Kerkblad 74-12

U onderzoekt de Schriften…

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Johannes 5: 39

____________________________________________________

We ontmoeten Jezus in een heftige discussie met de Farizeeën. Ze vinden het onuitstaanbaar, lasterlijk, dat Jezus Zich gelijk maakt aan God. Er ontstaat een heel gesprek, dat zich concentreert op hun lezen van de Schriften.

Met de ‘Schriften’ worden de tot in die tijd bekende Bijbelboeken bedoelt, die wij nu het Oude Testament noemen. Hoe lees je de Schriften? Ook voor ons een belangrijke vraag, die natuurlijk ook alles te zeggen heeft voor ons lezen van het complete Woord van God: het Oude en Nieuwe Testament.

Opvallend is dat de Heere Jezus aansluit bij de grondhouding van de Farizeeën. U onderzoekt de Schriften. Positief is dat ze er echt voor gaan zitten, nauwkeurig het Woord doorzoekend naar de betekenis.

Uit hun nauwgezette levenswandel blijkt wel dat ze gevolgen niet uit de weg gaan. Wat we ook van de Farizeeën vinden, ze zijn wat dat betreft een voorbeeld voor ons.

Zou de Heere Jezus dit ook van u en jou kunnen zeggen? Dat we zo bezig zijn met het Woord van God? Betrokken op de verkondiging, ermee bezig op de catechisatie en vooral thuis. Thuis gaan we ervoor zitten, nemen de tijd ervoor en zoeken biddend – ja vooral biddend – naar wat de Heere ons zegt. Want, dát geloven we toch, dat de Heere God door Zijn Woord ons aanspreekt?

U onderzoekt de Schriften… Ja, van die grondhouding kunnen we best het nodige leren. Wat dacht u van de betrokkenheid van de Farizeeën? Ze zijn echt actief met het Woord bezig: grondig, nauwkeurig, kijkend en vergelijkend zoekend naar de betekenis. Dat is echt het tegenovergestelde van passief luisterend: armen over elkaar, de boodschap voor kennisgeving aannemen en weer overgaan tot de orde van de dag.

Wat we nog meer van de Farizeeën leren kunnen? Jezus zegt dat ze ervan overtuigd zijn in de Schriften het eeuwige leven te hebben. Dat is nogal wat! Maar het is wel waar! Paulus prijst zijn geestelijke zoon Timotheüs gelukkig omdat hij van kinds af de heilige Schriften geweten heeft, “die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is.” (2 Timotheüs 3: 15).’

Hier komen we bij kern waar het om draait. Geloven we dat we door het Woord van God zicht krijgen op het eeuwige leven? Niet als techniek of kunstje, je onderzoekt, komt de betekenis op het spoor en ontvangt het eeuwige leven. Zo automatisch gaat dat niet, dat zagen we helaas bij de Farizeeën waarmee Jezus op dat moment in discussie is. Ze waren Jezus niet op het spoor gekomen in de Schriften, terwijl die Schriften eenparig van Hem spreken

Het onderzoeken van de Schriften en het ontvangen van het eeuwige leven heeft alles te maken met onze grondhouding tegenover het woord van God en de Heere Zelf. Dat vraagt open staan voor de God van het Woord en het getuigenis dat Hij geeft van Zijn Zoon. Noem dat ‘ontvankelijkheid.’ Dat zegt Jezus helaas niet van de Farizeeën, maar zou Hij dat wel van u en mij kunnen zeggen?

Hoe luisteren we naar het Woord? Dan denk ik aan de jonge Samuël – ja hij moest het ook leren, Eli zei het hem voor: “Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert.”

(1 Samuel 3: 9).’ Meer dan Eli wil de Heilige Geest ons dat geven. Laten we bidden om die ontvankelijkheid. Dat is al een hele bekering. ‘Heer’ ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend.’ (Psalm 25: 2 ber.)

Dan kan het niet anders, dan komen we Hem op het spoor van Wie de schriften van voor tot achter getuigen: Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Wie Hem gelovig zoekt, het getuigenis van Jezus uit de Schriften spelt, proeft en gelooft, wordt wijs tot zaligheid. Dat is de belofte die God verbindt aan Zijn Woord. Want zegt Jezus dat niet zelf? “Dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” (Johannes 17: 3)

J.C. Breugem, v.d.m.

Algemene berichten

Jaarlijkse regio bijeenkomst

De regio Alblasserwaard, behorend tot de bond van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. hoopt op woensdagavond 3 oktober 2018 haar jaarlijkse regio bijeenkomst te houden in verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’, Torenmolen 1 te Nieuw-Lekkerland.

Ds. W.J. Westland uit Hardinxveld Giessendam hoopt deze avond te spreken over het onderwerp ‘Wees stil voor God’.

Er worden deze avond kaarten verkocht. De opbrengst is voor ‘Voor Elkaar Vakantieweken’. Ook wordt een collecte gehouden voor ‘Stichting Ontmoeting’.

U bent welkom vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. De avond begint om 19.45 uur en eindigt rond 22.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij Martina den Ouden (06 17 98 20 78)

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Kopij voor het kerkblad

Het aantal berichten voor het kerkblad en de omvang er van neemt steeds toe. Dit heeft tot gevolg dat de redactie regelmatig heel veel moeite moet doen alle berichten geplaatst te krijgen.

Daarom de dringende oproep aan iedereen die kopij aanlevert voor het kerkblad:

houd de berichten kort en bondig!

Dit bevordert de leesbaarheid en de aantrekkelijkheid van het kerkblad. Voor Giessendam-Neder-Hardinxveld geldt:

inleveren van berichten: uiterlijk maandag 09.00 uur.

 Israëlzondag

Zondag 7 oktober is de Israël zondag. De bedoeling is dat we dan stilstaan bij de verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk.

Maar wat hebben christenen met Israël? Als je die vraag stelt aan christenen heeft bijna iedereen een mening. Toch komen we elke zondag Israël tegen in de liturgie, in het zingen van psalmen en de schriftlezingen.

Wat staat erover in de Bijbel?

Er wordt op veel plaatsen over geschreven. Neem bijvoorbeeld Efeze 2: 11-22 en Efeze 3: 6. Een centraal woord hierin is ‘mede’.

Wij waren heidenen (onbesneden). Wij waren zonder God, vervreemd van het burgerschap van Israël. Wij waren vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Door Jezus Christus (een Jood) hebben Joden en heidenen toegang tot de Vader door de Geest. Zo zijn wij als heidenen geen vreemdelingen meer , maar mede-burgers van de heiligen en huisgenoten. (de Joden). Wij zijn nu mede-erfgenamen en mede-deelgenoten van Zijn beloften in Christus.

Israël is de geboortegrond van de kerk. Alles is begonnen bij de Joden. Handelingen 2 vindt plaats binnen Israël. Het nieuwe verbond is gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. (Jeremia 31: 31)

De kerk is waar Joden en heidenen elkaar ontmoeten. Messiasbelijdende Joden (MBJ) blijven Joden. Zij waren dichtbij. Wij, heidenen die veraf waren, worden geen Joden. Wij zijn medeburgers, mede-erfgenamen. De scheidingsmuur was een probleem voor de heidenen. Niet voor de Jood. De Jood mocht in de tempel, de heiden niet. Er is geen vijandschap meer tussen MBJ en Christenen, dit is gedood door het kruis. (Efeze 2: 16). Samen één in Christus. Wel twee groepen. Eén is niet een getal maar de betekenis is eenheid.(denk aan een huwelijk).

Paulus schrijft aan de christenen in Rome, Romeinen 15: 8-9: “Dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw naam lofzingen”.

God vervult Zijn heilsbelofte aan de Joden. Dit tekent de diepe band tussen Jezus Christus en Israël. Gods Woord zegt dat wij heidenen met Israël verbonden zijn en opgenomen zijn in Gods heilsplan. De vraag wat hebben christenen met Israël is nu wel duidelijk. Toch? Mochten er nog vragen zijn over wat God met Israël heeft, kom dan 2 oktober naar De Parel waar Henk Binnendijk over dit onderwerp spreekt.

Bach aan de Giessen

Zaterdagavond 6 oktober vindt een concert plaats in de Oude Kerk. Een aantal gemeenteleden biedt hun muzikale talenten aan tegen betaling. Zij brengen die met een compositie van Bach ten gehore op (alt)viool, fluit, mandoline, gitaar, piano en orgel. Ook wordt er gezongen. De Psalmen (van Bach) komen ook aan bod. Er vindt solo-, maar ook samenspel plaats.

Entree: € 5,- inclusief koffie, thee of limonade na afloop. Zo steunen deze musici het missionaire werk van ds. Ad Vastenhoud in Den Haag. Aanvang: 20.00 uur. Tip: Neem een pen mee.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 30 september 2018

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ontwikkelingswerk in Cambodja via Tear. Op het platteland van Cambodja hebben veel mensen te weinig eten en onvoldoende drinkwater. Ze zijn daardoor vaak ziek. Een derde van de Cambodjaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. Kerken in Cambodja doen hun best om dit te veranderen. De kerk in Cambodja is klein, maar wordt sterker en zelfbewuster. Steeds meer lokale kerken passen het Evangelie in woord en daad toe in hun eigen omgeving. Zij nemen initiatieven om samen met de gemeenschap problemen aan te pakken die spelen in hun dorp. Wat ze doen is afhankelijk van de lokale behoeften. Het dorp kiest bijvoorbeeld voor het aanleggen van latrines, het opzetten van een rijstbank of een visvijver, of het starten van spaargroepjes. Tear geeft intensieve training en coaching aan kleine teams van vijf tot zeven kerkleden, zodat ze in hun eigen dorp samen met de bevolking ontwikkelingsprojecten kunnen opzetten. Op die manier wordt gewerkt inmiddels gewerkt in 40 dorpen. De diaconie wil dit ontwikkelingsproject graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Een geslaagd openingsweekend 2018!

Het openingsweekend van 2018 ligt alweer achter ons. Wat was het leuk hé? En wat hadden we mooi weer.

De commissie kijkt terug op een ontzettend gaaf en geslaagd weekend! Bij alle activiteiten was zowel de opkomst als het enthousiasme groot. Wij bedanken graag alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt, maar ook zeker u als betrokken gemeenteleden. Het is mooi om deze dagen vanuit alle windstreken met elkaar door te brengen. Op naar een mooi kerkelijk seizoen!

Lijkt het jou ook leuk om een handje te helpen tijdens het volgende openingsweekend? Stuur dan een mailtje naar openingsweekend@hghg.nl. Je bent van harte welkom!

commissie openingsweekend

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 3 oktober komt de bijbelkring weer bij elkaar. We vervolgen dan de behandeling van hoofdstuk 1 van het Evangelie van Johannes en beginnen dan bij vers 19 tot het einde. We hopen weer op een goede bespreking.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 09.30 uur. Allen weer hartelijk welkom.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 30 september geen zondagsschool. De week daarop, zondag 7 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten in De Parel.

de juffen en meesters

Zending

Bericht van Amy

Geliefde gemeenteleden, Na een heerlijke vakantie met m’n familie, woon ik nu inmiddels weer in Beugen op de Bijbelschool Cornerstone. Het tweede leerjaar is begonnen! En wat is het heerlijk om hier weer te zijn, te leren, te wonen en te groeien, om vervolgens het zendingsveld in te gaan en om Jezus’ volbrachte werk aan het kruis wereldwijd bekend te maken!

Zoals sommigen misschien wel weten, woon ik in een soort voormalig klooster waar we met 100 mensen (gezinnen met kinderen, stellen, singles, vrijwilligers, leraren, etc.) samen leven; een leefgemeenschap dus. Elk jaar gaan er mensen weg, bijv. studenten die hun tweede leerjaar hebben afgerond en naar het zendingsveld gaan. En elk jaar komen er nieuwe mensen bij, bijv. studenten die beginnen in het eerste leerjaar. Dit jaar waren het wel 50 nieuwe mensen vanuit alle uithoeken van de wereld, dus onze halve leefgemeenschap is veranderd en ja, dat was even wennen in het begin (:

Inmiddels ben ik gelukkig weer helemaal gewend en geniet ik veel van het leren kennen van nieuwe mensen. Dit jaar is weer heerlijk intercultureel; we hebben studenten / medewerkers vanuit Australië, Pakistan, Canada, Italië, Zuid-Korea, Duitsland, Nederland, Engeland, Schotland, Ierland, Wales, Spanje, Taiwan, Zwitserland, Kenia en Afghanistan. Soms best een uitdaging om met zoveel mensen uit verschillende culturen en met verschillende karakters samen te leven.

Efeziërs 4: 1-5 zegt : “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zacht-moedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede*: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.”

Een goede leerschool en oefening om dit dagelijks in de praktijk te brengen! Ik wens u en jou een gezegende avondmaalszondag toe. Lieve groet en in Christus verbonden,

Amy

Evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Project ‘Brood voor de buurt’ kan terugkijken op een geslaagde Vakantiebijbelweek. Het is goed geweest, terwijl er eerst zorgen waren of het wel doorgang kon vinden.

Ds. A. Vastenhoud heeft zich beroepbaar gesteld. Met ingang van maart 2019 is hij geen missionair predikant meer in Den Haag. De kerkenraad in Den Haag gaat zich inzetten voor de aanstelling van een tweede predikant, die zich fulltime gaat inzetten voor het missionaire werk, wanneer ‘Brood voor de buurt’ in maart is afgelopen.

Vanuit Den Haag wordt gevraagd te DANKEN voor:

  • de mooie vakantiebijbelweek
  • het goed ontvangen van de plannen voor de toekomst van het missionaire werk
  • de belangstellenden tijdens de open monumentendag

BID voor:

  • het proces rondom het mogelijk maken van een tweede missionair predikant in de toekomst.
  • het nieuwe seizoen van ‘Schuif aan eet mee’, dat de onderlinge betrokkenheid mag groeien en er harten open mogen gaan voor het evangelie

commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, preikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal ging het over Mefiboseth. We hoorden dat David hem niet liet berechten, maar hem zijn goedertierenheid bewees.

In de goedertierenheid van David proeven we de goedertierenheid van God die naar zondige mensen omkijkt. In brood en wijn wordt uitgeschilderd wie Hij is voor ons. In Zijn Zoon Jezus Christus heeft Hij alles geschonken. Hij deelt graag Zijn goedertierenheid uit! ‘Is er dan nog iemand overgebleven zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen?’ (2 Samuel 9: 1)

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,- en € 20,-. Hartelijk bedankt.

Gelezen

‘Breng maar het lege vat van uw hart; laat dat diep inzinken in de oceaan van Christus’ volheid. U moet met de emmer van het geloof water scheppen uit de Fontein van het heil’.

Petrus Immens (1664-1720, predikant in o.a. Zaltbommel en Middelburg)

…Tot zondag

Zondagmorgen staat de avondmaalstafel klaar. Een lied zingt: ‘moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voet, die de zondaar leven doet’. Laten we niet blijven steken bij wie wijzelf zijn tegenover God, maar zien op de volheid van liefde en genade die er bij Hem is en dat Hij zondaren nodigt aan Zijn tafel. ”De Meester is er, Hij roept u”. (Johannes 11: 28) 

In de verkondiging lezen we verder in 2 Samuël 9. We horen dat Mefiboseth voortdurend aan de tafel van de koning eet (2 Samuel 9: 13)

Tijdens de dienst van dankzegging op het Heilig Avondmaal gaat het eveneens over Mefiboseth. Wanneer David moet vluchten voor Absalom, weet Ziba op een listige manier alles wat van Mefiboseth is te bemachtigen (2 Samuel 16: 1-4). Als David na zijn vlucht weer thuiskomt, komt Mefiboseth hem tegemoet (2 Samuel 19: 24-30). Hij vertelt hoe Ziba hem belasterd heeft. Ziba moet van David de bezittingen delen met Mefiboseth. In zijn nederigheid zegt Mefiboseth dat Ziba wel alles mag houden. Hij is al lang blij dat de koning weer terug is in de stad.  Voor het leven in dankbaarheid zit er in deze geschiedenis de nodige stof. Gods zegen toegewenst, onder Woord en sacrament!

Vriendelijke groet van (nu nog) ons vieren,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook nu zijn er geen nieuwe ontwikkelingen bekend bij de zieke gemeenteleden, die regelmatig werden vermeld. Mochten er ontwikkelingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of de scriba. We blijven onze zieken gedenken in de gebeden.

Bijbelkring Joël-Habakuk

Als eerste datum stond 4 oktober gepland. Helaas hebben we op zo’n korte termijn nog geen vervanger gevonden. Ook kregen we bericht van Rinnah, dat het boekje ‘Leven bij de dag, bijbelstudies uit Joël en Habakuk’ van ds. J.J. ten Brinke op dit moment in herdruk is. Ze hopen dat dit begin oktober wel binnen is, maar dit is niet helemaal zeker. Het is daarom beter dat deze Bijbelstudie-avonden later in de maand oktober van start gaan. Wij houden u op de hoogte.

Verkiezingsvergadering

We herinneren u aan de verkiezingsvergadering, die we willen houden op dinsdag 2 oktober in De Parel, aanvang 19.15 uur precies. Voor de vastgestelde kandidatenlijst verwijzen wij u naar het kerkblad van vorige week.

We bidden, dat God het tijdens deze vergadering zo leidt, dat de broeders, die Hij op het oog heeft, ook inderdaad verkozen worden. We weten ons in dit alles, afhankelijk van Hem alleen.

 

Viering van het Heilig Avondmaal

     Gods liefde voor ons heeft geen kleine lettertjes

      geen verwachtingen,

      geen verborgen agenda’s en geen geheimen.

      Zijn liefde voor ons was, en is,

      eerlijk en heerlijk.

Een gezegende zondag bij brood en wijn toegewenst

Piet de Groot, scriba

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

De HEERE gedenke aan alle zieken thuis of in het ziekenhuis. ”Verberg Uw aangezicht niet voor mij, want de angst benauwt mij; verhoor mij spoedig.” (Psalm 69: 18)

Giften

Ds. P. van den Voorde ontving op bezoekwerk een gift van € 50,- ter vrije bestemming. Ouderling P.C. Bakker ontving op verjaardagbezoek € 20,- ter vrije bestemming.

Benoeming

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 18 september in de nog openstaande vacature benoemd als ouderling: dhr. L.T. Veldman. Wij bidden hem de leiding van de HEERE toe, erop vertrouwend dat Hij Zijn wegen bekend zal maken (Psalm 25: 2).

Classispredikant

Zoals wellicht bekend zijn de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland sinds mei 2018 ingedeeld in 11 in plaats van 74 classes. Door deze sanering behoren wij nu bij de classis Zuid-Holland-Zuid. Deze classis bestaat uit zes clusters. Wij behoren bij het cluster

(vroegere classis) Alblasserdam. Door deze verandering is het gevaar niet denkbeeldig dat de kerk ongemerkt uiteenvalt in gemeenten die geen boodschap meer aan elkaar hebben. De belangrijkste vraag is hoe de classis deze vloot (classis betekent oorspronkelijk ‘vloot’) van scheepjes op een gezamenlijke koers kan brengen en houden. Vandaar dat de classispredikant daar een belangrijke rol in heeft. Op zondag 30 september zal ds. G. van Meijeren uit Utrecht zich aan onze classis verbinden in een dienst die in de Laurenskerk te Rotterdam wordt gehouden. Ook vanuit Hardinxveld zullen een aantal ambtsdragers daar bij aanwezig zijn.

Tenslotte

Laten wij biddend toeleven naar de avondmaalszondag. Alles verwachtend van Hem, Die juist komende zondag-morgen de Gastheer is. Ga niet aan Hem voorbij. We hebben Jezus en Zijn genade zo nodig om het in deze tijd vol te houden. Misschien wel in en na een week waar de duivel zich zo roert. Al is zijn kop vermorzeld, met zijn staart kan hij geweldig om zich heen slaan.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 28 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 29 september

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 30 september

14.15 uur             Geen zondagsschool

na avonddienst    Gebed voor jongeren – Oude kerk

Maandag 1 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 2 oktober

19.00-20.00 uur   catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk

20.00 uur             Israël-avond –  De Parel

Woensdag 3 oktober

9.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal –  Oude kerk

18,45-20.00 uur  Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur          Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 4 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.J. Meijer

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30-21.30         Vrouwenvereniging Ons genoegen – jeugdzaal Oude kerk

Vrijdag 5 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. L. Lammers

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 Uitnodiging

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op zaterdag 3 november 2018 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Elspeet, Vierhouterweg 45 te Elspeet.

Programma:

14.15 uur          inloop en ontvangst

14.45 uur          opening door Anton de Groot, voorzitter

15.00 uur          inleiding door mw. C.G. de Visser (directrice Zorgcentrum Oranjehof)

15.45 uur          pauze

16.15 uur          nabespreking met vragenbeantwoording

16.45 uur          sluiting

Thema: ‘Wie zorgt er straks voor ons?’

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 19 oktober 2018 aanmelden via aanmelden@revoke.nl of via 0318-45 65 87. De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in Barendrecht op 23 maart 2019. Het thema is ‘Onbegrepen wegen. Onze waaroms rondom kinderloosheid.’

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 30 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. werelddiaconaat

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Annelies Boot, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 43: 4

avonddienst: Psalm 25: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur  wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede – bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde- bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde-

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland- bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

De Parel

18.00 uur   ds. L.M. Aangeenbrug, Well/Ammerzoden

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eredienst

Heilig Avondmaal: Tear, Cambodja

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Hannelot van den Bos

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

11.00 uur: Groep A: Anja Maasland, Mieke de Bruin.

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Juliette Poortvliet

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Pareldienst 30 september

74-11

Bent u wijs en verstanding?

“Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”

 (Jakobus 3: 17)

_______________________________________________

Hoe wijs en verstandig bent u? Dat u niet vanzelfsprekend wijs en verstandig bent, blijkt wel uit de woorden die Jakobus in het derde hoofdstuk van zijn brief schrijft. Vorige keer vroeg ik u, naar aanleiding van dit hoofdstuk, welke woorden u spreekt, maar als we verder lezen komt de vraag op hoe verstandig en wijs u bent. Het zou zomaar kunnen zijn dat u nu denkt: ‘Ik stop nu met lezen, hier heb ik even geen zin in’. Dan zou ik u willen vragen om toch even door te lezen, want net zoals de woorden die u spreekt, is ook dit onderwerp van groot belang, juist in onze tijd.

Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar het woordje ‘eigenbelang’ speelt bij mij best weleens de kop op. U weet wel, die momenten dat u met een dubbele agenda een gesprek in ging omdat u eigenlijk gewoon uw eigen punt wilde maken, zonder dat de ander daarmee gediend zou zijn. Of dat moment dat uw houding de ruimte zocht om uw eigen weg te zoeken en de ander op afstand te houden. En het beroerde is, dat we dit soms nog kunnen doen met ogenschijnlijk de meest geestelijke motieven. Soms zelfs onder het mom van de geestelijke waarheid, terwijl het ten diepste misschien veel meer eigenbelang is om door te gaan op een bepaalde weg, dan dat het om die geestelijke waarheid gaat. En soms blijkt die geestelijke waarheid zelfs minder waarheid te zijn dan we vaak dachten en is het veel meer een veilige vorm.

Wanneer zijn we nu wijs en verstandig? We zijn in ieder geval niet wijs en verstandig als we ons laten leiden door bittere afgunst. Dat zullen we wel eens zijn met elkaar, maar wat kan een wortel van afgunst hardnekkig zijn in je leven. We zijn ook niet wijs en verstandig als we ons laten leiden door eigenbelang. Als die twee dingen een rol spelen in wat we doen, dan liegen we tegen de waarheid. We zijn dan namelijk niet wijs en verstandig bezig, maar we zijn dan bezig met vleselijk gedrag en ons vlees blijft altijd zondig, want dat komt voort uit onze oude mens. Eigenbelang en bitterheid komen dus uit onze oude mens, die al dood had moeten zijn.

Maar wat is het dan wel? Hoe zijn wij dan wel wijs en verstandig? Dat zijn we alleen door de wijsheid die van boven is. Of anders gezegd: Dat zijn we alleen door dat wat de Heilige Geest, door het geloof in ons doet. Als we ons dus laten leiden door de Geest, dan komen er andere accenten in ons leven. Dat is namelijk wijsheid die in de eerste plaats rein is. Daar zit geen eigenbelang in, maar dit is wijsheid die zuiver is. Nu is dat natuurlijk logisch, want waar Gods Geest in ons werkt, daar is ook Gods zuiverheid aanwezig. Maar daarvan uit is de echte wijsheid ook vreedzaam, welwillend en voor rede vatbaar.

En juist dat staat haaks op eigenbelang. Dat maakt namelijk dat het niet meer om onze standpunten en belangen gaat, maar dat tilt het daarboven uit. Waar wij ons laten leiden door de Heilige Geest is er ruimte om op een open manier met elkaar in gesprek te gaan. We komen vaak van die heilige huisjes tegen waar we niet over lijken te mogen spreken. Al snel wordt iets als absolute waarheid neergezet, maar de vraag is of dat echt altijd zo is. Zodra we iets als absolute waarheid neerzetten, moeten we ons eerst afvragen of we dan echt uit bovennatuurlijke wijsheid handelen, of dat het over onze vleselijke wijsheid gaat.

Dit betekent natuurlijk niet dat Jakobus zegt dat je nergens voor mag staan of dat je onbeperkt over je heen moet laten lopen. Dat zegt hij niet, maar hij zegt wel dat we ons moeten afvragen welk belang we nu echt dienen. Dienen we echt, op een zuivere manier, Gods belang in hoe we handelen? Of moeten we eerlijk zeggen dat we maar al te vaak Gods belang gebruiken om ons eigen belang te dienen? Op dat moment wordt het ineens een gevaarlijk spel, want dat noemt Jakobus, zonder omwegen duivels, want waar afgunst en eigenbelang heersen, daar zijn wanorde en allerlei kwade praktijken. Uit onze belangen komt dus chaos voort, maar als we uit zuivere motivatie Gods belang dienen en Zijn wijsheid toelaten, daar wordt vrede gezaaid en zijn we verstandig en wijs. Dan wordt barmhartigheid en oprechtheid zichtbaar in ons leven.

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 27 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor u en jou wil zijn! Tot dan, in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur). De bezinningsavond wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Nieuwe opzet jeugdwerk

In november 2016 hebben we samen met de HGJB een bijeenkomst gehad waarin we ons jeugdwerk uitgebreid hebben bekeken doormiddel van een jeugdwerkscan. Hierin hebben we besproken wat we met het jeugdwerk willen bereiken en hoe we dit nu vormgeven.

Naar aanleiding van dit gesprek, zijn we samen met de AK en de drie wijkkerkraden een traject gestart om te komen tot een nieuwe opzet voor het jeugdwerk. Met name voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar.

Doelen, aandachtspunten en een richting zijn al eerder geformuleerd en opgenomen in het beleidsplan 2016-2020 van de Algemene Kerkraad.

Deze doelen zijn verder uitgewerkt, en op dit moment ligt er een nieuwe opzet voor het jeugdwerk. Hier willen we in januari 2019 mee starten. Dit zal gebeuren door het model in te laten groeien, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Op sommige plaatsen in de gemeente zijn er al pilots om te kijken hoe we deze nieuwe opzet zo goed mogelijk kunnen implementeren.

Graag willen we de gemeente informeren over deze opzet. Dit willen we graag doen op donderdag 22 november, 19.30 uur. Locatie: De Parel. Noteert u/jij deze datum alvast in de agenda.

de jeugdambtsdragers,

Corstiaan, Erik, Herman en Jan Willem

Honderd handig

Zo langzamerhand nemen we afscheid van de zomer en verwelkomen het najaar met alle geneugten van dien. Eén daarvan is gezellig binnen handwerken. Voor al diegenen die daar ook van genieten is er goed nieuws: wij kunnen nog heel veel lapjes gebruiken voor ‘Honderd handig’.  Misschien hebt u de afgelopen zomer al wat gemaakt.  Misschien wilt u gaan beginnen:  zoek dan wat restjes wol en brei of haak daarvan lapjes van 20×20 cm. (graag niet te afwijkende maat) en lever ze in op Kerkweg 19 of 72. Alle kleuren en patronen welkom! 

Vanaf 1 oktober  willen we op maandagavond weer gezellige ‘haak-aan-avonden’ gaan beleggen om dekens in elkaar te zetten. 1 oktober is dan de eerste avond; welkom vanaf 19.30 uur op Kerkweg 72. Neem gerust iemand mee, de koffie en het zelfgebakken lekkers staan klaar. Voor wie mee wil breien/haken en geen restjes wol heeft: wij hebben een partij gekregen, die opgehaald mag worden voor dit doel op Kerkweg 19. Wie liever thuis een deken in elkaar zet: wij hebben kant-en-klare pakketten staan, af te halen op Kerkweg 72, liefst tijdens de ‘haak-aan-avonden’.

Voor meer informatie: Goline van Schoonhoven, tel. 61 10 08 of Liesbeth Leenman, tel. 61 68 75.

Uur van gebed

Iedere maand is er op zaterdagavond een uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Zo ook zaterdag 29 september. Dan komen we met gemeenteleden uit de drie wijken bijeen om te bidden voor allerlei onderwerpen die de aanwezigen mee brengen of zijn aangemeld.  Het uur van gebed begint om 19.00 uur met een korte overdenking. Daarna benoemen we met elkaar een aantal gebedspunten en gaan in kringgebed waarbij een ieder vrij is om hardop of in stilte mee te doen en sluiten gezamenlijk af met het Onze Vader. Gebedsonderwerpen kunnen ook vooraf gemaild worden naar pille.cihg@filternet.nl Jongeren en ouderen zijn van harte welkom.

Berichten vanuit Open Doors

Schrijf- en gebedsochtend

Onlangs zijn we weer bij elkaar gekomen voor de schrijf- en gebedsochtend van ‘Women to women’, een initiatief van Open Doors. Het is goed en mooi om als vrouwen samen te komen om te bidden voor onze vervolgde zussen wereldwijd en om hen te bemoedigen met een kaartje.

Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst, die zal zijn op vrijdag 23 november. De inloop is om 09.00 uur en we starten om 09.15 uur. De plaats zal t.z.t. nog in de kerkbode en op Facebook verschijnen, maar dan kunt u vast de datum in uw agenda noteren.

Women for women walk

Zaterdag 1 september jongstleden hebben we met 52 vrouwen een prachtige wandeling gemaakt door het polderlandschap in Giessenburg. Deze wandeling stond in het teken van het project ‘hartenkreet Pakistan.’ We hebben het prachtige bedrag van € 4.700,- opgehaald voor noodpakketten, lees- en schrijfonderwijs en Bijbeltrainingen voor vrouwen en hun gezinnen in Pakistan. Na de wandeling stond er een heerlijke high tea klaar. We hebben een mooie ochtend gehad met elkaar en zijn even stilgezet bij de vrijheid die wij als christenen hier hebben en dat we op mogen komen voor onze vervolgde zussen wereldwijd (luister ook eens Op Toonhoogte 387: ‘O kerk sta op’).

Open Doors dag

Zaterdag 20 oktober komen christenen uit heel Nederland (en België) weer bij elkaar voor ontmoeting met en gebed voor vervolgde christenen. Voor de kinderen van de basisschool is er een speciaal programma. Het thema is ’één in Hem’, en er zijn diverse sprekers (uit India, Noord- Korea en Pakistan) en ook Jurjen ten Brinke zal één van de sprekers zijn. Voor kaartjes kunt u naar de website www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2018.

Ook hebben ze deze dag vrijwilligers nodig (zaalstewards, hulp bij kinderprogramma, diverse kraampjes). Opgeven kan ook via de website van Open Doors.

Voor vragen rondom te activiteiten van Open Doors kunt u mij bereiken per mail (gerlindederover@hotmail.com) of op 06 29 22 25 10. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

ambassadeur voor Open Doors

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 september 2018

De diaconale collecte is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting Evangelie & Moslims. Deze stichting is 40 jaar geleden opgericht door de kerken, om plaatselijke kerkelijke gemeenten te helpen om het evangelie uit te dragen naar moslims. Zo stimuleert en ondersteunt de stichting christenen om goede contacten op te bouwen met moslims, om als christelijke gemeenschap moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Daarnaast helpen zij kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap. Graag willen wij als diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Uitnodiging toerustingsochtend

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente. ‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. H.G. de Graaff. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen. Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit een viertal workshops om met elkaar hierover na te denken en van elkaar te leren. De bijeenkomst is van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Aanmelden kan via info@izb.nl en via de website www.izb.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Nieuwe Kerk,

Zoals vorige week reeds is gemeld in de kerkbode staat de schoonmaak van de Nieuwe Kerk aanstaande donderdag  27 september (en evt. vrijdag 29 september) en maandag 1 oktober (en evt dinsdag 2 oktober) gepland. Wellicht heeft u het al in uw agenda genoteerd! Het is een gezellig moment om elkaar ook in deze omstandigheden te ontmoeten. Mogen we op uw hulp rekenen? Ook een enkel uurtje is voor ons al welkom!

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 25 september staat om 09.15 uur de koffie/thee weer klaar in De Parel. Alle vrouwen zijn van harte uitgenodigd voor de 1ste Bijbelstudie dit seizoen. Janneke de Bruin verzorgt de inleiding over Jeremia 1: De roeping van Jeremia (Vrouw juni nummer). Corrie van der Meijden en Bep van Dieren passen op de kinderen. Welkom voor het eerst of opnieuw! Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 26  september willen we voor de eerste keer in het nieuwe seizoen bij elkaar komen. Deze morgen hopen we verder te gaan met het boekje ‘Van kruis naar kroon’ van Ron van der Spoel. We behandelen het vijfde hoofdstuk. Dit heeft de titel: ‘Kerk in de minderheid’. Hierbij zullen we de gedeelten uit  1 koningen 19 en openbaringen 3: 8 lezen. We kijken ernaar uit iedereen weer te zien. Graag zien we ook nieuwe gezichten dus voel je welkom ook als je nog niet eerder geweest bent!

Anneke, Willeke en Agnes

Bijbelgesprekskring

Donderdag 27 september start het nieuwe seizoen van de Bijbelgesprekskring. Wim IJzerman zal de inleiding houden over Jozua 22. We zijn te gast bij de familie Van Schoonhoven, Kerkweg 84. Iedereen hartelijk welkom, ook als u of jij een keertje wilt komen kijken. De avond begint om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We kunnen terugkijken op een mooi openingsweekend waarbij we elkaar op allerlei momenten mochten ontmoeten. Het was een hele ervaring om te zien hoe met zoveel mensen tegelijk de warme maaltijd gebruikt kon worden in De Parel. Niet in het minst mochten we elkaar zondagmorgen ontmoeten in de eredienst, die in het teken stond van de opening van het winterwerk. Het thema van de dienst was: ‘Met hart en ziel’. Vanuit Deuteronomium 6 werden we aangespoord om de HEERE lief te hebben met ons hart, onze ziel en al onze krachten. We kregen de opdracht om die aansporing mee te dragen in ons hart. Vanuit Deuteronomium 6: 6-9 kwamen er drie lijnen op: 1. Een woord voor het hart 2. Een woord voor je (klein)kind 3. Een woord voor je omgeving. Het is bijzonder om te zien hoe verantwoordelijk de Heere ons mensen maakt, als het gaat om het dienen van de Heere, voor de geloofsopvoeding en ook om getuige te zijn naar de mensen om ons heen. Het geeft ontspanning dat we dat alles ter hand mogen nemen in de kracht en in de afhankelijkheid van de Heere, voortdurend kijkend naar de Heere Jezus!

Pastoraat

We denken aan de gemeenteleden die psychisch ziek zijn, voor wie het zo donker kan zijn. Dat het licht en de warmte van de Levende God hun duisternis zal verbreken. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven’. (Psalm 68: 10, berijmd)

Catechisatie

Dinsdagavond 25 september starten we met de catechisaties in de Nieuwe Kerk. Bij deze de tijden nog een keer:

19.00-19.45 uur: jongeren van 12 en 13 jaar

20.00-20.45 uur: jongeren van 14 en 15 jaar

21.00-21.45 uur: jongeren van 16 jaar en ouder

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Gift

Tijdens een huisbezoek ontving ik € 5,- voor de kerk. Bedankt!

Gelezen

‘Beslissend is niet wat u van het avondmaal denkt, maar wat de Heere van het avondmaal denkt van u’.

ds. J. Koopmans (1905-1945)

…tot zondag

We onderbreken even de prekenserie over Simson. De stof uit de tweede helft van Richteren 14 is wat minder geschikt voor de diensten rond het avondmaal. In oktober hoop ik de draad weer op te pakken.

In de diensten rondom het avondmaal horen we over Mefiboseth. Mefiboseth is de zoon van Jonathan. Hij is verlamd en woont in het dorp Lodebar. Koning David wil hem, als nakomeling van Saul en Jonathan, goedertierenheid bewijzen. Wat heeft dat ons te zeggen, ook met betrekking tot het avondmaal? U vindt deze geschiedenis van Mefiboseth in 2 Samuel 9. Zondagmorgen lezen we het eerste gedeelte daarvan en bereiden we ons voor op het avondmaal. Het is de Heere Zelf die wil dat wij van tijd tot tijd bij brood en wijn Zijn dood gedenken. De vraag is: Hoe sta je tegenover de Heere? Die vraag wordt niet gesteld om ons af te houden, maar om ons naar de Heere toe te drijven. Zodat we met ons tekort bij Hem schuilen en er van opleven dat er bij Hem een volkomen verlossing is. Zoek het dan in deze week van voorbereiding ook bij Hem en overdenk wie Hij wil zijn voor zondige mensen.

In de avonddienst gaat ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer voor in de Nieuwe Kerk. Hij groeide op in Hardinxveld. Fijn dat hij hier nu ook het Woord mag bedienen. Laten wij bidden om Gods Geest voor hen die het Woord verkondigen en die het Woord horen. Met een hartelijke groet vanuit Vinkeweer 3,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Vanwege bovengemelde ziekmelding, is de aanvangsdatum van de belijdeniscatechese opgeschoven naar een latere datum. Op dit moment is nog niet bekend, wanneer precies gestart gaat worden. Het voordeel is, dat u zich nog steeds kunt opgeven. Dat kunt u voorlopig doen bij de al eerder genoemde scriba van onze wijkgemeente. Zodra we hierover meer weten, zullen degenen die zich reeds hebben opgegeven, hiervan in kennis worden gesteld.

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden is slechts één naam ingediend voor de nog twee bestaande vacatures. De kerkenraad had in haar vergadering van 16 september j.l. niet de vrijmoedigheid, om daar slechts 1 naam aan toe te voegen en deze beide personen vervolgens te benoemen. Daarom hebben we er drie aan toegevoegd, zodat de gemeente in staat wordt gesteld om zelf twee broeders daaruit te verkiezen die zij geschikt vinden voor het ambt van ouderling.  De navolgende kandidatenlijst is nu vastgesteld:

Gert-Jan Klop

Dries Romeijn

Maarten den Toom

Leo Vogel

De verkiezingsvergadering willen we houden op dinsdag 2 oktober in De Parel, aanvang 19.15 uur precies.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

I.v.m. een beoogde reis naar Israël was voor zondagmorgen reeds afgesproken dat onze plaatsgenoot, proponent Joren IJzerman, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal zou voorgaan. Hij zal ons die morgen meenemen in de schriften en het eerste deel van het formulier doornemen. Er zijn momenten in ons leven, dat de viering van het Heilig Avondmaal ons dubbel versterkt in ons geloofsleven. Momenten dat we dat (misschien ongedacht) hard nodig hebben. Daarom is het goed, om in de week van voorbereiding ons te laten leiden door het Woord dat we zondag mogen ontvangen en misschien mag het volgende, wat ik bij Max Lucado las, ons ook daarbij helpen:

‘Jouw liefde winnen
Dit willen we weten. We willen weten tot hoe lang Gods liefde duurt… Houdt God echt voor eeuwig van ons? Niet alleen… zondags als onze schoenen glimmen en ons haar in model zit. We willen weten … wat vindt God van mij als ik een schoft ben? Niet als ik energiek en optimistisch ben en klaarsta om af te rekenen met honger in de wereld. Niet dan. Dan weet ik het wel wat Hij van mij vindt. Dan mag zelfs ik mijzelf.

Ik wil weten wat Hij van mij vindt als ik alles wat beweegt afsnauw, als mijn gedachten platvloers zijn, als mijn tong scherp genoeg is om een rots te splijten. Wat vindt Hij dan van mij? …

Is er iets wat ons kan scheiden van de liefde die Christus voor ons heeft?

God gaf al antwoord op de vraag voor we hem stelden. Hij verlichtte de hemel met een ster, opdat we Zijn antwoord zouden zien. Hij vulde de nacht met een koor; en zo geloofden we het.

Hij deed wat niemand ooit had durven dromen. Hij werd vlees en woonde temidden van ons.

Hij legde Zijn hand op de schouder van de mensheid  en zei: ‘Je bent speciaal’.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een gezegende week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal toegewenst

Piet de Groot, scriba   

Pareldienst 30 september

Zondagavond 30 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in De Parel.

De voorganger in deze dienst is ds Lennart Aangeenbrug uit Well-Amerzoden en het thema is ‘In de put, uit de put’. Dit naar aanleiding van Genesis 37. Wat heeft deze familiegeschiedenis van Jakob en zijn zonen ons te zeggen? Het gaat over het gedragen worden in ons leven met alle ellende (zelfs als je in de put zit) en mogen weten dat Christus voor ons in de diepste put is gegaan om ons redding te geven.

Deze dienst is het de beurt van de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of mee te bidden.

De digitale flyer is weer op de website gezet en afgelopen week door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kunt  u iemand uit uw directe omgeving, die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is, uitnodigen, maar het beste werkt om deze persoon of personen mee te nemen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met uw gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit najaar zijn: 28-10 en 9-12. Van harte welkom!

Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Laten wij als gemeente biddend om onze zieken heen staan. “Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.” (Ps. 40: 2b)

Giften

Broeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek een gift van € 5,- voor algemeen kerkelijk werk.

Overkomst

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Sliedrecht is met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen René Kornet, Baanhoek 393, 3361 CG Sliedrecht.

Opvoedkring 12-16 jarigen

Vanwege de vele aanmeldingen voor deze kring wordt de locatie aangepast. Donderdag 27 september starten we om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur.

Doopzitting

3 oktober wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl) De doopdienst staat gepland voor zondag 14 oktober om 10.45 uur.

Gelezen/gehoord

‘God laat Zich niet onbetuigd, maar willen wij wel overtuigd worden?’

Tenslotte

Zondagmorgen bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier zal, zoals gebruikelijk, worden gelezen om ons te verootmoedigen en te (blijven) verwonderen dat God door Zijn Heilige Geest het geloof in onze harten wil sterken door het gebruik van dit sacrament. Namens de kerkenraad een gezegende voorbereidingsweek toegewenst, 

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 september

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

Zaterdag 22 september

09.00-12.30 uur Serve the village – diverse locaties

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 23 september

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Maandag 24 september

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 25 september

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 26 september

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 27 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00-22.00 uur  opvoedkring leeftijd 12-16 jaar – De Parel

20.00 uur   Bezinningsavond Heilig Avondmaal – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

Vrijdag 28 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 25 september 2018

Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.

Afronding: ca. 11.30 uur

locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: We willen weer gaan starten met de moederkring. Deze is bedoeld voor moeders met een kind met een beperking. Wilt u eens van gedachten wisselen met andere moeders, hebt u vragen waar u alleen niet uit komt? U bent van harte welkom om met anderen in gesprek te gaan over de specifieke vragen die er in een gezin kunnen zijn waarin u te maken kunt hebben hebben met de warwinkel aan aanvragen, aanpassingen, hulpverleners enz. Deze ochtenden vinden één keer per twee maanden plaats.

Wilt u eerst meer informatie bel dan: Lies van Vliet 078 615 70 58 of Marjan Rietveld 078 615 65 96. We hopen op een hele fijne morgen.

Cd presentatie Wouter Harbers in Trinitatiskapel

Na twee succesvolle solo-albums presenteert de ambitieuze Zeister pianist Wouter Harbers een nieuwe cd: ‘Sounds of Silence’!

Zaterdagmiddag 6 oktober 2018 neemt hij u vanuit de eeuwen oude Trinitatiskapel te Dordrecht graag mee in zijn wereld van de verstilde pianomuziek.

Samen met topviolist Robert Cekov en het gepassioneerde strijkkwartet Romance nam hij eigentijdse pianomuziek op, die hij speciaal voor piano en strijkers liet bewerken door de jonge componist Toon Habraken. Deze middag voert hij diverse werken van de cd live aangevuld met passend ander repertoire.

De Kapel  wordt sfeervol verlicht en Wouter vertelt u graag meer over de achtergronden van de composities. U hoort deze middag de topviolisten Alisa van Dijk en Robert Cekov in samenspel met  pianist Wouter Harbers. Ook hoort u Alisa deze middag als sopraan.

Laat u verrassen door deze veelbelovende musici  in een programma vol meditatieve en verstilde muziek… Kom dit feest meegenieten!

Datum: Zaterdagmiddag 6 oktober  2018

Plaats: Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht

Aanvang: 15:30 uur (kerk open vanaf 15:00 uur)

Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten

Meer info: www.wouterharbers.nl of bel 06 45 15 21 91.

Hartelijk welkom!

Erediensten

Zondag 23 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie – noodhulp Lombok

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Franci van den Boogaard, Janieke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 1

avonddienst: Psalm 146: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur  Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur Wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur Wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud,

‘s Gravenhage

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Evangelie & Moslims

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Jamarka de Jong, Janine de Bruin, Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur, Groep A: Linda van Wijngaarden, Hanna van de Wetering Groep B: Marit Bom, Jantine de Rover

Nieuwe kerk: Marianne v Milligen, Thijs Molendijk

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

ds. J.C. Breugem,  tel. 61 30 79. Mail: jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld: Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld: Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-10

Leven met Christus

“Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1: 21)

_______________________________________________

Misschien zegt u bij het lezen van de tekst wel, wat een grote woorden. Dat is voor mij veel te moeilijk. Toch is het ook voor u van levensbelang dat u mag weten, dat het leven voor u Christus geworden is.

Paulus heeft al drie zendingsreizen achter de rug, voordat hij de brief aan de Filippenzen schrijft. En nu, als hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis, waarschijnlijk te Rome. Hij verblijdt zich dat zijn gevangenschap leidt tot bevordering van het evangelie. In het gerechtsgebouw is bekend geworden dat hij een gevangene is om Christus’ wil. Het is onzeker of hij door de keizer veroordeeld zal worden of niet. Maar hij weet niet of hij kiezen moet om te leven of om te sterven (vers 22). Voor zichzelf begeert hij heen te gaan en bij Christus te zijn, wat dat is verreweg het beste. Maar hij wil ook heel graag bij de gemeente blijven tot bevordering van hun geloof en blijdschap.
In deze context zegt hij de bekende woorden: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.”

Als Paulus Christus zijn leven noemt, betekent dat drie dingen:
a. Christus heeft Zich aan hem bekend gemaakt. Galaten 1: 15 en 16: “Maar toen het God … behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren”. Hebben wij ook al kennis gekregen aan de Heere Jezus als onze Zaligmaker? Dan hebben we er iets van geleerd dat wij als zondaar niet voor God kunnen bestaan en hebben we door het geloof tot Hem de toevlucht gekomen. Dan ontvangen we in Christus vergeving van onze zonden en vrede en blijdschap, die alles van dit leven overtreft.
b. Paulus volgt Christus. Ananias geeft de boodschap van God door, dat hij ziende zal worden en vervuld worden met de Heilige Geest. Onmiddellijk werd hij ziende en werd gedoopt. (Handelingen 9: 18) En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is (Handelingen 9: 20). Als we het geloof ontvangen, worden we inwendig geheel vernieuwd en gaan Jezus gewillig volgen. Volgt u ook Jezus in uw leven, ook dwars door de beproevingen heen?
c. Paulus lijdt en strijd voor Christus. Hierin is hij ook op Christus gaan lijken. “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.” (vers 29 en 30). “Maar al wordt ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.” (Filippenzen 2: 17 en 18)
d. Christus is alles voor hem geworden. 1 Korinthe 2: 2: ”Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dat Jezus Christus en Die gekruisigd” Hij heeft geleerd wat Johannes de Doper zegt: “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 3: 30). “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

Hoe is dat bij u? Mogelijk zegt u: ik ken de Heere Jezus wel als mijn Zaligmaker, maar ik ben toch niet lang niet zo ver als Paulus. Vraag dan of u meerdere genade van God mag ontvangen. “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” (2 Petrus 3: 13a)

Het sterven is voor mij winst
Paulus koppelt het leven met Christus aan het sterven als winst. Als wij met Christus mogen leven, dan hoeven wij ook niet bang te zijn om te sterven. Hoewel we ook in dit leven de liefde van Christus mogen ervaren, die alle verstand te boven gaat, toch is het sterven winst. “Verreweg het beste”, zoals Paulus het uitdrukt. Maar verlangen alle gelovigen om te sterven? U ziet er misschien ontzettend tegenop. Vergeet niet dat er ook in de Bijbel staat dat de dood, de laatste vijand is, die teniet gedaan wordt. Maar toch Christus heeft de dood overwonnen. “Dood waar is uw prikkel en graf waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15: 55).

Verlangt u ook om altijd bij Christus te zijn en Hem te mogen zoals Hij is in Zijn heerlijkheid? Als u nog jong bent, wijd uw leven dan maar helemaal aan Christus. Vertel iedereen in uw omgeving dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken! Dan zal Zijn huis vol worden.

A. de Hek

____________________________________________________

Algemene berichten

Jaarlijkse regio bijeenkomst
De regio Alblasserwaard, behorend tot de bond van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. hoopt woensdagavond 3 oktober 2018 haar jaarlijkse regio bijeenkomst te houden in verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’ , Torenmolen 1 te Nieuw-Lekkerland. Ds. W.J. Westland uit Hardinxveld Giessendam hoopt deze avond te spreken over het onderwerp ‘Wees stil voor God’.
Deze avond worden kaarten verkocht. De opbrengst is voor ‘Voor Elkaar Vakantieweken’. Ook zal een collecte
gehouden worden voor ‘Stichting Ontmoeting’. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. We beginnen de avond om 19.45 uur en sluiten af rond de klok van 22.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Martina den Ouden (06 17982078).

____________________________________________________

Centrale berichten

Kerk en Israël
De commissie heeft een Israëlavond belegd op 2 oktober Henk Binnendijk zal spreken over het onderwerp ‘Wat heeft God met Israël’. Henk Binnendijk is een geliefd spreker en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het geloof. Hij spreekt nog steeds op conferenties en mannendagen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. Na afloop wordt gecollecteerd voor de Stichting Lechaim, die slachtoffers helpt van terreur in Israël. Iedereen hartelijk welkom.

Aankondiging winterfair
Voor iedereen die van gezelligheid en lekker eten houdt volgt hier goed nieuws: de winterfair komt er weer aan! Vrijdag 30 november zal het koude asfalt van het kerkplein veranderd worden in een warme ontmoetingsplaats. Bij de gloed van vuurkorven zullen vooral veel lekkernijen worden aangeboden.
• Vindt u het leuk om iets lekkers te maken en aan te bieden? Iets voor bij de koffie of jam, advocaat, erwtensoep enz.
• Bent u creatief en heeft u daarvan iets te verkopen?
• Wilt u een meehelpen bij het opbouwen of op de dag zelf?
Laat dit weten aan Jaap en Alinda Leenman, Buitendams 465, tel. 63 04 62, alindaleenman@xs4all.nl.
Meer informatie volgt. Maar hou dus 30 november een gaatje vrij voor ontmoeting en lekkernij.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 september 2018
De diaconale collecte op de zondag in het openings-weekend is voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezins-materiaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding. Naast onze financiële steun blijft gebed voor de HGJB belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Besteding middelen uit nalatenschap
Zoals u weet ontving de diaconie eind 2014 een nalatenschap ten gevolge van het overlijden van een gemeentelid. Geheel volgens de wilsbeschikking worden de middelen uit deze nalatenschap besteed aan hulpbehoevende projecten in binnen- en buitenland. De commissie, die is ingesteld om voorstellen aan de diaconie te doen met betrekking tot de besteding van deze middelen en waarin naast diakenen ook andere gemeenteleden zitting hebben, heeft ook dit jaar onderzoek gedaan en donaties bepaald. Het totaal van de donaties bedraagt evenals voorgaande jaren ca. € 100.000,-. Met dit bedrag worden enkele meerjarige projecten gesteund en zijn eenmalige donaties toegekend aan diverse organisaties en projecten. Voor 2018 is besloten om donaties te doen aan de volgende projecten en organisaties: Ziekenhuis Itendey (GZB, familie Folmer in Congo), Ondersteuning studenten Cluj (Roemenië), Uitgezonden gemeenteleden (waaronder Lea Luiten) en werkvakanties, Aqua Viva – hulp aan verslaafden (Brazilië), Stichting Moj Bliznji (Bosnië), Freedom61 – werk onder prostituees (Letland), kindertehuis Mera (Roemenië), Community center (GZB, familie Blom in Albanië), Hulpverlening op Sint-Maarten (Sint-Maarten), Agrarisch project van Woord & Daad (Uganda), SDOK – Vervolgde Christenen (Pakistan), Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (Israël), ALEH – zorg voor gehandicapten (Israël), Werk onder vluchtelingen (Hardinxveld-Giessendam), Commissie Linken (Den Haag), Leger des Heils (Dordrecht), Geloven in Spangen (Rotterdam), Stichting Kruispost (Amsterdam).
De diaconie dankt de commissie voor het onderzoek wat zij gedaan heeft om steunwaardige organisaties en projecten te bepalen. We bidden tevens om een doelgerichte en zegenrijke besteding van de middelen door de genoemde organisaties en projecten.

Ontmoetingsavond donderdag 20 september
De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 20 september in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur met een meditatie waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens wordt het tweede deel van de dia serie ‘Een wereld van verschil: Nederland of Ethiopië’ door dhr. Leen Klop gehouden. De afgelopen jaren is hij diverse malen naar Ethiopië geweest. Wat hem elke keer weer verbaasd is het enorme verschil in cultuur tussen Nederland en Ethiopië. Door middel van beelden zal hij vertellen over hoe mensen daar leven en hoe de maatschappij draait. Ondanks de snelle economische groei van Ethiopië is het nog steeds een ontwikkelings-land. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).
Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:
– 25 oktober: Verhaal over voorstellingen van dieren in Middeleeuwse kerken
– 22 november: 1948-2018 De Staat Israël 70 jaar
– 20 december: Kerstviering met broodmaaltijd
– 24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia
– 21 februari: Ouderen in veilige handen
– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard
Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Nieuwe kerk
Donderdag 27 september (en eventueel vrijdag 28 sept.) en maandag 1 oktober (en eventueel dinsdag 2 okt) zal de jaarlijkse schoonmaak van de Nieuwe kerk weer plaatsvinden. Voor dit karwei kunnen we weer een flink aantal vrijwilligers en vrijwilligsters gebruiken. Graag zien we op donderdag een aantal mannen die de buitenboel willen schoonmaken. Maandag 2 oktober willen we dan het interieur schoonmaken. Voor deze werkzaamheden hebben we behoefte aan zowel vrouwen als mannen (voor het zwaardere werk). Natuurlijk zijn ook de jongeren van de gemeente van harte welkom! Ook als u maar een paar uurtjes komt is dat al erg fijn. Ook vanuit de andere wijken bent u van harte welkom! Voor meer informatie: Anne Kazen: 61 28 39.

college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kom in een kring
Ben jij een 20-er of 30-er en zou je het komende jaar graag mee willen draaien in een Bijbelstudiekring? Dat kan! We hebben momenteel vier kringen. Neem even contact op via: corinezonnenberg@hotmail.com en dan kijken we welke kring past.

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
De Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie is vooral een kring waar we praktisch proberen na te denken over wat God in de Bijbel tegen ons zegt. Misschien is de term ‘eenvoudige’ daarmee wel een beetje misleidend. Dit jaar zullen we nadenken over de ‘Kerk van Jezus’. Hoe belangrijk is de kerk en wat is eigenlijk de kerk? En als je dat dan al bedenkt, zijn wij dan met elkaar kerk zoals Jezus dat bedoelde? In tien avonden zullen we over dit thema nadenken. We beginnen met een introductie op het thema, vervolgens drie avonden over het Koningschap, daarna drie avonden over discipelschap en we sluiten af met drie avonden over gemeenschap.
Zoals de wijkbijbelkringen openstaan voor iedereen, zo staat ook deze kring open voor iedereen. Denk je: dit thema heb ik interesse in, zorg dan dat je erbij bent. De data voor dit seizoen zijn: 24-9, 8-10, 29-10, 26-11, 10-12, 7-1, 4-2, 18-2, 11-3 en 1-4.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Vrouwenbijbelkring Dorcas 2018/2019
Dorcas is een vrouwenbijbelkring voor alle leeftijden. Ongeveer één keer per drie weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar in De Parel voor een Bijbelstudie en ontmoeting. Dit seizoen gaan de Bijbelstudies over Jeremia aan de hand van het blad ‘Vrouw’. De eerste keer, dinsdagmorgen 18 september, staat in het teken van kennismaking en zijn alle leden van Dorcas en belangstellenden van harte welkom voor een High Tea vanaf 9.30 uur in de tuin van fam. Anja Buyk, Binnendams 34. Deze morgen zal er een korte introductie zijn op ons jaarthema Jeremia. Ook de kleine kinderen zijn van harte welkom en neem gerust een vriendin mee.
Voor meer informatie en data: www.hghg.nl. Ga naar ‘verenigingen en kringen’ en klik dan door naar vrouwen-verenigingen. Een hartelijke groet van de Stuurgroep:

Marja, Janneke, Erika, Bep en Annette

Woensdagmorgenbijbelkring
Sinds jaar en dag is er om de veertien dagen op de woensdagmorgen in het winterseizoen de Bijbelkring. Zoals u zult begrijpen zijn de ouderen in de meerderheid. Door het klimmen van de jaren vallen dan ook regelmatig leden af. Het zou daarom fijn zijn weer wat nieuwe leden te verwelkomen. We denken met elkaar na over een Schrift-gedeelte. Na een kopje koffie of thee wordt dit met elkaar besproken. Op deze manier willen we komen tot verdieping van ons geloof. Van harte nodigen we u uit met ons mee te doen. Dit seizoen denken we na over het Evangelie van Johannes. De eerste bijeenkomst is woensdag 19 september in de Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur. Onderwerp: Joh. 1: 1-18. Leiding: P. Boon. tel. 61 77 83 en P. van Wijngaarden. tel. 61 59 53.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Woensdag 19 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Ds. B.C. Haverkamp is bereid gevonden op deze eerste bijeenkomst een inleiding te houden. Het thema voor deze avond is: ‘Een open dak naar de hemel, over het Loofhuttenfeest’. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Thuiskring II
Kring II bestaat uit voornamelijk dertigers die met elkaar Bijbelstudies houden. We gebruiken hiervoor een boekje als leidraad. De eerste avond is op dinsdag 25 september bij Arie en Jacolien de Wit, Prins Hendrikstraat 8. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! We beginnen om 20 uur. Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar 06-29443067 of jacoliendewit@gmail.com.

Jeugdrubriek

We starten om 19.30 uur in De Wagon of een andere benedenzaal van De Parel en we eindigen rond 22.15 uur.
Ben jij 17 jaar of ouder dan ben je van harte welkom. Op de JV verdiepen we met elkaar ons geloof, maar hebben we het ook vooral heel gezellig met elkaar en we doen leuke activiteiten. We gaan regelmatig met elkaar op stap, waarbij ideeën van JV-leden van harte welkom zijn. De McDonalds is bijvoorbeeld een favoriete plek van de JV-ers om de avond mee te besluiten. Zien we jou ook op 21 september? Tot dan. JV Ichthus

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hallo jongens en meisjes, Zondag 23 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange zomervakantie gaat ook de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn (weer) van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur in De Parel. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 23e!

de juffen en meesters van de zondagsschool

Zending

Familie Blom weer terug in Albanië
Maarten en Gerdien Blom zijn sinds deze week met hun kinderen weer terug in Albanië. Vorige week stuurden ze hierover hun aankondiging van vertrek op maandag 10 september. Onderstaand vertellen ze hoe het nu met hen een de kinderen gaat:
    Een groet vanuit Bodegraven
Maandag 10 september, vliegen we weer terug naar Albanië. Mensen vragen aan ons of we dat nog wel zien zitten na alles wat er is gebeurd. We merken dat het goed is om weer terug te gaan. Daar hebben wij en onze kinderen ons leven al vijf jaar. De kinderen zullen weer naar school gaan, ze hebben weer hun eigen vertrouwde omgeving, die tegelijk ook de omgeving is waar Miriam was. Dat zal confronterend zijn, ook voor ons.
Met onze jongens gaat het lichamelijk goed. Ze hadden allebei een vorm van een ‘shigella’-besmetting, een darmbacterie die voor heel wat antibiotica resistent is. Of Miriam die bacterie ook had weten we nog niet, dat onderzoek loopt nog. En of ze daar ook aan overleden zou zijn is ook niet te zeggen. Bij de Shigella bacterie komen er in zeer zeldzame gevallen complicaties voor die dodelijk kunnen aflopen. Die kans is heel erg klein. Het autopsie rapport kan hier misschien enige verduidelijking over geven. Zouden we het ooit te weten komen? Misschien is het ook niet het allerbelangrijkste. God was bij machte haar te genezen, van een paar kleine beestjes die je niet kunt zien met het blote oog, maar Hij heeft het niet gedaan. En toch hebben we geen waarom-vragen. Eerder vragen we: waarvoor? We bidden dat Hij dit leed zal laten meewerken ten goede. Voor Gods Koninkrijk, voor herstel van relaties, voor gerechtigheid…
Bid voor onze kinderen. Yaél en Tijmen hebben het zwaar. Ze hebben nachtmerries. Onze Gideon kan soms heel verdrietig en boos zijn en kan er geen woorden aan geven omdat hij nog zo jong is. Over Julian maken we ons geen zorgen. Die ziet wel ons verdriet, maar zit goed in zijn vel. We knuffelen hem veel.
Ook Gerdien en ik hebben ons verdriet, ieder op zijn eigen manier. We leren elkaar op een nieuwe manier kennen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Als we de statistieken moeten geloven is de kans 50 procent dat ons huwelijk gaat stranden Dat gaan we zeker niet over ons afroepen, maar we zijn ons er wel degelijk van bewust dat het verlies van Miriam de nodige druk legt op ons huwelijk. Tot nu toe merken we dat we elkaar kunnen vasthouden. En wat ons samenbindt is de Bijbel en het gebed. Een drievoudig snoer.
Dank voor al jullie gebed en meeleven. Nog steeds ligt er een stapel kaarten die we nog niet konden openmaken… zoveel kaarten. Overweldigend!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Wonderlijk is het hoe God Zijn werk volvoert. We hoorden afgelopen zondag vanuit Richteren 14: 4 hoe God de verkeerde keus van Simson inpast in Zijn plan. Simsons keus om te trouwen met een Filistijnse is aanleiding om te beginnen met zijn taak: Israël verlossen van de Filistijnen. Het laat de grootheid van God zien. Hij is niet te stuiten. We hoorden ook over zijn gevecht met de leeuw. Een teken dat de Heere Simson de kracht geeft om zijn opdracht ten uitvoer te brengen.
De Geest van God geeft ook vandaag de kracht om de strijd aan te gaan tegen de boze die rondgaat als een leeuw en zo te staan in dienst van de Koning!

Pastoraat
Verschillende gemeenteleden zijn ernstig ziek. Sommigen zijn bezig met kuren. We dragen hen, samen met allen die bij hen horen aan de Heere op.
In onze gebed denken we ook aan oudere gemeenteleden die meeluisteren via de kerkradio of internet. Een bezoekje, kaart of telefoontje zal hen goed doen.

Ouderavond catechese
We herinneren alle ouders aan de ouderavond van de catechisatie op dinsdagavond 18 september om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Van harte welkom!

Bijbelkring
Woensdagavond 19 september komen we voor het eerst dit seizoen bijeen. We lezen samen 1 Samuël 1. We behandelen dit seizoen het boekje ‘Uw dienaar luistert’. Het boekje is te verkrijgen bij Rinnah. Graag ter voorbereiding alvast het eerste hoofdstuk uit het boekje doornemen. Ik zie er naar uit om u en jou te ontmoeten rond een open Bijbel. Of je nu een dertiger bent, of 60+, van harte welkom. Het is mooi en goed om met mensen van verschillende leeftijden de Bijbel te lezen, daar uit te leren en in gesprek te zijn met elkaar. Zo kunnen we van elkaar leren, en elkaar bemoedigen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Belijdeniscatechisatie
Nog een laatste oproep voor de belijdeniscatechisatie. Wanneer je deze graag wilt volgen, meld je uiterlijk maandag 17 september bij mij aan. Dat kan via een mailtje, een telefoontje of door me even aan te schieten. Donderdagavond 20 september hopen we te starten. De aanvang is 20.00 uur in de pastorie (Vinkeweer 3).

Giften
Br. H. W. G. Kant ontving € 10,- voor het verjaardagsfonds en € 10, – ter besteding van de zending. Dank voor uw giften.

Gelezen
‘O almachtige God, omdat u in Uw grondeloze barmhartigheid ons niet alleen hebt toegelaten, maar ook hebt geboden en geleerd, dat wij door de verdienste en middelaarschap van Uw enig lieve Zoon onze Heere Jezus Christus, U als Vader zullen aanzien en Vader zullen noemen, ondanks dat U terecht met alle rechtvaardigheid een strenge Rechter zou kunnen zijn over ons zondaren. Om de zonden die wij zoveel en zo zwaar tegen Uw Goddelijke en goede wil gedaan, en waardoor wij U vertoornd hebben. Geef ons door Uw barmhartigheid in onze harten een troostvol vertrouwen op Uw vaderlijke liefde. En laat ons ondervinden de allerliefste smaak en zoetheid van die kinderlijke zekerheid, zodat wij met vreugde U een vader noemen, en als Vader kennen en hoogachten. U in al onze noden liefhebben en aanroepen mogen’. Maarten Luther (1483-1546)

Op weg naar het Heilig Avondmaal
Zondag 30 september wordt in onze gemeente weer het avondmaal gevierd. Er is een voorbereidingsdienst en een bezinningsmoment. Maar het is ook goed om persoonlijk Bijbelgedeelten te lezen die op het avondmaal betrekking hebben. Ik wijs daarom graag op een dagboek dat onlangs is uitgekomen. Onder redactie van Edwin Jonkers (ouderling in de Hervormde Gemeente Bodegraven) is ‘Dagboek bij brood en wijn, gids rondom het avondmaal’ uitgegeven. Op de achterkant van dit dagboek lees ik: ‘Dagboek bij brood en wijn’ is een gids die je kunt gebruiken in de week van voorbereiding op het Avondmaal en de week na de viering van het Avondmaal. Dagelijks kun je een passage lezen. Edwin Jonkers heeft tweeënzestig preken van dominees samengevat die betrekking hebben op de Avondmaalsviering.’
Het gaat hierbij om preken van predikanten uit de breedte van de Gereformeerde Bond. Ik trof er ook preeksamen-vattingen in aan van predikanten die in onze wijk beroepen zijn geweest zoals ds. Mensink, ds. Breugem en ds. Van Zwet. Verder beantwoorden in dit dagboek verschillende proponenten vragen die nogal eens gesteld worden over het avondmaal. Kan ik wel aangaan of eet en drink ik mezelf een oordeel? Is de viering van het Heilig Avondmaal altijd zo geweest? Waarom staan er tafel-wachters bij het avondmaal? Verder staan achterin ook Psalmen die gezongen zijn tijdens de diensten waarin de preken zijn gehouden. Dat geeft mooi de gelegenheid om thuis nog eens te zingen met elkaar. Kortom, een waarde-vol dagboek dat ik graag bij u en jou aanbeveel omdat het helpt om toe te leven naar de viering van brood en wijn.

Barbecue 16+
Zaterdagavond 29 september willen we met alle jongeren van 16 jaar en ouder gaan barbecueën. Dit doen we bij fam. De Jong, Parallelweg 139. Inloop vanaf 18.00 uur. We starten om 18.30 uur. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Willen jullie je uiterlijk 22 september opgeven bij Annelie Egas?

… tot zondag
We starten zondagmorgen het winterseizoen. Het thema, aangereikt door de HGJB, is ‘Met hart en ziel’. We lezen Deuteronomium 6. God wil gediend worden met ons hart, met onze ziel en met al onze krachten. Hoe doe je dat precies? Israël krijgt ook de opdracht om het gesprek gaande te houden over wat de Heere zegt en vraagt? Hoe gaat dat precies? Wat betekent dat voor het nieuwe winterseizoen? Na de dienst bent u welkom in De Parel. Samen met de andere wijken is er gelegenheid om koffie te drinken en door te spreken over het Bijbelgedeelte. De avonddienst wordt geleid door ds. P. van de Voorde. Zondag 6 van de catechismus wordt behandeld. U en jou wens ik een gezegende zondag! Laten we met vreugde onze plaats in de kerk innemen!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst
Zondag 16 september is de opening van het winterwerk. Thema voor deze dienst is: ‘Met hart en ziel’, naar aan-leiding van de geloofsbelijdenis van Israël in Deut. 6.

Ontvangen
Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens huisbezoek € 15,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gift!

Mentoren gevraagd
Hou je van jongeren, vind je de tienerleeftijd ook zo prachtig, meld je dan aan om mentor te worden van een follow me groepje. Je hoeft niet perse jong van leeftijd te zijn, als je maar jong van hart bent en van harte gelooft in de Heere Jezus. We willen dit jaar met z’n tweeën leiding geven aan een groepje. Dat geeft ook de kans om gewoon eens mee te lopen, een soort stage, zodat je kunt zien of deze tak van sport iets voor je is.
De intro van elke avond wordt verzorgd door Corine en de dominee. We krijgen ook coaching op het gebied van werkvormen en groepsbegeleiding. Meld je aan bij: predikant.noord@hghg.nl (of app: 06-41 03 73 67)

Belijdeniscatechese
Ook dit jaar gaan we weer van start met een groep mensen die zich willen verdiepen in de wortels van het christelijk geloof. Wil je meedoen, ook wanneer je nog niet zeker weet of je dit jaar al belijdenis gaat doen, dan ben je hartelijk welkom. Aanmelden kan nog steeds. De aanmeldingen druppelen langzaam binnen. De eerste avond is op 18 september.
We komen samen in de pastorie aan de Kemphaan 4, van 19.30 – 21 uur.
Je kunt je opgeven bij mij (App 06-41 03 73 67) of mail (predikant.noord@hghg.nl) of briefje)

Israëlreis 29 april t/m 7 mei 2019
Aanstaande zondag zal er een folder met aanmeldings-formulier liggen bij de uitgangen van de kerk. Wilt u mee-gaan of denkt u nog even na, neem dan zo’n folder mee.

Citaat
In de Bijbel wordt geen poging gedaan om God te definiëren – om God verstandelijk in onze concepten vast te leggen. de Bijbel vertelt het verhaal van God, verhaalt over Zijn daden en de geschiedenis van God op aarde in de menselijke sfeer. De bijbel verkondigt de waarde en het belang van Zijn handelen en langs die weg wordt het bestaan van God bewezen en Zijn wezen en natuur beschreven. De Bijbel is niet een filosofisch boek maar een geschiedenisboek, het boek van Gods machtige daden die ons Hem doen kennen. Karl Barth

Danken en bidden
We danken de Heere dat we een nieuw kerkelijk seizoen mogen beginnen.
We bidden voor de jongeren en ouderen, voor kringen en catechese, voor al die bijeenkomsten waar het Woord van God open gaat en we gevoed mogen worden.
We bidden om de leiding van de Heilige Geest in de gemeente en ons persoonlijk leven.

Tenslotte
We wensen u allen een goed en gezegend seizoen toe.

Berry en Tanja Haverkamp

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Ter bemoediging voor  alle zieken het volgende lied:
     Rots der eeuwen, troost in smart,
     Ik Geef aan U mijn hele hart
     Als mijn stervensuur eens slaat,
     mijn hart trager kloppen gaat,
     wees dan bij mij, Zone Gods,
     wees in eeuwigheid mijn Rots.

Verdeling werkdruk predikant en kerkelijk werker
In de kerkbode van 24 augustus 2018 heeft u kunnen lezen dat de AK besluiten heeft genomen met betrekking tot de verdeling werkdruk predikant en kerkelijk werker. Een van de punten was: ‘Indien nodig is zullen op afroep voor wijk Zuid flexibel uren van een kerkelijk werker ingekocht worden.’ Dit betekent dat onze predikant gebruik kan maken van de hulp van een kerkelijk werker voor het pastorale werk.
We zijn dankbaar dat we broeder R. Verkaik bereid hebben gevonden om, als het nodig is, pastorale hulp te verrichten in het midden van onze wijkgemeente. Het afgelopen jaar heeft hij al verschillende keren werk uit handen genomen van onze predikant. En dat tot volle tevredenheid.
We wensen broeder Verkaik toe dat de Heere hem wijsheid en inzicht geeft in het werk dat hij, ook in onze wijkgemeente, mag doen.

Catechese
Deze week zijn de brieven in de wijk voor het nieuwe seizoen rondgebracht. Alle jongeren worden van harte uitgenodigd (weer) deel te nemen.
Zij die mee willen doen met de belijdeniscatechisatie kunnen dit alsnog doorgeven aan ds. P. van de Voorde (predikant.zuid@hghg.nl). Hieronder het schema van dit seizoen. Als je op de betreffende avond niet kunt, overleg dit dan met degene bij wie je catechese gaat volgen.
    De Parel:
12-13 jaar dinsdag 18.30- 19.15 uur T.J.D. de Koning
14-15 jaar dinsdag 19.15-20.15 uur T.J.D. de Koning
     Oude kerk:
16-17 jaar dinsdag 19.00-19.45 uur ds. P. v.d. Voorde
18+ woensdag 19.00-20.00 uur ds. P. v.d. Voorde
Belijdenis dinsdag vanaf 20.00 uur ds. P. v.d. Voorde

Bijbelstudiekring
20 september wordt de eerste avond van de Bijbelstudiekring gehouden. Het eerste hoofdstuk van het boek ‘De brieven van Johannes’ zullen we met elkaar bespreken. Aanvang: 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord
Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Zoek daarom uw hart van de liefde der zienlijke dingen af te trekken en u heen te keren tot de onzienlijke. Want wie hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten, en verliezen de genade van God.’

Tenslotte
Het openingsweekend staat voor de deur. De kerkenraad is dankbaar dat er velen zijn die zich verantwoordelijk weten voor onze gemeente en hun gaven en talenten inzetten in het vele werk wat te doen staat in onze gemeente. Dat mag en moet gedaan worden vanuit een biddende positie. God zegene ons allen. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 september
Openingsweekend
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 15 september
Openingsweekend
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 16 september
Na de morgendienst: ontmoeting in De Parel

Maandag 17 september
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 18 september
19.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas -Binnendams 34

Woensdag 19 september
09.30-11.00 uur Woensdagochtend Bijbelkring – jeugdzaal OK
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Bijbelkring wijk 1- De Parel

Donderdag 20 september
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel
20.00 uur Bijbelstudiekring wijk 3 – De Parel
20.00-22.00 uur Opvoedkring leeftijd 8- 11 – Maasstraat 47

Vrijdag 21 september
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Erediensten

Zondag 16 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.P. Kromhout van der Meer, Zwijndrecht

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. IZB Zending in Nederland/Evangelisatiecommissie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Eline Kooij, Linda Bikker, Daniëlle Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 8: 1

avonddienst: Psalm 89: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 noord, ds. B.C. Haverkamp

18.00 uur   wijk 3 zuid, ds. B.C. Haverkamp

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk eigen gemeente

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A1: Hester Klop, A2 Elsa Visser, A3 Leandra de Jong, A4 Juliët Boon

Groep B1: Hanna van de Wetering, B2 Martine Kraaijveld, B3 Alienke de Rover

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Britt de Bruin

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.