 2017 (x€ 1.000)

 

2017

2016

Baten

 

 

Buffetexploitatie

172

133

Huuropbrengsten

113

98

Overige opbrengsten

  20

  28

Nadelig saldo

  14

  41

 

319

300

 

 

2017

2016

Lasten

 

 

Personeelskosten

193

191

Huisvestingskosten

98

74

Administratie- en beheerskosten

19

24

Overige kosten

5

11

Financiële lasten

   4

   0

 

319

300

 

Geen opname kerkdienst 27 mei

Door stroomstoring is er geen opnamen kerkdienst zondagavond 27-05-2018 oude kerk.

Door blikseminslag is er een piekspanning geweest op het stroomnetwerk rond de oude kerk.

Hierdoor is de geluidsinstallatie en ook internet aansluiting beschadigd.

De predikant heeft zonder geluidsversterking de dienst moeten leiden.

Gelukkig kon het orgel halverwege de kerkdienst door inzet van een paar technische gemeenteleden weer worden gebruikt.