Pareldienst 9-12-18

Kerkblad 74-21

Verhuizen

“In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1)

____________________________________________________

Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, nu hebben we wel genoeg weggedaan. Maar steeds moet er nog meer weg om een goede overstap te kunnen maken. Regelmatig vraag je jezelf dan af waarom je in de achterliggende tijd zoveel dingen had bewaard. Wat was daarvan de waarde? Zou je ongelukkiger zijn, nu je zoveel hebt weggedaan? Waarschijnlijk niet. Het voelt eerder als een bevrijding dan als een verlies.

Als je hier over nadenkt realiseer je je, dat er overeen-komsten zijn met het geloofsleven. Verhuizing is een onderwerp dat ook in de Bijbel op verschillende manieren ter sprake komt. Zowel in aardse als in geestelijke zin. Denk bijvoorbeeld aan de aartsvaders, die van de ene naar de andere plaats trokken en dus vaak verhuisden. Maar in de Hebreeën 11 wordt van hen gezegd dat zij, uiteindelijk op zoek waren naar een ander thuis, een hemels Vaderland. Zij worden daar aangeduid als vreemdelingen en bijwoners. En geldt dit niet voor alle gelovigen?

Ons verblijf hier op aarde is maar tijdelijk. Tenslotte verhuizen we allemaal van ons tijdelijk bestaan naar onze eeuwige bestemming. Realiseer je je wat je dan achter moet laten…? Alles natuurlijk, al je aardse bezit is dan van nul en generlei waarde. Wat je achterlaat komt ten goede aan je erfgenamen, maar zelf kom je met lege handen te staan. Psalm 49 brengt dit nadrukkelijk onder onze aandacht. Niet alleen de stoffelijke dingen vallen weg, helaas ook allen die je lief zijn, laat je achter. Dat is een pijnlijke ervaring voor jezelf en voor allen met wie je in liefde verbonden bent. Maar je geloof dan, je principes, je geestelijke inspanning? Belangrijke Bijbelse en/of traditionele zaken waarover je je tijdens je leven druk hebt gemaakt. Je was toch bezig geweest voor de goede zaak? Blijft dat allemaal achter bij het verlaten van ons aardse huis?

Als Paulus opsomt wat hij in zijn vroegere geloofsijver heeft gedaan, kan hij maar tot één oordeel komen: schade en vuiligheid. Waarom zo negatief Paulus, was er dan niets van blijvende waarde in je goedbedoelde streven naar wettische volmaaktheid? Zijn antwoord schrijft hij er direct achter: “Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere”. (Filippenzen 3: 8). In dat licht bezien stellen zijn eigen inspanningen niets voor. Wat die kennis van Christus inhoudt hangt samen met de verhuizing die, in alle eerbied gesproken, ook Jezus heeft doorgemaakt. Hij verhuisde van de hemelse heerlijkheid bij God (Johannes 17: 5), naar ons menselijke bestaan op aarde. Dit voor ons verstand onbegrijpelijke wonder, mogen we bij het komende Kerstfeest weer herdenken.

Jezus verhuisde niet alleen naar de aarde om te delen in ons menselijk lot, maar om de opdracht van zijn hemelse Vader te vervullen. Hij kwam om de wereld met God te verzoenen door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. (Efeze 1: 20) Daarom liep zijn aardse bestaan uit op zijn lijden en sterven, waarbij Hij onze straf droeg zoals Jesaja al had voorzegd: “De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem” (Jesaja 53: 5). Zo bracht Jezus, als de hemelse Hogepriester, de betekenis van Israëls Grote Verzoendag definitief tot werkelijkheid (Hebreeën 9: 12). Nu niet alleen voor Israël maar voor ieder die in Hem geloofd. Dat is de voortreffelijkheid van de kennis van Christus waar Paulus over spreekt.

Als we door een persoonlijk geloof deze voortreffelijkheid van de Heere Jezus mogen beamen, houden we meer dan voldoende over voor onze laatste verhuizing. Dan gaan we zeker niet kleiner wonen, want we verhuizen van alle aardse beperkingen naar het hemelse Vaderhuis met de vele woningen! Want ook Jezus verhuisde opnieuw, vanuit dit aardse bestaan terug naar de hemelse heerlijkheid bij zijn Vader. Daarvan had Hij zijn discipelen al eerder op de hoogte gesteld, met de belofte: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.”

Met de zekerheid van deze belofte mogen we in gerustheid ons aardse huis definitief achterlaten. om in te gaan in dat hemelse Vaderhuis.

     Ver van de troon der tronen en ‘s hemels zonneschijn

     wilt Ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn.

     Met God wilt Ge ons verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog,

     en onder miljoenen hebt Gij ook mij in ‘t oog. (Op Toonhoogte 81: 2)

P. den Breejen

____________________________________________________

Algemene berichten

 Woord en Daad winkel Gorinchem

Zaterdag 17 november is aan het Melkpad in Gorinchem de nieuwe kringloopwinkel van Woord en Daad geopend. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers zoals caissières en verkopers, maar ook vrijwilligers die kunnen helpen bij het ordenen, prijzen en uitzoeken van gebrachte goederen. Helpt u een handje mee? Voor aanmelden of meer informatie, mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2019

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven mag het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 17 februari, 19 mei, 15 september en 1 december. Ook zal, evenals in voorgaande jaren, een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (18 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

Verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) uit de verkiesbare broeders verkozen.

Omdat evangelisatieouderling L.D. Klop in 2014 is bevestigd is hij aan het einde van dit jaar aftredend en herkiesbaar. Als voor deze aftredende broeder geen andere naam wordt ingediend kan hij door de AK worden herkozen.

In de plaatselijke regeling is bepaald dat de stemge-rechtigde leden van de gemeente de mogelijkheid hebben om namen in te dienen voor deze vacature. Indien er namen worden ingediend wordt een verkiezingslijst opgesteld die vervolgens wordt voorgelegd aan de AK. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot maandag 24 dec. bij ondergetekende, Koperwiek 15.

J.T. Nederveen, scriba AK

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2018 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

 

30 nov. 2017

Teuni Dirkje de Bruin-Nout

59 jaar

20 dec. 2017

Johanna Schouten-Sluimer

89 jaar

27 dec. 2017

Aaltje Adriana Korevaar-Romeijn

87 jaar

07 januari

Teuntje van Hofwegen-van den Berg

70 jaar

11 januari

Dirkje Dekker-van Alfen

87 jaar

22 januari

Aafje van Genderen-Rietveld

89 jaar

28 januari

Lena Bikker-van Holten

76 jaar

06 februari

Jan Cornelis den Hartog

82 jaar

07 februari

Marigje Loomeijer-van Houwelingen

87 jaar

17 februari

Bastiaan Willem de Deugd

87 jaar

20 februari

Jurjen Thijs de Jager

54 jaar

28 februari

Jannigje Ruitenburg-Borst

86 jaar

09 maart

Judith Ambachtsheer-Vogel

65 jaar

22 maart

Jan Leenman

83 jaar

11 april

Andries Willem Smit

69 jaar

15 april

Marigje de Jong-Verwoerd

103 jaar

24 april

Johanna Pietertje Brouwer-Huisman

57 jaar

29 april

Hendrik Eijkelenboom

77 jaar

04 mei

Simon Hofman

80 jaar

15 mei

Adrianus Wouter van der Wiel

91 jaar

05 juni

Leendert van Nordennen

98 jaar

09 juni

Jan Peter Havelaar

81 jaar

11 juni

Jan Hendrik Rijneveld

76 jaar

17 juni

Anna Adriana Hoftijzer-Vlot

82 jaar

28 juni

Teuntje Vogel-Kraaijeveld

88 jaar

29 juni

Pieter Hoornaar

88 jaar

07 juli

Cornelis Jan den Dunnen

77 jaar

30 juli

Gerrit Wouter Maarten de Haas

47 jaar

16 aug.

Woutrina Lock

81 jaar

16 sept.

Jasper Pierhagen

86 jaar

27 sep.

Elizabeth Loeve-Meijer

84 jaar

15 nov.

Maria Juliana Suiker-den Besten

90 jaar

17 nov.

Jannigje Josina Versluis-Kool

64 jaar

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit.

Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Een kilo liefde

Afgelopen zondag hebt u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de aktie een Kilo liefde. U kunt deze produkten volgende week inleveren in de Wagon. Wanneer?

Donderdag 6 december van 10.00-12.00 en van 19.00-20.00 uur.

Vrijdag 7 december van 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur.

Ook kunt u op zondag 9 december nog produkten inleveren in de beide kerken of bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 t/m maandag 10 dec.12.00 uur.

Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde. Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om God’s liefde te laten zien? Hartelijk dank

commissie een Kilo liefde

 Mannenweekend 2019

 • Wanneer: vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli 2019
 • Waar: ?

In 2019 willen we voor de vijfde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Tientallen mannen gingen je voor…. Een weekend met ontspanning en inspanning als mannen onder elkaar. Rondom het thema D-Day. In stilte, actief, in gesprek, in gebed, met muziek en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Elkaar bemoedigen en luisteren naar elkaar. We willen opgefrist en opgebouwd terug komen. Gesterkt door en voor elkaar.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2018 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,- p.p. inclusief vervoer en eten.

Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat! Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Au revoir!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Willem Kuil, Henk Leenman, Jan Putters, Peter Stok en Geert van Wijngaarden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 2 december 2018

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor de allerarmsten in Nepal via Project 10 27. Het grootste deel van de Nepalese bevolking (ca. 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn heel veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen. De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit snel. Gelukkig zijn er diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals Asal Chhimekee Nepal in Pokhara (ACN). Asal Chhimekee betekent ‘goede buur’. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (met name de districten Kaski en Nawalparasi). ACN heeft oog en hart voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, in problemen zitten, mensen met HIV/aids, straatkinderen, mensen die analfabeet zijn, slachtoffers van de natuurrampen. Ze helpen hen op weg om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Met iedereen wordt ook het evangelie gedeeld. Mensen leren over schoon drinkwater, sanitatie, hygiëne, verzorging van baby’s en kinderen, maar ook van vee.  De diaconie wil dit ontwikkelingswerk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Begroting diaconie 2019

Lasten

2019

2018

Baten

2019

2018

Lasten onroerende zaken

1

1

Baten onroerende zaken

6

5

Verplichtingen hogere organen

6

4

Rente en dividend

6

5

Beheer en administratie

7

6

 

 

 

Subtotaal

14

11

Subtotaal

12

10

 

 

 

 

 

 

Diaconaal werk plaatselijk

21

21

Opbrengsten uit fondsen

21

9

Diaconaal werk landelijk

18

20

Collecten en giften algemeen

33

39

Diaconaal werk wereldwijd

181

177

Doorzendcollecten en giften

66

68

Doorzendcollecten en giften

66

68

 

 

 

Subtotaal

286

286

Subtotaal

120

116

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

300

297

Totaal baten

132

126

 

 

 

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan fondsen en voorzieningen

-150

-150

 

 

 

Waarvan onttrok-ken aan vermogen

-18

-21

 

 

 

Begrote lasten

132

126

Begrote baten

132

126

Hierboven vindt u de begroting 2019 van de Diaconie van onze Hervormde Gemeente, zoals deze op 19 november j.l. is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.

We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven. Namens het College van diakenen,

Dick Klein, penningmeester

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 6 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen over Psalm 27. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 2 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 9 en 16 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv.gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. o.v.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Zending

Collecte IZB

De zendingscollecte voor de IZB is over twee zondagen verdeeld. De eerste collecte van de avond van 2 december is voor de IZB. Op 16 december is de eerste collecte van de ochtend en avonddienst voor de IZB. Op deze dagen willen we collecteren voor de pionierskerk Noorderlicht in Rotterdam van Niels de Jong. 

Deze plek begon met een idee, een droom, een verlangen. Zou het mogelijk zijn om een plek te creëren waar allerlei mensen zich thuis voelen? Een initiatief waar juist ook mensen zonder kerkelijke achtergrond bij kunnen aanhaken. Een manier van kerk-zijn die past bij het idee van kerk-zijn in de Bijbel en die past bij deze tijd. Een kerk waar mensen God (beter) kunnen leren kennen en geïnspireerd kunnen worden om het spoor van Jezus Christus te volgen. In de loop van 2011 kreeg dit idee langzaam vorm bij Niels de Jong, de huidige predikant van Noorderlicht.

Binnen Noorderlicht kunnen mensen elkaar en God op verschillende manieren ontmoeten. De activiteiten staan open voor alle geïnteresseerden, of ze nu lid zijn of niet. U kunt deze pioniersplek steunen met uw bijdrage bij de collecte.

Workshopdag 2019

Pak uw nieuwe 2019-agenda er maar bij, want er komt een leuke actie aan! Op 16 februari 2019 organiseren wij als hometeam van Lea van der Riet-Luiten voor de tweede keer een workshopdag. Al ruim vijf jaar werkt Lea als kinderwerkster in Zuid-Afrika en om dit werk te kunnen voortzetten blijft financiële ondersteuning noodzakelijk. We zijn heel dankbaar voor de vaste sponsors en voor de inzet van de kinderclub (en kopers) bij de stroopwafelactie! Daarnaast zal dus de workshop dag plaatsvinden om geld op te halen. In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur en de tweede ronde van 13.30 uur tot 15.00 uur. Tussentijds kunt u eventueel lunchen bij De Buurman. We zijn nog hard bezig met de voorbereidingen, maar workshops die sowieso gaan plaatsvinden zijn: Natuurwandeling, Kleurenanalyse, Bloemschikken, Percussie, EHBO basis, Schilderen, Culinaire workshop, Haakworkshop en een speciale kinderworkshop Parachutespel. Meer informatie volgt nog! Tevens zal Frans de Bruin op 18-02-2019 en 04-03-2019 ‘Koken met Passie’-workshops organiseren. Noteert u de data vast in uw agenda? Hopelijk tot ziens bij een van de acties!

Hartelijke groeten namens het hele hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de voorbereidingsdienst hoorden wij voor de laatste keer over Simson. Als bidder stond Simson als richter in zijn kracht. Hoewel in zijn gebed merkbaar is dat hij een mens van vlees en bloed is, is hij in zijn gebed toch ook gericht op de zaak van God en verwacht hij het van God. God geeft vervolgens een overwinning die Simson in eigen kracht niet tot stand had kunnen brengen. Opnieuw zagen we het werk van Christus oplichten. Christus is meer dan Simson. In Zijn dood ligt de overwinning! De Heere Jezus was helemaal gericht op de eer van Zijn Vader en heeft aan het kruis ook de Vader recht gedaan. Hij heeft afgerekend met zonde en dood, en maakt tegelijk mogelijk dat zondaren met God worden verzoend.

’s Avonds klonken de namen van die gemeenteleden die ons zijn ontvallen in het achterliggende jaar. In de prediking stonden de woorden uit Filippensen 1: 21 centraal. Paulus’ identiteit lag in Christus. Christus leefde in hem. Zo’n leven is een geschenk en tegelijkertijd is dat leven ook een opdracht voor het leven van elke dag: Heere, wat wilt u dat ik zal doen. Als Christus je leven is, is er ook perspectief. De dood is dan een doorgang naar het leven met Hem in volmaaktheid! Dat geeft troost en hoop, juist als wij met de dood in aanraking komen.

 Kring Geloofsopvoeding

We mogen dankbaar terugkijken op de eerste avond die we samen hadden in de Nieuwe Kerk. Met een mooi aantal ouders mochten we in gesprek zijn over geloofsopvoeding rondom de maaltijd. De volgende keer dat we samenkomen is op 31 januari. Het thema is dan: ‘Vieren’. Het zal gaan over het vieren van de christelijke feesten in het gezin. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als Biddag of Dankdag. Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Het is mooi dat verschillende ouders ook thema’s hebben aangedragen. We willen die t.z.t. aan de orde te laten komen. Als er nog een thema is waar jullie het graag over willen hebben laat het ons dan gerust weten.

Koffiedrinken zondag 9 december

Zondagochtend 9 december is er na de dienst weer gelegenheid om koffie te drinken in De Parel. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te praten over de preek. Het is fijn dat er elke keer zoveel gemeenteleden na de dienst naar De Parel komen. We hopen dat u en jij er ook deze keer weer bij kunt zijn.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Br. H.W.G. Kant ontving eveneens € 10,- voor de diaconie. Br. J. Egas ontving € 20,- voor het jeugdwerk. Zelf ontving ik € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

 Gelezen

‘Waar wilde de Heere herkend worden? Bij de breking van het brood (Luk 24:30). Wij zijn gerust, wij breken het brood en herkennen de Heere. Slechts daarbij wilde Hij herkend worden, wegens ons, die Hem niet zouden zien in het vlees, maar toch van Zijn vlees zouden eten. Wie u ook bent, u die gelovig bent, die het Woord van God  met ontzag en hoop hoort, laat het breken van het brood u troosten’.

Aurelius Augustinus (354-430)

…tot zondag

We leven toe naar de avondmaalszondag. Bijzonder dat we op deze eerste adventszondag een voorproefje krijgen van de grote bruiloft, de dag waarop de Heere Jezus terugkomt en voorgoed met Zijn kerk zal zijn. ‘Wat een vreugde zal dat wezen…’. Zondag mag er dan ook vreugde en verwondering zijn over de Heere Jezus die door Zijn kruis en opstanding het leven heeft verworven voor zondaren.

Deze zondag staat Psalm 130 centraal. Vanuit deze psalm horen we in de ochtenddienst over vergeving en in de avonddienst over verwachting. Jong en oud wens ik een gezegende avondmaalszondag!

ds. W.J. Westland

Ontmoeting na de dienst

Zondagmorgen 9 december willen we elkaar als gemeente weer ontmoeten tijdens het koffiedrinken in De Parel. Eerder stond dit gepland op 16 december maar i.v.m. de doopdienst is deze verzet.

Iedere zondag is een rustdag maar ook een feestdag (!), daarom mag er bij de koffie altijd iets extra’s worden geserveerd. We zoeken nog gemeenteleden die graag iets willen bakken voor deze ochtend. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gera Ritmeester via de mail: geravandenheuvel@hotmail.com of telefonisch/app: 06 51 70 61 26. Alvast hartelijk bedankt voor uw heerlijke baksels!

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE”’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Kazen-De Nijs, Koperwiek 8, 3371 JS, is zaterdag 1 december 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren met Gods zegen gewenst voor u en allen die bij u horen.

 Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 10,- bestemd voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Na het bedanken van Willem Burggraaf blijft er nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. Dat deze vacature nu al zo lang bestaat, baart ons zorgen. Het zou ons als kerkenraad wel wat waard zijn, als de vacature nu zo spoedig mogelijk vervuld mag worden. Een gebedspunt voor ons allemaal, want juist ook hierin mogen we het van de Koning van de Kerk verwachten. Toch dienen we als leden van de wijkgemeente daarnaast nog onze verantwoordelijkheid te verstaan en opnieuw te komen met namen van broeders, die geschikt geacht worden de gemeente van Christus hier te dienen in het ambt. Daarom roepen we de leden van wijkgemeente Noord wederom op, om namen van zulke broeders in te dienen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan zullen we het verdere verloop van deze verkiezingsprocedure over de Kerstvakantie heen tillen en zal de verkiezingsvergadering op maandag 7 januari worden gehouden.

Kinderlied

Vanaf a.s. zondag willen we in elke morgendienst een kinderlied zingen. Hierna treft u de liederen uit de bundel Op Toonhoogte aan voor de maand december. Zondag 2 december: OTH 410; 9 december: OTH 414; 16 december: OTH 404; 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Heilig Avondmaal

Zondag 2 december mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De bekende woorden: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’ zullen weer klinken. “Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn” (1 Koningen 19: 7). Dat wordt tegen u en jou gezegd! Zo alleen kun je er tegen! Je wilt toch niet op eigen kracht verder?

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 december om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

De volgende cursusavond wordt gehouden op maandag 3 december. Aanvang 20.00 uur in De Parel.

Citaat

‘Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoor-zaamt gelooft’.                    Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

– We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan. Daarnaast blijven we bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

– Bij een aanval op het Emmanuel Christian College, een Bijbelschool in Soedan, zijn afgelopen mei tien mensen omgekomen. Ook is een groot deel van het gebouw verwoest. Bid om Gods troost, leiding en kracht voor de studenten en medewerkers van de school. Bid voor de nabestaanden die geliefden hebben verloren door de aanval. (Gebedskalender Open Doors)

– We danken voor alle voorspoed in het afgelopen kerkelijke jaar en we bidden voor alle rouwdragenden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Hulp bij kerstviering

Het is bijna december, dat betekent dat de adventsweken eraan komen, waarmee we vooruit mogen kijken naar het kerstfeest. Jezus werd geboren, de herders zagen en hoorden de engelen zingen. Er was een ster, er was een Licht. We willen heel graag dat jullie ons helpen om dit feest te vieren.

We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om:

 • Een kaars aan te steken, voordat de dienst begint
 • Een gedicht / tekst voor te lezen, nadat de kaars is aangestoken
 • Wat uit te de delen bij de deur, na de ochtenddienst op 25 december

Lijkt je dit leuk, geef je dan zo snel mogelijk op en stuur een mail naar Jenneke den Breejen: jenopreis@hotmail.com

Ook zijn we op zoek naar kinderen, die graag met elkaar drie kerstliederen willen zingen als kindermoment in de ochtenddienst van 25 december. We willen dit van te voren even met elkaar oefenen op:

Woensdag 12 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Woensdag 19 dec.   14.00-15.00    Rehobothschool

Opgeven kan bij Brenda de Groot: mbdegroot@telfort.nl. Dit kan tot 10 december.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. “… want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op. U, Heere, bent immers goed en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” (Psalm 86)

Giften

Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op huisbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek € 20,- ter vrije bestemming.

Broeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek een gift van € 20,- voor de diaconie en € 10,- voor algemeen kerkelijk werk.

Diaken G.P. Cluistra ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden. Het aantal stencils willen we wat verminderen. U wordt gevraagd om zoveel mogelijk samen gebruik te maken van de stencils. (Komende zondag Weerklank 112: 1 en 2.)

Gelezen/gehoord

Drie dingen verheugen mijn gemoed: Het eerste, dat ik gewassen ben in Christus’ bloed. Het tweede doet het nog veel meer: dat ik behoor aan Christus mijn Heer’ Het derde doet het bovenal: Dat ik weet waar ik komen zal.

Tenslotte

Zondag brengt de HEERE Zijn Evangelie zichtbaar naar ons toe. We mogen ooggetuigen zijn van Gods grote liefde voor zondaren in Zijn Zoon Jezus Christus. Dat onze harten door de Geest op Jezus gericht zullen zijn op Wie de tekenen van brood en wijn wijzen. Op Hem Die nu verhoogd is aan Vaders rechterhand. We bidden dat er velen zijn die gelovig hongeren en dorsten naar Hem in Wie alleen ons leven is. En daarom komen als Hij door Zijn dienaar uitnodigt: Kom, neem, eet en drink, want alle dingen zijn gereed. Tot lof op Hem en tot zegen van Zijn gemeente. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 1 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk 19.15 uur jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 2 december

14.15 uur             Geen zondagsschool

Maandag 3 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             cursus Alef Bet- De Parel

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

Woensdag 5 december

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 6 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 16

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Uganda

Beste mensen, Ik hoop in februari 2019 voor een diaconale stage naar Uganda te gaan met een aantal derde klassers van CS de Hoven Calvijn. Hiervoor heb ik geld nodig. Dit probeer ik door middel van allerlei acties bij elkaar te krijgen. Eén van de acties is het verkopen van soeppakketten. U kunt bij mij een verspakket bestellen voor pompoensoep. U krijgt dan alle biologisch verse ingrediënten (uit eigen tuin) voor het maken van de soep én een lekker recept in één pakket. Dit kost slechts € 5,-. en wij pakken het mooi voor u in. Leuk voor een cadeautje maar ook om zelf klaar te maken. Bestellen kan via de mail of whatsapp. (Mensen die mijn soeppakket al eerder kochten vonden het een super-soepje) Ik hoop op heel veel bestellingen! Groetjes,

Jurre van den Bos

bestellingen via: marlonvdbos@solcon.nl of 06 13 12 60 40)

Duinkerken

Beste gemeenteleden, In het weekend van 7 op 8 december is het zo ver: We gaan dan naar Duinkerken om daar de vluchtelingen te helpen en hulpgoederen te brengen. We hebben al veel mogen ontvangen, waarvoor dank! Echter, er is nog plek in de bus, dus daarom deze laatste oproep: Artikelen die mensen warm kunnen houden (te denken valt aan jassen, sjaals, mutsen, wanten, maar ook schoenen en dames-, heren- en kinderkleding) zijn nog van harte welkom! Ook tenten, kleden, slaapzakken en dekens zijn nodig. Het adres om dit in te leveren is: Kramsvogel 6 te Hardinxveld-Giessendam.

John Boogaard

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavondavond 15 december 2018 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een Kerstconcert in de Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang. De muzikale begeleiding is in handen van Christian Boogaard, orgel.

De meditatie met het thema ‘God met ons’ wordt verzorgd door ds. W.J. Westland. Het concert begint om 20.00 uur en de deuren zullen om 19.30 uur open gaan. De toegang is gratis. Na afloop van het concert zal er een collecte worden gehouden bij de uitgang.

Zing mee met de Matthäus Passion

Houd je van zingen en heb je dat altijd al eens samen met een orkest willen doen en vind je de Matthäus Passion mooi en ben je tussen de 8 en 16 jaar? Grijp je kans en meld je aan voor het jeugd Matthäus-project van COV Laudate in Hardinxveld-Giessendam en zing 6 april 2019 mee met de uitvoering van delen uit Matthäus Passion.

Even de voorwaarden op een rijtje:

 • Je doet auditie op maandagavond 10 december bij de dirigent van het koor Niels Kuijers. Hij kijkt of je stem geschikt is voor het jeugdkoor.
 • In de periode van januari tot maart 2019 oefen je elke maandagavond van 19.15 tot 20.00 in De Bron (Hardinxveld-Giessendam)
 • Je  oefent een uur mee met het grote koor op zaterdag 26 januari en 30 maart en op vrijdagavond 5 april. Voor opgave of vragen mail naar: cobykorevaar63@gmail.com

 De Hoop zoekt hoopverleners!

Meer mensen dan ooit zijn op zoek naar onze hulp. Daarom hebben wij dringend christelijke hulpverleners nodig. Bij De Hoop noemen we hen ‘hoopverleners’. Hoopverleners helpen onze cliënten op weg naar een nieuw leven. Wij zoeken onder meer psychiaters, gz-psychologen, artsen,  verpleegkundigen en begeleiders. Zou jij graag voor De Hoop willen werken? Lees de ervaringsverhalen van onze collega’s op www.dehoop.org/werkenbijdehoop. Daar vind je ook onze vacatures. Ken jij misschien iemand die graag bij De Hoop wil werken? Geef deze oproep dan aan hem of haar door! Verder kun je meebidden dat wij de juiste mensen vinden om ons mooie werk voort te zetten.

 Mars voor het Leven

Zaterdag 8 december wordt door Stichting Schreeuw om Leven de ‘Mars voor het Leven’ georganiseerd vanaf het Malieveld in Den Haag. Tijdens de stille tocht door Den Haag wordt op respectvolle manier aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de ruim 30.000 abortussen die jaarlijks in ons land plaatsvinden. Vorig jaar liepen 14.000 mensen mee met de mars. O.a. door dit groeiende aantal zien we dat de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven steeds meer prioriteit krijgt bij veel christenen uit verschil-lende denominaties. Vanuit de Alblasserwaard (ook Har-dinxveld) wordt gratis busvervoer aangeboden naar Den Haag: aanmelden kan via www.schreeuwomleven.nl/vervoer. LET OP: dit kan tot en met 1 december! Het verlangen is dat er voor elk kind dat er door een abortus niet mag zijn, iemand mee gaat lopen ter nagedachtenis tijdens de Mars voor het Leven! Dat betekent minimaal 30.000 personen die opstaan voor het Leven! Staat u / jij ook op voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven?

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                                 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,

                                                 der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed?

                                                 Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis,

                                                 opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

Erediensten

zondag 2 december 2018 – Eerste adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Sjanine Groeneveld,

Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Psalm 105: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

                 Voorzang: Weerklank 112: 1 en 2

11.00 uur   wijk 2 noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 2 noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W,J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – project 10 27: Nepal

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – IZB

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk:

08.30 uur: Groep A: Anja Buijk,

Mieke de Bruin, Groep B: Janneke de Bruin

11.00 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hanna van de Wetering, Groep B: Alienke de Rover,

Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Inge-Ruth de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Mars voor het Leven

Mars voor het Leven

Op D.V. zaterdag 8 december wordt door Stichting Schreeuw om Leven de Mars voor het Leven georganiseerd vanaf het Malieveld in Den Haag. Tijdens de stille tocht door Den Haag wordt op respectvolle manier aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de ruim 30.000 abortussen die jaarlijks in ons land plaatsvinden. Vorig jaar liepen 14.000 mensen mee met de mars. O.a. door dit groeiende aantal zien we dat de beschermwaardigheid van het (ongeboren) leven steeds meer prioriteit krijgt bij veel christenen uit verschillende denominaties.

Vanuit de Alblasserwaard (ook Hardinxveld) wordt gratis busvervoer aangeboden naar Den Haag: aanmelden kan via www.schreeuwomleven.nl/vervoer. LET OP: dit kan tot en met 1 december!

 

Het verlangen is dat er voor elk kind dat er door een abortus niet mag zijn, iemand mee gaat lopen ter nagedachtenis tijdens de Mars voor het Leven! Dat betekent minimaal 30.000 personen die opstaan voor het Leven! Staat u / jij ook op voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven?

GEMEENTEACTIE: HSV Gespreksbijbel

Misschien heeft u het ook gezien: Er is een Gespreksbijbel uitgekomen op basis van de Herziene Statenvertaling. Eigenlijk is deze Bijbel een soort gezinsbijbel, waarbij naast de complete tekst van de HSV, ook gespreksvragen, afbeeldingen, stukjes uitleg en meer van dit soort aanvullingen zijn opgenomen. Al eerder is op deze manier ook de Studiebijbel uitgekomen, maar deze Gespreksbijbel is veel meer gericht op gezinnen. Bij het Bijbellezen in het gezin helpt deze uitgave ook om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze kleurrijke uitgave is zeker ook geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. En eigenlijk zou deze Gespreksbijbel in elk gezin een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

 

Gemeenteactie
Als gemeente willen we, net als een paar jaar geleden met de Studiebijbel, ook nu weer een actie op touw zetten. Zeker rond het einde van het jaar met de feestdagen is het een mooi cadeau om te geven aan uw eigen gezin, of aan het gezin van uw kinderen of misschien wel op een andere manier. Als we deze Gespreksbijbel gezamenlijk inkopen, zorgt dat ook nog voor een kortingspercentage, waardoor de prijs nog aantrekkelijker wordt. Normaal kost deze Gespreksbijbel €49,00, maar met Rinnah hebben we afgesproken dat wij deze met 10% korting bij hen kunnen bestellen en als we echt grote aantallen bij hen kunnen bestellen, kan die korting nog verder oplopen. In ieder geval gaat u niet meer betalen dan €44,10.

 

Bestellen
Als we dit met elkaar doen hebben we drie doelen in één: U hebt een geweldig mooie Bijbel voor uw gezin, we helpen met elkaar de Rinnah in moeilijke tijden voor christelijke boekhandelaren en uw portemonnee merkt ook nog een voordeel.  U kunt de Gespreksbijbel bestellen door een mail te sturen naar gespreksbijbel@hghg.nl of als u geen mailadres hebt bel dan even naar 0184-634716 (bij geen gehoor, spreek dan het antwoordapparaat even in met uw bestelling, naam en adres). Doe dat wel voor 1 december, want dan kunnen we ervoor zorgen dat begin december de Gespreksbijbels zijn af te halen. (Dus niet zelf bestellen bij de Rinnah, de kortingen gelden alleen als we er een grote bestelling van maken als gemeente)

 

Wilt u een inkijkje hebben in deze Gesprekbijbel, dan kunt u op internet deze vinden op: http://www.royaljongbloed.nl/hsv-gespreksbijbel

Winterfair 2018

Winterfair bij de Oude Kerk

Vrijdag 30 november van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. Het thema is ‘Proeven en Vertoeven’. Net als andere jaren ligt de nadruk vooral op ontmoeting en lekker eten. Het wordt u aangeboden in een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen.

Wat dacht u van ijs met warme kersen en stoofperen? Voorafgegaan door een kop erwtensoep met luxe belegd stokbrood? Of heeft u liever saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of knakworst? Het kan allemaal. In buffetvorm staan heerlijke gerechten voor u klaar. Als u liever rond koffietijd komt, is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek. In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kaarten, kransen en leer. Op het terrein staan ook een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam met eigengemaakt gebak en amandelbroodjes voor het weekend.

Voor de kinderen worden speciale workshops gegeven. Zij kunnen een taaitaaipop versieren, een bloemstukje maken, knutselen, een veilingkistje timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf.

Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken en na te denken over ‘in het Licht wandelen’. Bekwame organisten zullen zorgen voor orgelmuziek. De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor het kinderwerk van Lea Luiten in Zuid-Afrika.

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof

 “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.” 

(Hebreeën 11: 32)

Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel die een voorbeeld-geloof hebben. Zou Simson dan ook op dat lijstje staan?

Wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief zijn eerste lezers aanmoedigt om te geloven in de Heere en daarin ook te volharden, dan komt hij in hoofdstuk 11 met een hele namenlijst van mensen uit het Oude Testament die door het geloof op God hun hoop hadden gesteld. Verschillende namen kunnen we goed plaatsen. Neem nu Henoch. Zijn leven was met de Heere God verweven. Hij wandelde met God. Of neem Abraham. God riep hem om op reis te gaan naar het land dat Hij zou wijzen. In gehoorzaamheid ging Abraham, vertrouwend dat hij in het land van de belofte zou komen. Henoch en Abraham: echte geloofsvoorbeelden. Maar in diezelfde rij klinkt ook de naam van Simson. Past hij eigenlijk wel in het rijtje?

Simson was geroepen om Israël te verlossen van de Filistijnen. Via hem trad God op voor Zijn volk. Alleen zijn geboorte al was daarvan een sprekend teken. Maar wat bracht Simson er van terecht? Hij liet zich leiden door zijn ogen (Richteren14: 1, 2, 7 en 16: 1), papte aan met Filistijnse vrouwen en paste zich aan de Filistijnse cultuur aan. Hij speelde een spel met zijn roeping. Eerst al door te komen met een raadsel, vervolgens in huis bij Delila door te zeggen dat ze zijn haren vast moest maken aan een weefgetouw. Er zijn wat dat betreft genoeg redenen om Simson weg te laten uit de galerij van geloofshelden. En toch… Simson. De schrijver kan ook uit zijn leven verhalen vertellen waarin het geloof tot uiting komt. Omdat hij al veel genoemd heeft en niet eindeloos kan doorgaan noemt hij zo aan het eind van hoofdstuk 11 een aantal namen: Gideon, Barak, Jeftha, Simson, Samuel, David. In een paar pennenstreken beschrijft hij waarin hun geloof blijkt. Aan de hand van die pennenstreken kunnen we het voor Simson wat verder invullen.

“Muilen van leeuwen hebben ze toegesloten”. Wie denkt niet aan het gevecht met die leeuw, even buiten Timna. De Heere gaf Zijn Geest en in de kracht van de Geest haalde Simson de overwinning op de leeuw. Een andere pennenstreek: “In zwakheid hebben ze kracht ontvangen.” U kunt denken aan Simson in Lechi (Richteren 15). Hij had de overwinning behaald op de Filistijnen. Hij liep zelf weg met de overwinning. Maar toen hij dorst kreeg en niet op beide benen kon staan, zocht hij de toevlucht tot de Heere. Hij erkende de Heere voor de overwinning. Hij wist zich afhankelijk van de Heere. En toen gaf de Heere uitkomst. Er kwam water uit de rots. Nog een derde pennenstreek. “Ze zijn machtig geworden in oorlog.” Is dat een geloofsdaad? Nu ja, het was voor Simson geen vanzelfsprekende zaak om de confrontatie aan te gaan. We zien bij hem ook aanpassingsgedrag. Maar de Heere zorgde dat hij daar los van kwam en in hoofdstuk 15 toch de strijd aangaat en zijn positie als verlosser van Israël inneemt en afrekent met de Filistijnen. En vergis u niet, via die Filistijnen richt de boze zijn pijlen op God en Zijn volk. De strijd tussen Israël en de Filistijnen is maar niet zomaar iets.

Er is veel af te dingen op het leven van Simson en toch zien we ook in Simsons leven het geloof schitteren. Eén ding wordt ons intussen wel duidelijk. Dat het niet aan Simson te danken is, maar aan de verkiezende liefde van God! Hij werkte door hem heen voor Zijn volk, Hij werkte ook in hem persoonlijk. Daar zit evangelie in. Deze God durft het dus aan met eigenzinnige en ongehoorzame mensen. Mensen die zich makkelijk laten leiden door eigen begeerten en eigen plannen. Dat deze God het aandurft met zondige mensen heeft Hij laten zien in niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Hij is het licht dat in een wereld vol duisternis schijnt. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Deze Christus is de gekruisigde en de Opgestane. Deze Christus deelt Zijn Geest uit en het wonder geschiedt. Kleine zondige mensen nemen Christus aan, krijgen Hem lief en dienen Hem. Kwam het er in uw leven van? Door Zijn Geest is Hij ook vandaag bezig om u voor zich in te winnen. Wend je tot Hem en wordt behouden! Zalig wie Hem liefheeft. Je gaat achter Hem aan. Met vallen en opstaan, maar dan toch. Dat is een Godswonder! Tja, door het geloof en vul dan je eigen naam maar in.

“Mijn God u zal ik eeuwig loven, Omdat Gij het hebt gedaan.” (Psalm 52: 7)

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Gespreksbijbel HSV

Heeft u de Gespreksbijbel al besteld? De actie om de Gespreksbijbel voordeliger aan te schaffen loopt tot 1 december. Voor die datum moet u uw bestelling hebben geplaatst via gespreksbijbel@hghg.nl

De Gespreksbijbel is een Bijbel met de complete tekst in de HSV, aangevuld met gespreksvragen, nadenkertjes en meer van dit soort aanvullingen. De Gespreksbijbel is een prachtige aanvulling in het gezin en helpt bij het gesprek bij het Bijbellezen met het gezin. Vergeet dus niet om deze Gespreksbijbel te bestellen met 10% korting!

Het is zondag ook mogelijk om uw naam op de intekenlijst te zetten die in de hal van de kerk zal liggen.

Oppas Oude kerk

Er wordt weer dringend gezocht naar volwassenen en tieners voor de oppas. Zowel bij Noord als Zuid voor de A en B groep. Opgeven kan via oppasoudekerk@hghg.nl

Een kilo liefde

Ook dit jaar willen we de aktie ‘een kilo liefde’ weer houden. In de decembermaand zijn er velen onder ons die iets extra’s kunnen kopen, maar dat is niet voor iedereen normaal.

Er zijn gezinnen die financiële problemen hebben. Dat is niet altijd direct te zien, veel (geld)zorgen spelen zich af achter de voordeur van de huizen. De kerk wil er graag zijn voor deze groep mensen. Christen zijn is leven en uitdelen van Gods liefde. U kunt daarbij helpen door mee te doen aan de actie een kilo liefde. Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Zondag 25 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld. Hierop staan producten die u kunt kopen.
 • Die producten kunt u inleveren op donderdag 6 en vrijdag 7 december tussen 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur in De Wagon (bij De Parel). Ook zondag 9 december kunt u in beide kerken voor de dienst boodschappen inleveren en bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 kan t/m 10 december 12.00 uur ook nog worden gebracht.
 • van de producten worden kerstpakketten gemaakt, die uitgedeeld worden aan mensen in ons dorp die dit goed kunnen gebruiken

Wilt u liever een gift overmaken dan kan dat op rek.nr: NL15RABO 0395 00 1536 diaconie Herv.Gem.Giessendam o.v.v. een kilo liefde. Voor vragen: eenkiloliefde@hghgh.nl. Helpt u weer mee?

commissie ‘een kilo Liefde’

Uur van gebed zaterdag 1 december

Aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal komen we zoals gebruikelijk samen om in gebed te gaan. Deze keer twee weken na het vorige gebedsuur. Juist op deze zaterdagavond is het goed om stil te worden en met elkaar de dienst van Woord en sacrament op te dragen in ons gebed en ons te verwonderen over Gods goedheid en genade. Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. Aanvang 19.00 uur.

Winterfair bij de Oude Kerk

Vrijdag 30 november van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. Het thema is ‘Proeven en Vertoeven’. Net als andere jaren ligt de nadruk vooral op ontmoeting en lekker eten. Het wordt u aangeboden in een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen.

Wat dacht u van ijs met warme kersen en stoofperen? Voorafgegaan door een kop erwtensoep met luxe belegd stokbrood? Of heeft u liever saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of knakworst? Het kan allemaal.

In buffetvorm staan heerlijke gerechten voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt, is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kaarten, kransen en leer. Op het terrein staan ook een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam met eigengemaakt gebak en amandelbroodjes voor het weekend.

Voor de kinderen worden speciale workshops gegeven. Zij kunnen een taaitaaipop versieren, een bloemstukje maken, knutselen, een veilingkistje timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf.

Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken en na te denken over ‘in het Licht wandelen’. Bekwame organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor het kinderwerk van Lea Luiten in Zuid-Afrika.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 25 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen enz.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze Stichting bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief ondersteunen, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Terugblik Dorcas Voedselactie 2018

We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2018. In de Oude en Nieuwe Kerk zijn 60 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 54 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 11 dozen. In totaal hebben we dus 125 dozen naar Groot Ammers kunnen brengen. Daarnaast heeft de collecte voor de Voedselactie op Dankdag in de morgendienst in totaal € 1168,- opgebracht, en de collecte op zondagochtend 11 november € 2521,- (bestemd voor de transportkosten). We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan geleverd hebben, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Collecteverantwoording

Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in september en oktober 2018 mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief de nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

02/09: € 1.793,22 – Algemene Doelen

09/09: € 1.522,09 – Leprazending

16/09: € 1.617,76 – HGJB

23/09: € 1.502,82 – Algemene Doelen

30/09: € 1.243,27 – Algemene Doelen

30/09: € 3.331,00 – Heilig Avondmaal: Tear, Cambodja

07/10: € 1.727,95 – Project 10 27: kinderen in Israel

14/10: € 15.521,59 – Noodhulp Indonesie via GZB

28/10: € 1.615,62 – Algemene Doelen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

 Verkoop pastorie Stationsstraat 6

Zoals u weet heeft bovenstaande pastorie geruime tijd te koop gestaan. Eerst hebben we onze gemeenteleden de mogelijkheid geboden om deze woning te kopen. Daar zijn geen concrete biedingen uit voortgekomen. Daarna is het pand de reguliere verkoop in gegaan. Het College van

Kerkrentmeesters is dankbaar dat inmiddels een koper is gevonden en de pastorie deze week is overgedragen.

Een aantal predikantsgezinnen heeft deze pastorie bewoond. Er zijn ongetwijfeld veel gemeenteleden die de pastorie goed kennen en in droevige of blijde dagen binnen zijn geweest.

We kregen van Chris Tromp sr. Onderstaand stukje geschiedenis wat we u niet willen onthouden:

‘Het is interessant om je in de historie te verdiepen. Waarom toen (in 1954) een nieuwe pastorie gebouwd moest worden is onbekend. Vanaf 1945 was er al de mogelijkheid een tweede predikant te beroepen maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. Waarschijnlijk was een godsdienstonderwijzer (tegenwoordig: kerkelijk werker) goedkoper dan een predikant; wellicht was dat de reden. Mogelijk speelden andere zaken in de colleges een rol. Uit de aankoopakte van het perceel blijkt dat men voor de bouw van de pastorie gebruik heeft gemaakt van een herbouwplicht van een andere, in de oorlog gebombar-deerde, woning in Binnendams. Deze woning in Binnendams was van de heer Klaas Leenman geweest (een bekende naam die we in de kerkelijke geschiedenis van onze gemeente meermalen tegenkomen). Hij leefde toen echter al niet meer. Zijn erfgenamen hadden waarschijnlijk geen zin of behoefte om de woning te herbouwen en zo is er een deal met de Hervormde Gemeente gemaakt. Wat dit aan voordeel voor onze gemeente heeft opgeleverd is niet duidelijk. Dat de woning niet nodig was blijkt uit het feit dat de woning na oplevering verhuurd is aan notariskantoor Hoogendoorn. Pas in 1961 is de huur opgezegd omdat men toen met beroeping van een nieuwe (extra) predikant is begonnen. In 1962 is de woning door ds. A. van Brummelen betrokken, na aanname van het beroep naar onze gemeente..

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 26 november is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We gaan verder met ons thema ‘Kerk van Jezus’ en deze keer staan we vooral stil bij nog twee onderdelen van het Koningschap van Jezus in de kerk: Genadig en gedeeld Koningschap.

Iedereen is weer hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 28 november komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Aan de orde is dan het Evangelie van Johannes hoofdstuk 4: 43-54 en hoofdstuk 5: 1-18. We rekenen op een goede vergadering. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugd

Actie meisjesclub

Maandag 19 november was de sponsoractie van de meisjesclub voor hun sponsorkinderen van Woord en Daad. Het was een gezellige en druk bezochte avond, die het mooie bedrag van € 493,65 opgebracht heeft.

Evangelisatie

Open kerk tijdens de Winterfair

Ook dit jaar organiseert de evangelisatie commissie gelijktijdig met de winterfair weer een ‘Open kerk’.

Vrijdag 30 november is de kerk open van 14.00 uur tot 21.00 uur. Loop de kerk eens binnen en ervaar de rust die er van ‘Gods huis’ uitgaat. Misschien bent u elke zondag wel een of twee keer in de kerk op de Dam. Maar een open kerk is toch anders. Misschien neemt u wel een vriend of een goede buur mee naar de winterfair. Loop dan eerst eens even door de kerk.

Het orgelspel komt u al tegemoet. Lees al wandelend door de kerk en lees over het thema naar aanleiding van Johannes 1 ‘In het licht wandelen’. Hoe moeilijk hebben veel mensen het in deze donkere tijd van het jaar. In de kerk schijnt een straal van licht, een licht van hoop en blijdschap. Zo wordt u meegenomen naar het grote feest van licht, het Christusfeest, ja, het kerstfeest komt eraan. Wat een feest om te gedenken dat God zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden van zonde en eeuwige ondergang.

Er zijn steeds een paar mensen van de evangelisatie-commissie aanwezig die hier met u ook over willen doorspreken. Tot ziens in de kerk en op de winterfair.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl,

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst hoorden we over Simson bij Delila. De Heere week van Simson. Hij liet zich leiden door zijn begeerten, koos het pad van de zonde. Voor de zoveelste keer gooide hij het nazireërschap te grabbel en toen trok de Heere een streep. Hij gaf Simson over in de handen van de Filistijnen en trok zich terug. Maar wat heerlijk dat over deze donkere geschiedenis het licht van het Nieuwe Testament mocht vallen. De Heere Jezus werd verlaten opdat u en ik nooit verlaten zouden zijn. Wie gelooft in Hem mag weten van Gods nabijheid die vandaag kracht en moed geeft en voor de toekomst een heerlijk uitzicht. ‘Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem, in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.’

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een bedrag van € 20,- voor de kerk. Dank voor uw gaven!

Gelezen

Genade is geen speelgoed. Het is wel een speeltuig om God er mee te verheerlijken. Geen speelgoed maar wel wapentuig om er mee te strijden.                                                                                  ds. G. Boer (1913-1973)

…tot zondag

We bereiden ons komende zondagmorgen weer voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Christus wil met zondaren van doen hebben en laat dat zien en smaken bij brood en wijn. Laten we in de week van voorbereiding extra momenten plannen in onze agenda om in de stilte de Heere te zoeken en met Hem te verkeren. Laten we met onze zonden schuilen bij Hem die alles volbracht heeft. We horen in deze dienst voor het laatst over Simson. We lezen Richteren 16: 22-31. Als God geweken is, dan gaat Simson toch weer bidden: Heere, HEERE, denk toch aan mij…

’s Avonds worden de namen voorgelezen van hen die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijke jaar. Vanuit de Schrift klinkt Filippensen 1: 21 “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst”. U en jou wens ik een zegenrijke zondag!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Pareldienst 9 december

Zondag 9 december zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is één van de twee PKN-predikanten die het binnenvaartpastoraat verzorgen en is verantwoordelijk voor de zuidelijke helft van Nederland, waarbij er ook diensten worden belegd in buitenlandse binnenhavens zoals Antwerpen en Duisburg. Het thema is ‘Oog voor het onzichtbare’. Deze dienst is het de beurt aan de band Kingdom om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat deze bezoekers blijven terug komen.

Doordat de beamerschermen vrij laag hangen is het zicht daarop slecht als we gaan staan. Tevens kunnen de gemeenteleden die moeite hebben met (lang) staan dan niet meer meelezen. We hebben destijds besloten om alleen bij het eerste en het laatste te lied te gaan staan. Daar blijven we dus aan vasthouden.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur begint weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden.

Iedereen is weer van harte welkom om samen met je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn voor komend jaar 13-1 + 10-2 + 10-3 + 7-4 + 5-5 + 2-6.

Van harte welkom !

commissie Pareldiensten

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens huisbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gift!

Eeuwigheidszondag

A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde. Tijdens de morgendienst hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.

Bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondag werd Gert-Jan Klop bevestigd in het ambt van ouderling. Het Woord werd bediend uit Spreuken 30, waar we meegenomen werden met een viertal kleine dieren, die ons alle vier op hun manier meenamen. Ouderling Gert-Jan Klop zal met bezoekbroeder André Groeneveld op pad gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Benoeming ambtsdrager

Broeder Willem Burggraaf had geen vrijmoedigheid om zijn benoeming tot ouderling te aanvaarden. De Heere geve rust over de genomen beslissing. We bidden om de vervulling van de vacature die er nog is.

Citaat

Oordelen maakt blind, maar de liefde maakt ziende.             Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan.
 • Het Centrum van Hoop in Syrië verzorgt ook cursussen waardoor Syriërs een vak kunnen leren, zodat ze weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bid dat de zorg van de medewerkers en de activiteiten daadwerkelijk hoop aanwakkeren in het hart van vele Syriërs. (Gebedskalender Open Doors)
 • We bidden om Gods leiding voor de werkgroep Naar House die morgen weer aanwezig zijn bij een dancefeest in Arnhem.
 • We danken voor de groei van de kerk in China en Noord-Korea.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 60,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Kringen (geloofs)opvoeding

De eerste avonden van de kringen (geloofs)opvoeding zijn inmiddels alweer even geleden. Via dit bericht willen we de datum en plaats van de volgende avonden bekend maken. Vanuit de methode ‘Voorleven’ (HGJB) zullen de volgende hoofdstukken behandeld worden.

Datum

Groep

Hoofdstuk

Adres

10 jan.

0-3 jaar

Zingen en bidden

Maasstraat 47 (fam. Don)

17 jan.

4-7 jaar

Grenzen stellen

Moelnaerstraat 5 (fam. Kanselaar)

30 jan.

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (fam. den Hartog)

24 jan.

12-16 jaar

Seksualiteit

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is inloop mogelijk. De vorige avond verhinderd of toch heel benieuwd naar deze avonden? Zet de datum in de agenda en wees welkom. Voor meer informatie eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Drie dingen bezwaren mijn gemoed:

‘t eerste is dat ik sterven moet

‘t tweede bezwaart mij nog meer

‘t is dat ik niet weet wanneer

‘t derde bezwaart mij bovenal

‘t is dat ik niet weet waar ik varen zal.

Tenslotte

Zondagavond horen we de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Gedachten gaan dan ook uit naar anderen die bemind werden en ons reeds vooruit gegaan zijn in de eeuwigheid. Wij allen zijn op reis naar de eeuwigheid en eens zal ook, wanneer de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, onze naam worden afgelezen. Goed om daar bij stil te staan en zo te gedenken. Bovenal om in gedachtenis te houden dat “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebr. 13: 8)

In de komende week wordt elk gemeentelid aangespoord zich door Schriftlezing, gebed en zelfbeproeving voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Ook de samenkomst op donderdagavond mag hiertoe bijdragen. Om op Avondmaalszondag te gaan gedenken de dood van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 november 2018

vanaf 19.00 uur    Stapeldiner

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 24 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 25 november – Eeuwigheidszondag

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst Gebed voor jongeren – Oude kerk

 Maandag 26 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

 Dinsdag 27november

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – aan huis deelnemer

Woensdag 28 november

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00-20.00 uur   Leerkring 18+ –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 29 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning Heilig avondmaal –

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Blik op Maat

Van januari t/m oktober van dit jaar zijn er heel veel metalen verwerkt op Spoorweg 42. Bij elkaar al ruim 68.000 kg, wat een bedrag van maar liefst €18.300,- heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die materiaal heeft gebracht. Helpt u mee, zodat we het jaar 2018 met een prachtig bedrag voor het goede doel kunnen afsluiten? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Ook oude computers, laptops, printers, kabels, elektrische gereedschappen en huishoudelijke apparatuur is welkom. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt,

Erik en Bertha Koppelaar

Kerstkaartenactie Ark mission

Ark Mission organiseert een kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. De kerstperiode is zowel voor gevangenen als dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang een moeilijke periode. Ze merken extra het gemis van de gezelligheid thuis. De eenzaamheid of isolatie komt extra hard op hen af. Daarom is een kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen.

Ik heb besloten om mee te helpen met deze actie. Wilt u Ark Mission ook helpen door kaarten te schrijven voor gevangen en dak en thuislozen?

Hoe?

Schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2019 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

Wat mag u niet sturen?

Kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, cd’s die tot kaart zijn bewerkt.)

Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep – heel belangrijk!) en/of tekening (u mag er ook meer tegelijk sturen)in een envelop. U mag de kaart(en) dan aan de Peulenlaan 109, Hardinxveld-Giessendam in de brievenbus doen of persoonlijk geven. Dan zal ik ze allemaal doorsturen in een gezamenlijke envelop.

Ik ga twee enveloppen sturen. De eerste envelop hoop ik op 22 november te versturen en de tweede envelop wil ik op 28 november versturen. Hierna is de actie verlopen.

Alvast hartelijk voor uw hulp en medeleven.

Marco Hendriksen

 Gedenkt te sterven

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hoofdlezing van prof. dr. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het middaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops.

Er is keuze uit de volgende vier workshops:

     De dood bezongen

     Niet meer ik leef

     De laatste reis

     Een gekozen dood.

Medewerking wordt verleend door o.a. Inge van Hierden (presentatie), ds. A.A. Teeuw, ds. P. Vermaat, Willem Lock (workshops) en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019, Tijd: 10.00-17.00 uur. Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Joodse thema concert in de Singelkerk te Dordrecht

Vrijdagavond 7 december vindt er een Joods thema-concert en -avond plaats in de prachtige Singelkerk aan de Dubbeldamseweg 1. Aan deze avond werken de bekende musici Arjan Versluis (orgel en piano) en Alisa van Dijk (viool en sopraan) mee.

Deze musici hebben veel affiniteit met het uitvoeren van Joodse muziek. U hoort deze avond geniale werken van de joodse componist Ernest Bloch. Ook hoort u zijn Abodah en Nigun in een uitvoering voor piano en viool.

Verder improvisaties over de mooiste Joodse melodieën en er is samenzang. De muziekstukken worden toegelicht door Rob Landman zodat u meer inzicht krijgt in de Joodse muziek en leefwereld.

De Singelkerk staat aan de Dubbeldamseweg 1 te Dordrecht. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten!

De avond begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is om 19.30 uur open. Van harte welkom!

Spaanse Evangelische Zending

Spaanse Evangelische Zending zoekt oproepvrijwilligers voor hand- en spandiensten kantoor Hardinxveld-Giessendam. Mail naar voorlichting@sez.st of bel 06-27 26 95 02.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld: Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 25 november 2018 – eeuwigheidszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Dankzegging / nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie/avondmaalscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Geralda Honcoop, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht – Voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 3 zuid, ds. R.W.de Koeijer, Bilthoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer,

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:  Gerlinde Poortvliet, Marjolein Verdoold

 

Gemeenteavond Jeugdwerk

Kerkblad 74-19

Jacobs testament

“Begraaf mij bij mijn vaderen……”  (Genesis 49: 29)

_______________________________________________

 

Misschien vindt u het wel heel moeilijk, om met elkaar over uw begrafenis te spreken. Want dat betekent: ik weet, dat ik sterven ga. Ongetwijfeld zullen we er wel over nadenken, zéker als we oud geworden zijn. Je ziet het om je héén: in de familiekring, in de gemeente is er telkens weer een lege plaats. Maar om bij je leven bepaalde dingen te regelen…

Toch is het goed, erbij stil te staan: Willen we een bepaalde tekst boven de rouwadvertentie? Hebben we bepaalde ‘wensen’ ten aanzien van onze begrafenis? Niet iedereen kan dat zo tot in detail bepalen. Mensen met een zwakke geest kunnen dat niet altijd aan.

De oude vader Jacob heeft kennelijk óók over zijn begrafenis na edacht. Dan heeft hij al een groot deel van zijn levensweg afgelegd. Een weg met veel leed en vooral ook met veel zónde. Oók in het leven van zijn kinderen. De overdenking van al die donkere dagen zal ongetwijfeld tranen gekost hebben.

Het kan zo zijn, dat we bij het ouder worden óók op ons leven terugzien. Wat is het soms anders verlopen, dan we hadden gedacht. Wat is er dan veel op te noemen, waarin we zijn tekort geschoten. Dan is er in het leven van Jacob veel, wat we herkennen.

Maar voor de oude aartsvader is er óók vrede. Hij ging op zijn pelgrimsreis voort in het licht van Gods genade. Zijn leven is geborgen in Christus, van wie hij op zijn sterfbed zo rijk en heerlijk zal getuigen.

Maar hij vergeet intussen zijn begrafenis niet. Want Jacob weet: ook mij wacht het graf. Over het graf heeft hij overigens al eerder gesproken. Maar dat was op die dag, waarop hij Benjamin meende te gaan verliezen. Geen woord van uitzicht was er toen, geen woord van troost en van geloof. Maar ook tóen vergat de Heere zijn Jacob niet. Nee toch? Zal de Heere beloven en niet doen?

Door al die strijd heen is er nu vrede in het hart van de oude aartsvader. Hij roept Jozef bij zich en spreekt met hem over zijn begrafenis. Jacob wil begraven worden in het land, waar hij eertijds woonde. ‘Bij mijn vaderen’, voegt hij er veelbetekenend aan toe. Als Jacob de namen van Abraham en Izak noemt − en kort voor zijn sterven ook de naam van Lea − gaat het om de verbondenheid in het geloof. Immers, zij hebben toch allen beleden, gasten en vreemdelingen te zijn op deze aarde?

Maar er is meer van te zeggen. We leren uit dit gedeelte van ’s Heeren Woord, dat het niet onbelangrijk is, hoe en waar wij begraven worden. Daarin kan ook liefde tot uitdrukking worden gebracht. En zo kennen we ook het teken van de liefde, als man en vrouw tezamen in één graf te ruste worden gelegd. Dat zijn tere gedachten, dat begrijpen we wel.

In dat geloof ziet Jacob nog méér. Hij voorziet, dat de Heere eens zijn nageslacht uit Egypte zal verlossen. Zo zal het graf van Jacob niet alleen een plaats zijn van diepe rouw − ja, dat ook wél − maar ook een plaats, waar de genade van de Heere verkondigd zal worden.

Eeuwen later zal er − niet zover bij het graf van Jacob vandaan − opnieuw een graf zijn. In dat graf zal de Heere Jezus gelegd worden. Daar zullen tranen gedroogd worden en het machtig evangelie verkondigd worden, dat dood en graf niet het laatste woord hebben. Naar dat graf willen we elkaar zo graag méénemen.

En daar kan niemand vandaan komen, zonder door dat graf te zijn aangesproken. Degene, die God niet kent en voor eigen rekening leeft, krijgt een ernstig woord mee: ‘Wie redt zijn ziel van ’t graf?’ Dan is er de indringende oproep, om niet zorgeloos te leven, maar zich tot God te bekeren, om niet het graf in te gaan als voorbode van de eeuwige dood.

En degene, die God zoekt, maar ook zo dikwijls in angst en duisternis dwaalt, mag gewezen worden op de opgestane Heiland, die zo bereid is, om die angst weg te nemen en de woorden van genade ervoor in de plaats te geven. Loop de Heere er maar mee aan, als dood en graf u vrees aanjagen.

Zo belijden we het: wie mét Jacob begraven wordt, zal in dat graf zijn zondige daden en verdorven aard voor altijd kwijtraken. God zal waken over zijn stof en hem ten laatsten dage opwekken, om hem de eeuwige zaligheid doen beërven.

Is Jacobs God ook ónze God?

ds. W. Arkeraats

____________________________________________________

Algemene berichten

EO en IZB beginnen podcast ‘Eerst Dit’

   Dagelijkse overdenking via Whatsapp

Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3 december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een zeven minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

‘Veel mensen in de doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten in de kerk, de sportclub, de sociale contacten, een cursus, en ga zo maar door. De tijd om geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken schiet er al snel bij in’, zegt Daan Molenaar, conceptontwikkelaar van de EO. ‘Eerst Dit’ geeft mensen uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens je werkdag wat aan hebt’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Het is een bijbellezing en een prikkelende overdenking, die je helpt bij een missionaire levensstijl. Origineel, concreet, to the point; houdbaar in tijden van vreugde en van verdriet.’

De podcast begint maandag 3 december. Geïnteresseerden kunnen zich nu al gratis aanmelden via www.eerstdit.nl.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Zaterdag 17 november Uur van gebed

Om 19.00 uur is er uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Kom en doe mee. Van het gebed mogen we veel verwachten. Voor de gemeente, voor onze overheid, voor de vervolgde kerk en dit keer speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Wat moeten ze een verdriet verwerken. Laten we hen omringen met ons gebed en aandacht.

 Voedselbank

Ook dit jaar houdt de voedselbank weer een inzameling van Douwe Egberts Waardepunten.

Veel gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Koffie zit hier helaas niet vaak bij. De voedselbank schiet daarom te hulp met het inzamelen van DE-waardepunten. Deze punten worden verzilverd voor pakken koffie die gedoneerd worden aan de voedselbank.

Stel uw waardepunten ter beschikking voor de voedselbank. U kunt uw punten, bij voorkeur per 1000, inleveren bij de volgende adressen: De Parel, Talmastraat 9 en de Bibliotheek, Pietersweer 34

 Oproep voor de Winterfair

Voor de Winterfair op vrijdag 30 november worden nog kokers en bakkers gezocht! U hoeft echt geen culinair specialist te zijn om mee te kunnen helpen. Ouderwets gemaakte erwtensoep, appeltaart of cake worden ook zeer gewaardeerd. Alle gevulde potten, pannen en blikken mag u donderdag 29 november inleveren in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Uitgebreide informatie over de Winterfair vindt u in het kerkblad van 23 nov. Ook kunt u terecht bij Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62 of alindaleenman@xs4all.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 18 november

Deze zondag collecteren we voor binnenlands diaconaat met name voor diaconale en pastorale hulp voor migranten via Project 10 27. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als de kerk hun nieuwe familie wordt, nemen ze die zorgen en problemen mee. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk hen helpt op een nieuwe weg. Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen. Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte van harte bij u aanbevelen.

Ontmoetingsavond donderdag 22 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 22 november in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, die door broeder De Koning wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Dekker een dia lezing verzorgen over ‘1948–2018: De Staat Israël 70 jaar’. Dit jaar vieren ze in Israël dat de staat Israël 70 jaar bestaat. Maar wij beginnen vanavond ± 3000 jaar terug met de geschiedenis van Israël, toen Abram geroepen werd door God  met de woorden “Ga uit uw land en ga naar het land dat Ik u wijzen zal”. We lopen zo de geschiedenis van Israël door met dia’s en oude foto’s tot het jaar 2018. Ook zullen we even stil staan bij ‘waarom Israël?’ (Deuteronomium 7: 7 en 8), ‘De trouw van God aan Israël’ en dat ook wij het Evangelie uit de Hand van God ontvangen hebben via Israël. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

– 20 december: Kerstviering met broodmaaltijd

– 24 januari: Een kleurrijke reis door boeiend Peru en Bolivia

– 21 februari: Ouderen in veilige handen

– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 20 november ontmoeten wij jullie graag om 9.15 uur in De Parel. ‘De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken’ staat boven deze 4de Bijbelstudie. (Jeremia 13: 1-19, Vrouw september). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding. Lenny Egas en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Van harte Welkom!

Jeugdrubriek

Het Stapeldiner

Vrijdag 23 november kun je buiten de deur eten! De JV en TC organiseren dan het stapeldiner. Hierbij eet je het voor-, hoofd- en nagerecht bij verschillende gemeenteleden. Gezelligheid is dus gegarandeerd! Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn welkom om mee te gaan. De avond begint om 19.00 uur in De Wagon en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Je kunt je opgeven via de mail: mauritsdehek@hotmail.com. Neem je fiets mee.

Sponsoractie meisjesclub

Maandagavond 19 november organiseert de Meisjesclub een ‘heerlijk avondje’. We verkopen broodjes worst, warme chocolademelk met slagroom, versgebakken taarten en koekjes. Welkom tussen 18.00-21.00 uur in De Wagon. De opbrengst gaat naar onze Woord en Daad sponsorkindjes. Zien we u dan? Gezellig!

Zending

Geboorte bericht

Tot onze vreugde kunnen we melden dat bij Maarten en Gerdien Blom in het American Hospital Tirana (Albanië) Ezra Jachin is geboren op vrijdag 9 november. De bevalling is goed verlopen en de volgende dag mochten Gerdien en Ezra al weer naar huis. Kraamzorg kennen ze in Albanië niet, maar er is hulp van de vaste schoonmaakster en een aantal mensen uit de kerk. ‘De vreugde overheerst boven het verdriet om Mirjam’ zo schrijft Maarten. Laten we ook dit gezin blijvend opdragen in onze gebeden. Een kaartje kan natuurlijk ook: fam. Blom, c/o AEP#92, K.P.119, Tirana, Albanië.

Verkoop Fotokaarten

Er is weer € 1000,- gespaard door de verkoop van de fotokaarten. Deze keer bestemmen we dit, in overleg met de zendingscommissie, voor het nuttige naaiproject van Gerdien Blom in Albanië. Zij leert een groep vrouwen leuke dingen te maken, die worden verkocht en zo kunnen deze vrouwen wat verdienen. Gerdien koopt voor dit geld de nodige materialen.

Hartelijk dank aan iedereen die steeds weer deze kaarten kopen. Wilt u kaarten bestellen, kunt u bellen naar mw. Alblas tel. 61 50 93 en mw. Arkeraats tel. 61 39 27.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl 

Van zondag…

In de morgendienst ging in de Nieuwe Kerk oud-predikant ds. W. Arkeraats voor en verkondigde het Woord uit 1 Samuel 7:12 waar het gaat over de steen Eben-Haezer.

’s Avonds stond ds. J.M. Molenaar uit Ede op de kansel en sprak over de geboorte van Mozes. De spits van de preek lag in Exodus 2: 10b en had als thema: Tot bestemming komen! 

Kring Geloofsopvoeding

De Kring Geloofsopvoeding komt op donderdag 22 november bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te starten. Het thema van deze avond is: ‘Geloofsopvoeding – rondom de maaltijd’. Hoe geef je vorm aan bidden, Bijbellezen etc. tijdens de maaltijd. Hoe doen anderen dit? Waarom doe je het, zoals je het doet? Hoe ga je om met verschillende leeftijden en karakters aan tafel? Zegt de Bijbel hier ook iets over? Voor de praktische verwerking van dit thema willen we jullie vragen om een (kinder)Bijbel of dagboek mee te nemen die jullie gebruiken rondom de maaltijd. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar zijn van harte welkom!

 Giften

Br. J. Lemson ontving een gift van € 20,- voor de stichting Dorcas. Br. H.W.G. Kant ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!!

Gelezen

‘Zodra ik denk aan de ene God, word ik terstond omschenen met de glans van de drie Personen, zodra ik drie onderscheid, word ik terstond weer geleid naar de ene God’

Gregorius van Nazianze (329-390) 

…tot zondag

In de morgendienst lezen we Richteren 16: 4-21. Simson gaat op bezoek bij Delila en vertelt zijn geheim. Het is aangrijpend om te lezen in dit gedeelte dat de HEERE van hem geweken was. De Filistijnen steken hem de ogen uit en nemen hem mee naar Gaza. Hij komt als gevangene terecht in de stad waar hij een overwinning geboekt had op de Filistijnen. Wat dit ons te zeggen heeft hopen we te ontdekken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Bidt u mee om een gezegende dienst?

’s Avonds ga ik voor het eerst na de afscheidsdienst op 25 maart weer voor in ’t Lichtschip in Lelystad. We zijn nu meer dan een half jaar in Hardinxveld; we voelen ons hier thuis en weten ook dat de Heere deze plek ons toevertrouwd heeft. Tegelijkertijd is het ook goed om weer eens terug te zijn en oude bekenden te ontmoeten bij een open Bijbel. In dankbaarheid mogen we terugkijken op het vele goede dat we in Lelystad ontvangen hebben.

Met een hartelijke groet aan jong en oud,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

 Verantwoording

Ouderling Piet de Groot ontving € 64,- aan collectebonnen bestemd voor de diaconie ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

Bevestiging ambtsdrager

Tijdens de morgendienst van 18 november zal Gert-Jan Klop, Nieuweweg 160, 3371 CS, bevestigd worden in het ambt van ouderling. Wilt u Gert-Jan en zijn gezin opdragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

Wij herinneren u aan de bijeenkomst van de bijbelstudie-kring op donderdag 22 november om 20.00 uur in De Parel. Van harte welkom!

Citaat

Wij zijn geneigd onze moeilijkheden te graveren in marmer, maar onze zegeningen te schrijven in zand.

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Bidden en danken

– We dragen de familie Haverkamp voortdurend op in onze gebeden.

– We bidden voor de gemeenteleden die binnenkort vertrekken naar het eiland Sint Maarten, dat vorig jaar werd getroffen door de orkaan Irma. Zij willen praktische hulp gaan bieden: met name reparaties uitvoeren aan huizen en daken van de allerarmsten en/of alleenstaanden.

– Kerken en een lokale partnerorganisatie helpen Iraakse christenen met het opzetten van een eenmanszaak of klein bedrijf. Bid dat deze ondernemingen standhouden en blijven voorzien in een stabiel inkomen voor christelijke gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving tijdens zijn bezoekwerk € 10,- en € 20,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de diaconie.

Gelezen/gehoord

De christen hoort in de Schrift de stem van de Schepper, ziet het beeld van de Zoon en herkent de adem van de Geest.

Tenslotte

Er is verdriet in de gemeente, over wijkgrenzen heen. Er woont liefde in de gemeente, over wijkgrenzen heen.

De liefde van Gods vertroost en verbindt. “Als een lid lijdt, lijden alle leden” (1 Korinthe 12: 26). “Geliefden als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Jo-hannes 4: 11). Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 16 november

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Ger. kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 17 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 18 november

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 19 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 20 november

09.15-11.00 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 21 november

09.15 uur             Vrouwenmorgen –  De Parel

Donderdag 22 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding, wijk 1, oost – zaal Nieuwe kerk

20.00 uur             Bijbelkring, wijk 2, noord –  De Parel

Vrijdag 23 november

19.00 uur             Stapeldiner

 19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum:           dinsdag 27 november 2018

Tijd:               9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur.

Afronding:       ca 11.30 uur

Plaats:           locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: voeding. Welke knelpunten ervaar je rondom de maaltijd, met welke tips kun je een ander helpen? Deze en andere vragen zullen we met elkaar bespreken en daarbij is de eigen ervaring vaak heel waardevol voor een ander.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078.615.70.58 of Marjan Rietveld 078.615.65.96

We hopen op een hele fijne morgen.

Kerstoratorium ‘De belofte vervuld’

Zaterdag 8 december 2018 wordt een bijzonder kerstconcert georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Tijdens dit concert wordt het kerstoratorium ‘De belofte vervuld’, geschreven door Jan Peter Teeuw, uitgevoerd. Dit gebeurt door een groot samengesteld koor van meer dan 400 zangers! De koren staan deze avond onder leiding van Marien Stouten. Andere medewerkenden aan de avond zijn Jan Peter Teeuw (orgel), Cornelis den Ouden (vleugel), Pascal van de Velde en Matthijs Valkenwoud (trompet), Yta van der Zwaag (hobo) en Aleida Stouten (dwarsfluit). De opening en sluiting wordt verzorgd door dr. A.A. Teeuw. Tijdens het concert zal ook de cd ‘De belofte vervuld’ worden gepresenteerd.

Het concert begint om 19:30 uur. De kerkdeuren aan de Lange Geldersekade 2 zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang voor de avond bedraagt € 5,- per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). Aan het einde van de avond zal er nog een collecte ter bestrijding van de onkosten worden gehouden.

Na het concert is uiteraard de cd ‘De belofte vervuld’ verkrijgbaar. Daarnaast zijn er meer cd’s en bladmuziek van de medewerkende musici te koop. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl. Jong en oud hartelijk welkom op dit bijzondere kerstconcert!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07

predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Zangavond voor Open Doors

Zaterdag 24 november vindt een samenzang-avond plaats in de Hervormde Kerk van Schelluinen rond bekende psalmen en gezangen die betrekking hebben op het slot van het kerkelijk jaar. De aanvang is om 19.30 en de toegang is vrij. Organisten zijn Arjan Versluis en Willem Arkeraats. Tijdens de avond zal er een collecte worden gehouden voor Open Doors. Arjan Versluis hoopt in oktober 2019 een marathon te gaan lopen in Zuid-Korea om fondsen te werven voor de zwaar verdrukte kerk in Noord-Korea (voor meer info zie: www.muskathlon.com).

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 18 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   dr. J. van Eck, Lexmond

 Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk

Kerkjes bij de uitgang: diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Corine Faasse, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 8

avonddienst: Psalm 102: 12

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur   wijk 2 noord, ds. M. Dubbelman – bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   wijk 2 noord, ds. L. Wullschleger

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – hulp migranten

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Anja Maasland, Rhode de Ruijter

Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Juliët Boon

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Anja de Ruiter, Marnix Molendijk

 

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”

 

Efeze 2: 4&5

In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten zien dat Christus uit de doden is opgewekt (1: 20) door God de Vader. Vervolgens spreekt  hij in Efeze 2: 1 de Efeziërs aan: “En u heeft Hij mede levend gemaakt”. Mede levend gemaakt met Christus dus. Dat betekent heel concreet dat zij daarvoor níet levend waren. Daarom zegt Paulus ook: “u die dood was door de overtredingen en de zonden.” Dood, waarom? Omdat we wandelden in de werken van de dood (2: 2), door de wil en de gedachten van het vlees te doen (2: 3). Wij waren geen haar beter dan de andere heidenen. Wij deden dezelfde zonden. De Efeziërs, en wij allemaal, worden hier aan hun en ons verleden herinnerd.

Máár God! Hier klinkt het ‘maar’ van het Evangelie (2: 4). De mens heeft eerst wat gedaan (2: 1-3), maar nu gaat Gód wat doen. De mens laat door zijn wandel God wel stikken, maar andersom niet. Hoe kan dat? Omdat God niet rekent op basis van verdienste, maar op basis van genade. Daarom alleen kan er staan ‘maar God’.

Over God wordt gezegd dat Hij ‘rijk is in barmhartigheid’. Je zou het ook mogen vertalen als ‘overvloedig in ontferming’. God heeft er een overvloed van. Een vloed van ontferming, boordevol en dus overstromend, als een stroom van water die ver buiten de rivierbedding terecht komt. God stroomt over van ontferming, en dat is de reden achter het ‘maar’ van het Evangelie. Vanuit die overvloed van ontferming komt de levendmaking met Christus voort. In gedachten klimt dat oude lied omhoog: Amazing Grace.. Genade Gods, oneindig groot!

Paulus spreekt met ‘ons’ vooral de gemeente te Efeze aan. Zijn brief was immers geadresseerd aan ‘de heiligen, die te Efeze zijn, namelijk de gelovigen in Christus Jezus’ (1: 1). Wie zijn er dus levend gemaakt met Christus? Zij die geloven in Christus Jezus. De levendmaking vindt daarom plaats door het geloof in Christus. Niet eerder! Het is namelijk door het geloof dat we gaan delen in Christus’ heilswerk (vgl. Romeinen 6: 3-8). Deelt u door het geloof al in dat heilswerk van Hem? Heeft u amen gezegd op Gods beloften? Heeft u Christus nodig gekregen, Hem gezocht, gevonden en omhelst als uw Redder? Eindelijk uw eigen streven naar heiligheid opgegeven en bent u bereid geraakt om u door Christus zalig te laten maken? Als u Hem zo hebt omhelsd, dan hebt u Christus én Zijn heilswerk. Ze staan nooit los van elkaar. Als u door het geloof verbonden bent geraakt met Christus, dan deelt u in ál Zijn werk en dan hebt u deel aan de zaligheid. En dan kan het niet anders zijn dat u gaat roemen in Góds genade. Roemt u nog in uw eigen werk? Dan vrees ik dat u niet uit genade zalig bent geworden en het dus niet bent. Er kan alleen een roemen in Góds werk bestaan. Alleen dát roemen heeft bijbelse gronden, en alleen daarmee wordt God geëerd. En door bij dat woord ook de daad te voegen (2: 10). Heiliging hoort onlosmakelijk bij de rechtvaardigmaking. Niet als een werk dat nog door ons volbracht moet worden, want ook de heiliging is in Christus volbracht, maar als lofoffer van dankbaarheid. Gode dankbaar voor zó’n grote genade (Psalm 116: 12-19).

Wat is nu de reden van deze levendmaking met Christus? Ja, Gods ontferming. Maar die ontferming, waar komt die vandaan? Uit de liefde van God voor ons. “Dit heeft Hij gedaan vanwege de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs (!) toen wij dood waren door de overtredingen. Uit genade bent u zalig geworden.” Gods liefde is de bron waar genade uit voortvloeit. Die liefde gaat zover dat Hij ons liefhad zélfs toen wij dood waren… Anders had God nooit Zijn Zoon gezonden. Christus gaf Zijn leven voor vijanden. Dat is die genade waaruit u en ik zalig moeten worden: krijgen wat je niet verdient. Omdat God liefde is. U kunt het vandaag nog krijgen. Geloof dat alle beloften in Hem vervuld zijn, en u mag gaan delen in Christus’ heilswerk.

E.C. de Waard

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Schrijf- en gebedsochtend

Inmiddels is het een jaar geleden dat we gestart zijn met de schrijf- en gebedsbijeenkomsten van ‘Women to women’, een initiatief vanuit Open Doors. We komen om de twee maanden met een groep vrouwen bij elkaar om te bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd en hen te bemoedigen met een kaartje. Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst, die zal zijn op vrijdag 23 november. De inloop is om 09.00 uur en we starten om 09.15 uur. De bijeenkomst is op Kemphaan 10, bij Sandra van de Wetering. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Collecteer mee!

In de week van 17-22 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Bij het collecteren kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Met slechts één à twee uur van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage aan onze stichting! Iedereen die een steentje bij wil dragen kan zich aanmelden bij Ger Koekkoek (secretaris@stichtingbuitenhof.nl).

Gespreksbijbel HSV voor ieder gezin

Misschien heeft u het ook gezien: Er is een Gespreksbijbel uitgekomen op basis van de Herziene Statenvertaling. Eigenlijk is deze Bijbel een soort gezinsbijbel, waarbij naast de complete tekst van de HSV, ook gespreksvragen, afbeeldingen, stukjes uitleg en meer van dit soort aanvullingen zijn opgenomen. Al eerder is op deze manier ook de Studiebijbel uitgekomen, maar deze Gespreksbijbel is veel meer gericht op gezinnen. Bij het Bijbellezen in het gezin helpt deze uitgave ook om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze kleurrijke uitgave is zeker ook geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. En eigenlijk zou deze Gespreksbijbel in elk gezin een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

Gemeenteactie

Als gemeente willen we, net als een paar jaar geleden met de Studiebijbel, ook nu weer een actie op touw zetten. Zeker rond het einde van het jaar met de feestdagen is het een mooi cadeau om te geven aan uw eigen gezin, of aan het gezin van uw kinderen of misschien wel op een andere manier. Als we deze Gespreksbijbel gezamenlijk inkopen, zorgt dat ook nog voor een kortingspercentage, waardoor de prijs nog aantrekkelijker wordt. Normaal kost deze Gespreksbijbel € 49,-, maar met Rinnah hebben we afgesproken dat wij deze met 10% korting bij hen kunnen bestellen en als we echt grote aantallen bij hen kunnen bestellen, kan die korting nog verder oplopen. In ieder geval gaat u niet meer betalen dan € 44,10.

Bestellen

Als we dit met elkaar doen hebben we drie doelen in één: U hebt een geweldig mooie Bijbel voor uw gezin, we helpen met elkaar Rinnah in moeilijke tijden voor christelijke boekhandelaren en uw portemonnee merkt ook nog een voordeel.  U kunt de Gespreksbijbel bestellen door een mail te sturen naar gespreksbijbel@hghg.nl of als u geen mailadres hebt bel dan naar 63 47 16 (bij geen gehoor, spreek dan het antwoordapparaat in met uw bestelling, naam en adres). Doe dat wel voor 1 december, want dan kunnen we ervoor zorgen dat begin december de Gespreksbijbels zijn af te halen. (Dus niet zelf bestellen bij de Rinnah, de kortingen gelden alleen als we er een grote bestelling van maken als gemeente)

Wilt u een inkijkje hebben in deze Gesprekbijbel, dan kunt u deze op internet vinden: http://www.royaljongbloed.nl/hsv-gespreksbijbel.

Kees Pille en Theo de Koning

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 november

Afgelopen week zijn er tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is er geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met vrachtwagens worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. Als diaconie willen we u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en bevelen wij u de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Verkoopdag vrouwenvereniging

Hartelijk willen we alle bezoekers van de verkoopdag bedanken voor hun komst naar De Parel. Het was een gezellige dag vol ontmoetingen in de koffiehoek en aan de verkooptafels.

De opbrengst van de verkoopdag was € 4.970,25. Een prachtig bedrag. Van Blik op Maat ontvingen we een gift van € 500,- die ook besteed zal worden aan zending en evangelisatie.

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 14 november is er weer Bijbelkring. We zijn dan toegekomen bij hoofdstuk vier van het Johan-nesevangelie. We overdenken dan vanaf vers één tot en met vers 42. Een goed samenzijn is onze wens.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 09.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 november komt de kring bijeen bij de fam.  Batenburg, Lange Griendsweer 85. Wim van der Giessen zal met ons Psalm 13 bespreken. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

 

Sponsoractie meisjesclub

Maandagavond 19 november organiseert de Meisjesclub een ‘heerlijk avondje’. We verkopen broodjes worst, warme chocolademelk met slagroom, versgebakken taarten en koekjes. Welkom tussen 18.00-21.00 uur in De Wagon. De opbrengst gaat naar onze Woord en Daad sponsorkindjes. Zien we u dan? Gezellig!

Zending

Beste gemeenteleden

In het weekend van week 49 hoop ik met een aantal personen af te reizen naar Duinkerke.

Daar willen we hulp en producten aanbieden aan vluchtelingen die daar verblijven.

Hierbij willen we u vragen of er producten zijn die u kunt missen voor deze mensen. Te denken valt aan; kleding, schoeisel, slaapzakken, dekens, pannen en verpakt voedsel.

De reis betreft een prive-initiatief.

Tot 1 december 2018 is het mogelijk om de producten af te geven op het volgende adres; Kramsvogel 6. Alvast hartelijk dank,

John Boogaard

Evangelisatie

Vrouwenmorgen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henny de Koning, tel. 63 12 73.

 

 

Gastheren/-dames Open Kerk gezocht

Driemaal per jaar is de kerk open voor bezoekers: tijdens de winterfair, braderie en open monumentendag. Mensen uit ons dorp en daarbuiten vinden een warm welkom in onze Oude Kerk waar middels een thema iets van het geloof wordt uitgebeeld en vaak lokale organisten hun talenten laten horen. Mooi om zo als kerk beschikbaar te zijn voor een blik of gesprek!

De evangelisatiecommissie zoekt naar mensen die bij de winterfair van 30 november, maar graag ook daarna, als gastheer of -dame willen meewerken. In deze rol nodig je mensen uit in de kerk, heet je hen welkom, bied je koffie/thee aan en ben je beschikbaar als luisterend oor. Ook zoeken we mensen die op de voorgaande avond (in dit geval donderdag 29 nobember) willen helpen de kerk gereed te maken. Bij interesse of vragen, neem contact op met Klazina de Rover, deroverphilip@gmail.com, 61 11 23.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Afgelopen zondag zagen we hoe Simson zich opnieuw liet leiden door zijn ogen. In Gaza sliep hij met een publieke vrouw. De vraag werd gesteld: Waar kijken wij naar en wat doen we met verkeerde beelden? Gaan we mee met de zonde of vluchten we weg? Wat is het wezenlijk dat we wandelen met God, dagelijks met Hem sprekend en naar Hem luisterend. Ondanks zijn zonde werd Simson ook gebruikt om een overwinning aan de dag te leggen. Hij droeg de poort van Gaza naar de top van de berg die ze vanuit Hebron konden zien. In Simsons optreden schittert iets van de Verlosser. De steen die afgewenteld werd van het graf is in feite een zelfde teken als de poort op de bergtop. Jezus is overwinnaar. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen (Efeze 4: 8).

Pastoraat

Troostvolle woorden staan er in Psalm 23. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij”. (Psalm 23: 4)

Giften

Voor de diaconie ontving ik € 20,-. Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en twee giften van € 10,-. De Heere zegene u en uw gaven.

20+

Sacramenten, wat betekenen die voor mij?  Een groep jonge mensen uit de gemeente, twintigers, wil graag  nadenken over vragen en thema’s uit de Bijbel en de geloofsleer. Aankomende zondag 11 november na de avonddienst in de Nieuwe Kerk willen we met elkaar nadenken over de sacramenten. Vooraf nemen we de tijd om onze indrukken over de preek met elkaar te delen. Ben je twintiger? Van harte welkom in de bijzaal van de Nieuwe kerk direct na de dienst op zondagavond.

Arjen Versluis en Jan Egas

Bijbelkring

Vorige keer ging de Bijbelkring niet door vanwege de geboorte van Juda. We hopen nu op 14 november 1 Samuel 2: 11-26 te bespreken. Het gaat om hoofdstuk twee van het boekje Uw dienaar luistert. Leest u het van te voren alvast even door? In de eerste helft van de avond zal ik het Bijbelgedeelte verder inleiden. Na de pauze bespreken we de vragen. Misschien goed om alvast even naar de vragen te kijken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Jong en oud van harte welkom!

Gelezen

‘De christen die de zondag heiligt, mag de zondagsrust ervaren als afstraling en belofte van de eeuwige rust in de Schepper, Verlosser en Voleinder van deze wereld.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik de tweede morgendienst in de Oude Kerk te leiden. Het is een leerdienst waarin we stilstaan bij het tweede gedeelte van Zondag 7 en Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar om de geloofsinhoud. Wat het evangelie ons leert wordt in de Twaalf Artikelen vervat. De zondagen 7 en 8 vormen in feite de aanloop naar bespreking van de Twaalf Artikelen. De hand-out ligt voor de dienst klaar in de hal van de kerk.

In de Nieuwe Kerk gaat zondagmorgen onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. W. Arkeraats voor. Het is een zegen voor hem en ons dat hij de gezondheid heeft om zijn krachten en gaven van tijd tot tijd in te zetten voor onze gemeente. Voor de avonddienst wordt ds. J.M. Molenaar uit Ede verwacht. Een gezegende zondag toegewenst rond het Woord van God en hartelijk gegroet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed?

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28

Verantwoording

Ouderling Kraaijeveld ontving tijdens bezoek € 16,- aan collectebonnen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdrager

In de laatste vacature van ouderling voor onze wijkgemeente, is door de gemeente alleen de naam ingediend van: W. Burggraaf.

Omdat er niet meer kandidaten zijn ingediend, dan dat er vacatures zijn, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 5 november j.l. deze broeder verkozen verklaard. Hem is gevraagd uiterlijk donderdag 15 november zijn beslissing kenbaar te maken. Wij wensen hem veel wijsheid toe bij het nemen van zijn beslissing en hopen dat hij, van onze Hemelse Vader, vrijmoedigheid mag ontvangen om dit ambt te mogen aanvaarden. Ook vragen wij u, als gemeente, biddend om Willem heen te staan, in het nemen van zijn beslissing.

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Wij herinneren u aan de volgende cursusavond op maandag 12 november om 20.00 uur in De Parel.

Ontmoeting na de dienst

Graag herinneren wij u aan de ontmoeting na de dienst a.s. zondag in De Parel.

Citaat

‘Geloof is getrooste vertwijfeling.’

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

We dragen de familie Haverkamp voortdurend op in onze gebeden.

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Eigenlijk is iedere dag een dankdag, een dag ontvangen door de gunst van onze God.

De schoonheid van India staat in schril contrast met de vijandschap tegenover christenen die daar leven. Ze worden buitengesloten door radicale hindoes en de regering kijkt weg. Bid om bescherming en standvastigheid voor Indiase christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, de nabijheid van de Heere toegewenst. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter al wat we meemaken, gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,-

Hand-out

Zondagmorgen zal de preek gaan over de vragen 23 en 24 van de Heidelberger Catechismus. Bij binnenkomst van de kerk kunt u de hand-out meenemen zodat onder de preek de lijn gevolgd kan worden.

De Waarheidsvriend

Afgelopen weken was de mogelijkheid om een exemplaar van ’De Waarheidsvriend’ mee te nemen. Deze werden ter beschikking gesteld omdat onze predikant, ds. W.J. Westland, de meditaties verzorgde. Hopelijk heeft u ook andere artikelen in dit weekblad gelezen. Dit weekblad, een uitgave van de Gereformeerde Bond, willen we aanbevelen, omdat het ook toerust op ons staan in kerkelijk Nederland zowel theologisch als praktisch.

Gelezen/gehoord

De diepste laag van het Woord is het Evangelie van de verkiezende liefde van God.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 10 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs –   De Parel

Zondag 11 november

na de morgendienst: ontmoeting in De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 12 november

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 13 november

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora –

Woensdag 14 november

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï   De Parel

19.00-20.00 uur Leerkring 1+ –   De Parel

19.30 uur Mannenvereniging   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost –   De Parel

Donderdag 15 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt –   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid –   De Parel

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 16 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ger. kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Varia

Geloof en autisme bij tieners

Tieners met autisme houden van helderheid en concrete taal. Uitgeverij Columbus komt daarom nu met een dagboek, speciaal geschreven voor tieners met autisme. Een dagboek zonder beeldtaal. Het dagboek is geschreven door mannen en vrouwen die ervaring hebben met tieners met autisme, professioneel danwel in hun persoonlijke leven. De kernredactie bestaat uit Jenneke Wolvers, stafmedewerker bij de oudervereniging ‘Op weg met de ander’, en Tera Voorwinden, neerlandicus, theoloog en moeder van een zoon met autisme. De overdenkingen zijn geschreven door onder anderen Hanneke Schaap (psycholoog en theoloog), Nico van der Voet (theoloog en docent), Jentske de Vries (GZ-psycholoog en autismedeskundige), Gert van den Brink (predikant) en Mariska Dijkstra (journalist bij het Reformatorisch Dagblad en ervaring met autisme in haar gezin).

Aanbevelingen

Jenneke Wolvers (moeder van een zoon met autisme en auteur): ‘Ik ben graag op het initiatief voor dit dagboek ingegaan. Voor veel van deze tieners is de Bijbel een moeilijk boek. Ik hoop dat het dagboek hen helpt,  zodat zij Gods Woord beter lezen en begrijpen en zodat hun geloof wordt versterkt.’

Hanneke Schaap (rector Kennisinstituut Christelijke GGZ, expert op het gebied van autisme en auteur)  zegt: ‘Al jaren krijg ik de vraag naar een duidelijk dagboek voor jongeren en volwassenen met autisme. Supergoed dat dit boek er nu eindelijk is! Ik hoop van harte dat het jongeren helpt om zekerheid te vinden in het woord van God’.

Presentatie

Het dagboek wordt op donderdagavond 15 november gepresenteerd tijdens een mini-symposium. Hanneke Schaap houdt een lezing over geloof en autisme bij tieners. Ook zijn er verschillende workshops rond de thema’s geloof, kerk en school. U bent van harte welkom bij de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Inloop 19.30 uur; het programma start om 19.45 uur. Graag vooraf aanmelden via www.opwegmetdeander.nl/bijbelsdagboek. De avond kost € 3,50, te voldoen bij de opgave.

Amerikaanse professor geeft beeldende Synodelezing in de Grote Kerk

Woensdagavond 14 november 2018 geeft hoogleraar Donald Sinnema uit Holland (Michigan) een voor ieder toegankelijke lezing getiteld: ‘A virtual tour of the Synod of Dordt’. Sinnema zal op geheel eigen, karakteristieke wijze een levendige voorstelling geven over de geschiedenis van de synode. Een prachtige kans op een losse, laagdrempelige en humorrijke manier meer te weten te komen over deze unieke kerkvergadering met impact tot op vandaag de dag. Het programma neemt een klein uur in beslag. De organisatie is in handen van het Reformatie Instituut Dordrecht (RID), verantwoordelijk voor de randprogrammering rondom het internationale congres als onderdeel van het gemeentelijke herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’. De avond begint om 19.45 uur en is vrij toegankelijk. Het adres van de Grote Kerk is Lange Geldersekade 2 Dordrecht. Voor meer informatie zie: www.reformatieinstituutdordrecht.nl.

Muziek uit de tijd van de Dordtse Synode in de Augustijnenkerk

Donderdagavond 15 november 2018 treden Gerard de Wit, kistorgel/ hoofdorgel en Johanneke de Wit, blokfluit op in de eeuwenoude Augustijnenkerk te Dordrecht.

U hoort tijdens dit vrij toegankelijke concert schitterende muziek uit de tijd van de Synode. Het echtpaar Gerard en Johanneke hebben deze muziek speciaal voor vanavond uitgezocht en ingestudeerd. Het belooft een unieke avond te worden. Het concert wordt in het kader van de herdenking 400 jaar Synode georganiseerd.

Al jaren is Gerard volop actief in het uitvoeren en promoten van barokmuziek. Nog voor de afronding van zijn studies richtte hij een kamerkoor op met in het bijzonder aandacht voor het zeventiende en achttiende-eeuws repertoire. Sinds de oprichting van het barokorkest Dutch Baroque Orchestra in 2014, heeft dit kamerkoor de naam Dutch Baroque Vocal Consort. Gerard is artistiek leider van Stichting Dutch Baroque. Gerard en Johanneke treden ook vaak samen op om hun grote passie uit te oefenen.

Het concert begint om 20.15 uur en de toegang is vrij. Na afloop wordt aan de bezoekers een hapje en drankje aangeboden in de kerk. De Augustijnenkerk bevindt zich aan de Voorstraat 216 te Dordrecht. Allen hartelijk welkom.

Chr. gemengd koor Asaf zingt over ‘Vertrouwen’

Zaterdag 10 november 2018 hoopt het Christelijk Gemengd Koor ‘ASAF’ uit Papendrecht een concert te geven in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Er zullen diverse bekende solisten meewerken: André de Jager (orgel), Severin van Dijk (fluit), Jolanda den Houter (hobo), Matthijs Valkenwoud (trompet) en Arjan Wouters (vleugel). De sprekers zijn ds. Johan Duijster en Rianne Noorland. De avond staat onder de algehele leiding van Hans Blijderveen.

Het thema van deze avond is: ‘Vertrouwen’, een thema dat ten gehore gebracht zal worden in de liederen.  De koorzang wordt afgewisseld met gesproken teksten en daarnaast is er ruimte voor samenzang en een muzikaal  intermezzo.  Gods  grootheid en trouw loopt zo als een rode draad door het hele programma heen. Van dit concert zal een live-cd worden opgenomen. Deze is na afloop van het concert te bestellen.

De avond begint om 20.00 uur; de kerk is open om 19.30 uur. Toegangsprijs: € 12,50, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kaarten zijn te koop bij de koorleden en bij Chr. Boeken & Muziek Sjaloom, Veerpromenade 18 in Papendrecht.

Reserveren kan ook via asafpapendrecht@upcmail. U bent van harte welkom!

Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordt

De bekende Groningse schilder Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordrecht. Na grote exposities in binnen- en buitenland, is van november 2018 tot mei 2019 een beperkt deel van zijn oeuvre te zien.

Henk Helmantel (1945) wordt gezien als één van de belangrijkste representanten van het hedendaags realisme. Hij is beroemd geworden met zijn lichte, serene stillevens, maar schildert ook veel kerkinterieurs.

Ode aan de Synode

400 jaar geleden werd de Synode van Dordt gehouden. Dordrecht organiseert onder de naam Ode aan de Synode vanaf november 2018 tot mei 2019 diverse publieksactiviteiten ter herdenking van deze historische gebeurtenis. Helmantel vervaardigde voor deze expositie een aantal schilderijen. Hij liet zich in enkele stillevens inspireren door attributen uit de tijd van de Synode uit het Depot van het Dordrechts Museum.

Opening van de expositie

De opening van de expositie vindt op 24 november plaats. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart zal vanaf 13.30 uur met bewerkingen van liederen uit de tijd van de Synode iedereen attenderen op de bijeenkomst.

De openingshandeling zal worden verricht door de geboren Dordtenaar, René Paas, thans Commissaris van de Koning van Groningen. Ook Helmantel zelf zal het woord voeren.

Na het officiële gedeelte bestaat de gelegenheid de expositie te bekijken onder het genot van een hapje en drankje.

Openingstijden expositie (24 november 2018 – 26 mei 2019)

November – Maart: wo-zo 12:00-16:00 uur

April – mei: di-za 10:30-16:30 uur

Voor meer informatie over de expositie kunt u vinden op

https://helmantelindordrecht.nl

Concert Trinitatiskapel zaterdag 24 november

Dit concert is het laatste concert in de Alisa van Dijk concertserie 2018. Ze hoopt op zaterdag 24 november 2018, samen met Johan den Hoedt (orgel en piano) en Edwin Vooijs (orgel en piano) een schitterend concert te verzorgen in de mooie akoestische eeuwenoude Trinitatiskapel.

U hoort deze middag een zeer afwisselend programma met onder andere prachtige solo‘s en een vierhandig spel.

Na afloop is er in de Kosterij een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje!

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Aanvang: 15:30 uur (kerk open vanaf 15:00 uur).

Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten.

Meer info: www.alisavandijk of bel 06-45152191.

Hartelijk welkom!

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 11 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Margriet Verschoor, Janette Egas, Thirza Baks

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 630072

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 91: 5

avonddienst: Psalm 126: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. C. J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

H.C. zondag 8

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk,

Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Arkeraats

18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Lieke Koutstaal,

Groep B: Marit Bom, Marten Slob, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A: Corrie van der Meijden, Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Annelie Egas

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn?

“Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.”

Numeri 13: 33

Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem te horen en Hem te volgen in dat wat Hij voor je heeft klaarliggen, dan kan dat overweldigend zijn. Ik hoop dat u dat herkent en dat u regelmatig ervaringen met God hebt waardoor u verlangt naar veel meer van God. Dat zou een persoonlijke geloofservaring kunnen zijn, maar nog veel meer zou dat ook iets kunnen zijn waarin God u wil gebruiken om een zegen te zijn in deze wereld. En uitdelen van het Koninkrijk van God geeft ook veel zegen voor uzelf. Dat voelt als een prachtig mooi en nieuw land.

Alle nieuwe dingen van het Koninkrijk van God zijn ook al stukjes van het nieuwe land dat voor ons ligt. Stukjes van de hemelse heerlijkheid die we nu al ervaren. Alleen klinkt dit vaak veel makkelijker dan dat het is. Getuigen van uw geloof, misschien is dat juist wel zo lastig. Bidden met zieken, doe het maar eens. Dat is juist iets waar u misschien wel eerder voor terugschrikt dan dat u een stap doet in dat nieuwe land van Gods Koninkrijk. Ervaringen die de Bijbel lichtstralen van de toekomende tijd noemt, maar die ook zo spannend zijn.

Gaat u even mee naar de grens van Kanaän. De grens waar de woestijn ophoudt en Kanaän begint. Voor het volk Israël ligt het beloofde land. Het schittert van heerlijkheid, het vloeit over van melk en honing. Waar Israël in Egypte gewend was om water te moeten halen, is het land Kanaän een land waar de regen van tijd tot tijd valt. Een vruchtbaar land, waar je als Israëliet zeker naar verlangt, na de woestijntocht van Egypte naar Kanaän.

Wat Israël ziet, daar aan de rand van de woestijn, zijn voor hen ook lichtstralen van de toekomende tijd. Nog wel een aardse tijd, maar wel een tijd vol heerlijkheid en beloften van God. Het enige dat ze nog moeten doen is het land innemen. En dat zou geen probleem hoeven te zijn, want God had beloofd dat dit land voor hen zou zijn. En de ervaringen onderweg waren groots. Zolang het volk op God vertrouwde, was er onderweg niet ene vijand overgebleven en elk probleem werd met God overwonnen.

En dan staan ze voor het beloofde land en stuurt Mozes twaalf verspieders het land in. Alles wat ze op afstand zagen was nog maar een kleine afspiegeling van wat het land werkelijk was. De twaalf mannen die het land ingetrokken waren, hadden gezien hoe het werkelijk was. Er waren geen woorden voor om te vertellen hoe prachtig het land was. Je zou zeggen: ‘Opstaan met God en innemen dat land’. Als verspieder met zoveel ervaringen met God, zou je toch niet kunnen bedenken dat dit land aan je voorbij zou gaan?

Maar dan komen die mannen terug na veertig dagen en ze vertellen in een paar zinnen hoe prachtig het land is, maar na die paar zinnen slaat de toon om en gaat het alleen nog maar over alle ‘ja-maars’. Het enige wat ze nog doen is vertellen dat het prachtig is, maar het is vooral onmogelijk om dat land in te nemen. Er zijn sterke volken, er zijn vooral ook veel reuzen en het is niet in te nemen. Daar sta je dan, op de rand van een land waarin overvloed en heerlijkheid is, maar omdat er reuzen zijn, blijf je staan en vertrouw je niet op God, Die al zoveel wonderen had gedaan.

Het is de keus tussen een leven waarin je Gods heerlijkheid en glorie mag voelen of een leven in de woestijn. Het is òf iets van de hemel ervaren op aarde òf een schraal leven in een hordroge woestijn. En de keus ligt bij het volk. Vertrouwen ze God en gaan ze met Hem dat land in, of kijken ze naar de onmogelijkheden en de reuzen en blijven ze in de woestijn.

Ja, dat was Israël. Maar nu wij, u en ik. Waar kiezen wij voor? Juist ook in onze relatie met God? Gaan wij met Hem het nieuwe land in? Het land waarover we dagelijks bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’ en waar we nu al iets van mogen zien als we Zijn Koninkrijk op aarde al zichtbaar maken? Of blijven we in de woestijn van wel geloven in God, maar toch blijven zitten waar we zitten? Er zijn zoveel reuzen waardoor we niet durven en waardoor het niet kan. Of zeggen we: Wat nu reuzen? Mijn God is veel sterker dan al die reuzen en met Hem zal ik gaan en doen wat Hij vraagt van mij en zal ik al iets ervaren van het nieuwe land van de Overkant.

Theo de Koning

________________________________________________________

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Een cadeautje in uw brievenbus

Binnenkort valt het magazine PUUR Dankbaar in uw brievenbus. PUUR Dankbaar is een kleurrijk magazine voor en door Hardinxvelders, dat u wordt aangeboden door zes plaatselijke kerken. Ook onze kerk heeft hieraan meegewerkt. Deze editie is alweer het vijfde nummer in een reeks van bladen gekoppeld aan christelijke feest- en gedenkdagen. In dit nummer ligt de focus op dankbaarheid. Het thema past mooi bij Dankdag op woensdag 7 november. Inwoners uit Beneden- en Boven-Hardinxveld vertellen wat hen dankbaar stemt en u zult vast en zeker bekenden tegenkomen. De redactie hoopt op een warme ontvangst.

60 jarig bestaan vrouwenvereniging Ons Genoegen

Graag nodigen wij onze leden en belangstellenden uit om dit jubileum met ons te vieren. Tevens zal dit de laatste keer zijn dat wij als vrouwenvereniging Ons Genoegen bij elkaar komen, achter de oude kerk.

Ds. W.J.Westland hoopt voor ons de meditatie te houden; mw. Arkeraats  zal de (Kerst-)kaarten meebrengen.

Aan de hand van een diapresentatie zullen we een terugblik geven van onze verenigingsjaren, en van ons op 31 augustus gemaakte jubileum Linge-vaarreisje.

Donderdag 8 november

19.30 uur – 22.00 uur

Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Wij heten leden en gasten graag van harte welkom!    

a3 Alblas en Jannie Sterrenburg

Extra mededeling:

Onze vereniging houdt na 60 jaar op te bestaan, maar we hopen met Gods hulp vanaf januari 2019 op elke eerste donderdagmiddag van de maand van 14.30-16.30 uur rondom Gods Woord samen te komen bij a3 alblas, Groen van Prinstererstraat 36. Tel. 61 50 93.  Ook nieuwe gezichten zijn daar van harte welkom!

Opbrengst huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

De 16e huis-aan-huis collecte heeft het mooie ronde bedrag van € 6.000,- opgebracht!

Dit is ruim 16% meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!!

Onze dank gaat ook naar de trouwe coördinatoren, blokhoofden en hun ruim 100 collectanten! Waar zouden we zijn zonder deze kanjers.

Na 16 jaar heeft onze coördinator van Beneden-Hardinxveld besloten te stoppen omdat er andere vrijwilligerstaken op haar pad zijn gekomen.

Heel hartelijk bedankt voor je inzet zoveel jaren!

We zijn erg blij dat we een opvolgster hebben gevonden: Carolina Brieffies. Veel succes gewenst!

Veel punten om dankbaar voor te zijn.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer

NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

Dankdag

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid met het thema: ‘Alles geef ik u (met hart en ziel)’ Markus 12: 38-44. Er zal gecollecteerd worden voor Dorcas. Voor meer info over Dorcas, zie elders in de kerkbode.

Een aantal basisscholen zijn vrij deze dag, zodat de ouders en kinderen naar de dienst in de oude kerk kunnen komen. De kinderen van de Rehobothschool zijn niet vrij maar gaan ‘onder schooltijd’ naar de morgendienst. Veel kinderen komen alleen via school in aanraking met Gods Woord. Op de bid- en dankdag komen ze in de kerk. Wilt u deze kinderen in uw gebeden meenemen zodat ze geraakt worden in hun hart door de liefde van onze Heere Jezus.

Om het thema thuis en in het gezin te behandelen is er een gezinsgids beschikbaar die verspreid is via de scholen en te downloaden op de website HGHG.

We hopen en bidden dat het thema in de gemeente tot zegen en opbouw mag zijn.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2018

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Ook in 2018 organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie. In de week van 4 tot en met 11 november staat Nederland in het teken van de Dorcas Voedselactie voor armen in voornamelijk Oost-Europa. De voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost-Europa vaak ontroerd van worden. Het is geweldig dat vele vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht.

U kunt weer voedselpakketten afgeven in onze beide kerken. In de Oude kerk ’s morgens in het portaal aan de Kerkweg en ’s avonds in de Jeugdzaal. In de Nieuwe kerk ’s avonds in de zaal van de oppas.

Een voedselpakket bestaat uit houdbare producten:

 • 1 pak Liga (geen milkbreak),
 • 1 pak theebiscuit,
 • 1 blik limonadesiroop (geen plastic fles),
 • 2 plastic flessen zonnebloemolie,
 • 2 blikken groenten(800 gr, geen glazen potten),
 • 2 blikken witte of bruine bonen (800 gr, geen glazen potten),
 • 1 blik vruchten(800 gr),
 • 3x 1 kg rijst,
 • 1 pak suiker à 1 kg,
 • 2 pakjes thee,
 • 3 x pasta (macaroni, spaghetti e.d., 500 gr),
 • 2 potten jam,
 • 2 tandenborstels en 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften verzoeken we u geen andere producten in de doos doen. Let op de houdbaarheidsdatum (minimaal 6 maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van het pakket zorgen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 9 en zaterdag 10 november bij supermarkt Timmer boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Voor het inzamelen van voedsel in de winkel zijn vrijwilligers nodig. Heeft u een paar uurtjes over om mee te helpen, belt u dan naar Adri Pille, tel. 614067. Er is ook de mogelijkheid om oude mobiele telefoons in te leveren. Dorcas krijgt hier geld voor. Zondag 11 november is de diaconale collecte bestemd voor de transport- en distributiekosten van de voedselactie. We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook nu op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2018

Omschrijving

Ontvangen(€)

Begroot(€)

Saldo(€)

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

128.482

127.500

982

Overige collecten en giften

8.334

7.125

1.209

Erfenissen en legaten

97

2.250

– 2.153

Totaal

136.913

136.875

38

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst bijna gelijk is aan de begroting.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2018 is  € 270.228 ontvangen (bijna 86% van het begrote bedrag van € 314.500 / ruim 84% van het toegezegde bedrag van € 320.578). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het

toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen,

zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Waarde collectebonnen m.i.v. 2019

Bij het opstellen van de begroting van 2019 is door ons college besloten de waarden van de collectebonnen aan te passen. De huidige waarden zijn nu minimaal 3 jaar in gebruik geweest.

Inmiddels zijn diverse prijzen en daarmee de kosten gestegen.

Er is voor gekozen om niet alle waarden aan te passen om daarmee de brede keuze in stand te houden.

De nieuwe waarden worden € 0,80, € 1,-, € 1,25, € 1,55, € 2,- en € 3,- (per vel van 20 bonnen € 16,-, € 20,-, € 25,-, € 31,-, € 40,- en € 60,-). Voor enkele soorten ziet het er naar uit dat de huidige voorraad bonnen niet toereikend is voor dit kalenderjaar. Daarom zal als de huidige voorraad van een soort op is de nieuwe bonnen gebruikt gaan worden zodat in een enkel geval de prijsverhoging iets eerder wordt toegepast. De reden daarvoor is dat het bijdrukken van een kleine hoeveelheid nieuwe bonnen (veel) extra geld gaat kosten. De overige waarden zullen in iedere geval per 1 januari 2019 toegepast gaan worden. Wij rekenen op uw instemming.

Nieuwe rekeningnummers

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. 

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Uw bijdrage voor de solidariteitskas kunt u nog overmaken naar het rekeningnummer dat op de brief vermeld staat, maar u kunt ook gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

Oud

Nieuw

Algemene rekening

NL45 FVLB 0227 0726 18

NL46 RABO 0373 7195 66

Vrijwillige Bijdrage en solidariteitskas

NL87 FVLB 0227 1117 29

NL46 RABO 0373 7197 60

Kerkblad en –radio

NL49 FVLB 0227 0718 67

NL24 RABO 0373 7195 74

Zendingscommissie

NL69 FVLB 0227 1041 96

NL43 RABO 0373 7196 20

Commissie Linken

NL28 FVLB 0227 0810 72

NL77 RABO 0373 7195 90

Jeugdcommissie

NL77 FVLB 0227 1038 58

NL90 RABO 0373 7197 44

De Parel

NL07 FVLB 0227 0781 52

NL02 RABO 0373 7195 82

Zondagsschool

NL82 FVLB 0227 1046 41

NL65 RABO 0373 7196 12

Kinderclub Ithai

NL12 FVLB 0227 1119 15

NL18 RABO 0373 7197 79

Meisjesclub Niet in Eigen Kracht

NL66 FVLB 0227 1071 60

NL24 RABO 0373 7196 71

Jongensclub Wegwijs

NL76 FVLB 0227 1078 53

NL37 RABO 0373 7197 28

Tussenclub de Brug

NL05 FVLB 0227 1063 18

NL68 RABO 0373 7196 55

Jeugdver. Ichthus

NL75 FVLB 0227 1087 44

NL15 RABO 0373 7197 36

Zendingsver. Ora et Labora

NL59 FVLB 0227 1054 43

NL15 RABO 0373 7196 39

Vrouwenvereniging Dorcas

NL34 FVLB 0227 1051 17

NL90 RABO 0373 7196 47

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

NL04 FVLB 0227 1072 09

NL71 RABO 0373 7196 98

Buurtclub de Vlieger

NL85 FVLB 0226 6097 90

NL71 RABO 0373 7197 95

Jeugdkamp Het Driespan

NL77 FVLB 0227 2230 71

NL93 RABO 0373 7197 87

Kiesvereniging

NL32 FVLB 0227 1075 78

NL87 RABO 0373 7197 01

Rommelmarktcommissie

NL58 FVLB 0227 1063 34

NL46 RABO 0373 7196 63

Chr. Volksbibliotheek

NL36 FVLB 0227 1111 92

NL68 RABO 0373 7197 52

Comite Welkom

NL57 FVLB 0227 1042 18

NL87 RABO 0373 7196 04

De officiële benaming van de meeste rekeningnummers is: Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld inz. (naam vereniging/commissie/club).

De rekeningnummers van de diaconie wijzigen niet.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

 

Kerstactie Zondagsschool 2018

Begin November worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe nummer is: NL65RABO0373719612 t.n.v Herv.gem.Giessendam-NederHardinxveld, inz. Zondagsschool.

Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

Nellie Wijnja, penningmeester

Zending

Inkomsten zendingscommissie derde kwartaal

Juli

Zendingsbusjes: € 339,-

Gift: € 10,-

Augustus

Zendingsbusjes: € 2460,-.

Collecte en gift op 26 augustus bestemd voor

Morgenster ziekenhuis Zimbabwe: € 2990,-.

Giften: €75,-.

September

Zendingsbusjes : € 3600,-.

Gift : € 10,-.

Een ieder weer hartelijk dank voor uw bijdrage aan het werk van de zending.

Wij bevelen het werk van zending en evangelisatie ook weer aan in uw voorbede.

Linken houdt u op de hoogte

Ds. Ad Vastenhoud heeft zich beroepbaar gesteld vermeldden we in ons vorige bericht. Al vrij snel daarna werd hij beroepen door de gemeente Dinteloord. Inmiddels kunnen we berichten dat Ad de vrijmoedigheid kreeg het beroep aan te nemen. Grote veranderingen voor hem, zijn gezin en ook voor de gemeente van de Bethlehemkerk. Met dit bericht kregen we meer gebedspunten, waarvan we er enkele met u delen.

DANK…

 • voor de duidelijkheid en leiding die ds. Vastenhoud heeft gekregen om het beroep naar Dinteloord te mogen aannemen;
 • voor de present actie tijdens de startdag waarin de kerk praktisch aanwezig mocht zijn in de buurt door schilderwerk en extra aandacht voor bewoners van een tehuis;
 • voor het positief verloop van een gesprek met de Algemene Kerkenraad van Den Haag voor het opnieuw aanstellen van een missionair predikant.

BID…

 • voor het vervolg van het traject een missionair predikant te mogen beroepen voor de Bethlehemkerk;
 • voor de familie Vastenhoud nu een intensieve periode aanbreekt van regelen en afscheid nemen;
 • voor de voorbereidingen van de kerstavonddienst;
 • om wijsheid voor de kerkenraad nu er een nieuwe missionair ouderling benoemd moet worden. De periode van de nu dienende ouderling is verstreken. Dit valt bijna gelijk met het vertrek van ds. Ad Vastenhoud. Dat de continuïteit niet in gevaar komt en God iemand bereid en geschikt maakt te dienen in dit ambt.

Commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

’s Morgens in de Oude Kerk en ’s avonds in de Nieuwe Kerk stonden we stil bij het eerste deel van Zondag 7. Sola Fide, was het thema van de preek. We dachten na over drie vragen: Waarom is geloof noodzakelijk? Wat is het geloof? Hoe kom je aan het geloof? Wij moeten deelkrijgen aan het heil. Door het geloof krijgen we dat. Het geloof zelf is een omhulsel dat ons deel geeft aan de rijke schat die er in Christus is. Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, waarbij de Heilige Geest ons helemaal in beweging zet. Dat geloof geeft niet zomaar op, maar richt zich telkens weer op het Woord van de Heere. Aanvechting en twijfel blijven ons niet bespaard. Het geloof is een onrustig ding (Luther). Maar het oprechte geloof weet in deze aardse werkelijkheid niet van ophouden, het zoekt telkens de toevlucht tot de Heere Jezus. Door het geloof laten wij Hem niet los, omdat Hij ons niet los laat.

Pastoraat

Allen die ziek zijn of zorgen kennen bidden wij de genade en de nabijheid van de Heere toe. Krachtig klinkt in Jesaja 43 die belofte, die er één is om je aan vast te klemmen, juist in de moeite van het leven: “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.(…) Want Ik ben de HEERE Uw God, de Heilige van Israel, Uw Heiland” (Jesaja 43: 2 en 3)

Kerngroepen

Zondagavond komen de verschillende kerngroepen weer bij elkaar. De 12 en 13 jarigen worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De 14 en 15 jarigen zijn welkom bij de fam. Batenburg, Peulenlaan 52. De jongeren van 16-21 jaar worden van harte uitgenodigd bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We zien uit naar een fijne en leerzame avond!

Gedenkdagen

Zo aan het begin van november zitten we in tussen twee bijzondere dagen. De 31e oktober bepaalt ons bij Gods zorg in de geschiedenis van de kerk. In de periode van de Reformatie kwam de Bijbel weer centraal te staan, in de kerk en ook in het gezin. Als Maarten Luther op de slotkapel van Wittenberg zijn 95 stellingen slaat, dan is één van die stellingen ook: ‘De ware schat der kerk is het heilige Evangelie van de glorie en van de genade van God’ (stelling 62). Dankbaar mogen we zijn hoe God voor Zijn Kerk heeft gezorgd. Hij doet dat tot op vandaag.

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Juist de afgelopen periode, die er één was van droogte, heeft ons geleerd dat we afhankelijk zijn van God. Kijkend naar wat hij geschonken heeft is er dan toch ook alle reden tot dankbaarheid. ’s Ochtends is er een dienst in de Oude Kerk. De deuren van de Nieuwe Kerk staan woensdagavond open om de dank voor God uit te zeggen en te zingen. Vanwege Dankdag zijn er geen catechisaties deze week.

Gift

Br. G. Boer ontving € 5,- tijdens een bezoek voor noodhulp aan Sulawesi. Bedankt voor uw gift!

Uit de pastorie

Wat zijn we verrast door de grote hoeveelheid kaarten die we ontvingen rond de geboorte van Juda. Niet alleen uit wijk Oost, maar ook volop uit de andere wijken. U en jou danken we daar heel hartelijk voor.

Gelezen

‘Dit is de spil waar het in het geloof vooral om draait: we moeten niet menen dat de beloften van ontferming die God geeft, alleen buiten ons waar zijn en in ons niet. Nee, we moeten ze juist innerlijk aanvaarden en zo tot de onze maken. Daaruit wordt pas echt het vertrouwen geboren dat de apostel elders ook wel vrede noemt. Het gaat hier om de innerlijke rust die het geweten ten overstaan van het oordeel van God kalm en onbevreesd doet zijn.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

Zondagmorgen zal ds. A. Stijf de dienst leiden. Hij is docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Zelf leid ik de avonddienst. We gaan verder met de geschiedenissen over Simson. Vorige keer hoorden we hoe Simson op zijn plaats kwam en optrad als richter en dan lezen we ook dat hij Israël twintig jaar richt. Het gaat echter weer mis. Aan het begin van Richteren 16 lezen we over het verblijf van Simson bij een hoer in Gaza. Ze proberen hem gevangen te nemen. Maar Simson loopt met de stadspoort op zijn rug de stad uit in de richting van Hebron. Wat dat alles ons vandaag te zeggen heeft hopen we te ontdekken. U en jou een zegenrijke zondag toegewenst.

Een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Ouderenpastoraat vanaf de leeftijd van 75 jaar

Bij de bespreking inzake de werkdruk van de predikanten, is door de AK aan onze wijkgemeente het advies gegeven, om serieus te kijken naar de werkwijze van wijk Zuid inzake het ouderenpastoraat.

Dit is tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad van 3 september j.l. besproken. Besloten is om dit inderdaad op te pakken. Inmiddels zijn 2 senioren-bezoekbroeders aangesteld. Dit zijn de oud-ambtsdragers Bakker en Koekkoek. Met ingang van heden zullen zij hiermee starten.

De doelgroep is gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Het doel is, dat ieder gemeentelid van 75 jaar en ouder, éénmaal per jaar, een pastoraal bezoek krijgt vanuit de kerkenraad (of van een senioren-bezoekbroeder).

Bij hen zal er rond de verjaardag van een kroonjarige een bezoek door een diaken plaatsvinden. De andere jaren zal er of een ouderling, of een seniorenbezoekbroeder (bij gemeenteleden tussen 75 en 85 jaar) of een predikant, resp. kerkelijk werker (bij gemeenteleden van 85 jaar en ouder) op bezoek komen. Dus ieder jaar een ander.

Op deze wijze hoopt de kerkenraad, naast een verlichting voor de predikant en kerkelijk werker ook meer structuur in het pastoraat aan de ouderen te hebben aangebracht.

Naast het bovenbedoelde reguliere pastoraat, vindt er door de predikant en kerkelijk werker onder deze gemeenteleden ook nog ander pastoraat plaats. Te denken valt aan het pastoraat aan de zieken, bij bijzondere gelegenheden waaronder huwelijksjubilea, alsmede het doen van begrafenissen en het bezoekwerk dat daarbij hoort.

Verdeling predikant en kerkelijk werker

Zoals reeds in het kerkblad van 24 augustus j.l. is aangegeven, heeft er een verdeling plaatsgevonden tussen de werkzaamheden van de predikant en de kerkelijk werker. Deze is als volgt:

De kerkelijk werker is pastoraal verantwoordelijk voor de wijken: 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 en 2.10.

De predikant is pastoraal verantwoordelijk voor wijken: 2.4, 2.5, 2.6. 2.7 en 2.8.

Hoe de indeling van de bovengenoemde wijken precies is, is terug te vinden op de website www.hghg.nl onder de kop ‘Informatie’ en dan ‘wijkgemeente 2 Noord – adressenlijst’. Voor degenen die geen computer tot hun beschikking hebben, zal er voor de Kerst door de diakenen een overzicht worden bezorgd, waarop de juiste indeling van de wijken te vinden is.

Bij aanvraag van pastorale hulp verzoeken wij u zo mogelijk direct in contact te treden met, of de kerkelijk werker, of de predikant, zoals hierboven staat aangegeven. Indien u er niet uitkomt, mag dit ook bij de scriba.

Bijstand in het pastoraat

Nu onze predikant zijn werkzaamheden niet kan verrichten, is voor de duur hiervan, gezocht naar een bijstand in het pastoraat. Uiteindelijk hebben we ds. E. van Rooijen uit Noordeloos bereid gevonden om ons voor 2 à 3 dagdelen in de week bij te staan voor pastorale werkzaamheden. Hij zal dus het pastorale werk op zich nemen, in de wijken waar ds. Berry Haverkamp voor verantwoordelijk was, terwijl Theo de Koning gewoon in zijn eigen wijken het pastorale werk blijft doen. Uiteraard zijn zij vrij om ook wel eens wat werkzaamheden van elkaar over te nemen. Wat onder pastoraat verstaan wordt, treft u aan in de laatste zin onder het hierboven genoemde kopje “Ouderenpastoraat”.

Piet de Groot, scriba

Introductie ds. Van Rooijen

Met ingang van 1 november mag ik in de gemeente als pastorale bijstand helpend werk gaan verrichten. Om het nieuwe en vreemde niet helemaal tot een verrassing te laten zijn, zal ik mij via het kerkblad voorstellen. Mijn naam is Evert van Rooijen, geboren in Vianen in 1954.

Na de studie in Utrecht en Leiden zien we terug op een drieëndertig jarig predikantschap in achtereenvolgens de Hervormde gemeenten van Beusichem/Zoelmond in de West-Betuwe, Ouderkerk aan den IJssel en tenslotte in Bleiswijk. Met ingang van 2018 ben ik in de omstandigheid van een vervroegde pensionering. Hierdoor is er tijd en ruimte om bijstandswerk in gemeenten te verrichten. Zo werk ik al een volle dag in Pernis en nu ook in Giessendam-Neder-Hardinxveld. Het is plezierig dicht bij onze woonplaats Noordeloos,  waardoor afstand geen probleem is.

Pastoraal werk heeft een breed terrein. In gevallen van echte nood, maar ook in gewone gemeenschaps-verbondenheid, zie ik uit naar ontmoetingen en het delen van de geestelijke belevingen met alle leeftijden en onder alle omstandigheden. Gods Rijk kent gelukkig niet de menselijke kaders en begrenzingen die soms tot belemmering strekken. Daarom durf ik bij u aan te bellen, contact op te nemen en met u in gesprek te komen, zonder enige voorwaarde. Ik zie ernaar uit om met velen van u de geestelijke levenservaring te delen, samen met ons leven naar God te gaan en nooit tevergeefs zoeken naar steun, troost of welke andere vorm van geestelijke hulp. Met grote verwachtingen zie ik uit naar onze ontmoetingen in het besef van gezegend te zijn om tot een zegen te kunnen zijn.

Een ieder heel hartelijk gegroet,

ds. Evert van Rooijen

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed? 

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a)

Verantwoording

Ouderling Hoogendoorn ontving € 50,- voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië en € 20,- ter vrije besteding. De ouderlingen Van Andel en Van de Minkelis mochten tijdens huisbezoek ieder € 10,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

U wordt er aan herinnerd, om namen in te dienen van broeders die u geschikt vindt, inzake de laatste vacature  voor het ambt van ouderling. Een broeder, die door minimaal 10 leden wordt ingediend,  wordt automatisch op de verkiezingslijst geplaatst.

Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Ontmoeting na de dienst

Zondag 11 november na de vroege morgendienst is er gelegenheid om onder genot van koffie, thee of fris  elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor dan beschikbaar en voor de jongeren is er gelegenheid om elkaar in De Wagon te ontmoeten.

Citaat

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak!

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

Bid voor medewerkers van Open Doors in het veld. Velen lopen dagelijks gevaar omdat ze christen zijn en andere christenen helpen.

Wilt u danken voor alle initiatieven die (door de vaak jongere generaties) worden ondernomen om deze wereld duurzaam te beheren en vervuiling en vernietiging tegen gaan.

Tenslotte

Op 31 oktober was het ruim 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg liet slaan. Dit is waarschijnlijk gedaan door de pedel van de universiteit waar Luther professor was.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Verder zijn er de zieken thuis die behandelingen ondergaan. Ook denken we aan allen die zorgen hebben, de een over het een, een ander weer over andere zaken. Laten we elkaar dragen op gevouwen handen.

Giften

Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek tweemaal een gift van € 10,- ter vrije besteding. Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 5,- ter vrije besteding. Ouderling Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije besteding. Ouderling A. de Hek ontving € 20,- voor de kerk.

Bevestiging

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoemingsprocedure van br.  Veldman, zodat hij bevestigd zal worden als ouderling. Deze bevestiging zal plaatsvinden op zondag 23 december in de avonddienst. We wensen onze broeder een goede voorbereidingstijd, zodat hij toegerust te zijner tijd het ambtelijke werk in de gemeente kan gaan doen.

Gelezen/gehoord

Met het geloof kunnen we wandelen, maar met de zekerheid ervan kunnen we huppelen.

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als Dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden. Laten we zuinig zijn op zo’n extra dag waarin we als gemeente samenkomen rondom Zijn Woord om Hem te danken voor al de ontvangen zegeningen in het voorbije seizoen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 november

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. M.A. Spies

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 3 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 5 november

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Dinsdag 6 november

20:00-21:30 uur   Thuiskring II – huisadres

Woensdag 7 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 8 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19:30-21:30 uur   Vrouwenvereniging Ons genoegen

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus –     De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –     De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 4 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkenraadswerk

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Laura Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 111: 3

avonddienst: Psalm 79: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

zingen: Lutherlied

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Utrecht, Bediening Heilige Doop

zingen: Lutherlied

18.00 uur

Wijk 2 Noord, prop. L.L. van den Dool, Nederhemert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Stijf, Ede

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Hanneke Struijk, Sanna de Jong, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur, Groep A: Gerrie de Ruiter, Thirza de Kock, Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Annie de Bruin, Britt de Bruin

Woensdag 7 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Marlene Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 11

avonddienst: Psalm 23: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur

Wijk 2 Noord, L. Hoftijzer, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gebruik de Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik de Parel

Kinderoppas

Oude kerk: 09.30 uur: Monica Stout, Lenny Egas