Pareldienst 7 april 2019

Schoonmaak Oude Kerk

Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Kerkblad 74-36

Verbondszegen

“Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. ”  (Psalm. 81: 11b)

___________________________________________________________

Velen onder ons hebben als kind Psalm 81: 12 geleerd.

Opent uwen mond, Eist van mij vrijmoedig

Op Mijn trouwverbond al wat u ontbreekt,

schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig

Als vader en moeder houd je je kinderen voor, dat ze alles aan de Heere mogen vragen, op grond van het teken en zegel van de Heilige Doop. Dat is een heel belangrijke les om te leren aan onze kinderen, waar ze ook op latere leeftijd hun steun uit kunnen halen.

Asaf wil deze les ook leren aan het volk van Israël in Psalm 81. Asaf was een Leviet, aangesteld als zanger door David. Bovendien was hij profeet en dichter; hij schreef liedteksten. Psalm 50 en 73 t/m 83 worden aan hem toegeschreven. Zijn psalmen worden gekenmerkt door ernst; het zijn leringen en voorzeggingen.

In Psalm 81 wordt het volk opgewekt om hun God te loven en te prijzen in de eredienst tijdens het Paasfeest. Het Paasfeest is ingesteld bij de uittocht uit Egypte, die plaats vond met volle maan in de nacht van 14e en 15e van de maand Abib (later Nissan genoemd). Abib is de eerste maand van het kerkelijk jaar die ongeveer samenvalt met onze maand april. Het nieuwemaanfeest gaat vooraf aan het Paasfeest en is op de 1e van de maand, dat als kerkelijke Nieuwjaarsdag en als inleiding op het Paasfeest op zeer bijzondere wijze door het blazen van de ramshorens geheiligd werd.

In deze psalm wekt Asaf de hele vergadering in de tempel samengestroomd, de priesters, de levieten en de leken op om de lof van Israëls God te zingen met trommel, citer en harp. Terwijl de horens van de priesters met hun langgerekte tonen de offerhandelingen begeleiden, moet de tempel vervuld zijn met een geweldig klinkende feestjubel. Dat is het bevel van de Allerhoogste.

Asaf herinnert het volk aan de uittocht uit Egypte, waar zij als vreemdeling verkeerden, aan de beproeving te Meriba (waar de Heere hun vertrouwen op de proef stelde) en aan de wetgeving op de berg Sinaï. Samengevat laat hij hen de trouw van God zien tegenover hun ontrouw. De HEERE spoorde hen voortdurend aan om geen vreemde god te dienen en beloofde hen de Verbondszegen als zij Hem alleen zouden dienen en gehoorzamen.

Hij belooft hen deze zegen, terwijl Hij een verbond met hen sluit op de Sinaï. Luister maar:

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”

Met andere woorden gezegd: als u op Mij vertrouwt zal ik u zegenen. Dan kunt u nooit teveel van Mij vragen. Alles wat u nodig hebt zal Ik u schenken. ‘Nooit kan ’t geloof teveel verwachten’!

Het beeld doet ons denken aan een vogelmoeder die de bekjes van haar kleine vogels in het nest zoveel mogelijk volstopt met eten. Kan de vogelmoeder niet altijd voldoende eten geven aan haar kleintjes, onze Verbondsgod geeft ons meer dan genoeg. De schatten van Zijn genade zijn onuitputtelijk. Hij geeft tijdelijke en eeuwige zegeningen.

Voor ons ligt hier ook een duidelijk les. De HEERE heeft ook met ons Zijn Verbond gesloten, toen het teken en zegen op ons voorhoofd werd aangebracht. Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid!

Wij zijn verbondskinderen. God wil ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aannemen, ons vergeving schenken van al onze zonden. Hij wil ons van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of het kwade zo gebruiken dat het ons tot zegen wordt. Deze verbondszegeningen zijn ons toegezegd. De HEERE vraagt van ons alleen gehoorzaamheid en overgave aan Hem. Hij vraagt ons hele hart, geen half hart.

Maar zegt u: hoe moet ik dat doen? Ik voel weerstand in mijn hart en wil ook nog graag mijn eigen leven leiden. Weet u dat alleen door de werking van de Heilige Geest uw hart verbroken wordt? Dat kunt u zelf niet en dat hoeft ook niet. Zeg maar tegen de Heere, dat u zo’n onwillig hart hebt en maar niet tot de overgave kan komen. Vlucht met al uw zonden en tekortkomingen tot Jezus onze Zaligmaker en u zult niet teleurgesteld worden. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig’.

Dat toch niet voor u zal gelden: ”Maar mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest”. De Heere roept u nog: ”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal rust geven.” (Mattheus 11: 28).

A. de Hek

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerust

ing: ‘Klaar voor de Start’. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avon

den belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
  • 8 mei: Huwelijk en communicatie
  • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
  • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten van de wijkgemeenten Oost en Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

 Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen loopt alweer bijna naar een einde. Dinsdagavond 2 april is er een afsluitingsavond voor de catechesegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Het is mooi om onder meer daar wat over te horen en te zien.

Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Spullen rommelmarkt gevraagd

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt, die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel kan dit opgeven via het e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl. Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar de fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 19 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubelen, orgels en oude tv’s meer op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Eleos. Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Ze werken vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit het geloof in God werken ze samen met de hulpbehoevende mens aan herstel. Eleos is daarbij overtuigd van de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. Bij Eleos vindt men het ook belangrijk dat de gasten weer deelnemen aan de maatschappij. Dit kan betaald werk zijn, maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk. De diaconie ondersteunt dit werk vanuit de diaconale opbrengsten met een gift. Wilt u dit werk en de zorg die verleent aan hulpbehoevenden meenemen in uw gebed?

Transport naar Roemenië

Zoals elk jaar hopen enkele gemeenteleden op 25 maart per vrachtauto met aanhanger af te reizen naar de provincie Transsylvanië in Roemenië. Kleding, huisraad, medicijnen en meubels zullen op vier plaatsen worden afgeleverd, die vervolgens tijdens bazaars door de plaatselijke kerkelijke gemeente zullen worden verkocht voor een relatief lage prijs. Hierdoor krijgt de kerk beschikking over de noodzakelijke financiële middelen voor kerkelijke of diaconale doeleinden. Steeds blijkt weer dat deze financiële middelen enorm belangrijk zijn om de roeping van christelijke gemeente uit te kunnen voeren. De samenstelling van de goederen voor het transport is in de afgelopen tijd nauwkeurig bepaald, hierbij hebben velen uit onze gemeente hun steentje bijgedragen. Het merendeel van deze goederen is door u aangeboden tijdens de inzameling op de eerste woensdag van elke maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95. Het transport naar Roemenië zal worden uitgevoerd door Gert Verhoef en Niek van Vliet, met gebruikmaking van een vrachtauto die ook dit keer door R. Vlot & Zn ter beschikking is gesteld. We bidden om goede reis, gezegende ontmoetingen en een behouden thuiskomst op zaterdag 30 maart. Mocht u willen bijdragen aan de dekking van de kosten die deze transporten met zich meebrengen dan kunt u uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Diaconie (NL16RABO0325003408) onder vermelding van ‘Roemenië’). Bij voorbaat hartelijk dank.

Ontmoetingsavond donderdag 21 maart

De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 maart in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, die door ds. E. van Rooijen wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. J.W. de Jong een lezing houden over flora en fauna in de Krimpenerwaard. Dhr. De Jong was wetenschapper aan het Erasmus MC, en tevens Controleur Vogelwet (onbezoldigd rijksveldwachter). Via inventarisaties voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard is hij breed geïnteresseerd geraakt in de natuur, inclusief milieuvraagstukken. Hij zal een gevarieerde lezing houden over de wereld die hij de afgelopen decennia heeft gezien door verre- en vlinderkijker, door loep- en macrolens. Naar verwachting stemt u na afloop in met dr. Fop I. Brouwer, die zijn radiopraatjes steevast eindigde met: ‘Wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit’. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, boeiende avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 19 maart staat in De Parel de koffie en thee klaar. We beginnen om 9.15 uur met de 9de Bijbelstudie (februari nummer van Vrouw). Liesbeth Leenman zal Jeremia 35 inleiden: Beschamend voorbeeld van de Rechabieten. Nelly Egas en Corrie de Keizer passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 20 maart komt de bijbelkring weer bij elkaar. Johannes 8: 30 t/m 59 is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in de Jeugdzaal Oude Kerk, aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 maart komt de bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 16. Dick Klein zal de inleiding houden over 2 Korinthe 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om de ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Even bijpraten over Interlakes International School

Het is al weer enige tijd geleden dat we in de kerkbode iets gepubliceerd hebben over dit diaconale project. Al jarenlang ondersteunen we dit project. Ieder jaar hebben we zomers een gemeenteavond gehouden waarbij u dan geïnformeerd werd en kon meeleven.

Vele malen was dat met Mark en Janneke Gerritsen, vorig jaar voor het eerst met Danielle en Siebe. Het werk mag nog steeds doorgaan, maar er is wel weer heel wat veranderd. Daarover informeren wij u graag.

Donderdagavond 7 maart zijn de verschillende betrokkenen bij het project Interlakes School weer bij elkaar geweest in de Parel. Aanwezig was een delegatie van de Meubelmakers met een Missie, van de diaconale commissie en van het bestuur van Interlakes.

Vanuit de timmerploeg werd gemeld dat iedere week de meubelmakers enthousiast blijven doorwerken om prachtige (tuin)meubels te maken voor een mooi doel.

Het bestuur van Stichting Friends of Interlakes was dankbaar te kunnen melden dat, na het vertrek van Siebe en Danielle, er een nieuw echtpaar is benoemd dat leiding gaat geven aan Interlakes. Siebe en Danielle hadden eerder dit schooljaar aangegeven dat ze gezien de spanningen en veranderingen in Ethiopië zich wilden terugtrekken als directeursechtpaar. Inmiddels zijn te ze terug in Nederland. Arie en Arda Maasland hopen zich per 1 mei te gaan vestigen in Ethiopië. Het bestuur is heel blij dat een oud-dorpsgenoot bereid is gevonden om het mooie werk in Ethiopië voort te zetten. U kunt kennis maken met de familie Maasland op 10 april tijdens de diaconale gemeenteavond. Hartelijk welkom alvast.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de morgendienst mocht ds. G. Wassinkmaat het lijdensevangelie laten klinken vanuit Psalm 130. ’s Avonds was er een leerdienst waarin Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde kwam. We dachten na over de figuur van de profeet in het Oude Testament. We ontdekten dat Christus de grootste profeet is. Hij is de stem van God in levende lijve die Zijn woorden kracht bij zet doordat Hij ook optreedt als priester en koning, via de route van kruis en open graf. Wij worden eveneens opgeroepen om op te treden als profeet. Op de plaats die wij van God hebben ontvangen worden we geroepen om de Heere te belijden. Profeten worden gekweekt aan de voeten van de Heere Jezus. Heilige momenten zijn daarom onontbeerlijk.

Kring Geloofsopvoeding

Woensdag 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bijeen te komen in de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur. Het thema van de avond is ‘De zondag in het gezin’. Op welke manier is de zondag in het gezin een dag apart? Hoe krijgt de eer van de Heere voldoende aandacht? Op welke manier is de zondag een fijne dag, echt een feestdag? Hoe geven we in het gezin aandacht aan het gesprek over de preken? We hopen alle ouders weer te ontmoeten! Schroom niet om alsnog aan te schuiven!

 Gelezen

‘Indien u werkzaam bent met betrekking tot anderen, zult u de belofte verkrijgen: Een ieder die heeft, zal gegeven worden. U zult ondervinden, dat u anderen lerend, zelf meer licht in de zaken van het geloof ontvangt (…) Men heeft wel uitvluchten en zegt: ‘Ik heb geen bekwaamheid daartoe, als ik wil beginnen dan besterven de woorden mij op de tong’. En nu antwoord ik: ‘al doende leert men’ (…). Zegt u: ‘Ik weet zelf niet veel’, ik antwoordt: ‘U hebt enige kennis zo u een christen bent. Weet u drie woorden, leert een ander er dan maar twee’. Al zou u alleen maar zeggen: ‘Wij gaan sterven en daarna komt de eeuwigheid’, dan kon dat een middel zijn voor iemands bekering’.

W. à Brakel (1635-1711)

 Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 10,- voor de kerk. Br. K. Ruiten-berg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

Twee gastvoorgangers verkondigen zondag het evangelie. Bid hen vol, opdat zij u vol zullen preken! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken wensen wij van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a.)

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 25,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 maart is Op Toonhoogte (OTH) 429: ‘Heel alleen in de hof.’

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Citaat

Onrecht lijden brengt een christen geen schade toe. Maar onrecht doen richt schade aan.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

  • Vanwege de beperkte vrijheid op de Malediven ontvluchten veel Malediviërs de realiteit. Ze doen dit door te roken of door drugs te gebruiken. Bid dat zij ontdekken dat echte vrijheid alleen bij Jezus Christus te vinden is. (Gebedskalender Open Doors)
  • Zaterdag 16 maart, vindt in Barneveld de jaarlijkse GZB-dag plaats. Bid dat het een gezegende dag mag zijn en dat de betrokkenheid van de bezoekers bij het zendingswerk groeit. (Gebedskalender GZB)
  • We danken voor allen die zich inzetten om christelijk onderwijs te geven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en ook voor de lessen die gegeven worden in het openbaar onderwijs.

 Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de derde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die een kruisweg gaan. Wat kan het leven soms wendingen nemen die we vooraf onmogelijk konden voorzien. “Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven?” Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen aan C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die de Heere vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Die nodiging kan in het lijden troost geven. Die nodiging kan een droef gemoed verfrissen. In het geloof te zien op Christus, de medelijdende Hogepriester, is wat het hart kracht geeft. Want dan mogen we weten: Hij is niet alleen mijn Hogepriester, Hij is ook mijn Koning. Hij regeert mijn leven en leidt het zo, dat het uitmondt in Zijn eer.

Giften

Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 20,- en ouderling D. Boers € 25,- voor de kerk. Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Na een huisbezoek kreeg ouderling J.P. Teeuw € 11,50 (collectebonnen) als gift mee.

Verkiezingen

Woensdag 20 maart worden we geroepen om te kiezen voor de provinciale overheid en het waterschap beheer. Laten we ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. En ook bidden voor hen, die ons besturen, te willen leiden in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (art. 36 NGB)

Genoteerd

De koninklijke Leeuw kent men pas als men Hem ziet als het geslachte offerdier.

Tenslotte

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 16 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 17 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 18 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21 uur        Meisjsclub –  De Parel

20.00 uur              Cursus Hebreeuws –  De Parel

 Dinsdag 19 maart

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 20 maart

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – zaal OK

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Kring Geloofsopvoeding – Nieuwe kerk

Donderdag 21 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.45 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 14

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

( 1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom. Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

Erediensten

Zondag 17 maart 2019, derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk, Voorzang: Weerklank 149: 1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur   ds. J.W. Hooijdonk, Kockengen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Marianne den Boer, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Willemijn de Rover, Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Marjolein Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 95: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Marjon Slingerland, Rianne Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Biddag-dagboek 2019


Kerkblad 74-35

Zaaien met verwachting

“Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar”. (Markus 4: 26-28)

_______________________________________________

 Zaaien is een bekend begrip in de Bijbel, zowel letterlijk als figuurlijk. Velen van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier. Omdat Jezus zelf de uitleg van deze gelijkenis geeft, weten we dat het zaad hier als beeld wordt gebruikt voor de verspreiding het Woord van God. Het is duidelijk dat het zaad hier figuurlijk is bedoeld.

In de tekst hierboven zegt Jezus dat ook dit een gelijkenis is, over het Koninkrijk van God, maar de uitleg geeft Hij er niet bij, zodat die niet meteen duidelijk is. Op het eerste gezicht is het een beschrijving van een natuurlijk proces, zoals we dat allemaal wel kennen. Je zaait iets in de tuin of in een pot en na verloop van tijd zie je de eerste blaadjes boven de grond komen. Als er verder geen belemmeringen zijn, groeien ze uit tot volwassen planten. Als we ons even beperken tot dit natuurlijke proces is het goed om te bedenken, dat het ontkiemen van zaad en het verder opgroeien, niet altijd vanzelfsprekend is. Dat leren we uit die gelijkenis van de zaaier en een ieder die wel eens iets zaait ervaart dat zelf.

De groei van planten is afhankelijk van allerlei omstandigheden die wij mensen meestal niet in de hand hebben. Vandaar dat gelovigen vanaf oude tijden hebben beseft dat ze hiervoor afhankelijk waren van God  (Zacharia 10: 1). Dat is ook de reden dat wij in onze kerken al enkele eeuwen de biddag voor het gewas kennen. Ondanks al onze moderne technieken blijven we aangewezen op Gods zegen. Dat hebben we in de afgelopen zomer opnieuw ervaren. Vandaar dat er ook in de komende week weer de biddag voor gewas en arbeid zal zijn om te bidden om Gods zegen en als uiting van onze afhankelijkheid van Hem.

Laten we nu ook kijken naar de geestelijke betekenis van bovenstaande gelijkenis. Daarvoor zijn er wel aanwijzingen in de Bijbel. Zo spreekt ook Paulus over zaaien als het over zijn prediking gaat (1 Korinthe 3: 6). Hij komt daarbij tot de conclusie dat God de wasdom moet geven. God zorgt voor de groei van het geloof bij de hoorders, daar kunnen de zaaiers niets aan bijdragen.

Dat aspect wordt ook in de bovenstaande gelijkenis onder woorden gebracht: “de aarde brengt vanzelf vrucht voort.” Dat kan een ontspannende gedachte zijn voor een ieder die iets van de Bijbelse boodschap doorgeeft.

Toch vertelt Jezus deze gelijkenis niet in de eerste plaats om dat duidelijk te maken. Aan het begin van deze gelijkenis zegt Hij: “Zo is het Koninkrijk van God.” Daarmee sluit deze gelijkenis aan bij de meeste gelijkenissen die Jezus vertelde, zoals in het evangelie van Mattheus. Hoewel daar wordt gesproken over het Koninkrijk der Hemelen wordt daarmee het zelfde bedoeld.

In de prediking van Jezus en zijn discipelen klinkt vaak de oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.”  Dit wekte de indruk dat het spoedig zou komen.

Veel mensen in die tijd dachten dat ook. Om dit misverstand weg te nemen vertelde Jezus de gelijkenis van de tien ponden (Lucas 19: 11 e.v). Als we vanuit dit perspectief bovenstaande gelijkenis lezen, wordt het duidelijk dat het Koninkrijk van God er niet meteen zal zijn. Het zal langzaam groeien zoals een plant, er gaat een ontwikkelingsproces aan vooraf. Met het optreden van Jezus is de basis gelegd voor dit Koninkrijk, hij is het zaad dat in de aarde zal sterven (Johannes 12: 24). Daarna groeit het in de loop van de tijd als een plant. Allen die gelovig uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk hoeven daaraan niet te twijfelen. Wij mogen het in geloof verwachten en er om bidden zoals Jezus dat heeft geleerd. Het komt zeker zodra de groei voltooid is. Wij weten niet wanneer dat zal zijn, maar Jezus geeft ons de opdracht om waakzaam te blijven (Mattheus 25: 13)

         En bouw uw Koninkrijk in de volken,

         uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.

         Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.

         Bouw uw Koninkrijk in ons.

         Bouw uw Koninkrijk op aard’!

                                              (Op Toonhoogte 385: 5)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Biddag 2019: Wat vraag jij?

Volgende week woensdag is het biddag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Wat vraag jij? Deze week staat 1 Koningen 3: 1-15 centraal, dit gedeelte beschrijft hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. In de ochtend-dienst op 13 maart willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk.

Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe Kerk liggen.

16 maart Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 maart, waarbij een ieder van harte welkom is om samen te bidden voor o.a. het beroepingswerk in onze gemeente, voor nieuwe medewerkers die met de evangelisatie-commissie mee gaan uitzwermen in de wijken, voor de zieken en voor de komende verkiezingen van 20 maart, die gevolgen hebben voor de zetelverdeling van de Eerste Kamer. We bidden voor een overheid die met Gods geboden rekent en die oog heeft voor de zwakken in de samenleving. We beginnen om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Eerste ophaalavond rommelmarkt

Dinsdag 12 maart is de eerste ophaalavond van spullen voor de 52e rommelmarkt die op zaterdag 13 april gehouden zal worden in en om De Parel. Wij hebben dit jaar vier ophaalavonden. Ook dinsdag 19, 26 maart en 2 april halen wij de spullen bij u op.

Maar wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 9, 23, 30 maart en 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45 b, voorheen smederij HAHBO.

Wie spullen heeft voor de rommelmarkt kan dit opgeven via het volgende e-mail adres: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. Daarnaast is het ook mogelijk te bellen naar fam. Visser, tel. 06-30 24 16 45 Zowel grote spullen als meubels, kleine kasten, tafels en fietsen enz. en kleinere spullen als kleding, huisraad, speelgoed en boeken zijn welkom. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv’s meer op.

 Gezocht!

Voor het nieuwe project: Christelijk kindertheater (CKT) zijn wij op zoek naar een ruimte waar we het decor kunnen bouwen en schilderen. Het gaat om twee keer een periode van een aantal weken per jaar.

Ook zijn we nog op zoek naar tieners die het leuk vinden om mee te helpen met het instuderen van het toneelstuk, maar ook creatieve tieners die willen helpen met kleding en/of decor maken en muzikale begeleiders voor de liederen.

Heeft u een schuur / loods / werkplek waar we gebruik van mogen maken om het decor te bouwen? Of lijkt het je leuk om m

ee te doen met dit project? Neem dan contact op met Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com / 06 29 22 25 10).

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Noteert u deze avonden in uw agenda!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte biddag

De diaconale collecte van biddag 2019 is voor Kerk in Actie: Stop kinderarbeid India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handje-vol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisa-ties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! De diaconie wil dit werk in India graag ondersteunen. en daarom willen we de collecte van harte bij u aanbevelen.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 11 maart is weer de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We denken na over het thema ‘Gemeenschap in de Kerk van Jezus’ en deze avond vooral over ‘Mozaïek van gebrokenheid’. Uiteindelijk is dat wat het is, zolang we op deze aarde leven: Met elkaar zijn we een mozaïek van gebroken mensen, maar dan leggen we niet de nadruk op onze gebrokenheid, maar op de waar-de van het mozaïek. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop om 18.00 uur, waarna vanaf 18.30 uur een bodempje voor de rest van de avond kan worden gelegd tijdens een maaltijd. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede

gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Zondagmiddag 3 maart stond in het teken van het zondagsscholenproject. We hebben met elkaar gezien hoe moeilijk de Roma kinderen in de Oekraïne het hebben. Gelukkig helpt de stichting HOE deze kinderen en we zagen hoe deze kinderen daardoor toch naar school konden en ze  ook hoorden over de Heere Jezus. Daarna hebben wij ook nog mooie werkjes en kaarten gemaakt en getekend. Die hoopt iemand van de stichting HOE bij deze kinderen te gaan brengen. We hebben een fijne middag met elkaar gehad. Omdat er heel veel geld nodig is, willen we de collecte voor aanstaande zondag op de zondagsschool ook besteden aan dit mooie project. We hopen dat er zo heel veel kinderen geholpen worden en dat ze vooral ook allemaal van de Heere Jezus mogen horen.

 

Zending

Vervoer naar zendingsdag GZB

Zaterdag 16 maart wordt in Barneveld de jaarlijkse GZB zendingsdag gehouden. Met een programma dat je verbindt met zending. Dat kan zijn met zendingswerkers ver weg die namens onze gemeenten naar landen trekken waar het Evangelie van Jezus Christus nog onbekend is of naar landen waar kleine, jonge gemeenten moeten worden toegerust om te onderwijzen uit de Schriften. Het kan ook zijn dat je wordt geboeid door de ontmoetingen en dat je zelf wordt geroepen om er op uit te gaan. Kom en maak het mee! Indrukwekkend, verrijkend en inspirerend.

Plaats: Midden Nederland hallen Barneveld. Aanvang 9.45 uur. De dag is gratis, maar we willen graag dat u zich aanmeld via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-51 24 44.

Wanneer u graag zou mee rijden of nog plaats over heeft in de auto, meldt u zich aan bij Kees Pille, tel. 61 40 67 of mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De heilige doop werd afgelopen zondagmorgen bediend aan Annemijn van Milligen. Ze kreeg als dooptekst Jesaja 43: 1 mee. In de verkondiging hoorden we de woorden van de Heere Jezus uit Markus 10: 14 “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”. Vaders kwamen met hun kinderen naar de Heere Jezus. Dat is een geweldig voorbeeld voor de vaders vandaag! Laten we er prioriteit aan geven om samen met de kinderen naar de Heere Jezus te gaan om samen met Hem te spreken in het gebed, samen te luisteren naar Zijn woorden om daar ook samen door geraakt te woorden. De Heere Jezus maakt ook duidelijk hoe je het Koninkrijk binnengaat. Ontvangen is daarbij het sleutelwoord. Koningskinderen hebben in zichzelf niets, maar ze leven van de royaliteit van de Koning. “Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen, en ’t goede tot verzading doet ontvangen”. (Psalm 103: 3 berijmd)

 Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kerngroepen

De kerngroepen van onze wijk komen na de avonddienst weer bijeen op de gebruikelijke plaatsen. De jongeren van 16-20 jaar worden verwacht in de pastorie aan de Vinkeweer. In een aantal groepen zal er verder gesproken worden over de preek van zondagavond. We wensen alle jongeren een fijne avond toe. Laten we als gemeente bidden voor onze jongeren en de leidinggevenden.

Catechese

Vanwege de Biddag zijn er deze week geen catechisaties. Donderdagavond is er wel belijdeniscatechisatie.

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 13 maart is er de jaarlijkse biddag. Een goed moment om stil te worden voor God en Hem persoonlijk en ook als gemeente aan te roepen voor wat gezaaid wordt, voor eten en drinken, ons (school)werk en alles wat nodig is in het persoonlijk leven van anderen en dat van onszelf. ’s Morgens is er een dienst in de Oude Kerk. Deze dienst is in het bijzonder gericht op de kinderen. Het thema voor deze dienst is: Wat vraag jij? Het gaat dan over 1 Koningen 3: 1-15. De deuren van de Nieuwe Kerk zijn ’s avonds geopend. In die dienst hoop ik zelf voor te gaan. We lezen in deze dienst uit Markus 6: 45-56. In dat gedeelte zijn we er getuige van hoe de Heere Jezus Zijn Vader zoekt in de weg van het gebed. Tegelijkertijd verliest Hij de discipelen niet uit het oog. We bidden om een gezegende dienst!

Kring Geloofsopvoeding

Woensdagavond 20 maart hoopt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk. Het thema deze keer is: ‘De zondag in het gezin’. We hopen alle ouders weer te ontmoeten!

Dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven die wij ontvingen rond mijn 80e verjaardag op jl. zondag 17 februari. mw. J. Guijt

 Gelezen

‘Christus is ons tot hogepriester geworden, opdat Hij ons vrede zou geven en door Zijn offer met de Vader verzoenen  en om in Hem priester te zijn’.

Johannes Calvijn (1509-1564)

Vanuit de pastorie

Het was fijn om even een weekje vrijaf te zijn. In die week was ook mijn vrouw jarig. Hoewel we daar niet al te veel ruchtbaarheid aan hebben gegeven, waren er toch die daarin met ons meeleefden. In diezelfde week was ook mijn vader jarig. Ook hij kreeg verschillende kaartjes uit Hardinxveld-Giessendam. Het heeft hem blij verrast. Hartelijk dank voor deze warmte en betrokkenheid!

 …tot zondag

De avonddienst is een leerdienst waarin het vanuit Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de ambtsnaam van de Heiland: Christus. Wat heeft die naam ons te zeggen? Wat betekent het om christen te zijn? Is die titel er voor ons één met inhoud?

We nemen deze zondagavond ook afscheid van br. H.H. Hazendonk. Hij hoopt volgende week te vertrekken naar Lima in Peru. Daar gaat hij een jaar een Bijbelschool volgen. Wij wensen Hem de zegen van God toe en bidden dat Hij de kerk in Peru mag dienen met de gaven die God hem heeft gegeven. U en jou wens ik een gezegende zondag! ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Kerkenraad

Ouderling Robert Kraaijeveld is al enige weken thuis vanwege een hernia. Hij is niet in staat om zijn gewone, alsook zijn ambtelijke werkzaamheden te verrichten. Dat is ook de reden waarom we hem al even niet in de kerk zien. Naar het zich allemaal laat aanzien, valt het herstel een beetje tegen. Hij had eigenlijk al aan het werk willen zijn, maar dat lukt helaas maar niet. We bidden toch voor een voorspoedig herstel, zodat hij met name van de pijn, die dit alles met zich meebrengt verlost mag zijn.

Met de bevestiging van broeder Remko den Breejen is de broederkring van ouderlingen en diakenen weer compleet. Een reden om dankbaar voor te zijn. Remko zal in wijk 2.7 ‘Peulen’ het pastorale werk oppakken. Wie hem zal begeleiden op zijn bezoeken zal, zodra dit bekend is ook via het kerkblad aan u worden doorgegeven.

Toch is de kerkenraad niet volledig. Er is helaas nog een vacature van predikant. Met ingang van afgelopen zondag is het beroepingswerk formeel gestart. In verband met deze vacature verzoeken wij de leden van wijkgemeente 2 Noord, namen aan te dragen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen binnen onze wijkgemeente. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14.

U mag dat uiteraard ook per mail doen via  mailadres: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk dinsdag 19 maart in te dienen. We bidden onze God om wijsheid en zegen hierin en gelijktijdig om een spoedige vervulling van deze vacature.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 31 maart. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 22 maart aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 10 maart is Op Toonhoogte (OTH) 425: ‘Als ik m’n ogen sluit.’

Citaat

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan. John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

Jordanië ving de afgelopen jaren veel Iraakse en Syrische vluchtelingen op. Het leven in vluchtelingenkampen is erg zwaar. Deze vluchtelingen zien vaak geen uitkomst meer. Dank voor de Jordaanse christenen die vluchtelingen vertellen over de Heere Jezus.

(Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië staat de godsdienstvrijheid in verschil-lende landen sterk onder druk. Bid voor onze broeders en zusters die vandaag toch bij elkaar komen om samen te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord.

(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Tweede Lijdenszondag en op de biddag voor gewas en arbeid op woensdag 13 maart.

Pareldienst

Zondagavond 10 maart zal er om 18.00 uur een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot kandidaat Joren IJzerman. Het thema is ‘Het ware geluk’. Naar aanleiding van Mattheus 5: 1-12, de zgn. ‘zaligsprekingen’, gaat het over wat de Heere Jezus ont leert over het vinden van het ware geluk.

Deze dienst zal de band Kingdom de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 7-4 en 5-5 en 2-6.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Gezondheid is een groot goed, maar blijft echter kwetsbaar. Geborgen te mogen zijn in de doorboorde handen van de Zaligmaker is de enige en blijvende troost.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de eredienst.

Stage

Zondag 29 januari 2019 ging, in verband met zijn studie aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, dhr. P. Bijl voor. Dit was de laatste verplichte opdracht die gedaan moest worden in onze gemeente met betrekking tot zijn leerplekovereenkomst, zodat preekconsent kon worden aangevraagd. Dit heeft hij in principe ook ontvangen, zodat hij nu in de gemeenten mag voorgaan. We wensen proponent Bijl Gods zegen toe in de verdere studie en de verlichting met de Heilige Geest in de voor-bereidingen van de erediensten waarin hij voor mag gaan.

 Dankwoord

Vanaf deze plaats laat ik u en jou weten dat mijn leerperiode in de gemeente afgerond is. Met plezier kijk ik terug op een mooie en leerzame periode. De gesprekken en andere activiteiten heb ik als inspirerend ervaren. Ik wil u en jou bedanken voor de openheid en betrokkenheid in de afgelopen tijd, dat heb ik gewaardeerd! Voor nu wens ik jullie allen de zegen en nabijheid van onze God toe en vooral de vreugde in Hem. Met een hartelijke groet,

Pieter Bijl

Gelezen/gehoord

Bij een onzuiver zicht op de aard van de zonde, zal er ook onduidelijk zicht komen op de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkelingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden.

Tenslotte

Zowel voor de komende zondag als voor de biddag op woensdag 13 maart wenst de kerkenraad u en jullie rijk gezegende diensten toe.

                          P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 maart

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst: Bijbelstudie Nieuwe kerk

Maandag 11 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 12 maart

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Kemphaan 1

Woensdag 13 maart

Biddag voor gewas en arbeid

Donderdag 14 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 15 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Alle predikanten en de kerkelijk werker

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 12 maart 2019, tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop. J. Meerkerk, Ede – Voorzang: Weerklank 147: 1,3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorzang Weerklank 376: 1 en 2.  HC Zondag 11

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur   prop. J. IJzerman

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente. – energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroeska Paans, Anouk de Bruin

Groep B: Marit Bom, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A:

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wendy Brandwijk, Annelie Egas, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 30: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. Hervormd Gereformeerde Jeugdbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Heleen Verschoor, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 Woensdag 15 maart 2019, biddag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1 Diaconie – kinderarbeid India

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Gerrie de Ruiter, Lois de Jong , Leandra de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 25

avonddienst: Psalm 52: 6

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Lineke Klein Beekman, Laura Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Stille week 2019