Kerkblad 74-29

Luisterplek

En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, ging Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!

Markus 1: 35

_________________________________________________

We ontmoeten Jezus in Galilea. Het staat aan het begin van zijn bediening. Hij geneest mensen van hun kwalen en zet vrij die door boze geesten worden gekweld. Mensen zien het en vertellen het door. Het gaat van mond op mond. Dan gaat het snel. “En heel de stad had zich verzameld bij de deur.” (33) Aan aandacht geen gebrek.

Wat zou u doen, als u zoveel succes had in uw werk of in het kerkenwerk? Zeg ik teveel als we bij succes de neiging hebben om als eerste het gebed te laten vallen. We gaan prioriteiten stellen, als vanzelf. En bidden is zonde van je tijd als het goed gaat. Als Jezus het druk heeft en bekendheid krijgt, is het eerste wat Hij doet: bidden, spreken met God zijn Vader, delen in gebed en luisteren.

Jezus zoekt de stilte op, “ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.” Hij zoekt de eenzaamheid op, een plek waar niemand komt in woest gebed. Weg van alle stemmen en onrust. Stilte en rust had ook Hij nodig (6: 46, 9: 29). En zo ontdekt Hij in de omgang met Zijn Vader de weg die Hij moet gaan.

Deze levenshouding heeft Hij ook Zijn volgelingen voorgehouden. “Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (14: 38) En zo is het. Voor je het weet stap je in een fuik door aan de haal te gaan met je mogelijkheden en je succes, ook in de kerk. Je ziet zomaar over het hoofd waar het God om gaat en je vult zomaar je eigen programma in i.p.v. Gods wil te volgen.

Je ziet dit bij de discipelen gebeuren. Ze missen Jezus en zoeken Hem. En als ze Hem vinden zeggen ze: “Iedereen zoekt U.” (37) Met andere woorden: ‘Meekomen en U moet er zijn voor al die mensen. Ze komen voor U. Het gaat goed. Kijk wat een bekendheid!’ Jezus wordt onder druk gezet. Hij moet presteren. Ze denken te weten wat Hij moet doen, wat nodig is.

Het antwoord is anders dan verwacht: “Laten we naar naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan.” (39) Dus niet wat er allemaal moet of sociaal wenselijk is, is leidend voor Jezus, maar wat Hij gehoord heeft in het gebed tot Zijn Vader. Wat er echt moet gebeuren is niet alleen genezen en bevrijden, maar de weg gaan naar het kruis, waar Hij zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. (10: 45)

Daarom wilde Jezus niet dat mensen zo op die wonderen gefocust zouden zijn. Jezus kwam namelijk niet om deelproblemen op te lossen, maar het kernprobleem. Hij kwam om de kloof tussen God en mens te overbruggen door de weg van Zijn lijden en sterven. Dit zou de weg vrijmaken voor volkomen verzoening, bevrijding en genezing. Zo leren we ook God kennen. In een genezing leren we iets van Zijn kracht kennen, maar in het lijden van Zijn Zoon (15: 36) leren we God zelf kennen. In Hem zien we Gods eeuwige liefde en genade stralen voor een verloren wereld. Door Hem en bij Hem is bevrijding van zonde, oordeel, en uiteindelijk van alle gebrokenheid.

Waar hoor je dat? In de prediking van het Evangelie! Daarvoor was Jezus uitgegaan (38b), en daarvoor laat Hij nog steeds Zijn woord klinken, opdat we Hem zouden navolgen en onze luisterplekken zouden bewaken. Een luisterplek met gevouwen handen om ontvankelijk te blijven Voor Gods stem. Een luisterplek met open oren om Zijn Evangelie te horen, te geloven en te doen wat Hij zegt. Want daartoe is Hij uitgegaan!

ds. P. van de Voorde

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

 Kerk-school-Gezin

Deze week is op alle christelijke scholen in ons dorp aandacht besteed aan Kerk-school-gezin. Ditmaal is als thema gekozen: ‘Kom je ook naar het feest?’ Daarbij wordt gerefereerd aan de bruiloft van Christus met zijn gemeente. Diverse Bijbelverhalen, die hiernaar verwijzen zijn deze week op school behandeld, zoals: Izaäks huwe-lijk met Rebekka; de bruiloft te Kana; de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes; het koninklijke bruiloftsmaal.

Deze themaweek wordt zondag tijdens de diensten in diverse kerken hier ter plaatse afgesloten. In de Oude Kerk is er een gezamenlijke dienst onder verantwoordelijkheid van WK Noord, die om 9.30 uur begint en waarin ds. P. van de Voorde voor hoopt te gaan. We hopen dan veel kinderen met hun ouders in de kerk te ontmoeten, terwijl in de kerk ook weer de nodige werkjes van de kinderen te zien zullen zijn.

Het themalied voor deze week is: ‘Een Koning viert feest’:

Een koning geeft een heel groot feest

met veel muziek in een mooie zaal.
Het wordt een hemels bruiloftsfeest,
met veel pracht en praal!
Met taart en dans en zang erbij
en iedereen is blij!
Een koning geeft een bruiloftsmaal,
dus kom nu allemaal.
Refrein: Er komt een feest 
en iedereen moet feesten.

                   Vergeet je huis, je werk en al je geld.

   Kom met je vrienden naar het koninklijk feest.

       Er is nog nooit zo’n feest geweest.

De koning stuurt zijn dienaars rond
naar al zijn vrienden in de stad.
Maar iedereen heeft een excuus,
‘t is ook altijd wat.

Een huis gekocht, een trouwerij,
een reis naar het buitenland.
Nee, niemand van zijn vrienden komt
en dat is jammer want…  (Refrein)

Ga naar de stad, naar het centrum toe

en nodig armen en zieken uit.
En iedereen die je tegenkomt,
dat is mijn besluit.
Want jong en oud mag komen bij mij
en krijgt een toegangskaart.
En wie niet met ons feesten wil,
die is het niet waard. (Refrein 2x

 Kom naar het feest!

Voorzang Oude kerk 9.30 uur: OTH 468: 1, 2

Ontmoeting in de Parel

Na de gezamenlijke dienst van Kerk en School is iedereen van harte welkom in De Parel. Voor de jeugd is De Wagon open.

Gebed voor de jongeren.

Al jaren komen we op de laatste zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met jeugdambtsdragers, jeugdleiding en anderen bidden we voor onze jeugd. Voor het jeugdwerk maar ook voor de leidinggevenden en catecheten. Dit omdat we weten dat deze periode van een mens heel bepalend is voor de toekomst. Zeker met alle onrust/veranderingen waar ze mee te maken hebben en het zoeken van hun eigen weg en identiteit. Rond 20.00 uur zijn we meestal al klaar, waardoor er nog tijd is voor andere afspraken of om thuis samen te zijn.

Vanuit het jeugdwerk is ook gezocht naar een nieuwe manier om te zorgen dat we jongeren meer betrokken houden bij kerk door kerngroepen te gaan maken. In Wijkgemeente Oost is een pilot geweest met een positief resultaat vandaar dat het ook in de wijkgemeenten Zuid en Noord wordt opgezet. (zie ook filmpje met uitleg op website https://www.hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk/)

We roepen u op om mee te werken maar vooral te bidden voor dit stuk jeugdwerk maar ook voor al onze jongeren. Bidt u mee thuis, maar kom ook gerust de laatste zondag van de maand met ons mee bidden.

Jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 januari 2019

De diaconale collecte van deze zondag in de week van Kerk, School en Gezin, is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in permanente opvang of in de dagopvang. Financiële steun is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

 Vrijwillige bijdrage 2019

De vrijwilligers zijn deze week bij u langs geweest en hebben de envelop bij u afgegeven. In de komende week komen ze weer langs om uw antwoord op te halen. Heeft u de informatie in de kerkbalansenvelop gelezen? Om het werk in de onze gemeente voortgang te laten vinden is de opbrengst van de actie van groot belang. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt bij te kunnen dragen aan het plaatselijke kerkenwerk.

Heeft u uw antwoord al ingevuld en ligt de antwoordenvelop al klaar? Het liefst voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 29 januari ontmoeten wij jullie graag om 9.15 uur in De Parel. Tineke de Vries zal de inleiding verzorgen over Bijbelstudie 7: Een brief aan de ballingen in Babel. (Jeremia 29), decembernummer Vrouw. Marry Verkaik, Marja van de Wetering en Janneke de Bruin passen op de kinderen. Van harte welkom!

Wijziging locatie opvoedkring

De locatie van de Opvoedkring op woensdag 30 januari is gewijzigd. Het is nu bij de familie Leenman, Parallelweg 40.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 31 januari zal Annelies Batenburg de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 3. De kring is te gast bij de fam. Van Schoonhoven, Kerkweg 84.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Evangelisatie

Emailadressen evangelisatieouderlingen

Vanaf heden zijn de emailadressen :

evangelisatie1@hghg.nl: Leen Klop

evangelisatie2@hghg.nl: Martin de Kock

evangelisatie3@hghg.nl: Kees Pille

 

Zending

Workshopdag 16-02-2019 en ‘Passie voor koken’

De Workshopdag in De Parel komt dichterbij! We herinneren u eraan dat u nog tot uiterlijk maandag 4 februari heeft om u aan te melden. Meer informatie over de workshops vindt u op het Facebookevenement ‘Workshopdag 2019’. Dit evenement is ook zichtbaar voor wie geen Facebook heeft. Hier vindt u de link naar het inschrijfformulier, waarop wordt aangegeven als een workshop vol is. Ook mag u mailen naar leakinderwerk@gmail.com of bellen naar 06-52 16 01 62.

Tevens organiseert Frans de Bruin twee ‘Passie voor koken’-workshops waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van Lea in Zuid-Afrika. Deze zullen plaatsvinden in De Parel op 4 en 11 maart. Voor meer informatie, zie het vorige kerkblad. Aanmelden kan tot 20 februari bij f.de.bruin@icloud.com.

We zijn enorm dankbaar voor alle mensen die zich inzetten bij de workshops en promotie hiervan! Bijzonder om dit niet alleen als hometeam, maar juist als gemeente mogelijk te maken. We hopen u bij de workshopdag te mogen begroeten! Hartelijke groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Zendingscommissie inkomsten 4e kwartaal 2018

Oktober: Zendingsbusjes € 2781.

Collecte 7 en 21 oktober morgenlandzending GZB bestemming Egypte: gemeentestichting in de steden

€ 2566.

Giften € 70.

November: Zendingsbusjes € 3369.

Verkoping Ora et Labora bestemd voor het werk van

Maarten & Gerdien Blom € 2000,-.

Kaarten verkoop bestemd voor Hope Made project Albanië € 1000.

Gift € 10.

December: Zendingsbusjes € 4618.

Collecte IZB 2 en 16 december Pionierskerk Noorderlicht

Rotterdam € 3822.

Verkoop dagboekjes Handvol Koren € 2920.

Giften € 19.

Allen weer hartelijk bedankt voor uw bijdrage voor werk van de zending.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de dienst van zondagmorgen (en zondagavond in de Oude Kerk) hoorden we vanuit Markus 1 over de man met de onreine geest in de synagoge van Kapernaüm. Opvallend hoe die onreine geest aangeeft wie Jezus is en laat weten dat de Heere Jezus boven hem staat. Toch maakt de Heiland korte metten met hem. Zijn overwinnende kracht en macht komt in de synagoge aan het licht. Het is een voorspel van wat er gebeurt op Golgotha, waar Christus de kop van de slang vermorzelt. Dat geeft ons troost, juist wanneer wij in deze tijd geconfronteerd worden met de macht van de boze. De Heere Jezus is overwinnaar. Nog even en het is definitief gebeurd met de boze.

Pastoraat

Onze gedachten gaan ook uit naar gemeenteleden die alle lange tijd in zorgcentra verblijven, in ons eigen dorp of elders. In moeite en nood wordt ons de weg gewezen door de dichter van Psalm 84. “Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion”. (Psalm 84: 7 en 8)

Kerngroepen

Na de dienst op zondagavond komen twee kerngroepen bij elkaar. De 12 en 13 jarigen worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De jongeren van 16-20 jaar zijn welkom op Vinkeweer 3. De jongeren van 14 en 15 jaar zijn op een ander moment samen geweest.

Het is fijn dat ook de kinderen die afscheid hebben genomen van de zondagschool een mooie groep mogen vormen. Zondagavond zaten ze samen in de Nieuwe Kerk. Mooi dat Gera en Adriaan Ritmeester leiding willen geven aan deze nieuwe groep. Vreugde en zegen daarbij gewenst!

 Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 31 januari komen we weer bij elkaar in de Nieuwe kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. We starten om 20.00 uur. Deze avond denken we met elkaar na over het thema ‘Vieren’. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als Biddag of Dankdag? Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Waarom zou je dat doen? Hoe kun je dat doen? De vorige keer waren verschillende ouders er samen. We hopen dat dit nu weer het geval is. Van harte welkom!

 Naar Peru

Br. H. Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, hoopt binnenkort naar Peru te vertrekken. Om daar het Koninkrijk van God te dienen. Zondagavond 10 maart schenken we in de dienst aandacht aan zijn vertrek en krijgt u gelegenheid om hem te groeten. Hieronder vertelt hij iets over zijn reis naar Peru.

Geliefde gemeenteleden, Vanaf 2 April tot begin december hoop ik een jaar Bijbelschool te gaan volgen in Lima, Peru. Op 13 Maart hoop ik naar Peru te vertrekken, en eerst twee weken naar het gezin van mijn dochter te gaan, in het binnenland. Maandag 1 April ga ik dan terug naar Lima, en vanaf de 2e naar school. Half december hoop ik weer terug te komen in Nederland, alles als God het wil. Een mogelijkheid is, dat ik het wat de taal aangaat niet bolwerk, en dan veel eerder weer terug ben. Allen toegewenst wat Paulus bidt voor de mensen in Efeze: “Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en gij in de liefde geworteld en gefundeerd bent”. (Efeze 3: 17) Hartelijke groet,

Henk Hazendonk

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving een gift van € 10,- voor de eredienst. Hartelijk dank!

 Gelezen

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat Gij van mij verlangt, en verlang dan van mij wat Gij wilt’.

Aurelius Augustinus (354-430)

 …tot zondag

De dienst van zondagmorgen heeft alles te maken met de relatie kerk en school. ‘Kom je naar het feest?’ Dat is het thema voor deze dienst. Deze week wordt er op verschillende scholen aandacht aan dit thema besteed. Ik hoop zelf vrijdagmorgen op de Koningin Wilhelminaschool te zijn om dat mee te maken. Onder andere de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes zal worden verteld. Deze gelijkenis die we vinden in Mattheus 25: 1-13, staat centraal in de dienst!

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 10 komt aan de orde. Het gaat over Gods voorzienigheid. Spannende vragen komen er aan de orde. Hoe zit het met het kwaad? Heeft God daar de hand in of staat Hij er buiten? Of ligt het nog weer anders? Vragen die erg dichtbij komen, juist als we zelf te maken hebben met lijden. We zien uit naar een dienst die ons opscherpt en bemoedigt. Na de morgendienst zal weer een hand-out klaar liggen ter voorbereiding op deze leerdienst.

Bereidt u en jij zich voor op de diensten? Daar is zegen van te verwachten! Vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor onze zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Ook voor allen vanuit onze gemeente die elders worden verpleegd. We bidden voor familie van gemeenteleden die lijden onder ziekte, armoede of eenzaamheid. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Verkiezingen

Met dankbaarheid mogen wij u meedelen dat broeder Remko den Breejen zijn verkiezing tot het ambt van ouderling kon aannemen. Wilt u Remko en zijn gezin opdragen in uw gebed? Als er geen bezwaren worden ingediend, dan zal de bevestiging van Remko den Breejen plaatsvinden tijdens de morgendienst van 3 maart.

Verantwoording

Broeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gesloten envelop met inhoud voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 31 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Citaat

‘Men moet veel in de wereld geleden hebben en ongelukkig geworden zijn, voordat er maar van een begin van naastenliefde sprake kan zijn. Eerst komt het afsterven van aards geluk en pas dan krijgt men oog voor de naaste’.

Søren Kierkegaard (1813–1855)

Bidden en danken

– We danken dat ook de laatste vacature binnen de broederkring is vervuld. Groot is Uw trouw, o Heer!

– De oorlog die zeven jaar geleden in Syrië begon heeft nog steeds een enorme impact. Bid dat Syriërs hun leven weer kunnen oppakken in hun vaderland. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de Presbyteriaanse Kerk in Malawi, een kerk die in een maatschappij met veel problemen en armoede het Evangelie wil uitdragen. Bid dat de toerusting van kerkleiders tot zegen mag zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De morgendienst van a.s. zondag staat in het teken van de afsluiting van de themaweek kerk, school en gezin. Het thema is: ‘Kom je naar het feest?’

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan de zieken thuis, die behandelingen ondergaan en telkens weer de moed zoeken om hun weg te gaan. Maar ook als behandelingen zijn gestopt en een moeilijke weg verder gegaan moet worden, mogen wij nochtans weten: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.” (Jesaja 53: 4) De Heere zij u en jou met Zijn hulp en kracht nabij

Huwelijk

1 februari geven Arjanne Verhoef, Nieuweweg 168 en Rick Ambachtsheer elkaar hun ja-woord. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk wordt bevestigd, vindt plaats in onze Oude Kerk en begint om 13.30 uur. Ds. P. van de Voorde zal deze dienst leiden. We wensen Arjanne en Rick met hun wederzijdse familie een fijne dag toe en bovenal een leven dicht bij de Heere. Samen voor Hem leven en elkaar helpen om Hem te dienen en groot te maken.

Opvoedkring

Afgelopen donderdag kon de opvoedkring niet doorgaan. Deze is nu verplaatst naar woensdag 13 februari van 20.00-22.00 uur in De Parel. Van harte welkom.

Gelezen/gehoord

‘Zelfs in het leven van de trouwste christen is er dagelijks aanleiding tot zelfkritiek, tot bekering en de vraag om vergeving en opnieuw aangewakkerd te worden door de Heilige Geest’.

Tenslotte

Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek Kerk–gezin–school naar voren zullen komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Gericht op het leren verstaan van de wil van God, om zo al heel jong, maar ook als we ouder worden, Hem te eren. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 25 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooyen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 26 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 27 januari

9.30 uur              Afsluiting themaweek Kerk-school-gezin

Na de dienst Ontmoeting in De Parel

Maandag 28 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur              Meisjesclub –  De Parel

 Dinsdag 29 januari

9.15-11.00 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

20.00 uur-21.30   Thuiskring II – Damstraat 29

Woensdag 30 januari

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – Parallelweg 40

Donderdag 31 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. W. Smit

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

20.00 uur             Bijbelkring Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding –  Nieuwe kerk

 Vrijdag 1 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Orgelconcert

Zaterdag 2 februari geven Bastiaan van der Pijl en Gerrit Sterrenburg een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk van Boven-Hardinxveld. Bastiaan is organist van de Gereformeerde Kerk en tevens dirigent van diverse koren. Gerrit is organist in de Hervormde Kerk en De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Zij spelen werken van Frans van Tilburg, Bert Kruis, G. Young, Herman van Vliet, C. Franck en P. Fletcher.

U kunt de verrichtingen van de organisten volgen op een videoscherm. De toegang is € 5,- en kinderen jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang, Na afloop van het concert is er koffie (gratis) en kunt u  nog even napraten met de organisten.

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Varia


Meezingen met Praise Him

Tijdens haar Passieconcert op zaterdag 13 april in de Bethelkerk te Zwijndrecht zal het Chr. gem. Drechtstedenkoor Praise Him de cantate ‘Portraits in Grace’ van Joseph M. Martin uitvoeren. Deze cantate beweegt zich door het buitengewone leven van Christus en vertelt het verhaal van zijn daden van liefde en verlossende geschenk aan de wereld. Lijkt het u leuk om aan dit project mee te werken dan bent u vanaf donderdag 24 januari a.s. van harte welkom de repetities bij te wonen. Onze repetities vinden plaats in de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. De kosten van deelname bedragen € 15,-. Aanmelden kan via info@praisehim.nl. Wij verwelkomen u graag!

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Bent u, ben je moeder van een kind met een beperking en zou u wel eens van gedachten willen wisselen met andere moeders, dan bent u van harte welkom op onze volgende moedermorgen. Er is volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en onderwerpen ter sprake te brengen die voor u, uw kind en uw gezin van belang zijn. 

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 29 januari 2019, we beginnen om 9.45 uur, maar u bent vanaf 9.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur.

Wilt u meer informatie, bel gerust 078 615 70 58 of 078 615 65 96. Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 27 januari 2019

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde – Afsluiting week Kerk-school-gezin

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. K. Hak – Goudswaard

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Afsluiting week Kerk-school-gezin

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Jemima

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Leandra de Jong, Sara Visser, Joyce Versluis, Elsa Visser

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Barbara Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81: 12

avonddienst: Psalm 25: 6

morgendienst Oude kerk: OTH 468: 1, 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Kerk, school en gezin

18.00 uur   ds. J.P. Kromhout van de Meer, Zwijndrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kindertehuis Jemima – project kerk, school en gezin

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Bertine van Kralingen, Janieke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Vrijdag 1 februari

OUDE KERK

13.30 uur          ds. P. van de Voorde – bevestiging huwelijk Arjanne Verhoef en Rick Ambachtsheer

 

Aan de gemeenteleden…

Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: Van zaterdag 19 januari tot vrijdag 1 februari halen meer dan 100 vrijwilligers geld voor onze kerk op. Veel geld, dat hard nodig is.
Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse erediensten en bemoediging en inspiratie ontvangen door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Er wordt veel werk verzet en er vindt een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats. De kerk, wij als gemeenteleden geven hier invulling aan.
Door een basis te hebben met elkaar kunnen we delen met anderen, in woorden en daden. Om die basis in stand te houden en het werk mogelijk te maken vragen we u en jou om een bijdrage voor de actie kerkbalans.
Samen met de diaconie staan we voor een evenwichtige verdeling, voor de verkondiging van het Woord, de mogelijkheid om samen te komen en het uitdelen aan de hulpbehoevenden.

 

Klik op onderstaande link voor de folder:

Folder kerkbalans 2019

Kerkblad 74-28

Nieuwe kleren

“Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld.”

(Kolossenzen 3: 12)

 

____________________________________________________

 

Misschien voelt u zich niet meteen aangesproken door de omschrijving die Paulus hier gebruikt voor de gelovigen in Kolosse. In onze traditie zijn we dat niet zo gewend. We zouden het zelfs als ongepaste hoogmoed kunnen ervaren als we dit van onszelf zouden zeggen. Toch is dit niet terecht, want in de aanhef van de brieven van Paulus wordt de naam ‘de heiligen’ meerdere keren gebruikt voor de gelovigen. Ook de aanduiding, uitverkorenen  en geliefden van God, komt meerdere keren voor in de brieven als aanduiding van de gelovigen.

Kortom deze oproep van Paulus is gericht aan allen die zich door het geloof met Christus verbonden weten. Als dat zo is, moet die verbondenheid merkbaar zijn in de manier waarop je leeft. Dat is voor ons waarschijnlijk geen nieuw gezichtspunt, maar voor de jonge christengemeenten uit de heidenen betekende dat een heel nieuwe mentaliteit. 

Paulus probeert zijn oproep tot deze mentaliteitsverandering, duidelijk te maken door kleding als voorbeeld te gebruiken.  Dat heeft hij ook in de voorafgaande verzen al gedaan. Daar spreekt hij over het uittrekken van de oude mens als een oud versleten kledingstuk. Wat hij met die oude kleren bedoelt, omschrijft hij in de verzen 5 t/m 9 van dit hoofdstuk. Daarin gaat het over al die kwalijke eigenschappen die de mens van nature met zich draagt. Hij wijst op het gedrag van ongelovigen, die christus niet kennen, maar dat helaas ook bij de gelovigen nog gevonden wordt. Vandaar deze oproep om dit alles weg te doen als oude afgedragen kleding.

De nieuwe kleding die hij hier aanbeveelt, behoort bij het christenleven. Zoals er in Efeze 6 wordt gesproken over de geestelijke wapenrusting, kunnen we hier spreken over geestelijke kleding.

In de tekst hierboven worden slechts enkele kenmerken van die geestelijke kleding genoemd, maar in de verzen die volgen, geeft Paulus hiervan een uitgebreider beeld. Daarbij noemt hij o.a. verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, vrede en dankbaarheid. Al deze kenmerken van de nieuwe kleding, moeten bijeen gehouden worden door de band der liefde. Liefde tot God en je naaste, zoals Jezus ons dat in zijn aardse leven heeft voorgeleefd.

Wat opvalt als je de kenmerken van deze geestelijke kleding leest, dat het hierbij niet gaat over uiterlijkheden, waaraan sommige christenen veel waarde hechten. Nee, het gaat hier over innige gevoelens die je in je gedrag als christen t.o.v. medemensen tot uiting laat komen. Het gaat om een geestesgesteldheid die ten diepste voortkomt uit de liefdesrelatie met onze Heer en Heiland. Laat die gezindheid ook in je liederen tot uiting komen, adviseert Paulus.

Wat zou het prachtig, als deze nieuwe kleding door alle christenen gedragen zou worden. Wat zouden wij  op die manier goede ambassadeurs kunnen zijn van Gods Koninkrijk!

Maar… laten we eerlijk zijn, deze nieuwe kleding die Paulus hier aanbeveelt, wordt zelfs door de meest toegewijde Christenen niet altijd gedragen. Dit hoge ideaal lijdt helaas nogal eens schipbreuk op onze onmacht en onwil en de weerbarstigheid van het dagelijks leven.  Jesaja gaf al aan dat zelfs onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed (Jesaja 64: 6). Toch beveelt Paulus deze nieuwe kleding van harte aan, al kende ook hij de belemmeringen die ons hierbij in de weg kunnen staan. Het bekende gedeelte in Romeinen 7: 18-26, over het goede dat een mens wil doen en het over kwade dat dan dichtbij is, maakt dit duidelijk. Het brengt Paulus tot de verzuchting: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” Hij laat er echter meteen op volgen: “Ik dank God, door Christus Jezus onze Heere”. Daar moeten allen, die zich in Jezus Christus geborgen weten, het van hebben. Hij droeg deze nieuwe kleding tot in de dood aan het kruis, daarom wordt zijn gerechtigheid ons uit genade toegerekend. Bovendien heeft Hij de Heilige Geest gegeven aan allen die Hem liefhebben. Die Geest zal zijn vruchten in ons leven laten rijpen, zodat die nieuwe kleding ook zichtbaar zal worden in ons leven.

Als wij tenslotte uit ons sterfelijk lichaam verlost zijn, omdat onze naam geschreven staat in het boek des levens, zullen wij met onbesmette witte klederen worden bekleed tot in eeuwigheid (Openbaring 3: 5).

‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit.’

Op Toonhoogte 142: 1

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Kerstkaartenactie Ark Mission

Voor de kerstdagen vroeg ik u om mee te helpen aan de kerstkaartenactie van Ark Mission. Met deze actie werden kerstkaarten ingezameld voor dak- en thuislozen.

Wat fijn om te zien dat u als gemeente hier aan mee wilde werken en ik veel kaarten heb mogen ontvangen om deze door te sturen naar Ark Mission. In totaal zijn via mij 105 kerstkaarten verzameld en drie tekeningen. De totale landelijke opbrengst was 17.000 kerstkaarten die naar gevangenen en dak- thuislozen zijn verstuurd.

Via deze weg wil ik u namens Ark Mission hartelijk danken voor de moeite en hulp die u geboden heeft. Groeten,

Marco Hendriksen

Toerustingsavond Geloofsopvoeding – save the date!

Het duurt nog even, maar dinsdagavond 21 mei 2019 hoopt Nieske Selles-ten Brinke een avond te verzorgen rondom het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’. Tijdens deze interactieve avond denken we met elkaar na over moeilijke vragen die kinderen kunnen stellen en hoe je hiermee om gaat. Deze avond vindt plaats in De Parel en wordt georganiseerd door de Geloofsopvoedingskringen van wijk Oost en Zuid. Bij deze nodigen we alvast alle ouders uit voor deze avond. Nieske Selles-ten Brinke heeft verschillende boeken geschreven rondom geloofsopvoeding en geeft workshops en lezingen over dit thema. Hartelijke groet,

Arma Don en Cora Westland

Wat moet je doen bij brand in De Parel tijdens…

…een clubactiviteit, een vrouwenochtend, een bijbelkring of een andere kerkelijke activiteit? Ben je je daarvan bewust? In de kerk worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden door de BHV-ers die tijdens kerkdiensten aanwezig zijn. In De Parel zijn personeelsleden opgeleid tot BHV-er, maar tijdens kerkelijke activiteiten is er niet altijd een personeelslid aanwezig. Daarom is het ook als leidinggevende van club- of kringactiviteiten belangrijk dat je weet wat je moet doen als er brand uitbreekt, of als De Parel om een andere reden ontruimd moet worden. Je hebt wellicht de verantwoordelijkheid over een groep kinderen. Weet jij dan waar de nooduitgangen zijn? Om bewustwording te creëren organiseren we namens de Beheercommissie een informatieavond waar we van een brandweerinstructeur wat tips en adviezen krijgen zodat je weet wat je moet doen bij een calamiteit.

Voor wie:
Leidinggevenden clubs, zondagschool, kringen, catechesatie e.d.
Personeel van De Parel
Andere geïnteresseerden

Wanneer: Woensdag 23 januari
Hoe laat: 19.30 – 20.15 uur
Inloop: Vanaf 19.15 uur

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 22 januari. Ds. K. Kant van ‘Christenen voor Israël Internationaal’ zal spreken over het onderwerp ‘Bijbelse profetieën over Israël’. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem iemand mee.

Diaconie 

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Ontmoetingsavond donderdag 24 januari

De vijfde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 24 januari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die ds. E. van Rooijen verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Kees Terlouw een dia-serie verzorgen met als titel ‘Een kleurrijke reis door Peru en Bolivia’. Samen met zijn vrouw heeft hij al vele reizen gemaakt. Deze reis voert grotendeels door het Andesgebergte; de ruggegraat van Zuid-Amerika. We zien Altiplano, indrukwekkende zoutmeren, koloniale steden zoals Lima en Cusco en ook de stad hoog in de bergen die de Spanjaarden niet konden vinden; Machu Picchu. De Peruanen en Bolivianen zijn zeer gastvrij, en ook als je de taal niet spreekt ben je overal welkom. Deze avontuurlijke reis willen zij graag met u delen in woord en beeld. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:
21 februari: Ouderen in veilige handen
21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard
Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Verjaringsfonds eerste kwartaal 2019

De opbrengst voor het eerste kwartaal 2019 is bestemd voor Project 10 27 ‘Kindertehuis PAK Tagari’.

Het christelijke weeshuis PAK Tagari bevindt zich op het eiland Sulawesi, in een arme regio in de buurt van Rantepao. In dit christelijke kindertehuis wonen ruim 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 19 jaar. Een deel van de kinderen heeft geen vader en moeder meer. Een ander deel komt uit gebroken gezinnen en is uit huis geplaatst omdat de verzorgende ouder geen kans ziet om goed voor het kind te zorgen. Onder leiding van Marianne worden de kinderen goed verzorgd en begeleid. De kinderen hebben het goed naar hun zin in het tehuis. Het is te merken dat de leiding in handen is van mensen die van kinderen houden. Ook wordt de kinderen verantwoordelijkheid bijgebracht:

De oudere kinderen zijn verantwoordelijk voor een van de jongere kinderen.

Ze worden aangemoedigd om aan een van de activiteiten van de lokale kerk mee te doen.

De kinderen van de muziekgroep spelen in verschillende kerken.

De kosten voor het levensonderhoud van de kinderen zijn hoog, terwijl er eigenlijk altijd tekort is aan geld. Men is dan ook erg blij met onze hulp. Naast de opvang in het tehuis krijgen de kinderen ook een goede opleiding, zodat ze later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

College van kerkrentmeesters

‘Geef voor je kerk’ – vrijwillige bijdrage 2019

In de komende weken wordt de ‘Actie Kerkbalans’ gehouden. We vragen u een antwoord op onze vraag om bij te dragen aan het werk in de gemeente. Het thema van de actie is ‘Geef voor je kerk’.

In de Bijbel mogen we leren dat God ons zoekt, verbinding met ons zoekt. Door het verbond, dat begint bij de doop, laat Hij ons zien dat we mogen leven uit dankbaarheid voor al Zijn goede gaven. Vanuit die dankbaarheid mogen wij weer delen van de goedheid van Onze Vader in de hemel.

Hierdoor hebben we verbinding met elkaar en met de samenleving, kunnen en mogen we getuigen van onze God. Om ons geloof te onderhouden en te versterken mogen we samenkomen, in de kerkdiensten en gedurende de week in kringen en verenigingen. Wilt u hieraan bijdragen, geef dan uw vrijwillige bijdrage in 2019.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 23 januari willen we als bijbelkring weer samen komen. Het schriftgedeelte waar we over nadenken is dan Johannes 6: 22-71. We rekenen op een leerzame ochtend. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk, tijd: 09.30 uur.
Allemaal weer hartelijk welkom.

Jeugdrubriek

 

Vader-dochteravond Meisjesclub

Maandag 21 januari is het zover: de eerste ‘vader-dochteravond’! Inmiddels hebben ‘de dochters’ de officiële uitnodiging ontvangen.

We willen deze avond stilstaan bij ‘vaders uit de Bijbel’. Daarnaast is er tijdens het tweede gedeelte ruimte voor gezelligheid en plezier, want we gaan quizen en spellen. Hierin nemen de dochters het op tegen de vaders. Welkom! Inloop vanaf 19.15 uur en 19.30 uur starten we de avond.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Aan alle kinderen die de zondagsschool gaan verlaten.

Nog even, en dan is het zover, het echte afscheid van de zondagsschool op het afscheidsavondje. Donderdagavond 24 januari zijn jullie, samen met jullie ouders, grootouders en andere belangstellenden van harte welkom in De Parel. De avond begint om 19.15 uur. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten, tot dan!

De opbrengst van de collecte die gehouden is op het kerstfeest van de zondagsschool heeft  € 456,55 opgebracht voor het werk van de familie Blom. Van dat bedrag willen we € 250,- geven aan het project  ‘Princess blessings’, ter nagedachtenis aan hun overleden dochtertje Miriam.  U begrijpt dat wij als personeel hier heel erg blij en dankbaar voor zijn. Daarom willen wij u daar alsnog een keer hartelijk voor  bedanken!

de jufs en meesters van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Afgelopen zondagmorgen werd br. Klop herbevestigd als evangelisatieouderling. Als persoonlijke tekst kreeg hij Psalm 32: 8 mee. In de verkondiging ging het over de roep van Jezus en de taak die Hij geeft aan Simon en Andreas. Het mooie daarin is dat Hij voor alles zorgt. Hij roept hen. Hij geeft hen onderwijs. Ondanks al hun tekortkomingen, zorgt Hij dat ze daadwerkelijk vissers van mensen worden. Wat is het ook voor ons belangrijk dat wij gehoor geven aan de roepstem van de Heere Jezus, elke dag weer. Dan is er werk te doen in het Koninkrijk van God. Bidt u mee: ‘Heere wat is mijn opdracht in Uw Koninkrijk?’

Pastoraat

 Zondagmorgen noemde ik in de preek Psalm 37: 5 “Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Hij zal het doen”. 

Gift

Tijdens een pastoraal bezoek ontving ik € 100,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 31 januari komen we weer bij elkaar. Deze avond denken we met elkaar na over het thema ‘Vieren’. Op welke manier kun je in het gezin stilstaan bij Kerst, Pasen en Pinksteren? Maar ook: hoe geef je aandacht aan een bijzondere dag als biddag of dankdag. Ook het stilstaan bij de doopdag hoort hierbij. Van harte welkom, ook als je de vorige avond er niet was!

Gelezen

‘De weg naar het geloof loopt via de gehoorzaamheid aan de roepstem van Christus. (…) Alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft’.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

…tot zondag

Komende zondagmorgen lezen we verder in Markus 1. Het gaat dan om de verzen 21 t/m 28. We horen hoe de Heere Jezus iemand geneest die bezeten is door een onreine geest. Wat is er precies met die man aan de hand? De onreine geest erkent Jezus als God en is bang dat hij door Jezus te gronde gericht zal worden. Wat zegt dit over de boze en over het werk van Jezus? Wat heeft deze geschiedenis ons vandaag concreet te zeggen? We hopen het te ontdekken. Bidt u mee om de verlichting van de Heilige Geest?

In de avonddienst zal ds. W.C. Meeuse, emerituspredikant uit Sliedrecht op de preekstoel staan. Hij is onder ons geen onbekende. U en jou een fijne zondag toegewenst! Met vriendelijke groet, ook van het gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: Vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We ontvangen weinig tot geen meldingen van gemeenteleden die ziek zijn. Schroom echter niet om te melden dat er ziekte is of onderzoeken gedaan moeten worden. Dit kan bij uw wijkouderling of bij één van de personen die boven deze wijkberichten vermeld staan. Toch bidden we voor alle zieken in de gemeente, vooral hen, die al langdurig een ziekte bij zich dragen en regelmatig de nodige onderzoeken moeten ondergaan.

Verder zijn andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!”, Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 3 februari. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal.  Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 januari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Broeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek € 20,- ter vrije besteding.

Ouderling Van de Minkelis kreeg tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand januari is Op Toonhoogte (OTH) 450: ‘In het begin lag de aarde verloren’.

Citaat

God heeft de Rechtvaardige tot zondaar gemaakt, opdat Hij de zondaar tot rechtvaardige zou maken.

Chrysostomos (345-407)

Bidden en danken

In september 2018 werden 91 incidenten met christenen gemeld. In heel India schakelen hindoe-extremisten de politie in om gebedsbijeenkomsten te verstoren, pastors op te pakken of om mensen te dwingen hun geloof op te geven. Bid voor deze broeders en zusters. (Gebedskalender Open Doors)

In Congo zijn veel politieke en etnische spanningen. Bid voor de leiders van de kerken, dat ze geïnspireerd door de Heilige Geest de moed hebben om tegen de culturele stroom in te zwemmen, de richtlijnen van de Bijbel te volgen en op te staan tegen onrecht. (Gebedskalender GZB)

Evaluatie Pareldiensten

In de vergaderingen van de wijkkerkenraad van 10 december en in de werkgroep Pareldiensten van 8 januari  hebben we volgens afspraak de diensten van het afgelopen jaar geëvalueerd.

We beleggen nu ruim 1,5 jaar Pareldiensten en mogen met dankbaarheid terugzien op een grote inzet van de medewerkers en een trouwe opkomst van de gemeenteleden en overige bezoekers. De vooraf beoogde doelgroep komt, maar ook leden die wel naar de Oude Kerk gingen. Ook vanuit andere kerkgenootschappen zien we bezoekers.

We hebben gezien en mogen constateren dat bezoekers ook gasten meenemen die geen kerkelijke achtergrond hebben. Het is gebleken dat de drempel van een Pareldienst écht lager is dan die van een dienst in een traditioneel kerkgebouw. We richten ons ook op die doelgroep en geven de voorgangers mee dat er een breed gehoor aanwezig is.

Na een hoge opkomst bij de start hadden we rekening gehouden met wat terugloop in bezoekersaantal. Niets is echter minder waar en het lijkt elke dienst drukker te worden.

Het aantal stoelen dat we plaatsen in Zaal D is inmiddels 350 en hiermee lijkt echt het maximale te zijn bereikt. In zaal B/C staan nu 100 stoelen en die zijn vaak ook bijna allemaal bezet. Via beeld en geluid kan de dienst daar live worden meebeleefd. Binnenkort zal er ook een uitzending via internet mogelijk zijn om thuis de dienst live te kunnen volgen.

We blijven gebruik maken van de drie bands Quest, Kingdom en Expect voor de begeleiding van de samenzang. De invulling blijft volgens de orde van dienst zoals we die gewend zijn. Wel is er ruimte voor afwisseling hierbinnen en het gebruik van de beamers als ondersteuning bij de preek. Na de dienst blijft het napraten en bidden met de Minstry-teams mogelijk om ook daarin te leren en te groeien.

In december 2018 heeft de kerkenraad besloten om voor onbepaalde tijd door te gaan met de Pareldiensten. De frequentie blijft op één keer per maand behalve in de zomermaanden. We mogen samen zingen tot Gods eer en luisteren naar Zijn Woord en wat Hij daaruit tot ons te zeggen heeft. Om zo elke dag te leven tot Zijn eer en uit te zien naar de komst van Zijn Zoon!

de Commissie Pareldiensten

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de zieken thuis en aan hen die kuren en bestralingen ondergaan. “Och, neig tot mij Uw gunstig’ oren! Schiet haastig toe, dat mij Uw Naam een rotssteen zij.” (Psalm 31: 2)

Consistorievergadering

Maandag 7 januari hebben we weer consistorievergadering gehouden. De ouderlingen vergaderen dan alleen met de predikant en wordt het pastoraat besproken. Niet alleen het aantal bezoeken wat is afgelegd, maar ook de mooie en moeilijke dingen die we vooral op de huisbezoeken horen. Soms horen we ook te laat dat er pastoraat gewenst is. Dat is jammer. Maar een ouderling kan ook niet alles weten. Daarom zou het fijn zijn als u hoort of opmerkt dat er iemand vergeten wordt, dit te melden bij de scriba of de wijkouderling. Dan wordt er direct actie ondernomen.

Pastoraat aan dementerende leden

Als ouderlingen liepen we steeds weer tegen het pastoraat aan bij ouderen die aan dementie lijden. Deze leden hebben meer en speciale aandacht nodig. We hebben nu een oplossing gevonden. Mw. Hooikaas, Sluisweg 60, die in de ouderenzorg werkzaam is, wil ons helpen door deze mensen te gaan bezoeken. Zij zal van de ouderlingen adressen krijgen om die te gaan bezoeken en koppelt deze bezoeken ook terug naar de betreffende wijkouderling. We wensen mw. Hooikaas Gods zegen toe bij het afleggen van deze bezoeken.

Eredienst

Aanstaande zondag hoopt in de morgendienst proponent P. Bijl uit Papendrecht voor te gaan. Dhr. P. Bijl heeft in het kader van zijn stage inmiddels al de nodige werkzaamheden verricht in toerusting (Leerkring 18+) en het pastoraat. Aanstaande zondag neemt hij de plaats in van onze eigen predikant om ons voor te gaan in de eredienst. We bidden om Gods zegen voor elkaar en wensen proponent P. Bijl Gods leiding toe in het voorgaan in deze dienst.

Gelezen/gehoord

Er is geen put zo diep of Gods hand reikt dieper.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 19 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 21 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Vader-dochteravond – De Parel

Dinsdag 22 januari

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

20.00 uur Kerk en Israël: Bijbelse profetieën over Israël – De Parel

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 23 januari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 24 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond diaconie – De Parel

19.15 uur afscheidsavond Zondagsschool – De Parel

20.00-22.00 uur opvoedkring WG Zuid – De Parel

Vrijdag 25 januari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

Erik en Bertha Koppelaar

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 januari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, prop. P. Bijl, Papendrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Dankers, De Bilt

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Julia Veldman, Groep B: Ellen Leenman, Margo de Jong 10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Anne-Lynn de Jong, Groep B: Cobi Klein, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Marjolein Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 119: 17

avonddienst: Psalm 145: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem

m.m.v. Egyptische predikant

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – werelddiaconaat

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Eline Kooij, Daniëlle Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Connect januari 2019

Er is weer een nieuwe Connect. In deze editie:

  • In the picture: Jochem de Ruiter
  • Nieuwe opzet van het jeugdwerk
  • Sinterklaas cadeautjes
  • Een nieuw jaar: tijd voor een
    nieuw dagboek!
  • Oliebollenactie, de opbrengst

Kerk en Israël 22 januari

Kerk en Israël
Op 22 januari is er een Israël avond belegd. Spreker is ds K. Kant van de Stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp is: “ Bijbelse profetieën over Israël “.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. Iedereen hartelijk uitgenodigd.

Kerkblad 74-27

In beweging

“En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.”

(Handelingen 4: 32-37)

____________________________________________________

Wat is er veel in beweging. Wie zegt dat er nauwelijks iets te beleven valt in de kerk heeft het mis. Lees elke dag het kerknieuws in een christelijke krant en je bent op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op kerkelijk gebied.
Ontwikkelingen die te maken hebben met ‘kerk zijn vandaag’. Standpunten worden ingenomen, verschillende meningen worden geponeerd, zelfs binnen je eigen kerkgenootschap. Visies op zaken die heel lang gemeengoed waren komen in een ander daglicht te staan en staan opnieuw ter discussie. Denk aan de visie op het ambt, op homoseksualiteit, ruimte voor verscheidenheid in de gemeente. Verschillende gedachten over de invulling van de liturgie, het gebruik van Bijbelvertalingen en de uitstraling van de gemeente naar buiten. Voor de een is dit een verruiming in het gemeente-zijn en voor de ander gaat dit weer te ver. Als we het er maar over eens zijn, dat onze kerk, uw gemeente een krachtige geloofsgemeenschap mag zijn, die staat voor de levens veranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigt. Een gemeenschap van gebed, een zorgzame gemeente die zich bekommert om mensen met problemen, hen bijstaat en voor hen op komt. Een gemeenschap waar mensen zich geborgen kunnen weten, een gemeente van hoop en verwachting. Dat gemeenteleden dat uit geloof en genade met elkaar willen delen.

In de Bijbel wordt de gemeente van Christus opgeroepen een getuigende en dienende gemeenschap te zijn. Niet stilstaan maar bewegen. In het boek Handelingen komen we onder de indruk van bijzondere activiteiten die door de gemeenschap aan de dag worden gelegd.
In Handelingen 4: 32-37 lezen we van een vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste Christenen. Vers 32 getuigt van een gemeente die met hart en ziel een gelovige gemeente is. Ieders bezit was gemeenschappelijk, voor ons niet meer voor te stellen. Maar zo worden we op onze verantwoordelijkheid gewezen. Vers 33 spreekt van een ‘krachtige prediking’, getuigend van de opstanding van de Here Jezus.

Een gemeente in beweging gaat zondags met verlangen naar de kerk. Soms voel je je een pelgrim die met verlangen naar Gods huis gaat om te aanbidden en God groot te maken.

Psalm 84 getuigt van deze woorden. We horen een kreet van iemand die totaal uitgeput is en verlangt naar rust. Verlangt u daar ook wel eens naar? Zoveel beweging, zoveel veranderingen, wat kun je soms verlangen naar een stukje innerlijke rust. Verlangen, wie herkent dit woord niet? De dichter van deze psalm verlangt er naar om heel dicht bij God te zijn. Waar is God? In de tempel, dat is Zijn woning. Zijn thuis. Weet u het verschil tussen huis en thuis? Bij huis gaat het om de buitenkant, bij thuis om de binnenkant. Een huis is niet veel meer dan een dak boven je hoofd. Je thuis is iets anders. Daar is warmte en geborgenheid. In huis leef je niet voor jezelf, maar in gemeenschap. Op zondag komt de gemeente samen in Gods huis. De plaats waar zijn woord is, waar gezongen wordt tot eer van God. Wat een voorrecht dat elke zondag de kerkdeuren twee keer open staan voor gebed, voorbede, sacrament en de verkondiging van Gods woord. Je mag daar tot rust komen en nieuwe krachten opdoen voor je levensreis. Woorden van eeuwig heil worden gesproken. Woorden die bemoedigen en onderwijzen. Beseffen we met elkaar hoe bijzonder het is een plek van samenkomst te hebben in de gemeente?

De dichter van Psalm 84 staat voor de drempel van de tempel. Hij kijkt met een stille verwondering om zich heen. Ook de vogels vinden er hun nest. Het totale leven van de dichter verlangt naar rust. Kennelijk is er sprake van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Vandaag zouden we zeggen: een mens met psychische klachten. Iemand die er nodig eens uit moet. De vermoeidheid van de dichter kunnen we begrijpen. Hij heeft een moeilijke weg achter de rug, zo lezen we in de psalm. Hij is gegaan door een droog en een dor dal. Een dal vol obstakels.

Om moedeloos van te worden, zo kan het leven zijn, vol van onrust, moeite en verdriet. Hebben wij voor deze mensen als gemeente van Christus iets te bieden?
Jazeker! Wij hebben het eeuwige en zaligmakende Woord van God. De tijd van onrust en stress biedt de gemeente vandaag de kans velen uit te nodigen naar het huis van God te komen. Het gaat om behoud voor mensen voor de eeuwigheid.

Leen Klop

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Uur van gebed
Zaterdag 19 januari is om 19.00 uur gelegenheid om gemeentebreed samen in gebed te gaan. Ook in het nieuwe jaar is het belangrijk om voortdurend te bidden voor onze voorgangers en leidinggevenden in de kerk. Hoe zouden zij hun veelomvattende werk vol kunnen houden? Daar is de Heilige Geest voor nodig, Die profetisch laat zien waarin de gemeente onderwezen moet worden. En wat een wijsheid en onderscheidings-vermogen is er nodig om de juiste prioriteiten te stellen, gemeenteleden bij te staan en jongeren en ouderen te stimuleren. De Heere wil horen op het gebed tot glorie van Zijn naam. Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Pareldienst 13 januari
Zondagavond 13 januari zal er om 18.00 uur een Parel-dienst plaats vinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot prop. Joren IJzerman. Het thema is ‘De kerk – moet dan nou?’. We laten de Bijbel spreken uit 1 Korinthe 12: 12-30 (over de kerk als lichaam van Christus) en uit 1 Petrus 2: 1-10 (over de kerk als de plek waar je wordt toegerust voor de dienst in en aan de wereld).
Ditmaal zal de band Quest de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.
De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.
De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met gemeenteleden van jong tot oud en je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.
De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 10-2 en 10-3 en 7-4 en 5-5 en 2-6. Van harte welkom!

Commissie Pareldiensten

Dank voor kilo’s liefde
Inmiddels is het al weer enkele weken geleden dat we de actie ‘een kilo liefde’ hebben gehouden. De commissie kijkt terug op een geslaagde actie. Van de door u ingeleverde artikelen konden we pakketten samenstellen. Dank aan God en dank aan u en jullie allemaal voor het meehelpen, voor de giften, voor het meebidden. Dank u wel dat u en jullie zoveel hebben gegeven. We hebben heel wat kilo’s liefde mogen uitdelen. Dat maakt ons stil en dankbaar.

Commissie ‘Een kilo liefde’

Bezoekwerk
Bent u vaak alleen, of bent u nog samen, maar zou u het fijn vinden als er zo nu en dan eens iemand vanuit de kerkelijke gemeente bij u op bezoek komt? Of weet u wellicht iemand anders die ook wel een bezoekje wilt ontvangen. Dan kunt u zich aanmelden bij een van de onderstaande dames, namens de diaconie regelen zij het bezoekwerk.
Voor wijk 1 oost: Mary van Wijngaarden, Doornsweer 7, 3371 PS, tel. 0184-61 74 94
Voor wijk 2 noord: Coby van Wijngaarden, Binnendams 76, 3373 AE, tel. 0184-61 61 98
Voor wijk 3 zuid: Lian de Wit, Buitendams 464 A, 3371 BW, tel. 0184-61 74 42
Wij zijn ook nog op zoek naar dames/heren die bezoeken willen afleggen. Heeft u tijd over en zou u wel eens iemand van de kerkelijke gemeente willen bezoeken, dan kunt u zich aanmelden aan bij een van de genoemde dames.

Kerk en Israël
We hebben zojuist het kerstfeest gevierd. De herdenking van de geboorte van de Messias, al eeuwen voorzegt door de profeten. In onze tijd zijn al veel profetieën vervuld of staan op het punt vervuld te worden. Veel christenen kennen de profetieën niet. Vandaar dat er zo weinig visie is op de aard van onze tijd, op de komst van de Heere Jezus, op Israël en op Gods machtige daden in deze tijd.
Jezus zegt in Lucas 24: 25 tegen de Emmaüsgangers “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben”! Of in Mattheüs 16: 1-3 dat de mensen de aanblik van de lucht wel weten te onderscheiden maar de tekenen van de tijden kunnen ze niet onderscheiden. Petrus adviseert ons dringend om goed acht te slaan op de profetieën. (2 Petrus 1: 19).
Wilt u meer horen over de profetieën kom dan op 22 januari naar de bijeenkomst van de commissie Kerk en Israël in De Parel. Ds. K. Kant zal spreken over de ‘Bijbelse profetieën van Israël’. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen hartelijk welkom.

Dank
Hartelijk dank voor de goede wensen die we uit uw midden mochten ontvangen. Wederkerig wensen we u allen, dikwijls in moeite en verdriet, de nabijheid en steun van de Heere toe in het nieuw begonnen jaar. Een hartelijke groet,

familie Arkeraats

Gezocht: Hulp van tieners voor christelijk kindertheater
Ik ben op zoek naar tieners (tussen de 14 en 19 jaar oud) die mij willen helpen om een nieuw project op te starten. Het is een christelijk kindertheater (CKT) voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 6. Ik wil twee keer per jaar een voorstelling gaan opvoeren met deze kinderen en daarbij heb ik hulp nodig. Om dit project goed neer te kunnen zetten ben ik op zoek naar tieners die met kinderen een toneelstuk in willen studeren en/of een decor willen maken en/of kleding willen maken en/of digitaal promotie-materiaal kunnen ontwerpen en/of muzikaal willen begeleiden bij de liederen. Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast geworden, neem dan contact met mij op via gerlindederover@hotmail.com. Wil je in je mail ook vast vertellen waarom je mee zou willen doen en welke taak/taken je eventueel op zou willen pakken. Ook als je meer informatie wilt, mag je me mailen! Ik hoop over een tijdje met je aan de slag te gaan om dit CKT- project van de grond te krijgen! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

O ja… voor mensen die dit lezen en denken: ‘Mijn kind zou best mee willen spelen in dat toneelstuk…’ Ik zal t.z.t. een uitgebreider bericht met daarin de oproep plaatsen .

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 januari 2019
De diaconale collecte deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we het diaconale werk in onze eigen gemeente. Ook in onze gemeente zijn er broeders en zusters die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeente-leden te financieel te ondersteunen of geeft steun in de vorm van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45). Keer op keer zijn wij verwonderd en dankbaar voor uw gulle gaven en het vertrouwen dat u als gemeente in ons heeft. Het is ons voortdurend gebed dat God het diaconale werk in onze eigen gemeente blijft zegenen. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de gemeente.

‘VOOR ELKAAR vakantieweken’
Heeft u uw vakantie voor de zomer al geboekt? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen… De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegenop ziet om alleen op vakantie te gaan. Ben je op zoek naar een vakantieweek waarin zorg en begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt met Bijbelse normen en waarden? Dan ben je bij ‘VOOR ELKAAR vakantieweken‘ aan het juiste adres. De Bijbel staat centraal en er wordt veel gezongen en muziek gemaakt. Verder is er volop ruimte voor ontspanning. Er wordt rekening gehouden met een goede afwisseling van actieve en rustige momenten. Er zijn vakantieweken voor volwassenen en jongeren met een lichamelijke handicap of beperking, mensen met een lichte dementie (en hun mantelzorger), volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke handicap of beperking, jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS) en alleengaande vrouwen en mannen.
De VOOR ELKAAR vakantieweken zoekt tevens vrijwilligers. Om alle gasten te kunnen verzorgen en begeleiden, hebben ze ieder jaar veel vrijwilligers nodig. Vind jij het leuk om iemand een onvergetelijke vakantie te bezorgen, ben je tussen de 18 en 67 jaar (vrijwilligers voor vakantieweken met een lichamelijke beperking tot en met 65 jaar) en bereid je handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan! Voor meer informatie over deze vakan-tieweken en om je aan te melden als vrijwilliger, ga je naar www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.

Kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkbode coördinatie

De coördinatie van de kerkbode gaat met ingang van het nieuwe jaar over van Arie en Erika de Jong naar Chris en Annelies Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99. Dit geldt voor de lezers van de kerkbode in Giessendam/Neder-Hardinxveld.
Opmerkingen en wijzigingen betreffende bezorging en abonnementen e.d. kunt u doorgeven aan Chris en Annelies Tromp via het genoemde adres of via abonnementen@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring
Donderdag 17 januari 2019 komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. Ina van Vliet zal de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 2. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Uitnodiging
De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 85ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 6 februari in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.
De gastspreker op deze avond is dr. A.A. Teeuw uit Ridderkerk met als thema: ‘Mijn leven voltooid?’ Een actueel, interessant en boeiend onderwerp dat onze aandacht zeker waard is. Jong en oud van harte welkom!
In 2018 verscheen een boek met de gelijknamige titel geschreven door dr. A.A. Teeuw en ds. J. Belder. ‘in korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ ingeburgerd. Toegenomen medische en technische kennis én afnemend besef van God als Schepper maken dat deze vragen klinken: Wat is ondragelijk lijden? Wat verstaan we onder voltooid leven? Is (zelf)euthanasie een humaan antwoord? Op deze vragen en ontwikkelingen zoeken we naar antwoorden die voortkomen uit het Bijbelse mensbeeld en die in lijn zijn met de geboden van God’.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

Hoi jongens en meisjes, de kerstvakantie is voorbij. Jullie gaan alweer naar school. Komende zondag, 13 januari, gaat de zondagsschool ook weer van start. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in De Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheids-avondje op donderdag 24 januari in De Parel. Nadere informatie volgt nog.
de leiding van de zondagsschool

Benieuwd naar de nieuwe opzet van het jeugdwerk?
Ga dan naar hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk Op deze pagina vind je filmpjes met daarin uitleg over de nieuwe opzet van het jeugdwerk. We gaan hier als gemeente de rest van dit seizoen proefdraaien met de groep 8-ers en de jongeren van Wijk Oost.

Groep 8-ers opgelet
De afgelopen tijd heb je als het goed is een uitnodiging gehad om kennis te komen maken voor de opzet van het nieuwe jeugdwerk. Heb jij of iemand anders de uitnodiging niet gehad? Laat het dan weten aan één van de jeugdambtsdragers zodat de uitnodiging alsnog wordt gebracht. Zondagmiddag 20 januari willen we samen-komen om met elkaar kennis te maken, pannenkoeken te eten en als groep naar de kerk te gaan. Daarna zullen we met ons kerngroepje ongeveer eens per twee weken samenkomen bij iemand thuis of in De Parel met ons kerngroepje. De data van die avonden worden door de groepjes zelf vastgesteld. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen en in mei zullen we alles evalueren en bepalen hoe het nieuwe seizoen gestart zal worden.
Tot slot zijn we nog op zoek naar mensen (18+) die een kerngroepje zouden willen leiden. Meld je aan via
Corstiaan – jeugdouderling.oost@hghg.nl,
Herman – jeugdouderling.noord@hghg.nl of
Erik jeugdouderling.noord@hghg.nl.

Vader-dochteravond maandag 21 januari
Na heel wat jaren een ‘moeder-dochteravond’ te hebben georganiseerd vanuit de Meisjesclub, willen we het nu wat stoerder aanpakken. Maandagavond 21 januari 19.30 uur organiseren we voor de eerste keer een ‘Vader-dochteravond’. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda! Meer info volgt via de uitnodiging en in de volgende kerkbode.

Zending

Open Doors: Women to Women ochtend
U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 18 januari op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur). Deze ochtend zal in het teken staan van het bemoedigen van vervolgde vrouwen wereldwijd. Wij leven in een vrij land, waar we mogen geloven en belijden dat Jezus Christus onze Heer is. Er zijn ook heel veel vrouwen die dat in hun land of gezin niet kunnen of mogen. Wij mogen ons met hen verbonden weten door onze Heer, die ons ook oproept om er voor hen te zijn. Dat willen we deze ochtend doen door o.a. gebed en een bemoediging d.m.v. het schrijven van kaarten. Ik hoop dat u er ook bij bent deze ochtend.
Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Workshopdag 16 februari 2019
Zoals eerder aangekondigd wordt op 16 februari 2019 de 2e workshopdag gehouden! Al ruim vijf jaar werkt Lea van der Riet-Luiten als kinderwerkster in Zuid-Afrika en om dit werk te kunnen voortzetten blijft financiële ondersteuning noodzakelijk. Om geld op te halen zal de workshopdag worden gehouden in De Parel. In twee rondes worden verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 tot 12.00 uur en kunt u de volgende workshops volgen: kleurenanalyse, plantenpotje haken, natuurwandeling, EHBO basis, kookworkshop ‘Braai aan de kaai’ of schilderen. De tweede ronde duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur en kunt u kiezen uit: percussie, bakworkshop ‘Koekie van eigen deegie’, voorjaarsstuk maken en wederom de kleurenanalyse, het plantenpotje haken en de natuurwandeling. Tevens is er de tweede ronde een workshop Parachutespel voor kinderen. Deze kost € 5,-. Alle andere workshops kosten € 10,- plus materiaalkosten. Tussentijds kunt u eventueel lunchen bij Deelcafé De Buurman. Aanmelden is verplicht en kan tot 04 februari 2019, zie het Facebook evenement ‘Workshopdag 2019’. We hopen u 16 februari te zien! Hartelijke groeten namens het hometeam van Lea,

Annelie de Rover, 06 52 16 01 62 leakinderwerk@gmail.com

Passie voor koken workshops 2019 (gewijzigde data)
In tegenstelling tot het eerdere bericht zullen de passie voor koken workshops plaatsvinden op maandag 4 en 11 maart. Keuze uit twee workshops:
• Maandag 4 maart is de kookworkshop ‘Aan de hand van Mozes’, gericht op de eerste vijf Bijbelboeken van het Oude Testament.
• Maandag 11 maart is er de kookworkshop ‘Passie voor koken’, gericht op Pasen.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur in De Parel en duren tot 22.00 uur. De kosten van de workshop zijn € 20,- per avond. Hiermee wordt het kinderwerk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika ondersteund. Per avond kunnen maximaal twaalf personen inschrijven. Belangstelling? U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 20 februari op emailadres: f.de.bruin@icloud.com

Evangelisatie

Uitzwermavonden
De evangelisatiecommissie maakt bekend dat voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer een uitzwermavond wordt georganiseerd op dinsdag 15 januari. Als kerk (dat zijn wij) en als Christen zijn we verantwoor-delijk om Gods woord te vertellen aan anderen die niet of niet meer met het evangelie in aanraking komen.
Alle leden van de evangelisatiecommissie worden uitgenodigd om 19.30 uur aanwezig te zijn in de jeugdzaal van de Oude kerk. Bent u belangstellend, dan nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen. Met twee personen gaan we langs de huizen van mensen die de kerk hebben vergeten en niets of weinig meer hebben met God. We beginnen met koffie, vervolgens houdt een van de leden een korte inleiding en beginnen we met gebed.
Vooral uw gebed is heel hard nodig bij dit werk.
Soms is het moeilijk, maar regelmatig mogen we bemoedigd huiswaarts keren. We mogen steeds zaaien en als God het wil, laat hij het gezaaide opkomen. We hebben vorig jaar enkele nieuwe medewerkers gevonden, maar we hebben er nog veel meer nodig.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de erediensten
Zondagmorgen 13 jan. zal br. L. D. Klop herbevestigd worden als evangelisatieouderling. We zijn dankbaar dat hij nog een poosje wil dienen in het ambt. We bidden hem daarvoor ook de nodige kracht toe! We wensen hem in het bijzonder ook zondagmorgen een gezegende dienst, die ook een bemoediging mag zijn in het ambtelijk leven. We lezen in deze dienst opnieuw Markus 1, deze keer Markus 1: 14-20. De Heere Jezus loopt langs het meer van Galilea, ziet de broers Simon en Andreas, Johannes en Jacobus aan het werk en roept hen tot Zijn dienst.
In de avonddienst is er een leerdienst waarin ds. P. van de Voorde zal voorgaan. Enige tijd geleden ging het in de leerdienst over de vraag: wat geloven wij? De Twaalf Artikelen werden toen genoemd als twaalf beloften die opkomen vanuit het evangelie en de geloofsinhoud onder woorden brengen. Nu gaat de catechismus deze twaalf pijlers stuk voor stuk bespreken. Zondagavond het eerste
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van
hemel en aarde! Mooie en leerzame diensten toegewenst!

Giften
Br. D. W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.
Zelf ontving ik drie keer een gift van € 20- voor de kerk.
Hartelijk bedankt!

Nieuwjaarsgroeten
Afgelopen weken zijn er veel kaarten bezorgd met een hartelijke groet. Wij willen ieder hartelijk danken voor deze blijk van meeleven rond de feestdagen en de goede wensen die zijn overgebracht. Wederkerig wensen wij u van harte Gods zegen toe voor het Nieuwe Jaar.

ds. T. C. Guijt en mw. J. Guijt.

Rond de feestdagen ontvingen we uit uw midden een aantal mooie kaarten en goede wensen.
Dat heeft ons goed gedaan. We willen u daarvoor hartelijk dankzeggen. Helaas laat mijn gezondheid te wensen over, maar we mogen onze levensweg in Gods hand geven. Met Hem kunnen we toch verder. Van onze kant willen we u en jou Gods zegen en nabijheid toewensen voor het nieuwe jaar 2019. De Heere zij met u in alle omstandigheden van het leven.

ds. en mw. W. Westland, Sliedrecht

Gelezen
Wie is het Begin, wie is de Eerste? Er is een tijd geweest, dat mijn dierbare grootmoeder mij het Woord Gods voorhield, maar toch kende ik Jezus niet. Mijn grootmoeder kon mij wel onderwijs geven, maar ze kon het Woord niet tot in mijn hart brengen, totdat de Heere Jezus zelf kwam.
Wat heeft Hij gedaan? Zo jong als ik was, maakte Hij me in Zijn grote genade tot een arme zondaar, die ’s nachts op zijn knieën lag en om genade smeekte. Zó is Hij de Eerste geweest. En was Hij niet zó de Eerste bij allen die de loop voleindigd hebben? H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot
Afgelopen zondag had ik een zo genoemde ‘vrije’ zondag. Daarmee had ik de vrijheid om elders te preken. Rijdend over de Van Brienenoordbrug zag ik de skyline van Rotterdam. Even later reed ik tussen de kantoorgebouwen in de richting van Krimpen. In een flinke nieuwbouwwijk staat daar de Rehobothkerk. De dynamiek van een stad is op zo’n plaats merkbaar. Ik vind het bijzonder dat in zo’n omgeving, waar de moderne cultuur bijna te ruiken is, een gemeente samenkomt met ontzettend veel jonge mensen, om God te ontmoeten en ook elkaar. ‘‘k Sla d’ ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht’, zo klonk het eenparig aan het begin van de dienst.
’s Avonds was ik op een heel andere plaats. Toen ik uitstapte was het er heel stil. Even later kwamen ze, door de donkere straten van het Betuwse dorp, oudere en jongere mensen. Om samen te komen rond het Woord van God, op een plaats waar al eeuwen op zondag een gemeente samenkomt. Stil werd er die avond in de Randwijkse kerk geluisterd.
Die dag zag ik iets van de Kerk, die een kerk van allerlei plaatsen is. Ik verwonderde me over de trouw van God. De Heere gaat door met Zijn werk ook in dit nieuwe jaar. Of het nu gaat om de drukke stad of het rustige dorp, om honderden of tientallen. Hij laat niet varen wat Zijn hand begon, niet automatisch, wel wonderlijk! Laten wij ons in 2019 aan die trouw vastklemmen, persoonlijk en in onze gemeente, ootmoedig en verwachtingsvol!
Met een hartelijke groet, ds. W. J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We bidden de zieken, thuis en in instellingen, de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8)

Uitslag verkiezing ambtsdragers
In de verkiezingsvergadering van maandag 7 januari is Remko den Breejen, Rivierdijk 474, 3372 BX verkozen tot het ambt van ouderling. Aan de verkozen broeder is gevraagd uiterlijk donderdag 17 januari a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissingen kan worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder ook dragen in uw gebed?

Bediening heilige doop
De volgende doopdienst zal worden gehouden in de late morgendienst van zondag 3 februari. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 25 januari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording
Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek twee keer € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ouderling Robert Kraaijeveld heeft een gift van € 20,- ontvangen voor de kerk. Allen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Uit de pastorie
Ik wil u hartelijk bedanken voor de vele kaarten die de afgelopen maanden door de brievenbus van de Kemphaan kwamen. Het waren er echt heel veel. En allemaal met liefdevolle en troostrijke woorden. Ik heb Hardinxveld, als een bijzonder warme gemeenschap ervaren. Ook de gebeden, bemoedigingen en schouderklopjes deden me zo goed.
Moge we met elkaar ons vertrouwen blijven stellen op de Goede Herder. Dat wat de toekomst ook brengen moge, ons des Heeren Hand geleidt.
Lieve gemeente, ik bid voor u. Houd moed en vast aan Zijn Trouw! Een gezegend 2019! Met liefde,

Tanja

Kinderlied
Het kinderlied voor de maand januari is Op Toonhoogte (OTH) 450: ‘In het begin lag de aarde verloren’.

Introductiecursus Hebreeuws
Vorig jaar is deze cursus gestart en dit jaar komt er een vervolg. De cursus is nog steeds gericht op het leren van het Alef-Bet en het lezen van de tekst in de Tenach. De cursus wordt gegeven op: maandag 14 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart en 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Bel voor informatie: 06-53 94 30 23.

Citaat
Hij is het, Die komen zou, en wij hebben geen anderen te verwachten.

Matthew Henry (1672-1714)

Bidden en danken
– Wilt u bidden voor onze wijkgemeente nu deze vacant is, voor de zieken en voor hen die korte of langere tijd geleden alleen zijn komen te staan en een eigen predikant missen, maar ook danken dat het werk in de gemeente toch mag doorgaan en overal vervanging voor is gevonden.

– Bid voor Albanese christenen die niet mee willen doen met corruptie. Het gevolg is dat ze een studie of baan kunnen mislopen of lang moeten wachten op een medische behandeling. (Gebedskalender GZB)

– Bid voor christenen in Nigeria die lijden onder de aanvallen van Fulani-herders. Bid dat de Heere God ingrijpt en dat recht zal geschieden. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere zij met alle zieken. Wat het nieuwe jaar brengt weten we niet. Laten we maar niet te ver vooruit kijken. Dat leert Gods Woord ons ook over ons leven. “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen!” (Klaagliederen 3: 22, 23a).

Giften
Ds. P van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek € 10,- aan collectebonnen voor de kerk.
Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor ‘t Lichtpunt.

Bevestigingsdienst
Zondagavond 23 december werd broeder L.T. Veldman bevestigd als ouderling. Vanuit de prediking (Openbaring 12) werden we opgeroepen om bij de les te blijven. Vanuit de wereld wordt ons voorgehouden dat het steeds beter gaat. Maar Gods Woord zegt: “Wee hun die de aarde bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Maar God zorgt voor Zijn volk. Hij brengt ze in een plaats waar zij gevoed wordt. In de woestijn buiten het gezicht van de slang. Nog even en dan komt een andere tijd: Gods tijd, want Hij komt. Hoe eerder, hoe beter. Broeder Veldman kreeg als persoonlijke tekst mee: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3) Zo mag hij zijn taak in de gemeente gaan uitoefenen: De gemeente te bewaren bij de getuigenis van Jezus Christus en om te overwinnen door het bloed van het Lam.
Broeder Veldman zal in wijk 3-3 zijn ambtelijke bediening verrichten.

Doopdienst
Zondag 30 december werd Mariese van Hoeven gedoopt. Zij kreeg als tekst mee: “Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (Psalm 91: 2). In de Woordverkondiging stond deze Psalm ook centraal en dan vooral vers 1 en 2. Deze Psalm is een antwoord op Psalm 90. In de vergankelijkheid en broosheid van het leven is er maar één veilige plaats: de schuilplaats van de Allerhoogste. In alle onzekerheid van ons bestaan geeft de schaduw van de Almachtige zekerheid. Want Hij belooft “in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn” en “Ik zal hem Mijn heil (Jezus) doen zien.”

Kringen (geloofs)opvoeding
Hierbij een herinnering voor de tweede avond die we bij elkaar hopen te komen als opvoedkring. Nogmaals willen we benadrukken dat het waardevol is om als man en vrouw samen aanwezig te zijn. We hebben allemaal onze eigen inbreng en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen die God ons heeft toevertrouwd.
17 januari: 4-7 jaar Grenzen stellen, Moelnaerstr.5 (Ricardo/Corine Kanselaar)
24 januari: 12-16 jaar Seksualiteit, De Parel
30 januari: 8-11 jaar Tegenslag en lijden, De Sav. Lohmanstr.13 (Arie/Marijke den Hartog)
De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is inloop mogelijk. Mochten jullie de eerste avond verhinderd zijn geweest en/of toch heel benieuwd zijn geworden; zet de datum in uw agenda en wees van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden: eric.arma@gmail.com

Bijbelstudiekring
Donderdag 17 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het vijfde hoofdstuk van het boek, n.a.v. 1 Joh. 2: 28-3:13. Het thema is: ‘De christelijke hoop’. Een goede voorbereiding toegewenst. Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord
Veel mensen hebben Jezus gewoon toegevoegd aan hun leven. Maar dat is het niet. Je moet je leven aan Hem onderwerpen. Dat is een groot verschil.

Tenslotte
Gedenkwaardige dagen liggen weer achter ons. En we zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Voor ons ligt een hoopvolle toekomst. “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29: 11). Woorden gesproken/geschreven aan de Israëlieten die, door eigen schuld, in vijandig gebied verkeerden. Dat is de wereld waarin wij leven ook. We horen hier niet thuis, maar zijn op doorreis, Dat de
genade en vrede van God in Jezus Christus ons zal vergezellen in 2019, totdat we eens Thuis komen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
9.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 13 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 14 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30-21.00 uur meisjesclub – De Parel

Donderdag 17 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, `ds. G. Gerritsen
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
20.00-22.00 uur Opvoedkring wijk 3 zuid, Moelnaerstr. 5
20.00 uur Bijbelkring wijk 3 zuid, De Parel

Vrijdag 18 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
dhr. W.J. van Iperen
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

1of 2 = kanaal kerkradio
____________________________________________________

Algemene berichten

Actie Kerkbalans 2019: het motto is ‘Geef voor je kerk’
Tussen 19 januari en 1 februari 2019 worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Met deze actie kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.
De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. De kerk is een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.
Mensen vinden in de kerk bemoediging en ondersteuning. Er is oog voor allerlei groepen, zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden. De kerk ziet om naar de zieken en minder bedeelden in de samenleving en zet zich voor hen in. Ook voor mensen ‘op afstand’ vormt de kerk een baken. Letterlijk, als herkenbaar gebouw op verschillende
plaatsen in ons dorp. En in moeilijke tijden is de kerk voor velen een steun en houvast.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook uw bijdrage aan Kerkbalans 2019 is daarom nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Namens de colleges van Kerkrentmeesters,

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Paasproject ‘De Lofstem’
Na een prachtig en succesvol kerstproject kunnen we bekend maken dat we voor de komende 4 maanden een nog groter, mooier project hebben waaraan u als projectlid kunt deelnemen. Op stille zaterdag 20 april 2019 hopen wij ‘De kruisiging’ (oorspronkelijk ‘The crucifixion’) van John Stainer uit te voeren in de Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld. De opbrengst van deze avond zal gaan naar organist Arjan Versluis, oud-dirigent van ons koor. Hij hoopt in oktober een marathon te lopen in Zuid-Korea, waarvoor hij € 10.000 moet inzamelen wat bestemd is voor hulp aan vervolgde christenen in Noord-Korea. Arjan zal ons deze avond als organist begeleiden. Daarnaast werken wij vrijdag 15 maart mee aan een zeer divers concert in de Gereformeerde Kerk te Hardinxveld, Jan Steenstraat 5.
Vanaf dinsdag 8 januari kunt u 15 repetities mee repeteren voor deze optredens. Mocht u later in januari willen aansluiten dan kan dit, maar de uiterlijke datum om aan te sluiten is dinsdag 29 januari. Dit omdat u anders te veel heeft gemist. Kosten voor deelname als projectlid zijn
€ 29,50 per persoon.

_______________________________________________

Varia

Blik op Maat
Hartelijk bedankt voor het inleveren van 82.976 kg metalen. Dit leverde € 22.028,- op en dat is ruim € 5000 meer dan in 2017. Voor Blik op Maat was 2018 dus een jaar met mooie resultaten. Ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden we vele goede doelen ondersteunen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zoals Woord en Daad, Mercy Ships, MAF, Dorkas voedselactie, Open Doors, GZB, St. Buitenhof, De Herberg, De Parel, plaatselijke acties voor Roemenië, Oekraïne en Bosnië.
Wij moedigen u aan om metalen te blijven inleveren op Spoorweg 42, zodat wij ons werk kunnen voortzetten en de goede doelen in 2019 ook weer op ons kunnen rekenen. Tevens wensen we iedereen een voorspoedig nieuwjaar toe.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

dhr. Chr. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 13 januari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

DE PAREL

18.00 uur   prop. J. IJzerman

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

De Parel: 1. Eredienst – 2. De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Anna-Lynn de Jong

Groep B: Marja van de Wetering, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Bastian Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Linette Pijl, Juliëtte Poortvliet

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Simeon 1

avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – stichting Friedenstimme

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Linda Bikker, Janneke Klop, Adriënne Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

85e jaarvergadering mannenvereniging

Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. De wekelijkse erediensten zijn waardevol, omdat God dan tot ons spreekt en omdat wij de gelegenheid hebben anderen te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof.

We hebben ook een opdracht om anderen te laten delen in de boodschap van de Bijbel, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit komt tot uitdrukking in het vele werk dat vanuit de kerk wordt georganiseerd, Kruispunt, Wegwijzer, de werkbank en de vele initiatieven vanuit de diaconie.

We zoeken het contact en doen dat door de jaarlijkse rommelmarkten, de concerten in de kerken en de open kerkdagen die we organiseren.  

Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers houdt de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. De traktementen van onze predikanten en salaris van de kerkelijk werker. Daarnaast zijn er uitgaven gemoeid met het onderhouden van de gebouwen en is er de aanschaf van materialen.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2018 konden we volledig op u rekenen. U gaf gehoor aan onze oproep. Per huisgezin gaf u ons voldoende middelen om dit te kunnen doen. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.

In de periode 19 januari tot en met 1 februari 2019 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dan gaan weer veel vrijwilligers op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen.Kunnen we weer op u rekenen?
 
 

Namens de college van Kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld

 

Opbrengst Oliebollenactie 2018!