Pareldienst 5 mei

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria

“En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria 

Magdalena.”

                                        (Johannes 19: 25)

____________________________________________________

Daar gaat Jezus als de man van smarten, gebukt onder het kruis, op weg naar Golgotha. Pilatus had wel verklaard dat hij geen schuld in Hem vond, maar ondanks dat en de waarschuwing van zijn vrouw, heeft hij Hem toch veroordeeld en geeft hij de schreeuwende menigte zijn zin.

Velen uit de menigte volgen Jezus naar de kruisheuvel. Ook een aantal vrouwen lopen mee en zij beklagen Hem. (Lukas 23: 27). Onder hen is ook Maria, de moeder van Jezus. Hoe moet zij dit doodvonnis ervaren hebben? Alles in haar moet wel in opstand zijn gekomen. Zou niet iedere moeder het uitschreeuwen van verontwaardiging als je eigen kind zo gruwelijk onrechtvaardig wordt behandeld?

Misschien hadden deze vrouwen beter thuis kunnen blijven, maar bij deze fatale afloop zijn zij er nu met en voor elkaar. Wat is het goed om in moeilijke momenten van je leven mensen naast je te hebben, die je proberen te steunen in je verdriet.

Maar behalve het grove onrecht, is er nog een ander aspect dat hun lijden vergroot, vooral voor moeder Maria. Het kan niet anders of dit vonnis betekent een enorme geloofscrisis voor haar.

Waar is God nu, waarom laat Hij dit toe…? Dit is toch in tegenspraak met die geweldige belofte van de engel Gabriël, die Maria kreeg bij de aankondiging van de geboorte van Jezus?

“Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jacob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”(Lukas 1: 32, 33).

De troon van Zijn vader David, Koning tot in eeuwigheid…? Helaas Maria, hier hangt je Zoon, ondanks die goddelijke belofte, te sterven aan een kruis. En Simeon had ook iets voorzegd, toen zij de kleine Jezus in de tempel brachten? “Dit kind zal een licht zijn om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken” Vergeet het maar Maria, allemaal loze beloften. Daarna had Simeon nog iets gezegd. Vreemde dingen die in tegenspraak leken met wat hij eerst zei. “Zie dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden” en “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lucas 2: 34-35) Misschien had Maria dat toen liever niet willen horen.

Op dit moment lijkt dit echter de enige voorzegging die waar blijkt te zijn. Een zwaard door haar ziel, dat is precies wat ze nu ervaart. Hoe kon dit vreselijke gebeuren?

Nog maar kort geleden leken al die heilsbeloften van God juist heerlijk in vervulling te gaan. Dat geweldige moment, toen haar Zoon als Koning Jeruzalem binnen reed. Toen een opgewonden menigte juichte en zong: “Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam de van Heere, de Koning van Israël!” (Johannes 12: 13b). Ja, toen vlamde de hoop van velen op en van moeder Maria en de vrouwen niet minder. Dit was het moment dat de profeten hadden voorzegd. Nu zou Jezus Koning worden op de troon van David. Alle heilsbeloften van Gabriël zouden nu in vervulling gaan!

Maar, helaas… geen troon, maar een kruis, Maria. Als je zo’n ontgoocheling meemaakt in je geloof, ben je toch geneigd om de deur naar God dicht te gooien. Op zo’n moment lijkt alles waarin je geloofde bedrog te zijn! Gelukkig lezen we dit niet van moeder Maria en de andere vrouwen. Jezus had al vanaf het kruis zijn moeder toevertrouwd aan de zorg van Johannes. De vrouwen mochten de eerste getuigen zijn van de opstanding van Jezus. Na de Hemelvaart zijn moeder Maria en de vrouwen toch weer samen met de discipelen van Jezus. (Handelingen 1: 13, 14). God zelf heeft hen in de aanvechting vastgehouden.

Zo wordt hier waar wat Paulus schreef aan de gemeente van Rome: “Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeen-komstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8: 28).

En wat betreft de vervulling van de belofte van Gabriël, die staat nog open zowel voor Israël als voor ons.

     Met de tranen in haar ogen

     stond de moeder diep bewogen

     bij het kruis dat Jezus droeg. 

     Ach hoe vreselijk was haar smart,

     toen het zwaard ging door haar hart,

     en de wreedste wonden sloeg.                         Gezang 44: 1 (bundel 1938)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou alvast uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Rommelmarkt: terugblik en uitslag verloting

We mogen terugzien op een koude, zonnige, gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Van 8.00 tot 13.00 uur deden ruim 140 medewerkers hun best de tweedehands waren aan de man te brengen, wat een schitterende opbrengst  opleverde. Liefst € 20.570,- werd er binnengehaald. We willen alle medewerkers aan de rommelmarkt (op welke manier dan ook) hartelijk bedanken voor hun inzet! Tijdens de rommelmarkt vond tevens de trekking  van de verloting plaats. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Als u een prijs heeft gewonnen kunt u contact opnemen met mw. I. van Wingerden: 06-30 74 42 71

Bij het raden van het gewicht van de kaas gaat de eerste prijs naar Nellie de Waard, de tweede prijs naar fam. Alblas en de derde prijs naar Jan de Ruiter. De winnaars van de kinderspelen zijn: -12: Jefta Schild en +12: Jan-Willem Loeve.

Opvoedavond

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Deze Stichting staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Een evangelist vertelt: Recent stonden wij met de boekentafel midden in een dorp. Het was wonderlijk, hoe graag de mensen de lectuur aannamen en met ons wilden spreken. Een ijverige broeder hield zelfs auto’s aan en bood de mensen lectuur aan en getuigde van de Heere God. Eén van de bestuurders was erg ontroerd toen hij de Bijbel zag en zei: ‘Ik heb mijn hele leven naar dit boek gezocht’. Het is wonderlijk om in deze tijd zo’n geestelijk dorst aan te treffen. Graag wil de diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Opbrengst noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika

Zondag 31 maart heeft de diaconie een noodhulpcollecte gehouden voor zuidelijk Afrika. Deze noodhulpcollecte heeft inclusief nagekomen giften ruim € 12.468,- opgebracht. De diaconie dankt u voor uw financiële bijdrage, maar ook voor uw gebed. Met de opbrengst wordt de noodhulp ondersteund die kerkenhelpenkerken.nl inmiddels is gestart via de diverse partnerorganisaties. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers. In Mozambique, waar wordt samengewerkt met de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de Hervormde Kerk van Mozambique, worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Binnenkort wordt gestart met noodhulp in Zimbabwe, waarbij concreet wordt samengewerkt met de Hervormde Kerk van Zimbabwe. Wilt u in uw gebed denken aan alle slachtoffers en God bidden dat de noodhulp in de getroffen gebieden gezegend mag worden?

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.”. (Spreuken 15: 29)

Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.

Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken. Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan. Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten. Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht. Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

College van kerkrentmeesters

Renovatie keuken en toiletten Oude Kerk

In de flyer die tijdens de actie Kerkbalans is uitgereikt, heeft u onder andere kunnen lezen van ons voornemen om de keukeninrichting en een aantal toiletten in de Oude Kerk te renoveren. Genoemde ruimten zijn enkele decennia oud, vertonen gebreken en zijn niet eenvoudig schoon te houden.

Er is voor gekozen om in de keuken de huidige lichtgrijze vloertegels te handhaven, de wanden te betegelen met witte grootformaat wandtegels en een nieuw keukenblok te plaatsen van muur tot muur, waarin een inbouwvaatwasser en –koelkast zijn opgenomen. Tegen de andere wand maken we een werkblad en hangen we bovenkasten op.

Drie toiletten gaan we voorzien van dezelfde witte grootformaat wandtegels die we ook in de keuken toepassen, gecombineerd met donkere vloertegels. Er is gekozen voor een zwevend toilet en een fonteintje. We kiezen heel bewust voor groot formaat tegels en een zwevend toilet, om het schoonmaken zo eenvoudig mogelijk te maken.

We starten met deze werkzaamheden op maandag 6 Mei. De verwachting is dat de aannemer twee weken nodig heeft om één en ander te kunnen realiseren. Zondag 12 Mei zullen dus drie toiletten NIET gebruikt kunnen worden. Het middenvak-toilet en het toilet op de galerij zijn dan gewoon beschikbaar.

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 25 april komt de gesprekskring bij elkaar bij Wim en Anita IJzerman, Blauwe Reiger 4. De inleiding gaat deze avond over 2 Korinthe 8 en wordt verzorgd door Wim IJzerman. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 1 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We zijn dan gekomen bij hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes. We hopen op een vruchtbare bespreking. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Zondag 21 april worden jullie allemaal in de grote zaal van De Parel verwacht. We willen dan met alle groepen het paasfeest vieren.

Zondag 28 april is er geen zondagsschool i.v.m. de meivakantie. De week daarna, 5 mei hopen we jullie allemaal weer te begroeten in jullie eigen groep.

Groeten van de jufs en meesters

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het missionfield. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Met vreugde en dankbaarheid denken we terug aan de belijdenisdienst waarin zeven gemeenteleden hun ja-woord lieten horen. Samen mochten we de brief van de Heere Jezus lezen met daarin een aansporing en een belofte: “Wees getrouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2: 10). De volgende teksten werden meegegeven:

Hanner Egas:           Psalm 143: 10

Cornélie Ruis:          Psalm 143: 8

Reinier Egas:           1 Johannes 4: 9 en 10

Sarah Romijn: 1        Johannes 4: 14 en 15

Thamar de Jong:      Jesaja 41: 10

Martijn de Ruijter:     Jesaja 41: 13

Arno van Veen:         Psalm 91:1 en 15

Met de belijdeniscatechisanten hebben we nog een afsluitingsavond op donderdag 25 april om 20.00 uur in de Pastorie aan de Vinkeweer.

Komende zondagavond is er in wijkgemeente Zuid de belijdenisdienst. We wensen ook deze belijdeniscatechisanten een mooie dienst toe. En dat ook zij met vreugde en volharding de Heere zullen dienen. Voor ons als gemeente zijn deze belijdenisdiensten echt bemoedigend. De Heere laat zien dat Hij doorgaat met Zijn werk in ons midden. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw. Het is goed om Hem daarvoor te loven en te prijzen!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die verblijven in zorgcentra in en buiten ons dorp. Laten we hen rond de feestdagen bemoedigen met een bezoekje of een kaartje. Wat is het heerlijk wanneer in zorgvolle omstandigheden het Paasevangelie de werkelijkheid voor ons in een ander licht plaatst. Hij heeft immers gezegd: “Ik leef en u zult leven” (Johannes 14: 19).

Bedankt

Beste gemeenteleden,

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die we de afgelopen weken mochten ontvangen ter gelegenheid van onze belijdenis. Het was erg bemoedigend en mooi om te zien hoe er met ons wordt meegeleefd. Vriendelijke groet,

Martijn & Thamar, Reinier & Sarah, Hanner & Cornélie, Arno

Examens

We leven mee met die jongeren die examen doen. Sommigen zijn al bezig met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden op de examens. Je maakt ongetwijfeld heel wat oefenexamens. Sterkte en wijsheid. En leg ook deze dingen maar voor de Heere neer!

Giften

Ouderling H.G.W. Kant ontving een gift van € 20,- voor de diaconie en een gift van € 10,- voor noodhulp zuidelijk Afrika. Ouderling P. de Keizer ontving een gift van € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik een gift van € 15,50 (collectebonnen) voor de kerk, een gift van € 10,- voor de erediensten en een gift van € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid’. (O. Noordmans 1871-1956)

…tot zondag

Als de kerkbode uitkomt is het Goede Vrijdag. We horen ’s avonds in de Nieuwe Kerk over de begrafenis van de Heere Jezus (Markus 15: 42-47). Het is altijd weer aangrijpend om een begrafenis mee te maken. De Heere Jezus is ook begraven. Op die manier gaat Hij helemaal onze weg om zo redding tot stand te brengen. Hij gaat de dood in om de dood te overwinnen! Dat we in het geloof mogen zingen: ‘en zijn sterven zaligt mij’.

Zondagmorgen klinkt het paasevangelie uit Markus 16: 1-8. “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden” (Markus 16: 6).

Op tweede Paasdag is er de gezamenlijke dienst in de Oude Kerk. Daarin hoop ik u voor te gaan. We lezen verder in Markus 16. Het zal dan gaan over de verschijning aan Maria Madalena.

Er zijn weer heel wat diensten. Laten we bidden dat het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane Heere ons doet verwonderen en verblijden. U en jou goede dagen toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkmiddag

Voor we het weten is het weer zover; de wijkmiddag. Zondag 21 april worden de flyers om u op te geven uitgedeeld. We hopen dat u allemaal komt, want het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de nieuwe leden van onze wijkgemeente: schroom niet u op te geven. Het is een informele middag, speciaal voor ontmoeting met elkaar.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan allen die een uitslag afwachten of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandelingen ondergaan.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen donderdag 11 april, is unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven, die bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit verschijnt vrijdag 19 april, zodat bezwaren tot uiterlijk 24 april schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 30 april worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 12 mei zal ds. van Oordt dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Tijdens de voorafgaande gesprekken met ds. Van Oord vertelde hij, dat er al enige maanden contacten zijn tussen hem en een gemeente in één van de grote steden van ons land, om daar een pioniersplaats te gaan vervullen. Hierbij is ook de IZB betrokken. Zo’n procedure loopt geheel anders, dan bij een beroep. Stel dat God zijn weg daarheen zou leiden, dan zou niet net als bij gewone beroepen dit van tevoren in de pers gelezen kunnen worden. Daarom stelde hij het op prijs, om dit wel met ons te delen, zodat wij dit ook zouden kunnen melden aan u.

Daarnaast heeft ook de hervormde wijkgemeente Mattheus, wijkgemeente binnen de protestantse gemeente van Delft, afgekondigd dat zij een beroep op ds. Van Oordt zullen uitbrengen. U ziet dus, dat wij niet de enige gemeente zijn, die een beroep op hem doen.

Zowel ds. Van Oordt als onze kerkenraad zijn er voluit van overtuigd, dat God het uiteindelijk is, die ook het beroepingswerk leidt. Hij bepaalt immers, welke dienaar onze gemeente in de ontstane vacature gaat vervullen en op welke plaats Zijn dienaar gesteld gaat worden of blijft. Wel mogen we de weg, waarin wij ook Gods leiding mogen zien, bewandelen en daarom, als er geen bezwaren binnenkomen, straks met alle vrijmoedigheid het beroep aan ds. Van Oordt gaan wegbrengen en het verder aan onze God en Vader overlaten.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

In het volgende kerkblad hopen wij u iets meer informatie over ds. Van Oordt te kunnen geven.

Kinderlied

Het kinderlied voor Eerste Paasdag, zondag 21 april is Op Toonhoogte (OTH) 428: ‘Een steen op het graf.’

Pareldienst

Zondagavond 5 mei zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen uit Rotterdam-Alexander. Henk is in die plaats momenteel werkzaam als opbouwwerker voor Stichting Open Arms, zie www.openarms.nl voor meer informatie.

Het thema is en hoe kan het ook anders op deze datum: ‘Vrij!’. De oudste Youth Alpha groep heeft meegewerkt aan de voorbereiding en werkt ook mee aan de invulling hiervan. De band Quest zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Na de dienst staan koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom! De laatste datum van de Pareldienst van dit seizoen 2018/2019 is 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden? (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

Christenen in Jemen voelen zich alleen en ongezien. Ze leven te midden van een heftige burgeroorlog. Bid dat zij in hun land het Licht kunnen verspreiden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de nog jonge kerken in Albanië, dat ze met volharding blijven getuigen van de Opgestane Heere. Bid dat ze Zijn liefde laten zien aan de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de mooie opbrengst van de op zaterdag 13 april jl. gehouden rommelmarkt.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de Paasdagen.

     God dank! Laat iedereen het horen:

     Christus is waarlijk opgestaan!

     Wij gaan niet in de nacht verloren

     Pasen: de grote dag breekt aan!

     Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

     een engel kondigt stralend aan:

     Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen

     waarlijk, de Heer is opgestaan!           (OTH 112: 1)

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de langdurig zieken die weten dat de krachten langzamerhand gaan afnemen. “Heere, U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.”

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Generale Synode

Op 25 en 26 april vergadert de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Voor het eerst komt dan deze synode in de nieuwe samenstelling bijeen. Een vermindering van het aantal synodeleden is de belangrijkste wijziging. Maar ook zullen nieuwe gezichten te zien zijn. Een van hen is ouderling-kerkrentmeester R. Vlot., die afgevaardigd is namens onze classis. Een van zijn voorgangers in de synode schreef dat hij zich herkende in Daniël. Een goede bestuurder in een omgeving waar veel anders ging dan hij gewend was. Waarschijnlijk zal dat herkenning geven. Maar Daniël bleef zijn houvast vinden in het Woord. Wij wensen broeder Vlot vanaf deze plaats wijsheid toe om op een vruchtbare wijze deel te nemen aan de synodevergaderingen. Tot eer van God en instandhouding van Zijn gemeenten in Nederland.

Koningsdag

27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 52e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus ook vanuit de christelijke gemeente klinken. En we bidden dat onze koning zich afhankelijk zal weten van onze Koning. ‘Maar God zal mij regeren als een goed instrument.’ staat in ons volkslied. Zo het koningschap uit te oefenen is rijk en goed voor ons volk.

Gelezen/gehoord

Een preek is pas mooi en goed als er wat gebeurt: als er mensen in het Koninkrijk der hemelen worden gezet en als er mensen buiten worden gezet.

Tenslotte

De lijdenstijd ligt weer achter ons en Pasen voor ons. In de avonddienst van de eerste Paasdag hopen 23 gemeenteleden belijdenis te doen. Dank aan de Heere voor de overgave aan Hem en de intentie Hem te dienen met een oprecht hart. We bidden hen van harte de zegen van God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Nu staan ze niet alleen, maar worden omringd door een menigte van getuigen (voor Zijn troon en hier beneden). Laten zij en wij onze ogen gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Dan gaat het altijd goed!

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 20 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 21 april

14.15 uur             Zondagsschool, Paasviering – Nieuwe kerk

Maandag 22 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 24 april

20.00 uur             Huwelijkstoerusting voor starters –

Donderdag 25 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. E van Rooijen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Blauwe reiger 4

Vrijdag 26 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 27 april

14.00-15.30 uur   christelijke volksbibliotheek GESLOTEN

Zondag 28 april

14.15 uur             GEEN Zondagsschool

Dinsdag 30 april

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 1 mei

09.30-11.00 uur   woensdagochtend Bijbelkring – OK

Donderdag 2 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, PKN Giessen-Oudekerk

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Dr. Kees van Ekris fulltime programmaleider IZB Areopagus

Dr. Kees van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Kees was de afgelopen jaren met dr. Paul Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant. In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking. Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.

Kees verhuist met zijn gezin naar ‘De Wittenberg’ in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Kees van Ekris (46) was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Kees is lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB), hij is een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst dit’, van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Kees is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.

_______________________________________________

Varia

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in Gods wereld?

Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.

‘Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen kan helpen!’ (Thomas)

‘Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!’ (Heleen)

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg helpen richting je toekomst. Bij Inside-out ga je in vijf maanden aan de slag met jouw persoonlijke vragen, je geloof en met je toekomst. In deze periode ontdek je samen met andere jongeren van 17-25 jaar onder leiding van inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel en denkt na over wat het geloof voor jou betekent. Samen gaan we op zoek naar concrete stappen richting jouw toekomst.

Met andere jongeren woon je tijdens deze vijf maanden op kamers in de Wittenberg. Dit is een heel mooi oud gebouw aan de bosrand van Zeist. Je blijft trouwens niet alleen binnen de muren van het gebouw, in tweetallen trek je erop uit om ‘mini-expedities’ uit te voeren, uitdagende opdrachten vol verrassingen. Daarbij ontmoet je bijzondere mensen die jou inspireren.

Starten in augustus of februari

Inside-out duurt vijf maanden. Als je een tussenjaar wilt gaan doen, heb je naast deze cursus nog tijd voor andere zaken, zoals geld verdienen en reizen. Er zijn twee instapmomenten in het jaar, namelijk augustus of februari.

Blijf op de hoogte van Inside-out

Nieuwsgierig geworden? Stuur een mailtje naar info@dewittenberg.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze open avonden en meeloopdagen. Kijk ook op www.dewittenberg.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81. adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Kleinkoor Concertino te gast in concertserie van Alisa van Dijk zaterdag 11 mei 2019

Zaterdagmiddag 11 mei 2019 zingt het bekende Kleinkoor Concertino uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg in de concertserie van Alisa van Dijk.

Sinds 2015 organiseert Alisa van Dijk een maandelijkse concertserie in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Het koor zingt prachtige Amerikaanse, Duitse en Engelse muziek en de koorzang wordt afgewisseld met aansprekende solo’s door Alisa van Dijk, viool en zang, Arjan Versluis, orgel en piano en Martin Zonnenberg, piano. Het koor wordt begeleid door Arjan Versluis, orgel; Martin Zonnenberg, piano en Alisa van Dijk, viool.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende combinatie, koor, piano, orgel, viool en zang, maar vooral ook door het fraaie en afwisselende programma en de gezellige ontmoeting van hopelijk vele liefhebbers.

De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten na afloop van het concert. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de Trinitatiskapel is: Vriesestraat 22 te Dordrecht. Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.kleinkoorconcertino.nl en www.martinzonnenberg.nl

Van harte welkom!

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 3 mei 2019

 

In het vroege morgenlicht

komt Gods boodschap tot de zijnen.

Englenmond brengt het bericht

dat de droefheid doet verdwijnen.

Wat beloofd werd, is voldaan!

                                         Onze Heer is opgestaan!        Weerklank 178: 1

Erediensten

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst:   Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________________

Zondag 21 april 2019, eerste Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. H Meijer, Zoetermeer

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorzang: Weerklank 178: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

Voorzang: Weerklank 432

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W. Meijer, Tholen

Collecten

Morgendienst:   1. Dabar

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Juliët Boon

Groep B: Cobi van Dijk, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Lilian Leenman, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 118:11

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   zingen Paasliederen

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Draagt Elkanders Lasten

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Geralda Honcoop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

_________________________________________________

Maandag 22 april 2019, tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland, orde van dienst wijk Zuid

                 Voorzang:  Weerklank 171: 1, 2, 3

Collecten

1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Jacobien Kraaijeveld, Linette Pijl

Voorzang (voor beide gemeenten) Psalm 149: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. K. Hak, Goudswaard

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Adriënne Bikker

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

______________________________________________________

Zondag 28 april 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. D.A. Burggraaf, Arkel

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. C. Doorneweerd, Strijen

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lenny Egas, Loïs Veldman, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroeska Paans, Hanna van de Wetering

Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 21: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. W. Balke, Den Haag

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Winnende loten rommelmarkt 2019

Dit zijn de nummers van de winnende loten 2019

 

 1e prijs; 5428               9e prijs; 5798

 2e prijs; 2920.            10e prijs; 4214

 3e prijs; 3716.            11e prijs; 5505

 4e prijs; 1532.            12e prijs; 2351

 5e prijs; 0042.            13e prijs; 1252

 6e prijs; 0753.            14e prijs; 3844

 7e prijs; 0954.            15e prijs; 4820

 8e prijs; 3186

 

Heeft u een winnend lot dan kan u contact opnemen met Ingeborg van Wingerden.

Telefoonnummer; 06-30744271

Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn

“En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38)

_______________________________________________

Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene kant ben je heel dichtbij je eigen huis. En aan de andere kant heb je geen toegang tot je eigen leefomgeving.

Ik moet daar aan denken als ik nadenk over het voorhangsel, dat gordijn in de tabernakel en later in de tempel dat scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heilige. Dat gordijn dat zorgt dat je er niet bij kunt. Waarbij? Bij God! Aan de ene kant is Hij heel dichtbij. De heilige tent en later ook de tempel symboliseert dat God woont tussen Zijn volk. Aan de andere kant is er afstand. Door dat gordijn is de toegang gesloten. Je kunt niet zomaar bij God komen. Maar op Goede Vrijdag komt daar verandering in.

De Heere Jezus heeft op Golgotha juist de laatste adem uitgeblazen wanneer er in de tempel in Jeruzalem iets opmerkelijks gebeurt. Het grote kleed tussen het heilige en het heilige der heilige begint van boven naar beneden te scheuren. Op dat voorhangsel zijn cherubijnen geborduurd. Die cherubijnen maken duidelijk: verboden toegang. Je brengt het er niet levend vanaf als je het heilige der heilige zomaar binnengaat. Het heilige der heilige is immers de plaats van de ark, teken van Gods aanwezigheid. Door de zonde kan een mens zomaar niet bij de Heere 

God komen. Hij is de Heilige en wij zijn zo onheilig. Dat gordijn laat de diepingrijpende realiteit van de zonde zien. Er is een kloof tussen God en mij.

Mocht er dan nooit iemand in het heilige der heilige komen? Jawel, op Grote Verzoendag ging de hogepriester door dit gordijn naar binnen om verzoening te doen. Die Grote Verzoendag komt tot vervulling nu de Hogepriester Jezus Christus het offer van Zijn leven brengt. Daarmee kan dat gordijn ook scheuren. Het gordijn scheurt van boven naar beneden. De Vader laat het scheuren. Op die manier laat Hij zien dat Hij het offer van Zijn Zoon aanvaardt. De Vader laat zien dat de wet is vervuld en dat de prijs is betaald om zondaren los te kopen. Dat de Vader het voorhangsel laat scheuren is een geweldig evangelie. Het zegt dat wie op de Heere Jezus vertrouwt, door Hem niet wordt afgewezen. Je hoeft dan ook niet bang te zijn voor het oordeel.  De hemelse Vader gaat helemaal achter Zijn Zoon staan. Straks op Paasmorgen onderstreept Hij dat nog eens een keer door Zijn Zoon tot leven te wekken. De Vader honoreert het offer van Zijn Zoon helemaal. Met een verwijzing naar Hebreeën 10: 20 mogen we zeggen: Jezus Christus is als dat voorhangsel. Hij opent voor onheilige mensen de weg naar de Heilige God. Jezus is de weg en het leven!

Die twee flarden van het gescheurde gordijn hangen naar voren als een uitnodiging. Ze nodigen u en mij uit om naar de Vader te gaan in de weg van het gebed. Dankzij het offer van de Heere Jezus kunnen wij zo bij de Vader komen om Hem te loven en te prijzen. Maar ook om onze zonden en zorgen voor Hem neer te leggen. Door het geloof in de Heere Jezus mag je bij de Vader kind aan huis zijn. Dat gescheurde voorhangsel zegt tegen jou en mij: Kom maar! Kom maar met dat wat jou dwars zit, wat onaf is, wat zondig is. Kom maar met die worstelingen in het geloofsleven, de twijfels die zomaar de kop opsteken. Met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon van Gods genade en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreën 4: 16). Daarmee is ook gezegd dat we bij de Vader alles kwijt kunnen. Hij luistert. Hij helpt ons verder. Hij leidt ons van dag tot dag! Verwacht u het als kind helemaal van de Vader? Dat geeft houvast, rust, moed en kracht! Het bijzondere is dat onze gebeden onvolmaakt zijn, maar dat Jezus, de grote Priester met Zijn offer onze gebeden zuivert!

Het gescheurde gordijn vertelt ons ook dat wij in gemeenschap met de Vader mogen leven. Dat is nu een geloofswerkelijkheid. Als een Henoch wandelen met God, in het leven van elke dag, dichtbij een open bijbel, steeds sprekend met God. Straks wordt die gemeenschap met de Vader volop werkelijkheid. Dankzij het offer van de Heere Jezus is er een open hemel. Door het geloof mag ik weten dat als er aan mijn aardse leven een eind komt, dat ik dan bij Hem mag zijn in de hemel om Hem te dienen in alle volmaaktheid. Dan zal ik Hem voorgoed eren! “Mijn God, u zal ik eeuwig loven” (Psalm 52: 7 berijmd).

Wat is het vervelend als je voor een dichte deur staat en niet in huis kunt. Je bent dan heel gelukkig als er een familielid is die ook een sleutel heeft en de deur voor je opent. In het Paradijs lieten wij de deur in het slot vallen, maar door Zijn offer heeft Jezus de deur geopend. Het gordijn is gescheurd. Het gescheurde voorhangsel roept u toe: Kom tot de Vader! Met dank aan de Zoon!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Stille Week 15 t/m 20 april 2019

In de Stille Week worden er van maandag 15 t/m donderdag 18 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.

Donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Het thema is: ‘Het proces tegen Jezus’. Aanvang 19.30 uur

Programmaboekje op website hghg.nl bij activiteitenkalender

Liturgie Avondmaaldienst bij de dienst van 18 april.

Uurtje zingen

Wij nodigen iedereen van harte uit om op stille zaterdag, 20 april om 19.00 uur in de Oude Kerk een Uurtje te komen zingen. We zingen oude en nieuwe liederen naar aanleiding van het thema ‘Op weg naar Pasen’. Dit alles onder begeleiding van een samengesteld orkest onder leiding van Linda Boxman, het orgel wordt bespeeld door Adriaan van Schoonhoven.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 24 april: Het huwelijk in Bijbels licht
 • 8 mei: Huwelijk en communicatie
 • 22 mei: Huwelijk en seksualiteit
 • 5 juni: Samen leven met God

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen en de avonden leiden. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek.

Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven uiterlijk 19 april bij ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (mailto: predikant.zuid@hghg.nl predikant.zuid@hghg.nl of mailto:predikant.oost@hghg.nl predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Christelijke Volksbibliotheek

Er komt weer een vakantie aan…

Eind deze maand begint de meivakantie van de scholen. Misschien biedt die vakantie voor sommigen de gelegenheid om weer eens een boek te lezen, wie weet op het vakantieadres. We hebben een ruime keuze!

Wel even in de opletten: Zaterdag 13 april (Rommelmarkt) en zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn we GESLOTEN; houd daar rekening mee!

20 april en 4 mei zijn we dus gewoon open. Normale openstelling: zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

 Nacht van Gebed

Op de 1e zondag na Pinksteren wordt traditioneel de Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden en dat is dit jaar zondag 16 juni. De vrijdag erop is dan de Nacht van Gebed en die valt dit jaar op vrijdag 21 juni. Op deze avond/nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Ook onze gemeente doet weer daaraan mee en stelt ruimte beschikbaar in De Parel.

Ieder is hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in drie blokken: van 20.00 tot 22.00 uur en 22.00 tot 0.00 uur en 00.00 tot 02.00 uur. De deuren van De Wagon (beneden in De Parel aan de straatzijde) gaan 15 minuten voor aanvang van het blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een film kijken waarin een vervolgde broeder/zuster uit het desbetreffende land of regio zijn/haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om in een groep te bidden. Hardop meebidden is geen verplichting en alleen het erbij zijn geeft al betrokkenheid! Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen. Reserveer alvast deze datum in uw/jouw agenda en doe mee! Namens de werkgroep,

Philip de Rover

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 april

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de kerk in Nepal, via Tear. Nepal is een land met veel armoede, discriminatie en analfabetisme. Het heeft bovendien te maken met veel droogte en extreme regenval door klimaatverandering. Veel mensen in Nepal hebben een gevoel van minderwaardigheid en weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Dat remt de ontwikkeling van het land. De kerk in Nepal is de afgelopen decennia gegroeid. De jonge kerken zijn enthousiast, maar zien praktische hulpverlening in hun omgeving niet als hun taak. Ze vinden zichzelf te arm of zien het evangelie als iets waar je vooral over praat. Dat terwijl de kerk zoveel impact zou kunnen hebben op de situatie in de dorpen en steden in dit bergland. Via lokale partnerorganisatie Sagoal worden kerken in het westen van Nepal uitgedaagd om hun gemeenschap te gaan dienen en hun geloof met daden kracht bij te zetten. Training speelt hierbij een hoofdrol. Sagoal helpt kerken een brede visie te ontwikkelingen op hun roeping en leert groepen binnen de kerk hoe ze een project kunnen opzetten en uitvoeren. Ook krijgen de groepen training in alfabetisering, hygiëne en sanitaire voorzieningen, landbouw en het opzetten van kleine bedrijfjes. Door dit proces krijgen kerken en gemeenschappen weer vertrouwen in hun eigen kunnen en gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om hun levensstandaard te verbeteren. Zo wordt de rol van de christelijke gemeenten in Nepal versterkt en dragen kerken bij aan de strijd tegen armoede in Nepal. De diaconie wil dit project via Tear ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de vakantie is er op maandag 29 april geen verkoop van collectebonnen en muntrollen. Dat geldt ook voor maandag 22 april wegens Tweede Paasdag.)

 Opknappen kostersruimte Oude Kerk

Al veel jaren bereiden onze kosters hun werk voor in de ruimte die in het verleden werd gebruikt voor opname en uitzendingen via de kerkradio. Inmiddels is dit laatste verleden tijd. Deze ruimte wordt tevens gebruikt om mensen die tijdens de kerkdiensten onwel worden, te verzorgen.

Inmiddels zijn we, op initiatief van de kosters, gestart om de ruimte op te knappen. Alle eierdozen (in het verleden nodig voor de akoestiek) zijn van de wanden verwijderd evenals ander overtollig materiaal en overbodige elektra is afgekoppeld. De komende weken gaan vrijwilligers een gipsplatenplafond aanbrengen. Een stukadoor maakt de wanden weer strak, waarna de wanden en het plafond worden gesausd. Ook wordt nieuwe vinyl vloerbedekking aangebracht. Een bureau en wat stoelen completeren straks het geheel. Vermeldenswaardig is dat onze kosters met hun vrouwen het leeuwendeel van de werkzaamheden voor hun rekening nemen! Zo kunnen we met minimale kosten, toch deze ruimte weer toekomstbestendig maken. We vertrouwen erop dat de kosters zo weer een tijd vooruit kunnen in hun gemoderniseerde ruimte.

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 17 april is er weer Bijbelkring. We vervolgen de behandeling uit het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 10 is nu aan de beurt. We rekenen weer op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe belangstellenden, hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugdrubriek

Examens

Sommigen hebben al enkele examens gemaakt. Anderen zijn zich aan het voorbereiden en moeten nog even wachten. Graag vernemen wij of je dit jaar examen gaat doen. Zodat we iets van ons kunnen laten horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

Zending

Bericht van Amy

Lieve gemeenteleden, Zoals jullie waarschijnlijk weten ben ik me aan het voorbereiden om naar het zendingsveld te gaan. En zoals jullie misschien ook wel weten, is dat Gods weg soms anders gaat dan de onze. Maar dat is goed, want daar leren we meestal erg veel van. Ik merk uit eigen ervaring dat ik God steeds beter leer kennen, steeds beter leer vertrouwen en steeds beter in afhankelijkheid leer te leven. En wat een vreugde geeft dat! Die vreugde en de diepgang in de relatie met Hem zou ik absoluut niet willen missen! Leven met Hem geeft diepe vrede en rust.

‘Ik heb (God heeft) mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht.’ (Psalm 131: 2)

Momenteel ben ik een periode in Hardinxveld. Het is fijn om weer even hier te zijn, om deel te kunnen nemen aan het kerkelijk leven, om vrienden & familie te zien, en me verder voor te bereiden op wat komen gaat. Ook hoopt een vriend uit Uganda komende weken bij ons in Nederland te zijn, erg bijzonder om hem hier te verwelkomen! 

Ik hoop begin mei weer terug te keren naar de Bijbelschool Cornerstone om het laatste gedeelte van de studie/zendingstraining af te ronden.

En voor nu mogen we uitleven naar Pasen, en vieren dat onze Verlosser leeft en de dood heeft overwonnen! Deze boodschap, dit evangelie is te mooi en wonderlijk om over te zwijgen. Ik bid dat veel mensen wereldwijd deze Verlosser en opgestane Heer mogen leren kennen! Lieve groet,  

Amy

P.S. Hopelijk tot ziens in de kerk of bij onze oliebollenactie op 20 april bij ons in de achtertuin (Peulenstraat 155, 9-14 uur).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de eredienst van zondagmorgen ging het over het getuigenis van de centurio. Aan de voet van het kruis, pal na het sterven van de Heere Jezus mocht uitgerekend hij het laten horen: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.” (Markus 15: 39). Dit getuigenis laat zo treffend zien wie de Heere Jezus is: God en mens tegelijk. Begrijpen doen we het niet, maar laten we Hem daarin te meer aanbidden. Want zo is Hij bij machte om verzoening tot stand te brengen en de dood te verslaan. Het is Pasen geworden! Dat de hoofdman dit getuigenis laat horen laat ook zo mooi zien hoe de Heilige Geest allerlei mensen naar voren schuift om te belijden wie Hij is, ook vandaag. Mensen van wie je het op voorhand niet zou verwachten. Zo komt de Heere aan Zijn eer.

Pastoraat

We leven mee met die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Vaak dragen zij de nodige zorgen met zich mee. De krachten worden minder en ze worden gedwongen om steeds vaker een streep door hun plannen te zetten en hun wereld wordt kleiner. We bidden dat het licht van God hen mag bestralen zodat er licht en uitzicht is in de avond van het leven is. In Psalm 97: 11 staat een mooie belofte: “Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.”

Giften

Br. H.G.W. Kant ontving € 25,- voor de collecte noodhulp Mozambique. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Laatste Bijbelkringavond

Omdat de datum voor de laatste Bijbelkringavond nog niet bekend was, noem ik deze alvast. Op donderdagavond 9 mei hopen we bij elkaar te komen en bespreken we 1 Samuel 28: 5-20. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor het meeleven rond mijn verjaardag van jl. 3 april. We mochten verschillende kaarten ontvangen met felicitaties.

                                                  ds. T.C. Guijt

Gelezen

‘Het woord van de hoofdman op Golgotha is als een pinksterbloem aan de kruisstam’. dr. A. Noordegraaf 1933-2011

…naar zondag

We leven toe naar de belijdenisdienst van aanstaande zondag. Wat heerlijk om als gemeente deze vreugdevolle dienst te beleven en getuige te zijn hoe de HEERE doorgaat met Zijn werk. We hopen dat de spanning voor de belijdeniscatechisanten wegvalt en dat ze in alle rust hun ja-woord mogen geven en dat deze dienst een heerlijke bemoediging mag zijn in het leven met de Heere God.

Voor wie eerder belijdenis deed is dit ook een goed moment om in gedachten weer eens terug te gaan naar je eigen belijdenisdienst en je af te vragen hoe het sindsdien is gegaan en hoe het ligt tussen de HEERE en jou. Voor wie Zijn ja-woord niet eerder gaf, mag het een stimulans zijn om ook de belijdeniscatechisatie te volgen.

In de dienst lezen we uit Openbaring 2: 8-11. De laatste woorden van vers 10 staan centraal: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven”. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft vanuit de gemeente een groot aantal namen ontvangen van beroepbare predikanten, die mogelijk passen in onze wijkgemeente. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de gemeente, waarmee we blij en dankbaar voor zijn. Een paar namen kwamen veelvuldig voorbij. Uit deze ingediende namen is een korte groslijst samengesteld, welke inmiddels de instemming heeft gekregen van de AK en de WK om mogelijk te gaan horen, zodat daar dan eventueel een beroep uit kan volgen. Zodra we hierover meer bekend kunnen maken, komen we er bij u op terug.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 14 april is Op Toonhoogte (OTH) 437: ‘Weet je dat de lente komt.’

Citaat

‘De hemelse Wetgever heeft met de rust van de zevende dag aan het volk Israël een beeld willen geven van de geestelijke rust waarin de gelovigen afstand moeten nemen van hun eigen werken om God in hen te laten werken’.  Johannes Calvijn 1509– 1564

Bidden en danken

Christenen in Saudi-Arabië voelen zich eenzaam en zijn bang dat hun geloof wordt ontdekt. Als dit al bekend is, krijgen ze vaak te maken met grote druk vanuit hun familie om het christelijk geloof op te geven. Bid voor hen die in het geheim christen zijn. (Gebedskalender Open Doors)

In sommige landen in Zuidoost-Azië staan de deuren voor het Evangelie wagenwijd open, in andere landen staan ze op een kier of zitten ze dicht. Maar Gods Geest doorbreekt grenzen. Bid of Hij dat wil doen in de landen waar het werk moeilijk is. (Gebedskalender GZB)

Maarten Blom heeft zijn werk voor de nieuwe gemeente in Mushqeta (Albanië) al grotendeels overgedragen. Dank voor het enthousiaste gemeentestichtingsteam. Na een uitzending van zes jaar hopen Maarten en Gerdien Blom in juni terug te keren naar Nederland. Het verlies van hun dochter Miriam is nog vers. Bid om Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zevende lijdenszondag en goede vieringen tijdens de stille week die hierop volgt. Ook mogen we op Witte Donderdag met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de klaagpsalmen (o.a. Psalm 3,10 en 13) verwoorden de dichters hun benauwdheid en zelfs hun twijfel aan Gods werk in hun leven. Maar ondanks al deze twijfels kunnen ze God zoeken en vinden en wordt hun geloofsbevinding verdiept.

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 10,- te vrije bestemming.

Verhuizing

De familie Versteeg laat ons weten dat ze m.i.v. 16 april de Merwedestraat gaan verlaten en gaan wonen aan de Peulenstraat Zuid 11a, 3371 AL. Een goede tijd toegewenst in de voormalige dokterswoning, waarvan jullie een gedeelte gaan betrekken.

Doopzitting

Op 25 april wordt doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doop-dienst staat gepland voor zondag 5 mei om 10.45 uur.

Avondmaal

Elk jaar mogen we ons in de week voorafgaand aan Pasen bezinnen op het lijden en sterven van onze Heere en Heiland. In deze week heeft Hij op de dag voorafgaand aan Zijn kruisdood het Avondmaal ingesteld. Op de Witte Donderdag (18 april) wordt ‘s avonds het Avondmaal gevierd. De tijden staan vermeldt bij de informatie over de kerkdiensten. Deze dienst wordt belegd vanuit wijk Noord. In overleg leek het ons goed om aan te geven dat ook gemeenteleden vanuit wijk Zuid uiteraard welkom zijn. Zijn dood gedenken in de tekenen van brood en wijn doen we in verbondenheid, en met een kostbare opdracht. “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” (Johannes 13: 34 en 35)

Gelezen/gehoord

‘De wonden van Jezus Christus zijn vol barmhartigheid, vol zoetigheid, vol liefde. Zij hebben doorgraven Zijn handen en voeten, en doorboord Zijn gezegende zijde met een lans. Door deze spleten mag ik smaken hoe zoet dat mijn Heere God is, want Hij is waarachtig zoet en zachtmoedig en van grote ontferming al diegenen die Hem in waarheid aanroepen, allen die Hem zoeken, maar allermeest die Hem beminnen’.

Tenslotte

De stille week vangt aan en wil er op uitlopen dat wij stil worden tot God. Stil van verootmoediging vanwege het grote offer dat Hij heeft willen brengen voor onze redding. Stil van verwondering over Zijn liefde en trouw waarin door het geloof wij ons voor eeuwig geborgen mogen weten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 13 april

08.00-13.00 uur   Rommelmarkt

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 14 april

14.15 uur             Zondagsschool, gezamenlijk – Nieuwe kerk

Maandag 15 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Dinsdag 16 april

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora –

 Woensdag 17 april

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – Jeugdzaal Oude kerk

19.30                  viering stille week – Oude kerk

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 18 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. G. Gerritsen

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30                  viering stille week – Oude kerk

Vrijdag 19 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

( 1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,- per persoon (inclusief maaltijd € 15,-). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-33 42 225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

25e Familie-ontmoetingsdag met een feestelijk tintje

Vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

Thema: ‘Ik ben het licht’

Ds. A Bloemendal uit Ederveen zal in het ochtendprogramma een Bijbelvertelling houden over dit onderwerp.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is iedereen welkom in het Ontmoetingshuis in Veenendaal (Spiesheem 54). Om 10.30 uur beginnen we met het programma, dat tot ongeveer 15.15 uur duurt. Rond 12.00 uur is er een lunch en een huifkartocht met tractor.

In de middag kan het gekozen worden voor verschillende groepen. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een gespreksgroep, koekjes bakken of sporten in de grote sporthal.

Voor ouders en belangstellenden is er een fotopresentatie van boswachter Frederik Bunt. Hij is boswachter in het Kroondomein Het Loo. Hij zal een presentatie geven met als thema ‘Kroongetuigen’.

Muzikale medewerking is er onder andere van Bart Jansen (piano) en Rita Roggeveen (gitaar). Aanmelden kan voor 17 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl, info@opwegmetdeander.nl, 033-24 56 620 of 06-28 46 74 19.

Concert Koningsdag vanuit de Trinitatiskapel te Dordrecht

Op Koningsdag zaterdag 27 april 2019 vindt een uniek improvisatieconcert plaats t.b.v. Muskathlon ‘Open Doors’ verdrukte kerk Noord-Korea. Arjan Versluis en Arie Pronk jr. lopen de Muskathlon in Zuid-Korea voor het goede doel. Arjan en Arie verzamelen geld in voor dit mooie doel. Alisa van Dijk steunt dit goede doel en heeft enkele musici uitgenodigd om met elkaar een benefietconcert te spelen.

Arjan Versluis, organist van de Grote Kerk te Gorinchem, Chiel Jan van Hofwegen, Haarlem winnaar 2006, Edwin Vooijs, cantor organist Bergsingelkerk te Rotterdam en Alisa van Dijk, viool verzorgen dit unieke improvisatieconcert.

Alisa van Dijk is sinds 2016 artistiek leidster van de Alisa van Dijk concertserie in de Trinitatiskapel en geeft jaarlijks ongeveer 50 concerten in binnen en buitenland. U hoort deze middag de vleugel, hoofd en koororgel en de viool. Uniek is dat u doorlopende improvisaties hoort gelijktijdig op vier instrumenten over de mooiste melodieën. Ook kunt u verzoeknummers opgeven en wordt dit unieke concert afgesloten met het Volkslied. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De Trinitatiskapel is te vinden aan de Vriesestraat 22 in Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken.

De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten.

Het programma wordt toegelicht door de musici. Na afloop zijn er cd s te kopen van de uitvoerenden.

Voor meer info zie www.alisavandijk.nl. Van harte welkom!

Passie- en Paasconcert

Op Stille Zaterdag, 20 april, geeft Vox Jubilans een Passie- en Paasconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Thema van dit concert is ‘Zie het Lam!’. Met koor- en samenzang zingen we over de Heere Jezus, Die als Lam van God de zonden van deze wereld wegneemt.

Op het repertoire staan onder andere het altijd indrukwekkende ‘’t Is middernacht en in de hof’, ‘Aan het kruis genageld’, op muziek gezet door Pieter Stolk en het machtige ‘Halleluja’ van Ludwig van Beethoven.

Medewerkenden aan dit concert zijn Marjolein de Wit, fluit, Evelyn Heuvelmans, hobo en Marco den Toom, orgel.

Ds. B.L.P. Tramper spreekt de verbindende teksten. De algehele leiding is in handen van André van Vliet.

Het concert begint om 19.00 uur. De kerk gaat om 18.30 uur open. Door het vroege tijdstip is het een uitstekende mogelijkheid om als gezin te komen.

Kaarten aan de kerk kosten € 15,- en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,-. In de voorverkoop zijn deze € 12,50 en voor kinderen € 2,50. Meer informatie en kaarten bestellen: www.voxjubilans.nl/20april2019.

 

Jezus is de Eengeboren Zoon van God van eeuwigheid.

Door Hem mogen wij behorentot Gods kind’ren voor altijd.

Aangenomen, hoe verloren, uit gena verlost, bevrijd.

 

Jezus, Hij is onze Here, met zijn bloed kocht Hij ons vrij.

Eeuwig zal Hij ons regeren, onze eigenaar is Hij.

Lichaam, ziel, elk zal hem eren, vrij van Satans heerschappij.

Weerklank 378: 1 en 2

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 19 april is een dubbelnummer. 26 april verschijnt het kerkblad niet. 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 14 april 2019, zevende lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC. zondag 17b,  Weerklank 378:1 en 2

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

18.00 uur   ds. C.J. Overeem, Zegveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerken Nepal

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Deborah Bijkerk

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Anne-Lynn de Jong

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Carolien Verheul, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 69: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten        

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sandra Baks, Linda Bikker, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_____________________________________________________________

 

Donderdag 18 april, Witte donderdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

 19.30 uur   ds. P. Vroegindeweij, Lexmond – viering Heilig Avondmaal

_____________________________________________________________

 Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland – Belijdenisdienst

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 138: 4

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. de Groot, Dordrecht

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Marije Leeuwestein, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op

(Psalm 25: 1-3)

____________________________________________________

David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw ziel.

Wat doen we met onze zorgen? Laten we eens kijken naar David. Hij brengt zijn zorgen in gebed. “Tot u, o HEERE, hef ik mijn ziel op” lezen we in vers 1. In de weg van het gebed nadert hij tot God. Wat een heerlijke weg wijst David ons. Volgen wij David in die weg?

Bidden wordt hier het ‘opheffen van de ziel’ genoemd. Onze harten omhoog heffen. Tot wie? “Tot U, o HEERE…” Het gebed is een opheffen van de ziel tot ‘de HEERE’, de Verbondsgod van Israël. De God Die bij uw doop beloofd heeft dat Hij u tot een God zal zijn. Zou Die God ons niet horen? Soms kan het zo lijken alsof Hij er niet van weet. Maar het geloof mag dan zeggen: mijn Verbondsgod weet ervan!

Wat mogen we dan voor Hem neerleggen? “Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.” David spreekt hier zijn eigenlijke gebed uit, en hij bidt om niet beschaamd uit te komen. Dit zou wel gebeuren als zijn vijanden hem zouden overwinnen. Dit zou voor hem als vrome bijzonder pijnlijk zijn, maar David heeft hier ook de eer van God op het oog. Dat is toch ten diepste waar het om gaat: dat God aan Zijn eer komt. ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Het gebed heeft ook altijd een fundament. “Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak.” David bidt met de verwachting om verhoord te worden! Het gebed rust op het fundament van het geloof. “Die U verwachten…” Geloven is wachten op God. Alles overgeven en God aan het werk laten gaan. Stoppen met al onze pogingen onszelf zalig te maken. Niet langer naar een ander toe rennen om hulp (Jesaja 28: 16), maar op de HEERE vertrouwen. “Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte” (Psalm 34: 6). Want allen die Hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Het geloof werpt zich helemaal op God.

Hebt u zorgen, hebt u noden? Loopt u met uw zonden onder uw arm, en weet u niet waar u ze laten moet? Het geloof wacht op God, het zoekt zijn hulp alleen bij God en wacht het af. Dat is geen lijdelijk áfwachten, maar dat is biddend vérwachten. Wetend dat wie de Heere verwacht niet beschaamd zal uitkomen. Omdat hopen op God niet beschaamd zal worden gemaakt (Romeinen 5: 5). Het fundament van de hoop is Gods belofte. U mag God vastpinnen op Zijn eigen woorden, Gods Vaderhart er mee aanlopen als een waterstroom (Psalm 34: 6)! Dat God Zijn Woord niet houdt is een leugen die de duivel ons influistert. Daar begon het al mee in het paradijs: “Is het zo dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3: 1) Ja, het is zo! God heeft immers in Christus al Zijn beloften vervuld. Zou Hij ze dan ook niet aan ons vervullen? Als de HEERE nu zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, mogen we dan niet met verwachting tot Hem gaan? Daar is rust en redding te vinden voor vermoeide zondaren die moe zijn gestreden. O, geef uw strijd toch op en laat Hem u rust geven voor uw moegestreden ziel!

In de rest van het vers draait David het om: Wie zullen er wel beschaamd worden? Zij die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Dat zijn weer die vijanden die David zo benauwden. Zij zullen beschaamd worden. Door God op hun plaats gezet. Een kind van God wordt niet zomaar bespot! Een aangrijpend voorbeeld daarvan zien we in de geschiedenis van Elisa en de 42 jongeren die worden gedood. Ze dreven de spot met Gods kind, en daarom met God. Dat kostte hen hun leven. ‘Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak’. God komt voor Zijn volk op.

“De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen”. Met die wetenschap kunnen we de pelgrimsreis van dit leven vervolgen. “Allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.”

E.C. de Waard

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Psychopastoraal team ‘Kruispunt’

Psychische problemen, identiteits-relatie of gezinsproblematiek?

Kruispunt is het psychopastoraal team in de gemeente die een aanvullende vorm van begeleiding kan bieden. Vraagt u zich af of deze begeleiding helpend voor u is of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Emelia van de Voorde, coördinator van Kruispunt.

Contactgegevens: 0184-61 18 13 of 06-13 38 26 49, Kruispunt@hghg.nl Voor meer informatie: www.hghg.nl/kruispunt

Gebed als het touw in de klokkentoren

Zaterdag 13 april is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk, ‘Gebed is de dragende kracht onder ons leven en ook van onze gemeente in haar missionaire opdracht. Laten we daarom met elkaar volhouden en blijven bidden. (Romeinen 12: 12). Het gebed is immers als het touw in de klokkentoren. Als wij er aan trekken luidt de klok in de hemel. Dat geeft zegen en zo kunnen we het vol houden’. Aldus ds. Ad Vastenhoud in zijn door de IZB verzamelde columns. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom!

Aankondiging 52e rommelmarkt

Zaterdag 13 april wordt de 52e rommelmarkt gehouden in en om De Parel. De rommelmarkt begint om 8.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Er zijn op de ophaalavonden weer volop tweedehands spullen ontvangen. Fietsen, boeken, serviezen, radio’s, lampen, eetkamersets en  mooie tweedehands kleding; kortom, te veel om op te noemen. Ook kunt u op de rommelmarkt terecht voor uw perkplanten, een bloemstukje of een bosje bloemen. Het gewicht van een kaas is weer te raden en er zijn stukken kaas te koop. Wegens groot succes gaat het Rad van avontuur weer volop draaien. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Vanaf 10.00 uur zijn er buiten heerlijke broodjes hamburger te koop, evenals o.a. oliebollen, pannenkoeken (met of zonder spek), puddingbroodjes, gevulde koeken en appelflappen. Bij de pannenkoekenkraam kunt u ook een bestelling voor pannenkoeken plaatsen. In het zelfbedieningsrestaurant kunt u koffie drinken met uiteraard wat lekkers. Ook zijn er weer slaatjes, soep, broodjes kroket en frikadel te verkrijgen. Om 11.00 uur is er verkoping bij opbod van curiosa met aansluitend de trekking van de verloting. De jongens van de clubs hebben de handen uit de mouwen gestoken en ze hebben voor de kinderen volop activiteiten georganiseerd. Ook kunnen de kinderen weer grabbelen, schminken, haarvlechten, envelop-trekken en er is een heuse snoepkraam. Al deze kinderactiviteiten vinden plaats in de benedenzalen. Er kunnen dit jaar ook weer strippenkaarten worden gekocht.

Altijd al eens rondgereden willen worden in een oude legertruck of jeep? Dan krijgt u nu de kans om een ritje door het dorp te maken. De opbrengst van de rommelmarkt is dit jaar bestemd voor De Parel en wordt gebruikt voor het aanvullen van het servies, magazijn stellingen en het optimaliseren van de telefonie. En er wordt een gift overgemaakt naar woon-zorgcomplex De Buitenhof, Buitendams 326. In zaal A staat een stand van De Buitenhof; hier kunt u zich laten informeren over het werk in en om De Buitenhof. We hopen op een gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur is de laatste mogelijkheid  om spullen voor de rommelmarkt naar de opslagloods te brengen op Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

Opbouwers en medewerkers rommelmarkt gevraagd

Donderdag 11 april worden de tenten voor de rommelmarkt opgebouwd bij De Parel. Voor deze dag zijn wij op zoek naar mannen die hierbij willen helpen. Ook jongeren zijn hier van harte welkom. Vrijdag 12 april worden de spullen vanuit de loods naar De Parel gebracht en de stands ingericht. Ook deze dag zijn wij op zoek naar mannen, vrouwen en jongeren die hierbij willen helpen. Of vindt u of vind jij het leuk om op zaterdag vanaf 13.00 uur de boel weer mee op te ruimen, dan kunt u / kan jij ook contact opnemen met Caroline Brieffies, tel. 06-81 61 73 96 / e-mail: w.brieffies1@kpnplanet.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Aanstaande woensdag 10 april 2019 is het zover: de diaconale gemeentemiddag/-avond in De Parel.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop, om 17.30 uur start maaltijd*.  Tijdens de maaltijd worden diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30u is het middagprogramma afgelopen.  *Eet u mee? Graag aanmelden via www.hghg.nl. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 april!

Jongerenprogramma: Om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) start het jongerenprogramma voor jongeren van 12-17 jaar. Het thema: ‘Eens een crimineel, altijd een crimineel?’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor het avondprogramma, dat start om 19.45 uur. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. De onderwerpen zijn: Vluchtelingenwerk, Helpen op Sint-Maarten, Naar House, Buitenhof, hulp en scholing in Ethiopië, Leger des Heils en Zending.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af.

Laat je inspireren en kom naar deze diaconale gemeentemiddag/-avond. Iedereen van harte welkom! 

Verjaringsfonds 2e kwartaal 2019

De opbrengst voor het 2e kwartaal 2019 is bestemd voor het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. William Booth, stichter van het Leger des Heils zei:

‘Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.’

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken naar de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Na twee dagen intensieve arbeid was alles weer fris en schoon! Fijn dat u kwam helpen, want het is toch elk jaar weer een behoorlijke klus! Daarom een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Boven de laatste Bijbelstudie van Jeremia staat: ‘De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand.’ (Jeremia 36, Vrouw maart) Thea Arkeraats zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen zijn dinsdagmorgen 9 april om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Petroesjka Paans en Mien de Bruin passen op de kinderen. Een hartelijke groet van de stuurgroep.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 10 april om 9.30 uur staat onze kringmorgen gepland. Dit keer staan we stil bij hoofdstuk 2 uit het boekje ‘De eerste halte van Abraham’. De Bijbelgedeelten die ons hier meer over vertellen zijn Genesis 12: 4-9 en Deuteronomium 11: 26-32. Tot dan?!

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het ‘missionfield’. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Evangelisatie

Uitzwermavond

De evangelisatiecommissie nodigt de commissieleden, uitzwermers en nieuwe deelnemers van harte uit om 9 april mee te gaan langs de deuren van mensen die hun deuren om veel verschillende redenen gesloten houden om naar de kerk te gaan. Wat een uitdaging en verantwoordelijkheid voor Christenen om iets te mogen vertellen over Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker.

We beginnen om 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We luisteren naar een korte Bijbelstudie van een van onze vaste medewerkers, vervolgens gaan we in gebed. Tot circa 21.00 uur bellen we aan bij mensen die op papier nog een band hebben met de kerk. Komt u ook? Voor dit seizoen is het op een na de laatste keer. Dinsdag 14 mei hopen we weer met elkaar te gaan. Als u niet komt, wilt u dan voor ons bidden, uw voorbede is hard nodig. Hopelijk tot ziens op 9 april.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de avonddienst lazen we Markus 15. We stonden stil bij het thema: Jezus, de Koning der Joden. In drie lijnen zagen we hoe Hij als Koning der Joden beleden, bespot en betiteld werd. Bijzonder om te zien hoe de Koning optreedt. Hij wordt verworpen door Jood en heiden. Hij treedt op voor mensen die hun koninklijke waardigheid hebben verspeeld in de hof van Eden. Hij zorgt dat verloren mensen in Zijn Koninkrijk komen. Het Joodse volk neemt daarbij een bijzondere positie in. De Heere heeft nog grootse beloften voor Zijn volk (zie Romeinen 11). Joden en heidenen zullen de Koning straks dienen in volmaaktheid. We lezen in Openbaring 5: 10 “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

Fijn was het om met een twintigtal twintigers na afloop van deze dienst door te spreken over de preek. Bijzonder om te merken hoe ze in hun hart lieten kijken en ook hun kennis en inzichten mochten delen met elkaar.

Geloofsbelijdenis

We noemen nog een keer de namen van de jongeren die zondag 14 april in de morgendienst belijdenis van het geloof af zullen leggen. Leeft u met hen mee, op weg naar de belijdenisdienst?

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas, 
 • Cornélie Ruis,
 • Aart Reinier (Reinier) Egas, 
 • Sarah Romijn, 
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong, 
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter, 
 • Anne (Arno) van Veen,

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van onze wijkgemeente weer bijeen. Jullie worden verwacht op de gebruikelijke adressen. De kerngroep 16-20 jaar is welkom bij Wim en Maaike Schild, Wibautstraat 17. We wensen jullie goede bijeenkomsten toe.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de noodhulpcollecte van zondag 31 maart. Br. H.G.W. Kant heeft € 20,- ontvangen voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Er is deze Koning geen enkele heerlijkheid gebleven. En toch is Hij het. Dat is geen zaak van pracht en praal, dat is een zaak van roeping. De Vader zelf heeft Hem tot Koning gezalfd, heeft Hem de opdracht gegeven om Zich een eigen volk met Zijn bloed vrij te kopen en Zich tot een eigendom te maken. Daarmee is Jezus bezig, daarom is Hij meer dan  ooit de Koning. Dat kan Pilatus, dat kan niemand opmaken uit de omstandigheden. Dat mogen wij opmerken bij het licht van de Heilige Geest; Die in de waarheid van dit Koningschap leidt’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

…tot zondag

In de ochtenddienst lezen we verder uit Markus 15. Vanuit de verzen 26 t/m 41 valt op hoe spotwoorden over Golgotha schallen. Zelfs als de diepte van de God-verlatenheid door de Heere Jezus onder woorden gebracht wordt, dan zijn er die spottend roepen: “Zie Hij roept Elia”. Er is ook dat andere geluid, nota bene uit de mond van een Romein: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.”

In de avonddienst is er weer een leerdienst. Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus staat daarin centraal. Juist antwoord 34 is toepasselijk in de lijdenstijd: Wij noemen hem ‘onze Heere’ omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud en zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft. U en jou wens ik een gezegende zesde lijdenszondag. Dat we in verootmoediging stil zullen worden voor de Man van smarten.

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Zondag 31 maart werd Sam Egas gedoopt. Sam kreeg de dooptekst mee uit Deuteronomium 31: 8a. Het Woord werd bediend uit Johannes 12: 20-36 door ds. L.W. de Haan uit Genderen. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 april om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 7 april is Op Toonhoogte (OTH) 435: ‘Waarom bleef U zo stil’.

Citaat

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe. Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken. (Dietrich Bonhoeffer 1906–1945)

Bidden en danken

Eritrese christenen zijn bezorgd over de toename van de radicale islam in hun land. Bid dat christenen, ondanks hun bezorgdheid, toch durven uitkomen voor hun geloof. (Gebedskalender Open Doors)

Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al tientallen jaren aan beter onderwijs in Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondag)scholen. Dank God daarvoor! (Gebedskalender GZB)

Wij danken dat het echtpaar Arie en Arda Maasland bereid is om het project van Interlakes International School (ILS) in Ethiopië voor te zetten en we bidden voor Siebe en Daniëlle van der Bij dat ze in Nederland hun plaats weer mogen vinden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 5,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling H. Wijnja ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 21 april hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Willem Arkeraats,

Nienke Bezooijen,  Nienke is met doopbewijs vanuit de Hersteld Hervormde Kerk naar onze gemeente overgekomen.

Marinde Bellaard, 

Christiaan Cluistra, 

Pieter Hartog, 

Josanne Meerkerk, 

Leonie Huisman, 

Martin Imminkhuizen,  Martin is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede naar onze gemeente overgekomen.

Corlinde Pille,

Coert Kazen,

Denise de Bruin,

Jeanine Koesveld-de Bruin, Jeanine is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam naar onze gemeente overgekomen.

René en Ingrid Kornet,

Jan Meerkerk,

Mijnske Leenman,

Arida Nederveen,

Corné van Perse,

Jonne van de Kuil,

Jelle en Danique Stip, Danique zal na haar belijdenis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

Rudolf Vlot,

Jorieke de Vries,

De aannemingsavond was op 26 maart. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “U bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond heeft de kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Kringen (geloofs)opvoeding

Bij deze weer van harte uitgenodigd bij de opvoedkringen van wijk Zuid. Ook als jullie nog nooit geweest zijn, van harte welkom! En nogmaals; het wordt als een enorme zegen ervaren als je als echtpaar samen aanwezig bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arma Don, eric.arma@gmail.com

16 mei

0-3 jaar

Bijbellezen

Boorstraat 1 (Dirk en Marit Nugteren)

11 april

4-7 jaar

Bijbellezen in het gezin

Buitendans 469 (Jacco en Lenny Egas)

15 mei

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (Arie/Marijke den Hartog)

8 mei

12-16 jaar

Karakter van je kind

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord

In de prediking gebeuren geweldige dingen. Daar worden nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het Koninkrijk Gods wijd opengegooid en voor alle onboetvaardigen worden die deuren dicht gesmeten. U hoort de deuren knerpen in hun scharnieren.

Tenslotte

Zondag 7 april is al weer de een na laatste lijdenszondag. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat God ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 6 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 7 april

14.15 uur             Zondagsschool

na avonddienst    Wijk 1 Oost, Bijbelstudie 7 – Wibautstraat 17

 Maandag 8 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Introductiecursus Hebreeuws –

 Dinsdag 9 april

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 10 april

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

vanaf 17.30 uur    Diaconale gemeenteavond –  De Parel

 Donderdag 11 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding – Buitendans 469

 Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Varia

 Uitnodiging

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op Zaterdag 11 mei.

Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren. Het thema van de dag is: ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ sprekers zijn Willem-Jan van der Ven van reisorganisatie World Servant Onbeperkt en Mirthe Hoeve. Zij zullen vertellen over ‘Werkvakanties’ voor mensen met een beperking. Vooraf zal Pieter de Ruijter een korte Bijbelstudie houden over ‘Reizen met verwachting’ n.a.v. Genesis 4.

De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn. Er is een doventolk aanwezig.

Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd. Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033-245 66 20.

Inloopconcert Jan Peter Teeuw op Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een inloopconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Hij zal dan het mooie Leeflang-orgel bespelen.

Net als de voorgaande jaren is het programma ook nu weer heel gevarieerd. Natuurlijk klinken er bewerkingen van vaderlandse liederen, maar er worden ook bekende én onbekende composities gespeeld van o.a. Widor, Lefebure-Wely en Bach. Daarnaast zal Jan Peter improviseren en wordt het concert traditiegetrouw besloten met het zingen van het Wilhelmus.

Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Hij is kerkorganist in Ridderkerk. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als begeleider van koren en instrumentalisten alsook als solist. Orgelconcerten gaf hij behalve in Nederland ook in België en Duitsland. Van zijn hand verschenen diverse bundels met instrumentale muziek en koraalbewerkingen voor orgel. De arrangementen die hij schrijft worden regelmatig door andere musici uitgevoerd en opgenomen.

Jan Peter is dirigent van vier koren: ‘Sursum Corda’ in Stolwijk, ‘Rejoice’ in Ridderkerk, het Grace Ladies Choire in Kralingseveer en het Korendijks Mannenkoor in Nieuw-Beijerland. Hij werkte mee aan vele CD-opnamen, waaronder drie solo-CD’s, opgenomen in Ridderkerk-Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige CD’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012).

Het concert begint om 14.30 uur, maar ook tijdens het concert is het mogelijk om in- en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is er een collecte die bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk. Ook zijn er bij de uitgang CD’s en bladmuziek van Jan Peter verkrijgbaar.

Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek ‘In Balans’. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is en een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar ‘Wandelen met de Psalmen’ centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.

Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: www.pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

1 O Lam van God, door God gezonden,

o dienstknecht die uw Heer behaagt,

wij bidden: maak ons rein van zonden.

Gij, die der wereld zonden draagt.

 

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden

de doodsnood die Gij hebt geproefd,

de helse angst die u doorwondde,

uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

 

5 De beker van uw bitter lijden,

tot deze duistre nacht bewaard,

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde

gewillig uit Gods hand aanvaard,

 

7 O Lam van God, door God gezonden,

o offer dat de Heer behaagt,

wij bidden: Maak ons rein van zonden,

Gij, die der wereld zonden draagt.

Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

Erediensten

 

Zondag 7 april 2019, zesde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M. van Duijn, Utrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

                        Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

                        Weerklank 157: 1, 5

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde- HC zondag 13

 De Parel

18 uur        dhr. H.C. Leenman – Hardinxveld-G’dam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Natasja Hofland

Groep B: Cobi Klein. Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 3

avonddienst: Psalm 22: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – noodhulp Mozambique

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske de Knegt, Jasmijn van den Bout, Rieneke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Kerkblad 74-38

Elia??

“Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35)

____________________________________________________

Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke momenten je plék niet weet.

Maar daar op Golgotha is het heel anders. Daar klinkt een ruwe grap. Onbegrijpelijk, zo direct na dat beangstigende natuurverschijnsel: zo maar, midden op de dag, een inktzwarte duisternis. En in die donkere uren werd de stilte verscheurd door een bange roep: “Eli, Eli, lama sabachthani?” Beide evangelisten geven het weer in de taal, die Jezus sprak: het Aramees. Dat zullen ze met opzet gedaan hebben, om duidelijk te kunnen maken, waar die goddeloze grap uit voortvloeide.

“Eli!”, roept Jezus. Dat betekent: “Mijn God!”. Het is het eerste woord van een smartelijke uitroep. Maar de mensen, die bij het kruis staan, maken zich er vrolijk over: ‘Hoor je dat? ‘Eli’: dat lijkt op ‘Elia!’ En spottend zeggen ze tegen elkaar: ‘Hij roept Elia!’ Niet zo vreemd, want Elia wordt in het Oude Testament in verband gebracht met de komst van de Messias. Het is dus een spot van mensen, die met het Woord vertrouwd zijn. Het wordt even later overgenomen door de soldaten, die het maar half snappen, natuurlijk.

Aangrijpend. Dat is spelen met vúúr! Er waren, lang geleden, andere spotters: tot twee keer toe daalde vuur neer van de hemel, dat hen verteerde. Je moet maar dúrven!

Wat moet Elia dan wel komen doen? De spot is duidelijk: die gekruisigde wil zeker, dat Elia Hem komt verlossen! Maar dan komt het venijn: die Elia kómt helemaal niet! Het klonk toch duidelijk: “Waarom verlaat U Mij?” En áls die profeet tóch nog komt, valt er niets meer te verlossen: een afgemarteld, ontluisterd lichaam: zo kun je toch geen Koning meer zijn? Eigenlijk kun je zeggen: ‘Ook Elia is onbetrouwbaar en ongevaarlijk. Je kunt hem uitdagen, zonder dat er iets gebeurt!’

Zo vertelt Mattheus het. De evangelist Markus geeft ons door, wat er nog wat later werd gezegd. Eén van de soldaten, die mee wil doen, zegt: ‘Laten we eens zien, of Elia komt, om Hem áf te nemen’. ‘Afnemen’, dat betekent: ‘het dode lichaam van het kruis afnemen’. De spot wordt dus nog bitterder: ‘Als die profeet tóch nog komt, is hij misschien nog net op tijd, om Hem te begraven’ Kan hij dáár nog nuttig voor zijn. Mooie profetie is dat!

Genoeg hierover. Er valt gelukkig méér over te zeggen. Of Elia komt? Natuurlijk niet. Want de ‘verlossing’ van Jezus zou betekenen, dat Zijn verzoenend werk zou worden afgebroken. Hoe zouden we dán van schuld en zonde verlost kunnen worden? Het zou betekenen, dat er geen andere toekomst meer zou zijn dan de eeuwige verlorenheid.

Nee, Elia komt dus niet. Maar wat die spotters niet weten: Elia is al lang gewéést! Samen met Mozes op de berg der verheerlijking. Toen hebben deze dienstknechten van God met de Heiland gesproken over Zijn lijden en sterven. Toen zullen zij Hem ongetwijfeld ook bemoedigd hebben.

Intussen luisteren we nog eens naar die bange woorden in de nacht van verlatenheid: “Eli, Eli, lama sabachthani?” En we begrijpen: het gáát daar helemaal niet over Elia. We horen de smartelijke roep van de Zoon van God, die op dat ogenblik de naam van de Vader niet kan noemen. In die nacht van het oordeel gaat Jezus de weg door de helse verlatenheid, omdat Hij verzoening gaat doen voor mensen, die zich het kindschap van God voor eens en voor eeuwig onwaardig hadden gemaakt. Dat is het vaste fundament van de zaligheid van heel Gods Kerk.

De zegen daarvan wordt door de gelovige tijdens zijn gehele leven ontvangen. Want op de pelgrimsweg zijn er veel tijden van geestelijke verlatenheid. Vaak door eigen schuld. En tijden, waarin de aanschouwing van Gods aangezicht niet wordt gekend, zijn heel donker, zodat de klacht van David in Psalm 22 soms zo goed begrepen wordt. Maar dan is er troost in de wetenschap, dat de Zaligmaker deze strijd ook gekend heeft. Elia mag er dan óók nog bij: schreide hij zijn nood niet uit, daar onder die struik in de woestijn?

Te midden van die ruwe grappen en bittere spot is er een hartelijk belijden van de liefde van de Zaligmaker voor verloren zondaren en de stille lofzang op Gods genade. Die verstilde lofzang in het hart van de verloste zondaar overstemt al dat geschreeuw, daar op Golgotha.

En dan gaat het er toch om, dat wij met die lofzang kunnen instemmen. Zingt u mee?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Afsluiting catechisaties alle wijken

Het catechisatieseizoen is bijna voorbij. Met elkaar willen we afsluiten en daarom is op 2 april een avond voor de catechisatiegroepen van alle wijken. Op een interactieve manier zal de stichting Open Doors met ons delen wat christenen meemaken die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dit jaar hebben we gecollecteerd voor het werk van Open Doors in Pakistan. Ook daarover zullen we iets horen/zien. Om 19.00 uur verwachten wij de jongeren van 12-15 jaar. Om 20.30 uur de jongeren van 16 jaar en ouder. Weet je welkom!

Rommelmarkt

   Laatste ophaalavond rommelmarkt

De rommelmarktcommissie haalt nog één avond de spullen op voor de rommelmarkt. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 2 april thuis opgehaald. Als u de spullen zelf wilt brengen is dit mogelijk op de ophaalavond tussen 19.00 en 21.30 uur en op zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

   Loten rommelmarkt

Vrijdag 5 april worden voor de rommelmarkt huis-aan-huis loten verkocht met als hoofdprijs: een wifi speaker. Verder zijn onder meer te winnen: wokken voor vier personen, een e-reader, spellen en puzzelpakket, bladcadeau, waardebonnen van Welkoop Giessenburg, een groente en fruitpakket van Flexivers, een cadeaubon en een bakmix pakket van het Bakhuis, een kletspot, koffie met gebak bij Deelcafé de Buurman en een bloemetje. De loten kosten

€ 0,50 per stuk. De trekking vindt plaats op zaterdag 13 april om 11.30 uur. De opbrengst van de verloting is bestemd voor De Parel en de Buitenhof.

  Loten verkopers en maatschappelijke stagiaires gevraagd. Vanaf 18.00 op vrijdag 5 april trekken we er vanuit De Wagon in groepjes op uit om loten te verkopen in heel Hardinxveld. Doet u/doe jij ook mee? Wij zijn ook nog op zoek naar ouderen die meedoen, om met de jonge lotenverkopers op stap te gaan. Ook zijn wij op zoek naar jongeren die invulling zoeken voor hun maatschappelijke stage. Zij kunnen de uren van het verkopen van de loten ook gebruiken voor hun stage. Eén boekje loten verkopen is een uur maatschappelijke stage Na afloop: warme hapjes en drinken in De Wagon. Doe ook mee en neem je  vrienden en vriendinnen mee. Wij zien u/jou vrijdag 5 april om 18.00 uur in De Wagon. Als je niet om 18.00 uur kunt, mag je natuurlijk ook later komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 31 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor zuidelijk Afrika. Kerkenhelpenkerken.nl (waaronder de GZB) start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de enorme regenval hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats. Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi tot nu toe vele doden en gewonden geteld. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer één miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. Ook in Mozambique en Zimbabwe zijn al tientallen doden te betreuren. De regens houden nog aan. Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maïsvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden. We vragen u in ieder geval te bidden voor de slachtoffers en hulpverleners. KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp ook financieel helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden met voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Voor € 20,- kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben. De diaconie wil deze noodhulpactie graag ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor en financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond

Woensdag 10 april 2019 is het zover: diaconale gemeente middag/avond. Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd (Eet u mee? Graag aanmelden voor 5 april via de website www.hghg.nl). Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht.

Dit middagprogramma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen, maar u kunt gewoon blijven zitten.

Vanaf 19.30 uur is namelijk iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af. Voor jongeren vanaf 12 jaar is er vanaf 19.30 uur een speciaal jongerenprogramma met als onderwerp ‘het bezoeken van gevangenen’. Dit duurt tot ongeveer 21.00 uur. U en jij bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze inspirerende middag en/of avond!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 3 april komt de bijbelkring weer bij elkaar  Hoofdstuk 9 van het evangelie van Johannes is aan de beurt om te behandelen. We rekenen op een goede bespreking. Allen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom in deJeugdzaal van de Oude kerk; aanvang 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Op woensdagavond 3 april (dus deze keer niet op donderdag!) komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Pille, Peulenstraat 192. Kees Pille zal de inleiding houden over 2 Korinthe 7. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Jeugdrubriek

 Eens een crimineel, altijd een crimineel?

Jongerenprogramma (12-17 jaar) op diaconale gemeenteavond.

Woensdag 10 april 19.30-20.30 uur (inloop 19.15 uur)

Is een crimineel jouw tijd en aandacht waard? Hoe is het om familie of vriend te zijn van iemand die in de gevangenis zit? En wat gebeurt er als iemand weer uit de gevangenis komt; kan die ooit weer een normaal leven leiden?

Kom naar deze interessante avond waarop iemand van Gevangenenzorg Nederland vertelt over de dingen die hij meemaakt en de verhalen die hij hoort als hij op bezoek gaat bij gevangenen en hen weer op weg helpt tijdens en na hun tijd in de gevangenis.

evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Zondag 24 maart was de afscheids-dienst van ds. Ad Vastenhoud van de Bethlehemkerkgemeente in Den Haag. Ds. Vastenhoud werd toegesproken door de voorzitter van de PKN van Den Haag, door de IZB en de kerkenraad van de Bethlehemkerk. Telkens kwam naar voren hoe Ad in afhankelijkheid van God zijn werk heeft gedaan de afgelopen acht jaar. ‘Een man dicht bij God’.

Het thema van de preek was FOCUS op Jezus Christus,

naar Openbaring 1: 1 en 9-17. In dit gedeelte ligt de focus op de verhoogde Jezus. En ook in de verhoging komt Hij naar Johannes toe en legt Zijn hand op hem. Deze Jezus zelf houdt de zeven sterren, dat zijn de engelen van de gemeenten, vast. In Zijn hand zijn zij, die leiding mogen geven aan een gemeente en met hen de hele gemeente, veilig.

Bij de morgendienst van zondag 31 maart krijgt u als blijk van dank en als afronding van het project het blad Tijding van de IZB. Hierin een artikel over het missionaire werk van de afgelopen acht jaar en over de betrokkenheid vanuit Linken. In de Tijding een bedankbrief voor de hele gemeente voor onze bijdrage en betrokkenheid.

Ds. Ad Vastenhoud is weg uit Den Haag, maar het missionaire werk gaat door.

DANK:

-voor de zegen op het werk en de kracht voor het missionaire werk dat is opgezet.

-dat Jezus Christus zijn gemeenten wereldwijd vast houdt

BIDT:

– voor voortgang van het missionaire werk van de Bethlehemkerk

– om een goede start van de familie Vastenhoud in Dinteloord.         Voor de laatste maal, commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken wij ook aan hen die te maken hebben met chronische ziekte. Wat een pijn, benauwdheid en moeite kan dat dagelijks met zich meebrengen. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Ze zijn somber gestemd, voelen zich angstig, machteloos of overbodig. Laat hen gedragen worden door de gebeden van de gemeente. ‘Onze God ontfermt zich op ’t gebed’ (Psalm 116: 3 berijmd). We hebben een God waar we grote dingen van mogen verwachten!

20+

Zondag 31 maart hopen we elkaar weer te treffen.

Ds. W.J. Westland zal deze avond bij ons zijn. Hij zal in de avonddienst preken over een gedeelte uit Markus 15 dat gaat over de Koning voor Pilatus. Waar wij, als ongehoorzame koningen, het paradijs via de voordeur mochten verlaten, daar moet Christus als de gehoorzame Koning deze vrijgeleide betalen met Zijn eigen leven en dat voor ons! Aansluitend op de avonddienst zijn jullie en wij door ds. Westland uitgenodigd in de pastorie aan de Vinkeweer 3. Jullie begrijpen, met zo’n uitnodiging kan niemand achterblijven!

Arjen Versluis en Jan Egas

Afsluiting catechisatie

Aanstaande dinsdag hopen we het catechisatieseizoen af te sluiten. Fijn jongeren dat jullie zo trouw aanwezig waren. Het was plezierig om met jullie stil te staan bij de kerkdienst (12-13 jarigen), Bijbelse kernwoorden (14-15 jaar) en de Tien Geboden (16+). Br. K. Brandwijk zijn we erkentelijk dat hij leiding wilde geven aan de

overbruggingscatechese.

Dinsdag 2 april sluiten we het catechisatieseizoen af in De Parel. Samen met de catechisanten uit de andere wijken luisteren we naar een presentatie van Open Doors. Om 19.00 uur worden de jongeren van 12-15 jaar verwacht. Om 20.30 uur is er een presentatie voor jongeren van 16 jaar en ouder! We verwachten jullie allemaal!

 Aannemingsavond

Dinsdag 4 april is de aannemingsavond. Een avond waarop we met enkele kerkenraadsleden een ontmoeting hebben met de belijdeniscatechisanten, samen stilstaan bij hun geloofsbelijdenis en terugblikken op de belijdeniscatechese. De avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

We zien uit naar een mooie avond!

 Bijbelkring

De Bijbelkring komt bijeen op woensdag 3 april om

20.00 uur in De Parel. We bespreken met elkaar 1 Samuel 16: 1-13. De vorige keer lazen we hoe het koningschap van Saul werd afgenomen. Nu krijgt Samuel de opdracht om een nieuwe koning te zalven. Daarbij ziet de mens aan wat voor ogen is, maar God kijkt naar het hart. Leest u van tevoren hoofdstuk 7 van het boekje?

We hopen met elkaar op een goede en leerzame avond, tot opbouw van het geloofsleven!

 Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Het is goed dat u klein denkt van uzelf. Maar denkt u alstublieft groot van Jezus, en groot van Zijn werk, en groot van Zijn kracht om u te verlossen, – zelfs u!’ (ds. Okke Jager 1928-1992)

Tenslotte

Terwijl ik deze berichten schrijf denk ik aan de dag precies een jaar geleden. Het was de dag waarop ik afscheid preekte in Lelystad. Een dag later stond de verhuiswagen voor de deur en reden we naar Hardinxveld-Giessendam. Terugkijkend op dit jaar vult mijn hart zich met dankbaarheid. We hebben als gezin ons plekje mogen vinden in dorp en gemeente. U en jij hebt daar ook echt aan meegeholpen. Het is prachtig om te zien hoe de Heere het werk in de gemeente zegent en ook onze wijkgemeente wil opbouwen. Genade, waar we geen aanspraak op kunnen maken. We kunnen alleen maar zeggen: “Looft de Heere, mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden”.(Psalm 103: 2)

Intussen bidden wij voor de gemeente van Lelystad of er spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente in de stad te dienen!

Zondagavond hoop ik de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk. Ik wil preken uit Markus 15: 1-26. De Heere Jezus krijgt met Pilatus te maken. Drie keer komt dan Zijn Koningschap aan de orde. Bij die drie momenten willen we in de prediking stilstaan. Na de dienst hoop ik er met de twintigers over door te praten. Ik zie er naar uit! Een goede zondag gewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”  (2 Korinthe 4: 16)

Verantwoording

Ds. Van Rooijen mocht tijdens bezoek € 50,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘Het gehele hart moet aan God toebehoren, voor wij leren ook onze lippen geheel in dienst van Jezus Christus te stellen’.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

 • Moslimbekeerlingen hebben het moeilijk in Marokko. Familieleden en kennissen dwingen hen vaak op allerlei manieren terug te keren tot de islam. Dit is met name op het platteland het geval. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • De GZB wil zich de komende jaren samen met partnerorganisaties en kerken in Nepal vooral richten op mensen die vaak worden buitengesloten, zoals mensen met lepra of een handicap. Bid dat ook zij zich welkom weten in de kerk, bid om open ogen en open harten. (Gebedskalender GZB)
 • Wij danken dat er weer vrijwilligers gevonden zijn voor het Verjaringsfonds, waarvan de opbrengst van dit kwartaal naar het kindertehuis Jemima in Israël gaat.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de vijfde lijdenszondag.

 Pareldienst

Zondagavond 7 april zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel. Voorganger in deze eredienst is onze plaatsgenoot Heime Leenman. Het thema is .’Het liefdesverdriet van God’, dit naar aanleiding van Jeremia 2 en met name vers 13.

De muzikale begeleiding van deze dienst wordt verzorgd door de band Expect. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Zo zijn we allemaal geroepen om missionair bezig te zijn!

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuur-beelden. Iedereen, van jong tot oud is weer van harte welkom!

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 5 mei en 2 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere ontferme zich over alle zieken in het midden van de gemeente, ook over hen die met lichamelijke of psychische beperkingen of moeiten kampen. We denken ook aan hen die zorg geven aan anderen, en dat met liefde en toewijding mogen doen. Dat allen in moeite en verdriet toch mogen zingen: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden.’ (Psalm 59: 10, berijmd)

Catechese

Afgelopen week werd er voor het laatst dit seizoen catechese gegeven. Aanstaande dinsdag 2 april zal er nog een gezamenlijke afsluiting zijn van de catechesegroepen. Daar wordt natuurlijk ook iedereen verwacht. We bedanken de catechisanten voor hun in het algemeen trouwe opkomst en positieve inbreng. We hopen dat jullie terugkijken op goede en leerzame avonden, die ook nog gezellig waren. Gods zegen bij alle dingen, thuis en op school. We hopen dat jullie na de zomer weer de catechese zullen vervolgen.

Gemeente zijn; dat doen we samen!

We herinneren u en jullie graag nog eenmaal aan de wijkavond van onze wijkgemeente op donderdag 4 april om 19.45 uur in De Parel. Zoals aangegeven willen we het beleidsplan presenteren en nadenken over belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. We hopen vele jongeren, jongvolwassenen en ouderen uit onze wijk te ontmoeten.

Examens

Voor verschillende van onze jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Altijd ook weer mooi om aanwezig te zijn bij de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak.

We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader. ‘ ‘t Is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft.’ (Psalm 68: 17, berijmd)

Gelezen/gehoord

De prediking is een vurig ijveren en trachten ráák te schieten, in blind vertrouwen, dat Gòd de pijl richte, zijn Getuigenis in dat hart daar, wat één brandende vraag was.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 30 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 31 maart

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 1 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 2 april

19.30 uur             Zendingsvereniging Ora et labora –

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

 Woensdag 3 april

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.0 uur     Kinderclub Ithaï- De Parel

19.30-21.30 uur   Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wg 1 Oost –  De Parel

Donderdag 4 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W,J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert André de Jager

Zaterdag 6 april geeft André de Jager een concert op het van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld.

Hij voert o.a. werken uit van Feike Asma, J.S.Bach, G.F.Händel, S. Karg-Elert, A. Guilmant en van zichzelf.

André de Jager studeerde onder meer bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur).

In mei 1998 volgde André een masterclass interpretatie bij de Parijse organist Jean Guillou.

Sinds 1976 geeft hij concerten in binnen- en buitenland (zoals in de Notre-Dame te Parijs en de Hohen Dom te Passau), werkt hij mee aan CD-, radio-, TV- en DVD-opnamen, geeft orgel- en muziektheorielessen en componeert orgel, koor, solozang en instrumentale muziek.

André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en onder de 12 jaar gratis. Na afloop van het concert kunt u nog een kopje koffie/thee drinken.

25.000 abonnees voor ‘Eerst dit’, Bijbelpodcast van EO en IZB

Eerst dit’, de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep, heeft amper vier maanden na de lancering 25.000 abonnees. ‘De enorme belangstelling heeft ons aangenaam verrast. Dagelijks komen er nog zo’n 100 nieuwe bij’, aldus redactielid Wilfred van Rijn. Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars afkomstig zijn uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De primaire doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. ‘We zijn dankbaar dat zoveel mensen met dit initiatief geholpen worden’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Ook uit missionair oogpunt vind ik het belangrijk: hoe zou je iets van het evangelie kunnen delen, als je jezelf er niet dagelijks mee voedt?’

‘Het tijdperk van de dagboekjes lijkt voorbij; het is mooi dat dit ervoor in de plaats komt’, zegt ds. Kees van Ekris (Zeist, IZB), één van de predikanten die meewerkt aan ‘Eerst dit’. ‘Eén van de kernproblemen in onze tijd is dat het moeilijk lukt om geloof te integreren in het dagelijks leven. De podcast wil daarbij helpen, door vanuit een Bijbelgedeelte een gedachte mee te geven, de dag in. Dat is voor de predikanten hard werken; het voorwerk verschilt nauwelijks van dat voor het maken van een preek.’

Ruim 90% waardeert de bijdragen met een acht of hoger, blijkt uit een enquête met een hoge respons – 1 op de 4 abonnees reageerde. Uit de cijfers blijkt dat 65% dagelijks luistert, 31% doet dat een paar keer per week. Negen van de tien abonnees speelt de bijdrage aan het begin van de dag af. ‘Ik luister vaak met ontroering, omdat het me echt stilzet. Als het afgelopen is, heb ik even geen behoefte meer aan de autoradio’, zegt een abonnee. Een ander: ‘Nooit eerder overdenkingen gehoord die allemaal zo goed zijn. Het verrijkt en verdiept.’ Een derde: ‘Wij luisteren Eerst dit samen met het gezin, bij het ontbijt.’

De abonnees zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk in Nederland (27%) en daarbinnen de Gereformeerde-Bondsgemeenten (27%) het sterkst zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er abonnees uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld-Hervormde Kerk, de (Oud-) Gereformeerde Gemeente, Baptistengemeenten, Pinkster- en Volle-evangelie gemeenten.

Uit de enquête blijkt dat abonnees afkomstig zijn uit alle leeftijdscategorieën, al zitten de meesten wel in de categorie 25-45 jaar. En ‘Eerst dit’ blijkt ook populair onder luisteraars die in het buitenland werken of op reis zijn.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn achtereenvolgens: ds. Kees van Ekris (Zeist)/IZB, ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeanette Westerkamp (Houten) en ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus). Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBG-leesrooster gevolgd.

Een abonnement op ‘Eerst dit’ is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.eerstdit.nl

_______________________________________________

Varia

Matthäus-Passion J.S. Bach

Zaterdag 6 april 2019 is de uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat 1 te Papendrecht. Aanvang 19.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit deze prachtige muziek mee te beleven. Ervaar de klaagzang,  verwachting, verwondering, berouw, vertrouwen, verontwaardiging, ongeloof, hoop en nog veel meer in deze muziek. Het professionele Barok Consort Musica Aeterna zal deze Matthäus-Passion begeleiden. Oratorium Vereniging Laudate uit Hardinxveld- Giessendam en Vocaal Ensemble Cantate uit Gorinchem voeren de koordelen uit. 

Het Gorcum Boys Choir met het speciaal opgerichte projectkinderkoor zingen hun deel in deze uitvoering. De algehele leiding is in handen van dirigent Niels Kuijers.

Toegangsprijs € 32,50 Voorverkoop € 30,- via de website www.cantate-gorinchem.nl of www.covlaudate.nl

Jongeren tot 18 jaar en studenten € 5,-.

Kerk open 18.45 uur.

Jaarvergadering Nederlandse Patiëntenvereniging

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering van de NPV afdeling Hardinxveld-Giessendam!

Datum  : donderdag 4 april 2019

Locatie : De Parel, Aanvangstijd 19.45 uur

Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er een presentatie gegeven worden door mw. Alide Snitselaar over ‘Verdriet en troosten’ Een praktische en interactieve lezing over troost bieden aan mensen met verdriet.

Verdriet in de breedste zin van het woord, zoals gemis van een geliefde, verlies van gezondheid, kinderloosheid, gemis of verlies van…

Hoe gaan kinderen om met verlies? Op welke manier kunnen we troost bieden? Iedereen, zowel leden als niet-leden, hartelijk welkom!

Colofon

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 31 maart 2019, vijfde lijdenszondag

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop H.J. Teeuwissen, Huizen

                 voorzang : Weerklank 155: 1, 2 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp Mozambique

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Sanna de Jong

Groep B: Anja Maasland, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Helga de Gier, Emma Brieffies

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm Morgenzang 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.C. Schreur, Harskamp

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Saskia Meerkerk, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans?

(Weerklank 155: 1)

Kerkblad 74-37

Discipelschap

Principe 2 van 7: Met vrede

“Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5)

____________________________________________________

Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In de eerste plaats gaat het er dan niet om wat je doet, maar wie je bent. Het gaat voor het grootste deel over je houding die uit je karakter tevoorschijn komt. En het karakter van een discipel wordt gekneed door de Heilige Geest. Kijk eens naar het karakter van Jezus en op de manier waarop Hij over de aarde rondwandelde.

Een discipel moet immers op Hem gaan lijken. Als je er goed over nadenkt is het eigenlijk heel bizar. Jezus is God Zelf. Wie is God? God is Schepper van hemel en aarde, Hij is de Allerhoogste. Hoe kijkt Hij dan naar ons?

Als Hij kijkt naar wat wij er van terecht hebben gebracht, kan God maar op één manier reageren: met toorn! Als Jezus dan God is, God maakt Zichzelf tot mens, hoe zou Hij dan op aarde moeten rondlopen? Eigenlijk toch als een soort Goliath, een man die met al Zijn macht en kracht, elke vijand tot stof maakt? Het kan toch niet anders dat God op een verschrikkelijke manier zou moeten ingrijpen. Maar als je dan kijkt hoe Jezus rondwandelt op aarde dan zie je dat de grootste zondaren genade ontvangen. Jezus loopt totaal niet rond als God Die er helemaal klaar mee is, Jezus loopt rond met barmhartigheid en met Goddelijke vrede.

Jezus brengt dus de hemelse vrede op aarde en Hij ontmoet ons met die vrede. Dit enorme verschil tussen de werkelijkheid en wat je zou verwachten, moet je even vasthouden als het over jou als discipel van Jezus gaat. In dit perspectief zou het zomaar kunnen dat je ineens heel anders naar jouw vijanden gaat kijken. Of naar diegenen die jou iets hebben aangedaan, dat je ineens anders kijkt naar die zwerver, of wie dan ook. Want hoe had Jezus jou eigenlijk moeten ontmoeten vanuit Zijn heilige God-zijn? Dan was je er al lang niet meer geweest en ik ook niet.

Met deze gedachten lezen we even verder in die geschiedenis met die 70 nieuwe discipelen die Jezus aanwijst en de wereld instuurt.

Wat zegt Jezus tegen hen over hun werk als discipel? Hij zegt meerdere dingen, maar deze keer kijken we even naar de eerste twee dingen. Hij zegt namelijk: “Ik zend jullie als lammeren tussen de wolven.” En: “En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst: “Vrede zij dit huis.” Een discipel wordt dus met vrede de wereld ingestuurd. Straks volgt er nog meer wat ze moeten doen, straks genezen ze zieken, sturen ze demonen weg, maar de houding van een discipel is deze: Vrede! Ja, logisch, zeg je, natuurlijk moet je net zo liefdevol als Jezus zijn. Is dat logisch? En nog meer als je die eerste woorden er ook nog even bij neemt. Je wordt als een lammetje tussen de wolven gestuurd. En daar, midden tussen die wolven roep je: “Vrede zij dit huis!” Dat is niet bepaald mijn eerste reactie als ik in een totaal vijandige omgeving ben. Als ik denk dat de boodschap van het Koninkrijk ergens niet geaccepteerd wordt, dan doe ik misschien wel eerder het tegenovergestelde. Toch is dit wat een discipel in de eerste plaats doet: Hij komt met vrede! En een echte Israëlitische Jood wist heel goed wat de woorden van Jezus betekenden. Elke sabbat werden ze door de priester gezegend met die vrede van God. Dat woord vrede is voor iemand uit die tijd een heel intens en diep woord, waarmee God laat zien dat Hij met vrede komt om je te verzoenen.

Durf jij onder ogen te zien, dat dit is waar jij voor in de wereld bent? Als een lammetje tussen de wolven om de vrede van God te brengen. Niet schreeuwend, niet dreigend, maar lieflijk met woorden van vrede en aanvaarding. En als je die vrede uitspreekt, dan gebeurt er ook iets in de geestelijke wereld. Het maakt de vrede vrij in degene die dat wil ontvangen en als iemand die met vrede beantwoordt, dan mag je de volgende stap zetten. Pas als die vrede niet geaccepteerd wordt en je niet welkom bent, mag je het stof pas van je voeten schudden en verder gaan. Een discipel komt dus met vrede in de meest barre omstandigheden. Geen oordeel maar vrede, net als Jezus.

Geen angst, geen oordeel

Maar hoop op heerlijkheid

Geen angst, maar vrede

Jezus de Hoop in mij

(uit: Hoop in mij van Reyer)

 Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Christelijke Volksbibliotheek

Wie komt ons team versterken? Twee dames die lange tijd deel uitmaakten van ons team zijn dit voorjaar gestopt met hun werk; fijn dat ze allebei jarenlang hebben meegedaan!

Welke twee mensen willen één zaterdagmiddag in de maand anderhalf uur gaan meedoen? Het gaat om het aantekenen van nieuwe uitleningen en het verwerken van teruggebrachte boeken op de lezerskaarten, plus het afrekenen. Neem hiervoor contact op met Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, mail leen.van.wingerden@online.nl

En: lezers gezocht!

Ruim 5.000 titels, regelmatig nieuwe erbij – daar moet voor velen toch wel iets bij zijn! Naast veel romans vindt u ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken.

Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Spullen Rommelmarkt gevraagd

Kijk de zolder, de schuur en de kasten nog eens kritisch na en ruim eens lekker op! Wij komen alles bij u ophalen; gemakkelijker kan het haast niet. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 26 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 2 april is er nog een ophaalavond. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 en 30 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv.’s meer op.

Diaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Jemima en Shaare Zedek in Israël. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Naast woonzorg wordt er ook dagbesteding en thuisbegeleiding aangeboden. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als ’Het ziekenhuis met een hart‘. Shaare Zedek betekent: ’Poorten der Gerechtigheid‘. Het is een ziekenhuis dat in hart van Jeruzalem staat. Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land, van welke religie of welk ras dan ook. Shaare Zedek is een strikt orthodox ziekenhuis. Alles wat er in dit ziekenhuis gebeurt, wordt door een godsdienstige instelling gedragen. Dat betekent ook, dat het leven als schepping van God van de conceptie tot het sterven beschermd wordt. Dus geen abortus en euthanasie. Graag wil de diaconie dit diaconale werk in Israël ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor deze instellingen en een financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Woensdag 10 april 2019 De Parel: diaconale gemeente middag/avond.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd*. Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen. *Eet u mee? Graag aanmelden via de website www.hghg.nl.

Jongerenprogramma: Vanaf 19.30 uur start het jongerenprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar. Het onderwerp van dit jongerenprogramma sluit aan bij het thema van de zesde lijdensweek ‘het bezoeken van gevangenen’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur bent is iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma.

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze inspirerende middag/avond!

Donaties vanuit het nalatenschap

Opnieuw willen wij u informeren over de donaties die in het begin van het jaar door de diaconie zijn vastgesteld uit de middelen die ons in 2014 vanuit een nalatenschap ter beschikking zijn gekomen. We stelden opnieuw een bijdrage vast voor het Ziekenhuis Itendey in Congo (Willem en Joanne Folmer – Project 10 27), het Jemima Kinderziekenhuis in Israël en voor ondersteuning van studenten in Roemenië en Moj Bliznji in Bosnië.

In Nederland herhaalden we bijdragen aan het Leger des Heils, Kruispost in Amsterdam, het diaconale werk van Geloven in Spangen en Stichting Buitenhof.

Nieuw waren een bijdrage aan World Servants n.a.v. de geplande werkvakantie van Marit Lakerveld in Sierre Leone, de aanschaf van een rolstoelbus voor een verpleeghuis in Roemenië en een bijdrage aan een ‘missiebus’ voor het zendingswerk in Rostock.

Missiebus voor Rostock

Door de GZB zijn Gerrit en Joanne van Dijk uit Veenendaal in het najaar van 2015 als zendingswerkers uitgezonden naar Rostock, een grote stad in het Noorden van Duitsland. In deze voorheen Oost-Duitse stad is de betekenis van de kerk en het christelijk geloof geminimaliseerd. Het paar is tezamen met de nog aanwezige Freie Evangelische Gemeinde in het centrum van deze stad een ‘straatcafé’ gestart waarbij voorbijgangers uitgenodigd worden een kop koffie te drinken en in gesprek te komen. Tot op heden werd hiervoor steeds een tent gebruikt. Het is hun verlangen hiervoor een bakwagen te gebruiken die geschikt gemaakt is om voor deze activiteit te gebruiken. Vanuit de middelen uit de nalatenschap is hiervoor een bedrag vrijgemaakt en inmiddels is hiervoor een geschikte bakwagen aangeschaft. In een kleine commissie uit onze gemeente wordt meegedacht wat betreft de aanpassing van het voertuig, overeenkomstig de wensen van het zendingsechtpaar. We bidden om een zegen over deze plannen zodat ook op deze manier mensen met het Evangelie kunnen worden bereikt.

College van kerkrentmeesters

 Herinnering schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

Aanstaande maandag en dinsdag is het zover en hopen we met een flink aantal mensen de Oude Kerk aan te pakken voor een grote schoonmaak beurt. We hopen dat u wat tijd hiervoor heeft gereserveerd en ons erbij komt helpen. Vele handen maken licht werk….! Het is altijd een gezellige boel, waarin we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Vanaf ongeveer 8.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. Doet u mee?

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op 1 april is de laatste avond van dit seizoen van de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Na een jaar nagedacht te hebben over de kerk van Jezus, sluiten we het deze avond af met de laatste avond over gemeenschap, waarbij de veiligheid en de geborgenheid centraal staat. Iedereen is welkom in De Parel, we beginnen om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenis van het geloof

Met blijdschap maakt de kerkenraad bekend dat op zondagmorgen 14 april in de Nieuwe Kerk zeven jongeren belijdenis van het geloof willen afleggen.

 • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas
 • Cornélie Ruis
 • Aart Reinier (Reinier) Egas
 • Sarah Romein.
 • Thamar Arlene (Thamar) de Jong
 • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter
 • Anne (Arno) van Veen

De aannemingsavond is op donderdag 4 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. We wensen de belijdeniscatechisanten een goede voorbereiding toe op de belijdenisdienst en dat ze met vreugde en vrijmoedigheid hun ja-woord mogen geven aan de Heere. Laten wij als gemeente met hen meeleven. Een kaart, een bemoedigend woord: het zal hen goed doen. Mogen ze zich ook echt gedragen weten door de gebeden van de gemeente!

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Br. H.W.G. Kant ontving € 12,- voor de zending. Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Gelezen

‘Laten wij niet vergeten, wanneer wij lezen wat de krijgsknechten gedaan hebben (met Jezus), dat ons gedrag niet beter is, zo vaak wij ons rijk en onze wil moeten prijsgeven en de koninklijke heerschappij en het eeuwige Rijk der waarheid moeten laten heersen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot

Voor zondagmorgen heb ik geruild met collega

J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld. Dat betekent voor mij een preekbeurt dicht in de buurt. Mooi om voor het eerst in deze gemeente het evangelie te mogen verkondigen.

Zondagavond zal ik in de Oude Kerk voor gaan. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. We lezen Deuteronomium 18: 15-22 en Handelingen 11: 19-26. Het zal in het bijzonder gaan over de figuur van profeet. Wat zegt de Bijbel daar over? Hoe krijgt dat gestalte in het leven van de Heere Jezus? Een christen heeft ook iets profetisch, hoe dan?

U en jou gezegende diensten gewenst! Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners van de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, chronisch zieken en mensen die psychisch lijden, kampen met depressie en burn-out, van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

 Meeleven

We leven mee met de gezinnen van onze wijkleden Teuni en Herman Streefkerk-Verspuij en Jan en Heleen Verspuij-de Boon, nu maandag 11 maart j.l. hun moeder Heiltje Verspuij-van Bennekom na een lange moeilijke periode door de Heere is weggenomen.

We bidden hen de troost toe van Hem, Die Zijn eigen leven gaf, opdat moeder en wij allen eeuwig mogen leven.

Gift

Diaken Dick Klein mocht op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- ontvangen, welke bestemd is voor de diaconie.

Koffiedrinken na de morgendienst

Zondagmorgen a.s. zal er na afloop van de dienst weer gelegenheid zijn om nog even gezellig bij elkaar te komen in De Parel. Hier staat koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade klaar. U bent er van harte welkom. Voor de jeugd is de Wagon open.

Kerkenraad

Woensdag 27 maart a.s. hoopt de wijkkerkenraad te vergaderen over het beroepingswerk. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 maart is Op Toonhoogte (OTH) 431: ‘Jezus, ik wil U bedanken.’

Citaat

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt’. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

Mali heeft sinds 2018 een nieuwe regering. Bid om wijsheid en inzicht voor de bestuurders van het land, zodat ze de problemen in het land goed aanpakken. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor Oost-Azië. In één van de landen (om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd) waar de GZB werkt, zijn de wetten sinds vorig jaar erg streng geworden en veel zendingswerkers zijn het land uitgezet. Vraag om wijsheid voor degenen die daar nog steeds werken. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de christelijke gezondheids- en ouderenzorg in ons land en bidden om een zegen voor de mensen die werken bij deze zorginstellingen, ziekenhuizen of inrichtingen, en dat deze hulpverleners hun krachten mogen blijven vinden in Gods nabijheid en daarvan mogen getuigen.

Tenslotte

De Vader die de Zoon een beker reikt

tot aan de rand gevuld met bitterheid

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat Hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor,

Hij draagt door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt,

voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood

in diepe nood en angst verdrinkt?

OTH 110: 1

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Vierde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ondanks dat u op deze plaats nu geen namen leest, weten we dat er veel zorgen in de gemeente zijn. Niet alleen vanwege die sluimerende ziekte, maar ook zorgen van psychische of relationele aard. Verlies van dierbaren of het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw/jouw nood tocht niet?

Giften

Bezoekbroeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek

een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk. Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 100,- en van € 20,-. We danken de gevers voor de gave.

Doopdienst

Zondagmorgen 24 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan Martijn Don, zoon van Eric en Arma. De HEERE laat ons weer zien dat Hij de God van het verbond is. We wensen hen samen met Reinier, Wouter en Laura een gezegende toeleving naar de komende zondag.

Aannemingsavond

Dinsdag 26 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad 23 personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. Na het gesprek met de catecheet/predikant, nu de taak van de kerkenraad om de motivatie en de levenswandel te onderzoeken. Augustinus stelde de catechumenen de volgende vragen waarop geantwoord moest worden.

Verzaakt gij de duivel en zijn werken? Ik verzaak! Verzaakt gij de wereld en haar begeerten? Ik verzaak! Daarna volgde de vraag naar het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze vragen zullen we deze avond niet letterlijk stellen, maar daar gaat het wel om. Het volgen en belijden van de Heere Jezus heeft consequenties. Dat impliceert duidelijke keuzen. We zien uit naar een goede en gezegende avond.

Bijbelstudiekring

Donderdag 28 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de laatste bijeenkomst van de Bijbelstudiekring van dit seizoen. We hopen ds. J. Belder (auteur van het boekje ‘De brieven van Johannes’) te verwelkomen die met ons een vrij onderwerp zal behandelen vanuit de 1e brief van Johannes. De inhoud van de lezing en de vragen die we bespreken worden opgeroepen vanuit 1 Johannes 5: 19: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” Wat betekent het ‘de wereld in het boze ligt’, en waar raakt dit onze wijze van leven als christen in deze samenleving? We zijn dankbaar dat ds. J. Belder vanuit zijn kennis van de Johannesbrieven met ons mee wil denken. Ook de leden van de huisbijbelstudie-kringen hopen we te ontmoeten. Wees allen welkom! We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Wijkavond

‘Gemeente zijn; dat doen we samen!’ Dit is het thema van de komende wijkavond waar we u en jou van harte voor uitnodigen, Tijdens eerder gehouden wijkavonden hebben we gezamenlijk nagedacht over de inhoud en richting van ons gemeenteleven. We hebben de uitkomsten van onze gezamenlijke bezinning gebruikt voor de opzet van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan wil de kerkenraad op de komende wijkavond graag presenteren. In het verlengde hiervan willen we ons bezinnen op concrete beleidsvoornemens. Veel gaat goed, maar wat vraagt onze aandacht de komende periode? We hebben elkaar nodig om goede antwoorden en ideeën boven tafel te krijgen. De kerkenraad kan deze vervolgens meenemen om te komen tot gedeelde beleidsvoornemens en een afronding van het beleidsplan. We roepen de leden van onze wijkgemeente dan ook nadrukkelijk op om deze avond aanwezig te zijn! Dit geldt zeker ook voor de jongeren en jongvolwassenen. Ook jullie inbreng is van groot belang. De wijkavond wordt gehouden op 4 april in de Parel, aanvang 19.45 uur.

Ds. P. van de Voorde hoopt deze avond te leiden.

We bevelen deze avond aan in uw/jouw voorbede. Vooraf en tijdens de pauze is er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Welkom!

Gelezen/gehoord

Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet- christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.

Tensotte

We zien uit naar een gezegende doopdienst. Dat het ons zal brengen in verwondering en verootmoediging aan de voeten van Christus en zo zal meewerken tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 23 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 24 maart

na de eerste morgendienst Ontmoeting –  De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 25 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 26 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

 Donderdag 28 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.J. Meijer

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 3 Zuid –  De Parel

 Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

varia

 

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

 

Velen uit de gemeente hebben ons persoonlijk of per kaartje gefeliciteerd met ons 50 jarig huwelijksjubileum, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Bovenal dank aan onze God en Vader voor Zijn trouwe zorg voor ons in al die jaren.

Jan en Ineke de Ruiter-de Boon

 

 

 

50 – Jarig jubileumconcert Urker Zangers

De zeer bekende Urker Zangers komen zaterdag 30 maart zingen in Sliedrecht! Het concert maakt deel uit van hun tour vanwege het 50-jarig jubileum. De Urker Zangers o.l.v. Jacob Schenk zingen samen met Sursum Corda o.l.v. Everhard Zwart in de Beth-El Kerk, Kerkbuurt 72, Sliedrecht.

Jan Rozendaal bespeelt het orgel.

Het belooft een bijzondere avond te worden waar ook aandacht is voor samenzang. De avond wordt opgedragen aan de medemens in nood waarvoor dan ook een collecte gehouden zal worden. Namens Kerk in Actie zal hier een toelichting bij gegeven worden.

Toegang: volwassenen € 5,- / kinderen € 5,-

Kaarten: https://www.korenindekerk.nl/koren/urker-zangers-jubileumtour-in-Sliedrecht

De avond begint om 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.

 Workshop ten bate van Stichting Ontmoeting

Donderdag 4 april is er een workshop dag ten bate van Stichting Ontmoeting. Met aftrek van de kosten gaat de winst naar deze stichting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Er zijn drie workshop rondes

09.30-11.30 uur

13.15-15.15 uur

20.00-22.00 uur

Geef je op via email: comiteontmoetinghardinxveld@hotmail.com of telefonisch: 0184-61 51 72.

Geef duidelijk aan welk tijdstip je wil.

Locatie: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam

De kosten voor deze voorjaarsworkshop zijn € 28.50 per persoon. Inclusief koffie/thee/fris met wat lekkers!

We maken een liggende voorjaarskrans van ongeveer 40-50 cm doorsnee. De krans op de foto hebben we als voorbeeld gemaakt. Je mag de krans decoreren naar eigen inzicht, met de spullen die we hebben: strokrans, eieren en eierschalen, veertjes, voorjaarsbolletjes etc. Exclusief schaal.

 

Muziek in de stille week

In de week voor Pasen wordt op woensdag 17 april 2019 in de Greupkerk van Oud-Beijerland een muzikale avond gehouden in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens deze avond zal met muziek en samenzang worden stilgestaan bij het thema ‘Lam van God’. Medewerkenden aan deze avond zijn Marion Teeuw (zang), Peter Koetsveld (klarinet) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Op het programma staan prachtige liederen, zoals ‘Via Dolorosa’ en ‘Agnus Dei’. Daarnaast is er samenzang van bekende lijdensliederen. Peter en Jan Peter spelen samen enkele intermezzi, waaronder het ontroerende ‘Erbarme Dich’ van Bach. Daarnaast zullen beiden improviseren op toepasselijke gedichten en bijbelteksten.

Al met al een ingetogen en inhoudsvolle avond ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Marion Teeuw (1993) kreeg onder andere zanglessen van Ilona van Grondelle. Ze werkt regelmatig mee als solist aan concerten.

Peter Koetsveld (1961) was onder andere eerste klarinettist bij diverse orkesten. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk en geeft veelvuldig (orgel)concerten. Van zijn hand verschenen bundels met orgelmuziek, instrumentale muziek en arrangementen. Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s. Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s. Daarnaast is hij dirigent van vier koren, waaronder het Korendijks Mannenkoor.

Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is € 5,- per persoon.

De Greupkerk is te vinden aan de Stougjesdijk 208. Parkeren kan (beperkt) aan de dijk, en verder bij de Agrimarkt (tegenover de kerk).

Jong en oud van harte welkom!

 

 

Colofon

 

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

Erediensten

 

Zondag 24 maart 2019, vierde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

                 Na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid. ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

                 voorzang Weerklank 152: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, HC z12

                 voorzang Weerklank 377: 1, 2, 3, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

 Collecten

Morgendienst:

1. Diaconie – Jemima / Shaare Zedek

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 16: 6

avonddienst: Psalm 103: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A.A. Teeuw, Ridderkerk

 Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Geralda Honcoop, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.