Pareldienst 13 januari ‘19

Oliebollen actie 2018

Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus!

“en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21)

____________________________________________________

God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks laten weten. Niemand mag dat missen. U ook niet! Laten we proberen te ontdekken wat God ons met die Naam laat weten.

Een gewone naam

In de tijd van de bijbel is de naam Jezus heel bekend. Vele jongetjes en mannen luisterden naar de naam Jezus, of Jesaja, Hosea, Jozua enz. Als moeder Maria haar zoon Jezus roept is de kans groot dat ook andere kinderen even opkijken. Bedoelt u mij?

God geeft Zijn Zoon een alledaagse naam. Dat is geen vergissing, maar precies zoals Hij dat wil. Laat Zijn Zoon Jezus heten. Zoals vele anderen… niets geen bijzondere naam of indrukwekkende rij aan namen en titels zoals een koningskind soms ontvangt.

Onze koning heet bijvoorbeeld: Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. Prachtige namen, gewichtige titels… ze wekken indruk en ontzag. De Vader van Jezus wil dat niet! Niets geen vals ontzag of afstand scheppende indruk, maar nabijheid. Gewoonheid. Het kostte Hem wel Zijn goede Naam en indrukwekkende faam. Zijn hemelse heerlijkheid gaf Hij prijs om één van ons te worden.

Waarom? Nu, juist om onze indrukwekkende naam en grootse faam onder kritiek te stellen en te laten sneuvelen. Dat is nu echt iets van de mens. We doen zoveel voor onze naam en onze indruk… Zonde is dat. Het is zo anders als Jezus ons leert bidden: Vader, Uw Naam worde geheiligd.

Een roepnaam

Jezus is een roepnaam. Het is ook Gods bedoeling dat Zijn Zoon een roepnaam heeft. Een Naam om Hem mee te roepen, zoals moeder Maria ongetwijfeld vele keren gedaan heeft. Maar ook zoals de blinde bij Jericho. “Jezus, Zoon van David, ontfermt U Zich over mij!” Jezus hoort hem en roept hem bij Zich.

Dat is altijd zo. Als Christus bij Zijn Naam wordt geroepen, luistert Hij altijd. Zeker weten. Het is immers Zijn roepnaam, een Naam met een geweldige belofte voor u en mij. Zondaren in onze nood; reddeloos verloren, ondanks onze prachtige namen en titels.

Het is zo geweldig: deze roepnaam. Petrus laat het ‘Jan en alleman’ op het plein weten tijdens de eerste Pinksterdag in Jeruzalem als hij over de dag des Heeren spreekt. “En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”

Dát moet u met Zijn naam doen. Aanroepen. Roepen als die blinde in zijn nood; als mens om ontferming, roepen als iemand die inderdaad de dag van het oordeel moet vrezen omdat je tegenover de Almachtige niet staande kan blijven met…

Een reddende Naam

Wie Hem aanroept (al dan niet in de nood) vindt Zijn gunst oneindig groot. Want Zijn Naam is immers Jezus. Al is het een alledaagse roepnaam, die Naam heeft wel grote betekenis! Door de Vader aan de naam van Zijn Zoon verbonden.

De engel moet daarom de nieuwe betekenis van deze zo bekende Naam erbij vertellen. Dat zit ‘m hierin: al eeuwen lang waren er jongetjes en mannen met dezelfde naam als Jezus. Maar zij konden niet redden en niemand zalig maken!

Jezus Christus, de Zoon van God maakt zalig. Hij en niemand anders is de zaligheid in eigen persoon. Wat is dat, zaligmaken…?

Onze zonden slepen ons de ondergang in. Maar Hij verlost een ieder die Hem aanroept, door Zijn goede Naam prijs te geven en naar deze wereld te komen om uiteindelijk door iedereen verworpen te worden…

Verlossing, Zijn naam is zelfs opgenomen in de beschuldiging aan het kruis: ‘DEZE IS JEZUS, DE KONING DER JODEN.’ Om te verlossen van al onze zonden, gaf Hij Zijn leven.

Jezus maakt Zijn naam voor u en mij waar. Hij verlost mij van al mijn zonden. Het kost Hem Zijn bloed, Zijn leven. Bloed, dat overigens al vloeide toen een gehoorzame Jozef op de achtste dag deze Naam over Hem uitriep toen hij Hem op de achtste dag besneed. Jezus zal Zijn Naam zijn… (Lukas 2: 21).

Zo maakt Gods Zoon u zalig. Tenminste, als u Hem bij Zijn Naam roept. Net zoals Bartimeüs: “Jezus, ontfermt U Zich over mij.” Zeker weten dat Hij luistert en dat Hij het ook voor u goedmaakt met God. Dat is de zaligheid!

ds. J.C. Breugem

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

25 jaar: Uurtje zingen op kerstavond

U wordt van harte uitgenodigd om op 24 december een uurtje te komen zingen in de oude kerk. Het is dit jaar een jubileum, het wordt voor de 25ste keer georganiseerd.

Onder leiding van Piets den Breejen zal deze avond muzikaal worden begeleid door een orkest wat zorgvuldig is samengesteld. Het thema van deze avond is ‘Samen in het licht’. Met elkaar samen zingen van het ‘kerstfeest’ wat er aankomt. Een betere voorbereiding kun je toch niet hebben, zo net voor het ‘kerstfeest’?

We willen u als bezoekers hartelijk danken dat u steeds bent komen zingen. Ook een woord van dank aan allen die jaar in, jaar uit zich inzetten om het uurtje zingen steeds weer tot een succes te maken. Neem ook gerust iemand mee, die niet of nauwelijks het ‘Christusfeest’ viert. Namens de evangelisatiecommissie tot ziens op 24 december!

Terugblik en vooruitblik

In het laatste kerkblad van dit kalenderjaar willen we allen die zich de afgelopen periode ingezet hebben voor de gemeente hartelijk dankzeggen. We zijn dankbaar dat wij hiervoor de gezondheid en kracht mochten ontvangen van de Heere. Dat dit niet vanzelfsprekend is, hebben we enkele weken geleden op de eeuwigheidszondag ervaren, toen in de beide kerken de namen van 33 gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, werden voorgelezen. Ook zij droegen bij aan het gemeenteleven. Hun stem en gebed is verstomd. Wij denken aan hen die achter bleven. We wensen hen de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we altijd schuilen. Van Hem ontvangen we ook de kracht om verder te gaan. In het bijzonder komt God ons nabij in de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heiland. Hij schenkt troost in ons verdriet en helpt allen die op Hem vertrouwen.

Naast verdriet is er in de gemeente ook vreugde. In het bijzonder denken we aan de komst van dominee en mevrouw Westland naar onze gemeente. Hiermee mocht de vacature van predikant in Wijkgemeente 1 Oost weer vervuld worden na het emeritaat van ds. Guijt. Hij mag nu onze gemeente in haar geheel en in het bijzonder wijkgemeente 1 Oost dienen. In de kerkenraden namen nieuwe ambtsdragers hun plaats in. Veel vacatures zijn in de loop van dit jaar vervuld. Ook andere vrijwilligers mochten een taak oppakken. Vooral op het gebied van jeugdwerk (kerngroepen) en evangelisatie (wijkgroepen) zijn er ontwikkelingen geweest. Dat dit werk door mocht gaan stemt tot dankbaarheid.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

Preses en scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting Kimon en dan met name ter ondersteuning van Lea van der Riet-Luiten. Stichting Kimon is sinds 2013 verbonden aan een evangelisatie- en ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika. Het Pêrel Project waar Lea aan verbonden is richt zich op een aantal gemeenschappen rondom de Helder-Vallei. Het doel hierbij is om kinderen en volwassenen de kracht te geven om zich te ontwikkelen zoals ze door hun Schepper bedoeld zijn, in de wetenschap dat ze kostbaar zijn voor Hem. Dit wordt gedaan door Evangelisatie, toerusting en ondersteuning op scholen, maar ook door het organiseren van vakantieweken en excursies. Graag wil de diaconie stichting Kimon, en in het bijzonder Lea, bij dit werk zowel financieel als met gebed ondersteunen. Daarom bevelen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 30 december

De diaconale collecte van deze zondag is voor noodhulp aan Jemen via ZOA. In Jemen staan ruim 14 miljoen mensen – de helft van de totale bevolking van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen. Naast een langslepende en gewelddadige oorlog werd het land namelijk eerder ook al getroffen door uitbraken van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe zorgden dit al voor duizenden slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen maar meer te worden, doordat veel Jemenieten volledig afhankelijk zijn van hulp van anderen. Als één van de weinige organisaties is een ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we de kwetsbare Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. De diaconie wil deze noodhulp daarom graag ondersteunen. Mogen we ook rekenen op uw bijdrage?

Diaconale collecte zondag 6 januari

De diaconale collecte van deze zondag is voor Winterhulp via de stichting Kom over en Help.

Gaat u mee op bezoek bij Armen? Ze is zestien jaar en woont in Armenië. Armen is de oudste van vier kinderen. Het gezin woont in een ijzeren container, die ze hebben omtimmerd met hout. Binnen is het netjes, maar heel eenvoudig. De kamer wordt multifunctioneel als woon- en slaapkamer gebruikt. Het toilet is buiten, en een douche is er niet. Als ze zich willen wassen, halen ze buiten water en verwarmen het water op de kachel. Vader werkt in Rusland. Tien maanden per jaar. Veel liever zou hij bij zijn gezin blijven, vertelt hij, maar in Armenië kan hij geen werk vinden. Elke keer weer is het moeilijk om voor zo’n lange tijd te vertrekken. Ondanks dat het gezin hierdoor inkomsten heeft en een kleine bijdrage van de overheid krijgt, is het te gering om eten voor het hele gezin te kopen. Daarom gaan Armen en haar broer en zusje naar het dagopvangcentrum. Ze krijgen daar een warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding. Armen vertelt: “Toen ik naar de dagopvang ging, heb ik gemerkt dat mijn leven anders werd”. De begeleiders van het dagopvangcentrum helpen het gezin ook om een andere woning te krijgen en zijn hierover in contact met de plaatselijke overheid.

De diaconie wil graag de kerken in Armenië en andere landen ondersteunen om deze kinderen in de winter te helpen.  De collecte voor de wintercampagne van Kom over en help willen we daarom van harte aanbevelen.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2018 is totaal € 1.507,70. Dit is bestemd voor Children’s Relief. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 33,65. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de kerstvakantie vindt op maandag 31 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Vrijwillige bijdrage

Van het toegezegde bedrag voor de vrijwillige bijdrage (€ 320.578) is ruim € 305.000 ontvangen. Veel gemeenteleden betalen het toegezegde bedrag in termijnen, zodat in de laatste weken nog verschillende bedragen zullen worden ontvangen. Als u het toegezegde bedrag nog niet overgemaakt hebt, zou u dat dan alsnog willen doen? Rekeningnummer NL46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Herv. Gem. GNH inzake Vrijwillige Bijdrage.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari willen we als kring weer bij elkaar komen. Het schriftgedeelte wat aan de orde is, is:

Johannes 6: 1-21. We bidden om gezegende samenkomsten in het nieuwe jaar.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd 09.30 uur.

Allen weer hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 januari is de eerste kringmorgen in het nieuwe jaar. We zullen dan stilstaan bij het achtste hoofdstuk uit het boekje: ‘Van kruis naar kroon’.

De bijbelgedeelten die we daarbij willen lezen zijn Romeinen 8: 15-23 en Openbaring 7: 9-17.

Iedereen van harte welkom!

Bijbelgesprekskring

In het nieuwe jaar gaan we met een nieuw bijbelboek beginnen: 2 Korinthe. De eerste kringavond van 2019 is bij familie IJzerman, Blauwe Reiger 4. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 2 Korinthe 1. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al twee weken hard geoefend, en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment 4.121,50. U kunt uw gift nog steeds  overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612  t.n.v.  Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v.  gift kerstfeest 2018.

Wij zeggen  iedereen nogmaals  hartelijk dank voor uw gift.

Wij hopen u allemaal te ontmoeten op woensdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk.

Met vriendelijke groet, namens alle kinderen en  het personeel van de zondagsschool.

Op 23 december is er geen zondagsschool.

Zending

Lea van der Riet-Luiten jarig, post is welkom!

Lea hoopt 7 januari weer jarig te zijn en post uit NL blijft heel erg leuk! Ook al komt het wat later dan de dag zelf aan, een stapeltje post uit onze gemeente blijft verbinden!

Lea waardeert dit enorm! We hopen dat zij samen met haar man Werner een hele fijne dag zal hebben en wensen haar nu al veel zegen in het komende jaar!!

Berichtje van Amy de Jong

Lieve gemeenteleden,

Wauw, kalenderjaar 2018 zit er bijna op! Wat gaat de tijd hard, te bedenken dat het eerste semester op de Bijbelschool Cornerstone alweer afgelopen is, en we toeleven naar Kerst en oud&nieuw.

Bij deze een update over hoe het gaat.

Ik geniet van mijn studie op Cornerstone en het leven in de internationale leefgemeenschap. Ook merk ik dat God me erg aan het vormen is, zoals klei in de hand van de Pottenbakker. Ik leer Hem steeds beter kennen, maar dat gaat niet zonder door diepe dalen te gaan. De toekomst is erg onzeker, maar gelukkig mag ik die in de hand van een ‘zekere’ God leggen. “Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”  (Psalm 27: 14).

Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen waar ik u graag van op de hoogte wil brengen:

Ik ervaar steeds meer een verantwoordelijkheid, ‘last’ en opdracht om het evangelie te brengen naar de onbereikte bevolkingsgroepen, naar de mensen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat de hoopvolle boodschap van Jezus gedeeld moet worden, en dat dát de boodschap is die mensen het meest nodig hebben in dit leven. Op dit moment is nog 1/3 van de wereld niet bereikt met het Evangelie.

Uganda is een land wat niet onbereikt is. Uganda kent vele kerken en vele zendelingen op dit moment. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen zendingswerk meer nodig is daar, maar ik stel mezelf wel kritische vragen, zoals; ‘Is dit de plek waar God wil dat ik ga dienen? Of ligt de prioriteit ergens anders?’ Uganda is op dit moment nog steeds een optie, maar tegelijkertijd sta ik ook open voor de rest van de wereld.

Alles terug gegeven aan God en wachten op Hem, totdat Hij verdere leiding en richting geeft wat betreft de plek waar ik het meest bruikbaar kan zijn in de opbouw van Zijn Koninkrijk.

En nu toeleven naar Kerst. Wat word ik blij om tijdens Kerst te gedenken dat Jezus naar deze aarde is gekomen! Dat Hij mens is geworden, net zoals wij, om onze straf te dragen, zodat we weer vrij tot God kunnen en mogen komen. En dat niet alleen voor u en mij, maar voor de hele wereld! “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3: 16). Wij kennen deze Hoop, maar helaas hebben veel mensen vandaag de dag nog geen enkele weet van Jezus. Wat een bemoediging is dit vers dan! Jezus is gekomen voor de hele wereld, dus Hij is de Hoop voor alle volken! Bidt u met me mee dat deze Hoop ook alle volken zal bereiken?

Ik wil u, ook namens het ThuisFrontTeam, van harte een gezegende Kerst toewensen! En veel geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar, samen met God!

Lieve groet, Amy

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie dienst hebben we zondagmorgen als gemeente uit Gods hand ontvangen. We werden meegenomen naar de doopvont waar God Zijn beloften liet uittekenen. Laten we het niet vergeten: Je bent gedoopt! Een groot voorrecht is dat. God heeft Zijn ja-woord aan ons gegeven. Het is goed om dat van tijd tot tijd te overdenken en te mediteren over de inhoud van Gods doopbelofte. Het maakt ons ook verantwoordelijk om de Heere te zoeken en te dienen. In de verkondiging stonden we stil bij Genesis 49: 10 “De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.”

De avonddienst werd geleid door ds. M.M. van Campen uit Rotterdam-Zuid. In het afgelopen jaar hebben gastvoorgangers in de Nieuwe Kerk verschillende keren gepreekt uit het bijbelboek Openbaring. Zo is er onder andere gepreekt over Openbaring 3, 6 en 15.  Zondagavond was het tekstgedeelte gekozen vanuit Openbaring 12. Het thema was ‘Kerstfeest op Patmos’.

Pastoraat

We denken aan alle zieken in onze wijkgemeente. We bidden hen toe dat zij rust en kracht vinden bij de levende God. Mag daarbij het kerstevangelie vertroostend zijn. “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14). Dat woord vlees heeft alles te maken met het broze, het vergankelijke bestaan. Zo rond de feestdagen waarop veel families elkaar opzoeken, gaan onze gedachten ook uit naar mensen die (bijna) niemand hebben en die zich alleen voelen. Laten we wat dat betreft ook eens om ons heen kijken. Een kaartje, een bezoekje, een telefoontje, een bemoedigend woord, een luisterend oor, het doet zo goed!

20+

Onze laatste ontmoeting was in november. ‘Wat betekenen de sacramenten voor jou?’, was toen de kernvraag. Afgelopen zondag was er weer een doopdienst. Een dienst waarin God Zijn naam verbond met een kind van de gemeente.

Volgend jaar pakken we de draad weer op. De eerste avond is gepland op 6 januari 2019. Het begin van het jaar is een mooi moment van ontmoeten en begroeten. Neem de 6e gerust anderen mee! Rond de vorige ontmoeting hebben jullie al enkele thema’s aangedragen. Graag ontvang ik er nog meer, schroom niet om thema’s of onderwerpen aan te dragen! (egas.jan@gmail.com)

Straks met Kerst en oud en nieuw zijn er verschillende diensten en vieringen. God geeft ons veel gelegenheid Hem te ontmoeten. Ik hoop dat je er bent! En dat je in alle drukte van je leven rust hebt en vindt in het Kind van Bethlehem. Gezegende kerstdagen en een zegenrijk en voorspoedig nieuwjaar toegewenst.

Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank voor uw gave!

Gelezen

‘Als Christus duizendmaal geboren zou zijn in de stal van Bethlehem, maar niet in ons hart, dan was Zijn geboorte waardeloos.’

(Augustinus, 354-430)

Uit de pastorie

Verschillende gemeenteleden stuurden ons goede wensen voor de Kerst en het nieuwe Jaar. Wederkerig wensen wij u en jou feestelijke kerstdagen en Gods zegen voor 2019!

… tot ziens in de komende diensten

In de komende tijd hoop ik, in ieder geval in de ‘gewone’ diensten, te preken uit het evangelie van Markus. Zondagavond hoop ik daar een start mee te maken. We lezen Markus 1:1-8. We horen over Johannes de Doper die optreedt als wegbereider van de Heere Jezus. Met zijn optreden gaan profetenwoorden in vervulling. Op Eerste Kerstdag luisteren we naar het Engelenlied (Lukas 2: 13-14). Op oudejaarsdag ben ik voornemens om opnieuw te preken uit het Markusevangelie. We horen dan de oproep van de Heere Jezus om waakzaam te zijn (Markus 13: 33). Onlangs verscheen er een bijbelstudieboekje in de Artios-reeks over het Markusevangelie (De Mensenzoon, Die dient, ds. M. Maas). Voor als u er iets naast wilt lezen, zeker een aanrader!

Er zijn in de komende tijd veel diensten. Laat die veelheid ons tot vreugde zijn, omdat we keer op keer ons verwonderen over Zijn grote daden en daar ons hart aan ophalen.

Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die zorgen hebben, psychisch of chronisch ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe.

Verkiezingsvergadering

Wij herinneren u aan de verkiezingsvergadering voor de laatste vacature van ouderling op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.30 uur precies en niet om 19.00 uur zoals in het vorige kerkblad vermeld stond.

We vragen u de broeders Boon en Den Breejen, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ouderling Klop ontving op huisbezoek een gift van € 22,- bestemd voor de kerktelefoon. Daarnaast ontving bezoekdame mw. Tuijl-Donker tijdens een bezoek € 5,- voor de kerk. Allen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Kinderlied

Zondag 23 december, Eerste Kerstdag en zondag 30 december zingen we Op Toonhoogte 408. In de maand januari is het kinderlied OTH 450.

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelstudiekring in het nieuwe jaar zal gehouden worden op donderdag 10 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Citaat

‘Als een wolk schuift de tijd straks in de eeuwigheid, om daar voor altijd te verdampen.’            

Steven Middelkoop

Bidden en danken

Wij bevelen de gemeenteleden die tegen de komende feestdagen opzien, in uw voorbede en medeleven aan. Het valt niet mee om alleengaand of rouwdragend te zijn. Het gemis kan extra op onze schouder en ons hart drukken.

Wij bidden voor de gemeenteleden, die de komende feestdagen en tijdens de jaarwisseling moeten werken in de zorg, bij de politie of de brandweer.

We denken aan hen die in het buitenland verblijven, familie, militairen en zendelingen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou Gods zegen tijdens de vele erediensten in de komende periode. Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken ook allen in onze gemeente die te kampen hebben met ziekte, onder wie sommigen zeer ernstig. Ook wanneer in de ouderdom de zwakheid van het lichaam zorgen baart. Anderen zijn herstellende van een operatie. Hoe het ook zij, Gods zegenrijke nabijheid toegewenst.

  ‘Ik heb in nood, aan God verbonden

  in Hem mijn hoog vertrek gevonden

  in God, Wiens goedertierenheid

  zich over mij heeft uitgebreid.’

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 5,- voor de kerk

Bevestigingsdienst

Zondagavond zal broeder Veldman bevestigd worden in het ambt van ouderling. Dan mag de kerkenraad zich weer voltallig noemen. Daar zijn we blij mee. Een stukje pastorale werkdruk wordt nu weer van de schouders van anderen afgenomen.

Bediening Heilige Doop

De laatste zondag van 2018 zal de Heilige Doop in de morgendienst bediend worden. Omdat deze kerkbode berichten voor de komende drie weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet hoeveel dopelingen er zullen zijn.  De doopouders wensen we in de voorbereiding Gods zegen toe. Maar ook als gemeente mogen we weer bepaald worden bij het teken van Gods genade aan ons, misschien wel heel lang geleden. Maar het onderstreept Gods beloftewoord gedaan aan ons en onze kinderen.

Vanuit de pastorie

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1: 14).  We wensen u en jullie van harte een gezegende viering van het Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze Heere die de trouw bewaart en waakt over het werk van Zijn handen. We zien uit om samen het Kerstfeest te vieren en met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. Gezegende diensten toegewenst! Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

‘Met kleine mensen kan God grote dingen doen.’

Tenslotte

Aanstaande zondag is alweer de laatste adventszondag. God baande door de woeste baren en brede stromen een weg tot de mens. De mens kon geen weg banen naar God toe, en ……wilde dat ook niet. Maar Hij kwam, als Vloekdrager in de kribbe en ging naar het kruis. Hoe nauw werd God verbonden met onze natuur in dit Kind in de kribbe. God-met-ons, daar is de genade en de zaligheid. En straks zal Hij terugkomen als Banierdrager. Dat blijven we verwachten. Een gezegende advent toegewenst, ook na adventstijd 2018. Namens de kerkenraad,                                                         

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 22 december

14.00-15.30 uur  openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 23 december

14.15 uur geen Zondagsschool

Maandag 24 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 26 december

10.00 uur Kerstviering Zondagsschool

Donderdag 27 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.J.Meijer

Vrijdag 28 december

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 29 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 30 december

na de avonddienst gebed voor jongeren

Dinsdag 1 januari 2019

na de ochtenddienst nieuwjaarsreceptie in de Parel

Woensdag 2 januari

09.30-11.00 uur  woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 3 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Blauwe Reiger 4

Vrijdag 4 januari

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 5 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 7 januari

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 8 januari

20.00 uur Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas –   De Parel

19.30-21.30 uur Zendingskrans Ora et Labora –   

Woensdag 9 januari

18.45-20.00 uur  Kinderclub Ithaï – De Parel 

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG 1 Oost – De Parel

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

Donderdag 10 januari

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur  Bijbelkring WG 2 Noord – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring WG 3 zuid – Maasstraat 47

Vrijdag 11 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Varia

Verdiepingsconferentie ‘Gedenkt te sterven’

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hooflezing van prof. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het midddaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops. De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019 / Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt 11 januari 2019 

 

Erediensten

Zondag 23 december 2018 – Vierde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Arinda van den Bergh, Anthony Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 96: 1

avonddienst: Psalm 113: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

10.45 uur wijk 2 Zuid, prop. C Budding, Elspeet

voorzang: Weerklank 117: 1, 2, 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 121: 1, 2, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Kimon

2. Eigen gemeente – Project Linken

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Linde van Dijk, Groep B: Cobi van Dijk, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A: Hanneke Struik, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Sanne/Jasmijn Ritmeester

Dinsdag 25 december 2018 – Eerste kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur zingen van kerstliederen

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Sijgrid Klop, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5 en 6

avonddienst: Psalm 132: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 124: 1, 2, 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam

18.00 uur
wijk 3 Noord, ds. M. Dubbelman, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Marianne de Boer, Lenny Egas, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin, Groep B: Marit Bom, Martine Kraaijveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter

Woensdag 26 december 2018 – Tweede kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool

Collecte

Kerstcampagne Wonderschoon – Woord en Daad

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Zondag 30 december 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.S. Heutink, Ede

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Verwarming

Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Dirry Blom, Meta Klop, Nienke de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 60: 7

avonddienst: Psalm 65: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.J. Overeem, Zegveld

18.00 uur ds. J.J. ten Brinke. Oud-Beijerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA Jemen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Pastoraal werk

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Monica Stout, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Manon de Bruin

Maandag 31 december 2018 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 21: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

NIEUWE KERK

19.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. kerkrentmeesterlijk beheer

Dinsdag 1 januari 2019 – Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Annelies Boot, Carola Klop

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Aansluitend: nieuwjaarsreceptie in De Parel

Collecten

1. Eigen gemeente – Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn Van Hof, Thirza de Kock, Daniëlle Verdoold

Zondag 6 januari 2019

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A. Vastenhoud, Den Haag

18.00 uur prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Angela Kloosterman, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 4

avonddienst: Psalm 32: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. D. Verboom, Rijnsburg

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. A. van der Stoep, Nieuwland-Oosterwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Deborah Bijkerk, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Judith Meerkerk, Thijs Molendijk

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”  (Mattheüs 24: 37)

____________________________________________________

Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag doen? De een zal ervoor kiezen om de politie te bellen, een ander timmert zijn huis dicht en de volgende zal iets anders bedenken. In ieder geval zult u het niet zomaar laten gebeuren dat uw huis wordt leeggeroofd. Maar stelt u zich voor dat u zou weten dat Jezus vannacht terugkomt, wat zou u dàn vandaag doen?

Ik weet niet hoe u de Adventtijd bent ingegaan en op welke manier u naar de komende kerstdagen toe leeft, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat kriebels krijg bij al dat kerstgedoe. Een kerststal hier en een engeltje daar, zin in veel en lekker eten. U mag het van mij allemaal doen, maar wat is nu eigenlijk Advent en wat is nu eigenlijk Kerstfeest? En lijkt al ons kerstgedoe niet heel veel op de tijd van Noach. Iedereen leefde voor zichzelf en deed wat vooral leuk moest zijn.

Het wordt nog één keer kerst. Wij zeggen wel dat het bijna kerst is, maar dat is hooguit herdenken van kerst: Jezus Die naar deze aarde kwam. Als het weer kerst wordt, dan is dat op het moment dat Jezus opnieuw naar de aarde komt. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach.

Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Het was een wereld geworden waarin met God geen rekening meer werd gehouden. Alles mocht, alles kon en iedereen wilde zijn eigen manier van waarheid hebben. Zoiets als in onze tijd. De gedachte van ‘laat mij vooral vrij in wat ik wil en doe’. De dagen van Noach waren ook de dagen waarin God helemaal klaar was met die manier van leven, waarin Hij niet de eer kreeg die Hij hoorde te krijgen. En na alle jaren waarin Noach zijn spijkers sloeg in de ark en elke hamerklap een waarschuwing was, kwam daar ineens het water en kwam iedereen om.

Ze kwamen niet om omdat ze kansloos waren, ze kwamen om omdat ze niet hadden gelet op wat God wilde. En als de dagen weer zo zijn zoals in die tijd, dan komt Jezus terug. Dan vieren we nog een keer kerst: Jezus Die naar de aarde komt. Dan komt Hij niet meer om te redden, maar om u als gelovige Thuis te halen of u als ongelovige te vertellen dat u voor eeuwig te laat bent en nooit meer Thuis kunt komen.

Er is een verschil tussen de dagen van Noach en de dag van de wederkomst. Jezus zegt dat er op die dag twee zullen zijn die op het land zijn. De een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Dat betekent niet dat het u zal overkomen, dat betekent dat er 100% meer gered zullen worden, dan in de tijd van Noach. Het gaat namelijk niet om diegenen die verlaten zullen worden, maar om het verschil met die tijd. In de tijd van Noach nam het water hen allen weg (vers 39) en in de tijd van Jezus wederkomst zullen er aangenomen worden. Dan gaat het niet om de één wel en de ander niet, maar het gaat erom dat Jezus zegt: “Wees waakzaam!”

Jezus legt niet de nadruk op wie er wel of niet komen, Jezus legt de nadruk op het waakzaam zijn. Zoals twee slaven die een heer over zijn personeel aangesteld heeft. De ene bedenkt: Mijn heer komt voorlopig toch nog niet, en hij misdraagt zich. Dat zijn degenen die leven alsof Jezus nooit komt. Maar er is ook een andere slaaf. Die is trouw in wat hij doet voor zijn heer. Dat doet hij niet uit angst. Bij die slechte slaaf zegt Jezus dat hij in zijn hart zegt dat zijn heer nog niet komt, maar bij die trouwe slaaf zegt Jezus niets over wat deze man in zijn hart zegt. Die bedenkt dus niet dat zijn heer straks komt, waardoor hij angstig zijn best doet, hij is gewoon trouw.

Het wordt straks nog één keer kerst: Jezus komt nog een keer naar deze aarde. De vraag is niet wanneer, de vraag is of u waakzaam bent en op wacht staat. En voor degenen die geloven, zal Jezus niet komen als een dief in de nacht. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 dat degenen die geloven, kinderen van het licht zijn. Kinderen van het licht leven niet in de duisternis en dus kan de dag van Jezus wederkomst u niet overvallen als een dief in de nacht, want u bent van de dag.

Mijn ziel wacht op( verlangt naar) de Here, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Psalm 130: 6

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Sing-in

Zondag is er weer een sing-in met het thema ‘Love came down’ Welkom in De Parel, de avond begint om 20.00 uur en om 19.30 is de zaal open voor koffie/thee of fris.

 Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël hoopt op dinsdag 22 januari 2019 een bijeenkomst te houden. Dit is een vooraan-kondiging om het reeds in uw agenda te noteren. Spreker is ds. K. Kant van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp is: ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang is 20.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen en volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 0184 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (tel. 0184 61 12 92).

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2018

In oktober hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief ontvangen voor de Solidariteitskas.

Begin december heeft 75% van de gemeenteleden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. Dit betekent dat meer dan 250 leden nog niet hebben betaald. We doen een oproep om uw bijdrage van € 10,- per belijdend lid als nog over te maken op rekening NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas 2018.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 18 december zijn alle vrouwen om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Jeremia, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Er is geen oppas voor de kinderen.

hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 20 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 118. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Zending

Opbrengst Winterfair

De Winterfair heeft netto € 6.900,- opgebracht! Dit mooie bedrag gaat naar het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika. Het team van de Winterfair dankt alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf het aanvragen van vergunningen t/m het afbreken van de tent is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Iedereen die tijd, spullen, ideeën, spierkracht of lekkernijen heeft geleverd, heel hartelijk dank! Het team is ook dankbaar en overweldigd door de grote opkomst. Hierop terugkijkend geeft dit een stimulans om met de Winterfair door te gaan.

Bericht van Lea van der Riet

Beste gemeente, ook van mijn kant wil ik iedereen hartelijk bedanken die er aan meegeholpen heeft om de winterfair tot een succes te maken! Ik weet dat veel mensen er al maandenlang mee bezig zijn geweest. Ik kon via de whatsapp er ook zo’n beetje van meegenieten. Dank voor jullie voorbereidingen, tijd en betrokkenheid om het project in Zuid-Afrika te ondersteunen! Dank voor het mooie bedrag dat opgehaald is!

Het jaar loopt ten einde en dat is hier in Zuid-Afrika ook goed te merken. Het einde van het jaar valt samen met het einde van het schooljaar. Dus veel kinderen gaan naar de volgende groep en de samenstelling van de Bijbelclubs verandert ook. Er komen weer nieuwe kinderen bij en van sommige kinderen moeten we afscheid nemen. Dat kinderen de Bijbellessen genieten is duidelijk te merken. Bij één van mijn scholen (Joubertschool) geef ik Bijbellessen aan groep 5. De kinderen wachten in spanning af of ze over gaan naar de volgende groep. Eén van de kinderen uit deze klas vroeg aan mij: ‘Juf, gaat u volgend jaar weer Bijbellessen geven?’ Helaas kunnen we op deze school alleen aan groep 4 en 5 Bijbellessen geven, dus ik zei tegen het kind: ‘Nee, helaas alleen aan groep 4 en 5’. ‘O’, zei het kind, ‘dan hoop ik dat ik blijf zitten’!

We hebben afgelopen kwartaal veel gepraat over zending en onder andere over de zendeling Mary Slessor die in Nigerië gewerkt heeft. Ik probeer de kinderen te stimuleren om geld aan de zending te geven en ik leg aan de kinderen uit dat we voor € 2,- al een Bijbel aan iemand kunnen geven en dat ze de volgende weken iets in het spaarbusje kunnen doen. Toen de Bijbelclub klaar was, kwam na een paar minuten een 4-jarig jongetje terug, in zijn hand tien cent die hij vol trots in het spaarbusje stopte. Op straat gevonden… en dat moest onmiddellijk in het spaarbusje. Iets geven betekent vaak een offer voor deze kinderen omdat ze vaak gewend zijn aan alleen maar dingen krijgen. We hopen ons kwartaal af te ronden met in ieder geval één Bijbel waarvoor de kinderen gespaard hebben en die we aan iemand kunnen geven. Gezegend Christusfeest!

Duinkerke

Nadat we een bakwagen vol hebben geladen met de goederen en giften die we ontvangen hadden, zijn we vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 afgereisd naar het Noord-Franse Duinkerke. Daar verblijven op dit moment nog enkele honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Alles opgegeven in hun eigen vaderland voor een strijd voor een beter leven. Er is een groot gebrek aan kleding, hygiëne en voedsel. Zelf mochten we onze goederen (kleding, voedsel) persoonlijk aan de vluchtelingen uitdelen. Schrijnend om te bemerken hoe groot de vraag is en hoe de leefomstandigheden van deze mensen zijn. Er mochten bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Het heeft een enorme impact op ons gehad, maar we zijn verwonderd hoe groot de dankbaarheid is van deze vluchtelingen voor de hulp die we mochten bieden. Dit heeft ons echt aan het denken gezet! Hier in het rijke Nederland hebben we alles wat ons hartje begeert en toch klagen we over zeer veel dingen! Als het regent worden we chagrijnig. Als de supermarkt prijzen hoger worden, klagen we! Daar in Duinkerke hebben de mensen niets en toch hoor je één en al positiviteit! We mochten veel dankbaarheid ervaren. Op dag één veel uit kunnen delen. Alleen klein beetje hectisch door de hoeveelheid! Maar wel erg veel kleding en eten en drinken uit kunnen delen. Dag twee bij het depot in Calais geweest. Daar veel spullen gebracht! Daarna in Duinkerke afgesproken met ons Belgische contact. Daar de auto op afstand geparkeerd en een paar keer op en neer gelopen om de spullen te brengen! Veel met mensen kunnen praten en zelfs lachen 😉 En veel rondgekeken. Iedereen hartelijk dank voor de donaties en tips!

John Boogaard

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst bediende ds. J. Muller het Woord van God uit Jesaja 9. In de Heere Jezus gaat er licht op in de duisternis, ook vandaag. Bijzonder dat de evangelist Mattheus de woorden uit Jesaja 9 aanhaalt als hij opschrijft dat Jezus gaat wonen en preken in Galilea. Na de dienst dronken we als wijkgemeente met elkaar koffie in De Parel. Het was fijn om dat met jong en oud te doen, elkaar zo ook te ontmoeten en nog wat met elkaar te zingen!

Zondagavond stonden we in de leerdienst stil bij de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De twaalf artikelen zijn pijlers die opkomen vanuit de Schrift waardoor wij weten waar het om gaat in het Christelijk geloof. De Geloofsbelijdenis reikt ons ook woorden aan om te kunnen verwoorden wat wij geloven. De Twaalf Artikelen zijn twaalf beloften waar we ons telkens weer aan vast mogen klampen. Ze leren ons God als de Drie-Enige kennen. Dat God de Drie-Enige is vertelt ons dat God alles in huis heeft voor onze zaligheid, dat Hij een God van relatie is, die niets liever wil dan dat wij in relatie leven. Door de kracht van de Geest wil Hij Zijn beeld in ons afdrukken. Dat betekent dat wij ook gericht zijn op God en onze naaste.

Giften

Br. D.W. de Jong ontving voor de diaconie € 9,50 aan collectebonnen. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de erediensten en € 10,- voor het verjaardagfonds. Zelf ontving ik voor de kerk een gift van € 15,-, twee keer een gift van € 20,- en eveneens twee maal een gift van € 50,-. Vriendelijk dank voor uw gaven.

Gelezen

Dit is de gedachte die alles wat wij voor onze kinderen doen, moet bepalen: wat heeft dit voor invloed op hun ziel?

J.C. Ryle (1816-1900)

…tot zondag

Komende zondagmorgen wordt de doop bediend aan onze Juda. Voor ons allen wordt dan uitgeschilderd wie God is in Zijn genade en goedheid. Dat Hij onze genadige Vader wil zijn. Dat Hij ons door Jezus Christus reinigt van al onze zonden en door de Heilige Geest intrek neemt in ons bestaan en ons heiligt. Laat de doopdienst ons maar bepalen bij onze eigen doop. Het is goed om jezelf die vraag te stellen: leef ik uit de beloften die in het uur van de doop door God zijn gedaan?

In de dienst lezen we Genesis 49. Het gaat over de scepter van Juda die niet zal wijken totdat Silo komt (Genesis 49: 10). In de Gespreksbijbel staat een mooi plaatje van de scepter. Wellicht kunt u met uw kinderen op internet ook zo’n plaatje van een scepter vinden.

U en jou een goede voorbereiding toegewenst op de diensten van a.s. zondag! Met een hartelijke groet, mede namens ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Bediening heilige doop

Zondagmorgen 16 december zal het geen doopdienst zijn, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld bij de scriba.

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden zijn voor de laatste vacature van ouderling twee namen ingediend. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 10 december j.l. de navolgende kandidatenlijst vastgesteld:

 • Arco (A.C.) Boon 
 • Remco (K.F.) den Breejen

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.00 uur precies. We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag 16 december is dat OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Citaat

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 Bidden en danken

 • Laten we volharden in het gebed voor de familie Haverkamp.
 • De Protestantse kerk in de regio Luwu (Indonesië) heeft niet genoeg predikanten. Met name in de afgelegen dorpen worden gemeenten door ouderlingen geleid. De kerk organiseert trainingen om hen meer Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren preken. Bid voor hen.
 • De familie Vogelaar, zendingswerkers van de GZB, woont nu zo’n drie maanden in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het gezin zich steeds meer thuis voelt in een omgeving waar de Islam dominant aanwezig is en bid om bescherming. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken voor alle (kerst)bijeenkomsten en de vele vrijwilligers (jong en oud) die zich inzetten tot opbouw van de gemeente en Gods eer.

Tenslotte

In deze decembermaand zijn we in onze gedachten vooral bij hen die zich eenzaam voelen. We wensen hen Gods licht en vrede toe. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Adventszondag

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Op kroonjarenbezoek ontving diaken G.P. Cluistra een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker kreeg na een bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Catechismusprediking

In het afgelopen jaar hebben de gastpredikanten het laatste gedeelte van de indeling van de Heidelberger Catechismus (geloof – gebod – gebed) behandeld. Ds. J.J. van Holten begon op 7 januari met het bepreken van zondag 45 en afgelopen zondag bepreekte ds. A.J. Kunz de laatste bede van het Onze Vader naar aanleiding van zondag 52.

De kerkenraad is dankbaar dat de meeste gastpredikanten ons verzoek honoreerden om een preek te houden naar aanleiding van ons belijdenisgeschrift de Heidelberger Catechismus. Omdat ds. W.J. Westland het afgelopen jaar aan onze gemeente werd verbonden en wijk Oost de catechismusprediking met ons wilde oppakken zal in 2019 niet meer aan gastpredikanten een verzoek gedaan worden een preek te houden vanuit de catechismus. Onze beide predikanten zullen het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus blijven bepreken. Dit zal zoveel als mogelijk is in de avonddiensten plaatsvinden.

Gelezen/gehoord

Maar naar ons oordeel is van alle vruchten die het geloof overal in alle echte christenen voortbrengt, het aanroepen van de naam van God door Jezus Christus, dat wij het gebed noemen, toch het belangrijkste. Het gebed is God zelfs aangenamer dan welk ander goed werk ook, of wij Hem in ons gebed nu iets vragen, of dat we Hem prijzen of Hem dankzeggen.

Tenslotte

Gods zegen voor u en jou en een hartelijke groet. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt, kerstavond –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 15 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 16 december

14.15 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Kerst Follow You –  De Parel

20.oo uur              Sing-in –  De Parel

Maandag 17 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30                  Meisjesclub Niet in eigen kracht –

 Dinsdag 18 december

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 20 december

16.00 uur             Ontmoetingsmiddag/avond, kerstviering en broodmaaltijd –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, Neptunusstraat 9

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

Kerstconcert Dordrecht

Vrijdag 21 december 2018 hoopt Jong Gemengd Koor Chaverim o.l.v. Marien Stouten samen met het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struik een kerstconcert te geven in de Augustijnenkerk van Dordrecht. Deze avond zal om 19.45 uur beginnen met een samenzang van bekende kerstliederen. Vanaf 20.00 uur zullen de beide koren hun kerstrepertoire ten gehore brengen.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting Ismaël. Deze stichting verleent hulp aan christenen in het Midden-Oosten. Kaarten zijn via www.jgkchaverim.nl te verkrijgen voor € 5,- per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om vooraf een kaartje te kopen; de kaartjes zijn bij de ingang te koop voor € 7,50 per stuk. Wij zien uit naar uw komst en een gezegende avond!

 Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zullen projectieschermen opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald op Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,-, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via: 06 51 34 26 20, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

Kerstdienst speciaal voor doven

Vanaf maandag 24 december om 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. Dhr. Wolter Smit zal een preek houden over Lucas 2: 1-21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een doventolk.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Kerstconcert

Maandag 24 december 2018 vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis loopt de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel.

Aan deze avond werken mee het jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk uit Hardinxveld-Giessendam en het gemengde koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver uit Werkendam. Beiden koren brengen een gevarieerd programma en zullen ook samen zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, orgel en Mark Brandwijk en Reinier Korver, orgel/piano.

Violiste is Alisa van Dijk. Om 19.15 uur is er een Sing- In waar u bekende kerstliederen kunt komen zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen. De deur is om 18:45 uur open en de toegang is vrij. Er is een collecte aan de uitgang. Van harte welkom!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt 11 januari 2019 

 

Erediensten

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Christie Verschoor, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias 5

avonddienst: Lofzang van Zacharias 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M.M. van Campen, Rotterdam

 Collecten

Morgendienst:   1. IZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. IZB

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Liesbeth en Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne en Madeleine van Milligen

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37)

____________________________________________________

Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag doen? De een zal ervoor kiezen om de politie te bellen, een ander timmert zijn huis dicht en de volgende zal iets anders bedenken. In ieder geval zult u het niet zomaar laten gebeuren dat uw huis wordt leeggeroofd. Maar stelt u zich voor dat u zou weten dat Jezus vannacht terugkomt, wat zou u dàn vandaag doen?

 

Ik weet niet hoe u de Adventtijd bent ingegaan en op welke manier u naar de komende kerstdagen toe leeft, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nogal wat kriebels krijg bij al dat kerstgedoe. Een kerststal hier en een engeltje daar, zin in veel en lekker eten. U mag het van mij allemaal doen, maar wat is nu eigenlijk Advent en wat is nu eigenlijk Kerstfeest? En lijkt al ons kerstgedoe niet heel veel op de tijd van Noach. Iedereen leefde voor zichzelf en deed wat vooral leuk moest zijn.

 

Het wordt nog één keer kerst. Wij zeggen wel dat het bijna kerst is, maar dat is hooguit herdenken van kerst: Jezus Die naar deze aarde kwam. Als het weer kerst wordt, dan is dat op het moment dat Jezus opnieuw naar de aarde komt. En dat zal zijn zoals in de dagen van Noach.

Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Het was een wereld geworden waarin met God geen rekening meer werd gehouden. Alles mocht, alles kon en iedereen wilde zijn eigen manier van waarheid hebben. Zoiets als in onze tijd. De gedachte van ‘laat mij vooral vrij in wat ik wil en doe’. De dagen van Noach waren ook de dagen waarin God helemaal klaar was met die manier van leven, waarin Hij niet de eer kreeg die Hij hoorde te krijgen. En na alle jaren waarin Noach zijn spijkers sloeg in de ark en elke hamerklap een waarschuwing was, kwam daar ineens het water en kwam iedereen om.

 

Ze kwamen niet om omdat ze kansloos waren, ze kwamen om omdat ze niet hadden gelet op wat God wilde. En als de dagen weer zo zijn zoals in die tijd, dan komt Jezus terug. Dan vieren we nog een keer kerst: Jezus Die naar de aarde komt. Dan komt Hij niet meer om te redden, maar om u als gelovige Thuis te halen of u als ongelovige te vertellen dat u voor eeuwig te laat bent en nooit meer Thuis kunt komen.

Er is een verschil tussen de dagen van Noach en de dag van de wederkomst. Jezus zegt dat er op die dag twee zullen zijn die op het land zijn. De een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Dat betekent niet dat het u zal overkomen, dat betekent dat er 100% meer gered zullen worden, dan in de tijd van Noach. Het gaat namelijk niet om diegenen die verlaten zullen worden, maar om het verschil met die tijd. In de tijd van Noach nam het water hen allen weg (vers 39) en in de tijd van Jezus wederkomst zullen er aangenomen worden. Dan gaat het niet om de één wel en de ander niet, maar het gaat erom dat Jezus zegt: “Wees waakzaam!”

 

Jezus legt niet de nadruk op wie er wel of niet komen, Jezus legt de nadruk op het waakzaam zijn. Zoals twee slaven die een heer over zijn personeel aangesteld heeft. De ene bedenkt: Mijn heer komt voorlopig toch nog niet, en hij misdraagt zich. Dat zijn degenen die leven alsof Jezus nooit komt. Maar er is ook een andere slaaf. Die is trouw in wat hij doet voor zijn heer. Dat doet hij niet uit angst. Bij die slechte slaaf zegt Jezus dat hij in zijn hart zegt dat zijn heer nog niet komt, maar bij die trouwe slaaf zegt Jezus niets over wat deze man in zijn hart zegt. Die bedenkt dus niet dat zijn heer straks komt, waardoor hij angstig zijn best doet, hij is gewoon trouw.

 

Het wordt straks nog één keer kerst: Jezus komt nog een keer naar deze aarde. De vraag is niet wanneer, de vraag is of u waakzaam bent en op wacht staat. En voor degenen die geloven, zal Jezus niet komen als een dief in de nacht. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 dat degenen die geloven, kinderen van het licht zijn. Kinderen van het licht leven niet in de duisternis en dus kan de dag van Jezus wederkomst u niet overvallen als een dief in de nacht, want u bent van de dag.

 

Mijn ziel wacht op( verlangt naar) de Here,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Psalm 130: 6

 

Theo de Koning

 

 

 

BOVEN-HARDINXVELD

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

Predikant: ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl

Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184–61 16 50, scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com,

www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

 

vanuit de kerkenraad

 

Heilige Doop

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan de volgende kinderen van de gemeente:

Ties Jozua (Ties), zoon van Ruud en Marlies aan de Wiel-Bommeljé, Drijverschuit 9, 3372 VA.

Clazina Aaltje (Livia), dochter van Gerrald en Saskia Meerkerk-Versteeg, Kon. Wilhelminalaan 17, 3372 AA.

We wensen de doopouders Gods zegen toe bij het geven van hun ja-woord. Als gemeente mogen we verwonderd zijn dat God doorgaat met Zijn werk en dat Hij Zijn verbond, ook in ons midden, bevestigd van kind tot kind! Na de dienst is er gelegenheid de doopouders Gods zegen toe te wensen.

 

vanuit De DIACONIE

 

 

Collecte – Wycliffe Bijbelvertalers

De diaconiecollecte van zondag 16 december is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor 1,5 miljard mensen. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen. De behoefte aan Bijbelvertaalwerk is beter in beeld dan eerdere jaren. Dat heeft te maken met een steeds betere samenwerking tussen vertaalorganisaties wereldwijd. Het aantal talen waarin nog een vertaalproject moet worden gestart is 2.163 talen. Dit aantal is hoger dan vorige jaren. Dat heeft te maken met verschillende factoren, waaronder het meetellen van gebarentalen. Er zijn miljoenen doven over de hele wereld die de Bijbel niet in hun eigen taal kunnen lezen. Op dit moment is er geen gebarentaal met een volledige Bijbel. Er wordt hard gewerkt om daar verandering in te brengen. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat het startsein werd gegeven voor de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de Statenvertaling. 400 jaar later zijn er nog 1,5 miljard mensen die Gods Woord moeten missen in hun eigen taal. Daarom wil de diaconie dit belangrijke werk steunen. Wij bevelen deze collecte hartelijk aan. Als u een gift over wil maken kan dat op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Wycliffe Bijbelvertalers.

 

vanuit de GEMEENTE

 

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden hopen in de komende week hun verjaardag te vieren:

16 december: mw. L. Meerkerk-van Meeteren, Rembrandthof 85-A121, 3372 XV, 99 jaar

18 december: dhr. H. van der Linden, Juliana van

Stolbergstraat 141, 3372 CJ, 86 jaar

19 december: mw. K. van Hoek-Klop, Nassaustraat 24, 3372 EE, 88 jaar

21 december: mw. B. Beverloo-Hooijmans, Rembrandthof 109, 3372 XV, 90 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Voor uw nieuwe levensjaar wensen we u de nabijheid van de Heere toe, samen met uw geliefden. Evenals vorige week ook dit keer een oud Adventslied, een lied van verwachting. Tegelijk een gebed om de wederkomst van Hem die gekomen is en komen zál!

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Wees blij, wees blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

 

Tenslotte

Ingrijpend en waarschuwend, vol klem én liefde klonken op de tweede Adventszondag deze woorden: “Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha!” Hij is gekomen in de stal van Bethlehem. De allesbeslissende vraag is of we het Kind in de kribbe liefhebben. Hij zal komen op de wolken. Kunt u het gebed vrijmoedig meebidden: Kom, Heere Jezus?

De komende week zullen er al verschillende kerstvieringen plaatsvinden, zowel voor de ouderen in de gemeente als voor de kinderen en jongeren. Goede momenten toegewenst van inkeer en verwondering. Hij voor mij…

Gods zegen toegewenst rondom de bediening van woord en sacrament op de derde Adventszondag.

Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet,

J.P. Ritmeester

 

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 21 december – een uitgave voor drie weken – uiterlijk zaterdag 15 december om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20. Let u er dus op dat het eerste kerkblad van 2019 verschijnt op vrijdag 11 januari.

 

vanuit de pastorie

 

 

 

 

 

 

 

Van tweede Adventszondag…

Verwachten moet je leren. Wat verwachten we, Wie verwachten we…? Zondagmorgen klonk de bekende profetie uit Jesaja 11: 1-5. “Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï…” Zondagavond leidde emeritus predikant ds. P. van der Kraan de dienst.

 

Uit de gemeente

Elco Groeneveld, Koningin Wilhelminalaan 9, 3372 AA is opgenomen in het ziekenhuis. Uit verschillende scans bleek dat hij een bacterie infectie heeft in de schouder en borststreek. Een operatie is waarschijnlijk nodig. We hebben gebeden dat God dit alles zegent, Elco bewaart en deze dingen gebruikt om hem tot Zich te leiden.

 

Meeleven

We leven mee met Arjan en Dorien Schouten en hun kinderen Lotte en Wietse ,Koningin Wilhelminalaan 107, 3372 AC, in verband met het overlijden van vader/opa Schouten in de leeftijd van 61 jaar.

 

Catechisatie

Dhr. E. de Waard gaf vorige week de maandaggroepen catechisatie. Met de eerste groep hebben we gekeken naar Johannes de Doper, de wegbereider van de Heere Jezus. Ook de verzoeking in de woestijn hebben we besproken. Met de tweede groep hebben we verder nagedacht over wat het betekent om het eigendom van de Heere Jezus te zijn. Met de derde groep hebben we nagedacht over de Heere Jezus, met name over Zijn Naam: Zaligmaker. De groep van woensdag kreeg een opdracht mee: maak een verslag van de preek van zondagmorgen 9 december. Ik ben benieuwd…

 

Doordeweeks

18 december is er de gesprekskring. We gaan verder met Markus 1: 9-15 en hopen op een goede avond met elkaar.

 

Gegeven

Ontvangen door ds. C.J. van der Plas: € 10,- en € 20,- t.b.v. diaconie.

 

… naar zondag

Zondagmorgen worden twee kinderen gedoopt. Zij ontvangen het teken en zegel van Gods genadeverbond door de Heilige Doop. Een dienst om met de doopouders en hun familie naar uit te zien. De tekst voor de verkondiging heb ik nog in beraad. We bidden om een zegenrijke dienst.

 

Tenslotte

Hartelijke groet van ons allen uit de pastorie,

J.C. Breugem v.d.m.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie

 

 

Zoals u weet hadden we in het verleden de gewoonte om rond de Kerstdagen de kerkbode huis aan huis te bezorgen. Later zijn we overgegaan om per abonnement twee kerkbodes uit te geven om zo onze dorpsgenoten persoonlijk te benaderen en hen uit te nodigen voor de kerkdiensten en ze zo in aanraking te brengen met het kerstevangelie. De privacywet (AVG) zet daar een streep doorheen. Als EC vinden we dit erg jammer want het was een heel goede gelegenheid om weer in contact te komen met onze dorpsgenoten en hen naar de eredienst te verwijzen. De eredienst is immers de plaats waar de Heilige Geest werkt. Vroeger was het heel gewoon dat de kerk met hoogtijdagen vol zat maar dat is niet meer het geval. Wat voor geur verspreiden wij om de mensen in onze omgeving weer bij de Heere te brengen? Zullen wij als lezers en kerkgangers weer naar al die mensen gaan om ze uit te nodigen voor de kerkdiensten rond de kerst of voor de viering van de zondagschool. Stuur eens een kaartje en zet de tijden van de diensten erop. Ja, een kaart is fijn om te krijgen van de volgelingen van de Heere Jezus. Doen we allemaal mee zoals we beloofd hebben?

Gezegende Kerstdagen!

 

P.S.. Als u rond de feestdagen kaarten en postzegels krijgt, kunt u ze vervolgens inleveren voor de zending in de daarvoor bestemde brievenbus achter in de kerk.

 

Vanuit het jeugdwerk

 

 

HGJB-avond

De kerngroep is dinsdagavond 11 december bijeen geweest om een vervolg te geven aan het traject. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de waardevolle input uit de eerste avond met de ouders en jeugdwerkers. In de volgende kerkbode volgt een uitgebreider verslag van de eerste avonden.

 

Jeugdwerk

We zijn dankbaar voor het fijne verloop van het clubseizoen tot nu toe. De eerste middagen en avonden zijn goed verlopen, met een grote groep kinderen en jongeren. Er zijn mooie dingen geknutseld, leuke activiteiten georganiseerd en er ontstonden mooie, soms ook lastige, gesprekken n.a.v. de Bijbelverhalen en geloofsthema’s die centraal stonden op de avonden. God zegene deze gespreken. Leidinggevenden, ook vanaf deze plek dank voor jullie enthousiasme en inzet, dat wordt zeer gewaardeerd! Ouders bedankt voor het aanmoedigen van jullie kinderen en jongeren om naar de clubs en verenigingen te gaan! Ik hoorde een ouder een compliment geven, over een knutselwerkje, aan een leidinggevende van de club. Dat wordt zeer gewaardeerd en motiveert enorm! Laten we ook op deze manier omzien naar elkaar.

Geert Honcoop

 

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenvereniging Martha

Maandag 17 december hopen we bij elkaar te komen voor onze Kerstviering. Vanaf 18.00 uur zullen we met elkaar eten. Vervolgens lezen en zingen we met elkaar de kerstliturgie uit de Hervormde Vrouw. Boven deze liturgie staat de titel: ‘Uw heilzon is aan het dagen’. Nadat we koffie/thee hebben gedronken is er nog een kerstverhaal. We zien er naar uit u en jullie te ontmoeten.

Marga en Marieke

 

Activiteitenagenda

 

 

Zondag 16 december

14.00 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Jeugdvereniging

 

Maandag 17 december

18.00 uur             Vrouwenvereniging Martha

18.45-19.30 uur   Catechese 12-jarigen

19.45-20.30 uur   Catechese 13/14-jarigen

20.30-21.15 uur   Catechese 15/16-jarigen

 

Dinsdag 18 december

14.30 uur             Kerstmiddag 65+/alleenstaanden

18.45 uur             Kinderclub

20.00 uur             Bijbelkring

 

Woensdag 19 december

18.45-19.30 uur   Catechese 17 jaar en ouder

19.45-21.15 uur   Belijdeniscatechese

19.30 uur             Kerktelefoonuitzending, Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30

____________________________________________________

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

 

 

Centrale berichten

 

 

Sing-in

Zondag is er weer een sing-in met het thema ‘Love came down’ Welkom in De Parel, de avond begint om 20.00 uur en om 19.30 is de zaal open voor koffie/thee of fris.

 

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël hoopt op dinsdag 22 januari 2019 een bijeenkomst te houden. Dit is een vooraan-kondiging om het reeds in uw agenda te noteren.

Spreker is ds. K. Kant van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp is: ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang is 20.00 uur in De Parel.

 

DIaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen en volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 0184 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (tel. 0184 61 12 92).

 

College van kerkrentmeesters

 

 

Solidariteitskas 2018

In oktober hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief ontvangen voor de Solidariteitskas.

Begin december heeft 75% van de gemeenteleden hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt. Dit betekent dat meer dan 250 leden nog niet hebben betaald. We doen een oproep om uw bijdrage van € 10,- per belijdend lid als nog over te maken op rekening

NL87 FVLB 0227 1117 29 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas 2018.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 

Vrouwenbijbelkring Dorcas,

Dinsdagmorgen 18 december zijn alle vrouwen om 9.15 uur van harte welkom in De Parel.

Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Jeremia, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Er is geen oppas voor de kinderen.

hartelijke groet van de stuurgroep

 

Bijbelgesprekskring

Donderdag 20 december komt de gesprekskring bijeen bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 118. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

 

Zending

 

 

Opbrengst Winterfair

De Winterfair heeft netto € 6.900,- opgebracht! Dit mooie bedrag gaat naar het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika. Het team van de Winterfair dankt alle vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Vanaf het aanvragen van vergunningen t/m het afbreken van de tent is ontzettend veel werk verricht door heel veel mensen. Iedereen die tijd, spullen, ideeën, spierkracht of lekkernijen heeft geleverd, heel hartelijk dank!

Het team is ook dankbaar en overweldigd door de grote opkomst. Hierop terugkijkend geeft dit een stimulans om met de Winterfair door te gaan.

 

Bericht van Lea van der Riet

Beste gemeente, ook van mijn kant wil ik iedereen hartelijk bedanken die er aan meegeholpen heeft om de winterfair tot een succes te maken! Ik weet dat veel mensen er al maandenlang mee bezig zijn geweest. Ik kon via de whatsapp er ook zo’n beetje van meegenieten. Dank voor jullie voorbereidingen, tijd en betrokkenheid om het project in Zuid-Afrika te ondersteunen! Dank voor het mooie bedrag dat opgehaald is!

Het jaar loopt ten einde en dat is hier in Zuid-Afrika ook goed te merken. Het einde van het jaar valt samen met het einde van het schooljaar. Dus veel kinderen gaan naar de volgende groep en de samenstelling van de Bijbelclubs verandert ook. Er komen weer nieuwe kinderen bij en van sommige kinderen moeten we afscheid nemen. Dat kinderen de Bijbellessen genieten is duidelijk te merken. Bij één van mijn scholen (Joubertschool) geef ik Bijbellessen aan groep 5. De kinderen wachten in spanning af of ze over gaan naar de volgende groep. Eén van de kinderen uit deze klas vroeg aan mij: ‘Juf, gaat u volgend jaar weer Bijbellessen geven?’ Helaas kunnen we op deze school alleen aan groep 4 en 5 Bijbellessen geven, dus ik zei tegen het kind: ‘Nee, helaas alleen aan groep 4 en 5’. ‘O’, zei het kind, ‘dan hoop ik dat ik blijf zitten’!

We hebben afgelopen kwartaal veel gepraat over zending en onder andere over de zendeling Mary Slessor die in Nigerië gewerkt heeft. Ik probeer de kinderen te stimuleren om geld aan de zending te geven en ik leg aan de kinderen uit dat we voor € 2,- al een Bijbel aan iemand kunnen geven en dat ze de volgende weken iets in het spaarbusje kunnen doen. Toen de Bijbelclub klaar was, kwam na een paar minuten een 4-jarig jongetje terug, in zijn hand tien cent die hij vol trots in het spaarbusje stopte. Op straat gevonden… en dat moest onmiddellijk in het spaarbusje. Iets geven betekent vaak een offer voor deze kinderen omdat ze vaak gewend zijn aan alleen maar dingen krijgen. We hopen ons kwartaal af te ronden met in ieder geval één Bijbel waarvoor de kinderen gespaard hebben en die we aan iemand kunnen geven.

Gezegend Christusfeest!

 

Duinkerke

Nadat we een bakwagen vol hebben geladen met de goederen en giften die we ontvangen hadden, zijn we vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 afgereisd naar het Noord-Franse Duinkerke. Daar verblijven op dit moment nog enkele honderden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Alles opgegeven in hun eigen vaderland voor een strijd voor een beter leven. Er is een groot gebrek aan kleding, hygiëne en voedsel. Zelf mochten we onze goederen (kleding, voedsel) persoonlijk aan de vluchtelingen uitdelen. Schrijnend om te bemerken hoe groot de vraag is en hoe de leefomstandigheden van deze mensen zijn. Er mochten bijzondere ontmoetingen plaats vinden. Het heeft een enorme impact op ons gehad, maar we zijn verwonderd hoe groot de dankbaarheid is van deze vluchtelingen voor de hulp die we mochten bieden. Dit heeft ons echt aan het denken gezet! Hier in het rijke Nederland hebben we alles wat ons hartje begeert en toch klagen we over zeer veel dingen! Als het regent worden we chagrijnig. Als de supermarkt prijzen hoger worden, klagen we! Daar in Duinkerke hebben de mensen niets en toch hoor je één en al positiviteit! We mochten veel dankbaarheid ervaren. Op dag één veel uit kunnen delen. Alleen klein beetje hectisch door de hoeveelheid! Maar wel erg veel kleding en eten en drinken uit kunnen delen. Dag twee bij het depot in Calais geweest. Daar veel spullen gebracht! Daarna in Duinkerke afgesproken met ons Belgische contact. Daar de auto op afstand geparkeerd en een paar keer op en neer gelopen om de spullen te brengen! Veel met mensen kunnen praten en zelfs lachen 😉 En veel rondgekeken. Iedereen hartelijk dank voor de donaties en tips!                               John Boogaard

 

Wijkberichten

 

 

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 

Van zondag…

In de morgendienst bediende ds. J. Muller het Woord van God uit Jesaja 9. In de Heere Jezus gaat er licht op in de duisternis, ook vandaag. Bijzonder dat de evangelist Mattheus de woorden uit Jesaja 9 aanhaalt als hij opschrijft dat Jezus gaat wonen en preken in Galilea. Na de dienst dronken we als wijkgemeente met elkaar koffie in De Parel. Het was fijn om dat met jong en oud te doen, elkaar zo ook te ontmoeten en nog wat met elkaar te zingen!

Zondagavond stonden we in de leerdienst stil bij de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. De twaalf artikelen zijn pijlers die opkomen vanuit de Schrift waardoor wij weten waar het om gaat in het Christelijk geloof. De Geloofsbelijdenis reikt ons ook woorden aan om te kunnen verwoorden wat wij geloven. De Twaalf Artikelen zijn twaalf beloften waar we ons telkens weer aan vast mogen klampen. Ze leren ons God als de Drie-Enige kennen. Dat God de Drie-Enige is vertelt ons dat God alles in huis heeft voor onze zaligheid, dat Hij een God van relatie is, die niets liever wil dan dat wij in relatie leven. Door de kracht van de Geest wil Hij Zijn beeld in ons afdrukken. Dat betekent dat wij ook gericht zijn op God en onze naaste.

 

Meeleven

Ons bereikte het bericht dat mw. J. Guijt verhuisd is naar een ander verzorgingshuis. Verschillende gemeenteleden leven mee met ds. Guijt en zijn zus door regelmatig een kaartje te sturen. Zeker rondom de feestdagen kan het bemoedigend zijn om meeleven te ervaren. Haar nieuwe adres is: Mw. J. Guijt

Verzorgingshuis Duinrust, Kamer 022

Duinweg 35

2585JV Den Haag

 

Giften

Br. D.W. de Jong ontving voor de diaconie € 9,50 aan collectebonnen. Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de erediensten en € 10,- voor het verjaardagfonds.

Zelf ontving ik voor de kerk een gift van € 15,-, twee keer een gift van € 20,- en eveneens twee maal een gift van

€ 50,-.

Vriendelijk dank voor uw gaven.

 

Gelezen

Dit is de gedachte die alles wat wij voor onze kinderen doen, moet bepalen: wat heeft dit voor invloed op hun ziel?                                                J.C. Ryle (1816-1900)

 

…tot zondag

Komende zondagmorgen wordt de doop bediend aan onze Juda. Voor ons allen wordt dan uitgeschilderd wie God is in Zijn genade en goedheid. Dat Hij onze genadige Vader wil zijn. Dat Hij ons door Jezus Christus reinigt van al onze zonden en door de Heilige Geest intrek neemt in ons bestaan en ons heiligt. Laat de doopdienst ons maar bepalen bij onze eigen doop. Het is goed om jezelf die vraag te stellen: leef ik uit de beloften die in het uur van de doop door God zijn gedaan?

In de dienst lezen we Genesis 49. Het gaat over de scepter van Juda die niet zal wijken totdat Silo komt (Genesis 49: 10). In de Gespreksbijbel staat een mooi plaatje van de scepter. Wellicht kunt u met uw kinderen op internet ook zo’n plaatje van een scepter vinden.

U en jou een goede voorbereiding toegewenst op de diensten van a.s. zondag!

Met een hartelijke groet, mede namens ons gezin,

 1. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76

vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

Dhr. Jan de Boon, Florenweer 7, 3371 RC heeft na een periode van onzekerheid bericht gekregen dat de behandeling aan de prostaat goed verloopt. Pas over een aantal jaar kan hier pas meer duidelijkheid over worden gegeven, maar nu ziet alles er positief uit. Goed nieuws, blij en dankbaarheid aan onze God.

Dhr. Huib Rietveld is in Huis ter Leede, Eiland 1, 4143 EN Leerdam verhuisd naar een andere kamer, nummer 316.

Mw. E.J.J. Advokaat, Heijmansweer 34, 3371 RJ krijgt therapie na een tweetal hersenbloedingen.

Mw. Louise Buijense, Van Ruysdaelstraat 12, 3372 XP, is in de afgelopen periode geopereerd en nu thuis aan het herstellen.

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

 

Bediening heilige doop

Zondagmorgen 16 december zal het geen doopdienst zijn, omdat er geen dopelingen zijn aangemeld bij de scriba.

 

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden zijn voor de laatste vacature van ouderling twee namen ingediend. De kerkenraad heeft daarom in haar vergadering van 10 december j.l. de navolgende kandidatenlijst vastgesteld:

 • Arco (A.C.) Boon, Haringband 3, 3371 JA
 • Remco (K.F.) den Breejen, Rivierdijk 474, 3372 BX

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 7 januari in De Parel, aanvang 19.00 uur precies.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

 

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag 16 december is dat OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

 

Citaat

Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

Bidden en danken

 • Laten we volharden in het gebed voor de familie Haverkamp.
 • De Protestantse kerk in de regio Luwu (Indonesië) heeft niet genoeg predikanten. Met name in de afgelegen dorpen worden gemeenten door ouderlingen geleid. De kerk organiseert trainingen om hen meer Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren preken. Bid voor hen.
 • De familie Vogelaar, zendingswerkers van de GZB, woont nu zo’n drie maanden in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het gezin zich steeds meer thuis voelt in een omgeving waar de Islam dominant aanwezig is en bid om bescherming. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken voor alle (kerst)bijeenkomsten en de vele vrijwilligers (jong en oud) die zich inzetten tot opbouw van de gemeente en Gods eer.

 

Tenslotte

In deze decembermaand zijn we in onze gedachten vooral bij hen die zich eenzaam voelen. We wensen hen Gods licht en vrede toe. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Adventszondag

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Overlijden

Donderdag 6 december is op de leeftijd van 97 jaar overleden mw. Pieternella van Wijngaarden, laatst gewoond hebbend Schaepmanstraat 7, 3371VE. Ze is geboren in Boven Hardinxveld (Den Bout) en is na haar huwelijk verhuisd naar Buitendams waar ze samen met haar man, Willem van Wijngaarden, levensmiddelenwinkel De Spar beheerde. Na de sluiting van De Spar is zij opnieuw verhuisd en heeft ze 43 jaar gewoond in de Schaepmanstraat. Ze is 16 jaar getrouwd geweest en was sinds 2 november 1982 weduwe. Voor haar familie was zij ‘tante Pie’. Ondanks haar vele jaren als weduwe was zij een opgewekt en betrokken mens. Ze mocht zich in de lange weg van afnemende krachten vasthouden aan de Heere en de Psalmen waren haar dierbaar. In het bijzijn van familieleden die haar liefdevol hebben bijgestaan, is zij ontslapen en ingegaan in Gods huis om Zijn Naam te verhogen (Psalm 42: 1 berijmd). De begrafenis heeft woensdag 12 december plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Hardinxveld Giessendam.

We dragen de achterblijvende familie op in uw voorbede.

 

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van

€ 10,- ter vrije bestemming. Op kroonjarenbezoek ontving diaken G.P. Cluistra een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker kreeg na een bezoek een gift van

€ 50,- ter vrije bestemming.

 

Catechismusprediking

In het afgelopen jaar hebben de gastpredikanten het laatste gedeelte van de indeling van de Heidelberger Catechismus (geloof – gebod – gebed) behandeld.

Ds. J.J. van Holten begon op 7 januari met het bepreken van zondag 45 en afgelopen zondag bepreekte ds. A.J. Kunz de laatste bede van het Onze Vader naar aanleiding van zondag 52.

De kerkenraad is dankbaar dat de meeste gastpredikanten ons verzoek honoreerden om een preek te houden naar aanleiding van ons belijdenisgeschrift de Heidelberger Catechismus. Omdat ds. W.J. Westland het afgelopen jaar aan onze gemeente werd verbonden en wijk Oost de catechismusprediking met ons wilde oppakken zal in 2019 niet meer aan gastpredikanten een verzoek gedaan worden een preek te houden vanuit de catechismus. Onze beide predikanten zullen het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus blijven bepreken. Dit zal zoveel als mogelijk is in de avonddiensten plaatsvinden.

 

Gelezen/gehoord

Maar naar ons oordeel is van alle vruchten die het geloof

overal in alle echte christenen voortbrengt, het aanroepen van de naam van God door Jezus Christus, dat wij het gebed noemen, toch het belangrijkste. Het gebed is God zelfs aangenamer dan welk ander goed werk ook, of wij Hem in ons gebed nu iets vragen, of dat we Hem prijzen of Hem dankzeggen.

 

Tenslotte

Gods zegen voor u en jou en een hartelijke groet.

Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt, kerstavond –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 

Zaterdag 15 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

Zondag 16 december

14.15 uur             Zondagsschool

20.00 uur             Kerst Follow You –  De Parel

20.oouur              Sing-in –  De Parel

 

Maandag 17 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30                  Meisjesclub Niet in eigen kracht –

 

Dinsdag 18 december

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

 

Donderdag 20 december

16.00 uur             Ontmoetingsmiddg/avond, kerstviering en broodmaaltijd –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, Neptunusstraat 9

 

Vrijdag 21 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

                          dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

 

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

varia

 

 

Kerstconcert Dordrecht

Vrijdag 21 december 2018 hoopt Jong Gemengd Koor Chaverim o.l.v. Marien Stouten samen met het Delta Mannenensemble o.l.v. Dinant Struik een kerstconcert te geven in de Augustijnenkerk van Dordrecht.

Deze avond zal om 19.45 uur beginnen met een samenzang van bekende kerstliederen. Vanaf 20.00 uur zullen de beide koren hun kerstrepertoire ten gehore brengen.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor Stichting Ismaël. Deze stichting verleent hulp aan christenen in het Midden-Oosten. Kaarten zijn via www.jgkchaverim.nl te verkrijgen voor € 5,- per stuk. Als u niet in de gelegenheid bent om vooraf een kaartje te kopen; de kaartjes zijn bij de ingang te koop voor € 7,50 per stuk.

Wij zien uit naar uw komst en een gezegende avond!

 

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zullen projectieschermen opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald op Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,-, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via: 06 51 34 26 20, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

 

Kerstdienst speciaal voor doven

Vanaf maandag 24 december om 18.00 uur kunt u een speciale kerstdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. Dhr. Wolter Smit zal een preek houden over Lucas 2: 1-21, met als thema: ‘Met open armen.’ Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal dhr. Smit zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een doventolk.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 

Kerstconcert

Maandag 24 december 2018 vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea.

Arjan Versluis loopt de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel.

Aan deze avond werken mee het jongerenkoor Glory o.l.v. Mark Brandwijk uit Hardinxveld-Giessendam en het gemengde koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver uit Werkendam. Beiden koren brengen een gevarieerd programma en zullen ook samen zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, orgel en Mark Brandwijk en Reinier Korver, orgel/piano.

Violiste is Alisa van Dijk. Om 19.15 uur is er een Sing- In waar u bekende kerstliederen kunt komen zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur is om 18:45 uur open en de toegang is vrij.

Er is een collecte aan de uitgang.

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het volgende kerkblad is een nummer voor drie weken. Het daarop volgende nummer verschijnt

11 januari 2019

 

 

 

 

 
Erediensten

Zondag 16 december 2018 – Derde adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Christie Verschoor, Anniëlle Spelt

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias 5

avonddienst: Lofzang van Zacharias 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M.M. van Campen, Rotterdam

 Collecten

Morgendienst:   1. IZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. IZB

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Liesbeth en Boer

Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne en Madeleine van Milligen

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag

9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Kerkblad 74-22

Kom met haast

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.”

(Lukas 1: 39)

____________________________________________________

Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen haastig om alle voorbereidingen voor kerst klaar te hebben. Is alles in huis? Op veel bedrijven moeten er nog snel wat orders worden afgemaakt. Want….. het moet voor de kerst klaar. Er moet van alles nog snel afgerond worden, want met de kerst moet het klaar zijn! Waarom eigenlijk? Heeft u die vraag weleens gesteld in zo’n situatie? Vaak komt er een onduidelijk antwoord. Zo jagen we elkaar op aan het einde van het jaar. We worden vooral meegezogen in de haast die we elkaar opleggen. Om met kerst uitgeput voor de open haard teneer te vallen.

Maria heeft ook haast lezen we. Waarom die haast bij Maria? Ze had net van de engel gehoord dat Elisabeth, haar nicht, die onvruchtbaar was, zwanger is geworden. Wat een geweldig wonder. Een vrouw die onvruchtbaar was, wordt toch zwanger. Door een wonder van God. En Maria is zo blij voor haar nicht, dat ze zich naar haar toe haast. Elisabeth is al zes maanden zwanger. Daarnaast had ze zelf ook gehoord dat ze zwanger zou worden. En wel van Hem die de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Wat een nieuws!! Tegenwoordig zou je even een mailtje of een app-je sturen om dit goede nieuws met je nicht te delen. Maar Maria kon niet anders dan snel naar haar toe gaan. We zullen ontdekken dat dit ook veel mooier en fijner is dan via de whats-app. We zullen ontdekken wat je mist, als je je contacten bijna alleen maar via de mobiel onderhoudt!! Elkaar persoonlijk ontmoeten geeft zoveel meer diepte. Wij zijn vaak zo gehaast dat we de woorden in de app-jes zelfs allemaal afkorten.

Wie zou er tegenwoordig nog 3 maanden bij zijn nicht op bezoek gaan, zoals Maria hier doet? Maria nam er alle tijd voor. Ze was wel gehaast, maar dat kwam vooral door het goede nieuws dat ze wilde delen. Daarna was er alle rust en tijd om de wonderen die Maria en Elisabeth hadden meegemaakt te delen. Delen wij ook de mooie en bijzondere dingen die God ons iedere dag schenkt? Bracht uw dankbaarheid aan God u afgelopen zondag bij de tafel van het Heilig Avondmaal?

Er valt ons nog iets bijzonders op aan het doel van Maria’s reis. Lucas schrijft dat ze naar een stad van Juda gaat. Maar de naam Juda is een heel oude naam. Die naam werd in het Oude Testament gebruikt. Het was de naam van één van de zonen van Jakob. Eén van de stammen van Israël. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament werd die streek Judea genoemd. Lucas laat hiermee zien dat alles wat hier gebeurt verbonden is met de oude geschiedenis van het volk Israël. Alles wat hier gebeurt is verbonden met de geschiedenis van de aartsvaders, en met de profeten, priesters en koningen. Wat hier gebeurt is in het Oude Testament voorzegd. Hier komen Gods rijke beloften tot vervulling.

God is genadig. Afgelopen zondag liet God dat zien in de tekenen van brood en wijn. Deze tonen Gods genade, Gods vergeving. Hoe was dat bij u afgelopen zondag? Jezus komt naar ons toe. Heel concreet in de tekenen van brood en wijn. Hij bood zich aan. Bent u met net zoveel haast gekomen om uw Heiland te ontmoeten, als we de afgelopen week bezig waren met ons werk, internet of andere zaken?

Elizabeth stelt zichzelf en ons een indringende vraag: Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Ze valt om van verbazing over de eer die haar te beurt valt. Wij roepen nog al eens uit: Waar heb ik dit aan te danken? Meestal doen we dat als er sprake is van zelfmedelijden. Maar hier is de uitroep van Elizabeth een uitroep van blijde verwondering. Ze vindt het zo geweldig dat dit haar overkomt. Ze voelt zich hiermee zo rijk gezegend.

Kom dan met haast om het grote nieuws te delen, ook aanstaande zondag weer op de tweede advent! Jezus komt, voor u, voor jou, voor mij. Amen.

Rook Verkaik

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Algemene berichten

Kerstconcert ‘We Believe’

Op zaterdag 15 december hoopt gospelkoor ‘We Believe’ een Kerstconcert te geven in de Herv. Kerk, Kerkplein 1 te Boven-Hardinxveld. De avond begint om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. Het thema van deze avond is: ‘Verwachten’. D.m.v. liederen, gezongen door het koor, een meditatie door Corné den Breejen en samenzang hopen wij dat u op deze avond iets zal mogen ervaren van wat echt VERWACHTEN is. Tot dan!

Centrale berichten

Kerstecho

Komende zondag wordt in de ochtenddienst de Kerstecho weer meegegeven. Om zelf te lezen maar vooral om uit te delen.

Een kilo liefde

Twee weken geleden heeft u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de actie Een kilo liefde. Zondag 9 december kunt u dit nog inleveren bij de morgendiensten. Ook kunnen er nog producten ingeleverd worden bij fam. de Keizer, Parallelweg 37 (tot maandag 12.00 uur). Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om Gods liefde te laten zien?

commissie een Kilo liefde

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere actie!  U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken  door een ‘echte warme bakker’.  Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts €7,50 (gewicht ca. 900 gram) of  €5,- (gewicht ca. 450 gram) kunt u de komende feestdagen genieten van  zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel: Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 12 december.  U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 61 61 84 ariealieta@msn.com  of Anja de Ruiter, 63 02 35 janpietderuiter@hetnet.nl   met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen.  U kunt uw bestelling op dinsdag 18 december vanaf 11.30 uur  ophalen aan Peulenstraat 155.  Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen!   Namens onze kwetsbare  medemens willen wij u alvast hartelijk danken!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  9 december 2018

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de commissieleden die de besteding van onze bijdragen, en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad, toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig, en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag willen wij als diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Save the date: woensdag 10 april 2019

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De diaconie wil op deze dag een diaconale gemeentemiddag/avond organiseren voor jong en oud. Evenals in 2015 zal het programma beginnen met een eenvoudige maaltijd voor gezinnen. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen er diverse workshops worden georganiseerd over diverse diaconale projecten en organisaties die een link hebben met onze gemeente. Meer informatie volgt. 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Kerstattentie

Bij alle ingeschreven oudere gemeenteleden, met ingang van dit jaar vanaf 75 jaar,  willen we als diaconie in deze maand weer een kleine kerstattentie afgeven. We proberen dit zoveel mogelijk overdag persoonlijk aan u te overhandigen.

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting is onder voorbehoud vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 november j.l. U kunt de begroting inzien van 10 t/m 14 december op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkrentmeester202@hghg.nl

Begroting 2019

 

BEGROTING 2019

BEGROTING 2018

WERKELIJK 2017

BATEN:

     

Vrijwillige bijdragen

320.000

314.500

322.689

Collecten, giften en legaten

189.000

182.500

188.036

Subsidies en bijdragen

5.500

12.500

327

Vrijwillige bijdragen

34.630

38.900

30.269

TOTAAL BATEN:

549.130

548.400

541.321

       

LASTEN:

     

Gebouwen

54.900

82.750

45.217

Eigen gebruik Parel

35.000

31.100

34.521

Inventarissen

6.200

10.150

10.208

Afschrijvingen

49.530

57.000

43.095

Traktementen, salarissen en vergoedingen

365.090

358.750

292.042

Overige kosten

55.800

53.500

49.718

Bijdragen in kerkverband

22.650

22.400

24.693

Reserveringen / onttrekkingen

-14.000

-29.750

757

TOTAAL LASTEN:

575.170

585.900

500.251

       

Resultaat

-26.040

-37.500

-41.070

       

Resultaat ‘De Parel’

– 7.800

– 14.290

       

Totaal resultaat

– 26.040

– 45.300

26.780

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 10 december is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze keer binnen ons thema ‘Kerk van Jezus’ de stap zetten naar discipelschap. Hoe volg je als discipel Jezus en hoe groei je daarin. Discipelschap is dan in de eerste plaats een leven als hemelburger. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel. En iedereen is welkom. Misschien is de naam van de kring wat vertekenend. Eenvoudig betekent namelijk niet simpel, of een laag niveau. We willen het vooral niet moeilijker maken dan dat het is, dat is eenvoudige Bijbelstudie en daardoor heel toegankelijk voor iedereen. Welkom dus, als je al een poosje dacht dat het thema bij jou paste, maar je tot nu toe nog niet durfde te komen.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 12 december is weer de laatste bijbelkring dit jaar.
We denken dan na over Johannes 5 vers 19 tem vers 47. We hopen weer op een goede bespreking. Iedereen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.
Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk
tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Kerstkaartenactie

Dit jaar wordt er door de Tussenclub geen kerstkaartenactie georganiseerd. We wensen jullie natuurlijk wel gezegende kerstdagen toe. Hartelijke groeten,

de Tussenclub

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatiecommissie is voornemens om dinsdag 11 december weer een avond te organiseren om met elkaar langs een aantal adressen te gaan van mensen die niet, of niet meer meeleven met de kerk.

Hun geloof in God is vaak heel diep weggezakt,maar je merkt ook dat bij velen die we bezoeken , niet alles is weggeschoven.

Wat is het dan mooi om over God te mogen spreken, in de schaduw van het licht van het komende kerstfeest, Zijn  heerlijke naam groot te maken.

Wij hebben altijd mensen tekort om mee te gaan.

Probeer het eens een keer, stap eens binnen.

We beginnen in de jeugdzaal van de oude kerk om 19.30 uur. We bezinnen ons een moment met een gedeelte uit de Bijbel en vragen door gebed dat wij niet alleen op pad gaan.

Wilt u als gemeente dit werk in u voorbede meenemen?

Tot ziens op dinsdag 11 december!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mogen terugkijken op een heerlijke avondmaalszondag. In de morgendienst stond het Woord ‘vergeving’ centraal. De kerntekst was Psalm 130: 4. Ook in de bediening ontdekten we hoe de Bijbel allerlei beelden gebruikt om duidelijk te maken dat God een God is van vergeving. Hij werpt de zonde achter zich (Jesaja 38: 17), Hij delgt de zonde uit als een nevel (Jesaja 44: 22), Hij bedekt de zonde (Psalm 32: 1), Hij zegt: Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. (Jesaja 1: 18). In het avondmaal mochten we het zien en proeven: Hij voor mij! Vergeving is er dankzij Christus en Zijn volbrachte werk.

In de avonddienst stond het woord ‘verwachting’ centraal. Centraal stond Psalm 130: 5. Adventstijd is een periode om toe te leven naar het Kerstfeest. Maar we worden ook gestimuleerd om te wachten op God. Dat Hij overkomt in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Het zijn weken die ons trainen om te wachten op de wederkomst van de Heere Jezus: Maranatha.

Pastoraat

Er zijn ook gemeenteleden die tobben met ziekte, die liever hun naam niet laten noemen. Wij denken wel aan hen en bidden hen de troostvolle nabijheid van de levende God en de nodige draagkracht toe. Dat zij ook zelf in alle moeiten bij de Heere mogen schuilen en Zijn licht in het donker ervaren. Afgelopen zondag zongen we in de Nieuwe Kerk:

Ik blijf den Heer’ verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten
op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen
wacht sterker op den HEER’,
dan wachters op den morgen,
den morgen; ach, wanneer?
(Psalm 130:3)

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen weer bijeen. De 12 en 13 jarigen bij de fam. Meerkerk. De 14 en 15 jarigen bij de fam. Batenburg en de jongeren van 16 tot en met 21 jaar bij de fam. Schild. We wensen jullie een mooie, leerzame en gezellige avond toe. Bidden we als gemeenteleden om Gods zegen over deze bijeenkomsten?

Bijbelkring

Woensdag 12 december is er weer Bijbelkring in De Parel. We bespreken samen 1 Samuel 3: 1-21. Daarbij hoort hoofdstuk 3 van het boekje. Leest u het hoofdstuk met de vragen alvast door? We hopen op een zegenrijke avond rond een open Bijbel.

Doopdienst 16 december

Op de derde adventszondag zal de Heilige Doop bediend worden. Deze dienst hoop ik zelf te leiden. Dat is bijzonder! We zien als gezin uit naar een mooie doopdienst.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving eveneens € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze gaven!

Gelezen

‘De kinderen van God zijn altijd een wachtend volk geweest. Zij hebben gewacht op de komst van de Messias, en nu verwachten zij Zijn wederkomst. Zij hebben gewacht op het ontvangen van bewustheid van vergeving, en nu wachten zij op een volkomen heiligmaking. Zij wachten in de diepten en ook in gelukkige omstandigheden zijn zij het wachten niet moe.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

…tot zondag

Zondag is het de tweede zondag van advent. Voor de ochtenddienst verwachten wij ds. J. Muller uit Bleskensgraaf. Na de dienst hopen we als wijk oost koffie te drinken in De Parel. Zelf hoop ik daar ook bij te zijn, nadat ik om 09.00 uur de dienst in de Dorpskerk van Bleiswijk heb geleid.

In de avonddienst lezen we de tweede helft van zondag 7 en zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Waarom is zo ’n geloofsbelijdenis nodig? Waar gaat het om in deze geloofsbelijdenis? Hoe komen we God tegen in deze belijdenis? Praktische vragen komen daarbij ook aan de orde. Hoe kan een geloofsbelijdenis helpen in je geloofsleven? Hoe kun je je betrokkenheid vergroten wanneer de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen op zondagavond in de kerk? Wat is de betekenis van de drie- eenheid voor de relatie met de Heere?  We hopen en bidden op een zegenrijke leerdienst!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij bevelen de zieken en hun familieleden, de mantelzorgers en verpleegkundigen in uw voorbede en meeleven aan.

We bidden voor degenen die wachten op een uitslag, een behandeling ondergaan, psychisch of chronisch ziek zijn.

Ook denken we aan degenen die al lang aan huis gebonden zijn, voor wie de decembermaand een periode van eenzaamheid is. Moge de Heere u zegenen!

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Vacature

Er is nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat wordt ingediend, dan zal er op maandag 7 januari 2019 een verkiezingsvergadering worden gehouden.

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag

9 december is dat OTH 414; op 16 december: OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Nabetrachting

John Charles Ryle, predikant in de Anglicaanse kerk, schrijft in zijn boek ‘Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof” het volgende naar aanleiding van het Heilig Avondmaal: ‘Tenslotte, wanhoop niet en wees niet terneergeslagen als u ondanks al uw verlangen de grote zegen van het avondmaal des Heeren niet ervaart. Waarschijnlijk verwacht u te veel. Waarschijnlijk kunt u moeilijk uw eigen staat beoordelen. De wortels van uw ziel kunnen versterkt worden en groeien, terwijl u zelf denkt dat u geen enkele vooruitgang maakt. Waarschijnlijk vergeet u dat de aarde de hemel niet is (…) en dat we niets volmaakts kunnen verwachten. Neem deze dingen ter harte. Verwijt uzelf niet allerlei bittere dingen zonder dat daar een reden toe is.’

Citaat

‘Geloof is voor het gebed wat de veren zijn voor een pijl; zonder geloof raakt het gebed zijn doel niet.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

We bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

In Ethiopië zijn tien orthodoxe kerken aangevallen en meer dan vijftien priesters gedood, toen politieke leiders in conflict raakten. Bid voor de nabestaanden, de getroffen kerkgemeenschappen en de christenen in het land. (Gebedskalender Open Doors)

We danken dat enkele leden van onze gemeente behouden mochten terug keren uit Sint Maarten waar zij praktische hulp bij de wederopbouw mochten bieden.

Tenslotte

Wij mochten door de viering van het Heilig Avondmaal versterkt worden in ons geloof.

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de tweede adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Op deze plaats denken we aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor veel zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, ook in het midden van de gemeente, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen’.

Giften

Op huisbezoek ontving ouderling Wijnja een gift van € 10,- voor de eredienst. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling De Hek € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 december wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 december om 10.45 uur.

Bijbelstudiekring

Volgende week donderdag (13 december) hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het vierde hoofdstuk van het boek, n.a.v. 1 Johannes 2: 12-27. Het thema is: ‘Let op je tijd’

Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

Arme zondaar, u bent nooit geschikt voor Christus. Hij is wel zeer geschikt voor u.

Tenslotte

We zijn de adventstijd weer ingegaan. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’

Namens de kerkenraad een goede adventstijd toegewenst,                  

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 8 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 9 december

Na de dienst (Wijk Oost) koffiedrinken (i.p.v. 16/12) – De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 10 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

20.00 uur kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 11 december

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur Thuiskring II

Woensdag 12 december

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 13 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                              

Erediensten

Zondag 9 december 2018 – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Renske de Knegt, Nadine Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 124: 4

avonddienst: Psalm 132: 11

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

voorzang: Weerklank 116: 1,2,3

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee,
H.C. Zondag 52,

voorzang: Weerklank 119: 1,2,3

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

na de dienst: koffiedrinken in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland, H.C. zondag 7 en 8

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Kruger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Hannelot van den Bos

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.