Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften

N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25

Het is voor de apostel Paulus een groot verdriet geweest, daat de meerderheid van zijn volksgenoten in Jezus niet de Messias hebben herkend en erkend. Het riep ook veel vragen op in de gemeente. Het is ook een van de meest aangrijpende feiten van de geschiedenis, dat de meerderheid van het joodse volk in Jezus niet haar Messias heeft erkend. Zeker in het licht van wat het joodse volk is overkomen.

In Amos 8: 2 zegt de God van Israël: “Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten van de aarde.” (Vgl. Romeinen 9:  4-5) In liefde heeft God Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om drager te zijn van de belofte (Genesis 12: 3). En door de eeuwen heen is God trouw gebleven aan Zijn volk en heeft Zijn belofte vervuld in de komst van de Messias, Jezus de Heere. Maar ondertussen heeft Israël ervaren wat het betekent om verbondsvolk van God te zijn. Amos zegt vervolgens in vers 2: “Daarom zal Ik u vergelden al uw ongerechtigheden.” Omdat het Zijn volk was, tilde God eraan dat zijn volk Hem keer op keer vergat en verliet om andere goden te dienen. Gekwetste liefde!

We lezen op meerdere plaatsen dat God het oordeel liet komen over Zijn volk. We lezen van de wegvoering onder Nebukadnezar in het jaar 587 voor Christus en de Babylonische ballingschap die volgde (2 Kronieken 36). De stad en de tempel werden verwoest. Wie de Klaagliederen van Jeremia leest, krijgt een indruk van de omvang van deze slachting en verwoesting.

De woorden van Jezus in Lukas 21: 20-24 wijzen opnieuw op een naderende verwoesting. Die is ook gekomen in het jaar 70 toen Titus definitief de opstand van het joodse volk neersloeg. Stad en tempel werden opnieuw verwoest en het joodse volk werd vermoord of verdreven. Jezus sprak hierover als de ‘dagen van wraak’ (Lukas 21: 22). In de eeuwen die volgden is het joodse volk verstrooid geweest over de aarde. Diep is het lijden van het joodse volk ook in deze periode geweest met als het onbeschrijfelijke dieptepunt de Holocaust. Aan die verstrooiing is deels een einde gekomen met de oprichting van de staat Israël in 1948. Het huidige Joodse volk is verdeeld. Een groot deel leeft en denkt seculier. Een deel dat zich veel duidelijker onderscheidt, is het orthodoxe deel van het volk. Maar voor beide heeft Jezus geen betekenis als Messias. Dan is het ook het groeiende deel Messias belijdende joden dat we met belangstelling volgen.

De prangende vraag is: Waarom heeft het volk Israël haar Heiland en Messias niet herkend en erkend vanaf het begin?  Paulus wijst op hun ongeloof (Romeinen 11: 20). Maar er is meer: “Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.” (10: 11). Dit gaat over mij. Als ik Jezus gelovig herken en erken als mijn Zaligmaker, is dat dus pure genade van God. Hij werkt dat in mij door zijn Woord en Geest! Hij roept en redt mij, terwijl ik geen haar beter ben.

Zo zet Paulus ons in Romeinen 11 aan tot diepe ootmoed en gebed om Gods ontferming over zijn volk Israël waarvan het grootste deel zich verhardt tegen het Evangelie: “tot op de dag van heden” (11: 8). Dat woordje ‘tot’ moet u trouwens onderstrepen. Want wie Lukas 21: 24 en Romeinen 11: 25 ernaast legt, kan er niet omheen dat het lijden van Israël een einde kent. De ‘vertreding’ van Jeruzalem duurt “totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21: 24), en “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan” (Romeinen 11: 25).

Dit mag ons bemoedigen in ons gebed voor Israël. Blijkbaar heeft God nog een bijzondere plaats voor Zijn Israël in de voltooiing van Zijn heilsplan in de geschiedenis van deze wereld. Niet om Israël, maar om de glorie van Zijn Naam en van Israëls grote Koning. Daar zou veel over te schrijven zijn. Maar één ding is duidelijk: God vergeet zijn volk en beloften niet (Romeinen 11: 29). Let op Gods hand in de geschiedenis, in onze wereld, in Zijn weg met Israël. Hij laat namelijk niet varen het werk, dat Zijn hand begon!

ds. P. van de Voorde

________________________________________________________

Algemene berichten

IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk
De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente.

‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. De Graaff. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen. Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops: (1) ‘Help! Ik word vrijwilliger in het ouderenpastoraat – door Dick van Dijk; (2) Pastoraat bij dementerenden – door Janneke Lugthart; (3) ‘Na zo lang nog?’ Over ‘achterwaarts rouwen’, het verwerken van verlies – door Henrike Dankers; (4) Levensverhalen en levensboeken – door Jeanette Donken-den Boer.

De Lichtspoor-toerustingsbijeenkomst duurt van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Na afloop is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Aanmelden is verplicht, via info@izb.nl.

IZB-brochure Geloven op werkdagen
Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer
De missionaire organisatie IZB heeft een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa. Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.

In juni jl. vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag: ‘Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?’ De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts (‘woord voor de werkweek’), die in oktober van start gaat. De wekelijkse, korte audio-bijdragen op de maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.

De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is te bestellen via: www.izb.nl/geloven-op-werkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast ‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019
Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’. Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.

Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.

Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.

Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar zendingswerk.

Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 61 03 10. Groet namens de zendingscommissie,

Janneke van Eck

Verkoopdag Vrouwenvereniging Ora et Labora
Woensdag 31 oktober is van 09.30-15.30 uur de verkoopdag in De Parel.

Verkoop
In de kramen vindt u poppenkleertjes, sokken, jam, honing, fruit, drop, bloemen, houten speelgoed en kaarten met postzegels van Woord & Daad. Er is een groot aanbod van sieraden, tassen en sjaals. Ook kunt u terecht voor het repareren van sieraden. Voor Woord & Daad wordt er fairtrade koffie verkocht. Ook aan de kinderen is gedacht met een grabbelmuur en andere presentjes.

Cadeautip
Voor een leuk cadeautje op verjaardag of bij kraambezoek, of alvast iets voor de decembermaand kunt u hier slagen. Er zijn diverse kramen met originele cadeaus.

Verstelwerk
Wilt u een broek korter laten maken, een rits vervangen of iets anders repareren aan kleding of gordijnen. In overleg is veel mogelijk. De opbrengst van dit werk is voor de zending.

Ontmoeting
Onder het genot van een kopje koffie of thee met heerlijke zelfgebakken taart hebt u de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en bij te praten in de koffiehoek.

Goede doelen
Met de opbrengst van de verkoopdag worden diverse zendings-en evangelisatiedoelen gesteund. Te denken valt aan het GZB deelgenotenproject in Albanië en het project Brood voor de Buurt in Den Haag waar we als gemeente aan zijn gelinkt.

Loop eens binnen en laat u verrassen!

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Uur van gebed
Zaterdag 20 oktober is er om 19.00 uur weer Uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Het is goed om gemeentebreed samen te bidden voor de gemeente, om de krachtige werking van de Heilige Geest, maar ook om ons te verootmoedigen, omdat we niet voldoen aan hoe onze God ons als bruidskerk zou willen zien. Ondanks dat heeft Hij ons lief en mogen we Hem danken voor zoveel zorg en genade. We bidden voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren en voor onze zendingswerkers en voor degenen die zich daar op voorbereiden, zoals Amy de Jong.

En wie weet, zijn er onder ons nog meer die zich beschikbaar willen stellen in dienst van God.

Jongeren en ouderen, van harte welkom!

Winterfair ‘Proeven en Vertoeven’
Er wordt al volop warmgelopen om de winterfair op vrijdag 30 november tot een mooi evenement te maken. Voorbereidingen zijn opgestart en het thema wordt hierbij onthuld: ‘Proeven en Vertoeven’!

Om dit mooie thema waar te maken is ook uw hulp nodig. Er is namelijk nog ruimte om iets van uw zelfgemaakte creaties aan te bieden.

Of wilt u misschien iets bakken of erwtensoep koken? U kunt zich opgeven of het donderdag 29 november komen brengen in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Verder wordt er nog hulp gezocht tijdens de fair, zodat die dag alles op rolletjes loopt.

Opgeven of informatie verkrijgen kan via Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62l.

Honderd handig
Dingen samen doen verbindt. Dat zien we ook bij ‘Honderd handig’. De één haakt of breit, de ander maakt er een deken van en met elkaar beleef je plezier: aan het doen èn aan het gezamenlijk optrekken. Samen lappendekens maken voor een goed doel. We kunnen nog steeds lapjes gebruiken, gehaakt of gebreid. Patroon en kleur maakt niet uit, wel de afmeting: 20×20 cm (liefst niet te afwijkend) en heel graag zonder loshangende draadjes!

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Verder is iedereen die van gezelligheid en haken/naaien houdt van harte welkom op de ‘haak-aan-avonden’ op elke maandagavond tot eind november (m.u.v. 29 oktober i.v.m. vakantie). Adres: Kerkweg 72, vanaf 19.30 uur tot hoe lang je wilt/kunt. Jong en oud rond de keukentafel met koffie, een praatje, een leuk werkje en lekkers: voel je welkom en schuif gezellig aan!

Voor meer info: Goline van Schoonhoven, tel. 61 10 08 of Liesbeth Leenman, tel. 61 68 75.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. Als VBOK respecteren zij deze keuzemogelijkheid en begrijpen ze heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Herfstontmoeting donderdag 25 oktober

Evenals in de twee voorgaande jaren organiseert de Bibliotheek AanZet samen met de Werkgroep Kerk en Vluchteling een ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners van ons dorp in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ditmaal op donderdag 25 oktober! Nieuwe medelanders, maar in het bijzonder vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden uitgenodigd, evenals andere burgers van onze gemeente, om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Ook kinderen zijn welkom! Er is wel een voorwaarde: breng een positieve instelling mee, én wat te eten. Niet allemaal hetzelfde – de deelnemers maken op die manier kennis met elkaar, maar ook met elkaars kookkunst en culinaire traditie. Inloop is er vanaf 11 uur; kort daarna geven bibliotheek en de werkgroep de aftrap. De bibliotheek heeft alles met taal te maken; ook het taalcafé wordt daar gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Een mooie gelegenheid om eens met een medewerker of taalcoach te praten, als u uw Nederlands wilt bijspijkeren. Geen taal zonder liedjes – die vinden dan ook nog ergens een plek in het programma. Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen. Van harte welkom!

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 25 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens wordt het tweede deel van de diaserie ‘Een wereld van verschil: Nederland of Ethiopië’ door dhr. Leen Klop gehouden. Dit onderwerp stond de vorige keer op de agenda maar is toen op het laatste moment omgewisseld met het volgende onderwerp. De afgelopen jaren is Leen Klop diverse malen naar Ethiopië geweest. Wat hem elke keer weer verbaasd is het enorme verschil in cultuur tussen Nederland en Ethiopië. Door middel van beelden zal hij vertellen over hoe mensen daar leven en hoe de maatschappij draait. Ondanks de snelle economische groei van Ethiopië is het nog steeds een ontwikkelingsland. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

22 november: 1948-2018 De Staat Israël 70 jaar

20 december: Kerstviering met broodmaaltijd

24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia

21 februari: Ouderen in veilige handen

21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2018

Van 4 tot en met 11 november wordt dit jaar weer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland -in supermarkten, kerken en scholen- zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Soms moeten zij leven van een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van dankdag voor gewas en arbeid. Ook zullen wij als gemeente weer ons steentje bijdragen. In de volgende kerkbode zullen we u meer informatie geven over de inhoud van een voedselpakket. Mogen we dit jaar ook weer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de herfstvakantie vindt op maandag 22 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Onderscheiding organist De Hek

Woensdag 10 oktober ontving broeder Jan de Hek een oorkonde en een erepenning van de VKB voor zijn 65-jarige(!) inzet binnen onze gemeente als organist. Tijdens zijn afscheidsetentje werd, in het bijzijn van zijn gezin, kosters en collega-organisten, deze blijk van waardering aan hem overhandigd.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren dat broeder De Hek mocht dienen door zijn orgelspel. Daarin mocht hij de gemeentezang begeleiden, het gepredikte Woord ondersteunen en bovenal God de hoogste eer geven.

Begin dit jaar stopte broeder De Hek als organist, maar door zijn gezondheidssituatie was er geen gelegenheid om eerder stil te staan bij zijn afscheid. Als college zijn wij daarom verheugd dat het er verleden week van kwam.

Namens het college bidden wij broeder De Hek en zijn vrouw Gods kracht en bijstand toe.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 1 november komt de gesprekskring bij elkaar. Kees Pille zal de inleiding verzorgen over Psalm 22. Welkom! De avond begint om 20.00 uur.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 31 oktober komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We behandelen hoofdstuk 3 uit het Evangelie van Johannes. We wensen elkaar een gezegend uur toe. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur.

Jeugdrubriek

 

Zondagsschool

Op zondag 21 oktober is er geen zondagsschool in verband met de herfstvakantie. De week daarna, zondag 28 oktober, hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten in De Parel.

Hartelijke groet van de jufs en meesters

Zending

Zendingsbusjes bij de uitgang

Iedere zondag worden we in de kerk herinnerd aan de zendingsbusjes bij de uitgang. Nu blijkt dat de opbrengst in de eerste helft van dit jaar behoorlijk achterblijft ten opzichte van  voorgaande jaren, vraagt de zendingscommissie zich af hoe dat komt? Misschien wel doordat we te weinig aangeven wat er met de opbrengst gebeurt. Daarom lijkt het ons goed om te vermelden dat we hiermee voornamelijk het werk steunen van Maarten en Gerdien Blom. Zoals eerder aangegeven zijn zij na het overlijden van hun dochtertje weer terug in Albanië en hebben zij ons gebed en financiële steun zo nodig.

namens de zendingscommissie,

Kees Pille

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de doop bediend. In de dienst luisterden we naar Psalm 100: 3. God is de God van het verbond. Als een herder draagt Hij zorg voor Zijn kudde. Wat kun je beter doen dan deze Herder erkennen in je leven. Het is echt een wonder dat de Goede Herder verloren schapen, mensen die in de zonde liggen, terugbrengt bij God. Wanneer je je laat dragen op Zijn schouders wordt je leven een loflied voor God!

In de avonddienst ging het opnieuw over Simson. Simson die zich laat binden en uitleveren door zijn volksgenoten en zorgt voor een overwinning op het moment dat het einde oefening leek. Wat lijkt Simson hier veel op de Heiland. Gevangen genomen door Zijn volksgenoten, naar het kruis gebracht en toen het over leek te zijn, bracht Hij de overwinning aan het licht door op te staan uit de dood.

Vanuit Lechi kregen we ook een les mee. Hoe dankbaar zijn wij voor de zegeningen die we van de Heere ontvangen. Kijken we omhoog of gaan we prat op ons eigen kunnen? De Heere leerde het Simson af. Door de dorst kwam hij op de knieën terecht om vervolgens te ontdekken dat de Heere toch naar hem omkeek en water uit de rots gaf. Zo gaat de Heere soms ook met ons door de diepte opdat we Hem over houden en leven van het water uit de rots, de genade die er in Jezus Christus is.

Wijkavond – (Samen)leven met God

In het winterseizoen staan twee wijkavonden gepland. De kerkenraad heeft gekozen voor het thema ‘(Samen)leven met God’. Vanuit de schat van de Reformatie willen we insteken op het leven met God, zowel persoonlijk als in het gezin. De 1e wijkavond staat gepland op woensdag 31 oktober. Prof. dr. W. Verboom hoopt op de eerste wijkavond het jaarthema in te leiden. Vanuit de reformatie zullen er lijnen getrokken worden naar de hedendaagse tijd. De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 20 februari. Deze avond zal verzorgd worden door Marcel Vroegop. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Hij zal specifiek ingaan op de vraag hoe de omgang met de Heere in uw/jouw leven en in het gezin praktisch kan worden uitgewerkt.

Op zondag 28 oktober zullen de stencils voor de eerste wijkavond gereed liggen in de portalen van de kerk, met vragen en/of stellingen die we met elkaar willen bespreken tijdens de 1e wijkavond. De zaal is op 31 oktober vanaf 19.30 uur open. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Zowel jong als oud, van harte uitgenodigd.

Gift

Voor de kerk ontving br. H. Kant € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Als je Christus als Herder kent, kun je je beschermen tegen de duivel en de dood en zeggen: ‘helaas heb ik Gods geboden niet gehouden, maar ik kan onder de vleugels van deze liefdevolle hen, mijn lieve Heere Jezus Christus kruipen en geloven dat Hij mijn Herder, Bisschop en Middelaar voor God is. Hij bedekt me en beschermt mij met Zijn onschuld en geeft mij Zijn gerechtigheid’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag zijn er twee gastvoorgangers. Zelf hoop ik het Woord van God te verkondigen in Schoonrewoerd en in de Grote Kerk van Sliedrecht, de kerk waar ik als tiener vaak onder de verkondiging heb mogen zitten. Mooi om daar nu het Woord te mogen bedienen.

U en jou wens ik een vreugdevolle zondag toe, dat het onder de verkondiging mag komen tot ontmoeting met de Levende! Hartelijke groet aan jong en oud.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan de zieke gemeenteleden.

Zo zijn er heel wat noden te doorworstelen onder ons. Waar kunnen we daarmee terecht? De dichter van Psalm 37 weet het: “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. Hij baant een weg waar geen weg is!

Melding bij ziekte e.d.

Heeft u een melding van ziekte, of wilt u vanwege andere zaken bezoek of pastorale hulp hebben, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling, of de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Piet de Groot, wiens contactgegevens hier boven staan.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 4 november. Deze dienst zal worden geleid door de classispredikant ds. G. van Meijeren. Ouders die hun kind ten doop willen houden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving € 10,- tijdens kroonjarenbezoek voor de noodhulp aan Sulawesi.

Verkiezingen

Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat broeder Klop zijn verkiezing tot het ambt van ouderling kon aannemen. Helaas moest broeder Den Toom bedanken voor zijn verkiezing. Wilt u beide broeders en hun gezinnen opdragen in uw gebed?

Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging van broeder Klop plaatsvinden tijdens de morgendienst van 18 november.

Er blijft dus nog één vacature voor het ambt van ouderling. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord op, om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Bijbelstudiekring Joël-Habakuk (wijk Noord)

Nog even een herinnering aan de bijeenkomst van de bijbelstudiekring die gehouden zal worden op donderdag 1 november om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 11 april. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus start op maandag 29 oktober onder leiding van de heer Lock, aanvang 20.00 uur in De Parel. De andere data zijn 5 en 12 november en 3 december.

Belijdeniscatechese

U kunt zich nog opgeven voor de belijdeniscatechese die gehouden wordt in De Parel. Dit kan bij de scriba, zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten of bij Erik van de Wetering, tel.: 61 00 24 of via e-mail: jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Youth Alpha

We zoeken voor de twee groepen van circa tien personen nog mensen die een keertje willen koken. Vindt u/jij het leuk om voor een groep te koken? Mail dan naar youthalpha@hghg.nl.

Citaat

Het geloof kent een eigensoortige wijze van zien, waarbij het aanschouwt wat met het blote oog niet te zien is.

(prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wij blijven biddend om de familie Haverkamp heen staan.

Door aardbevingen en een tsunami zijn de afgelopen weken vooral de Indonesische eilanden Lombok en Sulawesi getroffen. We bidden voor de slachtoffers en alle hulpverleners.

Dank voor alle ambassadeurs van Open Doors die het verhaal van de vervolgde kerk in kerken in Nederland en Vlaanderen onder de aandacht brengen. Bid dat steeds meer kerken betrokken raken. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De wijkkerkenraad wenst u en jullie zondag gezegende diensten en een fijne herfstvakantie.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “Sla op mijn ellenden d’ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet.” (Psalm 25 vers 9)

Giften

Stagiair P. Bijl heeft tijdens het bezoekwerk in de gemeente twee giften ontvangen van € 10,- en € 20,-.

Catechese

Dit seizoen willen we de catechesemail weer oppakken. Daarin willen we u als ouders van de catechisanten tot 18 jaar op de hoogte brengen van wat besproken wordt in de groepen. Deze week kunt u de eerste mail verwachten met informatie over de jongste groepen. Als u de mail niet ontvangt, laat het even weten.

De Leerkring 18+ is inmiddels weer van start gegaan. We behandelen de komende tijd een deeltje uit de serie Samenspraak: Vader. De andere twee deeltjes hebben de titel Zoon en Geest. We verlangen meer te leren over Wie God is en in dat verband komen veel thema’s en ook vragen aan de orde. Daar is ook alle ruimte voor. De groep is kleiner geworden, omdat een deel de overstap heeft gemaakt naar de belijdeniscatechese. Als je interesse hebt in de Leerkring 18+, weet je welkom! (predikant.zuid@hghg.nl)

De belijdenisgroep is inmiddels gegroeid tot 24 deelnemers. We laten ons leren aan de hand van het boek Hou(d)vast, speciaal geschreven voor de belijdeniscatechese. We zien uit naar een leerzaam en zegenrijk seizoen.

We dragen al het catechesewerk op in uw en jullie voorbede.

hartelijke groet,

kerkelijk werker T.J.D. de Koning en ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

De gelovige mag dan onbeholpen zijn, ongeholpen is hij stellig nooit.

Tenslotte

De herfstvakantie staat voor de deur. Kinderen en jongeren zullen dat wel fijn vinden. Het onderwijzend personeel denk ik ook. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan die je gewend bent. Goed om eens na te denken of die andere dingen ook zinvol zijn voor jezelf of voor een ander, zodat de vakantieweek een zegenrijke week zal zijn of worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,   

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 oktober

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

18.30 uur  ‘Escape Hardinxveld’ – De Parel/Wagon

Zaterdag 20 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 21 oktober

Micha Zondag

Dinsdag 23 oktober

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Donderdag 25 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur   Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring

Vrijdag 26 oktober

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 28 oktober

Einde zomertijd

Na avonddienst gebed voor jongeren – Oude kerk

Maandag 29 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 30 oktober

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 31 oktober

Hervormingsdag

09.30-15.30 uur
verkoping Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur
Woensdagochtend-Bijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

19.30 uur  Wijkavond WG1 Oost – De Parel

Donderdag 1 novemnber

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur   Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring – Pr. Hendrikstraat 11

Vrijdag 2 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Vanaf zaterdag 3 november kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.

Ds. A. Dingemanse wil aandacht geven aan de vraag: “Hoe staan we als christenen in de zorg?” Thema: Liefde, gave en opgave.

Tekst: Mattheüs 25: 36: “Ik was ziek en jullie bezochten mij…” Schriftlezing is uit Mattheüs 25 : 31-46.

Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Dingemanse zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

GZB-najaarsevent in Amersfoort en Zwijndrecht

De GZB organiseert samen met de muziekgroep LEV twee concerten: op 9 november in Amersfoort en 10 november in Zwijndrecht. Het beloven bijzondere avonden te worden. Prachtige muziek wordt afgewisseld met indrukwekkende verhalen van ds. Jonathan Soro, Zuid-Soedanese kerkleider die met zijn volk in een vluchtelingenkamp in Oeganda woont. Meer informatie vindt u op www.gzb.nl/event. Ook kunt u hier uw toegangskaarten bestellen. Van harte welkom!

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 17 november 2018 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen ze het Leeflang-orgel én een groot Johannus-orgel. Naast solowerken klinken diverse composities en arrangementen voor twee orgels. Ook verleent er een bijzondere ‘special guest’ een muzikale bijdrage aan het concert. Alleen al hier door belooft het een unieke middag te worden!

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank. Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht.

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 21 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur prop. M. van Dalen, Arnemuiden

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk

Kerkjes bij de uitgang: diaconie

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Els van den Bout, Nel Sterrenburg

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 3

avonddienst: Psalm 70: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, Prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. J. Noordam, Nieuwendijk

18.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, Nieuwland/Oosterwijk

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – Morgenland zending

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – quotum

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer, Groep B: Annette Teeuw,

10.45 uur, Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin, Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Miranda Batenburg, Lois de Jong

Zondag 28 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

bediening heilige doop

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. GZB – najaarszendingscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Morgendienst: Aleida Groeneveld, Marlies van den Bout, Rianne Terlouw

Avonddienst: Jannie Breedveld, Esther Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 90: 9

avonddienst: Psalm 1: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 2 Noord, ds. E.G. de Kruif, Capelle aan de IJssel

10.45 uur
Wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland –

HC Zondag 7

18.00 uur
Wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Waddinxveen –

HC Zondag 51

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde

18.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

18.00 uur Wijk 2 Noord, Heime Leenman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting VBOK

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Willemijn van Hof, Willemijn de Rover, Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur, Groep A: Talitha Bijkerk, Marianne den Boer

Nieuwe kerk: Remona Muilwijk, Methilde de Ruiter

Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond

“En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.”

Genesis 15: 17

Abram moet een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif halen. Het zijn de dieren die in die tijd als offerdieren werden gebruikt. Als je nu tussen de regels door leest, dan stopt op dat moment het gesprek. God heeft de opdracht gegeven en Abram gaat die opdracht uitvoeren. Hij haalt die dieren en net als bij een offer slacht hij deze. De grote dieren deelt hij doormidden en legt ze tegenover elkaar. De twee duiven worden niet gedeeld, maar ieder aan een kant gelegd.

Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Om dat te begrijpen moet u weten hoe vroeger, in het oude Oosten, een verbond werd gesloten. Stel, er waren twee koningen die bondgenoten wilden worden. Dan lieten ze offerdieren komen en ze deden precies dit. De offerdieren, behalve de duiven, werden in tweeën gedeeld net als bij de echte offers. Zo lagen er dus twee hopen vlees. De twee koningen maakten samen afspraken, ze beloofden elkaar trouw, en dan liepen ze samen tussen die twee hopen offervlees door. De gedachte was: als één van de twee zijn woord zou breken, dan zou hij gelijk mogen worden aan zo’n offerdier. Oftewel: dan zou de ander het recht hebben om hem te doden. Dat was de straf voor het breken van een verbond.

Abram was een man van zijn tijd. Hij wist wat er ging gebeuren. Dat God met hem een verbond ging sluiten. Daarvoor had hij alles klaar moeten leggen. Maar op het moment dat Abram alles klaar gelegd had, was God er even niet. Daarom moest Abram de geslachte dieren bewaken. De gieren aasden er op, maar Abram joeg ze weg.

Dan valt er een diepe slaap op Abram en in die slaap verschijnt God, de belangrijkste verbondspartner. Eerst vertelt Hij aan Abram, wat zijn nageslacht staat te wachten. En als Hij dat gezegd heeft, vindt de eigenlijke rituele verbondssluiting plaats.

Er gebeurt hier iets tegendraads. Normaal gingen beide partijen samen tussen de twee hopen offervlees door. Zeker als het twee gelijke partijen waren, zoals bijvoorbeeld bij twee koningen. Maar als het ongelijke partijen waren, zoals bijvoorbeeld een koning en een lagere in rang, dan gebeurde het nog wel eens, dat alleen de lagere in rang tussen de twee hopen offervlees door liep. Immers de hogere in rang werd altijd vertrouwd. Hij zou zijn beloften wel nakomen. Hij hoefde niet tussen de dreiging van het niet nakomen van dit verbond door lopen, maar de lagere in rang wel! Deze moest zeker weten, wat er boven zijn hoofd hing, als hij zijn belofte niet zou nakomen.

Hier gaan alleen een rokende oven en een brandende fakkel tussen de stukken door. Die rokende oven en die brandende fakkel zijn beelden, die worden aangewend, als symbolen van Gods aanwezigheid. Abram, de lagere in rangorde gaat er niet tussendoor. Er wordt een verbond gesloten, maar niet een verbond, waar twee partijen elkaar trouw beloven. Want dan zou Abram er naast gelopen hebben. Maar wel een verbond van God met Abram. Een verbond waarbij de ene partij zegt: ‘Ik geef mijn belofte, Ik en Ik alleen zorg voor jou!’ . En nu komt het bijzondere: ‘En Ik alleen neem ook de vloek op Mij, als dit verbond verbroken wordt. Dan word Ik, en Ik alleen, als deze offerdieren gedood, geslacht!’

Zo is God. Een eenzijdig verbond. Hij belooft en als het misgaat en… het ging mis, niet één keer, niet twee keer, maar telkens weer. De straf werd voltrokken, als een offerdier werd Hij geslacht op Golgotha en Hij, Jezus, riep daar: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Mattheus 27: 46)

Daar zitten we dan, met ons gedoopt voorhoofd. Een eenzijdig verbond van Hem, met ons gemaakt, toen we nog heel klein waren en van de wereld geen kwaad wisten. En ook nu gaat er aan onze kant nog steeds van alles mis en houden wij ons niet aan dit verbond. Maar Hij wel en ook voor wat er bij ons mis gaat heeft Jezus, God zelf betaald met Zijn bloed aan het kruis van Golgotha. De berijming van Psalm 105 zegt het zo treffend:

‘ ‘t Verbond met Abraham zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.’ (Psalm 105: 5).

Piet de Groot

________________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert Jan Peter Teeuw

Zaterdag 13 oktober geeft Jan Peter Teeuw een concert op het Van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld. Jan Peter Teeuw (05-07-1987) studeerde orgel bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Op zijn veertiende werd hij organist in Rotterdam (Sonneburgh). Op dit moment is hij organist in Ridderkerk (Singelkerk en Wilhelminakerk). Ook werkt hij veelvuldig mee aan concerten, als koorbegeleider (op orgel en piano) en als solist. Bij een aantal koren is hij vaste begeleider. Jan Peter Teeuw speelt werken van D. Bédard, L. Morée, J.G. Walther, A. Guilmant, J. Bonnet, M.E. Rossi, R.W. Wilkes, W.R. Driffill en een improvisatie van hemzelf. Het concert begint om 20.00 uur. Na afloop van het concert is er een ‘meet and greet’ waar we onder het genot van een kopje koffie/thee nog even kunnen napraten. De toegang is € 5,-; kinderen onder de 12 jaar gratis.

Huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

In de week van 15 tot en met 20 oktober gaan de collectanten voor Logeerhuis De Ark weer langs de deuren met de collectebus.

In het weekend en in schoolvakanties wordt in De Ark gelogeerd door jongeren met een verstandelijke beperking.

Begin dit jaar zijn veel logees begeleid gaan wonen in woonlocatie Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam; maar gelukkig hebben wij weer voldoende nieuwe logees kunnen verwelkomen. Van ons logeerhuis wordt gebruik gemaakt door logees uit de regio maar ook ver daar buiten.

In deze zorg wordt veel bezuinigd en daarom is ook in 2018 een collecte weer hard nodig! Zeker nu er zo weinig logeerhuizen zijn en de behoefte aan logeerzorg onder de ouders en verzorgers nog altijd aanwezig is. Het is fijn voor ouders om de zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. In dit geval aan de gemotiveerde medewerkers van Eddee Samen in ons mooie logeerhuis aan de Vinkeweer 2.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Commissie Kerk en Israël

Tijdens de Israël avond van 2 oktober, waar Henk Binnendijk sprak, is een collecte gehouden voor de Stichting Lechaim. De collecte heeft het mooie bedrag van € 978,65 opgebracht. Heel hartelijk dank.

De Waarheidsvriend

In de portalen van de Oude en de Nieuwe Kerk liggen de komende vier weken enkele exemplaren van de Waarheidsvriend. Deze worden ons aangeboden door de Gereformeerde Bond. Zoals bekend is de Waarheids-vriend de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond waarin predikanten kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde stellen en ingaan op geestelijke en pastorale vraagstukken. Ook zijn er een aantal vaste rubrieken, een meditatie en interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten te vinden in de Waarheids-vriend. De komende vier weken verzorgd ds. W.J. Westland de meditaties in de Waarheidsvriend, vandaar dat deze exemplaren beschikbaar worden gesteld. Neemt u gerust een exemplaar mee. Van harte aanbevolen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 oktober

Deze zondag willen we een Noodhulpcollecte houden voor slachtoffers van de diverse natuurrampen in Indonesië. Door aardbevingen en een tsunami zijn de afgelopen weken vooral de eilanden Lombok en Sulawesi getroffen.  Naast de vele dodelijke slachtoffers zijn heel veel mensen hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Ruim 100 jaar geleden begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Nu het eiland zo zwaar is getroffen, wil de GZB waar mogelijk via partnerkerken en -organisaties de bevolking helpen. In eerste instantie zal het vooral gaan om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. De Torajakerk op Sulawesi, voortgekomen uit zendingswerk van de GZB, heeft inmiddels een noodhulppost gestart in het synodekantoor in Rantepao. Hier verzamelen ze rijst, noodles, kleding, water, etc.

Daarnaast zijn er ook noodhulp-posten geopend in onder andere Palu om op die manier de hulpgoederen te distribueren. Kortom: de kerk op Sulawesi (waar momenteel ook ds. Laurens Jan Vogelaar werkzaam is) doet wat ze kan doen. Maar daarnaast is extra hulp meer dan welkom want de nood is groot. De diaconie roept u daarom op om mee te bidden voor de slachtoffers en alle  hulpverleners. Uw hulp en gebed is dringend nodig!

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2018

Binnenkort ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt net als andere jaren een beroep op onze solidariteit gedaan. Daarmee steunen we het pastoraat dat niet door plaatselijke kerken wordt uitgevoerd. Hieronder valt het pastoraat aan doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Verder worden andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken, geholpen.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor ieder lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas, de resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 31 oktober deze brief  nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via kerkrentmeester203@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 oktober komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Aan de beurt is deze keer Johannes 2 (o.a. de bruiloft te Kana). We hopen op een goed samenzijn. Allen hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Escape Hardinxveld
Ben jij 17 jaar of ouder? Dan mag je op 19 oktober meedoen met deze leuke activiteit. We verzamelen om 19.30 uur bij de Parel. Zien wij jou ook? Het is belangrijk dat je goede stevige schoenen aantrekt. Tot dan!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de morgendienst stonden we stil bij het raadsel van Simson (Richteren 14: 12-14). Het ging om de setting, de inhoud en de uitwerking van het raadsel. Bijzonder om te zien hoe God in een wereld van gebrokenheid en zonde, waarin zelfs de richter niet met Hem rekent, toch Zijn werk volvoert. Het gedeelte roept ook veel vragen op. Hoe zit het met die dertig Askelonieten en de Geest van God die vaardig wordt? We ontdekten dat het vooral gaat om een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd waar ieder kind van God ook in deze tijd mee te maken heeft. Keuzes zijn niet neutraal. Spelen met verleiding is link! Goddank heeft op Golgotha het kruis van Christus gestaan en heeft Hij geroepen: “Volbracht”. In dat woord ligt de overwinning. Al gaan we struikelend voort, dankzij Hem komt de overwinning echt aan het licht!

Pastoraat

Er zijn verschillende gemeenteleden ernstig ziek. Sommigen weten dat ze, menselijkerwijs gesproken, niet meer beter zullen worden. We leven blijvend met hen mee. Wat is het heerlijk als je in moeilijke omstandigheden bij de Heere wegschuilt. Dat is lang niet altijd simpel. Soms kun je zo heen en weer geslingerd worden door vragen, door zorgen en verdriet. Toch, wie zijn hoop stelt op de Heere, ontdekt het echt. Hij geeft rust en vrede. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal over-nachten in de schaduw van de Almachtige” (Psalm 91: 1)

 Giften

Voor de kerk ontving ik € 10,- . Hartelijk dank!

 Kerngroepen

Na de avonddienst komen de verschillende kerngroepen bijeen. De jongeren van 12 en 13 jaar worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De 14 en 15 jarigen zijn welkom bij de fam. Batenburg, Peulenlaan 52. Alle jongeren van 16 t/m 20 jaar zijn van harte uitgenodigd bij de fam. Schild, Wibautstraat 17. Een mooie avond toegewenst

Bijbelkring

Op woensdag 17 oktober komt de Bijbelkring weer bijeen. Het gaat over 1 Samuel 2: 11-26. Samuel groeit op in Silo terwijl Hofni en Pinehas als priesters hun eigen regels hanteren. Een ieder is van harte welkom! Leest u van tevoren het Bijbelgedeelte en hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Uw dienaar luistert’ door? We bidden om een gezegende avond die ook tot opbouw van het geloofsleven zal zijn.

Gelezen

De jeugd is de bloem van het leven. De Heere roept die tot Zijn dienst. (Jacobus Fruytier (1659-1731))

 …tot zondag

We kijken uit naar de dienst van zondagmorgen. Jeftha Quist en Rhodé Schild ontvangen het teken en zegel van Gods genadeverbond. Bijzonder dat God door middel van de doop Zijn handen op deze kinderen legt en hen laat weten: Ik wil jullie God zijn. We lezen in deze dienst Psalm 100. Dat is een loflied waarin de dichter belijdt: “Hij heeft ons gemaakt –  en niet wij –  Zijn volk en de schapen van Zijn weide”. (Psalm 100: 3)

’s Avonds horen we over Simson en lezen we Richteren 15. De confrontatie met de Filistijnen is echt begonnen. Simson wordt uitgeleverd door zijn volksgenoten, hij breekt de touwen stuk en behaalt een overwinning op de Filistijnen. Vervolgens overvalt hem een heftige dorst. Wat wil God hem en ons hiermee leren. Het thema van de verkondiging is: ‘De les van Lechi’. Laten we bidden om gezegende diensten. “Bidt meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheim van Christus te spreken (…) opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken”. (Kolossenzen 4: 3 en 4).

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onder ons zijn noden, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! ‘In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust’ (Psalm 33:10 berijmd).

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 4 november. Deze dienst zal worden geleid door de classispredikant ds. G. van Meijeren. Ouders die hun kind ten doop willen houden kunnen zich aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens kroonjarenbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Ouderling Wim Hoogendoorn mocht € 20,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw giften!

Bijbelstudiekring Joël-Habakuk (wijk Noord)

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 1 november om 20.00 uur in De Parel. De overige data blijven: 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 11 april. Zoals eerder gemeld, wordt het boekje ‘Leven bij de dag, Bijbelstudies uit Joël en Habakuk’ van ds. J.J. ten Brinke behandeld. Inmiddels is boekje weer verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah.

De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus zou ds. Berry Haverkamp samen met dhr. Lock geven. Inmiddels hebben beide cursusleiders aangegeven dat de cursus ook alleen door dhr. Lock gegeven kan worden. Hij gaat daarmee starten, zoals oorspronkelijk gepland op maandag 29 oktober, aanvang 20.00 uur. De andere data waren ook reeds eerder genoemd, nl. 5 en 12 november en 3 december. De locatie is voor alle avonden in De Parel.

Degenen die zich reeds hebben opgegeven zijn bekend. Indien u zich alsnog wilt opgeven, kan dat bij dhr. Lock. Zijn telefoonnummer is: 06-53 94 30 23.

Belijdeniscatechese

Voor de belijdeniscatechese hebben we Joren IJzerman bereid gevonden, deze samen met jeugdouderling Erik van de Wetering)te geven. De eerste avond is dinsdag 16 oktober a.s.. De overige data zullen op die avond verder worden doorgenomen. De belijdeniscatechese wordt gehouden van 19.30 – 21.00 uur en in De Parel. U kunt zich nog steeds opgeven. Dit kan bij de scriba, zie voor zijn contactgegevens hierboven of bij Erik van de wetering, tel.: 0184-61 00 24 of email jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Citaat

Wat verborgen is, is niet absent. (prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wij staan biddend om de familie Haverkamp heen.

We bidden voor de Hervormde Kerk van Mozambique die zondag op allerlei plekken samenkomt. Bid voor de predikanten die vaak meer dan één gemeente dienen. Bid dat meer jongeren zich geroepen voelen en zich aanmelden voor de theologische opleiding van de kerk. (Gebedskalender GZB.)

Dank de Heere God dat Hij kracht geeft aan gevangenen. Zelden horen we verhalen over Noord-Koreaanse christenen die onder druk hun geloof afzweerden. Het evangelie wordt juist doorgegeven, van generatie op generatie. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De wijkkerkenraad wenst u en jullie a.s. zondag gezegende diensten.

 Pareldienst 28 oktober

Zondagavond 28 oktober zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in De Parel.

De voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Heime is 3e jaars student theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (B). We zijn dankbaar dat eigen gemeenteleden geroepen zijn tot deze opleiding en verlangen hebben om te worden ingezet in Gods wijngaard en we geven hen graag in eigen gemeente ruimte hiervoor.

Het thema is Waarheen zullen we gaan?’. Dit naar aanleiding van het antwoord van Petrus in Johannes 6: 68 op de vraag van de Heere Jezus om hem ook maar niet te verlaten.

Ditmaal is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je te laten bidden. Ministry is niet alleen bedoeld voor diepe problemen. In principe kunnen alle mogelijke onderwerpen in een ministry-gebed aan de orde komen. Wel is het zo dat het onderwerp betrekking moet hebben op de persoon zelf die om gebed vraagt.

Waar kan om gebeden worden? Heel veel: iets waar je tegen opziet, iets waar je mee zit, een ziekte die je hebt, een last waar je mee zit, maar ook vreugde en verdriet kan met elkaar bij God gebracht worden.

Waarom met elkaar? Het is goed om de dingen samen voor God uit te spreken. Je naam voor God te horen noemen, door die ander. Dat is gemeente zijn, samen te staan voor en te komen bij God onze Vader.

De digitale flyer wordt ook weer op de website geplaatst en door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kun je iemand uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is uit nodigen. Het werkt het beste om deze persoon of personen zelf mee te nemen, de flyer kan je daarbij helpen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17:45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

Dankzij onze koster Wim van Wijngaarden en een team van medewerkers wordt iedere keer de zaal gereed gezet en de koffie/thee na de dienst verzorgd en daar zijn we ze heel dankbaar voor!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn: voor dit jaar 9 dec. en voor  komend jaar 13 jan., 10 febr., 10 mrt., 7 apr., 5 mei en 2 juni. Van harte welkom!

commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 5,- ter vrije bestemming. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 50,- voor de kerk.

Benoeming

We danken de HEERE dat broeder L.T. Veldman, Rivierdijk 464 zijn benoeming als ouderling aanvaardde. We wensen Gods rust en vrede op de beslissing die hij heeft genomen.

Doopdienst

Zondag 13 oktober zal de Heilige Doop bediend worden aan Julia de Bruin, dochter van Jan- Kees en Anneloes. Een klein kindje dat nog niets weet. Des te groter het wonder, dat het in Gods gedachten ‘gekend’ is. Dit wordt in het sacrament van de Heilige Doop heel persoonlijk bevestigd. We wensen hen, samen met Emma en Pieter, een gezegende toeleving naar de komende zondag. 

Gelezen/gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Komende zondag mogen we ons weer voeden met Gods Woord en sacrament. Ditmaal van de Heilige Doop. Net als het Heilig Avondmaal kent dit vele facetten die alles met elkaar te maken hebben. Het christelijke geloof en leven wordt in beide sacramenten getekend. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 14 oktober

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 15 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 16 oktober

20.00-21.30 uur   Thuiskring II

 Woensdag 17 oktober

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring, jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï,  De Parel

19.00-20.00 uur   Leerkring 18+ wijk 3 zuid,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 1 oost,  De Parel

Donderdag 18 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30-21.30 uur   Vrouwenvereniging Ons genoegen, jeugdzaal Oude kerk

Vrijdag 19 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

17.30 uur             JV Ichthus – start vanaf De Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

varia

 Massale koor- en samenzang in de Grote kerk te Dordrecht

Zaterdag 20 oktober 2018 houdt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart een massale koor- en samenzangavond in de Grote Kerk te Dordrecht ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Tijdens deze avond zal Praise Him niet alleen oude maar ook nieuwe liederen ten gehore brengen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Zonnenberg – orgel en Laura Krale – trompet. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via

06-51 64 26 20 en info@praisehim.nl of aan de deur van de kerk. De kerk gaat open om 19.30 uur. Na afloop kunt u nog met ons nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje.

Najaarsarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Zaterdag 10 november is weer het najaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

’s Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Om 11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

’s Middags is het Koetshuis het decor waar een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal wordt het najaarsprogramma verzorgd door de musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble: Con Affetto. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 30,-. Alleen concert: € 15,-. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Grootouderdag Stichting Generatio

Ook dit jaar wordt er een Grootouderdag gehouden: zaterdag 10 november in De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Grootouders (echtparen én alleenstaand) kunnen zich gratis aanmelden. Het thema luidt ‘Geniet er maar van!’

Sprekers in het ochtendprogramma zijn Kees van Velzen, bekend van de EO en Nederland Zingt, hij spreekt vanuit zijn rol als opa en Maaike Schalk, pastoraal therapeut, counselor en coach. Als kind woonde ze met haar ouders en grootouders in één huis, tegenwoordig woont ze met haar dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen onder één dak. Andere onderdelen van de dag zijn praktische workshops, verdiepende gespreksgroepen en samenzang. De contacten tussen grootouders onderling blijken ook een waardevol ingrediënt van een Grootouderdag te zijn.

Na de voorgaande edities kunnen we stellen dat Generatio met de Grootouderdag voorziet in de behoefte van grootouders aan praktische toerusting op het gebied van kleinkinderen en geloof.

Meer informatie over de Grootouderdag is te vinden op www.generatio.nu. Aanmelding is noodzakelijk. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Psalmen concert door vocaal ensemble ‘Credo’ vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Kom genieten van de schitterende vocale klanken van vocaal ensemble Credo uit Hendrik Ido Ambacht onder de bezielende leiding van dirigent Pieter Dijksman vanuit de eeuwenoude Trinitatiskapel te Dordrecht. Deze middag staan de Psalmen centraal. De Psalmen zijn eeuwenlang een grote inspiratiebron geweest voor de grootste componisten aller tijden. U hoort de mooiste Psalmbewerkingen uit verschillende stijlperiodes. Het koor wordt instrumentaal begeleid door een strijkkwintet. Na afloop is er in de Kosterij een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje!

Zaterdagmiddag 27 oktober 2018.

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, Dordrecht.

Aanvang: 15.30 uur (kerk open vanaf 15.00 uur). Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten.

Meer info: www.vocaalensemble-credo.nl, www.alisavandijk.nl of bel 06-45 15 21 91.

Hartelijk welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 14 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 14 oktober

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Opening winterwerk

18.00 uur   prop. L. Solleveld, ‘s Gravenzande

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Jasmijn van den Bout, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 3

avonddienst:   Psalm 63: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G. Mulder, Kootwijk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening heilige doop

18.00 uur ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Sulawesi

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Linde van Dijk

Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A: Anja Buijk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Marnix Molendijk

Cursus Hebreeuws

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus zou ds. Berry Haverkamp samen met dhr. Lock geven. Inmiddels hebben beide cursusleiders aangegeven dat de cursus ook alleen door dhr. Lock gegeven kan worden. Hij gaat daarmee starten, zoals oorspronkelijk gepland op maandag 29 oktober a.s., aanvang 20.00 uur. De andere data waren ook reeds eerder genoemd, nl. 5 en 12 november en 3 december. De locatie is voor alle avonden in De Parel. Degenen die zich reeds hebben opgegeven zijn bekend. Indien u zich alsnog wilt opgeven, kan dat bij dhr. Lock. Zijn telefoonnummer is: 06-53943023.

Mars voor het Leven

Mars voor het Leven
Noteert u het vast? Op dv zaterdag 8 december organiseert de stichting Schreeuw om Leven alweer voor de 26e keer de jaarlijkse “Mars voor het Leven”. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn: kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit jaar in Nederland weer ruim 30.000 en ruim 46.000.000 (!!!) kinderen per jaar wereldwijd gedood worden in de moederschoot en kom naar Den Haag! Ook dit jaar zal er weer vervoer geregeld worden vanuit de Alblasserwaard, meer informatie volgt later nog.

Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth

Maar de koning spaarde Mefiboseth.”

2 Samuel 21:7a

____________________________________________________

Al lezend in het Bijbelboek 2 Samuel krijgen we als het ware telkens een foto te zien van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Wanneer je die foto’s bekijkt dan zie je dat Mefiboseth veel meemaakt. In de diensten rondom het avondmaal hebben we er in de Nieuwe Kerk bij stil gestaan. We hebben gehoord dat Mefiboseth als klein jongetje valt en verlamd raakt (2 Samuel 4: 4). Zijn woonplaats wordt Lodebar, een dorp in een uithoek van Israël. Maar koning David ontfermt zich over hem en laat hem naar Jeruzalem halen (2 Samuel 9). Hij mag in het paleis blijven eten, niet zomaar een keer, maar telkens weer! Ziba moet met zijn knechten voor het gezin van Mefiboseth en voor zijn eigendommen zorgen. Het kan niet op voor deze verlamde man! Totdat David moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Ziba zegt tegen David dat Mefiboseth niet aan zijn kant staat (2 Samuel 16: 1-4). Alle eigendommen laat David toekomen aan Ziba. Wanneer de koning na maanden weer terugkeert naar Jeruzalem komt Mefiboseth hem tegemoet (2 Samuel 19: 24-30). Hij vertelt over de leugen van Ziba. Hij gaat niet voor zijn recht. Hij is al lang blij dat de koning weer terug is in Jeruzalem. Juist omdat de koning zo goed voor hem is geweest, is hij vol van de koning. Hoe gaat het nu verder met Mefiboseth? In het Bijbelboek 2 Samuel komen we nog één foto van hem tegen.

Opnieuw spannen donkere wolken zich samen boven zijn leven. Er is honger in het beloofde land. In het land waarvan God had gezegd dat het een land zou zijn vloeiend van melk en honing. Dat is niet zomaar. Israël heeft geen woord gehouden. Toen ze het land innamen waren de Gibeonieten naar hen toe gekomen en hadden ze een verbond gesloten met Israël (Jozua 9). Al was dat verbond door middel van een list gesloten, in eerste instantie had Israël zich er, onder de zegen van God, wel aan gehouden. Maar in zijn ijver voor het volk Israël was koning Saul de strijd aangegaan tegen Gibeon en had zo het verbond geschonden. Daar komt de Heere nu op terug. David neemt daarop contact op met de3 Gibeonieten. Ze willen geen zilver of goud, maar genoegdoening. Zeven nakomelingen van Saul moeten gedood worden. David stemt er mee in.

Dat betekent intussen wel dat het er slecht uitziet voor Mefiboseth. Hij is óók een nakomeling van Saul. Bovendien zijn verschillende nakomelingen van Saul al niet meer in leven. Zal hij nu ook de dood moeten sterven? Zeker, David heeft aan Mefiboseth zijn goedheid betoond door hem naar Jeruzalem te halen en zijn paleisdeuren voor hem te openen. Hij heeft gedacht aan het verbond met Jonathan. Maar David heeft ook zomaar de eigendommen van Mefiboseth afgepakt. Op David kun je wat dat betreft ook niet altijd aan. Is dit dan toch het einde? “Maar de koning spaarde Mefiboseth”. Dat is opvallend. Wanneer we 1 Kroniekn 8 lezen, dan lijkt het erop dat alleen via Mefiboseth de geslachtslijn van Saul verder gaat. David denkt aan het verbond dat hij gesloten heeft met Jonathan (1 Samuel 20). Jonathan voelde wel aan dat David koning zou worden en daarom vroeg hij hem en zijn huis te sparen, zelfs als David zijn vijanden aan zich onderworpen zou hebben. David beloofde het plechtig. Daar denkt hij nu aan, die belofte maakt hij waar. Mefiboseth wordt gespaard!

Op deze foto van Mefiboseth zien we in contouren hoe God omgaat met mensen. Hij spaart mensen die de dood hebben verdiend vanwege hun ongehoorzaamheid, mensen die telkens weer tegen hem in gaan en niet doen wat Hij vraagt. Deze grote Koning geeft Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hij is naar het kruis gegaan om te betalen voor de zonde. Sion moet door recht verlost worden. De Heere Jezus is de dood in gegaan, niet om er in te blijven, maar om de dood op ruimen. Dankzij Zijn kruis én opstanding is er voor verloste mensen eeuwig leven.  Wie door het geloof aan de Heere verbonden is, leeft van Zijn goedheid en wordt niet veroordeeld omdat er Eén geoordeeld is. Vrijspraak voor wie gelooft in de Heere Jezus Christus! Goed nieuws, vindt u niet? Dat is echt om je hart aan op te halen! Wat kun je dan beter doen dan het wagen met Zijn beloften. 

Een laatste foto van Mefiboseth. Hoe zijn leven verder gegaan is weten we niet. In zijn leven lichtte iets op van de goedheid van de grote Koning en hoe het is om met Hem te leven. Zalig, die leeft van de goedheid en de genade van de hemelse Koning. Die heeft ook iets om naar uit te kijken!

ds. W.J. Westland

Algemene berichten

Mee naar Israël

Van verschillende kanten kwam de vraag of ik opnieuw een reis naar Israël organiseer. Dat resulteert in een rondreis door Israël van Deo Volente 30 april t/m 9 mei 2019. Deze reis bezoeken we bekende Bijbelse plaatsen, krijgen we een indruk van de geschiedenis van Israël en ontdekken de veelsoortige natuur van het Heilige Land. In het programma zitten exclusieve onderdelen zoals het bezoek aan een traditionele kibboets, een overnachting in een bedoeïenenkamp, drijven in de Dode Zee, het bijwonen van een deel van een sabbatsdienst in een synagoge  en het meemaken van het begin van de sabbat bij de Klaagmuur. Wie interesse heeft kan via dsvernooij@hervormdlekkerkerk.nl verdere informatie opvragen. Aanmelden kan tot 1 december. Een hartelijke groet,

P. Vernooij

Kerstproject ‘De Lofstem’

Dit jaar kunt u een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor ‘De Lofstem’. Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u 8 repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Giessendam/Neder-Hardinxveld (Stationsstraat) op 24 december 2018  om 20.30 uur. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 20,- per persoon. (Mocht u na dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, dan krijgt u de € 20,- retour.)

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.
Het chr. gemengd koor ‘De Lofstem’ uit Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1937 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Het is een interkerkelijk koor met leden uit ongeveer 9 verschillende kerken in Hardinxveld en daarbuiten. Sinds 30 augustus 2011 is Carola Loeve onze dirigent. De repetities vinden plaats in het bijgebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien! (dinsdag 23 oktober repeteren wij niet)
Kijk ook eens op onze website www.delofstemhardinxveld.nl!

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bach aan de Giessen

Kom zaterdagavond 6 oktober ook naar de Oude Kerk voor een concert.  Jonge en oudere gemeenteleden brengen muziek van Bach ten gehore op diverse instrumenten t.b.v het werk van ds. Ad Vastenhoud. Entree: € 5,- inclusief consumptie.  (-16: € 2.50) Aanvang: 20.00 uur. Tip: Neem een pen mee.

Verkoopdag vrouwenvereniging  Ora et Labora

Woensdag 31 oktober is er in De Parel de jaarlijkse verkoopdag. Behalve een grote keuze uit allerlei cadeautjes, kaarten en lekkernijen is het ook heel gezellig er koffie met gebak te komen gebruiken.

Wilt u meehelpen door iets te bakken voor bij de koffie dan kunt u zich aanmelden bij Ellen Bakker. Tel. 61 86 78.

Hebt u nieuwe dingen die we kunnen verkopen dan kunt u die dinsdag 30 oktober inleveren in De Parel.

Noteer de datum vast op de kalender en houd de kerkbode in de gaten voor meer berichten.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 oktober 2018

Deze Israëlzondag wordt er gecollecteerd voor project 10 27 ‘Israël, geen kind mag honger lijden’. Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. De organisatie ‘Yad Elie’ zorgt dat kleuters, kinderen en tieners op school een maaltijd krijgen. Joden en Palestijnen worden geholpen. Iedere dag krijgen zo’n 550 kinderen op 15 scholen een maaltijd. Maar wat is nu gezonder en misschien ook wel lekkerder dan voedsel uit de eigen tuin? Vandaar dat Yad Elie op een aantal scholen is begonnen met een schooltuintjesproject, waar kinderen uit achterstandswijken leren zelf groente te verbouwen en klaar te maken. Deze kinderen groeien op tussen de grijze flats, die in de jaren ‘50 in razendsnel tempo uit de grond zijn gestampt voor de nieuwe immigranten. Deze flats worden nu veelal bewoond door Russische en Ethiopische Joden. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld. Er is weinig geld en de gezinnen leven op het goedkoopste eten dat de supermarkt hen te bieden heeft: wit brood met chocoladepasta. De kinderen uit deze wijken weten nauwelijks waar hun eten vandaan komt; alles om hen heen is immers beton. Graag willen we als diaconie dit project ondersteunen. Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

Vooraankondiging Noodhulpcollecte

Zondag 14 oktober wil de diaconie een Noodhulpcollecte houden voor de slachtoffers in Indonesië. De afgelopen weken is dit land getroffen door diverse natuurrampen. In de volgende kerkbode zullen we de specifieke bestemming van deze noodhulpcollecte verder beschrijven.

Actie: Beamers voor hulp op St. Maarten

November gaan we weer met een paar gemeenteleden naar Sint Maarten. Vorig jaar werd dit eiland getroffen door de superorkaan Irma. Nog steeds zijn er velen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van deze vreselijke orkaan en leven in schrijnende situaties. We willen weer tot een hand en voet zijn door praktische hulp te gaan bieden: met name reparaties uitvoeren aan huizen en daken van de allerarmsten en/of alleenstaanden. Uiteraard hebben we hier ook weer de nodige financiële middelen voor nodig. Om te sponsoren hebben we een geweldig mooie actie: we hebben een partij goede gebruikte beamers gekregen om deze te verkopen waarbij de volledige opbrengst voor dit project gebruikt kan worden. De prijzen variëren afhankelijk van aansluitingen, leeftijd en branduren tussen €25,- en €100,-. Interesse?? Stuur een mail naar fambijkerk@solcon.nl of stuur een appje naar 06 51 10 31 14. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt en op=op…..

Verjaringsfonds 4e kwartaal 2018

De opbrengst van het 4e kwartaal van het verjaringsfonds is bestemd voor Stichting Jaffa-project Nederland. Jaffa laat hoop gloren aan de horizon. Voor wie? Al die kinderen zonder kansen, zonder opvoeding, zonder liefdevolle opvang, zonder voedzame voeding, zonder ‘gaat-u-maar-door’. Al die kinderen die zich niet staande kunnen houden, al die alleenstaande moeders zonder baan, al die gezinnen met een lege koelkast, al die bejaarden met lege handen, onder wie overlevenden van de Shoah. Jaffa moet door, ook na 35 jaar, want voor honderden kinderen, alleenstaande ouders, gezinnen, overlevenden van de Shoah heeft hoop een naam: het Jaffa Instituut. Het Jaffa Instituut biedt hulp in velerlei vorm zoals voedselpakketten, van de bijstand naar een baan voor alleenstaande moeders, 24-uur opvang en verzorging voor kinderen die plotseling op straat staan, enz. enz. Vrienden van de Stichting Jaffa-Project Nederland dragen daar hun steen aan bij. Alles wat kinderen nodig hebben is een beetje hulp, een beetje hoop en iemand die in hen gelooft.

College van kerkrentmeesters

Heel hartelijk dank,

‘Vele handen maken licht werk’. Ook dit jaar konden we dit zeggen. Donderdag 27 september, een prachtige nazomerdag, werd de kerk buitenom weer aangepakt en is alles opgefrist. Maandag 1 oktober werd met frisse moed de binnenkant van de kerk onder handen genomen. Fijn en mooi om te zien dat meerdere mensen hiervoor hun tijd en energie willen en kunnen leveren! Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen zeggen we daarvoor dus ‘heel hartelijk dank!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 8 oktober is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Dit seizoen denken we na over de Kerk van Jezus. Vanavond beginnen we met de eerste serie van drie avonden over het Koningschap van Jezus in de kerk. Het zal dan vooral gaan over de basis van dat Koningschap van Jezus. Hoe meer we de kerk zijn zoals Jezus deze heeft bedoeld, hoe meer we ook mogen verlangen naar de zegen die daarbij hoort. Spreekt het onderwerp je aan, weet je dan bij deze van harte uitgenodigd. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De eerste Bijbelstudie dachten we na over Jeremia en zijn roeping. Dinsdagmorgen 9 oktober gaan we verder met Bijbelstudie 2: De Levensbron verlaten! (Jeremia 2: 1-13 Vrouw juni nummer). Erika de Jong zal dit gedeelte inleiden. Nita van Wingerden en Margriet de Koning passen op de kinderen. Van harte welkom om 09.15 uur in De Parel!

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 11 oktober komt de Bijbelgesprekskring weer bij elkaar bij de familie Sterrenburg, Groot Veldsweer 79.

Wim van der Giessen zal de inleiding houden over Jozua 23 en 24. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending

Morgenlandzending

De Morgenlandzending voor de GZB is over twee zondagen verdeeld. Op 7 oktober is de eerste collecte in de avonddienst voor de Morgenlandzending. Op 21 oktober is de eerste collecte in de morgendienst bestemd voor de Morgenlandzending. Onder het Morgenland verstaat men het Nabije Oosten. Met de Morgenlandzending willen we kerken en christelijke organisaties in het Midden Oosten steunen. De collecte van deze twee zondagen is bestemd voor Gemeentestichting in grote steden van Egypte.

De buitenwijken van de grote steden in Egypte groeien in een enorm tempo. Deze voorsteden zijn overbevolkt, er zijn weinig voorzieningen en er is veel armoede. Ook veel christenen komen in één van deze voorsteden terecht. Vaak is er voor hen geen kerk in de buurt om zich bij aan te sluiten. Zonder kerk verliezen ze het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof. De Presbyteriaanse kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe gemeenten in deze arme wijken. De GZB ondersteunt 14 van deze nieuwe gemeenten. Hiermee kunnen deze gemeenten een voorganger (deels) betalen, samenkomsten organiseren, jeugd- en kinderwerk opstarten, maar ook allerlei diaconale projecten in de wijk beginnen. Zo is er een gemeente met een eigen kinderopvang, door een ander worden voedselpakketten uitgedeeld en weer een andere gemeente organiseert regelmatig een kledingbeurs.

Bericht van Lea van der Riet-Luiten

Wat hebben we 29 juni een ontzettend mooie dag gehad! Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid, kaartjes, cadeaus en alle andere berichtjes. Onze trouwtekst was Psalm 37: 3,4 “….schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”. Een prachtige tekst om voor altijd te onthouden dat de Heere op de eerste plek staat en dat in Hem alle vreugde te vinden is.

Met mijn negen Bijbelclubs gaat het over het algemeen heel goed. Kinderen komen trouw naar de Bijbelclub en hoorden afgelopen kwartaal heel veel over het leven van Jezus. Een kleuter zei: ‘Als ik niet weet hoe ik mijn huiswerk/taak moet maken, dan bid ik tot God want Hij helpt me’. Van de jongste kinderen horen we ongelooflijk veel hoe ze hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen, wat voor ons weer bemoedigend is. Naast mijn Bijbelclubs in de week proberen Werner en ik zoveel mogelijk op zondagavond de tieners mee te nemen naar de tienerkerk. De auto’s worden volgeladen waarbij soms kinderen teleurgesteld moeten worden omdat de auto’s te vol zijn. Na de kerkdienst komen de tieners bij ons thuis koffie drinken, praten we na en zingen we heerlijk met elkaar. Altijd een feest waar de tieners naar uit zien.

Helaas is het dan dat we soms ook horen dat er tieners wegdwalen en verkeerde keuzes maken in hun leven. Pas geleden hoorde ik van een tienermeisje (Nicoline) die niet meer naar school ging, alcohol drinkt en bij haar vriend ingetrokken was. Dat doet pijn als je zulk nieuws hoort. Twee weken terug belde ze mij onverwachts en zei dat ze me miste en vroeg ze wanneer ze met me kon praten. Ik heb haar deze week opgezocht. Haar ogen straalden en ze vertelde dat ze weer thuis woont bij haar moeder en dat ze graag zondagavond mee wil naar de tienerkerk. Bid alsjeblieft voor Nicoline dat ze weer vreugde zal vinden om de Heere te dienen. De meeste tienerjongens zijn gek op rugby en voetballen. Vorige week zijn een aantal mensen van het project ‘4 lines’ van Helderberg Uitreik gekomen om met onze tienerjongens te sporten. Dit was een fantastische gelegenheid om jongeren te bereiken en hen tegelijkertijd ook Bijbelse normen en waarden door te geven en dat ze Jezus leren kennen. We hopen dat ze op een geregelde basis kunnen komen en dat veel tieners hierdoor bereikt zullen worden. Dank voor alle giften en ondersteuning!

Evangelisatie

Terugblik Open Monumentendag

Op de Open Monumentendag afgelopen 8 september mocht ik in de Oude Kerk een expositie houden van houten werkstukken. De dingen die me bezig houden en gebeurtenissen die me aangrijpen verwerk ik daarin. Veel mensen zijn wezen kijken, waarvoor onze dank. We merkten dat de werkstukken velen raakten. Na de expositie spraken we verschillende mensen die ook graag de werkstukken willen zien. Daarom willen we u/jou van harte bij ons thuis uitnodigen als u de werkstukken wilt zien of nog vragen heeft. De koffie/thee staat klaar, tel. 63 01 70.

Dick Loeve

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, preikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De nodiging mocht zondagmorgen uitgaan tot zondaren: komt, want alle dingen zijn gereed. De Meester is er en Hij roept u. Een wonderlijke zaak: zondaren die verbonden worden met de hemelse Koning. Dat is alleen vanwege de goedheid van de Heere. Over wonderlijke goedheid ging het ook in de verkondiging. Mefiboseth verhuisde van Lodebar naar Jeruzalem om voortdurend in het koninklijk paleis te kunnen eten. Eten is een teken van gemeenschap, van nabijheid, van contact. Een rechteloze Mefiboseth aan tafel bij koning David. Dat had hij niet durven dromen. Het weerspiegelt de goedheid en de genade van God.

In de avonddienst hoorden we nog meer over Mefiboseth. De goedheid die David heeft bewezen is bepalend voor het gedrag van Mefiboseth. Als er opstand uitbreekt en Absalom naar de macht grijpt, blijft hij trouw aan de koning. Wanneer hij door de leugen van Ziba en door het slordige optreden van David de helft van zijn goederen kwijtraakt, maakt hij duidelijk dat Ziba alles mag hebben. Mefiboseth is blij dat de koning weer terug is. Hij is tevreden met de koning. Leven met de hemelse Koning brengt tevredenheid met zich mee. Als onze identiteit bepaald wordt door de Koning, dan zijn we voor ons geluk niet meer zo afhankelijk van onze omstandigheden en van wat mensen zeggen, vinden en doen en ook niet in wat we al dan niet hebben. Zo mag het leven van de dankbaarheid een leven van vreugde zijn, vreugde over de Heere. Levensgeluk ligt in Hem!

Onze zieken

We denken aan gemeenteleden die ongeneselijk ziek zijn. De Heere zij hen nabij, van dag tot dag. Zondagavond zongen we met Psalm 68:10 ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven’.

Giften

Br. Ruitenberg ontving tijdens een huisbezoek € 25,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 40,- voor de kerk. Bedankt voor uw giften!

Koffiedrinken na de kerkdienst

De kerkenraad heeft voor het winterseizoen drie keer een moment opgenomen in het jaarrooster om elkaar op ongedwongen wijze te ontmoeten. Zondagmorgen is het de eerste keer. Onder het genot van een bakje koffie of thee mogen we elkaar ontmoeten in De Parel en is er ook ruimte om door te spreken over de preek. Het is goed om ook op deze wijze met elkaar gemeente te zijn en om te zien naar elkaar. Ieder van harte uitgenodigd!

20+

Op 9 september hadden we een eerste mooie ontmoeting. We spraken af dat we elkaar weer zouden zien op 7 oktober. Zondagavond is het weer zover.  Wij zien er naar uit elkaar te ontmoeten en na te denken over vragen en thema’s uit de Bijbel en de geloofsleer. Voor aankomende zondag nemen we daarvoor de preek van zondagavond als uitgangpunt. Ben je twintiger? Van harte welkom in de bijzaal van de Nieuwe Kerk direct na de dienst op zondagavond!

Arjen Versluis en Jan Egas

Kring Geloofsopvoeding

De Kring Geloofsopvoeding komt op woensdag 10 oktober voor het eerst bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle ouders uit wijk Oost met kinderen tussen de 0 en 12 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ouders uit andere wijken zijn ook van harte welkom! Het thema deze avond is: ‘Geloofsopvoeding – rondom de maaltijd’. Hoe geef je vorm aan bidden, bijbellezen, etc. tijdens de maaltijd? Hoe doen anderen dit? Waarom doe je het, zoals je het doet? Hoe ga je om met verschillende leeftijden en karakters aan tafel? Zegt de Bijbel hier ook iets over? Voor de praktische verwerking van dit thema willen we jullie vragen om een (kinder)Bijbel of dagboek mee te nemen die jullie gebruiken rondom de maaltijd. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Hartelijk welkom!

Doopdienst

Zondagmorgen 14 oktober zal de Heilige Doop worden bediend. We wensen de doopouders een goede voorbereiding op de doop toe en een fijne doopdienst. Tegelijkertijd is het voor ons allen goed om in aanloop naar deze dienst bewust stil te staan bij de rijke betekenis van de doop. In die zin mag de week voorafgaande aan de doop iets hebben van Voorbereiding Heilig Doop.

Gelezen

De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abram hun vader. Zij zijn beminden om der vaderen wil (Romeinen 11: 28). Zij zijn kinderen van het verbond (Handelingen 3: 25). Eens zullen zij weer bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volkeren op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.

W. á Brakel (1635-1711, predikant in o.a.
Exmorra (Friesland) en Rotterdam)

…tot zondag

We gaan weer verder met Simson. We lezen de tweede helft van Richteren 14. Een poosje terug hebben we gehoord over het plan van Simson om te trouwen met een Filistijnse vrouw uit Timna. We hebben gehoord over het gevecht met de leeuw en de honing in het kadaver. Zondagmorgen gaat het over de bruiloft en het raadsel dat Simson opgeeft. Wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? We hopen het samen te ontdekken.

De eerste zondag van oktober staat in het teken van de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. We zien in het bestaan van het volk Israël de trouw van God schitteren. In de Romeinenbrief lezen we dat er ook grootse beloften uitstaan voor Israël. God heeft Israël niet uit het oog verloren en daarom mag de christelijke gemeente het Joodse volk ook niet uit het oog verliezen. Via het Joodse volk is de Redder tot ons gekomen. Met ds. P. van de Voorde heb ik afgesproken dat hij in de avonddienst aandacht geeft aan de zo genoemde Israëlzondag. We zien uit naar een rijke zondag, onder de verkondiging van het evangelie.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Uitslag verkiezing ambtsdragers

In de verkiezingsvergadering van dinsdag 2 oktober j.l. zijn de volgende broeders verkozen tot het ambt van ouderling:
G. Klop
M. den Toom

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 11 oktober hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen kunnen worden en wensen de broeders Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Berichten voor de kerkbode

Inmiddels is broeder Jos van de Minkelis weer bereid gevonden, zolang ds. Haverkamp zijn werkzaamheden niet kan verrichten, de algemene berichten van onze wijk op zich te nemen. Zo mogen ook weer wat taken worden verdeeld. Ook hopen wij op niet al te lange termijn te kunnen berichten, hoe verschillende werkzaamheden binnen onze wijkgemeente opgepakt gaan worden.

Piet de Groot, scriba

Onze zieken

Laten we met hen en de zieken die niet zijn genoemd meeleven en biddend om hen heen staan.

Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11: 28.)

Citaat

Echte nederigheid is niet minder gaan denken over jezelf; het is minder denken aan jezelf.

(C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Bid om een zegen over de contacten die er zijn tussen Noord-Korea en Amerika. Dankzij de gesprekken is het iets makkelijker geworden om onze broers en zussen daar te helpen met eten, medicijnen, kleding en andere materialen. Ook kunnen we meer mensen ontvangen in schuilhuizen in China. (Open Doors Gebedskalender.)

Tenslotte

Afgelopen zondag mochten we weer de dood van Christus gedenken bij brood en wijn tot versterking van ons geloof. De wijkkerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Ook denken we aan hen die mantelzorg verlenen. Hoe houd je het vol als zieke, beperkte of mantelzorger? Door het Paulus na te zeggen: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” (2 Korinthe 1: 3,4)

2014-2018

Vier jaar is de minimale tijd dat een predikant aan de gemeente is verbonden. Daarna is hij beroepbaar. 2 november 2014 werd onze predikant, ds. P. van de Voorde bevestigd met de opdracht om de kudde van God te hoeden en daar toezicht op te houden en dat vrijwillig en bereidwillig. (1 Petrus 5: 2,3). Hij verbond zich aan onze gemeente met Ps. 23 met als kerntekst “Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” We zijn dankbaar dat ds. Van de Voorde te kennen heeft gegeven zich tot november 2019 niet beroepbaar te stellen. Zo mag hij een jaar langer, luisterend naar Gods woorden als een mensenkind onder ons zijn arbeid voort zetten.(Ezechiël 3: 10). We hopen dat hij in het komende jaar mag ervaren wat in Psalm 23 precies in het midden staat: “want U bent met mij.”

Classis

Vorige week dinsdag 25 september kwam de classicale vergadering Zuid-Holland-Zuid voor de tweede keer bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Op deze vergadering werd onder andere de afvaardiging besproken naar de Generale Synode. Per januari 2019 wijzigt de samenstelling van de Synode. In de nieuwe structuur vaardigt iedere classis vijf ambtsdragers  af. Door de classicale vergadering werd als afgevaardigde naar de Generale Synode onder andere benoemd onze ouderling-kerkrentmeester dhr. R. Vlot. We wensen hem Gods zegen en wijsheid toe om deze taak te verrichten in de komende jaren.

Bijbelstudiekring

Volgende week donderdag (11 oktober) staat de tweede avond van de Bijbelstudiekring op het programma. We behandelen het tweede hoofdstuk uit het boek, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies (ds. J. Belder). Daarin staat centraal 1Joh. 1: 1 t/m 2: 2. Hartelijk welkom in De Parel om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

God kan Zijn kinderen geen hartversterkende schotel voorzetten, of de duivel slaat er zijn klauwen in. 

Tenslotte

Afgelopen zondag waren we aanwezig bij de verbintenisdienst van onze classispredikant ds. G. van Meijeren. In de veelkleurigheid van de hoorders werd voorgehouden uit Filippenzen 1 om door de liefde van Christus overvloediger te worden in kennis en fijngevoeligheid, opdat we onderscheiden wat wezenlijk is. Dat hebben we zeer zeker nodig als kerkenraad in het leiden van Zijn gemeente, maar ook als gewoon gemeentelid, opdat we geen aanstoot geven aan de ander.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 oktober

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. L. Lammers

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 6 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Bach aan de Giessen – Oude Kerk

Zondag 7 oktober

Na morgendienst  koffiedrinken Wijk 1 Oost – De Parel

Maandag 8 oktober

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 9 oktober

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 10 oktober

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 11 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur   Bijbelkring Wijk 3 Zuid – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring, Groot Veldsweer 79

Vrijdag 12 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Varia

Evensong in Hardinxveld

13 oktober hoopt COV Laudate om 16.30 uur een Evensong ten gehore te brengen in De Bron, Maasstraat 1.

Een Evensong is de naam van een kerkdienst die in de late middag of in de avond wordt gehouden waarbij het grootste deel van de dienst wordt gezongen. En wel in het Engels.

De delen die hierin worden gezongen zijn dan ook bijna allemaal werken van Engelse componisten, zoals C.V. Stanford, M.J. Gibson, E. Bairstow, E. Elgar en J. Rutter.

Één, tamelijk nieuw, werk is niet van een Engelse, maar van een Nederlandse componist: Psalm 13, op muziek gezet door Ton van Driel. Ds. J.J. Meijer verzorgt de lezingen.

De toegangsprijzen zijn als volgt: € 12,50

Voorverkoop € 10,-  / Personen van 12-18 jaar en studenten € 8,- / Kinderen tot 12 jaar gratis.

Johan den Hoedt in concert – 30 jaar organist

Zaterdagmiddag 13 oktober viert de titulair organist van  ‘De Wijnstok’ Johan den Hoedt zijn 30 jarig jubileum in deze mooie kerk. Ook zal Johan zijn nieuwe CD ‘Festivo’ presenteren. Tijdens het concert wordt zowel het hoofdorgel en een fraai kistorgel bespeeld.  Johan organiseert nu een jaar orgelconcerten in zijn kerk ‘De Wijnstok’ en is erg actief in Dordrecht en omgeving als uitvoerend musicus.

Johan speelt fraaie composities van Couperin, Bach, Welmers, Pärt, Vooijs, Hagen en Andriessen. Ook zullen er improvisaties te horen zijn.

Na afloop is er ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. De aanvang van het concert is 15.00 uur. De deur is open om 14.30 uur.

De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. U kunt gratis parkeren op het terrein voor de kerk. De Wijstok staat aan de Dubbelsteijnlaan West 70 te Dubbeldam/Dordrecht. Voor meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl

Allen van harte welkom!

Mars voor het Leven

Noteert u het vast? Zaterdag 8 december organiseert de stichting Schreeuw om Leven alweer voor de 26e keer de jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn: kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit jaar in Nederland weer ruim 30.000 en ruim 46.000.000 (!!!) kinderen per jaar wereldwijd gedood worden in de moederschoot en kom naar Den Haag! Ook dit jaar zal er weer vervoer geregeld worden vanuit de Alblasserwaard, meer informatie volgt later nog.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W. Geerlof, Pernis

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerk en Israël

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Ariena Roza, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 46: 6

avonddienst: Psalm 56: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. G. Schreuders, Wierden

18.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Evangelie & Moslims

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Zending – Morgenlandzending

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Lilian Leenman, Jorieke de Vries, Groep B: Ellen Leenman, Margo de Jong

10.45 uur, Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof, Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe kerk: Gera Ritmeester, Gerlinde Poortvliet

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Bach aan de Giessen

Bach aan de Giessen 
Op zaterdagavond 6 oktober vindt een concert plaats in de Oude Kerk.                                                              
Een aantal gemeenteleden biedt hun muzikale talenten aan tegen betaling. Zij brengen die met  een compositie van Bach ten gehore op (alt)viool, fluit, mandoline, gitaar, piano en orgel. Ook wordt er gezongen. De Psalmen (van Bach) komen ook aan bod. Er vindt solo-, maar ook samenspel plaats.          Entree: € 5,00 inclusief koffie, thee of limonade na afloop. (-16: € 2,50) Zo  steunen deze musici het missionaire werk van ds. Ad Vastenhoud in Den Haag. Aanvang: 20.00 uur.  Tip: Neem een pen mee.